De thi HSG cap Huyen 1112

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:37

Nếu trộn 2 lít dung dịch H 2SO4 với 3 lít dung dịch NaOH thì dung dịch thu đợc có tính kiềm với nồng độ 0,1M.. Hãy xác định nồng độ của axit, bazơ..[r] (1)PHÒNG GD & ĐT THANH SƠN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP THCS N¨m häc 2011 – 2012 M«n: Hãa häc Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 trang C©u 1(3,0 ®iÓm): Từ các chất KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe có thể điều chế đợc các khí gì ? Viết c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc x¶y ra, ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng C©u (2,0 ®iÓm): Hãy cân các sơ đồ phản ứng sau thành phơng trình hóa học: a Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O b Fe + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2S + H2O c Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + N2Ox + H2O d M2(CO3)n + HNO3 M(NO3)m + NO + CO2 + H2O C©u (5,0 ®iÓm): ChØ dïng phenolphtalein h·y nhËn biÕt dung dÞch mÊt nh·n sau: Na 2SO4, H2SO4, MgCl2, BaCl2, NaOH C©u (3,0 ®iÓm): B»ng ph¬ng ph¸p hãa häc h·y nªu c¸ch t¸ch riªng tõng chÊt r¾n khái hçn hîp c¸c chÊt r¾n gåm: MgO, Fe2O3, CuO C©u (4,0 ®iÓm): 1) Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO 3)2 0,5M Thêm 2,24 gam bột Fe vào dung dịch đó khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A và dung dịch B a) Tính số gam chất rắn A b) Tính nồng độ mol các muối B (biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 2) Trong một chiếc cốc đựng muối cacbonat kim loại hóa trị I Thêm từ từ dung dịch H2SO4 10 % vào cốc cho tới khí vừa thoát hết thu được muối sunfat nồng độ 13,63 % Hỏi đó là muối cacbonat kim loại gì C©u (3,0 ®iÓm): Trộn lít dung dịch H2SO4 với lít dung dịch NaOH Dung dịch thu đợc có tính axit với nồng độ 0,2M Nếu trộn lít dung dịch H 2SO4 với lít dung dịch NaOH thì dung dịch thu đợc có tính kiềm với nồng độ 0,1M Hãy xác định nồng độ axit, bazơ ( H=1 , S = 32 , O = 16 , Ba = 137 , Cl = 35,5 , Cu = 64 , Ag = 108 , N = 14 , Fe = 56 , Mg = 24 , Al = 27 , Na = 23 , K = 39 ) HÕt (C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm) híng dÉn chÊm häc sinh giái líp N¨m häc 2011 – 2012 M«n thi hãa häc C©u C©u1 ( 3,0 ®iÓm) Nội dung cần đạt 1) KMnO4 2) Fe + H2SO4lo·ng O2 FeSO4 + H2 §iÓm 0,5 0,5 (2) C©u ( 2,0 ®iÓm) C©u ( 5,0 ®iÓm) C©u ( 3,0 ®iÓm) C©u (4,0 ®iÓm) 3) Fe + H2SO4đặc Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O 4) Fe + H2SO4đặc Fe2(SO4)3 + H2S+ H2O 5) H2SO4 ® + BaCl2 BaSO4 + 2HCl 6) KMnO4 + BaCl2 + H2SO4 K2SO4 + BaSO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O 0,5 0,5 0,5 0,5 a 8Al+30HNO3 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O b 8Fe + 15H2SO4 4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O c (10- 2x)Fe3O4 + (92-18x) HNO3 (30- 6x)Fe(NO3)3 + N2Ox + (46- 9x)H2O d 3M2(CO3)n + (8m- 2n)HNO3 6M(NO 3)m + (2m – 2n)NO + 3nCO2 + (4m – n)H2O 0,5 0,5 0,5 Lấy mẫu thử, đánh số thứ tự Cho phenolphtalein vµo c¸c mÉu thö Mẫu thử nào chuyển màu đỏ : dd NaOH C¸c mÉu thö cßn l¹i kh«ng chuyÓn mµu Dùng dd NaOH có màu đỏ làm mẫu thử tiếp theo, cho vµo dd cßn l¹i DD nào màu đỏ là H2SO4: 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O DD nào màu đỏ và kết tủa là MgCl2: 2NaOH + MgCl2 Mg(OH)2 + 2NaCl Hai dd cßn l¹i lµ Na2SO4 , BaCl2 Cho dd H2SO4 vµo nÕu dd nµo cã kÕt tña lµ BaCl2 : BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl Cßn l¹i lµ Na2SO4 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 Dẫn khí H2 vào hỗn hợp nhiệt độ cao, xảy phản øng: Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O CuO + H2 Cu + H2O MgO không bị khử Sau phản ứng thu đợc hỗn hợp gåm chÊt: MgO, Fe, Cu Cho hçn hîp nµy vµo dd HCl x¶y ph¶n øng: MgO + 2HCl MgCl2 + H2O Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Cu kh«ng ph¶n øng víi ddHCl Cho Cu t¸c dông víi O2 : 2Cu + O2 2CuO §iÖn ph©n dd MgCl2 vµ dd FeCl2 x¶y ph¶n øng : ⃗ FeCl2 dpdd Fe + Cl2 Ô xi hóa Fe thu đợc Fe2O3 : 4Fe + 3O2 2Fe2O3 Cho dd NaOH vµo dd MgCl2 : 2NaOH + MgCl2 Mg(OH)2 + 2NaCl NhiÖt ph©n Mg(OH)2 ; Mg(OH)2 MgO + H2O 0,25 0,25 0,25 0,25 1) PTHH: Fe + 2AgNO3 0,04 0,02 0,01 0,02 Fe(NO3)2 + 2Ag 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (3) 0,03 0,1 0,02 Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu 0,03 0,1 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 Khối lượng chất rắn A: mAg + mCu = 4,08 g Nồng độ CM: CM(Fe(NO3)2 = 0,2M CM(Cu(NO3)2 = 0,35M 2) PTHH: A2CO3 + H2SO4 A2SO4 + CO2 + H2O (2A + 60)g 98g (2A+ 96)g 44g Khối lượng dd H2SO4 là: 980 g Khối lượng dd sau phản ứng là: (2A + 996) g Ta có: C%(A2SO4) =(2A + 96).100 : (2A+ 996) = 13,63 A = 23 Kim loại là Na Muối là Na2SO4 C©u (3,0 điểm) Gọi nồng độ H2SO4 là x M Gọi nồng độ NaOH là y M Trén lÝt dung dÞch H 2SO4 víi lÝt dung dÞch NaOH Dung dịch thu đợc có tính axit với nồng độ 0,2M Vậy H2SO4 d, tÝnh theo NaOH 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O Ta cã: 3x – y = (I) NÕu trén lÝt dung dÞch H2SO4 víi lÝt dung dÞch NaOH thì dung dịch thu đợc có tính kiềm với nồng độ 0,1M, vËy NaOH d,tÝnh theo H2SO4 0,25 0,25 0,25 0,25 H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O Ta cã 3y – 4x = 0,5 (II) Giải hệ I , II đợc x= 0,7 ; y= 1,1 VËy CM H2SO4 = 0,7M CM NaOH = 1,1 M 0,25 0,25 Chú ý: Học sinh có cách giải khác đáp án nhng đúng đợc điểm tối đa 0,25 0,25 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSG cap Huyen 1112, De thi HSG cap Huyen 1112