bai 17 Dinh dang doan van ban

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:05

- Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Căn thẳng lề trái Căn giữathụt Giảm mức lề mức trái Căn thẳng haitrái lề thụt lề Căn thẳng lềTăng phải... 3- Định dạng đoạn văn bằng h[r] (1)BÀI 17 ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢ N (2) 1- Định dạng đoạn văn Căn Căn thẳng lề trái Căn thẳng lề phải Căn thẳng hai lề Thụt lề dòng đầu tiên Cả đoạn văn (3) 1- Định dạng đoạn văn Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất đoạn văn bản: - Kiểu lề (lề trái, lề phải, hai lề) - Vị trí đoạn văn so với toàn trang - Khoảng cách lề dòng đầu tiên - Khoảng cách đến đoạn văn trên - Khoảng cách các dòng đoạn văn (4) 2- Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn Để định dạng văn bản:cách dòng đoạn văn Khoảng - Đưa trỏ soạn thảo vào đoạn văn - Sử dụng các nút lệnh trên công cụ định dạng Căn thẳng lề trái Căn giữathụt Giảm mức lề mức trái Căn thẳng haitrái lề thụt lề Căn thẳng lềTăng phải (5) 3- Định dạng đoạn văn hộp thoại Paragraph: - Ñaët troû taïi vò trí caàn ñònh daïng, vaøo Format\Paragraph (xhht) (6) 3- Định dạng đoạn văn hộp thoại Paragraph Căn lề Khoảng cách lề Khoảng cách đến đoạn văn trên Thụt lề đầu đầu dòng Khoảng cách đến đoạn văn Khoảng cách các dòng (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 17 Dinh dang doan van ban, bai 17 Dinh dang doan van ban