bai kiem tra hinh hoc lop 8

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:45

Hai ®êng chÐo vu«ng gãc víi nhau B.. Hai c¹nh kÒ song song víi nhau[r] (1)bài kiểm tra hết chơng i hình học lớp ( Năm học 2011 2012 Thời gian 45 ) Đề lẻ I Trắc nghiệm ( 2,0 ®iĨm ) Khoanh trịn chữ đứng trớc kết Câu1 Trong hình thang cân có : A Hai cạnh bên C Hai cạnh đáy B Hai cạnh bên song song với D Hai cạnh đối song song Câu Mệnh đề sau õy l sai ? Trong hình chữ nhật cã : A Hai cạnh đối song song C Hai cạnh kề B Hai cạnh đối song song D Các góc đối Câu3.Hình thoi : A Hình bình hành có hai đờng chéo vng góc với B Hình bình hành có hai cạnh C Hình bình hành có hai đờng chéo D Tứ giác có cạnh khơng C©u4 Trong hình chữ nhật có : A Hai cnh kề vng góc với C Hai đờng chéo vng góc với B Các cạnh D Hai đờng chéo khơng Câu Trong hình vng có : A Hai c¹nh kỊ song song víi B Hai đờng chéo vng góc với trung điểm đờng C Hai cạnh đối khơng D Hai góc đối có tng s o bng 900 Câu6 Hình vuông h×nh cã : A Bốn trục đối xứng C Có trục đối xứng B Hai tâm đối xứng D Vô số trục đối xứng Câu Hình thoi hình có : A Nhiều trục đối xứng C Khơng có trục đối xứng B Có trục đối xứng D Có tâm đối xứng có hai trục đối xứng Câu8 Cho hình thang ABCD (AB // CD) M, N lần lợt trung điểm AD BC Biết AB = 12 cm, MN = 18 cm Cạnh CD có độ dài A 24 B 36 C 26 D II Tự luận ( 8,0điểm ) Bài1 Cho ABC nhọn D , E, M lần lợt trung điểm cạnh AB , AC BC a) Tứ giác BDEC hình ? Vì ? b) Chứng minh : MEAD hình bình hµnh c) Gọi I K lần lợt điểm đối xứng điểm M qua điểm D điểm E Chứng minh : Tứ giác BCKI hình bình hành Bài Cho Δ ABC nhọn , đờng cao BD , CE Gọi H , K theo thứ tự hình chiếu B C đờng thẳng DE
- Xem thêm -

Xem thêm: bai kiem tra hinh hoc lop 8, bai kiem tra hinh hoc lop 8