Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019

19 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:11

- Tiing quan ve van da tai nan giao thong tre em; - Tong quart ve caz phucmg phap danh gia an toan giao thong truyen thong; - Tong quan ye cac c8ng en danh gia an toan giao thong, dc bie[r] (1)BQ GIAO DIX VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHTJ NGHIA WET NAM TRUIfING DAI HQC GTVT Dc Ittp - Tv - Hunh phtic SO: /QD-DHGTVT Ha NIX, ngio) 2.fthang 09 aim 2018 QUYET DINH V/v giao nhiem vy thyc hien cac dJ tai NCKH cilia sinh vien ncim hoc 2018-2019 HIEU TRUt'iNG TRUtiNG DA! HQC GIAO THONG VAN TAI Can dr Quyet dinh se 42/CP, 24/3/1962 cila Hoi deng chinh pha (nay la Chinh phil) ye viec lap Trueng Dal hoc Giao thong Van tai Can cir Quyet dinh so 70/2Q14/QD-TTg 10/12/2014 cila TIM tuong Chinh pha ban hanh "Dieu re Trueng Dai hoc"; Can dr kat qua xet duyet cac de tai NCKH cUa sinh vien nam h9c 2018-2019 dm HOi ding xet duyet de tài NCKH cUa sinh vien Theo a nghi coa Ong Trueng ph6ng Khoa hec - Cong nghe QUYET DINH: Dieu Giao nhiem vu tux hien 583 de tai NCKH cM sinh vie]) narn hoc 2018-2019 cho cac giang vien huong dan va sinh vien dux hien (co danh sach kem theo) Dieu Nha truang trich 583.000.000 deng, (Nam tram tam mtrai ba trieu Sing) tir kinh phi hoat dung KHCN ram 2018 cap cho 583 de tai (me- i ,de tai 1.000.000 dOng,trong,do giang vien huong clAn 400.000d, sinh vier' 600.000d) Cac de tai viet va bao ye bang tieng nu& ngoai se duct ho try them 500.000d/de tai (trong sinh vien 300.000d, gido vien twang an 200.000d) va së &roc dang ky tru6c bao ve Dieu Cac giang vien huong dn va sinh vien cO ten danh sach can dr thing de cucmg, ten de tai va kinh phi duce duyet tO chirc trien khai thirc hien ,de tai nham dam bao dung nOi dung va tin de (dir hen Hei nghi NCKH cM sinh vien se to chirc vao trung tuan thang na'rn 2019) Dieu Cac Khoa, Phan hieu ti TP.HCM,,cac BO men, Ph6ng Khoa h9c - Cong nghe, PhOng Tai chinh - Ke toan, Pheng Hanh chinh - Tong hop, cac gidng vien huong clan \fa sinh vien dux hien co trach nhiem thi hanh guy& dinh na HIEU TRIJONG Neil nh(in: - Nhtx dieu 4; - BGH (de ban do); - Lim HCTH, KHCN Lu TRUOING .TS Nguy& Duy Viet (2) BO GIAO DIX DAO TAO TRUONG DAI HQC GIAO THONG VAN TM TT Ten a tai Myc lieu nghien cam ICHOA V81\T TAI - KINH TE (60 DE TAD Nghi'en elm xay - Nghien thu d xuAt b0 dvng be chi tieu chi tits wan xa'y dvng quan xay chmg nha cao tang khu nha cao tang we n'Oi nham darn khu vie nOi bao kha nang cung nham dam bao kha dm tang giao thong nang cung img cüa khu we tang giao thong Nghi'en elm hanh vi Iva chgn phuang thirc van tEl cfra hanh khach tren tuyen Cat Linh HE Deng - Dua ducyc cac yeu t6 anh huemg den vice ltra chip phuang auk van tEl ella hanh khach tuyen throng sat Cat Linh - Ha Deng di vao hot dOng DANH MQC DE TAI NCKH COI% SINH VIEN NAM HQC 2018-2019 (kern theo Qulet dinh so 1,11"/QD-DHGTVT ngetydthcing 09 nom 2018) Nguiri huirng dn Ket qua nghien ctiu thr kin Sinh vien thyt hien Tong quan ye the dOng giao thong cita dv an xay chmg Thvc tang he thong GTVT HE NOi va ding tat quan IY the dOng giao thong cila thy En nha cao tang hien D xuat b0 chi tieu quan xay dvng nha cao tang khu we nOi nharn dam bao kha n'ang cung Cmg dia tang giao thong Cac tac Ming giao thong 'chi xay dvng nha cao tang Idm we nOi De xuat be,' chi tieu ' 15/ hot d'Ong nham (plan xay dvng nha cao tang mei khu we nOi d8 Dii Thai Ngyc Tan TN Lan Anh VU Van Lugng Tting quan v cac phuang that van tEl thi va cac yeu t6 anh htremg den viec ltra chgn phuang thirc van tai De diem di lai ella hanh khach tren hanh tang, tuyen duong sat thi so 2A Phan tich cac nhan t6 anh huang viec Iva chgn phucmg thirc van tEl tir eE than sang ding cOng va de xuat cac giai ,phap khuye'n khich chuyen PTVT Cac than t6 anti htrerng vie Iva chgn phuang thirc van tai tren tuyen Cat Linh - HE Deng va de xuat cac giai phap khuy'en khich sir dung PTCC Mai TM Hien Quy hoach va quan 1' TS Nguyen Thanh Tit GTVT thi 157 Nguyen Van Quy hoach va quan IY Nggc GTVT d8 thi 157 Da° TN Quy hoach va quart ly Nggc Huyen GTVT thi 57 Hoang Minh Quy hoach va quti IY giao thong von tEl de Quang thi 57 Nei dung nghien cam Lap Quy hoach va quan TS Nguyen GTVT de thi 57 Thanh Tit Quy hoach va quart IY GTVT thi 157 Quy hoach va quan ly giao thong van tai thi 57 (3) PHAN HIEU DHGTVT TPHCM 38 DE TAI 546 Nghien dm anh Nghien can anh huemg caa tro bay huerng dm tro bay tin TM Vinh den mau yang tai nha may met so tinh chat nhiet dien s6 3- Duyen caa be tong xi Hai, Tra Vinh den the mang lam mat tinh chat tha be tong xi mang xay duang to dung due:mg to 547 Ap dung mo hinh IVE lciem ke phat thai !chi O nhiem tir phuong tien giao thong duemg be teen tuyen duemg Le Van Viet Nghien ciru áp dung mo hinh IVE de kiem ke phat thai Ichi nhiem tir phtrong tien giao thong duang be tren tuyen duang Le Van Viet (doun tir Phan lieu trucm ' g DH GTVT tai TP.HCM den nga tir Thu Dirc) - Nghien cau the tinh chat co VT caa tro bay tai nha may nhiet din th — Duyen Hai, TM Vinh - Thiet ke phan cap phoi be tong xi mang cuemg chiu it 36MPa sir dung tro bay thay the xi Mang lan lugt theo cacti le 0, 10, 20, 30, 40% - Thi nghiem ck chi lieu co 19 va sir phat trien cueing dO caa be tong sir dung tro bay vei ck ham lugng Ichac vá so sanh vol be tong xi Mang khong clang tro bay - Xac dinh ham ltrgng tro bay hgp 15/ cep the sir dung vá thay the xi Mang san xuat be tang Barth gia hieu qua kinh te - ky, thuat 'chi sir dtmg tro bay ski xuat be tong xi mang - Khai (vat chung ve o nlam khong thi va qua trinh phat thai nhiem dm pluming tien giao thong ca giai (Wang b0 - Tong quan mil hinh IVE (International Vehicle Emissions Model) va ccr s& 19 thuyet eaa mo hinh - MO piling giao dien va htrang clan sir dung mo hinh _ Ap dung mo hinh IVE d'e kiem ke Oat thai (Emission Inventory) 0' nhie'm phucrng tien giao thong ca gieri tren tuyen dtremg Le Van Viet ._ - Thuyet minh bao cao tong ket - Bang tong hgp so lieu, the bieu d Phan tich de tim ham lugng tro bay hgp 19 - Ket qua kiem ke phat thai !chi nhigm tit phuang tien giao thong dueing be tren tuyen diking Le Van Viet - Dtr bao khoi luVng nhiem phucmg den giao thong dtrang bo den nam 2025 theo kich ban gia tang phtrong tien giao th6ng tren tuyen clueing - Danh gia lc& qua áp dung me hinh va kien nghl cac nghien cfru tier) theo Vo Minh Khoa Cao Nguyen Vinh Khang Trinh Van Hera Vu Duy Thanh Vii Thanh Dung Trin Van Thing Nguy'en Thi Thanh Ngart Nguyen Trong Nghia Nguyen Thi Nggc Bich Huknh Minh Han CQ.56.CDA TS Nguyen Dire Trong CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDB.2 CQ.57.KTMT ThS Trinh Xuan Bau CQ.57.KTMT CQ.57.KTMT CQ.57.KTMT CQ.57.KTMT P (4) 548 ang dung cOng nghe khong guang may toan dac dien tirl kiem tra thing dung tea nha cao tang 549 Nghien dm danh gia cueing de dm he'll hap dat gia php gia TS ket hap xi mang xay dtmg dtrOng 45 to tinh Tay Ninh Nghien ciru 'Ong Ming &zing nghe !thong guang elm may toan dac dien tir kiem tra dO thing dCmg tea nha tang khu KTX troang DU GTVT Phan hien tai TPHCM Nghien dm phan va tac dung dm phn gia TS deli veri hOn hap dat dia phuong gia c'e xi ming ()CM) TM nghiem xac dinh chi lieu co 19, cinfmg dO chiu nen yã op che cin hOn hop dat gia co phu gia TS ket hop )CM xay dung Cite' tinh Tay Ninh - TOng quan ve cong tac tric dia thi cong nha cao tang - fling quan ye may man dac din ter - Do dac ngoai durc dia, xir 19 so lieu, clanh gia ket qua dO nghieng dm tea nha veri giai han cho phep Ichi li ng dung ?Ong nghe ktu3ng guar kiem tra dO thing dung dm toa nha cao tang, so sanh Arai ket qua co guang ya dua nhang kin ugh' - Bang se lieu dac ngoai thuc dia - Ket qua tinh toan cac y'eu ta ye d8 nghieng dm eking trinh - TOng quan ve yiec gia cc') dat bang chat ket dinh co, Ma chat hoac gia ca tang 1-mp xay dtmg dueng - TOng quan ye php gia TS: phan, tinh chat va tac dpng - Nghien dm tOng quan ye' phat Mn hap dart gia c8 phi gia TS ket hop XM va dat nn lchu vire Tay Ninh - Thtrc hien viec che bi mau va tien hanh cac thi nghiem de xac dinh cac chi tieu tinh chat ca 19, thi nghiem xac dinh cuang chiu nen (nen kho va nen bao hea mu) va cueng ep che m'au - Tong hap ket qua, bao cao, danh gia va kien nghi - Bang teng hap cac chi tieu tinh chat co 19 cila hOn hgp (tat gia co phtt gia TS ket hap XM cho th nn khu litre Tay Ninh - Bang tong hap cuOng dO chiu nen, cueng ep che Mau thi nghiem - Danh gia ket qua ket qua cueing chiu nen cita heir) him: phn gia TS + XIVI + Tat Tir do, kien nghi htrang img ding dm Mn hop gia co cho sim chtra nang cap, lam mei met so tuyen dueng tinh Tay Ninh -Dart, gia do• chinh xac kat qua vei gith han the phep, so sant} veri ket qua ce guong, ket luan ya kith nghi Truong Tin Ngcc DO Trung Dinh Nguyen Elitu Huy Hoang Le Thanh Phong NO Van Duang Lam The' Phtrong Train Manh Canh Pham Van Quan Phan Hang Bich Throng Nguyen Ng9c Thiry Anh CQ.56.CDSB ThS Le Thi Ha CQ.56.CDSB CQ.56.CDSB CQ.56.CDSB CQ.57.CDB.1 CQ.56.CDB.1 ThS Trait Van Thuan CQ.57.CDSB CQ.57.CDB.2 CQ.57.QLXD CQ.57.QLXD 4e (5) Nguyen Thanh Trieu Nguyen Dire Tri Nghia Nguyen Van 1-lieu Ho Ngoc Quoc Sang Nguyen Hoang Khang CQ.56.CAHA - Tong quan ve tinh hinh nghien dm áp - Ban kien nghl Tieu Nguyen dijng BIM cho thiet ká ket cau nhip cAu chuin va b'0 phan Xuan Vi0 Nguyen Mop Viet Nam; mm hop ly - Phan tich hra chon lieu chuan (haring • - MO hinh 3D- Truerng Giang an) va bo: phan mm phil hop 6' lap mo L0D350 thOng tin D-6 Minh hinh th8ng tin •cong trinh tau cho buOc ding trinh ket cAu Truyen thiet ke (L0D350) ket cAu nhip eau thep nhip thep Cau vugt BM Vi - Ap dung lap mo hinh thong tin cling nga ur 550 — Binh VO Minh Khoa trinh cAu cho buOt thiet ke (L0D350) throng ket eau nhip the!) Cau vugt nga tu 550Binh During, tit dart gia hieu qua so voi thiet ke theo truyen thong CQ.56.CDB.2 550 Nghien dm áp • So sanh, danh gia tieu - TOng quan ve tinh hinh nghien et'm áp - Ban Mn nghl quy dung nen chuan chuan mo hinh thong , dung BIM cho thiet ke tong trinh cAu er , trinh cho ding the thiet k'e au theo me hinh thong tin tin ding trinh eau Viet Nam; - Phan tich, danh giá tieu chuan BrIM- BrIM; (Bridge &Ong trinh tau cila BrIM My cho tong tat Information Modeling FHWA-HIF-16-011 cfra my và de xuAt - M8 hinh 3D theng quy trinh áp dung cho tong the thiet ke tin tong trinh cAu thiet Ice•cAu a Via Standardization, (BrIM) tong the FHWA-HIF-16-011) cAu Nam Gila my voi Huang - Ap dung lap MO hinh thOng tin cling thiet ke can qua kenh dAn tam then áp dung trinh can (BrIM), tong the thiet ke D1- Binh Throng MO hinh thong tin cho cAu qua kenh DI- Binh During tong trinh (BIM) ttai Quyet dinh so 1057/QD-BXD, 11/10/2017; tir dO kien nghi ap dung thiet ke tong trinh cAu er Viet Nam 551 Nghien dm lap mo hinh thong tin cOng trinh eau cho •buot thiet ke ket tau nhip Cau vuot nga tu 550Binh throng Phan tich, hp chon lieu chuAn (htrOng clan - ) va b0 phAn mm phi' hop de lap mO hinh thong tin tong trinh eau cho buoy thiet ke (L0D350) ket cAu nhip thep CAu vim:A nga tu 550- Binh Ducmg TS Ngo Thanh Thay CQ.56.CAHA CQ.56.CAHA CQ.56.CAHA CQ.56.CDB.1 ThS HuYnh Xuan Tin CQ.56.CDB.2 CQ.56.CDB.2 CQ.56.CDB.2 CQ.56.CDA f? (6) 552 Nghien cfru thiat ke hop 1' be dam I canh reng be tong cot thep du Ung lye cho cam giao thong king thon theo tieu chuan TCVN 11823-2017 Phan tich, danh gia be - Tang quan tinh hinh thiet kA sir dung - Bao cao tong kat de dam I giao th8ng theo be dam I giao theng theo den chuan ell tai nghien dm khoa 22TCN272-05, có chiau dai nhip tir 15- hoc SV; tieu chuan cii 22TCN272-05 va da 18m, -dr danh Oa nhirng t8n tai dm - Ban ve tilt& ke va , xuat giai phap thiat Ica dam I BTCTDUL hien tai; Ban tinh kat cam nhip eai flan be darn I theo - Ca s& 151thuyet thiet ke be dam I canh eau darn I, canh rung huing mar re'ng canh reng du ing lye sir dung be tong cuing be tong c8t thap du va tang cap be tang de cao; ung lye cho cam giao cho eau giao thong - Ap dong tinh toan thiat ka ket eau nhip thong n8ng thrin theo nong then theo tieu eau dam I canh rung be tong cat du ling tieu chuin TCVN chuan TCVN 11823- Ilse the au Icho 6,5m, dai 15-18 m; lam 11823-2017, co chieu ca sat so sanh &nit gia vii kat cau di dal nhip tir 15-18 m 2017 elm Cong ty Beton6 va Coe cong ty Ichk Qua de nit flirt-mg nhan xet, kat luan vi kian nghi NguyZn Ng9c Tin Bid Mirth Sang Huynh HIM Th9 Vuang Duy Khang DOng Thanh Timg CQ.56.CDA 553 Danh gia hien trang an toan giao thong tai met se truing hoc va de' xuat giai phap khac phttc Xac dinh nhimg yeu t8 bat clap ve mat tang xung quanh Ichu vorc truing hoc (Truing Tien hoc Nguyen Thai Binh, Quart 1; Truarng THCS Le QuY Don, Quan 3; Truing Trung hoc Pho thong Bid TN Xuan, QuOn 1), va de xuat met sci giai phap nang cao mire de an toan Bao cao thng kat da tai; , Ck yau t6 bat cop ve Mat tang; Met s8 Dal phap nang cao an toan tai ck truing hoc pham vi nghien Le Van Truing , HuYnh Quoc Huy Chucmg Nguyen TN Cain Tuyen Nguyen Dai Hoanh Nguyen Tri Nhan CQ.56.GTCC - Tiing quan ve van da tai nan giao thong tre em; - Tong quart ve caz phucmg phap danh gia an toan giao thong truyen thong; - Tong quan ye cac c8ng en danh gia an toan giao thong, dc biet la iRap; - Danh gia mire an toan giao thong tai ba vi tri truing hoc sir dung c8ng ay iRap, so sanh \red phucmg phap clanh gia truyen thong; - Khao sat vã phan tich Men twig diau kien tang tai ba truing hoc; - Xac dinh cac yau t6 bAt cOp va da xuat giai phap nang cao an toan giao thong ta.i ba truemg hoc TS NO Chau Phucmg CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.CDA CQ.56.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC Ths Tram Quang Vac:mg (7) 554 Danh gia mire anh huerng da yeu to the dong xe han hop den INGT va d'e xuat mat sa giai phap quan Ii tac 555 Nghien dm de xuat giai phap nhArn hoan thien cang tk thu phi dm sinh vien, hoc vien tai Phan hieu Tnrang DH GTVT tai Tp HCM Xac dinh mire da anh huerng cna you to toc da den tai flan giao thong gong clang giao thong Mn hap va de xuat meg ,s6 giai phap quan 19 the tai mat sa tuyen duerng a khu we quan - T'Ong quan ve van de' tai nan giao th6ng nude vã the giai; - Ra soat vA danh gia mut anh huerng cua tac d'en tai nan giao thong (Iva tren cae nghien eiru da c8ng ba; - Danh gia anh hiremg cila the tren tai nan giao thang dva ten dil li'eu th'Ong ke TNGT a Tp.HCM; - Danh gia hanh vi weft qua the dm ngueri tham gia giao thong theng qua khao sat thve te bang thang diem; - Tham khao va de xuat mat so giai phap quan 1y the vã dã xuat giai phap cv the cho mat so tuyen duang a quan Bao eau ging kelt de tai Giai phap quk 1/ toe dO va giai phap en the cho mat sa tuyen throng a pan De xuat ek giai phap nham hoan thien clang tde thu phi dm sinh vien, hoc vien tai Phan hieu Truemg DH GTVT tai Tp HCM - Tang quan ve nguon kinh phi hoat Noi dung mat se giai dung va cac hinh that thu phi cfra sinh phap e6 tinh kha thi vien, hoc vien (hoc phi vã cac khoan thu nham hoan thien citing khae) tai cac Trgang DM hoc a Viet narn; taz thu phi dm sinh - Danh gia thvc gang cang the thu phi vien, hoc vien tai cfra sinh vien, hoc vien tai Phan hieu Phan hieu Truang DH Truemg DH GTVT tai Tp HCM; GTVT tai Tp HCM - De' xuat mat so giai phap c6 tinh kha thi nham hoan thien deg tac thu phi dm sinh vien, hoc vien tar Phan hieu Tnreing DH GTVT tai Tp HCM Nguygn Thi Thu Xuan Nguyen Thi Hao Lucmg Dire Thang Vy Phan Twang Pham Himg Cueing CQ.56.GTCC Nguyin Xuan Thiuh Nguyen Thi Dung CQ.57.KTBC CQ.56.GTCC Ths Trail ' Quang Vuong CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.GTCC CQ.57.KTBC GVC-ThS Nguyen van Qukg (8) 556 Cac giai phap quan tri thing tien gidp ck ngan hang TMCP nang cao hieu qua kinh doanh va hail che rig ro tai chinh De tai righien dm the giai phap ve quan tri dOng den the ngan hang TMCP hien nham MIAC dich giap cho ngan hang TMCP nang cao duce hieu qua kinh doanh va hp che dirge cat rgi ro ve tai chinh - He' thong co set IY lua'n ve hoat dung plan tri thing tien, cac chi lieu danh gia hi'eu qua kinh doanh va rig ro tai chinh - Danh ,gia Uwe gang citing the quan tri dOng tien, hieu qua kinh doanh va thgc trang rig ro tai chinh es s6 ngan hang TMCP thong qua the bao cao tai chinh dm ngan hang TMCP - Xay dimg cac giai phap ve quan ' tri dOng ti'en giup ngan hang nang cao hieu qua kinh doanh va han ehe cac rig ro tai chinh - Cat giai phap cho quan tri dong tien tir hoat 'Ring kinh doanh - Ck giai phap cho quan tri dOng tien tir hoat dOng tai chinh - Cac giai phap cho quan tri dOng tie'n tir hoat d'eng clau tu Phkun TN Trang TO Thi Thu Trang Nguyen TM Duyen Nguyen TM Hoa Mo CQ.57 KTIE 557 Nghien ciru, de xuat the giai phap Ong clang thucmg mai dien tir doanh nghiep kinh doanh dich vg Logistics vita va nhO Danh giá that trang img clang throng mai din Ur' vao hoat dOng kinh doanh cga doanh nghiep logistics Tit de' xuat giai phap ding nghe gigp doanh nghiep n'ang cao hieu qua kinh doanh - TOng quan ve thuong mai dien rir, throng mai dien tir tong logistics - That trang irng clang thuong mai din tir doanh nghiep logistics thong qua viec thu thap s6 lieu tai mOt s6 doanh nghiep kinh doanh dich vg logistics vita va nho - De xuat caz giai phap cong nghe giap doanh nghiep nang cao hieu qua' kinh doanh - Danh gia thgc trang viec Ong dgng thucmg mai then tir vao hoat (ging kinh doanh dm doanh nghiep - De xuat mOt s6 ck giai phap &Ong nghe giftp doanh nghiep logistics tang nang lye canh tranh va hi'eu qua kinh doanh D4ng Thi Kiklu Oanh Tan Thi True Vi Nguyen Xuan Tnremg CQ.57.QTLO ThS D'ang TM Nga CQ.57 KTTH CQ.57 KTTH CQ.57 KTTH CQ.57.QTLO CQ.57.QTLO Th.S Phan Le Nhu Thily (9) 558 Nghien dm, de' xuAt giai phap nang cao hieu qua kinh doanh dich vizi von tai hang hod tren tuyEn &rang, sat Thanh Ho Chi Minh — Da Nang 559 Nghien dm, de xuAt mOt se, OE phap phat hien dich vu logistics he' thong phan ph6i hang boa khu voc clang bang song Um Long - Nham nghien elm cai tiEn the boat Ong kho Van, hien tang co sEr tang va trang thiet bi Icy thuat giiip nkg cao hien qua kinh doanh, tang sire -cart trait cho nganh dtrOng sat - DEng tiled tithe dAy so phat tri'en elm nganh dich vu Logistics , tren hai Ho CM Mirth, DA Nang va khu vim phia Nam Teen ca so he thEng hod 1± luan va danh gia flux trang dich vii logistics he thong phan ph6i hang boa DE xuAt that so giai phap phat trien dich vu logistics he: thong phan phoi hang hod or khu voc dong bang song Ctiru Long - Ca sEr lY lua:n chung ve hoat dung kinh - Cac giai phap phat doanh dich vu vOn tai hang hoa va giao • Wang cao hieu qua tilting Van tai duang sal Cac chi tieu hoat Ong kinh doanh danh gia hieu qua hoat dOng kinh doanh dich vo Van tai hang dich vii hang boa bang duong sat hoa ten tuyEn - Moe trang hoat Ong kinh doanh dich - MOt s6 Mn nghl \Poi vu vOn tai hang hod ten tuyen di/Ong sat Nha nuac nham nang Ho Chi Minh — DA Nang Do bao hm cao hien qua khai thk lugng van chuyen qua khu wc hanh ket can tan ' g lang HE CM Minh — DA Nang toi 2025 - Danh gia hieu qua - Phan tich va do_nh gia hieu qua boat nhom giai phap Ong kinh doanh dich vu Van tai hang hod tren tuyen va da xuat mOt s6 giai phap phat nang cao hien qua boat Ong Phan Minh Thin Tthn VO Tuyet Minh Nguyen TM Thu CQ.57.QHGT - TEng quan ye' dich vo logistics he thEng phan ph6i hang hod - Thoc trang dich vu logistics h'e th6ng phan ph6i hang hoa Er khu voc (long bang song Cfru Long Men , - De xuAt mOt s6 giai phap phat trien dich vu logistics he: thEing phan ph6i hang hod Or khu voc &Ong bang song Ciru Long Nguyn Mai Quyen VO Thi Thuy Nga Tran Thi Thien CQ.57.QTLO - He thong hoa ca so 1y luan ve dich viii logistics he theng phan ph6i hang hod - Danh gia uu nhugc diEm cua dich vo logistics N thong phan ph6i hang hod khu voc thing ban ' g song Cfru Long hien - Dua mOt so giai phap phat triEn dich via logistics he thEng phan ph6i hang hod Er khu vire dOng bang song Ciro Long CQ.58.QHGT ThS Nguyen Van Thing CQ.58.Q11GT ThS Hoang Van Hao CQ.57.QTLO CQ.57.QTLO i' (10) 560 De xuat giai phap tang cueing ding tic Muthau qua mang tai Ban Quan 19 dam tu xay dung ding trinh Quan Nghien ceu, phan tich va d'a xugt mot s6 gia'i phap tang thong áp dung hinh thee Mu than qua mang tai Ban Quan lY Mu tu xay d(xng cOng trinh Quan - Ly 'nark clung ve Mu thau va Mu thau , , qua mang - Danh gia tlurc trang cong tac Mu thau tat Ban Quin 19 Mu ttr xay d‘mg ding trinh Quan Lam r6 the uu diam dm clan than qua mang so vei phucmg phap truyen thong va nhimg khO khan áp dung Mu than qua mang Men - Da xuat met so giai phap tang cuemg Mu thau qua mang nhu: nang cao nang lye nhan str,,hoan thien Icy thuat tha h'a thang Mu thau qua mang; trien lchai tien ich cung cap thong tin dau,thau tren thiet bl di dOng; eking Mc truyen thong thay dOi thei quen va nhan thec dm the ben lien quan chit chlat - Ca se lY luan ve d'Au thau qua, mang; au nhugc diem c8ng tac Mu thau qua mang so vari phuang phap truyan thong - Thge trang Mu thau qua mpg, tai Ban Quart 19 dau tu xay d(rng deg trinh Quart giai doan t ir thin 2017 den , - Da xuat met s8 giai phap tang cuerng áp dung Mu thrall qua mang ntirmg narn taii Ph3m Thi Kim Chi Dinh Thi Hue Chau TM M5r Thoa CQ.56.KTXD 561 Nghien dm vai trO va de xuat cac giai phap quan 19 giao thong xe may tai TP HCM den nam 2030 - Nhan dinh dugc vai tra Men tat va ttrcmg lai tha xe may giao thong thi TP HCM - De xuat giai phap quart Is Mao thong xe may tat TP HCM theo huarng hart che nhugc diem va tan dung nu dim cilia xe may de M trg phat then giao th8ng thi ban vfing - Ca ser lY luan ve quan 19 giao theing xe may - Phan tich thtrc tang quan lY giao thong xe may tai TP HCM (2010 — 2017) - Du bao nhu eau giao th'Ong xe may tat HCM den nam 2030 - De xuat cac giai phap quart lY xe may hueng tan phat trien giao thong thi ba'n \rang dm TP HCM Cac giai phap quin ' 19 xe may hieu qua nham huarng tari phat tri'en giao thong d8 thi ban yang den narn 2030 va trien vgng cho giai doan sau 65 tai phi') HCM Hoing Thi Hwang Pharn Van Hoan CQ.57QHGT CQ.56.KTXD CQ.56.KTXD CQ.57.QHGT ThS Nguyan Phuang Thanh TS Nguyen TM Thanh Huang Yte, (11) 562 Nghien cim xir li ion kim mm n-ong Cu2+, Ni2+ va Pb2+ nuerc thai clang nghrep , I-ing dung thu hen ion Cu2+ nu& thai pheng thi nghiem bee hoc va tinh che CuSO4 lAm hoa chat - NC x& Ii ion kim loai - Tong quan ve nu& thai chfra ion kim nang Cu2+, Ni2+ va 104i Pb2+ nude thai - Ping quan va giai phap áp chmg ding nghie p De xuat _ Thtm nghiem xir li Cu2+ nuac phuong phap xã Ii Cu2+ h.en thai, ti pheng thi nghiem haa h9c va tinh phu„ hop vom dial thgc teen phong thi che CuSO4 nghiem Ma hoc a Phan hieu throng Dai hoc GTVT ti TP HCM - •Trang bi de kien tturc ve XII Ii ion kim loai nang cho sinh vien thupc chuyen nganh moi truerng - Thu hiti dugc man san pham CuSO4 - Tim moi quan he gida 563 Nghien dm ck iing ding dm ck hoar clung hnc tieng Anh thiet bi dien tir verl viec sir thing sir ,clung y tcht capnhthiet hi thong mirth dh.8e trtcr hoat dOng hoc _ Dira hen gviec sir dung tieng Anh dm ck thief bi dien tit thong sinh vien Phthr minh h8 trg hoat hieu truing Dai dpng hoc tieng Anh, de tat dua mOt so' GP hgc GTVT tai nharn nang cao chat TP.HCM lugng h9c tieng Anh dm sinh,vien tai Phan hieu - De tai dua met s6 huong dan ghip sinh vion tai Phan hieu biet each sir dung hieu qua ck thiet hi thong minh cang nhu cac img dung coa chong hgc ti6ng Anh hien - De tai phan tich cac yeu to dm hoat dOng hoc tieng Anh, viec img chmg cac thiat bi h8 trg h9c tieng Anh, thac biet la caz thiet bi dien tir thong minhthu then - Ban tong kat va phuang phap xir li ion kim loai nang Cu2+, Ni2+ va Pb2+ nuetc thai ding nghiep - Qui trinh thuc nghiem thu hen Cu2+ bang phucmg phap ket tila hela Imc va tinh che CuSO4 lam boa chat sir ding cho pheng thi nghiem him hoc - San pham ' CuSO4 - MOt so giai phap nang cao chat lugng hoat dOng hgc tieng Anh thong qua str h8 trg cling thu (mg th°47I' may Mill bang'" , dvng de thiet bi dien - De tal tong quan ve mot so img ding cho viec hoc tiong Anh hien thong tir thong mirth qua cac thiet bi thong minh - Ban kien nghi bo - Thu thap, khao sat, phan tich va danh sung vao phuang gia mei quan he giaa hoat dOng h9c phap giang va nOi tieng Anh vei viec Ong dtmg cac thiet hi dung giang day mon Ting Anh tai Phan then tir thang mirth SO sinh vien kith) • sat la khoang 250 sinh vien htic Al, A2 hieu va BI tai Phan hieu A - De xuat cac giai phap nang cao chat lugng hgc tieng Anh qua viec img citing cac thief hi dien tir thong minh nlur la nhilng cong cu h8 trg tet cho viec h9c Nguya-n Thfiy Tien Le Thi Lan Trinh Nguygn TM Nguyen HuYnh Thanh Khoa Nguy8n , Minh Hang Nhan Nguyen Van Dire e Le,Tan Phat Iran Dinh Quyet CQ.58.KTMT ThS Le Thi -chi Ha CQ.58.KTMT CQ.58.KTMT CQ.58.KTMT CQ.58.CDANH ThS Ha Thi Thanh CQ.58.CDANH CQ.58.CDANH CQ.58.CDANH 2-1 (12) ciru 564 Nghien phircmg phap m'O Filth hea du lieu matt ngAu nhien bang ngon nga lap trinh Phython - Diing Python de tinh - Tang hop kien thuc nn ye Xac suAt dirge cac dac trimg thong k'e bang se thong - Glad thiOu ve Python va the img dung ke nhu gia tri IcY veng, Gila no viec xirlY dir lieu theng ke phucmg sai - Me hinh boa mu ink ngau alien - Ve duce thi de thong qua dang thi, nhir de thi contours, mo HIM hoa da lieu histogram, boxplot, scatterplot, tong thong ke - ITng dung Python de - Lap trinh dim ket qua de &nit gia vi phan tich matt ngau phan tich mau dir lieu ngau nhien nhien thong qua cac dang de thi nhu de thi histogram, boxplot, contours, scatterplot, - Ting dung Python de firth the dac tnmg bang so (ky veng, phucrng sai ) - Ban kien nghi cap nhat vao mOt s6 nOi dung giang day mon Toan theng ke tai Than hien Nguyren Phi Thui Tran Xuan Lam 565 Nghien ciru giai quyet bai toan Iva churn vi tri t6i in dap img mOt so yeu eau cho twee va bai itoan chi n nhat phi thp tong xay dtmg bang dao ham, nguyen ham - Xay dung ky nang sir dung c8ng cv toan cao cAp nhu dao ham va nguyen ham cling nhu kith Wang giai quyet bai toan the giai thvc to g sinh vien - Dinh Sang phuang phap ly titan va lien ket nhiing y tuang toan hoc, gbh toan va the" glen ' • thtm - Thong qua bai toan thvc te, sinh vien than biet dirge Inc nao can sir dung dao ham hoac nguyen ham - Giai thich 16i giai toan hec tong bei canh bai toan thvc te - Trinh bay 16i giai cho bai toan thvc tá - Kien nghi cap nhat vao mei dung giang day mon toan cao cap Ha Thu Thily Trtrang pus& 1Chanh Tan Van Phan Soen - Tong quan ve the bai toan: Chi phi thap nhat de hoan mOt doan dui:mg; lira chon vi tri dat coc va vi tri toi in de xay dung duerng 6ng dan de dam bao yeu to IcY thuat; xac,dinh kich thuac day clia ham biogas de thi c'Ong dam bao yeu t6 ky thuat va kinh te - Din the gia dinh de don gian boa van de, mo tã van de thvc Van clued hinh thirc toan hoc Tir dO lam re vai trO dm dao ham va nguyen ham doi yeti cac bai toan thvc Van CQ.57.CNTT CQ.57.CNTT CDB K58 CDB K58 ThS Pham TM Kim Thiry ThS Nguyan Thi Thai Ha CDB K58 77 (13) 566 Nghien aim vai tr6 cila phdp bin deli logarit don gian hod cac bieu thirc phirc tap dm mon Giai tich va img dung - Ginp sinh vien hien r6 va ap dung dugc phep bien di logarit ‘viec giai guys& van de phirc tap mon Giai tich nhu tinh gieri han cac clang vo dinh, chuyen ham mii, ham lay thira ve can ham tuyen firth, ban tuyen tinh, tinh dao ham cac ham so va giai phucmg trinh mil - Lam niii bat vai tro clang cn cita logarit viec chuyen cac dai lucrng c6 pham vi qua rOng ve pham vi de kiem soat hon - So sanh each giai cila nhang phucmg phap khac so veri sir chIng phdp bin diii logarit viec tinh gini han cac clang vo dinh, chuyen, ham mil, ham lily thira ye cac ham tuyen tinh, ,ban tuyen tinh, tinh dao ham cac ham so va giai phucmg trinh mu - ling citing logarit viec tinh cueing di) am thanh, cuemg va bien clia met tan dOng dat - Danh gia vai tr6 cita logarit thang richter va thang decibel - Dtra &roc uu va nhugc diem dm phep hien deli logarit - Biet sir Mpg can phep bien &di logarit de dua cac bai tot) tinh gigi han, dao ham ve clang don gian hon - Ban kien nghi cap nhat van nOi dung giang day mon Giai tich tai Phan hien truong DH GTVT tai TP.HCM Ding Thenh Tien Truang Minh Tan Ha Hoang Long CDB K58 567 Nghien dm, thiet ke che tan may dam tich hgp darn ban va dam din sir dicing xay dung mat sari nha xueng c6 day 15-20cm - De tai di sau nghien ciru phuong an che tan may clam be tong xi Mang (BTXM) c6 ket cau nhO ggn vira dan Th diii va dam be mat, tinh toan cac thong se co ban lam ca ser cho viec che tan may - Tong quan ve cong nghe va thiet bi dam be tong - Xay dung phuang an che tan may cei kich thuerc nhe on L=1,2 met tich hap ' dui dam ' be mat va dam - Xay dung me hinh than tinh can thong sei dm be phan dam mat va dam din di chuyen, tinh toan cOng slat phi] hgp - Xay dung quy trinh che tan va dp toan gia san pham - 01 bao cao ket qua - BO ban ye - 01 san pham may dam ' nen BTXM c6 dam ban va dam dui may kich thugc L=1,2m - Bang toan gia che tao Doan Nhw Lifc Nguyen Chung Dire Nguyen Van Tri Nguyen Thanh Thien Nguyen Thanh Sang CQ.56.COGH CDB K58 ThS Nguyen TN Thai Ha CDB K58 CQ.56.COGH Ths GV Nguyen Van Diing CQ.56.COGH CQ.56.COGH CQ.57.COGH _ 0_ (14) 568 Nghien dm xac dinh the dO truyen nhiet Mira may saa chita mat duang bang phtamg phap dOt ming dieu kien kill hau tai TP HO Chi Minh - Xac dinh nhiet hoplST va theri gian dirt nong dieu hen nhiet va am (trong mim Icho va mita mua) tai TP HO Chi Mirth img vial chieu day -dm lop BIN (trong pham vi de tai chua de cap den yeu tó bac xa va girt)), tir nang cao hi'eu Auk truyen nhiet, tiet kiem nhien lieu - TOng quan ve cong nghe sira chila mat duerng be tong nhva (BIN) va cong nghe cao bac ruing mat dutmg BIN - Dant' gia anh huong cna dieu kien,khi hou den qua trinh truyen nhiet xuong mat duang (BIN) - Xac dinh atria dO va thin gian dot ming hop 15' thong qua phucmg birth truyen nhiet - Xay dvng duce bang che dO lam vi'ec img voi timg loal mat &rang BIN va dieu kien nhiet dO, dO am theo mita - 01 bao cao ket qua Doan Nhlit - Xay dvng bang the Thi?n lam viec (mg lied Nguyen Gia cac loai va chieu day Huy mat duemg BIN va Via Dinh Dung dieu lc* nhiet do, de Nguyen am Trung Han - Quy trinh van harth HA Noe Hai may 569 Nghien cau, thiet ke he thong dien dieu khien cho may uon thep qt dOng - Nghien dm he thong dieu khien may Men thep - Tin& ke, che tao va lap at he thing dien dieu khien cho may u8n thep tkr dOng - Tong quan ve may uOn thep tv dOng va he thong dieu khien may - Cac planing an dieu khien cac co cau cila may win thep (long - Thiet ke mach dieu Ithien va lap chtamg trinh cho may Men thep tv dOng; - Lap dat cho may tion thep tv dOng vã thir nghiem Iron san pham - Tap thuyet mirth nhang nen dung nghien dm - San pham IA mach dien dieu Milan cho may win thep tv dOng; CQ.56.COGH CQ.56.COGH ThS GV Nguyen Van Diing CQ.56.COGH CQ.57.COGH CQ.57.COGH CQ.57.CKOT IS Nguyen throng Qucr Hau Chi Thanh CQ.57.CKOT Tra'n Hitu Thang CQ.57.CKOT Bang Ng.Pha Thanh Nguyen CQ.56.KTDTTH Thanh Birth HO Nhat Tien CQ.56.KTIDTTH /7_ (15) - Nghien dm cai tao met may trOn bet co ti-en thi twang may ti-On be tong nhva ming ang ph6ng thi nghiem - San phana trOn phai dap img ve a dong au du be tong nhtra va nhiet dO yeu eau - TOng quan ve may trOn be tong nhva ruing thing cho phOng thi nghiern vat lieu; - Nghien dm, Iva chan phuang an vã thiet ke cai tao - Tinh toot; thiet ke cai tar) Ira be sung the bØ phan Mira may teen bet may trOn be tang nhtra neng gem: he' thong trOn, he thong cung cap nhiet va dieu chinh that a san pharn - CS tao, lap at va thir nghiem san pham be tong nhtra - Tap thuyet minh nhitng nOi dung nghien cam - San pham la met may ten be tong nlitra ming dung tich 15 lit thing cho pheog thi nghiem Phan Minh Thanh Pham Dang Khoa Tram Gia Lam Le VII An Ninh Hoac vy Quang CQ.57.CKOT 571 Nghien dm, thiet - Nghien dm, thiet Ice, ke, che tao mo che to me hinh he dieing thong 06 thong hinh he thing thong gio tv ang minh, c6 the tv dOng cac tha nha dOng m6 trial mtra vl nhiet dO cao Smart home - MO hinh cim he thong gitlp thong gio va lay anh sang cho cac ngoi nha Smart home - MO hinh elm He theng c6 the de dieu khien (dieu )(hien bang tay vã dieu Ichien tv dOng) - TOng quan ve the he thong thong gi6 va sr can thiet phai di'eu Ichien he theng - Tinh toan, tin& ke phan ket cAu ea oh h'e thong thong gni - Tinh toan, thiet Ice phan dieu lchien dm h'e thong thong gio - KM luan va kien nghl - Tap thuyet minh nhang nOi dung nghien cfru - Ban ye thiet ke - San pham la inert me hinh gem c6 nha ket hop yeti he; thong thong gi6 ttr dOng veri three kich 200x400x450 (mm) Tran Him Ban Huynh HIM Du Huynh Que c Anh Trait Van Cong Cao Khac Ai CQ.57.CKOT 570 Nghien cam, thiet Ice cai tap may trOn bet may trOn be tong nhtra Wing dung tich 15 lit clang cho pheing thi nghiem _ TS Nguyen HIM Chi CQ.57.CODT CQ.57.CODT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT ThS Van Quec Him CQ.57.CKOT CQ.57.COGH CQ.58.CKOT CQ.57.KTOT0.2 "eL (16) 572 Nghien ciru, thiet - Nghien dm, thiet ke, Ice, che tao me che to met me hitt hinh tau ngim tau ngam c6 ga'n tham dieu khien camera quan sat, c6 tir xa th'e dieu Ichien tir xa va truyen tin hieu hinh anh ve may tinh trung tam - ME) hinh dirge dieu khien ban ' g tin hieu khong day, sir dung ding nghe sang radio de truyen den duel nuec 573 Nghien ciru, thiet - Thiet ke va che tao Ice, che tao may may ye CNC true ye CNC true quay quay phuc vii cho giang day, ginp sixth vien lien he gift 15f thuyet va thge tie'n ye may CNC va dieu khien se may c8ng cm 574 Nghien cau, thiet - Tinh than thiet ke va ke va Ung dung me pheng qua trinh phan mm mo lap rap va hoat Ong phOng met so loai cria met so loai hOp hp giam the giam toe mon phitc vu giang day hoc Do an Chi tiet mon hoc Do an may dang giang day tai Phan hieu chi tiet may - Teng quan ve tau ngem tham ve sir truyen clan - tin hieu moi truing mac - Tinh toan, thiet ká phan ‘ ket eau dia tau ngam - Tinh toan, thiet ke phen dieu khien dm tau ngam va he thong truyen tin hieu tir teu ve trung tam dieu ldn'en - KM 'nen va Irian nghi - Tap thuyet minh nOi dung nghien ciru - San pham la met mo hinh tau ngam dieu khien tir xa c6 Icha nang truyen tin hieu them ve thing tam dieu khien - MO hinh c6 kich thuac 600x100x150 (mm) Hu Thanh a Hien Tran Th'e Hang Pham Viet Hien Tran Thanh Binh 14 Trail Hoang Nhan CQ.57.CODT - Tong quan ve may ye by deng - Ca se dieu khien sO tren may CNC - Thiet ke va che tao may ve CNC true quay - Tap thuyet minh nlitmg nOi dung nghi'en dm - May ye CNC (cich think ban ye 4)1 Orrun) Trinh Xuan Lam Le Quang Nghe Tran Nh'et Duy Deng Le Tri Tam CQ.56.CODT Tran Thanh Hao Nguyen Tien Vui VO' Van Du Tran Thanh Tam Phan Van Dat CQ.57.CKOT - Tinh toan thiet ke met so loai Nip giam toc man hgc DO an Chi tiet may - Sir dung phan mm Autodesk Inventor mo phong qua trinh lap rap va hoat Ong cim met s6 loai hep giam the mon h9c Do'an Chi ti'et may dang giang day tai Phan hieu - Tap thuyet minh cac nOi dung nghien dm - Tap ban ye thiet Ice met so loai hp giam the - Video dirge tao tir phan mem mo phi:in qua trinh lap rap va hoat deng cila met sO loai hp giam the thong dung ThS Van Qutic Han CQ.57.CODT CQ.57.CODT CQ.57.CODT CQ.57.CKOT KS Vi5 1-loai San CQ.56.CODT CQ.57.CKOT CQ.57.CODT KS VO Hohi Son CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT CQ.57.CKOT (17) 575 Nghien ciru danh gia anh huang dm he thOng luau hiPii ichi xa tot ltrong phut that tren d'eng co th Nghien cfru va mo phong he thiing luan hal lthi xa dOng ay t8 intim dura cac giai phap c8ng ngh'e giam phat thai d'ec hat (kill that HC, NOx, CO ) cho mot truerng deong ca to gay ra, nham sarm dat tieu chart that EURO theo 10 trinh ctia Chinh phil - T6ng quan ve he theing luan hiii !chi xa tren Ong ca to; nluem mot trueng lchi xa dOng ccr t8 gay ra; - Nghien cfru ca che hinh vã cac giai phap giam phat thai tren Ong ca t8; - Xay dung mo hinh mo phOng he tilting luan h6i ktil xà tren dOng ca bang phan mem chuyen dung de danh ,gia mire anh huOng cita viec luan h8i tai luong ph& that tren dOng ca to Tit do, danh gia duce vai trep ctia h'e tilting luan h.& xa diSi veri dOng CO to Tap thuyet minh cac net dung nghien cfru Chuang trinh mo phong hO thOng luan hiii kin xa bang phan mm GT-POWER Nguygn Sjr Hung Trtnyng ITOng Huy CQ.57.CKOT 576 Nghten cuu xay dung chuang trinh dieu kien qu5' dao chuyen Tong to tu lai Xay dung chuang trinh dieu lchien the hien moti quan he gitra gee quay vet rang, van toc, kich thuarc to, tai tong yen quy dao chuyen Ong tren mat phang duerng - T8ng quan to ttr lai, - Nghien dm xay dung ma hinh Ong , lye hoc to ‘ mm matlab mo phOng - Sir dung phar tin hieu dieu kitten to va qu9 dao chuyen dOng - Thuyet mirth de tai - Chucrng frith tinh toan xac dinh Si quan he gitra g6c quay vo tang vã guy dao chuyen dOng cii' a,i) t8 bang phan mem matlab Le bang Van Tran TM Hoang Thi Ngo Tan Vu CQ.56.CKOT 577 Nghien cfru, thiet Nghien ciru, thiet k'e Ice vã che tact mo va the tao xe mo hinh dOng tit(' ndhiem hinh xe nr lat the chtrung trinh dieu khien guy dao tren mat plfang duerng -Tang quan xe tu lat - Thiet ke, che tao ho phan co kill m'O hinh xe iv lai - Thiet Ice, che tao mach then dieu khien mo hinh xe tu lat - Thu nghiem chuung trinh dieu khien xe tv lai (dy id& chucmg trinh chay thang, dimg xe co vat can va quay yang) - Thuyet minh de tai - MO hinh xe tu lat - Kett qua thir nghiem ten mo hinh Ph3m Trinh Ngoe Sot Nguyen Le Quoc Binh Bin Thanh LOc Trtrang Dim Hi en Flujrnh Van Nam a KS Vfi Van Dinh CQ.57.CKOT KS Vu Vali Dinh CQ.59.KTOT0.1 CQ.59.CK CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT Tran Van Lci (18) 578 - Nghien thu, thiat ka cal too may ton bet may trOn be tang Mura ming dung tich 15 lit dung cho phOng thi nghiem - Nghien dm cai too met may tram bet cap tren thi throng may to-5n be tong nhga nong clang phOng thi nghiem - San pham train phai dap (mg ve de daing den cilia be tong nhfra vi nhiet de yeu au 579 Thiet ke thiet bi - Thu thap duce thong giam sat sitc lchate • tin unit trang sirc khoe - Theo dal dirge tinh khong day sire khOe theing qua cac thiet hi kat nei internet - Cant' bao caz truong hop sire khoe bat thirong, khan cap 580 Thiat ka thiat bi dinh vi nhOm sir dung GPS vi thu phat thong tin khOng day - Dinh vi ngueri hoOn nhom nguari sir dung GPS viing khong 05 tin hieu dien thoai - Giri thong tin dinh vi khoang each xa - Hien thi thong tin vi tri ti-en ban (16 thi'at bi di deng - Tong quan ve may train be tong nliga - Top thuyet minh Ding Gia nong dung cho phong thi nghiern vat nhirng nOi dung - llien Va Van Tra nghien ciru li'eu; - Nghien elm, km chon phfrcrng an vi - San pham la mait Nguyen may train be tong nhga Trung Nhan thiet ke cai tao - Tinh than, thiat ka cai tao vi be sung • nOng dung tich 15 lit De Nguyen the be phan Gila may Oen bet may diing cho phOng thi Dinh Van Nguyen , ten be tong nhga nOng gem: he thong nghiem Trung Hieu teen, he thong cung cap nhiet vi dieu ' n chinh nhiet dO sin phar - Ch'a too, lap dat vi thir nghiem san pham be tong nhga - Tong quan the cOng nghe cam bin sire - Bao cao tong ket de Do Ngue tai ‘ ThInh Ichoe - Nghian ciru the clang nghe truyan dit - Phan m'am giam sat Nguyen , sire khape , Trong Nhat ‘ lieu khong day Ichoang each gan - Thiat ke thiat bi dgc tin hieu cam hien - Thiat bi phan cling va thu phat thong tin - Xay dtmg chtrang trinh giant sat thong so cam bien - Tong quan cong nghe dinh vi - Nghien elm cong nghe thu phat tin hien khoang each xa - Thiat Ica thiat bi dgc thong tin dinh vi vi thu phat thong tin - Xay dtmg chuong trinh gum sat vi tri nhom, he trg lien lac dieu kien khong cif) tin hien din thoai - Bao cao tong kat da tai - Thiat bi phan cong - Phan marn tren dien thoai Nguye'n Minh Chfiu Nguyen Tan Phat Tracing Van Trgng Nguyen Cong Truamg CQ.56.CKOT Trait Van Lgi CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.CKOT CQ.56.TDH IS Nguyen Van Binh CQ.56.TDH CQ.56.TDH TS Nguyen Van Binh CQ.56.TDH CQ.56.TDH CQ.56.TDH ii (19) - Tiling quan va giao tithe truyan thong - - Bao cao tang ket de Ha Van Tin Tran Nhurt , tai Modbus - Nghien dm the phuong phap dieu - Giao dien dieu lchien Minh giam sat den tin hieu Ichien den tin hieu giao thong - Ting dung giao thirc truyan th8ng tren web - Thiet bi dieu Ichie'n Modbus tren chip vi xir 15r thong qua giao thirc - Nghien dm lap trinh web veri html - Thiet k'e va thi cong mo hinh den tin Modbus - TM cong mo hinh hieu giao thong - Thiet ke giao dien web dieu Ichien va den tin hieu giao thong tai nga tu giarn sat den tin hieu giao th8ng, 581 Thiet k'e he thang dieu khien giarn sat den tin hieu giao thong qua giao unit Modbus - Nghi'en ciru giao thtirc truyen thong Modbus va ung dung dieu Ichien den tin hieu giao thong - Thtrc thi he th6ng tren chip vi )(UV! -Thiel ke va thi cong mo hinh den tin hieu giao thong - Thiet Jed giao dien web dieu Ichian va giam sat den tin hieu giao thong 582 Xay dtmg he th8ng earth bao ngit get ten kit Raspberry P13 - Nghien dm ck - Tong quan cac phuong phap xir IST anh phuong phap xir 15, de xac dinh khuon mat va mat - trng dung phuang phap xu 15r anh nhan anh - Nghien dru phuong biet trang thai ngii get phap nhan,biet ng6 gat - Thiet ká va thi clang mo hinh canh bao - Tin& ke he thong - Thiet k'e giao dien giant sat va canh bdo ngo get canh bao - Xay dung, chucmg trinh phan mm - Nghien cfru phucmg - Tang quan the phuong phap Mc phap dieu khien thay dOng co - Nghien dm phuong phap Mc clai tan ' se") l só chop - So still ck phucmg drang co bang phuong phap tan phap toe dOng - Thiet ke phan cling may cam tay , - L'ep trinh phan mem dieu khien co - Thi 'et ke may tee - So sanh yeti phuong phap tip idle dung co earn tay bang phuong phap tan ser cherp 583 Thiet ke may Mc dO dOng co 'g cam tay ban phuong phap tan so chop - Bao cap tong ket de tai - Lkra chon phuong phap xir 15r anh toi tru - He thong canh bao nge g'et hoan chinh - Bao cao danh gia thirc nghiem Nguyen c Minh Tien Le Trung Phuang CQ.56.KTDTTH CQ.56.KTDTTH ThS V6 Thien Linh CQ.57.KTD1TH ThS VO mien Linh CQ.57.KTWITH CQ.57.KTDTTH KS Ngo Thi - Bao cdo tang kat de NguyZn V, Nguygn Minh CQ.57.KTDTTH Thu Huang tai - May toe dOng Trung co bang phuong phap tan s6 chop hoan chinh - Bao cao danh gia thtrc nghiem an sac co e tat - (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019, Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019