Bang cham diem to chuyen mon 1011

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:46

1.3- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng qui định của ngành 1.4- Có biện pháp, giải quyết để cải tiến nội dung, phương pháp gi[r] (1)ƯỜ NG THCS ĐỨ C PH Ú TRƯỜ TR ƯỜNG ĐỨC PHÚ ẤM Đ IỂ M TỔ CHUY Ê N M ÔN L Í - HÓ A - SINH BẢ NG CH CHẤ CHUYÊ ĐẠ T LAO ĐỘ NG ẾN TI ẾN ĐẠT ĐỘNG TI TIẾ TIẾ N ĂM HỌ C: 2010-2011 NỘI DUNG Điểm qui định Điểm tự chấm 60 điểm 58điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm 5điểm Danh hi hiệệu tổ chuy chuyêên m ôn đạ đạtt tập th thểể lao ng ti động độ tiêên ti tiếến đố đốii với sở gi giááo dục THCS - Việc bình xét danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến thực cụ thể sau: + Trong tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, cụ thể hóa nhà trường sau: Tiêêu chu Ti chuẩẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch giao 1.1 Thực nghiêm túc chương trình nội dung, kế hoạch dạy học theo qui định; tổ chức tốt các hoạt giáo dục ngoài giờ; có biện pháp để học sinh học, trì sĩ số đạt 98% trở lên 1.2 Cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao giáo dục toàn diện và hiệu đào tạo; Đối với trường THCS; trường THCS phổ thông có nhiều cấp học Thực nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học theo qui định 1.3- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng qui định ngành 1.4- Có biện pháp, giải để cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy không còn trạng thầy đọc, trò chép lên lớp; 1.5- Phát huy khả chủ động, sáng tạo học sinh quá trình tiếp thu kiến thức thực đúng, đủ, nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh đầu cấp; kế hoạch phát triển giáo dục, bảo đảm phát triển số lượng vững chắc; 1.6- Đảm bào vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với tổ học sinh bán trú) xây dựng nhà trường xanh- sạch- đẹp 1.7- Trong tổ không có biểu gian dối quá trình đánh giá cho điểm, xếp loại học sinh; Điểm cụm chấm HĐTĐ phòng GD-ĐT chấm (2) 1.8- Chất lượng chuyên môn phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra đánh giá xếp loại chất lượng đạt loại khá trở lên; 1.9- Cá nhân tổ soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, viết và vận dụng sáng kiến kinh nghiệm, lập hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo qui định 1.10 – Có 50% giáo vi ên tổ giảng dạy đạt chất lượng tốt năm học là thông qua các kỳ hội giảng, thao giảng đồng nghiệp đánh giá xếp loại và suy tôn 1.11 – Đạt hiệu cao giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục; tổ chức, quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh khuyết tật, chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 1.12 – Giáo vi ên chủ nhiệm tổ làm tốt mối quan hệ mật thiết nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội để giáo dục trẻ Tiêêu chu Ti chuẩẩn 2: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; Tham gia tích cực các phong trào trường, ngành Giáo dục tổ chức Tiêêu chu Ti chuẩẩn 3: Có 50% cá nhân tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” có cá nhân đạt chiến sĩ thi đua sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên Tiêêu chu Ti chuẩẩn 4: Nội đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật nhà nước Các vận động ngành thành vi ên tổ chấp hành tốt T cộng TỔ TRƯỞNG Mai Thi Thiệện Ch Cháánh điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm 10 điểm điểm 15 điểm 15điểm 15 điểm 15điểm 100 điểm 97điểm Ngày 21 tháng năm 2011 HI Ệ U TR ƯỞ NG HIỆ TRƯỞ ƯỞNG Trầần Qu Tr Quốốc D ũ ng (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang cham diem to chuyen mon 1011, Bang cham diem to chuyen mon 1011