tiet 12 hoc hat bai ho ba li

23 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:35

+ Tõ nh÷ng c©u th¬ lôc b¸t : “kÐo buåm mau kÐo buåm lªn Ta nh chim tr¾ng lîn trªn biÓn lµnh ” Hß hôi • Hò ba lí là dân ca Quảng Nam đợc xây dựng từ một câu ca dao: “TrÌo lªn trªn rÉy k[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DĨ AN TRƯỜNG THCS BÌNH AN ÂM NHẠC HỌC HÁT: BÀI HÒ BA LÍ (2) (3) (4) Nghe nh¹c ®o¸n tªn bµi h¸t,tên tác giả • Em cho biÕt nh÷ng ®o¹n nh¹c sau đây nằm bài hát nào? S¸ng t¸c cña ? Cã bót danh lµ g× ? • Bài hát Bóng Cây Kơ-Nia S¸ng t¸c cña Phan Huúnh §iÓu Cã bót danh lµ Huy Quang (5) TiÕt 12 :-Häc h¸t :Bµi Hß ba lÝ (6) Tiết 12 : Học hát bài “Hò Ba Lý” I Tìm hiểu tác giả, tác phẩm : Tác giả : Nhân dân Quảng Nam Tác phẩm : Nhịp 2/4, có sử dụng nhịp lấy đà (7) Em hãy địa danh tỉnh Quảng Nam trên đồ Việt Nam ? (8) ĐÞa danh tØnh Qu¶ng Nam trªn đồ ViÖt Nam (9) Ngời ta thờng vào đâu để đặt tên cho ®iÖu hß ? -C¨n cø vµo néi dung c«ng viÖc : Hß gi· g¹o , hß kÐo gç -Thờng lấy địa danh nơi xuất xứ :Hò đồng tháp hß s«ng M· -Lấy tiếng “xô” hay tiếng đệm độc đáo để đặt tên : Hß khoan , hß hôi , hß ba lÝ -Hò ba lí là điệu hò đã dùng các từ “ba lí” làm câu “xô” ,đợc nhắc nhắc lại nhiều lần (10) Mục đích các điệu hò là gì ? + Thúc đẩy nhịp độ lao động + Động viên cổ vũ ngời lao động + §Ó gi¶i trÝ, gi¶i lao + Để thể tình yêu quê hơng đất nớc tình yêu đôi lứa (11) Lêi ca c¸c ®iÖu hß thêng b¾t nguån tõ ®©u ? • + Tõ nh÷ng c©u th¬ lôc b¸t : “kÐo buåm mau kÐo buåm lªn Ta nh chim tr¾ng lîn trªn biÓn lµnh ” ( Hß hôi ) • Hò ba lí là dân ca Quảng Nam đợc xây dựng từ câu ca dao: “TrÌo lªn trªn rÉy khoai lang ChÎ tre ®an sÞa cho nµng ph¬i khoai” (*Sịa : là tên dụng cụ đan tre, nứa gần giống nong,nia nông dân đồng Bác Bộ.) (12) • Chia c©u : Theo em bµi h¸t chia thµnh mÊy c©u ? - Cã thÓ ph©n chia c©u h¸t nh sau: + Ba lÝ tang t×nh mµ nghe ta hß ba lÝ t×nh tang ba lÝ t×nh tang + TrÌo lªn trªn rÉy khoai lang + Ba lÝ tang t×nh mµ nghe ta hß ba lÝ t×nh tang ba lÝ t×nh tang +ChÎ tre mµ ®an sÞa (lµ hè ) + Cho nµng ph¬i khoai khoan hè khoan lµ hè hß khoan (13) Trò chơi Luyện : Hát theo nguyên âm A, i, u, o, ô theo giai điệu bài Lý dĩa bánh bò A a a … A u u … O i i …O ô ô…… (14) II Häc h¸t :Bµi Hß ba lÝ (15) Nội dung bài hát: • Bài hát miêu tả cảnh lao động người dân tạo nên tranh sinh động (16) TËp h¸t :Bµi Hß ba lÝ (17) (18) TËp TËp c¸ch c¸ch h¸t hát đối đối đáp đáp :: Theo Theo c¸ch c¸ch gäi gäi cña cña d©n d©n ca ca lµ lµ phÇn phÇn “x “xíng” íng” vµ vµ phÇn phÇn “x«” “x«” X« :Ba lÝ tang t×nh………t×nh tang Xíng : TrÌo lªn trªn rÉy khoai lang X« : Ba lÝ tang t×nh ……… t×nh tang Xíng : ChÎ tre mµ ®an sÞa X« : Lµ hè Xíng : Cho nµng ph¬i khoai X« : Khoan hè khoan lµ hè hß khoan (19) (20) Lời tham khảo : Ơn thầy cô Ghi nhớ ơn thầy, ơn cô tháng ngày ánh đèn khuya dìu dắt đàn Vượt qua sóng gió gian nan vững tay chèo đưa em tới bờ tri thức ngày mai ơn nghĩa thật sâu Chúng em (mà) chăm học (Là hố) điểm mười nở hoa, em hát ca dâng đến thầy cô (21) Nghe nhạc đoán tên bài hát • Bài Vui bước trên đường xa (dân ca Nam bộ) • Bài Lý kéo chài (dân ca Nam bộ) • Bài Lý cây đa (dân ca quan họ Bắc Ninh) (22) Bµi tËp vÒ nhµ : • * Tìm câu ca dao tự viết câu lục bát để cã thÓ h¸t theo ®iÖu hß ba lÝ • * H·y t×m mét sè bµi h¸t cã ®iÖu hß mµ em biÕt ? (23) (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 12 hoc hat bai ho ba li, tiet 12 hoc hat bai ho ba li