KE HOACH ON THI HSG LICH SU 2012 trungnamhk

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:40

Sự khởi đầu của khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.. Sự chuyển biến mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam sau CTTG I bc[r] (1)KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI 12 MÔN: LỊCH SỬ NĂM HỌC: 2012-2013 I THỜI GIAN ÔN THI: Từ ngày 01/10 đến trước ngày thi ngày II NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-2000) CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11: (1917-1945) a Cách mạng tháng Mười Nga 1917 công xây dựng CNXH (1921-1941) b Các nước Tư hai Chiến tranh giới (1918-1939): Đức, Mĩ, Nhật Bản c Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945): Nguyên nhân, diễn biến, kết cục, tính chất 2 CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12: (1945-2000) a Sự hình thành trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai (1945-1949) b Trung Quốc (1945-2000) c Các nước Đông Nam Á (1945-2000) d Mỹ , Nhật Bản (1945-2000) e Quan hệ quốc tế sau thời kỳ Chiến tranh lạnh (1945-2000) f Cách mạng khoa học cơng nghệ xu tồn cầu hóa nửa sau kỷ XX PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858-1930) 1 CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11: (1858 đến nửa cuối kỷ XIX)  Việt Nam từ 1858- cuối XIX a Việt Nam trước nguy Pháp xâm lược b Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884) c Trào lưu cải cách Duy tân Việt Nam năm cuối kỷ XIX (2) Việt Nam từ đầu XX đến hết CTTG I a Sự chuyển biến kinh tế , xã hội tư tưởng Việt Nam từ đầu XX b Phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam từ đầu XX đến hết CTTG I c Việt Nam năm CTTG I d Sự khởi đầu khuynh hướng cứu nước phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam 2 CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 (1929-1930) a Sự chuyển biến kinh tế, xã hội Việt Nam sau CTTG I b Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam (1919-1925) c Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam (1925-1930) III CẤU TRÚC ĐỀ THI 1 LỊCH SỬ THẾ GIỚI Câu (4điểm): Nêu chất kiện trình lịch sử Câu (4điểm): Phân tích, đánh giá, nhận xét kiện lịch sử kỹ lập biểu bảng, sơ đồ, so sánh… 2 LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu (4điểm): Câu hỏi yêu cầu phải tổng hợp kiến thức Câu (điểm): Phân tích, đánh giá, nhận xét kiện hay trình lịch sử Câu (4điểm): Từ kiện hay trình lịch sử Việt Nam mà lập biểu bảng, sơ đồ, so sánh… IV CHUẨN BỊ- PHOTO TÀI LIỆU CHO HỌC SINH THAM KHẢO-NGHIÊN CỨU V SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI VÀ GIẢI CÁC ĐỀ THI… Vĩnh Bình Bắc, ngày 01/10/2012 Người lập kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH ON THI HSG LICH SU 2012 trungnamhk, KE HOACH ON THI HSG LICH SU 2012 trungnamhk