on thi cao dang dai hoc mon lich su

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:50

- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc: độc lập, tự do, nhân dân lao động nắm chính quyền, giải phóng dân tộc gắn liền với gải phóng[r] (1)Tài liều ôn thi TN THPT - Tuyển sinh ĐH & CĐ môn Lịch Sử Tài liệu ôn thi TN THPT và tuyển sinh vào ĐH & CĐ môn Lịch sử Việt nam, Tổ Lịch Sử trường THPT Quang Trung biên soạn TÀI LIỆU ÔN TẬP LỊCH SỬ 12 Chương I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 Bài 12 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 I Những chuyển biến kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp a Hoàn cảnh quốc tế sau chiến tranh giới thứ - Trật tự Véc xai – Oa sinh tơn thiết lập - Sau CTTG I Pháp bị thiệt hại nặng nề - Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô viết đời Quốc tế cộng sản thành lập => tác động mạnh đến CM Việt Nam -> Pháp tiến hành khai thác lần Đông Dương, chủ yếu là VN - Thời gian: Từ sau CTTG I đến trước khủng hoảng kinh tế 1929-1933 - Mục đích: + Bù đắp thiệt hại sau CT + Khôi phục lại địa vị giới TB b Chính sách khai thác kinh tế - Tình hình đầu tư: tốc độ nhanh, qui mô lớn ( 1924-1929: tỉ Phơrăng) - Nội dung khai thác: + Nông nghiệp: chủ yếu đầu tư vào đồn điền cao su + Công nghiệp: * Chú trọng khai mỏ, là mỏ than * Mở số ngành công nghiệp chế biến: dệt, muối, xay xát… + Thương nghiệp: ngoại thương có bước phát triển mới, nội thương đẩy mạnh + Giao thông vận tải phát triển + Tăng thuế + Ngân hàng Đông Dương nắm quyền huy kinh tế Đông Dương Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục thực dân Pháp a Chính trị - Tăng cường chính sách cai trị - Đưa thêm người Việt vào các công sở b Văn hoá, giáo dục - Hệ thống giáo dục mở rộng - Sách báo xuất ngày càng nhiều - Văn hoá phương Tây du nhập vào Việt Nam, phát triển đan xen với văn hóa truyền thống Những chuyển biến kinh tế và giai cấp xã hội Việt Nam a Kinh tế - Kinh tế Pháp Đông Dương có bước phát triển - Kinh tế VN phát triển cân đối, lạc hậu, nghèo nàn, lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp, là thị trường độc chiếm Pháp b Xã hội - Giai cấp địa chủ: tiếp tục bị phân hoá, phận trung - tiểu địa chủ tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ - Giai cấp nông dân: bị đế quốc, phong kiến tướt đoạt ruộng đất, bần cùng hóa => lực lượng cách mạng to lớn - Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh số lượng, có tinh thần đấu tranh chống thực dân Pháp và (2) tay sai - Giai cấp tư sản: đời sau chiến tranh, bị tư Pháp cạnh tranh, kìm hãm nên số lượng ít, lực kinh tế yếu, phân hoá thành phận: + Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn chặt với đế quốc => câu kết với đề quốc + Tư sản dân tộc: có xu hướng kinh doanh độc lập => có tinh thần dân tộc dân chủ - Giai cấp công nhân: sau chiến tranh phát triển nhanh (1929: trên 29 vạn), bị tư sản bóc lột nặng nề, có quan hệ gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng trào lưu cách mạng vô sản => vươn lên thành động lực phong trào dân tộc dân chủ II Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 Hoạt động Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và số người Việt Nam sống nước ngoài a Phan Bội Châu - Cách mạng tháng Mười làm thay đổi quan điểm PBC -> Từ đó ông chuyển sang nghiên cứu, tìm hiểu CMT10 - 6/1925, bị bắt Thượng Hải và đưa an trí Huế b Phan Châu Trinh - Tiếp tục các hoạt động yêu nước Pháp - 6/1925, nước tiếp tục hoạt động theo đường lối cũ c Hoạt động số người Việt Nam yêu nước khác - Tại Pháp: Hội người lao động trí óc Đông Dương đời (1925) - Tại trung Quốc: + 1923, tổ chức Tâm Tâm xã thành lập + 19/6/1924, Phạm Hồng Thái thực việc mưu sát toàn quyền Pháp Sa Diện Hoạt động tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam a Tư sản - Kinh tế: vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá, chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kỳ - Chính trị: Thành lập số tổ chức chính trị Đảng lập hiến (1923), Nam Phong, Trung Bắc tân văn b Tiểu tư sản - Thành lập số tổ chức chính trị: Việt Nam Nghĩa Đoàn, Phục Việt, Đảng Thanh niên…Hoạt động với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi… - Lập nhà xuất tiến bộ, xuất sách báo tiến - Tiêu biểu có đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925), đám tang Phan Châu Trinh (1926) c Công nhân - Tổ chức Công hội công nhân Sài Gòn - Chợ lớn thành lập (1920) - 8/1925, đấu tranh công nhân Ba Son -> Đánh dấu bước phát triển PTCN từ tự phát sang tự giác Hoạt động Nguyễn Ái Quốc - Từ 1911, NTT tìm đường cứu nước - Cuối 1917, NTT trở lại Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919) - 18/6/1919, gởi Bản yêu sách nhân dân An Nam đến hội nghị Vecxai - 7/1920, đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa Lênin - 25/12/1920, đại hội Tua, NAQ bỏ phiếu tán thành gia nhập QTCS và tham gia thành lập ĐCS Pháp - Từ 1921 thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa; báo Người cùng khổ; viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân; và đặc biệt là viết Bản án chế độ thực dân Pháp - 6/1923, sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân và Đại hội QTCS lần V (1924) - 11/11/1924, Quảng Châu – Trung Quốc (3) * Công lao đầu tiên Nguyễn Ái Quốc: - Tìm thấy đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam - Chuẩn bị tư tưởng chính trị cho đời ĐCS VN Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I Sự đời và hoạt động ba tổ chức cách mạng 1.Hội Việt Nam Cách mạng niên *Hoàn cảnh đời: - 11/1924 NAQ Quảng Châu (TQ), liên lạc với người Việt nam yêu nước tổ chức Tâm tâm xã - 2/1925 NAQ đã lựa chọn số niên Tâm tâm xã, lập Cộng sản đoàn - 6/1925 NAQ thành lập Hội Việt Nam CM niên *Hoạt động: - Mở lớp huấn luyện chính trị đào tạo chiến sĩ CM, đưa nước hoạt động - 21/6/1925 báo Thanh niên - 7/1925 NAQ lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp Á Đông - 1927 xuất tác tác phẩm Đường Kách mệnh - 1928 tổ chức phong trào “vô sản hoá” * Vai trò: - Truyền bá lý luận CMGPDT theo khuynh hướng vô sản vào VN - Giác ngộ, nâng cao ý thức chính trị cho GCCN - Thúc đẩy PTCN phát triển mạnh giai đoạn sau - Chuẩn bị chính trị, tổ chức, đội ngũ cán cho đời Đảng (4) Tân Việt Cách mạng đảng và VNQDĐ dung Tân Việt Cách Việt Nam Quốc II ĐảngNội cộng sản Việt Nam đời mạng đảng dân đảng 1.Sự xuất các tổ chức cộng sản năm 1929 -Thànhtrào lậpdân ngày 14/7/1925, trải qua - Thành lập ngày 25/12/1927 * Bối cảnh: Năm 1929 phong tộc, dân chủ phát triển mạnh - Cuối 3/1929 số hội viên tiên tiến Hội VNCMTN Bắc kì lập chi cộng sản đầu tiên số nhà 5D phố Hàm Long – Hà Nội * Qúa trình đời và hoạt động ba tổ chức CS: - ĐDCSĐ: + 5/1929 ĐH I Hội VNCMTN Hương Cảng (TQ) Đoàn đại biểu Bắc Kì đã đề nghị thành lập Đảng song không chấp nhận nên bỏ nước + 17/6/1929 thành lập ĐDCSĐ - ANCSĐ: + 8/1929 các cán lãnh đạo Tổng và Kỳ VNCMTN Nam Kỳ định thành lập ANCSĐ - ĐDCSLĐ: + 9/1928 người giác ngộ cộng sản Đảng Tân Việt tuyên bố thành lập ĐDCSLĐ *Ý nghĩa: + Phản ánh xu khách quan vận động GPDT VN + Chuẩn bị trực tiếp cho đời chính đảng VS VN 2.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam a.Hoàn cảnh lịch sử: - Năm 1929, có tổ chức cộng sản xuất hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng có nguy dẫn đến chia rẽ lớn - Trước tình hình đó, ngày 6/1/1930->8/2/1930, NAQ triệu tập và chủ trì hội nghị thống các tổ (5) chức cộng sản Cửu Long (Hương Cảng-TQ) b.Nội dungHN: - Nhất trí thống các tổ chức cộng sản thành đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam - Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Đảng NAQ soạn thảo Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên ĐCSVN *Nội dung Cương lĩnh đầu tiên Đảng: - Đường lối chiến lược CM: “TS DQCM và thổ địa CM để tới xã hội CS” - Nhiệm vụ CM: Đánh đổ đé quố Pháp, bọn PK và TS phản CM làm cho nước VN độc lập tự - Lực lượng CM: công, nông, TTS, trí thứccòn phú nông, trung tiểu địa chủ và TS thì lợi dụng trung lập, đồng thời liên lạc với các dân tộc bị áp và VS giới - Lãnh đạo CM: ĐCSVN – đội tiên phong GCVS => Cương lĩnh chính trị đầu tiên ĐCS Việt Nam là cương lĩnh CMGPDT sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp - Hội nghị hợp các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử Đại hội thành lập đảng c.Ý nghĩa thành lập Đảng - Là kết đấu tranh giai cấp và dân tộc Việt Nam, là lựa chọn lịch sử - Là sản phẩm tất yếu kết hợp CN Mác-Lênin với PTCN và PT yêu nước - Tạo bước ngoặt vĩ đại lịch sử CMVN + Từ đây CMVN có đường lối đúng đắn khoa học, sáng tạo + Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính chất định cho bước bước phát triển nhảy vọt CMVN + CMVN trở thành phận khắng khít CMTG Chương II : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1930 - 1945 Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1930- 1935 I VN năm khủng hoảng KT giới(1929- 1933) Tình hình kinh tế - Từ 1930 KT nước ta bước vào thời kì suy thoái + Nông nghiệp: Lúa gạo sụt giá, ruộng đất bỏ hoang + Công nghiệp: sản lượng các ngành giảm + Xuất nhập khẩu: đình đốn, hàng hoá khang hiếm, giá đắt đỏ -> Kinh tế VN suy yếu trầm trọng Tình hình xã hội - Tình trạng đói khổ nhân dân lao động càng trầm trọng thêm: + CN: thất nghiệp, đồng lương ít ỏi + ND: đất, sưu thuế nặng, bần cùng hoá + Các tầng lớp giai cấp khác: đòi sống gặp nhiều khó nhăn -> Mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc, làm bùng nổ các đấu tranh II Phong trào CM 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ- Tĩnh Phong trào CM 1930 – 1931 a Nguyên nhân - Tác động khủng hoảng KT 1929 – 1933 - Chính sách đàn áp, khủng bố thực dân Pháp - Sự đời và lãnh đạo Đảng CSVN b Diễn biến - – 4/1930 nổ nhiều đấu tranh công nhân, nông dân - 5/1930 trên phạm vi nước, bùng nổ nhiều đấu tranh nhân ngày QT lao động (1.5) - 6,7,8 /1930 liên tiếp nổ các đầu tranh - 9/1930, phong trào lên cao, Nghệ An và Hà Tĩnh, nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ, chính quyền địch các thôn xã tan vỡ, thay vào đó các “Xô viết” thành lập (6) Xô viết Nghệ -Tĩnh * Sự thành lập: - 9/1930, phong trào Nghệ - Tĩnh phát triển đến đỉnh cao -> chính quyền địch các thôn xã tan vỡ - Trước tình hình đó, Đảng lãnh đạo quần chúng thành lập các “xô viết” * Chính sách: - Chính trị: thực các quyền tự dân chủ cho nhân dân, thành lập đội tự vệ đỏ và TAND - Kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế,xóa nợ cho người nghèo,… - Văn hoá – xã hội: mở lớp dạy chữ quốc ngữ, các tệ nạn xã hội bị xóa bỏ,… => Những chính sách chính quyền XV đem lại lợi ích cho nhân dân lao động Điều đó tỏ rõ chất ưu việt chính quyền – chính quyền dân, dân, vì dân - Kết quả: Giữa 1931 PTCM nước tạm lắng chính sách khủng bố dã man Pháp Hội nghị lần thứ BCH TW lâm thời Đảng CSVN (10 1930) - 10 1930 Hội nghị BCHTW lâm thời Hương Cảng- Trung Quốc - Nội dungHN: + Đổi tên Đảng là Đảng CS Đông Dương + Cử BCHTW chính thức Trần Phú làm Tổng bí thư + Thông qua Luận cương chính trị Trần Phú khởi thảo - Nội dung Luận cương chính trị: + Tính chất CM ĐD: là CMTS DQ sau hoàn thành tiến thẳng lên đường XHCN + Nhiệm vụ chiến lược: Đánh PK và ĐQ + Động lực: CN và ND + Lãnh đạo CM: ĐCS ĐD + Vị trí CM: là phận CMTG * Hạn chế: thể việc xác định nhiệm vụ CM và lực lượng CM Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm phong trào CM 1930 – 1931 - Khẳng định đường lối đúng đắn Đảng, quyền lãnh đạo GCCN CMĐD - Khối liên minh công – nông hình thành - Để lại nhiều bài học quý báu công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh -> là tập dược đầu tiên cho Tổng KN tháng Tám sau này III Phong trào CM năm 1932 – 1935 Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào CM * Nguyên nhân: Do chính sách khủng bố thực dân Pháp, lực lượng CM bị thiệt hại nặng nề * Diễn biến: - Ở tù: Đảng viên CS và chiến sĩ yêu nước kiên cường đấu tranh, tổ chức vượt ngục - Ở bên ngoài: + Các Đảng viên timg các gây dựng lại sở Đảng và quần chúng + 1932 các đ/c hải ngoại nước tổ chức ban lãnh đạo TW Đảng 6/1932, Ban lãnh đạo TW chuwong trình hành động Đảng * Kết quả: Đầu 1935 các tổ chức Đảng & phong trào quần chúng phục hồi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đảng cộng sản Đông Đương (3 1935) - Từ 27 – 31/3/1935 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đảng triệu tập Ma Cao (Trung Quốc) - Nội dung : + Xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là: củng cố và phát triển Đảng, chống chiến tranh đế quốc + Thông qua nghị , điều lệ Đảng + Bầu BCH TW Lê Hồng Phong làm Tổng bí thư - Ý nghĩa: + Đánh dấu các tổ chức đảng phục hồi từ trung ương đến địa phương + Tổ chức và phong trào quần chúng phục hồi (7) Bài 15 : PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936- 1939 I Tình hình giới và nước Tình hình giới - CNPX xuất và nắm chính quyền Đức, Ý, Nhật ráo riết chạy đua vũ trang để chuẩn bị chiến tranh giới - Đại hội VII QTCS (7/1935) đề chủ trương thành lập MTND các nước chống phát xít, chiến tranh - Tháng 1936 Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền Pháp đã cho thực số chính sách tiến thuộc địa Tình hình nước a Kinh tế: - Trong năm 1936 – 1939 kinh tế Việt Nam có phục hồi và phát triển - Kinh tế Việt Nam lạc hậu và lệ thuộc vào Pháp – không đáp ứng nhu cầu sống nhân dân b Xã hội: - Đa số nhân dân sống cảnh khó khăn, cực khổ ® vì họ sẵn sàng đấu tranh đòi tự do, cơm áo (đòi quyền dân sinh, dân chủ) II Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Hội nghị Ban chấp hành trung ương ĐCS Đông Dương tháng 1936 - Tháng 7/1939 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp Thương Hải (Trung Quốc) để đề chủ trương giai đoạn 1936 – 1939 - Nhiệm vụ chiến lược cách mạng: chống đế quốc, chống phong kiến Nhiệm vụ trước mắt: chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh đòi tự do, cơm áo, hoà bình - Phương pháp đấu tranh: kết hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp - Chủ trương mặt trận nhân dân thống phản đế ĐD (3/1938 đổi thành MTDCDD) Những phong trào đấu tranh tiêu biểu: a Đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ - Phong trào ĐD đại hội (1936) - Phong trào đón Gô- Đa (1937) - Cuộc mitting lớn Hà Nội (1 1938) b Đấu tranh nghị trường - Đảng đưa người tranh cử vào Viện Dân biểu Trung và Bắc Kỳ,Hội đồng Quản hạt Nam kỳ để đấu tranh công khai c Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí - Đảng xuất các tờ báo công khai: Tiền Phong, Lao động Tin tức …nhiều sách chính trị- lý luận, Các tác phẩm văn học thực phê phán…được xuất - Tác động: các tầng lớp nhân dân giác ngộ đường CM Đảng * Em có nhận xét gì quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh phong trào dân chủ 1936-1939? - Về quy mô phong trào: phong trào diễn với quy mô rộng khắp - Lực lượng tham gia: Phong trào lôi đông đảo quần chúng tham gia, tạo thành lực lượng chính trị hùng hậu - Hình thức đấu tranh phong phú gồm đấu tranh công khai, hợp pháp, bán công khai, bán hợp pháp, bất hợp pháp và bí mật Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm phongtrào dân chủ 1936- 1939 a Ý nghĩa: - Cuộc vận động dân chủ 1936- 1939 là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, Đảng lãnh đạo - Kết qủa: chính quyền thực dân phải nhượng số yêu sách dân sinh dân chủ… (8) - Quần chúng giác ngộ, tham gia vào mặt trận, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu CM Đội ngũ cán bộ,đảng viên rèn luyện,trưởng thành b Bài học kinh nghiệm: - Tích lũy nhiều bài học kinh nghiệm việc xây dựng mặt trận dân tộc thống tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai Đồng thời thấy hạn chế mình à Phong trào dân chủ 1936- 1939 là tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945 Tình hình chính trị - 9/1939, CTTG II bùng nổ Pháp đầu hàng Đứcà tác động lớn đến tình hình ĐD - Ở ĐD, đô đốc Đờcu lên làm toàn quyền đã thực nhiều chính sách nhằm vơ vét sức người sức phục vụ chiến tranh - Cuối 9/1940, Quân Nhật tiến vào miền Bắc VN Pháp ĐD nhanh chóng đầu hàng - 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp.Các đảng phái chính trị tăng cường hoạt động Quần chúng nhân dân sục sôi khí CM, săn sàng vùng lên khởi nghĩa Tình hình kinh tế- xã hội - Thực dân Pháp thực chính sách kinh tế huy : tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới, kiểm soát việc sản xuất và phân phối, ấn định giá cả… - Phát xít Nhật: + Buộc Pháp nộp khoản tiền lớn và xuất sang Nhật than, sắt , cao su… + Bắt nông dân phá lúa trồng đay , thầu dầu phục vụ vhiến tranh + Một số công ty Nhật đầu tư vào khai thác phục vụ nhu cầu quân - Hậu quả: chính sách vơ vét , bóc lột P-N à cuối năm 1944 đầu 1945 có gần triệu đồng bào chết đói à tất các tầng lớp giai cấp (trừ tay sai đế quốc, đại địa chủ và tư sản mại bản) bị ảnh hưởng đời sống II PHONG TRÀO GẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945 Hội nghị Ban chấp hành TWĐCSĐD tháng 11/1939 a Hoàn cảnh: Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng triệu tập b Nội dung hội nghị: - Xác định nhiệm vụ , mục tiêu trước mắt: đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc, làm cho ĐD hoàn tòan độc lập - Tạm gác hiệu CMRĐ đề hiệu tịch thu ruộng đất đế quốc và địa chủ, chống tô cao, lãi nặng Khẩu hiệu lập chính quyền Xô viết thay hiệu lập Chính phủ dân chủ cộng hòa - Về mục tiêu phương pháp đấu tranh: + Chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh dân chủ sang đánh đổ đế quốc và tay sai + Từ hoạt động hợp pháp nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật + Chủ trương thành lập MTDTTNPDĐD thay cho MTDCDD b Ý nghĩa: đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng đạo chiến lược, thể nhạy bén chính trị và lực sáng tạo Đảng Những đấu tranh mở đầu thời kỳ a Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940): - Nguyên nhân : + Ngày 22 – 9/1940, Nhật nhảy vào Lạng Sơn, thực dân Pháp thua rút chạy qua châu Bắc Sơn + Nhân hội đó, Đảng Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân dậy khởi nghĩa - Diễn biến : + Ngày 27/9/1940, nhân dân dậy chặn đánh thực dân Pháp, chiếm đồn Mỏ Nhai, lập chính (9) quyền cách mạng, đội du kích Bắc Sơn thành lập + Nhật – Pháp cấu kết với nhau, Pháp quay lại Lạng Sơn đàn áp khởi nghĩa - Kết : khởi nghĩa thất bại - Ý nghĩa : + Mở đầu thời kì đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm b Khởi nghĩa Nam Kì (23/11/1940) - Nguyên nhân : + Binh lính và niên Nam Kì bị thực dân Pháp đưa làm bia đỡ đạn, chống lại quân Xiêm – Thái Lan Không khí đấu tranh phản đối việc đưa lính trận sôi sục Nam Kì + Xứ ủy Nam Kì chuẩn bị phát động khởi nghĩa, - Diễn biến : + Bùng nổ ngày 23/11/1940, lan rộng từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ - Kết - ý nghĩa : + Do kế hoạch bị bại lộ, thực dân Pháp kịp thời đối phó nên khởi nghĩa thất bại + Thể tinh thần yêu nước, sẵn sàng đấu tranh nhân dân Nam Bộ c Binh biến Đô Lương (13/1/1941) - Nguyên nhân : binh lính bất bình dậy - Diễn biến : 13/1/1941 binh lính chợ Rạng dậy chiếm đồn Đô lương vạch kế hoạch đánh thành Vinh thất bại - Ý nghĩa : Thể tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ binh lính Nguyễn Ái Quốc nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) - Hoàn cảnh: + 28/1/1941 Nguyễn Ái Quốc nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng + 10 đến 19/5/1941: Người chủ trì Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Pắc Bó (Hà Quảng-Cao Bằng): - Nội dung Hội nghị : + Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc + Tiếp tục tạm gác hiệu cách mạng ruộng đất thay hiệu “giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công …” + Chủ thành lập mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (Việt Minh) + Xác định hình thức khởi nghĩa giành chính quyền là từ khởi nghĩa phần lên tổng khởi nghĩa + Coi chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng, toàn dân - Ý nghĩa : + Hội nghị đã hoàn chỉnh chủ trương đề từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 + Có tầm quan trọng đặc biệt, định đến thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 Chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền: a Xây dựng lực lượng cho khởi nghĩa vũ trang: - Xây dựng lực lượng chính trị: + Vận động quần chúng tham gia Việt Minh + 1943 Đảng đề Đề cương văn hoá Việt Nam + 1944 Đảng Dân chủ Việt Nam và Hội Văn hoá Cứu quốc Việt Nam thành lập - Xây dựng lực lượng vũ trang: + Các đội du kích địa Bắc Sơn-Vũ Nhai thành lập + 14/2/1941:các đội du kích Bắc Sơn-Vũ Nhai thống thành Trung đội Cứu quốc quân + 7/1941 đến tháng 2/1942: Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích tháng +15/91941: Trung đội Cứu quốc quân II đời - Xây dựng địa: + Xây dựng địa Bắc Sơn-Vũ Nhai (10) + 1941:Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm địa b Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền: - Từ ngày 25 đến ngày 28/2/1943 Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) - Căn Bắc Sơn-Vũ Nhai: Cứu quốc quân hoạt động mạnh, tuyên truyền vũ trang, gây dựng sở chính trị - 25/2/1944:Trung đội Cứu quốc quân III đời - 1943:Ban Việt Minh liên tỉnh Cao Bắc Lạng lập 19 ban “Xung phong Nam tiến” - 7/5/1944 Tổng Việt Minh thị “Sửa soạn khởi nghĩa” kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung”(10/8/1944) - 22/12/1944 Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lập III Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền: Khởi nghĩa phần (từ tháng đến tháng 8/1945) a Hoàn cảnh lịch sử: - Thế giới: Chiến tranh bước vào giai đoạn cuối, phát xít Đức, Nhật đứng trước nguy thất bại - Đông Dương: Mâu thuẫn Pháp-Nhật trở nên gay gắt - 20 ngày 9/3/1945: Nhật đảo chính Pháp Pháp đầu hàng Nhật thiết lập chính phủ Trần Trọng Kim và đưa Bảo Đại lên làm Quốc trưởng b Chủ trương Đảng - 12/3/1945: Ban Thường vụ Trung ương Đảng thị “Nhật Pháp bắn và hành động chúng ta” - Nội dung thị : + Kẻ thù chính trước mắt là: phát xít Nhật + Khẩu hiệu: “Đánh đuổi Pháp Nhật”được thay hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” + Hình thức đấu tranh: từ bất hợp tác, bãi công,bãi thị đến biểu tình, thị uy, vũ trang, sẵn sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa + Quyết định “phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa” - Khởi nghĩa phần dâng lên nhiều nơi Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa: - 15 đến ngày 20/4/1945: Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân cách mạng Bắc Kì Uỷ ban quân cách mạng Bắc Kì thành lập - 16/4/1945: Tổng Việt Minh thị thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam - 15/5/1945: Việt Nam Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thống thành Việt Nam giải phóng quân - 4/6/1945: Khu giải phóng Việt Bắc thành lập Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng thành lập Việt Bắc trở thành địa cách mạng nước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa ban bố: - Đầu tháng 8/1945: quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ quân Nhật châu Á, Thái Bình Dương - 8/8/1945: Liên Xô tuyên chiến với Nhật - 15/8/1945: Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện Nhật và chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang Điều kiện thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến - 13/8/1945: Trung ương Đảng và Tổng Việt Minh thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa nước - 14 đến ngày 15/8/1945: Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào - 16 đến ngày 17/8/1945: Đại hội Quốc dân triệu tập Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách Việt Minh, cử Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm Chủ tịch b Diễn biến Tổng khởi nghĩa: - Từ 14/8/1945, số địa phương vào tình hình cụ thể và vận dụng “Chỉ thị Nhật-Pháp bắn (11) và hành động chúng ta” đã khởi nghĩa giành chính quyền - Chiều 16/8/1945:một đơn vị giải phóng quân Võ Nguyên Giáp huy, từ Tân Trào tiến giải phóng thị xã Thái Nguyên - 18/8/1945: nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền sớm nước - Ở Hà Nội, chiều 17/8 quần chúng tổ chức mít tinh Nhà hát lớn; thực định Uỷ ban khởi nghĩa, tối 19/8 khởi nghĩa giành thắng lợi - Ở Huế, 23/8 khởi nghĩa giành chính quyền tay nhân dân Ngày 25/8 giành chính quyền SG - 28/8/1945: Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi nước - Chiều 30/8, Vua Bảo Đại thoái vị,chế độ phong kiến sụp đổ IV Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945: Nguyên nhân thắng lợi: * Nguyên nhân chủ quan: - Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường bất khuất dân tộc Việt Nam - Đường lối cách mạng đúng đắn Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh + Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh, chớp đúng thời + Trong ngày khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân tâm cao Các cấp đảng đạo linh hoạt sáng tạo * Nguyên nhân khách quan: Thắng lợi Hồng quân Liên Xô và các lực lượng dân chủ chống phát xít đã tạo thời để nhân dân đứng lên Tổng khởi nghĩa Ý nghĩa lịch sử: - Mở bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ Pháp Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà - Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên dân tộc: độc lập, tự do, nhân dân lao động nắm chính quyền, giải phóng dân tộc gắn liền với gải phóng dân tộc - Góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, góp phần các dân tộc thuộc đia đấu tranh tự giải phóng” Bài học kinh nghiệm: - Phải có đường lối đúng đắn, trên sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin vào thực tiễn Việt Nam - Phải tập hợp các lực lượng yêu nước rộng rãi trên sở khối liên minh công nông - Phải biết kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa phần, chớp thời Tổng khởi nghĩa Chương III: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 Bài 17 NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2- 9-1945 ĐẾN TRƯỚC 19-12-1946 I Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 Khó khăn - Chính trị : Chính quyền cách mạng còn non trẻ - Quân đội các nước danh nghĩa Đồng minh kéo vào : + Miền Bắc 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc theo sau chúng là bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách kéo vào nước ta, hòng cướp chính quyền ta + Miền Nam : Quân Anh kéo vào giúp Pháp quay lại xâm lược Việt Nam Tay sai Pháp ngóc đầu dậy chống phá cách mạng + Cả nước còn vạn quân Nhật - Kinh tế: bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ, nạn đói hoành hoành, tài chính trống rỗng, rối loạn - Văn hóa : Trên 90% dân số mù chữ (12) Thuận lợi - Nhân dân ta giành chính quyền, hưởng tự nên phấn khởi, tâm bảo vệ chính quyền - Đảng, đứng đầu là CT Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo cách mạng - Trên giới, hệ thống XHCN hình thành, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, cổ vũ nhân dân ta II Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải nạn đói, nạn dốt và khó khăn tài chính 1/ Xây dựng chính quyền cách mạng - Ngày 6/1/1946, nước tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội - Ngày 2/3/1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên, thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến CT Hồ Chí Minh đứng đầu - Ngày 9/11/1946, thông qua Hiến pháp đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2/ Giải khó khăn kinh tế – tài chính và văn hoá – giáo dục a/ Nạn đói : - Biện pháp cấp thời trước mắt + Tổ chức quyên góp, nhường cơm sẻ áo … + Điều hoà hoà thóc gạo các địa phương + Nghiêm trị người đầu tích trữ gạo, - Biện pháp lâu dài + Tăng gia sản xuất + Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý, giảm tô 25%, chia lại ruộng đất cho nhân dân - Kết quả: nạn đói đẩy lùi b/ Nạn dốt - Biện pháp trước mắt: + 8/ 1945 lập “Nha bình dân học vụ” mở các lớp bình dân học vụ xoa nạn mù chữ cho dân tộc - Kết quả: Trong năm có 76.000 lớp học xoá mù chữ cho 2,5 triệu người - Biện pháp lâu dài: + Sớm khai giảng các trường phổ thông và đại học, bước đầu đổi nội dung và phương pháp giáo dục c/ Giải khó khăn tài chính - Biện pháp trước mắt: + Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp nhân dân xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng” + Kết quả: Quyên góp 370 kg vàng và 20 triệu đồng - Biện pháp lâu dài: + Phát hành tiền Việt Nam nước thay cho tiền Đông Dương III Đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng 1/ Kháng chiến chống Pháp quay trở lại xâm lược Miền Nam - 23/ 9/ 1945, Pháp mở đầu chiến tranh xâm lược nước ta lần - Nhân dân miền Nam tề đứng lên chống Pháp hình thức, vũ khí - Nhân dân miền Bắc chi viện cho miền Nam – tổ chức các đoàn quân Nam tiến 2/ Đấu tranh với quốc dân Đảng và bọn phản cách mạng miền Bắc - Chủ trương Đảng : hoà hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc - Biện pháp đối phó + Đối với quân Trung Hoa Dân quốc : Nhân nhượng cho chúng số quyền lợi kinh tế, cung cấp phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông, nhận tiêu tiền Trung Quốc + Đối với tay sai chúng : nhường 70 ghế quốc hội không qua bầu cử, ghế trưởng, ghế phó chủ tịch nước cho Nguyễn Hải Thần + Đối với các tổ chức phản CM, tay sai THDQ: Kiên vạch trần âm mưu chia rẽ phá hoại các tổ chức tay sai phản cách mạng, trừng trị theo pháp luật (13) - Ý nghĩa : + Hạn chế thấp các hoạt động chống phá Tưởng + Làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng chúng + Tránh xung đột vũ trang cùng lúc với nhiều kẻ thù - Ta nhân nhượng số quyền lợi chính trị, kinh tế … cho quốc dân Đảng - Kiên vạch trần âm mưu chia rẽ phá hoại các tổ chức tay sai phản cách mạng – trừng trị trấn áp theo pháp luật 3/ Hoà hoãn với Pháp nhằm gạt Trung Hoa Dân quốc khỏi nước ta - 28/2/1946 Pháp kí với Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp ® Đặt Việt Nam trước hai lựa chọn : là đánh Pháp, hai là hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp - 3/3/1946, Trung ương Đảng họp Hồ Chí Minh chủ trì đã chọn giải pháp “Hòa để tiến” - Ngày 6/3/1946, Hồ Chí Minh đã kí với đại diện chính phủ Pháp Xanh-tơ-ni Hiệp định Sơ - Nội dung Hiệp định Sơ (6/3/1946) + Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự nằm Khối liên hiệp Pháp + Chính phủ Việt Nam cho Pháp đem 15.000 quân miền Bắc thay quân Tưởng và phải rút dần thời hạn năm + Hai bên ngừng xung đột vũ trang giữ nguyên quân đội vị trí cũ - Ý nghĩa Hiệp định Sơ bộ: + Đẩy nhanh 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc khỏi nước ta + Tránh chiến đấu bất lợi cho ta + Tạo thời gian hòa bình để chuẩn bị kháng chiến lâu dài sau Trước tình hình ngoại giao Việt - Pháp căng thẳng, 14/9/1946 Hồ Chí Minh đã kí với chính phủ Pháp Tạm ước nhường thêm cho Pháp số quyền lợi kinh tế, văn hóa tạo thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng Bài 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1946 – 1950) I Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ Thực dân Pháp bội ước và công ta - Sau ký hiệp định sơ và tạm ước, Pháp có hành động bội ước và khiêu khích ta Ở Nam bộ, nam trung bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn - 18/ 12/ 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho Pháp Ú hành động Pháp ta có đường cầm vũ khí đứng lên k/c 2/ Đường lối kháng chiến chống Pháp Đảng - Ngày 12-12-1946 ban thường vụ TW Đảng thị “Toàn dân kháng chiến” - 18 – 19/12/1946, Hội nghị bất thường ban thường vụ TW Đảng họp Vạn Phúc (Hà Đông) định phát động nước kháng chiến - Khoảng 20 ngày 19/ 12/ 1946 Thay mặt TW Đảng và chính phủ chủ tịch Hồ Chí Minh Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến II Cuộc chiến đấu các đô thị và việc chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài Cuộc chiến đấu các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 - Trong tháng đầu kháng chiến toàn quốc, chiến đấu nhân dân ta diễn các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 - Cuộc chiến đấu các đô thị diễn vô cùng anh dũng, tiêu biểu là chiến đấu 60 ngày đêm thủ đô Hà Nội với tinh thần tử cho Tổ quốc sinh - Ý nghĩa : Tạo điều kiện cho ta nước vào kháng chiến lâu dài 2/ Tích cực chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài - Sau rút khỏi Hà Nội, các quan đầu não ta đã chuyển lên Việt Bắc an toàn + Các phương tiện phục vụ cho nhu cầu kháng chiến (máy móc, dụng cụ sản xuất, nguyên liệu …) chuyển lên an toàn + Bước đầu ta là thực xây dựng hậu phương kháng chiến mặt (văn hoá, kinh tế, (14) chính trị, quân - Ý nghĩa : Bước đầu đã xây dựng hậu phương vững mạnh mặt để phục vụ cho kháng chiến lâu dài III Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân – toàn diện 1/ Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 a) Âm mưu Pháp : Tấn công lên Việt Bắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh b) Diễn biến : - Ngày 7/10/1947 : Pháp cho quân nhảy dù xuống Bắc Kạn, Chợ Mới, cho binh đoàn từ Lạng Sơn theo đường lên Cao Bằng, rẽ xuống đường 3, tạo thành gọng kìm bao vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc - Ngày 9/10/1947 : Binh đoàn hỗn hợp từ Hà Nội ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa tạo thành gọng kìm phía Tây, hai gọng kìm này kẹp lại Đài Thị (Đông Bắc Chiêm Hóa) * Chủ trương ta : “Phải phá tan công mùa đông giặc Pháp” - Tại Bắc Kạn, Chợ Mới, địch vừa nhảy dù đã bị ta tiêu diệt - Trên mặt trận đường : Trận Đèo Bông Lau, ta phục kích tiêu diệt đoàn xe giới địch - Ở mặt trận hướng Tây : ta phục kích địch trên sông Lô, trận Đoan Hùng, Khe Lau đánh chìm nhiều tàu chiến và ca nô địch - Ngày 19/12/1947, đại phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc c) Kết quả, ý nghĩa : - Ta loại khỏi vòng chiến 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến – cano - Bảo vệ an toàn quan đầu não kháng chiến và địa Việt Bắc - Bộ đội chủ lực ta trưởng thành - Buộc Pháp phải chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta 2/ Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân – toàn diện - Chính trị : Tháng 6/1949, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt tiến tới thống - Quân : Bộ đội chủ lực phân tán, gây dựng sở kháng chiến, phát triển chiến tranh du kích - Kinh tế : giảm tô 25%, hoãn nợ, xóa nợ, cấp ruộng đất công và ruộng đất bọn phản động chia cho nông dân (bồi dưỡng sức dân) - Văn hóa giáo dục : tháng 7/1950, Chính phủ đề cải cách giáo dục phổ thông, xây dựng hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp * Ý nghĩa : tiếp tục xây dựng củng cố hậu phương vững mạnhvề mặt để chuẩn bị bước vào giai đoạn kháng chiến IV Hoàn cảnh lịch sử và chiến dịch biên giới thu đông 1950 Hoàn cảnh lịch sử kháng chiến a Thuận lợi - 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHDCNN Trung Hoa đời - Tháng 1/1950, các nước XHCN công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta b/ Khó khăn - Ngày 13/5/1950, với đồng ý Mĩ, Pháp đưa Kế hoạch Rơve, gây cho ta nhiều khó khăn - 6/ 1949, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự đường 4, thiết lập “Hành lang Đông – Tây” ÚPháp chuẩn bị kế hoạch công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh 2/ Chiến dịch Biên Giới- Thu đông năm 1950 a) Chủ trương ta : 6/1950, Đảng và Chính phủ định mở chiến dịch Biên giới nhằm : Tiêu diệt phận quan trọng sinh lực địch Khai thông biên giới Việt – Trung ; Mở rộng và củng cố địa Việt Bắc -> Thuận lợi, khó khăn trên là nguyên nhân Chiến dịch Biên Giới Thu đông 1950 b) Diễn biến : - Ngày 16/9/1950, ta mở màn đánh Đông Khê, đường bị cắt làm hai, Thất Khê bị uy hiếp, thị xã Cao Bằng bị cô lập - Pháp mặt cho quân đánh lên Thái Nguyên nhằm giảm bớt chú ý ta, mặt khác rút quân (15) từ Cao Bằng về, từ Thất Khê lên để lấy lại Đông Khê - Trên đường 4, ta mai phục chặn đánh địch khiến cho các cánh quân không gặp ® Pháp phải rút khỏi các điểm trên đường Đến 22/10/1950, đường hoàn toàn giải phóng - Tại Thái Nguyên, ta đánh tan hành quân địch c) Kết quả, ý nghĩa : - Loại khỏi vòng chiến đấu 8.000 tên địch, giải phóng dải biên giới Việt Trung từ Cao Bằng Đình Lập - Chọc thủng hành lang “Đông – Tây” làm phá sản Kế hoạch Rơve Pháp - Con đường liên lạc ta với các nước XHCN khai thông - Ta giành chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ - Mở bước phát triển kháng chiến Bài 19 BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953) I Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương Mỹ can thiệp lâu dài vào chiến tranh xâm lược Đông Dương - Ngày 23/12/1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp và tay sai, Mĩ bước thay chân Pháp Đông Dương - Tháng 9/1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ, nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ Kế hoạch Đờ Lát Tátxinhi a Mục đích : 6/ 12/ 1950, dựa vào viện trợ Mỹ Đlatđtatxinhi đề kế hoạch nhằm kết thúc nhanh chiến tranh b Nội dung : - Tập trung xây dựng lực lượng quân đội mạnh, giành với ta việc kiểm soát vùng đồng Bắc Bộ (vùng đông dân nhiều của); tiến hành “chiến tranh tổng lực” bình định vùng tạm chiếm, phá hoại hậu phương ta ® Hậu : Làm cho chiến tranh xâm lược Pháp Đông Dương phát triển lên quy mô lớn, gây cho ta nhiều khó khăn là vùng sau lưng địch II Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II Đảng - Hoàn cảnh: Diễn từ 11 – 19/ 2/ 1951 xã Vinh Quang (Chiêm Hoá - Tuyên Quang) - Nội dung : + Thông qua hai báo cáo quan trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh + Quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương, Việt Nam thành lập Đảng Lao động Việt Nam, thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ và đưa Đảng hoạt động công khai, tiếp tục nghiệp lãnh đạo nhân dân nước kháng chiến - Ý nghĩa : Đánh dấu bước phát triển quá trình lãnh đạo Đảng, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi” III Hậu phương kháng chiến phát triển mặt - Về chính trị : + Từ ngày đến 7/3/1951, thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên VIệt), trên sở hợp Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt + Ngày 11/3/1951, thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào + Đại hội chiến sĩ thi đua và cán gương mẫu toàn quốc lần thứ đã chọn anh hùng các lĩnh vực khác - Về kinh tế : + Năm 1952 mở vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm + Đầu năm 1953, bước đầu tiến hành cải cách ruộng đất số vùng tự (Thái Nguyên, Thanh Hóa) - Văn hóa, giáo dục, y tế : có bước phát triển, phục vụ nhân dân, phục vụ công kháng (16) chiến ® Ý nghĩa : Xây dựng hậu phương vững mạnh mặt, tạo điều kiện đưa kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ tiến lên bước TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LỊCH SỬ HỌC KỲ II Bài 21 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965) I Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 Đông Dương * Quá trình các bên thi hành Hiệp định : * Đặc điểm thình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ: II Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 – 1960) Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 – 1957) a) Hoàn thành cải cách ruộng đất - Từ 1954 – 1956 diễn đợt giảm tô và đợt cải cách ruộng đất 22 tỉnh đồng và trung du - Kết : Sau đợt cải cách (một đợt kháng chiến) đã tịch thu, trưng thu, trưng mua khoảng 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,5 triệu nông cụ chia cho nông dân - Ý nghĩa : Sau cải cách, mặt nông thôn miền Bắc thay đổi, khối liên minh công – nông củng cố - Hạn chế : Trong Cải cách ta mắc phải số sai lầm, thiếu sót : đấu tố tràn lan, thiếu phân biệt đối xử … b) Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh - Kì họp thứ 4, Quốc hội khóa I đã định : Hoàn thành Cải cách ruộng đất, khôi phục phát triển kinh tế - Thành tựu : + Cuối 1957, sản lượng nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh + Công nghiệp : Năm 1957, miền Bắc có 97 nhà máy nhà nước quản lí + Giao thông vận tải : Khôi phục 700 km đường sắt, khôi phục sửa chữa hàng nghìn km đường ôtô + Văn hóa, giáo dục, y tế đẩy mạnh, số trường đại học xây dựng, xóa mù chữ cho triệu người - Ý nghĩa : + Nền kinh tế miền Bắc phục hồi, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển + Đời sống nhân dân cải thện + Củng cố mền Bắc và cổ vũ nhân dân miền Nam Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, xã hội (1958 – 1960) III Miền Nam chống chế độ Mỹ – Diệm Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới đồng khởi (1954 – 1960) Đấu tranh chống chế độ Mỹ – Diệm, giữ gìn vầ phát triển lực lượng cách mạng * Chủ trương ta : Từ 1954, cách mạng miền Nam chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ – Diệm - Mục đích : Đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, bảo vệ hòa bình, gìn giữ và phát triển lực lượng * Diễn biến : - Từ tháng 8/1954, “phong trào hòa bình” nhân dân Sài gòn – Chợ Lớn diễn sôi lan rộng - Phong trào bị địch khủng bố, đàn áp phát triển mở rộng và thay đổi hình thức cho phù hợp : + Vừa đòi thi hành Hiệp định, vừa chống khủng bố, đàn áp (17) + Từ đấu tranh chính trị, hòa bình chuyển sang dùng bạo lực, đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, chuẩn bị cho cao trào cách mạng Phong trào đồng khởi 1959 – 1960 * Nguyên nhân : - Năm 1957 – 1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn, tổn thất ® Yêu cầu phải có biện pháp đấu tranh liệt để vượt qua thử thách - Tháng 1/1959, Hội nghị Trung Ương lần 15 đã định : + Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng, đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm + Phương hướng là khởi nghĩa giành chính quyền tay nhân dân đường đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang * Diễn biến : - Bắt đầu dậy lẻ tẻ Bắc Ái (tháng 2/1959), Trà Bồng (tháng 8/1959), sau đó lan rộng toàn miền Nam trở thành phong trào Đồng Khởi - Tiêu biểu là Bến Tre Ngày 17/1/1960, nhân dân xã thuộc huyện Mỏ Cày, Bến Tre đã dậy, sau đó dậy mau chóng lan toàn tỉnh Bến Tre - Từ Bến Tre, dậy phá chính quyền địch, lập chính quyền cách mạng lan nhanh khắp miền Nam, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ * Kết : cuối 1960 ta làm chủ : 600/ 1298 xã Nam Bộ, 904/ 3829 thôn trung bộ, 3200/ 721 thôn Tây Nguyên * Ý nghĩa : - Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền Diệm - Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng sang tiến công - Từ khí phong trào, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đời ngày (20/12/1960 IV Miền Bắc xây dựng bước đầu sở vật chất – kỹ thuật chủ nghĩa xã hội (1961 – 1965) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (9/ 1960) a Hoàn cảnh: - Giữa lúc cách mạng miền có bước tiến quan trọng, Đảng Lao động Việt Nam đã tổ chức đại biểu toàn quốc lần thứ III - Thời gian : từ – 10/9/1960 Thủ đô Hà Nội b Nội dung : - Đề nhiệm vụ chiến lược cách mạng nước và nhiệm vụ cách mạng miền, mối quan hệ cách mạng hai miền - Thông qua báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng và thông qua kế hoạch Nhà nước năm lần thứ (1961 – 1965) - Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bầu Bộ chính trị Hồ Chí Minh bầu lại làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ 2/ Miền Bắc thực kế hoạch nhà nước năm (1961 – 1965) * Nhiệm vụ kế hoạch là : sức phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự và an ninh xã hội Lĩnh vực Biện pháp thực Kết đạt Nông nghiệp - Xây dựng hợp tác xã bậc cao, áp - Công trình thủy nông Bắc – Hưng – dụng khoa học – kĩ thuật vào sản Hải xây dựng xuất nông nghiệp, phát triển thủy - Nhiều hợp tác xã đạt, vượt tấn/ha lợi, phát động phong trào thi đua “Đại Phong”… Công nghiệp - Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng - Sản lượng công nghiệp năm 1965 (từ 1961 – 1964 : 48% số vốn) tăng lần so với năm 1960 - Năm 1961, 1965 hàng trăm sở (18) Thương nghiệp Giao thông Giáo dục Y tế công nghiệp xây dựng - Công nghiệp quốc doanh chiếm 93%, giữ vai trò chủ đạo kinh tế - Ưu tiên phát triển thương nghiệp - Thương nghiệp quốc doanh chiếm quốc doanh lĩnh thị trường, góp phần phát triển kinh tế, ổn định cải thiện đời sống nhân dân - Củng cố hệ thống giao thông - Giao thông nước và với quốc tế thuận lợi - Đầu tư phát triển - Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh : 900 trường tiểu học, trung học, 18 trường chuyên nghiệp … - Đầu tư phát triển - Xây dựng 6.000 sở y tế * Nhận xét : - Miền Bắc đạt thành tựu to lớn, đáng kể Nhờ đó mà miền Bắc củng cố vững chắc, có khà tự bảo vệ và thực đầy đủ nghĩa vụ hậu phương với miền Nam - Làm thay đổi mặt miền Bắc V Miền nam chiến dấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ (1961-1965) Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ miền Nam * Hoàn cảnh đời : - Từ cuối 1960, hình thức thống trị chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại ® Mĩ buộc phải chuyển sang thực chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) * Âm mưu và thủ đoạn: - Âm mưu : “Chiến tranh đặc biệt” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành quân đội tay sai, huy cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị, phương tiện chiến tranh Mĩ ® Âm mưu dùng người Việt đánh người Việt - Thủ đoạn : Thực kế hoạch Xtalây – Taylo + Viện trợ quân cho Diệm, đưa vào miền Nam cố vấn quân sự, trang bị phương tiện chiến tranh đại + Tăng lực lượng quân đội Sài Gòn + Dồn dân lập ấp chiến lược, kìm kẹp nhân dân, bình định miền Nam + Mở các hành quân càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ a Chủ trương ta : Đẩy mạnh đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, công địch trên vùng chiến lược, phối hợp mũi giáp công b Thắng lợi: * Trên mặt trận chống “Bình định”: - Diễn gay go liệt ta và địch việc lập và phá ấp chiến lược ÚCuối 1962 trên nửa tổng số ấp và 70% dân cách mạng kiểm soát * Trên mặt trận quân : - 2-1-1963 quân dân ta giành thắng lợi vang dội trận Ấp Bắc (Mỹ Tho) - Đông xuân 1964-1965 ta mở các chiến dịch công địch miền Đông Nam với chiến thắng : Bình Giã (Bà Rịa ngày 2/1/1963) Tiếp đó giành tháng lợi An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài -> Làm phá sản hoàn toàn chiến lược CTĐB Mỹ * Trên mặt trận chính trị : Phong trào đấu tranh nhân diễn sôi các đô thị lớn : Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Nổi bật là phong trào đội quân “Tóc dài”, các tín đồ Phật giáo® làm chính quyền Diệm bị lung lay tận gốc (19) + Ngày 1/11/1963, Đảo chính lật đổ Diệm – Nhu Bài 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973) I.Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đế quốc Mỹ miền Nam (1965-1968) Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mỹ miền Nam a Hoàn cảnh: Sau thất bại “Chiến tranh đặc biệt” từ 1965, Mĩ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại MB b Âm mưu và thủ đoạn: - Âm mưu : là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành lực lượng quân Mĩ, quân số nước Đồng minh Mĩ và quân đội Sài Gòn Mỹ âm mưu nhanh chóng tạo ưu binh lực và hỏa lực để áp đảo quân chủ lực ta, giành lại chủ động trên chiến trường, đẩy quân ta trở phòng ngự , tiến tới kết thúc chiến tranh - Hành động : + Ồ ạt đưa quân Mĩ và Đồng minh vào miền Nam Quân số lúc cao (1969) lên gần 1,5 triệu, đó quân Mĩ nửa triệu + Mở hành quân “Tìm diệt” vào quân ta Vạn Tường (Quảng Ngãi) + Mở liền hai phản công chiến lược mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967 hàng loạt hành quân “Tìm diệt” và “Bình định” vào kháng chiến Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” * Chiến thắng Vạn Tường - Tháng 8/1965, quân ta đã đẩy lùi hành quân địch thôn Vạn Tường (Quảng Ngãi) - Ý nghĩa : Chiến thắng Vạn Tường coi là “Ấp Bắc” quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam * Chiến thắng mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967 : - Trong mùa khô thứ (1965-1966): quân dân ta đã đẩy lùi nhiều hành quân địch vào Đông Nam Bộ và Liên khu V - Trong mùa khô thứ hai (1966-1967): quân dân ta đã đẩy lùi nhiều hành quân địch Lớn là hành quân đánh vào Dương Minh Châu * Những thắng lợi trên mặt trận chính trị : - Phong trào đấu tranh chính trị các đô thị dâng cao Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn ® vùng giải phóng mở rộng, uy tín Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam nâng cao trên trường quốc tế Cuộc Tổng tiến công và dậy tết Mậu Thân (1968) * Hoàn cảnh lịch sử : - So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta sau mùa khô, lợi dụng mâu thuẫn Mỹ năm bầu cử tổng thống ta chủ trương mở tổng tiến công dậy toàn MN, trọng tâm là các đô thị * Diễn biến: mở đầu tập kích chiến lược bất ngờ ta vào hầu khắp các đô thị miền Nam vào đêm giao thừa tết Mậu Thân, tức đêm 30 rạng sáng 31/1/1968, tổng cộng đã diễn đợt : từ 30/1 đến 25/2 ; 5/5 đến 15/6 ; 17/8 đến 23/9 - Quân ta đồng loạt đánh vào 37/44 tỉnh ; 4/6 đô thị lớn, đặc biệt là công vào các vị trí đầu não địch Sài Gòn * Kết : + Đợt : Ta loại khỏi vòng chiến 14.700 tên địch (43.000 lính Mĩ), phá hủy khối lượng lớn vật chất và phương tiện chiến tranh + Đợt và : Địch tập trung lực lượng lớn để phân công Ta gặp nhiều khó khăn, tổn thất, mục tiêu đề không đạt đầy đủ * Ý nghĩa : - Làm lung lay ý chí xâm lược quân Mỹ, làm thất bại CTCB, Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc và chấp nhận đến đàm phán với ta hội nghị Pa-ri (20) - Mở bước ngoặt kháng chiến chống Mỹ II Miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mỹ (1965-1968) Mỹ tiến hành chiến tranh không quân, hải quân phá hoại miền Bắc - Ngày 5/8/1964, sau dựng lên “sự kiện vịnh Bắc Bộ”, Mĩ cho máy bay ném bom số nơi miền Bắc - Ngày 7/2/1965, Mĩ cho máy bay ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới, đảo Cồn Cỏ (Quảng Bình), chính thức gây chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc - Âm mưu : + Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công xây dựng CNXH miền Bắc + Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam + Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ nhân dân miền Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương - Miền Bắc đã chuyển hoạt động sang thời chiến, thực quân hóa toàn dân, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương, lập nhiều thành tích to lớn + Trong chiến đấu : Sau năm (1964 – 1968) miền Bắc đã bắn rơi 3.243 máy bay, bắt sống hàng nghìn giặc lái, bắn cháy, bắn chìm 143 tàu chiến Thắng lợi đạt đã buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc (1/11/1968) + Trong sản xuất : kinh tế miền Bắc giữ vững và phát triển Nhiều hợp tác xã đạt thóc/ha Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng phát triển Giao thông vận tải bảo đảm thường xuyên thông suốt + Trong việc làm nghĩa vụ hậu phương : Thông qua tuyến đường Hồ Chí Minh trên và trên biển, năm (1965 – 1968), miền Bắc đã đưa vào miền Nam 30 vạn cán bộ, đội ; hàng chục vạn vũ khí, lương thực, thuốc men Nguồn chi việc sức người sức 1965 – 1968 đã tăng gấp 10 lần so với trước, góp phần định cùng quân dân miền Nam đánh bại “Chiến tranh cục bộ” Mĩ III Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” Mĩ Chiến lược “VIệt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” Mĩ a- Hoàn cảnh : - Sau thất bại “Chiến tranh cục bộ, từ năm 1969 Mĩ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” b- Âm mưu – Thủ đoạn : - “Việt Nam hóa chiến tranh” tiến hành lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có phối hợp hỏa lực và không quân, hậu cần Mĩ và Mĩ huy hệ thống cố vấn - Giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường, tận dụng xương máu người Việt Nam vì mục đích thực dân Mĩ Thực chất đó là tiếp tục âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt” - Quân đội Sài Gòn còn Mĩ sử dụng lực lượng xung kích Đông Dương việc mở rộng xâm lược Campuchia và Lào, thực âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” - Lợi dụng mâu thuẫn Xô - Trung, thoả hiệp với Trung Quốc, hoà hoãn với Liên Xô 2/ Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và“Đông Dương hóa chiến tranh” Mỹ a- Trên mặt trận chính trị : - Ngày 6/6/1969 Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thành lập 23 nước công nhận, đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao - Ngày 24 và 25/4/1970, Hội nghị cấp cao nước Việt Nam – Lào – Campuchia họp đã biểu thị tâm nhân dân nước đoàn kết chiến đấu chống Mĩ - Từ 30/4 đến 30/6/1970, quân đội Việt Nam phối hợp với quân đội Campuchia đập tan hành quân xâm lược Campuchia 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn (21) - Từ 12/2 đến 23/3/1971 quân đội Việt Nam phối hợp với nhân dân Lào đập tan hành quân “Lam Sơn – 719” 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn - Ở các thành thị, phong trào đấu tranh chính trị các tầng lớp nhân dân diễn sôi - Ở nông thôn phong trào phá ấp chiến lược, chống bình định đã góp phần mở rộng vùng giải phóng * Ý nghĩa : Những thắng lợi trên đây đã làm thay đổi so sánh lực lượng ta và địch theo chiều hướng có lợi cho ta, tạo thời thuận lợi để ta mở tiến công chiến lược 1972 Cuộc tiến công chiến lược 1972 - Ngày 30/3/1973 quân ta mở rộng tiến công chiến lược với hướng chính là đánh vào Quảng Trị, phát triển rộng khắp miền Nam - Kết : Đến cuối 6/1972 quân ta đã chọc thủng phòng tuyến mạnh địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến 20 vạn quân đội Sài Gòn, giải phóng vùng đất đai rộng lớn và đông dân - Ý nghĩa : Giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược IV Mền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969 – 1973) Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội - Nông nghiệp : Nhiều hợp tác xã đạt thóc/ha, có nơi đạt đến – tấn/ha Sản lượng lương thực năm 1970 tăng 60 vạn so với năm 1968 - Công nghiệp : Nhiều sở công nghiệp Trung ương – địa phương khôi phục Sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142% so với năm 1968 - Giao thông vận tải : Được khẩn trương khôi phục - Văn hóa, giáo dục, y tế : Được phục hồi và phát triển Đời sống nhân dân ổn định - Ý nghĩa : Thành tựu đạt tạo điều kiện tăng cường củng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu chống chiên tranh phá hoại lần Mĩ Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương, - Tháng 16/4/1972 Tổng thống Mĩ Ních-xơn chính thức tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ - Từ 18/12 ® 29/12/1972 Mĩ tổ chức tập kích chiến lược B52 vào Hà Nội, Hải Phòng và số thành phố khác + Quân dân miền Bắc đã đập tan hoàn toàn tập kích không quân Mĩ, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” Thắng lợi này buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc (15/1/1973) và phải kí Hiệp định Pari vầ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam (27/1/1973) + Miền Bắc đảm bảo tiếp nhận hàng viện trợ từ bên ngoài và chi viện ngày càng nhiều cho tiền tuyến miền Nam, chiến trường Lào và Campuchia V Hiệp định Paris 1973 chấm dứt chiến tranh Việt Nam * Hoàn cảnh lịch sử - Sau thất bại liên tiếp miền Nam, là sau đòn bất ngờ Tổng tiến công và dậy tết Mậu Thân 1968 ta, Mĩ phải chấp nhận đến bàn đàm phán với ta Pari - Hội nghị Pari bắt đầu họp từ 13/5/1968 Từ 25/1/1969 có bên tham gia là Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (sau là Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), Hoa Kì và Việt Nam cộng hòa (chính quyền Sài Gòn) - Do thái độ ngoan cố Mĩ, nên đấu tranh trên bàn thương lượng Pari diễn gay gắt - Sau thất bại nặng nề miền Nam - Bắc Việt Nam, đặc biệt là thất bại trận tập kích chiến lược B52 và Hà Nội, Hải Phòng 12 ngày đêm năm 1972, ngày 27/1/1973, Mĩ phải kí Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh Việt Nam * Nội dung (SGK) : * Ý nghĩa : (22) - Hiệp định Pari là thắng lợi kết hợp đấu tranh quân – chính trị – ngoại giao, là kết đấu tranh kiên cường bất khuất nhân dân ta hai miền đất nước, mở bước ngoặt cho kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Mỹ buộc phải công nhận các quyền dân tộc nhân dân ta, rút hết quân nước, tạo thời thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam Bài 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – Xà HỘI Ở MIỀN BẮC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) I Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội sức chi viện cho miền Nam - Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội - Ra sức chi viện cho miền Nam * Kết : - Cuối 6/1973 hoàn thành tháo gỡ thủy lôi, bom mìn - Năm 1973 – 1974 khôi phục các sở kinh tế, hệ thống thủy nông, giao thông và các công trình văn hóa giáo dục, y tế - Cuối 1974 : Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vượt năm 1964 – 1971 - Thực đầy đủ nghĩa vụ hậu phương lớn nhân lực, vật chất – kỹ thuật II Miền Nam đấu tranh chống bình định – lấn chiếm tạo và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn * Âm mưu Mĩ – ngụy - Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” - Tiến hành chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ” liên tiếp mở hành quân bình định – lấn chiếm vùng giải phóng * Cuộc chiến đấu quân và dân miền Nam - Tháng 7/1973 : BCH TW Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 + Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đường cách mạng bạo lực, nắm vững chiến lực tiến công + Đấu tranh trên ba mặt trận : quân sự, chính trị, ngoại giao * Kết : - 12/02/1974 ® 06/01/1975 quân ta đã giành thắng lợi vang dội chiến dịch đường 14 – Phước Long - Giải phóng đường 14 và tỉnh Phước Long, loại khỏi vòng chiến đấu 3.000 địch * Ý nghĩa : - Sự lớn mạnh và khả chiến thắng quân ta - Sự suy yếu – bất lực quân đội Sài Gòn * Chính trị - ngoại giao : - Tố cáo hành động vi phạm Hiệp định Mĩ – Ngụy - Đòi thực các quyền tự dân chủ * Ở các vùng giải phóng : + Khôi phục và đẩy mạnh sản xuất + Tăng nguồn dự trữ chiến lược ® Thế và lực ta đã mạnh, tạo diều kiện tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam III Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam hai năm 1975 - 1976 + Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề kế hoạch giải phóng miền Nam hai năm 1975 – 1976, nhấn mạnh “nếu thời đến vào đầu cuối 1975 thì giải phóng miền Nam năm 1975” Cuộc Tổng tiến công và dậy mùa xuân 1975 a) Chiến dịch Tây Nguyên (04/3 – 24/3) - Ngày 04/3 : Ta đánh nghi binh Kon Tum, Plây Cu - Ngày 10/3 : Ta tiến công Buôn Ma Thuật giành thắng lợi (23) - 12/ địch phản công để chiếm lại Buôn Mê Thuột thất bại - Ngày 24/3 : ta giải phóng Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân * Ý nghĩa : Chuyển kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược b) Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3 – 29/3) - Phối hợp với chiến trường Tây Nguyên - Ngày 19/3 : Ta giải phóng Quảng Trị Địch co cụm Huế - 21/3 : Ta đánh thắng vào địch, chặn đường rút chạy, bao vây chúng thành phố - 10 30’ ngày 25/3 : Ta tiến vào cố đô Huế 26/3 giải phóng Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên - Ngày 29/3 : Giải phóng Đà Nẵng - Từ cuối tháng đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và số tỉnh Nam Bộ, các đảo biển Miền Trung giải phóng * Ý nghĩa : - Gây tâm lí tuyệt vọng Ngụy quyền - Đưa Tổng tiến công và dậy quân và dân ta chuyển sang mạnh áp đảo c) Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 – 30/4) - Cuối tháng 3/1975 Bộ Chính trị Trung ương Đảng khẳng định : “Thời chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm tâm giải phóng miền Nam” - 9/ ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang 16/ ta chọc thủng tuyến phòng thủ Phan Rang, 21/ giải phóng Xuân Lộc - 17h ngày 26/ 4/ 1975, cánh quân ta tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các quan đầu não địch - 10 h 45’ ngày 30/ 4/ 1975, xe tăng ta tiến vào dinh độc lập bắt sống toàn cchính phủ TW Sài Gòn – Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện 11h 30’ cờ cách mạng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng - 2/ 5/ 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng * Ý nghĩa: Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam và nhân dân Lào – Campuchia giải phóng đất nước IV Ý nghĩa lịch sử – nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) 1/ Ý nghĩa lịch sử a Đối với dân tộc ta: - Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh GPDT và bảo vệ tổ quốc - Chấm dứt ách thống trị CNĐQ trên đất nước ta Hoàn thành cách mạng DTCĐN nước, thống đất nước - Mở kỷ nguyên cho dân tộc : độc lập, thống nhất, lên CNXH b Đối với giới: - Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và giới - Cổ vũ to lớn phong trào cách mạng giới Nguyên nhân thắng lợi a Nguyên nhân chủ quan: + Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân độc lập, tự chủ đúng đắn sáng tạo + Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết chiến đấu dũng cảm Vai trò quan trọng hậu phương miền Bắc b Nguyên nhân khách quan: - Có phối hợp đoàn kết chiến đấu nhân dân nước Đông Dương; đồng tình và ủng hộ to lớn các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên giới (các nước XHCN, Liên Xô – Trung Quốc); phong trào đấu tranh nhân dân Mỹ và nhân dân tiến giới Bài 24 (24) VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975 I Tình hình hai miền Nam – Bắc sau 1975 * Thuận lợi : Miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước bước vào kỉ nguyên độc lập, thống và nước lên CNXH * Khó khăn : - Miền Bắc : bị tàn phá nặng nề - Miền Nam : + Chính trị : chính quyền Sài Gòn địa phương tồn + Xã hội : còn tồn nhiều di hại xã hội cũ + Kinh tế : nhỏ bé, phân tán và lệ thuộc II Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội hai miền đất nước : - Ở miền Bắc : + Diện tích trồng trọt tăng, nhiều công trình xây dựng, các sản phẩm quan trọng đạt và vượt mức trước chiến tranh + Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế với Lào, Campuchia - Ở miền Nam : + Chính trị : hoàn thành công tiếp quản, thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn quần chúng vùng giải phóng và các thành phố lớn + Xã hội : Kêu gọi tất việc làm việc máy chính quyền cũ trình diện, giúp đồng bào hồi hương và có công ăn việc làm + Kinh tế : Tịch thu tài sản và ruộng đất bọn phản động trốn nước ngoài, xóa bỏ hình thức bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất cho nông dân, quốc hữu hóa ngân hàng, ban hành tiền mới, thời khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp + Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế: tiến hành ổn định từ ngày đầu giải phóng II Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước (1975 – 1976) - Sau thắng lợi 1975, đất nước thống mặt lãnh thổ song miền lại tồn tổ chức nhà nước riêng - Hội nghị 24 BCH Trung ương Đảng đã đề nhiệm vụ hoàn thành, thống đất nước mặt Nhà nước - Tiến trình thống đất nước + 15 – 21/ 1/ 1975 Hội nghị hiệp thương chính trị hai miền Sài Gòn trí chủ trương thống đất nước + 25/ 4/ 1976 Tổng tuyển cử quốc hội nước + 24/ – 3/ 7/ 1976 Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống họp kỳ đầu tiên Hà Nội, đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại nước ta, định: Tên nước : CHXHCN Việt Nam (2/ 7/ 1976) Quốc huy, quốc kỳ, quốc ca Việt Nam Đổi tên Sài Gòn – Gia Định ® Thành phố Hồ Chí Minh Bầu các quan, chức vụ lãnh đạo cao nước, bầu Ban dự thảo Hiến Pháp - Ý nghĩa : + Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy sức mạnh nước trên đường lên CNXH + Mở khả to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế Bài 25 VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA Xà HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1986) I Việt Nam bước đầu lên CNXH (1976 – 1986) CMVN chuyển sang giai đoạn mới, cách mạng Việt Nam - Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống đất nước (25) mặt Nhà nước ® CM nước ta chuyển sang CM XHCN, độc lập – thống gắn với CNXH, đó là đường phát triển hợp quy luật CM nước ta 2/ Thực kế hoạch nhà nước năm 1976 – 1980 và 1981-1985 Đại hội IV Đại hội V (14 - 20/12/1976) (27 – 31/3/1982) + Đường lối chung cách mạng + Tiếp tục đường lố chung cách mạng XHCN và XHCN và đường lối xây dựng kinh đường lối chung xây dựng kinh tế thời kì quá Quyết tế thời kì quá độ lên độ có điều chỉnh, bổ sung, phát triển, cụ thể hóa định CNXH cho chặng đường Đại hội + Phương hướng, nhiệm vụ và mục + Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu kế Đảng tiêu kế hoạch Nhà nước năm hoạch Nhà nước năm (1981 – 1985) (1976 – 1980) Nhiệm Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN vụ - Xây dựng bước sở vật - Phát triển thêm bước, xếp lại cấu và Mục tiêu chất – kĩ thuật CNXH đẩy mạnh cải tạo XHCN kinh tế quốc dân - Bước đầu hình thành cấu kinh - Ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu tế nước mà phận cầu cấp bách và thiết yếu đời sống nhân dân chủ yếu là cấu công – nông - Giảm nhẹ cân đối kinh tế nghiệp - Cải thiện bước đời sống vật chất và văn hóa nhân dân lao động + Khôi phục và phát triển kinh tế - Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp - Nông nghiệp : Diện tích gieo + Nông nghiệp : Tăng bình quân hàng năm 4,9% trồng tăng gần triệu 25% diện (so với 1,9% thời kì 1976 – 1980) tích gieo trồng giới hóa + Công nghiệp : Tăng bình quân hàng năm 9,5% so - Công nghiệp : Nhiều nhà máy với (0,6% thời kì 1976 – 1980) xây dựng - Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm - GTVT : Khôi phục và xây dựng 6,4% (so với 0,4% thời kì 1976 – 1980) mạng lưới giao thông vận tải - Xây dựng sở vật chất kĩ thuật : + Cải tạo quan hệ sản xuất + Hoàn thành hàng trăm công trình + Giai cấp tư sản mại bị xóa + Các hoạt động khoa học – kĩ thuật góp phần thúc bỏ đẩy sản xuất + Thủ công nghiệp và thương - Cải tạo quan hệ sản xuất : Thành nghiệp xếp tổ chức lại + Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật tựu + Đại phận nông dân miền Nam - Thực Chỉ thị 100 (năm 1981) Ban bí thư vào đường làm ăn tập thể Trung ương Đảng, củng cố quan hệ kinh tế - Văn hóa, giáo dục, y tế : Phát nông thôn triển mạnh + Chăm lo đời sống nhân dân : + Văn hóa giáo dục, y tế phát triển đóng góp định vào việc xây dựng văn hóa mới, người Bên cạnh thành tựu đạt còn khó khăn và hạn chế : - Kinh tế cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân, suất lao động Nhận xét thấp chung - Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn - Xã hội nảy sinh nhiều tượng tiêu cực (26) Nguyên nhân * Chủ quan : - Nền kinh tế nước ta vốn nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá - Sự lãnh đạo Đảng và nhà nước có khuyết điểm * Khách quan : Chính sách cấm vận Mĩ làm cản trở quan hệ kinh tế nước ta với các nước khác Bài 26 ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (1986 – 2000) I Đường lối đổi đất nước Đảng Hoàn cảnh lịch sử - Sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội 1976 – 1985 ta đã đạt số thành tựu đáng kể, song gặp không ít khó khăn, yếu kém sai lầm khuyết điểm gây ra, dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng ® Yêu cầu phải đổi để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đầy mạnh công xây dựng CNXH tiến lên - Tình hình giới có thay đổi, chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật tác động mạnh đến các quốc gia dân tộc ® Yêu cầu phải đổi Đường lối đổi Đảng - Đường lối đổi Đảng đề lần đầu tiên Đại hội toàn quốc lần thứ VI (12/1986) - Nội dung đường lối đổi : + Đổi không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quả, quan điểm đúng đắn chủ nghĩa xã hội, hình thức, bước và biện pháp phù hợp + Đổi phải toàn diện, đồng trọng tâm là đổi kinh tế + Về đổi kinh tế : Chủ trương xóa bỏ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp hình thành chế thị trường, xây dựng kinh tế quốc dân với cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô và trình độ công nghệ; phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại + Về đổi chính trị : Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân, thực đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác II Quá trình thực đường lối đổi (1986 – 2000) Thực kế hoạch năm (1986 – 1990) - Đại hội thông qua : Đại hội VI (12 – 1986) mở đầu công đổi - Mục tiêu : Tập trung sức người, sức thực nhiệm vụ, mục tiêu ba chương trình kinh tế : lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất - Thành tựu : + Về lương thực, thực phẩm : Từ chỗ thiếu ăn triền miên, đến 1990 chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu nước, có dự trữ và xuất Năm 1989 đạt 21,40 triệu lương thực + Hàng hóa trên thị trường : dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, tiến mẫu mã chất lượng + Kiềm chế bước lạm phát : số tăng giá hàng tháng năm 1986 là 20% thì năm 1990 là 4,4% + Kinh tế đối ngoại mở rộng từ 1986 đến 1990 xuất tăng lần, nhập giảm đáng kể, tiến dần đến mức cân xuất nhập + Bước đầu hình thành kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lí nhà nước - Ý nghĩa: Tiến đạt chứng tỏ đường lối đổi là đúng, bước công đổi là phù hợp Thực kế hoạch năm (1991 – 1995) - Đại hội thông qua : Đại hội lần VII (6 – 1991) (27) -` Mục tiêu : Đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, ổn định, phát triển nâng cao hiệu sản xuất, ổn định đời sống nhân dân đầu tích lũy từ nội kinh tế Đẩy mạnh chương trình kinh tế, bước xây dựng cấu kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hóa - Thành tựu : + Kinh tế tăng trưởng nhanh : GDP tăng bình quân hàng năm là 8,2%, công nghiệp tăng hàng năm 13,3%, nông nghiệp tăng 4,5% · Lạm phát bị đẩy lùi xuống mưc12,7%/năm · Xuất đạt 17 tỉ USD, quan hệ mậu dịch với trên 100 nước · Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng nhanh bình quân hàng năm là 50% · Đời sống nhân dân cải thiện + Chính trị - xã hội ổn định ; quốc phòng an ninh củng cố + Quan hệ đối ngoại mở rộng Ngày 17/7/1995 Việt Nam và Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao Ngày 28/7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN - Hạn chế : + Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, hiệu sản xuất và suất thấp + Tham nhũng, lãng phí, buôn lậu, làm ăn phi pháp chưa ngăn chặn Kế hoạch năm (1996 – 2000) - Đại hội thông qua : Đại hội VII (6/1996) - Mục tiêu : Đẩy mạnh công đổi cách đồng và toàn diện, tiếp tục phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần … phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu cao, bền vững đôi với giải vấn đề xúc xã hội, nâng cao đời sống nhân dân … - Thành tựu : + Kinh tế : · Tăng trưởng kinh tế : GDP tăng bình quân hàng năm 7%, công nghiệp là 13,5%, nông nghiệp là 5,7% · Cơ cấu kinh tế bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa · Hoạt động xuất nhập không ngừng tăng, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với năm trước · Doanh nghiệp Việt Nam bước mở rộng đầu tư nước ngoài : Năm 2000 có 40 dự án đầu tư vào 12 nước và vùng lãnh thổ + Chính trị - văn hóa – xã hội + Năm 2000, 100% tình thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập tiểu học + Trong năm có khoảng 6,1 triệu người có việc làm - Đối ngoại : Có quan hệ thương mại với 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 nước và vùng lãnh thổ, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài * Ý nghĩa 15 năm đổi - Làm thay đổi mặt đất nước và đời sống nhân dân - Củng cố vững độc lập và chế độ xã hội chủ nghĩa - Nâng cao vị và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế * Hạn chế : - Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao, hiệu và sức cạnh tranh thấp - Kinh tế nhà nước chưa củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể chưa mạnh - Các hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Tỉ lệ thất nghiệp thành thị và thiếu việc làm nộng thôn còn mức cao Mức sống nhân dân là nông dân số vùng thấp (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: on thi cao dang dai hoc mon lich su, on thi cao dang dai hoc mon lich su