Ki nang bien soan de kiem tra Ngu van 9

19 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:52

Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 1 Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình; 2 Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm t[r] (1)Biên soạn đề kiểm tra môn Ngữ văn Theo ma trËn I ý nghĩa việc đánh giá kết học tập học sinh - Đánh giá kết học tập học sinh là hoạt động quan trọng quá trình giáo dục Đánh giá kết học tập là quá trình thu thập và xử lí thông tin trình độ, khả thực mục tiêu học tập học sinh nhằm tạo sở cho điều chỉnh sư phạm giáo viên, các giải pháp các cấp quản lí giáo dục và cho thân học sinh, để học sinh học tập đạt kết tốt - Đánh giá kết học tập học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp và hình thức khác Đề kiểm tra là công cụ dùng khá phổ biến để đánh giá kết học tập học sinh Để biên soạn đề kiểm tra cần thực theo quy trình sau: II Quy trình (các bước) biên soạn đề kiểm tra Bước Xác định mục đích đề kiểm tra Đề kiểm tra là công cụ dùng để đánh giá kết học tập học sinh sau học xong chủ đề, chương, học kì, lớp hay cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần vào mục đích yêu cầu cụ thể việc kiểm tra, chuẩn kiến thức kĩ chương trình và thực tế học tập học sinh để xây dựng mục đích đề kiểm tra cho phù hợp Bước Xác định hình thức đề kiểm tra Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau: 1) Đề kiểm tra tự luận; 2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 3) Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức trên: có câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan Mỗi hình thức có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp cách hợp lý các hình thức cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết học tập học sinh chính xác Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên đề khác cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài cho học sinh làm phần tự luận Bước Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí đề kiểm tra) (2) Lập bảng có hai chiều, chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ chính cần đánh giá, chiều là các cấp độ nhận thức học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao) Trong ô là chuẩn kiến thức kĩ chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm các câu hỏi Số lượng câu hỏi ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho mạch kiến thức, cấp độ nhận thức KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Tên chủ đề (nội dung,chương…) Chủ đề (Dùng cho loại đề kiểm tra TL TNKQ) Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Chuẩn KT, KN cần kiểm tra (Ch) Số câu Số điểm (Ch) (Ch) (Ch) Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm % Số câu Số điểm % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu điểm= % Chủ đề Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu điểm= % Chủ đề n Số câu Số điểm % Số câu điểm= % Số câu Số điểm (3) KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ) Cấp Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp độ Tên Chủ đề ( nội dung, chương…) Chủ đề Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Số câu Số điểm Tỉ lệ % Vận dụng TNKQ Cộng Cấp độ cao TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chuẩn KT, KN cần kiểm tra (Ch) Số câu Số điểm (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) (Ch) Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu điểm= % Số câu điểm= % Chủ đề n Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm % Số câu Số điểm % Số câu Số điểm % III Cách thiết lập ma trận đề kiểm tra môn Ngữ văn Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra: B1 Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương ) cần kiểm tra; B2 Viết các chuẩn cần đánh giá cấp độ tư duy; Số câu điểm= % Số câu Số điểm (4) B3 Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho chủ đề (nội dung, chương ); B4 Quyết định tổng số điểm bài kiểm tra; B5 Tính số điểm cho chủ đề (nội dung, ) tương ứng với tỉ lệ %; B6 Tính tỉ lệ %, số điểm và định số câu hỏi cho chuẩn tương ứng; B7 Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho cột; B8 Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho cột; B9 Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa thấy cần thiết Cần lưu ý: - Khi viết các chuẩn cần đánh giá cấp độ tư duy: + Chuẩn chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng chương trình môn học Đó là chuẩn có thời lượng quy định phân phối chương trình nhiều và làm sở để hiểu các chuẩn khác + Mỗi chủ đề (nội dung, chương ) nên có chuẩn đại diện chọn để đánh giá + Số lượng chuẩn cần đánh giá chủ đề (nội dung, chương ) tương ứng với thời lượng quy định phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội dung, chương ) đó Nên để số lượng các chuẩn kĩ và chuẩn đòi hỏi mức độ tư cao (vận dụng) nhiều - Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho chủ đề (nội dung, chương ): Căn vào mục đích đề kiểm tra, vào mức độ quan trọng chủ đề (nội dung, chương ) chương trình và thời lượng quy định phân phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho chủ đề - Tính số điểm và định số câu hỏi cho chuẩn tương ứng Căn vào mục đích đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm cho chuẩn cần đánh giá, chủ đề, theo hàng Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, lực học sinh + Căn vào số điểm đã xác định B5 để định số điểm và câu hỏi tương ứng, đó câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm + Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm hình thức cho thích hợp Bước Biên soạn câu hỏi theo ma trận (5) Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi ma trận đề quy định, câu hỏi TNKQ kiểm tra chuẩn vấn đề, khái niệm Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn các yêu cầu sau: (ở đây trình bày loại câu hỏi thường dùng nhiều các đề kiểm tra) a Các yêu cầu câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng chương trình; 2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày và số điểm tương ứng; 3) Câu dẫn phải đặt câu hỏi trực tiếp vấn đề cụ thể; 4) Không nên trích dẫn nguyên văn câu có sẵn sách giáo khoa; 5) Từ ngữ, cấu trúc câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu học sinh; 6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý học sinh không nắm vững kiến thức; 7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch học sinh; 8) Đáp án đúng câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng các câu hỏi khác bài kiểm tra; 9) Phần lựa chọn phải thống và phù hợp với nội dung câu dẫn; 10) Mỗi câu hỏi có đáp án đúng, chính xác nhất; 11) Không đưa phương án “Tất các đáp án trên đúng” “không có phương án nào đúng” b Các yêu cầu câu hỏi tự luận 1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng chương trình; 2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày và số điểm tương ứng; 3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình mới; 4) Câu hỏi thể rõ nội dung và cấp độ tư cần đo; 5) Nội dung câu hỏi đặt yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể cách thực yêu cầu đó; 6) Yêu cầu câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức học sinh; 7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều là ghi nhớ khái niệm, thông tin; (6) 8) Ngôn ngữ sử dụng câu hỏi phải truyền tải hết yêu cầu cán đề đến học sinh; 9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài bài luận; Thời gian để viết bài luận; Các tiêu chí cần đạt 10) Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm học sinh đánh giá dựa trên lập luận logic mà học sinh đó đưa để chứng minh và bảo vệ quan điểm mình không đơn là nêu quan điểm đó Bước Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu: Nội dung: khoa học và chính xác Cách trình bày: cụ thể, chi tiết ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra Cần hướng tới xây dựng mô tả các mức độ đạt để học sinh có thể tự đánh giá bài làm mình (kĩ thuật Rubric) Bước Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra Sau biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau: 1) Đối chiếu câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát sai sót thiếu chính xác đề và đáp án Sửa các từ ngữ, nội dung thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác 2) Đối chiếu câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài giáo viên khoảng 70% thời gian dự kiến cho học sinh làm bài là phù hợp) 3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, đã có số phần mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể tham khảo) 4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm Lấy ví dụ cụ thể cách biên soạn đề kiểm tra theo ma trận môn Ngữ văn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – MÔN NGỮ VĂN THỜI GIAN 45 PHÚT ( Không kể thời gian đề) BƯỚC XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA (7) - Thu thập thông tin để đánh giá mức độ chuẩn kiến thức, kĩ sau học phần ôn tập Tiếng Việt.( Tuần 29) - Học sinh : + Rèn luyện kĩ tổng hợp và hệ thống hóa số kiến thức phần Tiếng việt + Vận dụng kiến thức đã học giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập đoạn văn BƯỚC XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA - Đề kiểm tra kết hợp : Trắc nghiệm khách quan và tự luận - Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận + trắc nghiệm khách quan, thời gian 45 phút BƯỚC THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA - Liệt kê tất các chuẩn kiến thức phần Tiếng việt ( khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý) - Chọn các nội dung cần đánh giá và thực các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra - Xác định khung ma trận Các bước thiết lập Ma trận đề kiểm tra KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Bảng mô tả các tiêu chí đề kiểm tra) B1 Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương…) cần kiểm tra Tên chủ đề ( Nội dung, chương .) Chủ đề - Khởi ngữ - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Cấp độ thấp Vận dụng Cấp độ cao Cộng Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn Minh Châu Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số câu : Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ % Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % (8) Bước Viết các chuẩn cần đánh giá cấp độ tư Tên chủ đề ( Nội dung, chương ) Chủ đề - Khởi ngữ - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Nhớ định nghĩa - khởi ngữ - Các thành phần biệt lập Phân biệt được: - khởi ngữ - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý - Nhận diện các thành phần câu Số câu : Số Số điểm: Tỉ lệ câu : % Số điểm: Tỉ lệ % - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Cấp độ thấp Vận dụng Cấp độ cao Cộng Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn Minh Châu Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu Số câu : : Số điểm: Tỉ lệ Số % điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Bước QĐ phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho chủ đề Tên chủ đề ( Nội dung, chương .) Chủ đề - Khởi ngữ - Các thành phần biệt lập Nhận biết TN TL Nhớ định nghĩa - khởi ngữ - Các thành phần biệt lập Thông hiểu TN TL Phân biệt được: - khởi ngữ - Các thành phần biệt Cấp độ thấp Vận dụng Cấp độ cao Viết đoạn văn ngắn giới Cộng (9) - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý - Nhận diện các thành phần câu Số câu : Số điểm: Tỉ lệ 30 % 30 % lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu Số câu : :Số Số điểm: điểm: Tỉ lệ 30 % Tỉ lệ % 30 % thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn Minh Châu Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số Số câu : câu : Số điểm: Tỉ lệ Số 40 % điểm: Tỉ40 lệ % % Bước Quyết định tổng số điểm bài kiểm tra Tên chủ đề ( Nội dung, chương .) Chủ đề Nhận biết TN TL Nhớ định nghĩa - khởi ngữ - Các thành phần biệt lập - Khởi ngữ - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Liên kết - Nghĩa câu và liên tường minh kết đoạn văn và hàm ý - Nghĩa tường minh và hàm ý - Nhận diện các thành phần câu Số câu : Số câu : Số câu Số điểm: Tỉ Số điểm: Tỉ : lệ % lệ 10 % Số điểm: Tỉ lệ Thông hiểu TN TL Cấp độ thấp Số câu : Số điểm: Tỉ lệ 10 % 10 điểm Vận dụng Cấp độ cao Phân biệt được: - khởi ngữ - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm: Tỉ lệ100 % % Cộng Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn Minh Châu Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ Số câu : Số điểm: Tỉ lệ 80 % Số câu : Số điểm: 10 Tỉ lệ % (10) % % Bước Tính số điểm cho chủ đề tương ứng với % Tên chủ đề ( Nội dung, chương ) Chủ đề Nhận biết TN TL Nhớ định nghĩa - Khởi ngữ - khởi ngữ - Các - Các thành thành 30% x 10 phần điểmbiệt=lập điểm phần biệt lập - Liên kết - Liên kết câu và câu và liên 30% x liên kết kết đoạn văn đoạn văn - Nghĩa - Nghĩa tường tường minh minh và và hàm ý hàm ý - Nhận diện các thành phần câu Số câu : Số câu : Số Số điểm: Số điểm: Tỉ câu : Tỉ lệ % lệ 10 % Số điểm: Tỉ lệ % Thông hiểu TN TL Phân biệt được: - khởi ngữ - Các thành phần biệt lập Cấp độ thấp Vận dụng Cấp độ cao Cộng Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn MinhxChâu 40% 10 điểm = 4điểm - Liên kết 10câuđiểm và liên= điểm kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm: Tỉ lệ 10 % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số Số câu : câu : Số điểm: Tỉ lệ Số 80 % điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: 10 Tỉ lệ % Bước Tính số điểm, số câu hỏi cho chuẩn tương ứng Tên chủ Nhận biết đề TN TL ( Nội dung, chương ) Chủ đề Nhớ định nghĩa - Khởi - khởi ngữ ngữ - Các thành Thông hiểu TN TL Phân biệt được: - khởi ngữ - Các thành Vận dụng Cấp Cấp độ cao độ thấp Cộng (11) - Các phần biệt lập thành phần biệt lập - Liên kết câu - Liên kết và liên kết câu và đoạn văn liên kết đoạn văn - Nghĩa tường - Nghĩa minh và hàm ý tường Nhận 100%- *3 = diện 3,0 điểm minh và các hàm ý thành phần câu Số câu : Số câu : Số Số điểm: Số điểm:3 câu : Tỉ lệ % Tỉ lệ 30 % Số điểm: Tỉ lệ % phần biệt lập Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn Minh Châu - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm:3 Tỉ lệ 10 % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ 80 % Số câu : 13 Số điểm: 10 Tỉ lệ % Bước Tính số điểm và số câu hỏi cho cột Tên chủ Nhận biết đề TN TL ( Nội dung, chương ) Chủ đề Nhớ định nghĩa - Khởi - khởi ngữ ngữ - Các - Các thành thành phần biệt lập phần biệt 0,5 lập +0,5 - Liên kết - Liên kết câu 0,5 câu và và liên kết 0,5 liên kết đoạn văn 0,5 đoạn văn 0,5 - Nghĩa - Nghĩa tường tường minh và 3,0 hàm ý minh và - Nhận diện (điểm) hàm ý các(6câu) thành phần câu Số câu : Số câu : Số Số điểm: Số điểm:3 Tỉ câu : Tỉ lệ % lệ 30 % Số điểm: Thông hiểu TN TL Vận dụng Cấp Cấp độ cao độ thấp Phân biệt được: - khởi ngữ Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn Minh Châu - Các thành phần biệt lập 0,5 +0,5 - Liên kết0,5 câu và liên kết 0,5 đoạn văn 0,5 0,5 - Nghĩa tường minh và hàm 3,0ý (điểm) (6câu) Số câu : Số Số điểm:3 Tỉ lệ câu : 10 % Số điểm: Cộng 4,0 (điểm) (1câu) Số câu : Số điểm: Số câu : Số điểm: Tỉ lệ 80 % Số câu : 13 Số điểm: 10 Bước Tính tỷ lệ % tổng số điểm phân phối cho cột (12) Tỉ lệ % Tên chủ Nhận biết đề TN TL ( Nội dung, chương ) Chủ đề Nhớ định nghĩa - Khởi - khởi ngữ ngữ - Các thành - Các phần biệt lập thành - Liên kết phần biệt câu và liên lập kết đoạn văn - Liên kết 3/10 = câu và liên kết - Nghĩa 30% đoạn văn tường minh - Nghĩa và hàm ý tường - Nhận diện minh và các hàm ý thành Số câu : Số câu : Số câu : Số điểm: Số điểm:3 Tỉ Số Tỉ lệ % lệ 30 % điểm: Tỉ lệ % Tỉ lệ % Thông hiểu TN TL Tỉ lệ % Cấp độ thấp Tỉ lệ % Vận dụng Cấp độ cao Cộng Phân biệt được: - khởi ngữ - Các thành phần biệt lập Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” của4/10 = Nguyễn 40% Minh Châu - Liên kết câu và liên kết đoạn văn 3/10 = 30% - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm:3 Tỉ lệ 30 % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm:4 Tỉ lệ 40 % Số câu : 13 Số điểm: 10 Tỉ lệ % Bước Đánh giá lại ma trận và có thể chỉnh sửa thấy cần thiết Tên chủ Nhận biết đề TN TL ( Nội dung, chương ) Chủ đề Nhớ định - Khởi nghĩa ngữ - khởi ngữ Thông hiểu TN TL Phân biệt được: - khởi ngữ Vận dụng Cấp Cấp độ cao độ thấp Cộng (13) - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý - Nhận diện các thành Số câu : Số điểm:3 Tỉ lệ 30 % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % - Các thành phần biệt lập - Liên kết câu và liên kết đoạn văn - Nghĩa tường minh và hàm ý Số câu : Số câu : Số điểm:3 Số điểm: Tỉ lệ 30 % Tỉ lệ % Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn” Bến quê” Nguyễn Minh Châu Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % Số câu : Số điểm: Tỉ lệ 40 % Số câu : 13 Số điểm: 10 Tỉ lệ % BƯỚC BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN I/ TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Học sinh trả lời cách khoanh tròn câu đúng đầu câu Câu 1: Thành phần biệt lập là? A Thành phần đứng đầu câu B Thành phần tách rời, biệt lập C Là phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa việc câu Câu 2: Nghĩa tường minh là nghĩa nào? A Là nghĩa bóng, nghĩa hàm ẩn B Là nghĩa mà người nghe, người đọc phải suy đoán C Là nghĩa diễn đạt hình thức ẩn dụ, so sánh D Là nghĩa diễn đạt trực tiếp câu văn, lời nói Câu 3: Nghĩa hàm ý là nghĩa nào? A Là phần thông báo diễn không diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu có thể suy tư từ ngữ B Là nghĩa bóng, nghĩa hàm ẩn C.Là nghĩa diễn đạt hình thức ẩn dụ, so sánh D Là nghĩa diễn đạt trực tiếp câu văn, lời nói Câu 4: Câu nào sau đây có thể coi là định nghĩa khởi ngữ? A Khởi ngữ là thành phần đứng đầu câu B Khởi ngữ là thành phần đứng trước chủ ngữ C Khởi ngữ nêu lên đề tài nói đến câu D Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài nói đến câu (14) Câu 5: Câu nào đúng với định nghĩa liên kết câu và liên kết đoạn văn? A Các đạon văn phải phục vụ chung chủ đề B Các câu phải phục vụ chủ đề đạon văn C Các câu các đạon phục vụ chủ đề chung văn D Các đoạn văn văn các câu đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nội dung và hình thức Câu 6: Phần in nghiêng câu văn: “ Ngoài cửa sổ bông hoa lăng đã thưa thớt- Cái giống hoa nở, màu sắc đã nhợt nhạt” A Tình thái B Gọi – đáp C Cảm than D Phụ chú Câu 7: Trong các câu sau , câu nào không có thành phần cảm thán? A Ô kìa, hai hạc trắng bay Bồng Lai ! B Ui chao, trời mưa đường trơn tệ C Nắng đã lên Chao ôi mong hoài mong mãi rứa! D Vừa xong bài thì trống trường rung lên Câu 8: Tác giả dùng phép liên kết gì đoạn thơ sau? “ Anh về, cối lại vang rừng Chim reo quanh mái, gà mừng sân Anh về, sáo lại ái ân Đêm trăng hò hẹn ngần tiếng ca…” A Phép B Phép nối C Phép đồng nghĩa D Phép lặp từ Câu 9: Hai câu thơ sau đây Nguyễn Bỉnh Khiêm đã liên kết phép nào? “ Ta dại, ta tìm nơi vắng vẽ Người khôn, người đến chốn lao xao » A Phép đồng nghĩa B Phép trái nghĩa C Phép D Phép nối Câu 10: Xác định thành phần tình thái các câu sau đây? A Bỗng, Choáng cái, thôi phải rồi, đập cái chai vào cột cổng B Ô kêu ….Hắn vừa chửi vừa kêu làng bị người ta cắt họng,Ô kêu C A, cô gái nhờ xe Câu 11: Trong các câu sau câu nào không có thành phần tình thái? A Nhiều mây đấy, chưa trời mưa B Đêm khuya, chó sủa nhiều là có trộm (15) C Hình ta đánh lớn Các chờ đến khuya, mẹ Câu 12: Trong các câu sau đây, câu nào chứa thành phần Gọi – đáp? A Câu vàng có nhớ bố không, cậu vàng? E Không giết cậu vàng đâu nhĩ ! C Ai bảo lão có tiền mà chiu khổ I/ TỰ LUẬN: (4 điểm) Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn “ Bến quê” Nguyễn Minh Châu, đó có ít câu chứa khởi ngữ và câu chứa thành phần tình thái? BƯỚC XÂY DỰNG HƯỚNG CHẤM ( ĐÁP ÁN) VÀ THANG ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) C D A D D D D D B 10 B 11 D 12 A I/ TỰ LUẬN: (4 điểm) Viết đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn “ Bến quê” Nguyễn Minh Châu, đó có ít câu chứa khởi ngữ và câu chứa thành phần tình thái? Đoạn văn giới thiệu truyện ngắn “ Bến quê” Nguyễn Minh Châu có khởi ngữ và thành phần biệt lập : “Bến quê” là câu chuyện đời – đời vốn bình lặng quanh ta – với Phụ chú nghịch lí không dễ gì hòa giải Hình sống hôm nay, chúng ta có thể gặp đâu Tình thái đó số phận giống gần giống số phận nhân vật Nhĩ câu chuyện Nguyễn Minh Châu ? Người ta có thể mải mê kiếm danh, kiếm lợi để sau đã rung ruổi gần hết đời, vì lí nào đó phải nằm bẹp dí chỗ, người nhận : gia đình chính là cái tổ ấm cuối cùng đưa tiễn ta nơi vĩnh ! Cái chân lí giản dị ấy, tiếc thay Khởi ngữ C thán Nhĩ kịp nhận vào ngày cuối cùng đời mình - Đúng chủ đề, đúng nội dung( điểm) - Có sử dụng khởi ngữ (1 điểm) - Có sử dụng tình thái (1 điểm) BƯỚC XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA (16) - Đối chiếu với câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát thiếu sót thiếu chính xác đề và đáp án - Đối chiếu câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? LƯU Ý: - Trừ điểm tối đa , đoạn văn viết không đúng chủ đề, nội dung ( 0,5 điểm) - Trừ điểm tối đa với đoạn văn dùng sai khởi ngữ và tình thái ( 0,5 điểm ) - Trừ điểm tối đa với đoạn văn sai chính tả ( 0,5điểm) KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I(2011 – 2012) MÔN NGỮ VĂN Thời gian 90 phút(không kể giao đề) I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ chương trình học kì I, môn Ngữ văn lớp theo nội dung Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn với mục đích đánh giá lực đọc-hiểu và tạo lập văn học sinh (Trường THCS Tân Khánh Hòa – Đối tượng trung bình) 1/Kiến thức: hệ thống, củng cố kiến thức phân môn: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn chương trình HK I (Từ tuần 1-8) 2/Kĩ năng: rèn kĩ nhận biết, tư vận dụng 3/Thái độ: vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành tốt bài làm mình II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA - Hình thức đề kiểm tra: Tự luận - Cách tổ chức kiểm tra: cho HS làm bài kiểm tra tự luận 90 phút III/ THIẾT LẬP MA TRẬN Mức độ Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cộng Cấp độ cao (17) Văn - Văn nhật dụng -Thuộc đọan trích Kiều lầu Ngưng Bích -Nêu ý nghĩa văn Đấu tranh cho giới hòa bình - Văn học Trung đại Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tiếng Việt Các phương châm hội thoại Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tập làm văn Viết bài văn tự Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 30% - Nhớ tên các phương châm hội thoại Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 10% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ:40% Số câu: điểm =30% Số câu: điểm =10% Viết bài văn tự Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 60% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 60% Số câu: điểm =60% Số câu: Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% IV NỘI DUNG KIỂM TRA Câu 1(2 điểm) Chép lại câu thơ từ câu: Buồn trông cửa bể chiều hôm đến câu Ầm ầm tiếng sóng kêu quan ghế ngồi Đoạn thơ ỷên trích từ văn nào ? ? Câu 2(1 điểm) Trình bày ý nghĩa văn Đấu tranh cho giới hòa bình (G.Mac-ket) Câu 3(1 điểm) Có phương châm hội thoại? Kể tên? Câu 4(6 điểm) Hãy kể lại kỉ niệm đáng nhớ em với thầy giáo (cô giáo) cũ V/ HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM: Câu 1(2 điểm) Chép lại câu thơ: Buồn cửa biển chiều hôm (18) Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi - Trong đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều , Nguyễn Du) Câu 2(1 điểm) Ý nghĩa văn Đấu tranh cho giới hòa bình (G.Mac-ket) Văn thể suy nghĩ nghiêm túc, đầy tính trách nhiệm tác giả với hòa bình nhân loại Câu 3(1 điểm) Có phương châm hội thoại đã học: (mỗi câu đúng 0.2đ) + Phương châm lượng + Phương châm chất + Phương châm quan hệ + Phương châm cách thức + Phương châm lịch Câu 4(6 điểm) *Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng, đẹp; đúng ngữ pháp, kết cấu, chính tả - Bài viết có bố cục chặt chẽ, văn viết có cảm xúc, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc - Biết kết hợp các yếu tố tự và miêu tả cách chặt chẽ có lôgic và đảm bảo yêu cầu sau: A Mở bài: (0,75 điểm) Giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ mình và thầy giáo (cô giáo) cũ B Thân bài: (4,5 điểm) - Kể lại diễn biến câu chuyện - Mở đầu câu chuyện - Kỉ niệm xảy câu chuyện - Phần phát triển kỉ niệm đáng nhớ đó - Kết thúc câu chuyện C Kết bài: (0,75 điểm) Nêu kết câu chuyện và cảm nghĩ em *Lưu ý: - Điểm trừ tối đa bài viết không bảo đảm bố cục bài văn miêu tả người là điểm - Điểm trừ tối đa bài làm mắc nhiều lỗi chính tả là điểm - Điểm trừ tối đa bài viết có nhiều lỗi diễn đạt là điểm (19) (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ki nang bien soan de kiem tra Ngu van 9, Ki nang bien soan de kiem tra Ngu van 9