DeDA thi HK2Toan 7 De 7

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:58

a/ Chứng minh HB = HC b/ Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA.Chứng minh Δ ACD là tam giác cân.. Tia DC cắt AE tại F.[r] (1)KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II (Đề 7) MÔN : TOÁN THỜI GIAN: 90 PHÚT I / TRAÉC NGHIEÄM :(2 ÑIEÅM) 1/ Xét biểu thức 5x2 – xy + Khẳng định nào sau đây sai: A, Đó là tam thức B, Đó là biểu thức hai biến C, Hệ số xy là D, Các biến là x và y 2/ Giá trị x2 +xy – yz x = -2, y= 3, z = là: A, 13 B, C, -13 D, -17 3 3/ Bậc đa thức x y + 6x – 5x y – là: A, B, C, D, 4/ Nghiệm đa thức f(x) = x + x là: A, x =0 B, x = -1 C, x = D,x =0 ; x = -1 5/ Nếu Δ ABC vuông B có Â = 50 thì: A, AB < AC B, BC < AB C, BC > AB + AC D,AC = AB + BC 6/ Chu vi tam giác cân có độ dài cạnh là 1,8 cm và 3,7 cm : A, 9,2 cm B, 7,3 cm C, 5,5 cm D, 11 cm 7/ Trực tâm Δ ABC vuông C laø: A, Trung ñieåm cuûa AB B, Ñieåm C C, Ñieåm B D,Ñieåm A 8/ Cho Δ ABC vuông A, biết AB = 24 cm, BC = 25 cm ,tính AC: A, cm B, cm C, 49 cm D, √ 1201 cm II/ TỰ LUẬN: (8 ĐIỂM) 1/(1,5 điểm) Điểm kiểm tra 15 phút môn toán lớp 7A thống kê bảng sau: 8 10 8 7 10 10 8 5 10 10 8 9 7 8 Tính soá trung bình coäng vaø tìm moát cuûa daáu hieäu 2/(2,5 điểm) Cho các đa thức P(x) = 3x4 – x3 +4x2 + 2x + và Q(x) = -2x4 -x2 +x -2 a/ Tính P(x) +Q(x) b/ Tìm đa thức H(x) biết Q(x) – H(x) = -2x4 -2 c/ Tìm nghiệm đa thức H(x) 3/(4 điểm) Cho Δ ABC cân A, đường cao AH a/ Chứng minh HB = HC b/ Trên tia đối tia HA lấy điểm D cho HD = HA.Chứng minh Δ ACD là tam giác cân c/ Trên tia đối tia CB lấy điểm E cho CE = CB Tia DC cắt AE F Chứng minh F là trung điểm cuûaAE d/ Tia AC cắt DE M Chứng minh AE // HM (2) ĐÁP ÁN VAØ BIỂU ĐIỂM TOÁN I/ TRẮC NGHIỆM(Mỗi câu đúng 0.25 điểm) 1C 2D 3D 4D 5A 6A 7B 8B II/ TỰ LUẬN (8 điểm) 1/ (1,5 ñieåm) 259 X = = 7,4 (1 ñieåm) M0 = (0,5 ñieåm) 35 2/ a/ P(x) +Q(x) = x4 – x3 + 3x2 + 3x - (1 ñieåm) b/ H(x) = Q(x) – (-2x4 – 2) = -x2 + x (1 ñieåm) c/ -x2 + x = => x = hay x= 1(0,5 ñieåm) 3/ - Vẽ hình đúng đến câu b 0,5 điểm - Chứng minh đúng câu a/ điểm - Chứng minh đúng tam giác ACD cân C (1 điểm ) - Chứng minh CE = 2HC => C là trọng tâm tam giác ADE =>F là trung điểm EA (0,75 điểm) - Chứng minh tam giác MHE cân M=> ¿❑ góc MHE = góc AEH Mà góc trên vị trí so le Do đó AE // HM (0,75 điểm) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: DeDA thi HK2Toan 7 De 7, DeDA thi HK2Toan 7 De 7