giao an the duc lop 2

57 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:33

- GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, - Yêu cầu biết đợc cách chơi kết hợp vần điệu và cho HS điểm số theo chu tham gia chơi tơng đối chủ động theo đội hình di kì 1-2, sau đó cho HS chơi động.. cã kÕ[r] (1)TiÕt 1: Bµi 1: giíi thiÖu ch¬ng tr×nh Trß ch¬i “diÖt c¸c vËt cã h¹i” I Yêu cầu cần đạt: - Giới thiệu nội dung học Yêu cầu hs biết đợc số nội quy tập thể dục, biết tên nội dung chơng tr×nh líp - Một số quy định học Thể dục Yêu cầu học sinh biết cách chào, báo cáo GV nhận lớp - Biªn chÕ tæ, chän c¸n sù bé m«n - Học giậm chân chỗ - đứng lại Yêu cầu thực tơng đối đúng động tác - Ôn trò chơi “ Diệt các vật có hại ” Yêu cầu hs thực đúng yêu cầu trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng VÖ sinh an toµn n¬i tËp luyÖn Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng vç tay vµ h¸t - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh thÓ dôc - Một số quy định học giê ThÓ dôc + Chän CSL, tæ tËp luyÖn 3’ 1’ 1’ 5’ - GiËm ch©n t¹i chç - Trß ch¬i: “ DiÖt c¸c vËt cã h¹i” - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - KÕt thóc giê häc 5’ TiÕt 2: Bµi 2: 5’ 5’ 2’ 2’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Qu¶n ca cÊt h¸t, cho c¶ líp h¸t, vç tay - §H§N, bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung, bµi tËp rÌn luyện t và kĩ vận động bản, trò chơi - Ph¶i tËp hîp díi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp - Trang phôc ph¶i gän gµng Nªn ®i giµy hoÆc dÐp cã quai sau kh«ng ®i dÐp lª - Trong giê häc, muèn ra, vµo líp ph¶i xin phÐp - Phối hợp đúng chân giậm và đánh tay Nhịp ch©n tr¸i, nhÞp ch©n ph¶i - Yêu cầu hs tham gia chơi tơng đối chủ động - Cúi ngời đánh tay sang hai bên, nhảy rũ chân - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc - KÕt thóc giê häc GV h« “ Gi¶i t¸n ! ”, Hs h« “ KhoÎ ” §éi h×nh nhËn líp TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Gv dự kiến nêu lên để HS lớp định - Gv sö dông ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh phæ biÕn néi quy tËp luyÖn - GV híng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, tæ chøc cho HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:10/09/2012 I Yêu cầu cần đạt: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm đúng số mình - Häc c¸ch chµo, b¸o c¸o Yªu cÇu biÕt c¸ch chµo, b¸o c¸o GV nhËn líp II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng VÖ sinh an toµn n¬i tËp (2) Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng vç tay vµ h¸t C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 3’ 1’ 2’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Qu¶n ca cÊt h¸t, cho c¶ líp h¸t, vç tay §éi h×nh nhËn líp - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, - Chµo, b¸o c¸o GV nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc 9’ - Trß ch¬i: “DiÖt c¸c vËt cã h¹i” 5’ - TËp hîp hµng nhanh, trËt tù; dãng hµng th¼ng, điểm số to, rõ, chính xác; giậm chân - đứng lại đúng nhịp - §Õn giê vµo líp, CSL h« “Nghiªm ”, tiÕn c¸ch GV khoảng 1-2m báo cáo Khi GV trả lời “đợc” vị trí hô “Chúc cô giáo (thầy giáo)…”, HS đồng h« “KhoÎ !” - KÕt thóc giê häc GV h« “Gi¶i t¸n!”, HS h« “KhoΔ - Yêu cầu hs tham gia chơi tơng đối chủ động - §øng vç tay vµ h¸t - Giậm chân, đếm theo nhịp - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - KÕt thóc giê häc 2’ 2’ 1’ 1’ 4’ - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp h¸t vµ vç tay theo nhÞp - GV cho HS vừa giậm chân vừa đếm to theo nhịp - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc - KÕt thóc giê häc GV h« “Gi¶i t¸n !”, Hs h« “KhoΔ xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ®iÒu khiÓn líp làm lần, sau đó CSL ®iÒu khiÓn c¶ líp thùc hiÖn - GV lµm mÉu c¸ch chµo, b¸o c¸o GV nhËn líp vµ kÕt thóc học Sau đó cho líp tËp luyÖn - GV T/c cho HS ch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:.12./09/20l2 TiÕt 3: Bµi 3: Dồn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi “Qua đờng lội” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn số kỹ ĐHĐN đã học lớp Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí, biết dóng thẳng hàng dọc; biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ; biết cách dàn hàng ngang, dồn hàng (có thể còn chậm) - Ôn trò chơi: “Qua đờng lội” Yêu cầu biết cách tham gia chơi và thực theo yêu cầu trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi và kẻ sân cho trò chơi “Qua đờng lội” PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Chạy nhẹ nhàng trên địa h×nh tù nhiªn KLV§ SL TG 3’ 1’ 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Chạy theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) (3) -§i thµnh vßng trßn hÝt thë s©u C¬ b¶n KÕt thóc - TËp hîp hµng däc, dãng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, giậm chân chỗ - đứng lại - Dµn hµng, dån hµng - Trò chơi: “Qua đờng lội” 3l 1’ 9’ 3’ 5’ - §øng vç tay vµ h¸t - Giậm chân, đếm theo nhịp - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc 2’ 2’ 1’ 1’ - §i theo vßng trßn vµ hÝt thë thËt s©u - TËp hîp hµng nhanh, trËt tù; dãng hµng th¼ng, -GV ®iÒu khiÓn líp lµm điểm số to, rõ, chính xác; đứng nghiêm, đứng nghỉ; lần, sau đó CSL điều giậm chân - đứng lại đúng nhịp khiÓn c¶ líp thùc hiÖn GV quan s¸t, söa sai - Dàn hàng, dồn hàng đúng cự ly - Thi ®ua tr×nh diÔn - Yêu cầu hs tham gia chơi tơng đối chủ động - GV T/c cho HS ch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp h¸t vµ vç tay theo nhÞp §éi h×nh xuèng líp - GV cho HS vừa giậm chân vừa đếm to theo nhịp xxxxxxxxx - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc x xxxxxxxx - ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh X (gv) - Ôn các động tác ĐHĐN Ngµy d¹y:17/09/2012 TiÕt 4: Bµi 4: Dån hµng ngang, dån hµng - Trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn số kỹ ĐHĐN Yêu cầu thực chính xác và đẹp trớc - Ôn trò chơi: “Nhanh lên bạn ơii” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi vµ kÎ s©n cho trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i” PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - ¤n tËp c¸ch b¸o c¸o vµ HS c¶ líp chóc GV nhËn líp - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp Đội hình đội ngũ: - TËp hîp hµng däc, dãng hàng, đứng nghiêm, đứng nghØ, ®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i (xoay) - Dµn hµng ngang, dån hµng Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i” KLV§ SL TG 3’ 1’ 2’ 1’ 3l 12’ 5’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Thực đúng cách chào, báo cáo GV nhận líp - Vừa giậm chân vừa đếm to theo nhịp BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - TËp hîp hµng nhanh, trËt tù; dãng hµng th¼ng, - GV ®iÒu khiÓn líp điểm số to, rõ, chính xác; đứng nghiêm, đứng nghỉ; làm lần, sau đó CSL giậm chân - đứng lại đúng nhịp ®iÒu khiÓn c¶ líp thùc hiÖn GV quan s¸t, söa - Dàn hàng, dồn hàng đúng cự ly sai - Thi ®ua tr×nh diÔn - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối - GV T/c cho HS chơi chủ động thö råi ch¬i chÝnh thøc (4) KÕt thóc - §i thêng theo nhÞp1-2, 1-2 - Giậm chân, đếm theo nhịp - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 2’ 2’ 1’ 1’ - NhÞp bíc ch©n tr¸i, nhÞp bíc ch©n ph¶i - GV cho HS vừa giậm chân vừa đếm to theo nhịp - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc - ý thức tập luyện học sinh - Ôn các động tác §H§N §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:18/09/2012 TiÕt 5: Bµi 5: Quay ph¶i, quay tr¸i - Trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i” I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn số kỹ đội hình đội ngũ Yêu cầu thực đợc động tác tơng đối chính xác, đẹp trớc - Häc quay ph¶i, quay tr¸i Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn quay ph¶i, quay tr¸i - ¤n trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i” Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña trß ch¬i II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, cê vµ kÎ s©n cho trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i” PhÇn Më ®Çu KLV§ SL TG Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Chạy nhẹ nhàng trên địa h×nh tù nhiªn -§i thµnh vßng trßn hÝt thë s©u Đội hình đội ngũ: - TËp hîp hµng däc, dãng hàng, điểm số từ đến hết - Häc quay ph¶i, quay tr¸i C¬ b¶n 3l Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 3’ 1’ 2’ - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Chạy theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên §éi h×nh nhËn líp 1’ 12’ - §i theo vßng trßn vµ hÝt thë thËt s©u 5’ Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i” KÕt thóc - §øng vç tay vµ h¸t - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 2’ 2’ 1’ 1’ - TËp hîp hµng nhanh, trËt tù; dãng hµng th¼ng, ®iÓm sè to, râ, chÝnh x¸c - KL: “Bªn ph¶i (bªn tr¸i)…quay !” - §éng t¸c: LÊy gãt ch©n ph¶i vµ nöa trªn bµn ch©n trái làm trụ quay ngời sang phải, sau đó đa bàn chân trái cùng chân phải và đứng t nghiêm Khi quay tr¸i th× ngîc l¹i - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động - §øng t¹i chç võa h¸t võa vç tay - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh - Ôn các động tác ĐHĐN xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ®iÒu khiÓn líp làm lần, sau đó CSL ®iÒu khiÓn c¶ líp thùc hiÖn GV quan s¸t, söa sai - GV lµm mÉu, ph©n tích động tác quay ph¶i, quay tr¸i, cho HS tËp, GV q/ s¸t, söa sai - GV T/c cho HS ch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:25/09/2012 TiÕt 6: Bµi 6: Quay phải, quay trái - động tác vơn thở và tay (5) I Yêu cầu cần đạt: - Ôn quay phải, quay trái Yêu cầu thực đợc động tác mức tơng đối chính xác và đúng hớng - Làm quen với động tác vơn thở và tay bài thể dục phát triển chung Yêu biết cách thực động tác vơn thở và tay II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi “Qua đờng lội” PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng vç tay vµ h¸t - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhÞp 1-2, 1-2,… Đội hình đội ngũ: 5-6l - Quay ph¶i, quay tr¸i Bµi thÓ dôc 2x8 - §éng t¸c v¬n thë - §éng t¸c tay Trß ch¬i: “Qua đờng lội” - Cói ngêi th¶ láng - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 3’ 1’ 1’ 2’ 4’ 8’ 2x8 5’ 2’ 2’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Qu¶n ca cÊt h¸t, cho c¶ líp h¸t, vç tay - Thực động tác giậm chân vừa đếm theo nhịp 1-2, 1-2, … - Yêu cầu thực đợc động tác mức tơng đối chính xác và đúng hớng - N1: Bíc ch©n tr¸i sang ngang, tay lªn cao th¼ng híng, m¾t nh×n lªn cao, hÝt vµo b»ng mòi - N2: §a tay xuèng b¾t chÐo tríc bông, ®Çu cói - N3: Hai tay dang ngang, bµn tay ngöa HÝt vµo - N4: VÒ TTCB - N5, 6, 7, 8: §æi ch©n - N1: Ch©n tr¸i sang ngang, hai tay dang ngang,… - N2:§a 2tay lªn cao, vç vµo nhau, m¾t nh×n theo tay - N 3: ®a tay tríc, cao ngang vai, bµn tay sÊp - N4: VÒ TTCB - N5, 6, 7, 8: §æi ch©n - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động - Thực động tác nhịp nhàng để thả lỏng - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh -Ôn các động tác quay phải, quay trái, vơn thở &tay BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Gv nh¾c l¹i c¸ch thùc động tác, làm mẫu, h« KL cho HS tËp LÇn 3-5 CSL ®iÒu khiÓn GV quan sát sửa sai động tác cho HS - GV võa gi¶i thÝch võa làm sau đó cho HS tập b¾t chíc Gv quan s¸t, nhËn xÐt - GV T/c cho HS ch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:27/09/2012 TiÕt 7: Bµi 7: động tác chân - Trò chơi “Kéo ca, lừa xẻ” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác vơn thở và tay Yêu biết cách thực động tác vơn thở và tay - Học động tác chân Yêu cầu thực đợc động tác chân mức tơng đối đúng - ¤n trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ thùc hiªn theo yªu cÇu cña trß ch¬i II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi PhÇn Néi dung KLV§ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc (6) SL Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y nhÑ nhµng: 50-60m - §i thêng vµ hÝt thë s©u - Trß ch¬i: “Ngêi lÞch sù” Bµi thÓ dôc - Ôn 2động tác vơn thở, tay - §éng t¸c ch©n TG 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ 12’ 2x8 2x8 C¬ b¶n KÕt thóc - Ôn động tác vơn thở, tay, 2x8 ch©n Trß ch¬i: “Kðo ca lõa xΔ - Cói ngêi, th¶ láng - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 4’ 2’ 2’ 1’ 1’ - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Chạy trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u - Tham gia trò chơi nhịêt tình, chủ động - Yêu cầu thực đợc động tác mức tơng đối chính xác, đúng phơng hớng, biên độ - N1: Bíc ch©n tr¸i sang ngang, hai tay dang ngang, bµn tay sÊp - N2: Khuþu gèi ch©n tr¸i, hai tay tríc ngang vai, vç vµo nhau, th©n chuyÓn vÒ bªn ch©n khuþu - N3: VÒ nhÞp - N4: VÒ TTCB - N5, 6, 7, 8: Nh N 1, 2, 3, nhng đổi bên - Nhớ và thực đợc động tác bài thể dục - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động - Thực động tác nhịp nhàng để thả lỏng - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh - Ôn các động tác vơn thở, tay và chân §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV võa lµm mÉu võa hô nhịp để học sinh tập theo - GV võa gi¶i thÝch võa làm sau đó cho HS tập b¾t chíc Gv quan s¸t, nhËn xÐt - Thi thực động t¸c - GV T/c cho HS ch¬i thö råi ch¬i chÝnh thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:02/10/2012 TiÕt 8: Bµi 8: động tác lờn - Trò chơi “Kéo ca, lừa xẻ” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác vơn thở, tay và chân Yêu cầu thực đợc động tác vơn thở, tay, chân - Học động tác lờn Yêu cầu thực đợc động tác tơng đối đúng - Tiếp tục ôn trò chơi “Kéo ca lừa xẻ” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi có kết hợp đọc vần để tạo nhịp II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhÞp - Ch¹y nhÑ nhµng: 50-60m Bµi thÓ dôc 2x8 - Ôn động tác vơn thở, tay Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 3’ 1’ 2’ - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Vừa giậm chân vừa đêm to theo nhịp 1-2, 1-2,… §éi h×nh nhËn líp 1’ - Chạy trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc - Yêu cầu thực đợc động tác mức tơng đối - GV vừa làm mẫu vừa chính xác, đúng phơng hớng, biên độ hô nhịp để học sinh tập xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) (7) vµ ch©n - §éng t¸c lên KÕt thóc - N1: Bíc ch©n tr¸i sang ngang, tay lªn cao - N2: Nghiªng lên sang tr¸i, hai tay chèng h«ng, tay ph¶i ¸p nhÑ vµo tai Ch©n tr¸i kiÓng gãt - N3: Về đứng nh nhịp 1, hai tay dang ngang - N4: VÒ TTCB - N5, 6, 7, 8: Nh N 1, 2, 3, - Nhớ và thực đợc động tác bài thể dục 2x8 - Ôn động tác vơn thở, tay, ch©n 2x8 Trß ch¬i: “KÐo ca lõa xΔ - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 2’ 2’ 1’ 1’ theo - GV võa gi¶i thÝch võa làm sau đó cho HS tập b¾t chíc Gv quan s¸t, nhËn xÐt - Thi thực động t¸c - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối - GV T/c cho HS chơi thử chủ động råi ch¬i chÝnh thøc - Thực động tác nhịp nhàng để thả lỏng §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học x xxxxxxxx - ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh - Ôn các động tác vơn thở, tay, chân và lờn X (gv) Ngµy d¹y: 04/10/2012 chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngợc lại Ôn động tác bài thể dục phát triển chung TiÕt 9: Bµi 9: I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác vơn thở, tay, chân và lờn Yêu cầu biết cách thực động tác vơn thở, tay, chân và lờn bài thể dục phát triÓn chung - Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngợc lại Yêu cầu thực động tác tơng đối chính xác, nhanh và trËt tù II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng vç tay vµ h¸t - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhÞp 1-2, 1-2,… Đội hình đội ngũ: - Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngîc l¹i KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 2’ 3l Bµi thÓ dôc: - Ôn động tác: Vơn thở, 2x8 tay, ch©n, lên 5’ 4’ 8’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Qu¶n ca cÊt h¸t, cho c¶ líp h¸t, vç tay - Thực động tác giậm chân vừa đếm theo nhịp 1-2, 1-2, … - KL: “Thµnh vßng trßn ®i thêng (ch¹y thêng) …bíc (ch¹y) !” Sau KL häc sinh ®i ngîc chiÒu kim đồng hồ tạo thành vòng tròn theo dẫn GV - KL: “Thµnh 1(2,3,…) hµng däc…bíc !” Sau KL theo chiều vòng tròn, sau đó từ tổ trởng tổ 1, lần lît t¸ch khái vßng trßn - Thực đúng kỹ thuật, biên độ động tác BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV giải thích động tác, sau đó hô KL và dïng lêi chØ dÉn cho hs c¸ch n¾m tay di chuyÓn thµnh vßng tròn, sau đó GV nhận xÐt, gi¶i thÝch thªm - GV cïng LT h« KL (8) - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - KÕt thóc giê häc KÕt thóc 2’ 2’ 1’ 1’ - Cúi ngời đánh tay sang hai bên, nhảy rũ chân - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh - Gv kÕt thóc giê häc b»ng c¸ch h« “Gi¶i t¸n !”, Hs h« “KhoÎ !” §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:09/10/2012 TiÕt 10: Bµi 10: Động tác bụng, chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngợc lại I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác vơn thở, tay, chân và lờn Yêu cầu biết cách thực động tác bài thể dục phát triển chung - Học động tác bụng Yêu cầu thực đợc động tác tơng đối đúng - Học chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngợc lại Yêu cầu thực động tác tơng đối chính xác, nhanh và trật tù h¬n giê tríc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng vç tay vµ h¸t - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ 4-5l ch©n, c¸nh tay Đội hình đội ngũ: - Chuyển đội hình hàng 3l ngang thành đội hình vòng trßn vµ ngîc l¹i Bµi thÓ dôc: - Häc: §éng t¸c bông - Ôn động tác: Vơn thở, 2x8 tay, ch©n, lên vµ bông - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - Gv nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ 3’ 1’ 1’ 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu giê häc - Qu¶n ca cÊt h¸t, cho c¶ líp h¸t, vç tay - Xoay theo hai chiều, thực đúng kỹ thuật, biên độ BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) 10’ - KL: “Thµnh vßng trßn ®i thêng (ch¹y thêng) …bíc (ch¹y) - KL: “Thµnh 1(2,3,…) hµng ngang…bíc !” Sau KL ®i theo chiều vòng tròn, sau đó từ tổ trởng tổ 1, lần lợt t¸ch khái vßng trßn - N1: Ch©n tr¸i sang ngang, tay ®a lªn cao, mÆt ngöa - N2: GËp th©n, tay ch¹m mu bµn ch©n, ch©n th¼ng - N3: Về TTCB - Nhịp 5, 6, 7, đổi chân - Thực đúng kỹ thuật, biên độ động tác - GV giải thích động t¸c, h« KL cho hs di chuyÓn Quan s¸t, n.xÐt - GV lµm mÉu, ph©n tích KT động tác Sau đó cho HS tập bắt chớc - GV söa sai cho HS 2’ 2’ 1’ 1’ - Cúi ngời đánh tay sang hai bên, nhảy rũ chân - Học chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngợc lại Ôn động tác bài TD Học động tác bụng - Ôn động tác bài Thể dục §éi h×nh xuèng líp 7’ xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:11/10/2012 TiÕt 11: Bµi 11: I Yêu cầu cần đạt: ôn động tác bài thể dục phát triển chung (9) - Tiếp tục ôn động tác vơn thở, tay, chân lờn, bụng Yêu cầu biết cách thực động tác vơn thở, tay, chân lờn, bụng bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Học Yêu cầu thực động tác tơng đối đúng II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - GiËm ch©n t¹i chç vç tay 4-5l theo nhÞp - Xoay c¸c khíp Bµi thÓ dôc: 3-4l - Ôn động tác: Vơn thở, tay, ch©n, lên vµ bông Đội hình đội ngũ: - Đi - Cói ngêi, cói l¾c ngêi - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2x8 Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt 3’ 1’ 1’ - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, y/c giê häc - Võa giËm ch©n võa vç tay theo nhÞp - Xoay theo hai chiều, thực đúng kỹ thuật, 2’ biên độ 10’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng 8’ - KL: “Đi đều…bớc !” - Sau ĐL “Bớc” HS đồng loạt bớc chân trái trớc với độ dài vừa phải đúng vào nhịp 1, đồng thời phối hợp đánh hai tay nh giậm chân chỗ TiÕp theo co gèi ch©n tr¸i bíc vÒ tríc vµo nhÞp §éng t¸c lÆp l¹i nh vËy mét c¸ch nhÑ nhµng 2’ - Cúi ngời đánh tay sang hai bên 1’ - Nh¶y rò ch©n 1’ - Ôn động tác bài TD Học 1’ - Ôn động tác bài TD, các động tác ĐHĐN BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV vừa thực động t¸c võa h« cho HS tËp động tác Sau đó LT hô cho c¶ líp tËp, GV quan s¸t, söa sai - GV làm mẫu cách đều, nh¾c HS bíc ch©n tr¸i tríc, sau đó hô lệnh cho HS ®i Gv h« “§øng l¹i… đứng !” cho HS đứng lại §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:16/10/2012 TiÕt 12: Bµi 12: ôn động tác đã học bài thể dục phát triển chung I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn động tác vơn thở, tay, chân lờn, bụng Yêu cầu biết cách thực động tác vơn thở, tay, chân lờn, bụng bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Ôn Yêu cầu thực động tác tơng đối đúng II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi PhÇn Më Néi dung - NhËn líp KLV§ SL TG 3’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp BiÖn ph¸p tæ chøc (10) - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Giậm chân chỗ đếm to theo nhÞp 4-5l - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n Bµi thÓ dôc: 3-4l - Ôn động tác: Vơn thở, tay, ch©n, lên vµ bông ®Çu C¬ b¶n Đội hình đội ngũ: - Đi 2x8 - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ KÕt thóc 1’ 1’ 2’ - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, y/c giê häc - Võa giËm ch©n võa vç tay theo nhÞp - Xoay theo hai chiều, thực đúng kỹ thuật, biên độ 10’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng 8’ - Khi bớc chân không quá ngắn, không co gối quá cao, không đặt bàn chân chạm đất, hai tay đánh đúng biên độ, mắt nhìn thẳng trớc, ®Çu kh«ng cói 2’ - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân 1’ - Ôn động tác bài TD Ôn 1’ - ý thøc tËp luyÖn cña HS 1’ - Ôn động tác bài TD, các động tác ĐHĐN §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - LÇn 1:GV h« cho líp tËp Sau đó nhận xét, sửa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - Gv lµm mÉu l¹i kü thuËt Sau đó hô cho líp thùc hiÖn, GV quan s¸t, söa sai Cö CBL h« cho c¶ líp tËp luyÖn §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:18/10/2012 TiÕt 13: Bµi 13: động tác toàn thân I Yêu cầu cần đạt: - Học động tác toàn thân Yêu cầu bớc đầu biết cách thực động tác toàn thân - Ôn theo hàng dọc Yêu cầu thực động tác tơng đối chính xác, đúng nhịp II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ 4-5l ch©n - Chạy nhẹ nhàng trên địa h×nh tù nhiªn - §i thêng vµ hÝt thë s©u Bµi thÓ dôc: 3-4l - Ôn động tác: Vơn thở, 2x8 tay, ch©n, lên vµ bông 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 7’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - LT tËp hîp líp, b¸o c¸o GV nhËn líp - GV phæ biÕn ng¾n gän néi dung, Y/c giê häc - Xoay theo hai chiều, thực đúng kỹ thuật, biên độ - Ch¹y theo hµng däc, kh«ng x« ®Èy - Vừa thờng vừa thực hiên động tác hít thở sâu - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - LÇn 1:GV h« cho líp tËp Sau đó nhận xét, sửa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn (11) - §éng t¸c toµn th©n KÕt thóc 2x8 6’ * Ôn động tác đã học 4’ - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 2’ 1’ 1’ 1’ -N1: Bớc chếch chân trái trớc đồng thời khuỵu gèi, hai tay chèng h«ng, th©n th¼ng -N2: §a ch©n tr¸i vÒ víi ch©n ph¶i, gËp th©n, hai tay híng vµo hai bµn ch©n, m¾t nh×n theo tay - N3: §øng lªn hai tay dang ngang - N4: VÒ TTCB – N ,6, 7, 8: §æi ch©n - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân - Ôn động tác Học động tác toàn thân - ý thøc tËp luyÖn cña HS - Ôn động tác bài TD TiÕt 14: Bµi 14: động tác nhảy - trò chơi “Bịt mắt bắt dê” - GV lµm mÉu, ph©n tÝch KT động tác Sau đó cho HS tËp b¾t chíc - GV söa sai cho HS - Gv ®iÒu khiÓn HS «n động tác bài thể dục §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:23/10/2012 Ngµy:25/10/2012 I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu thực biết cách thực các động tácvơn thở, tay, chân, lờn, bông cña bµi thÓ dôc - Học động tác nhảy Yêu cầu biết cách thực động tác nhảy bài thể dục - Häc trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, khăn để bịt mắt PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhÞp - Trß ch¬i: “Ngêi lÞch sù” Bµi thÓ dôc: - Ôn động tác: Vơn thở, tay, ch©n, lên, bông vµ toµn th©n - §éng t¸c nh¶y Trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” - §øng vç tay vµ h¸t KLV§ SL TG 4-5l Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 3’ 1’ 1’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Võa giËm ch©n võa vç tay theo nhÞp §éi h×nh nhËn líp 2’ - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng -N1: BËt nh¶y lªn, r¬i xuèng ch©n réng b»ng vai, tay vç vµo phÝa tríc -N2: BËt nh¶y vÒ TTCB - N3: BËt nh¶y lªn nh N1, tay vç trªn cao - N4: BËt nh¶y vÒ TTCB – N ,6, 7, 8: Nh trªn - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i tÝch cùc - Võa h¸t võa vç tay 3-4l 2x8 7’ 2x8 6’ 5’ 2’ xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV h« cho líp tËp råi nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - GV lµm mÉu, ph©n tÝch KT động tác Sau đó cho HS tËp b¾t chíc - GV söa sai cho HS - Gv ®iÒu khiÓn HS «n động tác bài thể dục - GV ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp (12) xxxxxxxxx - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng 1’ - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân x xxxxxxxx 1’ - Nhắc lại nội dung đã học thóc - Gv cïng HS hÖ thèng bµi X (gv) - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ - ý thức tập luyện Ôn 7động tác bài TD TiÕt 15: Bµi 15: động tác điều hoà - trò chơi “Bịt mắt bắt dê” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu thực biết cách thực các động tácvơn thở, tay, chân, lờn, bông, nh¶y cña bµi thÓ dôc - Học động tác điều hoà Yêu cầu biết cách thực động tác - Ôn trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, khăn để bịt mắt PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Chạy trên địa hình tự nhiên 50-60m - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u Bµi thÓ dôc: - Ôn động tác: Vơn thở, tay, ch©n, lên, bông, toµn th©n vµ nh¶y - §éng t¸c ®iÒu hoµ KLV§ SL TG 4-5l 3’ 1’ 1’ 2’ 3-4l 2x8 8’ 2x8 5’ Trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” - Đi và hát - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy hết cự ly quy định, không xô đẩy, chen lấn - Vừa vừa thực động tác hít thở sâu - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - N1: Bíc ch©n tr¸i sang ngang réng b»ng vai, ®a hai tay lªn cao, l¾c hai bµn tay - N2: Tõ tõ cói xuèng l¾c hai bµn tay, híng hai tay xuống đất, hai chân thẳng - N3: Nâng thân thành t đứng thẳng, đồng thời l¾c hai bµn tay, hai tay dang ngang - N4: VÒ TTCB - N5-8: đổi chân - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i tÝch cùc - Võa ®i võa h¸t - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân - Nhắc lại nội dung đã học - ý thức tập luyện Ôn các động tác bài TD BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV h« cho líp tËp råi nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - GV lµm mÉu, ph©n tÝch KT động tác Sau đó cho HS tËp b¾t chíc - Gv ®iÒu khiÓn HS «n động tác bài thể dục - GV ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:30/10/2012 TiÕt 16: Bµi 16: ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung I Yêu cầu cần đạt: - Ôn bài thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu biết cách thực động tác bài thể dục phát triển chung - Ôn Yêu cầu đúng nhịp, động tác tơng đối chính xác, (13) II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, khăn để chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê” PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Chạy trên địa hình tự nhiên 4-5l 60-80m - §i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u Bµi thÓ dôc: 2x8 - ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 2x8 3’ 1’ 1’ 2’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy hết cự ly quy định, không xô đẩy, chen lấn - Vừa vừa thực động tác hít thở sâu BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) 5’ - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác thÓ dôc - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn - Lớp trởng điều khiển lớp ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng «n tËp, råi nhËn xÐt, söa đợc khuỵu gối động tác bụng và toàn thân sai cho HS - Vừa theo nhịp vừa hát - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - GV điều khiển HS - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i tÝch cùc - GV ®iÒu khiÓn HS ch¬i 2’ 1’ 1’ 1’ - Yêu cầu tham gia chơi chủ động nhiệt tình - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân - Nhắc lại nội dung đã học - ý thức tập luyện Ôn các động tác bài TD 7’ 6’ Đi Trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” - Trß ch¬i: “Ngêi lÞch sù” - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y:01/11/2012 TiÕt 17: Bµi 17: ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - §iÓm sè 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu thực đợc các động tác bài thể dục phát triển chung - Học điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc Yêu cầu bớc đầu biết cách điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, khăn để chơi trò chơi PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu KLV§ SL TG 3’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu §éi h×nh nhËn líp (14) C¬ b¶n - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp 4-5l - Đi theo hàng dọc &hát * §iÓm sè 1-2, 1-2,…theo đội hình hàng dọc: 1’ * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 8’ 2x8 5’ * Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i!” - Đi và hát - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN KÕt thóc 2’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Giậm chân chỗ đồng thời đếm to theo nhịp 1-2, 1-2… - Vừa vừa hát bài - KL: “Theo 1-2, 1-2đến hết… điểm số !” Em thø nhÊt ®iÓm sè 1, em thø hai ®iÓm sè 2, em thø ba điếm số 1, em thứ t điếm số 2, hÕt - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - BiÕt ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cña b¹n, nhí c¸ch sửa sai để thực đúng kỹ thuật động tác - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i tÝch cùc Tu©n thñ luËt ch¬i - Vừa vừa hát bài - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân - Nhắc lại nội dung đã học - ý thức tập luyện Ôn các động tác bài TD xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ®iÒu khiÓn HS thùc động tác điểm số… - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn Do tæ trëng ®iÒu khiÓn - GV ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 29/10/2009 TiÕt 18: Bµi 18: tiÕp tôc «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - §iÓm sè 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu thực đợc các động tác bài thể dục phát triển chung - Học điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang Yêu cầu bớc đầu biết cách điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, khăn, kẻ sân để chơi trò chơi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp ®Çu gèi, cæ 4-5l ch©n, h«ng - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp - Trß ch¬i: “Cã chóng em” * §iÓm sè 1-2, 1-2,…theo đội hình hàng ngang * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn 2x8 chung Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 3’ 1’ 1’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo chiÒu thuËn vµ ngîc §éi h×nh nhËn líp 2’ X (gv) - Giậm chân chỗ đồng thời đếm to theo nhịp Dàn hàng để khởi động 1-2, 1-2… - Tham gia trß ch¬i nhiÒt, tÝch cùc - GV ®iÒu khiÓn HS thùc - Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng, có thực hiện động tác điểm số… - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi động tác quay đầu sang trái thÓ dôc - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp 1’ 5’ 7’ xxxxxxxx xxxxxxxx (15) KÕt thóc * Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i!” - Đi và hát - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - BiÕt ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cña b¹n, nhí c¸ch sửa sai để thực đúng kỹ thuật động tác - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i tÝch cùc Tu©n thñ luËt ch¬i - Vừa vừa hát bài - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn ¤n bµi thÓ dôc «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - GV ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 10/11/2009 TiÕt 19: Bµi 19: bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung đã học Yêu cầu thực tốt các động tác bài thể dục phát triểm chung - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, khăn, kẻ sân để chơi trò chơi PhÇn Më ®Çu Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp ®Çu gèi, cæ 4-5l ch©n, h«ng - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp - Trß ch¬i: “Cã chóng em” 2x8 * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG * Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i!” - Đi và hát - Cói ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 3’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo chiÒu thuËn vµ ngîc §éi h×nh nhËn líp 2’ - Giậm chân chỗ đồng thời đếm to theo nhịp 1-2, 1-2… 1’ - Tham gia trß ch¬i nhiÒt, tÝch cùc 10’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng và toàn thân - BiÕt ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cña b¹n, nhí c¸ch sửa sai để thực đúng kỹ thuật động tác - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i tÝch 7’ cùc Tu©n thñ luËt ch¬i 2’ 1’ 1’ 1’ - Vừa vừa hát bài - Cúi ngời đánh tay sang bên Nhảy rũ chân - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS ¤n bµi thÓ dôc xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) Dàn hàng để khởi động - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - T/c thi ®ua tr×nh diÔn - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) (16) Ngµy d¹y: 12/11/2009 TiÕt 20: Bµi 20: Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn - Trò chơi “Bỏ khăn” I Yêu cầu cần đạt: - Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn Yêu cầu biết cách điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn - Hoc trò chơi “Bỏ khăn” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n cho trß ch¬i PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung KLV§ SL TG Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp ®Çu gèi, cæ 4-5l ch©n, h«ng - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp * §iÓm sè 1-2, 1-2, … theo 2l hµng ngang * §iÓm sè 1-2, 1-2 …theo 3l đội hình vòng tròn * Trß ch¬i: “Bá kh¨n” 3’ 1’ 1’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo chiÒu thuËn vµ ngîc 2’ - Cói ngêi th¶ láng vµ hÝt thë s©u - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ X (gv) - Giậm chân chỗ đồng thời đếm to theo nhịp Dàn hàng để khởi động 1-2, 1-2… - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi - Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng, có thực thể dục động tác quay đầu sang trái - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp - C¸ch ch¬i: em cÇm kh¨n ch¹y 1-2 vßng sau lng «n tËp GV nhËn xÐt, söa c¸c b¹n Khi thÊy thuËn lîi th× bá kh¨n sau lng sai cho HS bạn nào đó chạy tiếp hết vòng Bạn này nhanh - Chia tổ cho HS tập luyện chóng đứng lên chạy đuổi theo và dùng khăn quất - T/c thi đua trình diễn nhÑ vµo lng b¹n Trß ch¬i tiÕp tôc l¹i tõ ®Çu - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, ®iÒu khiÓn HS ch¬i - Cúi ngời đánh tay sang hai bên §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Nh¶y rò ch©n xxxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) 5’ 5’ 8’ 1’ 1’ 1’ xxxxxxxx xxxxxxxx Thứ ngày 1//2012 TiÕt 21: Bµi 21: Trß ch¬i “Bá kh¨n” - ¤n bµi thÓ dôc I Yêu cầu cần đạt: - Ôn trò chơi “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia đợc vào trò chơi - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực đúng các động tác bài thể dục phát triển chung II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp (17) Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n cho trß ch¬i PhÇn Më ®Çu Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu 4-5l - Ch¹y theo hµng däc - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u 2l * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 3l C¬ b¶n KÕt thóc * Trß ch¬i: “Bá kh¨n” - Cói ngêi th¶ láng vµ hÝt thë s©u - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt 3’ 1’ 1’ 2’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tù nhiªn - Đi thờng và kết hợp động tác hít thở sâu 12’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng và toàn thân - BiÕt ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cña b¹n, nhí c¸ch sửa sai để thực đúng kỹ thuật động tác - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t¬ng 6’ đối chủ động, nhiệt tình 2’ 1’ 1’ 1’ - Cúi ngời đánh tay sang hai bên - Nh¶y rò ch©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) Dàn hàng để khởi động - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - T/c thi ®ua tr×nh diÔn - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 19/11/2009 TiÕt 22: Bµi 22: Trß ch¬i “Bá kh¨n” - ¤n bµi thÓ dôc I Yêu cầu cần đạt: - Ôn trò chơi “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia đợc vào trò chơi - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực đúng các động tác bài thể dục phát triển chung II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n cho trß ch¬i PhÇn Më ®Çu Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t 4-5l - Giậm chân chỗ, đếm 3’ 1’ 1’ 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp võa vç tay - Giậm chân chỗ đồng thời đếm to theo nhịp BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) (18) theo nhÞp * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 2l 3l C¬ b¶n * Trß ch¬i: “Bá kh¨n” KÕt thóc - Ch¹y theo vßng trßn - §i thêng vµ hÝt thë s©u - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1-2, 1-2… 10’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng và toàn thân - BiÕt ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cña b¹n, nhí c¸ch sửa sai để thực đúng kỹ thuật động tác 8’ - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t¬ng đối chủ động, nhiệt tình 2’ 1’ 1’ - Ch¹y nhÑ nhµng theo vßng trßn - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - T/c thi ®ua tr×nh diÔn - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 24/11/2009 TiÕt 23: Bµi 23: Trß ch¬i “Nhãm ba, nhãm b¶y” - ¤n bµi thÓ dôc I Yêu cầu cần đạt: - Học trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực đúng các động tác bài thể dục phát triển chung II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n cho trß ch¬i PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng vµ hÝt thë s©u * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung * Trß ch¬i: “Nhãm ba, nhãm b¶y KLV§ SL TG 4l 3’ 1’ 1’ 2’ 10’ 8’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng và toàn thân - C¸ch ch¬i: Cho hs ch¹y theo vßng trßn, võa vç tay vừa đọc: “Tung tăng múa ca,… ” Sau tiếng “bảy” các em đứng lại nghe lệnh huy NÕu h« “Nhãm…ba !” th× lËp tøc chôm l¹i víi thµnh tõng nhãm ba ngêi, nÕu chØ huy h« BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - T/c thi ®ua tr×nh diÔn gi÷a c¸c tæ - GV phæ biÕn c¸ch ch¬i, (19) KÕt thóc - Cói th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ … Những em không tạo đợc thành nhóm thì phải hớng dẫnóH chơi, cho HS ch¬i thö, råi tæ chøc cho chÞu h×nh ph¹t gv hoÆc hs chän HS ch¬i - Cúi ngời đánh tay sang hai bên §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Nh¶y rò hai ch©n xxxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) Ngµy d¹y: 26/11/2009 Tiết 24: Bài 24: Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn Trò chơi “Bỏ khăn” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn Yêu cầu biết cách điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn - Ôn trò chơi “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n cho trß ch¬i PhÇn Më ®Çu Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 2’ 4l Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp võa vç tay - Giậm chân chỗ đồng thời đếm to theo nhịp 1-2, 1-2… 13’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng và toàn thân - BiÕt ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cña b¹n, nhí c¸ch sửa sai để thực đúng kỹ thuật động tác * Trß ch¬i: “Bá kh¨n” 6’ - Cói th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - T/c thi ®ua tr×nh diÔn - Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i mét gi÷a c¸c tæ cách tơng đối chủ động, nhiệt tình - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho HS ch¬i thö, råi tæ chøc cho HS ch¬i - Cúi ngời đánh tay sang hai bên §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Nh¶y rò hai ch©n xxxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) Ngµy d¹y: 01/12/2009 (20) TiÕt 25: Bµi 25: Trß ch¬i “Bá kh¨n vµ nhãm ba, nhãm b¶y” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn trò chơi “Bỏ khăn”và “Nhóm ba, nhóm bảy” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi cách tơng đối chủ động, nhiÖt t×nh II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n cho trß ch¬i PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo hµng däc - §i thêng vµ hÝt thë s©u *¤n bµi TD ph¸t triÓn chung * Trß ch¬i: “Bá kh¨n” 1l 3’ 1’ 1’ 1’ 3’ 8’ * Trß ch¬i: “Nhãm ba, nhãm b¶y” 8’ - Cói th¶ láng - Nhảy thả lỏng, rung đùi - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 2’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Ch¹y nhÑ nhµng theo hµng däc trªn s©n trêng - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - C¸ch ch¬i: em cÇm kh¨n ch¹y 1-2 vßng sau lng c¸c b¹n Khi thÊy thuËn lîi th× bá kh¨n sau lng bạn nào đó chạy tiếp hết vòng Bạn này nhanh chóng đứng lên chạy đuổi theo và dùng khăn quất nhÑ vµo lng b¹n Trß ch¬i tiÕp tôc l¹i tõ ®Çu - C¸ch ch¬i: Cho hs ch¹y theo vßng trßn, võa vç tay vừa đọc: “Tung tăng múa ca,… ” Sau tiếng “bảy” các em đứng lại nghe lệnh huy NÕu h« “Nhãm…ba !” th× lËp tøc chôm l¹i víi thµnh tõng nhãm ba ngêi, nÕu chØ huy h« … Những em không tạo đợc thành nhóm thì phải chÞu h×nh ph¹t gv hoÆc hs chän - Cúi ngời đánh tay sang hai bên - Nhảy rũ hai chân Rung bắp đùi - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Tập hợp đội hình vòng trßn, GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, GV ®iÒu khiÓn cho c¶ líp ch¬i - Sử dụng đội hình vòng tròn để chơi TC “Nhóm ba, nhãm b¶y” cho HS ch¹y nhÑ nhµng theo vßng tròn, vừa đọc vần điệu trß ch¬i vµ ch¬i trß ch¬i, GV ®iÒu khiÓn - NhËn xÐt ch¬i xong §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 03/12/2009 TiÕt 26: Bµi 26: Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn - Trò chơi “bÞt m¾t b¾t dª” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn Yêu cầu biết cách điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn - Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc vào trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp (21) Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n bÞt mÆt PhÇn Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo hµng däc - §i thêng vµ hÝt thë s©u *¤n bµi TD ph¸t triÓn chung * §iÓm sè 1-2, 1-2 …theo đội hình vòng tròn Më ®Çu KLV§ SL TG 1l 3’ 1’ 1’ 1’ 4’ 8’ C¬ b¶n * Trß ch¬i: “ BÞt m¾t b¾t dª” 7’ KÕt thóc - Cói ngêi th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Ch¹y nhÑ nhµng theo hµng däc trªn s©n trêng - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Yªu cÇu: §iÓm sè tõ ph¶i sang tr¸i Em thø nhÊt ®iÓm sè 1, em thø hai ®iÓm sè 2, em thø ba ®iÓm số 1, em thứ t điểm số và lần lợt nh hÕt - C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh em di chuyÓm vòng tròn, em đóng vai “dê” bị lạc b¾t chíc tiÕng dª kªu “be…be…be”, em kiadi chuyển phía đó, tìm cách bắt “dê” Dê có quyÒn di chuyÓn hoÆc ch¹y bÞ gi÷ l¹i - Cúi ngời đánh tay sang hai bên - Nh¶y rò ch©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS TiÕt 27: Bµi 27: Trß ch¬i “Vßng trßn” I Yêu cầu cần đạt: - Học trò chơi “ Vòng tròn ” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Gv ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc - Líp trëng ®iÒu khiÓn líp «n tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - Chia tæ cho HS tËp luyÖn - T/c thi ®ua tr×nh diÔn - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, ®iÒu khiÓn HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 08/12/2009 Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vòng tròn đồng tâm có bán kính - 4m PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §i d¾t tay nhau, chuyÓn thµnh vßng trßn *¤n bµi TD ph¸t triÓn chung * Trß ch¬i: “ Vßng trßn ” - §iÓm sè 1-2, 1-2,… - Tập nhảy chuyển đội hình KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 1l 1-2l 6l Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay §éi h×nh nhËn líp thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu xxxxxxxx - §i thêng võa ®i va n¾m tay chuyÓn thµnh xxxxxxxx vßng trßn X (gv) 5’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác 15’ - §iÓm sè theo chu k× 1-2, 1-2,… - GV cho HS tËp luyÖn c¸c - KhÈu lÖnh “ChuÈn bÞ… nh¶y!”HS nh¶y tõ vßng thao t¸c lÎ cña trß ch¬i trßn gi÷a thµnh vßng trßn, råi l¹i chuyÓn tõ hai - Xen kÎ gi÷a c¸c lÇn tËp (22) - TËp nhón ch©n hoÆc bíc t¹i chç, vç tay theo nhÞp - TËp ®i cã nhón ch©n, vç tay theo nhịp, chuyển đội hình KÕt thóc 6l - Cói ngêi th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ vßng trßn thµnh vßng trßn - Khi nghe thÊy lÖnh “nh¶y!” hoÆc tiÕng cßi, c¸c em nhảy chuyển đội hình - C¸ch ch¬i: §i theo vßng trßn, vç tay t¹o nhÞp kÕt hợp nghiêng ngời ngả đầu đọc vần điệu “Vòng tròn, vßng trßn Tõ 1vßng trßn Chóng ta cïng chuyÓn Thành vòng tròn” Khi đọc đến “2 vòng tròn” nh÷ng em sè nh¶y sang tr¸i, nh÷ng em sè nh¶y sang phải bớc tạo thành vòng tròn Sau đó lại vừa vừa vỗ tay đọc vần điệu và thực ngợc lại - Cúi ngời đánh tay sang hai bên - Nh¶y rò ch©n - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu - ý thøc tËp luyÖn cña HS GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - GV híng dÉn c¸ch ch¬i, luật chơi, cho học sinh đọc vần điệu lần, sau đó cho hs ch¬i, gv ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh ch¬i - GV nhận xét mức độ tham gia trß ch¬i cña HS §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 10/12/2009 TiÕt 28: Bµi 28: Trß ch¬i “Vßng trßn” I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục học trò chơi “ Vòng tròn ” Yêu cầu biết đợc cách chơi và tham gia chơi theo vần điệu mức ban đầu - Ôn Yêu cầu thực đợc theo nhịp II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vòng tròn đồng tâm có bán kính - 4m PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §i d¾t tay nhau, chuyÓn thµnh vßng trßn *¤n bµi TD ph¸t triÓn chung * Trß ch¬i: “ Vßng trßn ” - §iÓm sè 1-2, 1-2,… - Tập nhảy chuyển đội hình - §i nhón ch©n, vç tay kÕt hîp víi nghiªng ®Çu vµ th©n nh móa - §øng quay mÆt vµo t©m, häc c©u vÇn ®iÖu - §øng quay mÆt theo vßng tròn, đọc vần điệu KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 1l 1l 2l 2l 2l 2l 5’ 15’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - §i thêng võa ®i va n¾m tay chuyÓn thµnh vßng trßn - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - C¸ch ch¬i: §i theo vßng trßn, vç tay t¹o nhÞp kÕt hợp nghiêng ngời ngả đầu đọc vần điệu “ Vòng trßn, vßng trßn Tõ 1vßng trßn Chóng ta cïng chuyển Thành vòng tròn” Khi đọc đến “ vßng trßn” nh÷ng em sè nh¶y sang tr¸i, nh÷ng em sè nh¶y sang ph¶i bíc t¹o thµnh vßng tròn Sau đó lại vừa vừa vỗ tay đọc vần điệu “ Từ 2vòng tròn Thành 1vòng tròn” Khi đọc đến “ vßng trßn ” nh÷ng em sè nh¶y sang ph¶i, nh÷ng em sè nh¶y sang tr¸i bíc t¹o thµnh BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV cho HS tËp luyÖn c¸c thao t¸c lÎ cña trß ch¬i - Xen kÎ gi÷a c¸c lÇn tËp GV nhËn xÐt, söa sai cho HS - GV híng dÉn c¸ch ch¬i, luật chơi, cho học sinh đọc vần điệu lần, sau đó cho hs ch¬i, GV ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh chơi Nhận xét mức độ (23) KÕt thóc - Cói ngêi th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ vßng trßn - Cúi ngời đánh tay sang hai bên - Nh¶y rò ch©n - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu - ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - ý thøc tËp luyÖn cña HS TiÕt 29: Bµi 29: Trß ch¬i “Vßng trßn” I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục học trò chơi “ Vòng tròn ” Yêu cầu biết đợc cách chơi và tham gia chơi đợc - Tiếp tục ôn Yêu cầu thực đợc động tác tơng đối chính xác, và đẹp II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vòng tròn đồng tâm có bán kính - 4m tham gia trß ch¬i cña HS §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 15/12/2009 Ngµy d¹y: 17/12/2009 TiÕt 30: Bµi 30: Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung trß ch¬i “Vßng trßn” (24) I Yêu cầu cần đạt: - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực đúng các động tác bài thể dục phát triển chung - Ôn trò chơi “ Vòng tròn ” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vòng tròn đồng tâm có bán kính - 4m PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp - Xoay khíp cæ ch©n, gèi * Bµi thÓ dôc: C¬ b¶n * Trß ch¬i: “Vßng trßn” KÕt thóc - Cói ngêi th¶ láng - Cói l¾c ngêi th¶ láng, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 1l 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2,… - Xoay khíp cæ ch©n, khíp gèi theo chiÒu BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ®iÒu khiÓn HS «n bµi thÓ dôc lÇn Chia tæ tËp luyÖn - Cho HS «n vÇn ®iÖu, vç tay, nghiªng ngêi theo nhÞp - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, GV ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh chơi Nhận xét mức độ tham gia trß ch¬i cña HS - Cúi ngời đánh tay sang hai bên §éi h×nh xuèng líp - Cói l¾c ngêi, th¶ láng tay vµ th©n trªn Nh¶y rò xxxxxxxxx ch©n xxxxxxxxx - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu X (gv) - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc Ngµy d¹y: 22/12/2009 10’ - Thực đúng phơng hớng biên độ động tác - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn 8’ ph¶i biÕt chuyÓn träng t©m, Khi gËp th©n kh«ng đợc khuỵu gối động tác bụng và toàn thân; - Yêu cầu biết đợc cách chơi kết hợp vần điệu và tham gia chơi mức ban đầu theo đội hình di động 2’ 1’ 1’ 1’ TiÕt 31: Bµi 31: trß ch¬i “Vßng trßn” vµ“Nhãm ba nhãm b¶y” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai trò chơi “Vòng tròn”, “Nhóm ba, nhóm bảy” Yêu cầu biết đợc cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vòng tròn đồng tâm có bán kính - 4m PhÇn Më Néi dung - NhËn líp KLV§ SL TG 3’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay BiÖn ph¸p tæ chøc (25) ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp - Xoay khíp cæ ch©n, gèi - Đi theo 2-4 hàng dọc * Trß ch¬i: “Vßng trßn” 1’ 1’ 1l * Trß ch¬i: “Nhãm ba, nhãm b¶y” 2’ 2’ 9’ 8’ - §øng vç tay vµ h¸t - Cói l¾c ngêi th¶ láng, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2,… - Xoay khíp cæ ch©n, khíp gèi theo chiÒu - Võa ®i võa giãng hµng ngang cho th¼ng - Yêu cầu biết đợc cách chơi kết hợp vần điệu và tham gia chơi tơng đối chủ động theo đội hình di động - C¸ch ch¬i: Cho hs ch¹y theo vßng trßn, võa vç tay vừa đọc: “Tung tăng múa ca,… ” Sau tiếng “bảy” các em đứng lại nghe lệnh huy NÕu h« “Nhãm…ba !” th× lËp tøc chôm l¹i víi thµnh tõng nhãm ba ngêi, nÕu chØ huy h« … Những em không tạo đợc thành nhóm thì phải chÞu h×nh ph¹t gv hoÆc hs chän - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp h¸t vµ vç tay - Cói l¾c ngêi, th¶ láng tay vµ th©n trªn Nh¶y rò ch©n - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Cho HS «n vÇn ®iÖu, vç tay, nghiªng ngêi theo nhÞp - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh ch¬i - Sau «n trß ch¬i “Vßng trßn” xong GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i “Nhãm ba, nhãm b¶y” §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 24/12/2009 TiÕt 32: Bµi 32: trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i !” vµ“Vßng trßn” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai trò chơi “Nhanh lên bạn !” , “Vòng tròn” Yêu cầu biết đợc cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vòng tròn đồng tâm có bán kính - 4m PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Giậm chân chỗ, đếm theo nhÞp - Xoay khíp cæ ch©n, gèi - Đi theo 2-4 hàng dọc C¬ b¶n * Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i” KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 1l 2’ 2’ 9’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2,… - Xoay khíp cæ ch©n, khíp gèi theo chiÒu - Võa ®i võa giãng hµng ngang cho th¼ng ******* ******* * * BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh (26) 8’ * Trß ch¬i: “Vßng trßn” KÕt thóc - §øng vç tay vµ h¸t - Cói l¾c ngêi th¶ láng, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ ******* * CB XP §Ých - Yêu cầu tham gia chơi chủ động, đúng luật, không xuất phát trớc bạn chạm tay, chạy đến vạch đích vòng - Yêu cầu biết đợc cách chơi kết hợp vần điệu và tham gia chơi tơng đối chủ động theo đội hình di động - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp h¸t vµ vç tay - Cói l¾c ngêi, th¶ láng tay vµ th©n trªn Nh¶y rò ch©n - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc ch¬i - Cho HS «n vÇn ®iÖu, vç tay, nghiªng ngêi theo nhÞp - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 29/12/2009 TiÕt 33: Bµi 33: trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª” vµ“nhãm ba nhãm b¶y” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai trò chơi “Bịt mắt bắt dê” , “Nhóm ba nhóm bảy” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kh¨n KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay khíp cæ ch©n, gèi - Ch¹y theo hµng däc - §i thêng, hÝt thë s©u - Ôn số động tác bài TD 2’ 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ * Trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” 8’ * Trß ch¬i: “Nhãm ba nhãm b¶y” 8’ C¬ b¶n Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay khíp cæ ch©n, khíp gèi theo chiÒu - Chạy trên địa hình tự nhiên sân trờng - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Thực đúng phơng hớng, biên độ động tác - C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh em di chuyÓm vòng tròn, em đóng vai “dê” bị lạc b¾t chíc tiÕng dª kªu “be…be…be”, em kiadi chuyển phía đó, tìm cách bắt “dê” Dê có quyÒn di chuyÓn hoÆc ch¹y bÞ gi÷ l¹i - C¸ch ch¬i: Cho hs ch¹y theo vßng trßn, võa vç tay vừa đọc: “Tung tăng múa ca,… ” Sau tiếng “bảy” các em đứng lại nghe lệnh huy NÕu h« “Nhãm…ba !” th× lËp tøc chôm l¹i víi thµnh tõng nhãm ba ngêi, nÕu chØ huy h« … Những em không tạo đợc thành nhóm thì phải chÞu h×nh ph¹t gv hoÆc hs chän BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, chän HS nhanh nhÑn, linh ho¹t tham gia ch¬i GV cét kh¨n, ph©n vai cho HS råi ®iÒu khiÓn líp ch¬i - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luật chơi, cho HS đọc lại vÇn ®iÖu lÇn, ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh ch¬i (27) KÕt thóc - §i theo hµng vµ h¸t - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ - Đi theo hàng trên địa hình tự nhiên và hát - Cói ngêi th¶ láng tay vµ th©n trªn - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc TiÕt 34: Bµi 34: trß ch¬i “Vßng trßn” vµ “Bá kh¨n” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai trò chơi “Vòng tròn”, “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc các trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, khăn, kẻ vòng tròn đồng tâm KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo hµng däc - §i thêng, hÝt thë s©u - Ôn số động tác bài TD 2’ 1’ 1’ 1’ 1’ 2’ * Trß ch¬i: “Vßng trßn” 9’ C¬ b¶n * Trß ch¬i: “Bá kh¨n” 8’ KÕt thóc - §i theo hµng vµ h¸t - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay khíp cæ ch©n, gèi, h«ng, vai theo chiÒu - Chạy trên địa hình tự nhiên sân trờng - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Thực đúng phơng hớng, biên độ động tác §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 31/12/2009 BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, - Yêu cầu biết đợc cách chơi kết hợp vần điệu và cho HS điểm số theo chu tham gia chơi tơng đối chủ động theo đội hình di kì 1-2, sau đó cho HS chơi động cã kÕt hîp vÇn ®iÖu Tæ chøc cho c¸c em ch¬i díi - C¸ch ch¬i: em cÇm kh¨n ch¹y 1-2 vßng sau lng h×nh thøc thi c¸c b¹n Khi thÊy thuËn lîi th× bá kh¨n sau lng - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, bạn nào đó chạy tiếp hết vòng Bạn này nhanh chia HS thành tổ và phân chóng đứng lên chạy đuổi theo và dùng khăn quất địa điểm, định cán nhÑ vµo lng b¹n Trß ch¬i tiÕp tôc l¹i tõ ®Çu điều khiển, GV đến các tổ giúp đỡ, uốn nắn - Đi theo hàng trên địa hình tự nhiên và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Cói ngêi th¶ láng tay vµ th©n trªn xxxxxxxxx - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc X (gv) Ngµy d¹y: 05/01/2010 TiÕt 35: Bµi 35: trß ch¬i “Vßng trßn” vµ “Nhanh lªn b¹n ¬i !” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai trò chơi “Vòng tròn”, “Nhanh lên bạn !” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc các trò chơi (28) II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vòng tròn đồng tâm có bán kính - 4m KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng vµ hÝt thë s©u - Ôn các động tác tay, chân, lên, bông, toµn th©n vµ nh¶y C¬ b¶n KÕt thóc 1l 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ * Trß ch¬i: “Vßng trßn” 9’ * Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i” 8’ - Đi và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ 1’ TiÕt 36: Bµi 36: Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Đi theo vòng tròn và thực động tác hít thở - Thực động tác đúng biên độ, phơng hớng, kü thuËt - Yêu cầu tham gia chơi chủ động, đúng luật, không xuất phát trớc bạn chạm tay, chạy đến vạch đích vòng - Yêu cầu biết đợc cách chơi kết hợp vần điệu và tham gia chơi tơng đối chủ động theo đội hình di động ******* * ******* * ******* * CB XP §Ých - Cả lớp theo hàng dọc và hát - Cói l¾c ngêi, th¶ láng tay vµ th©n trªn Nh¶y rò ch©n - HS nhắc lại cách chơi: theo nhịp, đọc vần điệu - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc S¬ kÕt häc k× i BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Cho HS «n vÇn ®iÖu, vç tay, nghiªng ngêi theo nhÞp - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh ch¬i - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 07/01/2010 I Yêu cầu cần đạt: - Sơ kết học kì I Yêu cầu HS biết và thực đúng các nội dung đã học học kì I II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng hoÆc líp häc PhÇn Më ®Çu Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Đi và hát KLV§ SL TG 2’ 1’ 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - LT tËp hîp líp hµng däc, quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu - Đi trên địa hình tự nhiên và hát §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx (29) - Trß ch¬i: “DiÖt c¸c vËt cã h¹i” 2’ 2’ S¬ kÕt häc k× I: 11’ C¬ b¶n KÕt thóc * Trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” 5’ - Cói ngêi th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv nhËn xÐt giê häc,giao bµi tËp vÒ nhµ 2’ 1’ 1’ 1’ - Tham gia nhiÖt t×nh, tÝch cùc X (gv) - GV gäi HS nh¾c l¹i - HS nhắc lại kiến thức, kĩ đã học: kiến thức kĩ Ôn các động tác ĐHĐN, bài thể dục phát triển đã học Cho HS thực chung, ôn tập số trò chơi và học số trò các động tác đã học ch¬i míi - GV đánh giá kết - Thực đợc các động tác đã học cña HS k× I Nh÷ng - GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS Nh÷ng viÖc thùc hiÖn cha tèt vµ nội dung HS đã học tốt và gì cần cố gắng cách khắc phục kh¾c phôc k× II Cho tõng tæ b×nh bÇu - GV nhøc l¹i c¸ch ch¬i, nh÷ng HS häc tèt m«n thÓ dôc cho HS ch¬i thö, råi ch¬i - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động, tích chính thức cùc - Cúi ngời đánh tay sang bên §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Nh¶y rò hai ch©n x xxxxxxxx - ý thức tập luyện Ôn bài thể dục và các động t¸c ThÓ dôc rÌn luyÖn TTCB X (gv) Thø ba ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2012 TiÕt 37: Bµi 37: trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª” vµ “Nhanh lªn b¹n ¬i !” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai trò chơi “Bịt mắt bắt dê”, “Nhanh lên bạn !” Yêu cầu biết cách chơi trò chơi và tham gia đợc các trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, ChuÈn bÞ - chiÕc kh¨n, l¸ cê nhá PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng ®Çu gèi - Xoay khíp vai * Ôn số động tác TD C¬ b¶n * Trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 1l 1’ 2’ 9’ 8’ * Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay §éi h×nh nhËn líp thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu xxxxxxxx - Xoay kỹ các khớp, đúng biên độ, theo hai chiều xxxxxxxx thuËn vµ ngîc X (gv) - Co c¼ng tay, xoay cïi tay theo chiÒu vßng trßn - Thực động tác đúng biên độ, kỹ thuật - Yêu cầu tham gia chơi chủ động, đúng luật, xác - GV nhắc lại cách chơi, định đợc hớng, cần tập trung chú ý, khéo léo luật chơi, chọn HS đóng vai ngời tìm, HS đóng - Yêu cầu tham gia chơi chủ động, đúng luật, vai “dê” lạc đàn, cho không xuất phát trớc bạn chạm tay, chạy đến HS chơi (30) ¬i !” KÕt thóc - Cói ngêi, cói l¾c ngêi, nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 2’ 1’ 1’ vạch đích vòng ******* * ******* * ******* * CB XP §Ých - Cói ngêi, cói l¾c ngêi, th¶ láng tay vµ th©n trªn Nh¶y rò th¶ láng ch©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ®iÒu khiÓn, nh¾c nhë häc sinh mét sè yªu cÇu ch¬i GV tæ chøc cho HS ch¬i, kÕt thóc cã thëng, ph¹t §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 01 năm 2012 TiÕt 38: Bµi 38: trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª” vµ “Nhãm ba nhãm b¶y” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai trò chơi “Bịt mắt bắt dê”, “Nhóm ba nhóm bảy” Yêu cầu biết cách chơi trò chơi và tham gia đợc các trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, chuÈn bÞ - chiÕc kh¨n PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - Võa ®i võa hÝt thë s©u - Xoay cæ tay, xoay vai, ®Çu gèi, h«ng * Trß ch¬i: “BÞt m¾t b¾t dª” KLV§ SL TG 1l 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 9’ 9’ C¬ b¶n * Trß ch¬i: “Nhãm ba nhãm b¶y” KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát * Nh¶y th¶ láng 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Vừa thờng vừa thực động tác hít thở sâu - Xoay kỹ các khớp, đúng biên độ, theo hai chiều thuËn vµ ngîc - Yêu cầu tham gia chơi chủ động, đúng luật, xác định đợc hớng, cần tập trung chú ý, khéo léo - C¸ch ch¬i: Cho hs ch¹y theo vßng trßn, võa vç tay vừa đọc: “Tung tăng múa ca,… ” Sau tiếng “bảy” các em đứng lại nghe lệnh huy NÕu h« “Nhãm…ba !” th× lËp tøc chôm l¹i víi thµnh tõng nhãm ba ngêi, nÕu chØ huy h« … Những em không tạo đợc thành nhóm thì phải chÞu h×nh ph¹t gv hoÆc hs chän - GV cho lớp và hát bài - Nh¶y rò th¶ láng ch©n BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luật chơi, chọn HS đóng vai ngời tìm, HS đóng vai “dê” lạc đàn, cho HS ch¬i - GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i cho HS chơi thử lần Sau đó cho HS ch¬i cã kÕt hîp vÇn ®iÖu §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx (31) - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc xxxxxxxxx X (gv) Thứ ba ngµy 17 th¸ng 01 năm 2012 TiÕt 39: Bµi 39: Đứng kiểng gót hai tay chống hông(dang ngang)Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác RLTTCB Yêu cầu biết cách giữ thăng đứng kiểng gót hai tay chống hông và dang ngang - Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t c¸ch 8-10m Thứ năm ngµy 19 th¸ng 01 năm 2012 TiÕt 40: Bµi 40: I Yêu cầu cần đạt: Mét sè bµi tËp rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n - Trß ch¬i “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” (32) - Ôn động tác RLTTCB Yêu cầu biết cách đứng đa chân trớc, hai tay chống hông và đứng hai chân rộng vai, hai tay ®a tríc - sang ngang - lªn cao chÕch ch÷ V - Tiếp tục học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t c¸ch 8-10m PhÇn Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - §øng vç tay vµ h¸t - Xoay cæ ch©n, ®Çu gèi, 2x8 h«ng, vai Bµi tËp RLTTCB * Ôn đứng đa chân tr- 4-5l íc hai tay chèng h«ng * Ôn đứng hai chân rộng b»ng vai hai tay ®a trícsang ngang-lªn cao chÕch ch÷ V Trò chơi: “Chạy đổi chç, vç tay nhau” - Cói l¾c ngêi th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt 3’ 1’ 1’ 2’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp h¸t vµ vç tay - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc 11’ - Yêu cầu: Thực động tác không gò bó, căng th¼ng; gi÷ th¨ng b»ng trªn mét ch©n, t thÕ th©n ngêi th¼ng; t thÕ tay dang ngang, tríc, lªn cao đúng biên độ; 8’ 2’ 1’ 1’ BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV lµm mÉu võa h« cho HS tËp theo.CSL h« nhÞp cho lớp tập Sau đó GV gọi số HS thực động tác đúng, đẹp trình diễn - Yªu cÇu: Kh«ng ch¹y nhanh qu¸ vµ ch¹y theo GV cïng HS nhËn xÐt phía bên trái bạn (bên phải đờng mình) - GV nêu tên trò chơi, cho thì đa tay trái vỗ vào tay bạn đợc HS đọc vần điệu, tổ chức cho HS ch¬i - Th¶ láng tay vµ th©n ngêi §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Nh¶y rò th¶ láng ch©n x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc X (gv) Thứ ngày 01/02/2012 TiÕt 41: Bµi 41: §i thêng theo v¹ch kÎ th¼ng I Yêu cầu cần đạt: - Ôn động tác RLTTCB Yêu cầu thực đợc đứng đa chân sau, hai tay giơ cao thẳng hớng và đứng hai chân rộng b»ng vai, hai tay ®a tríc - sang ngang - lªn cao th¼ng híng - Học theo vạch kẻ thẳng Yêu cầu bớc đầu biết thực đợc thờng theo vạch kẻ thẳng II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vạch xuất phát và các dấu chấm cho HS đứng chuẩn bị chơi trò chơi PhÇn Më Néi dung - NhËn líp KLV§ SL TG 3’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay BiÖn ph¸p tæ chøc (33) ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - Xoay cæ tay, xoay vai, cæ 2x8 ch©n, ®Çu gèi, h«ng Bµi tËp RLTTCB * Ôn đứng đa chân 4-5l sau hai tay gi¬ lªn cao th¼ng híng * Ôn đứng hai chân rộng vai, thực các động t¸c tay * §i thêng theo v¹ch kÎ th¼ng Trò chơi: “Chạy đổi chç, vç tay nhau” - Cói l¾c ngêi th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 2’ thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) 12’ 7’ 1’ 1’ 1’ 1’ - GV lµm mÉu võa h« cho HS tËp theo.CSL h« nhÞp cho lớp tập Sau đó GV gọi số HS thực động tác đúng, đẹp trình diễn GV cïng HS nhËn xÐt - GV nªu tªn trß ch¬i, cho HS đọc vần điệu, tổ chức - Yªu cÇu: Kh«ng ch¹y nhanh qu¸ vµ ch¹y theo cho HS ch¬i phía bên trái bạn (bên phải đờng mình) thì đa tay trái vỗ vào tay bạn đợc - Th¶ láng tay vµ th©n ngêi §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Nh¶y rò th¶ láng ch©n x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n bµi thÓ dôc X (gv) - Yêu cầu: Thực động tác không gò bó, căng th¼ng; gi÷ th¨ng b»ng trªn mét ch©n, t thÕ th©n ngêi th¼ng; t thÕ tay dang ngang, tríc, lªn cao đúng biên độ; - Khi cã lÖnh, ®i thêng theo v¹ch kÎ, ®Çu vµ th©n th¼ng, m¾t nh×n tríc 3-4m Thứ /03/02/2012 TiÕt 42: Bµi 42: §i thêng theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng I Yêu cầu cần đạt: - Học theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông (dang ngang) Yêu cầu bớc đầu biết thực đợc thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chèng h«ng vµ dang ngang - Ôn trò chơi “Nhảy ô” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vạch xuất phát và các dấu chấm cho HS đứng chuẩn bị chơi trò chơi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - Xoay cæ tay, xoay vai, cæ 2x8 ch©n, ®Çu gèi, h«ng Bµi tËp RLTTCB * Ôn đứng hai chân rộng 4-5l vai, thực các động 3’ 1’ 1’ 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Chạy theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) 12’ - Yêu cầu: Thực động tác không gò bó, căng - GV làm mẫu và giải th¼ng; t thÕ th©n ngêi th¼ng; t thÕ tay dang ngang, thÝch, cho HS tËp CSL h« trớc, lên cao đúng biên độ; nhÞp cho líp tËp GV söa (34) t¸c tay * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng Trß ch¬i: “Nh¶y «” KÕt thóc 7’ - Cói ngêi th¶ láng - Nh¶y th¶ láng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ - Khi cã lÖnh, ®i thêng theo v¹ch kÎ, ®Çu vµ th©n th¼ng, m¾t nh×n tríc 3-4m, hai tay chèng h«ng - Khi cã lÖnh c¸c em bËt nh¶y b»ng hai ch©n vµo ô số 1, sau đó bật nhảy hai chân vào ô số và 3, nh¶y chôm hai ch©n vµo « sè 4, vµ cø lÇn lît nh¶y nh đích, thì quay lại chạy vạch xuÊt ph¸t, ®a tay ch¹m tay b¹n sè - Th¶ láng tay vµ th©n ngêi - Nh¶y rò th¶ láng ch©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB động tác sai - Thi ®ua xem tæ nµo cã nhiều ngời đúng - GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho HS ch¬i thö lÇn, cho HS ch¬i chÝnh thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 02/02/2010 TiÕt 43: Bµi 43: ¤n mét sè bµi tËp ®i theo v¹ch kÎ th¼ng - Trß ch¬i “nh¶y «” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn hai động tác theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông; theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang Yêu cầu biết cách theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay chèng vµ dang ngang - Ôn trò chơi “Nhảy ô” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vạch xuất phát và các dấu chấm cho HS đứng chuẩn bị chơi trò chơi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp 2x8 - Ch¹y theo mét hµng däc - §i theo vßng trßn hÝt thë s©u Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai 4-5l tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang Trß ch¬i: “Nh¶y «” 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 6’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Chạy theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đi ngợc chiều kim đồng hồ và hít thở sâu - Khi cã lÖnh, ®i thêng theo v¹ch kÎ, ®Çu vµ th©n th¼ng, m¾t nh×n tríc 3-4m, hai tay chèng h«ng (dang ngang) Thực động tác không gò bó, c¨ng th¼ng - Khi cã lÖnh c¸c em bËt nh¶y b»ng hai ch©n vµo ô số 1, sau đó bật nhảy hai chân vào ô số và 3, nh¶y chôm hai ch©n vµo « sè 4, vµ cø lÇn lît nh¶y nh đích, thì quay lại chạy vạch xuÊt ph¸t, ®a tay ch¹m tay b¹n sè BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV lµm mÉu, cho HS tập GV sửa động tác sai, động viên giúp HS tăng nhÞp ®i - Thi ®ua xem tæ nµo cã nhiều ngời đúng - GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho HS ch¬i thö lÇn, cho HS ch¬i chÝnh thøc (35) - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN KÕt thóc 1’ 1’ 1’ 1’ - Cả lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 04/02/2010 §i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng - Trß ch¬i “Nh¶y «” TiÕt 44: Bµi 44: I Yêu cầu cần đạt: - ¤n mét sè bµi tËp RLTTCB, häc ®i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng Yªu cÇu biÕt c¸ch ®i thêng theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng vµ dang ngang; bíc ®Çu biÕt c¸ch ®i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng - Tiếp tục học trò chơi “Nhảy ô” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch thẳng để tập các bài tập RLTTCB và các ô để chơi trò chơi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Đi 2-4 hàng dọc và hát - TC:“DiÖt c¸c vËt cã h¹i” Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai 4-5l tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i kiÓng gãt, hai tay chèng h«ng Trß ch¬i: “Nh¶y «” 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ 6’ TiÕt 45: Bµi 45: Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Cả lớp theo 2-4 hàng dọc và hát - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động, tích cực - Khi cã lÖnh, ®i thêng theo v¹ch kÎ, ®Çu vµ th©n th¼ng, m¾t nh×n tríc 3-4m, hai tay chèng h«ng (dang ngang) Thực động tác không gò bó, c¨ng th¼ng - §éng t¸c: §i ë t thÕ kiÓng gãt (gãt ch©n kh«ng chạm đất) và cố gắng giữ thăng bằng; hai tay chèng h«ng BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV làm mẫu động tác kiÓng gãt, cho HS tËp GV quan sát, nhận xét, đánh giá, uốn nắn động tác sai - Thi ®ua xem tæ nµo cã nhiều ngời đúng - GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho HS - Yªu cÇu n¾m v÷ng c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t- ch¬i thö lÇn, cho HS ch¬i ơng đối chủ động, nhanh nhẹn chÝnh thøc Nh gi¸o ¸n tiÕt 43 - Cả lớp theo hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB X (gv) Trß ch¬i “KÕt b¹n” Ngµy d¹y: 09/02/2010 (36) I Yêu cầu cần đạt: - ¤n ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng vµ ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang Yªu cÇu biÕt c¸ch ®i thêng theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng vµ ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay ngang - Học trò chơi “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch thẳng để tập các bài tập RLTTCB PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng vµ hÝt thë s©u Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai 4-5l tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai 4-5l tay dang ngang Trß ch¬i: “KÕt b¹n” 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 6’ KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Cả lớp theo 2-4 hàng dọc và hát - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động, tích cực - Khi cã lÖnh, ®i thêng theo v¹ch kÎ, ®Çu vµ th©n th¼ng, m¾t nh×n tríc 3-4m, hai tay chèng h«ng (dang ngang) Thực động tác không gò bó, c¨ng th¼ng - C¸ch ch¬i: HS ch¹y nhÑ nhµng theo vßng trßn, đọc “Kết bạn, kết bạn Kết bạn là đoàn kết, Kết b¹n lµ søc m¹nh Chóng ta cïng kÕt b¹n” §äc xong vÉn ch¹y theo vßng trßn, Khi nghe GV h« “KÕt 2!” , tÊt c¶ nhanh chãng xÕp thµnh nhãm ngêi - Cả lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - Thi ®ua xem tæ nµo cã nhiều ngời đúng - GV nªu tªn trß ch¬i, phæ biÕn c¸ch ch¬i, GV ®iÒu khiÓn cho HS ch¬i thö lần, sau đó cho HS chơi chÝnh thøc, cã thëng, ph¹t §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 11/02/2010 TiÕt 46: Bµi 46: §i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Trß ch¬i “KÕt b¹n” I Yêu cầu cần đạt: - Häc ®i nhanh chuyÕn sang ch¹y Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Ôn trò chơi “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch chuẩn bị, xuất phát, đích (37) PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung KLV§ SL TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng vµ hÝt thë s©u Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai 1-2l tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai 1-2l tay dang ngang * Học động tác: Đi nhanh chuyÓn sang ch¹y Trß ch¬i: “KÕt b¹n” 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ 6’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Cả lớp theo 2-4 hàng dọc và hát - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động, tích cực - Khi cã lÖnh, ®i thêng theo v¹ch kÎ, ®Çu vµ th©n th¼ng, m¾t nh×n tríc 3-4m, hai tay chèng h«ng (dang ngang) Thực động tác không gò bó, c¨ng th¼ng - §éng t¸c: §øng ch©n tríc ch©n sau, cã lÖnh tăng dần tốc độ chuyển sang chạy khoảng 10-15m Khi chạy không đặt gót chân chạm đất - Yªu cÇu: + Kh«ng nªn ch¹y nhanh qu¸ kÕt bạn để tránh chạy xô vào vấp ngã + Kết nhóm bạn đúng với yêu cầu GV - Cả lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - GV lµm mÉu, ph©n tÝch kü thuËt, cho HS tËp luyÖn, GV quan sát, giúp đỡ, hớng dẫn, sửa sai cho HS - GV nªu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i thử, sau đó chơi chính thøc, cã thëng, ph¹t §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 23/02/2010 TiÕt 47: Bµi 47: §i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Trß ch¬i “KÕt b¹n” I Yêu cầu cần đạt: - ¤n ®i nhanh chuyÕn sang ch¹y Yªu cÇu biÕt c¸ch ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Ôn trò chơi “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc các trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch chuẩn bị, xuất phát, đích PhÇn Më ®Çu C¬ Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Giậm chân đếm theo nhịp - Ôn số động tác thể dục Bµi tËp RLTTCB KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp - Thực động tác đúng kỹ thuật, biên độ BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn (38) * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i nhanh chuyÓn sang ch¹y Trß ch¬i: “KÕt b¹n” b¶n 3l 3l 3l 6’ - Đi hàng dọc và hát * Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN KÕt thóc - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên 1’ 1’ 1’ 1’ bµi tËp RLTTCB - GV quan sát, giúp đỡ, sửa sai, uốn nắn động tác cho HS - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo thùc hiÖn tèt h¬n - Yªu cÇu: + Kh«ng nªn ch¹y nhanh qu¸ kÕt - GV nªu tªn trß ch¬i, bạn để tránh chạy xô vào vấp ngã c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i + Kết nhóm bạn đúng với yêu cầu GV thử, sau đó chơi chính thøc, cã thëng, ph¹t - Cả lớp theo hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB X (gv) Ngµy d¹y: 25/02/2010 TiÕt 48: Bµi 48: ¤n mét sè bµi tËp ®i theo v¹ch kÎ th¼ng vµ ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Trß ch¬i “Nh¶y «” I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n mét sè bµi tËp RLTTCB Yªu cÇu biÕt c¸ch ®i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay chèng h«ng, dang ngang; gi÷ th¨ng b»ng ®i kiÓng gãt; biÕt c¸ch ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y, - Ôn trò chơi “Nhảy ô” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi cách chủ động II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch để tập RLTTCB, kẻ ô cho trò chơi PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Giậm chân đếm theo nhịp - Ôn số động tác thể dục Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng * §i nhanh chuyÓn sang ch¹y KLV§ SL TG 3l 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 3l 3l 6’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay kÜ c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp - Thực động tác đúng kỹ thuật, biên độ - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên + Gữ đợc thăng BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - GV quan sát, giúp đỡ, sửa sai, uốn nắn động tác cho HS - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo thùc hiÖn tèt h¬n - Yªu cÇu n¾m v÷ng c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t- - GV nªu tªn trß ch¬i, (39) Trß ch¬i: “Nh¶y «” KÕt thóc ơng đối chủ động, nhanh nhẹn Nh gi¸o ¸n tiÕt 43 - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ - Cả lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i thử, sau đó chơi chính thøc, cã thëng, ph¹t §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 02/03/2010 Tiết 49: Bài 49: Ôn số bài tập RLTTCB - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn số bài tập RLTTCB Yêu cầu thực đợc thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang; thực đợc nhanh chuyển sang chạy - Ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch để tập RLTTCB, kẻ ô cho trò chơi PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u - Ôn số động tác thể dục C¬ b¶n Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i nhanh chuyÓn sang ch¹y Trß ch¬i: “Nh¶y đúng nhảy nhanh” KLV§ SL TG 3l 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 3l 3l 6’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp - Thực động tác đúng kỹ thuật, biên độ BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - GV quan sát, giúp đỡ, sửa sai, uốn nắn động tác cho HS - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo thùc hiÖn tèt h¬n - GV nªu tªn trß ch¬i, + Yªu cÇu: BËt nh¶y ch©n vµo « 1, ch©n tr¸i vµo c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i « 2, ch©n ph¶i vµo « 3, chôm ch©n vµo « thử, sau đó chơi chính thøc, cã thëng, ph¹t - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên + Gữ đợc thăng (40) KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ - Cả lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 04/03/2010 Tiết 50: Bài 50: số bài tập RLTTCB - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn số bài tập RLTTCB Yêu cầu thực đợc thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang; thực đợc nhanh chuyển sang chạy - Ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch để tập RLTTCB, kẻ ô cho trò chơi PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u C¬ b¶n KÕt thóc Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i nhanh chuyÓn sang ch¹y Trß ch¬i: “Nh¶y đúng nhảy nhanh” - §øng t¹i chç , vç tay vµ h¸t - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN KLV§ SL TG 3l 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 3l 3l 6’ 1’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - GV quan s¸t, söa sai, uèn nắn động tác t bàn ch©n vµ hai tay cho HS - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo thùc hiÖn tèt h¬n - GV nªu tªn trß ch¬i, + Yªu cÇu: BËt nh¶y ch©n vµo « 1, ch©n tr¸i vµo c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i « 2, ch©n ph¶i vµo « 3, chôm ch©n vµo « thử, sau đó chơi chính thøc, cã thëng, ph¹t - Qu¶n ca cÊt cho líp h¸t vµ vç tay §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi xxxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB X (gv) - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên + Gữ đợc thăng Ngµy d¹y: 09/03/2010 (41) TiÕt 51: Bµi 51: «n mét sè bµi tËp RLTTCB - Trß ch¬i “KÕt b¹n” I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục ôn số bài tập RLTTCB Yêu cầu thực đúng động tác thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang; thực đợc kiểng gót, hai tay chống hông; thực đợc nhanh chuyển sang chạy - Ôn trò chơi “Kết bạn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch để tập RLTTCB PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i nhanh chuyÓn sang ch¹y * §i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng Trß ch¬i: “KÕt b¹n” - Đi hai hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 3l 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 3l 3l 6’ 1’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - GV quan s¸t, söa sai, uèn nắn động tác t bàn ch©n vµ hai tay cho HS - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo thùc hiÖn tèt h¬n - GV nªu tªn trß ch¬i, - Yªu cÇu: + Kh«ng nªn ch¹y nhanh qu¸ kÕt c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i bạn để tránh chạy xô vào vấp ngã thử, sau đó chơi chính + Kết nhóm bạn đúng với yêu cầu GV thøc, cã thëng, ph¹t - GV cho lớp hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB X (gv) - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên + Gữ đợc thăng TiÕt 52: Bµi 52: Hoµn thiÖn bµi tËp RLTTCB I Yêu cầu cần đạt: - Hoàn thiện số bài tập RLTTCB Yêu cầu thực đúng động tác thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang; thực đợc kiểng gót, hai tay chống hông; thực đợc nhanh chuyển sang chạy II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch để tập RLTTCB (42) PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc KLV§ SL TG Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ôn số động tác thể dục * KiÓm tra bµi cò hoÆc TC Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i nhanh chuyÓn sang ch¹y * §i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng Trß ch¬i: “Nh¶y «” - Đi hai hàng dọc và hát * Một số động tác thả lỏng * Trß ch¬i håi tØnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 3l 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 3l 3l 6’ 1’ 1’ 1’ 1’ TiÕt 53: Bµi 53: Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - KiÓm tra mét vµi HS bµi tËp RLTTCB BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - GV quan s¸t, söa sai, uèn nắn động tác t bàn ch©n vµ hai tay cho HS - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo thùc hiÖn tèt h¬n - GV nªu tªn trß ch¬i, - Yªu cÇu: + Kh«ng nªn nh¶y nhanh qu¸ dÔ sai c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i ch©n thử, sau đó chơi chính + Nắm vững cách chơi, tham gia chủ động thøc, cã thëng, ph¹t - GV cho lớp hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ th©n ngêi xxxxxxxxx - Trß ch¬i “Chim bay cß bay” - Nhắc lại nội dung đã học X (gv) - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên + Gữ đợc thăng bµi tËp rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n Ngµy d¹y: 16/03/2010 I Yêu cầu cần đạt: - Hoàn thiện số bài tập RLTTCB Yêu cầu thực đúng động tác thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang; thực đợc kiểng gót, hai tay chống hông; thực đợc nhanh chuyển sang chạy II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, kẻ các vạch để tập RLTTCB PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ôn số động tác thể dục KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 2’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) (43) C¬ b¶n KÕt thóc - §øng vç tay vµ h¸t Bµi tËp RLTTCB * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng * §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay dang ngang * §i nhanh chuyÓn sang ch¹y * §i kiÓng gãt hai tay chèng h«ng Trß ch¬i: “Nh¶y «” - Đi hai hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 3l 3l 3l 1’ - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp h¸t vµ vç tay 12’ - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên + Gữ đợc thăng 6’ - Yªu cÇu: + Kh«ng nªn nh¶y nhanh qu¸ dÔ sai ch©n + Nắm vững cách chơi, tham gia chủ động 1’ - GV cho lớp hai hàng dọc và hát 1’ - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n 1’ - Nhắc lại nội dung đã học 1’ - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB TiÕt 54: Bµi 54: Trò chơi “Tung vòng vào đích” - GV ph©n nhãm tËp luyÖn bµi tËp RLTTCB - GV quan s¸t, söa sai, uèn nắn động tác t bàn ch©n vµ hai tay cho HS - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo thùc hiÖn tèt h¬n - GV nªu tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, Cho HS ch¬i thử, sau đó chơi chính thøc, cã thëng, ph¹t §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 18/03/2010 I Yêu cầu cần đạt: - Làm quen với trò chơi “Tung vòng vào đích” Yêu cầu biết cách chơi và bớc đầu tham gia đợc vào trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, 20 vßng nhùa PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u Bµi tËp RLTTCB Kiểm tra số động tác RLTTCB nh÷ng em cha hoµn thµnh ë c¸c giê häc tríc Trß ch¬i: “Tung vòng vào đích” KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 12’ 6’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Yêu cầu: + Khi đi, chạy đặt bàn chân thẳng hớng + Khi chạy chân chạm đất gót bàn chân + Khi thực các động tác đầu không đợc cúi và quay sang hai bên, động tác phải tự nhiên + Gữ đợc thăng - Cách chơi: HS đội, lần lợt từ vị trí chuÈn bÞ tiÕn s¸t vµo v¹ch giíi h¹n vµ lÇn lît tung BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV chia sè HS cha hoµn thành và HS đã hoàn thành bµi tËp GV kiÓm tra nhãm cha hoµn thµnh, nhãm ôn các động tác RLTTCB - GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, GV thùc mẫu động tác tung (44) KÕt thóc - Đi hai hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ TiÕt 55: Bµi 55: vòng vào đích là cọc Nếu vòng, cho HS chơi thử, sau tung vào cọc hàng thứ đợc điểm, hàng thứ đó chơi chính thức hai đợc điểm, hàng thứ ba đợc điểm, hàng thứ t đợc điểm, - GV cho lớp hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS, «n Bµi tËp RLTTCB X (gv) Trò chơi “Tung vòng vào đích” Ngµy d¹y: 23/03/2010 I Yêu cầu cần đạt: - Tiếp tục làm quen với trò chơi “Tung vòng vào đích” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, ph¬ng tiÖn cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * Ôn động tác tay, ch©n, lên, bông cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 8’ C¬ b¶n * Trß ch¬i: “Tung vòng vào đích” Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Hít vào sâu động tác vơn thở, nghiêng lờn - GV điều khiển HS ôn phải biết chuyển trọng tâm, Khi gập thân không động tác bài thể dục, đợc khuỵu gối động tác bụng nhËn xÐt, söa sai cho HS Sau đó cử CSL điều khiển - Cách chơi: HS đội, lần lợt từ vị trí lớp ôn 10’ chuÈn bÞ tiÕn s¸t vµo v¹ch giíi h¹n vµ lÇn lît tung - GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i vòng vào đích là cọc Nếu thích cách chơi, GV thực tung vào cọc hàng thứ đợc điểm, hàng thứ mẫu động tác tung hai đợc điểm, hàng thứ ba đợc điểm, hàng thứ vòng, cho HS chơi thử, sau t đợc điểm, đó chơi chính thức (45) KÕt thóc - §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN 1’ 1’ 1’ 1’ - GV cho c¶ líp h¸t vµ vç tay theo nhÞp - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 25/03/2010 TiÕt 56: Bµi 56: Trò chơi “Tung vòng vào đích” và “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” I Yêu cầu cần đạt: - Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi - Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, phơng tiện cho trò chơi, kẻ sân cho trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp * Giậm chân, đếm theo nhịp - Ôn động tác bài thể dục 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * Trß ch¬i: “Tung vòng vào đích” 10’ - Cách chơi: HS đội, lần lợt từ vị trí chuÈn bÞ tiÕn s¸t vµo v¹ch giíi h¹n vµ lÇn lît tung vòng vào đích là cọc Nếu tung vào cọc hàng thứ đợc điểm, hàng thứ hai đợc điểm, hàng thứ ba đợc điểm, hàng thứ t đợc điểm, 8’ - Yªu cÇu: Kh«ng ch¹y nhanh qu¸ vµ ch¹y theo phía bên trái bạn (bên phải đờng mình) thì đa tay trái vỗ vào tay bạn đợc 1’ - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát 1’ - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n 1’ - Nhắc lại nội dung đã học 1’ - ý thøc tËp luyÖn cña HS C¬ b¶n * Trò chơi: “Chạy đổi chç, vç tay nhau” KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp - Thực đúng biên độ, phơng hớng động tác BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Chia líp thµnh hai nhãm Nhãm ch¬i trß ch¬i “Tung vòng vào đích”, nhãm ch¬i trß ch¬i “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 30/03/2010 TiÕt 57: Bµi 57: Trß ch¬i “Con cãc lµ cËu «ng trêi” vµ (46) “chuyÓn bãng tiÕp søc” I Yêu cầu cần đạt: - Làm quen với trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc - Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, ph¬ng tiÖn cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * Trß ch¬i: “Con cãc lµ cËu «ng Trêi” 10’ - Cách chơi: HS đồng đọc vần điệu: “Con cãc lµ nhí ghi” Sau tiÕng “ghi”, HS ngåi xæm, sau đó bật nhảy hai chân trớc cách nhẹ nhàng khoảng từ 2-3 lần đứng lên tËp hîp ë cuèi hµng - Yªu cÇu: + Kh«ng chuyÓn bãng tríc cã lÖnh 8’ + Không đợc lái xe trên mặt đất, , tung bóng chuyÓn bá c¸ch nh÷ng ngêi nhËn bãng theo quy định 1’ - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát 1’ - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n 1’ - Nhắc lại nội dung đã học 1’ - ý thøc tËp luyÖn cña HS C¬ b¶n KÕt thóc * Trß ch¬i: “ChuyÓn bãng tiÕp søc” - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Chia líp thµnh hai nhãm Nhãm ch¬i trß ch¬i “Con cãc lµ cËu «ng Trêi”, nhãm ch¬i trß ch¬i“ChuyÓn bãng tiÕp søc” - GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 01/04/2010 TiÕt 58: Bµi 58: Trß ch¬i “Con cãc lµ cËu «ng trêi” - T©ng cÇu I Yêu cầu cần đạt: - Ôn trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc - ¤n T©ng cÇu Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt c¸ch t©ng cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, mçi em mét qu¶ cÇu PhÇn Néi dung KLV§ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc (47) SL Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc TG - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * Trß ch¬i: “Con cãc lµ cËu «ng Trêi” 10’ - Cách chơi: HS đồng đọc vần điệu: “Con cãc lµ nhí ghi” Sau tiÕng “ghi”, HS ngåi xæm, sau đó bật nhảy hai chân trớc cách nhẹ nhàng khoảng từ 2-3 lần đứng lên tËp hîp ë cuèi hµng - C¸ch ch¬i: + C¸ch 1: Tõng em dïng tay hoÆc 8’ bảng gỗ nhỏ để tâng cầu + Cách 2: Đứng theo đôi chuyền cầu cho 1’ - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát 1’ - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n 1’ - Nhắc lại nội dung đã học 1’ - ý thøc tËp luyÖn cña HS * T©ng cÇu - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc BTVN - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Chia líp thµnh hai nhãm Nhãm ch¬i trß ch¬i “Con cãc lµ cËu «ng Trêi”, nhãm ch¬i trß ch¬i“T©ng cÇu” - GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 06/04/2010 TiÕt 59: Bµi 59: Tâng cầu - trò chơi “tung vòng vào đích” I Yêu cầu cần đạt: - ¤n T©ng cÇu Yªu cÇu biÕt c¸ch t©ng cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç - Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, qu¶ bãng nhá, mçi em mét qu¶ cÇu, b¶ng nhá PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu * Giậm chân, đếm theo nhịp - Xoay c¸c khíp - Ôn số động tác thể dục C¬ KLV§ SL TG 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Giậm chân chỗ và đếm to theo nhịp 1-2, - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Thực đúng biên độ, phơng hớng động tác BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Chia líp thµnh hai nhãm (48) * T©ng cÇu b¶n 10’ - C¸ch ch¬i: + C¸ch 1: Tõng em dïng tay hoÆc bảng gỗ nhỏ để tâng cầu + Cách 2: Đứng theo đôi chuyền cầu cho * Trß ch¬i: “Tung vòng vào đích” 8’ KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ Nhãm ch¬i trß ch¬i “Tung vòng vào đích”, nhãm ch¬i trß chơi“Tâng cầu” Sau đó đổi nội dung cho nhóm - Yêu cầu: Tham gia chơi tơng đối chủ động - GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i + Tung bóng chính xác vào đích thÝch c¸ch ch¬i, cho HS + Động tác dứt khoát, thực không chen lấn, chơi thử, sau đó chơi chính x« ®Èy thøc - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) - TËp t©ng cÇu Ngµy d¹y: 08/04/2010 TiÕt 60: Bµi 60: Tâng cầu - trò chơi “tung vòng vào đích” I Yêu cầu cần đạt: - ¤n T©ng cÇu Yªu cÇu biÕt c¸ch t©ng cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç - Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Phơng tiện: Chuẩn bị còi, vòng, vật đích, em cầu, bảng nhỏ PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u - Ôn số động tác thể dục C¬ b¶n * T©ng cÇu KLV§ SL TG Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 2’ - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Thực đúng biên độ, phơng hớng động tác 8’ - C¸ch ch¬i: + C¸ch 1: Tõng em dïng tay hoÆc bảng gỗ nhỏ để tâng cầu + Cách 2: Đứng theo đôi chuyền cầu cho * Trß ch¬i: “Tung vòng vào đích” 8’ - Yêu cầu: Tham gia chơi tơng đối chủ động + Tung vòng chính xác vào đích + §éng t¸c døt kho¸t, thùc hiÖn kh«ng chen lÊn, BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - Chia líp thµnh hai nhãm Nhãm ch¬i trß ch¬i “Tung vòng vào đích”, nhãm ch¬i trß chơi“Tâng cầu” Sau đó đổi nội dung cho nhóm - GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, cho HS (49) x« ®Èy KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS - TËp t©ng cÇu chơi thử, sau đó chơi chính thøc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 13/04/2010 Thứ TiÕt 61: Bµi 61: ngày tháng 04 năm 2012 chuyền cầu - trò chơi “ném bóng trúng đích” I Yêu cầu cần đạt: - ¤n chuyÒn cÇu Yªu cÇu biÕt c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi Ném bóng trúng đích” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, mçi em mét qu¶ cÇu, b¶ng nhá, bãng, kÎ s©n cho trß ch¬i PhÇn Më Néi dung - NhËn líp KLV§ SL TG 3’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay BiÖn ph¸p tæ chøc (50) ®Çu - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 1’ 1’ 2’ 1’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi 9’ * Trß ch¬i: bóng trúng đích” 9’ C¬ b¶n KÕt thóc “NÐm - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho chuyền cầu GV làm mẫu động tác chuyền và đón Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - Cách chơi: Tiến vào vị trí đứng ném, cầm vật - GV nêu tên trò chơi, giải ném để ném vào đích Nếu ném trúng đích đợc thích cách chơi, cho HS ném lần và tiếp tục nào không ném chơi thử, sau đó chơi chính trúng đích thì thôi thøc - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS - TËp t©ng cÇu Thứ TiÕt 62: Bµi 62: §éi h×nh nhËn líp ngày §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) tháng 04 năm 2012 chuyền cầu - trò chơi “ném bóng trúng đích” I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Tiếp tục học trò chơi “Ném bóng trúng đích” Yêu cầu bớc đầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, mçi em mét qu¶ cÇu, b¶ng nhá, bãng, kÎ s©n cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi 9’ C¬ b¶n Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho chuyền cầu GV làm mẫu động tác chuyền và đón Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt (51) * Trß ch¬i: bóng trúng đích” KÕt thóc “NÐm - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 9’ 1’ 1’ 1’ 1’ lên thực động tác - Yêu cầu: Tham gia chơi tơng đối chủ động - GV nªu tªn trß ch¬i vµ + Ném bóng chính xác vào đích yªu cÇu kØ luËt, trËt tù + Động tác dứt khoát, thực không chen lấn, chơi để đảm bảo an toàn, x« ®Èy sau đó tổ chức cho HS ch¬i - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) - TËp t©ng cÇu Thứ ngày tháng 04 năm 2012 TiÕt 63: Bµi 63: chuyÒn cÇu - trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i !” I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ngêi Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn !” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, mçi em mét qu¶ cÇu, b¶ng nhá, kÎ s©n cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi 11’ * Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i !” 7’ C¬ b¶n Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn - Yêu cầu tham gia chơi chủ động, đúng luật, không xuất phát trớc bạn chạm tay, chạy đến vạch đích vòng ******* * ******* * ******* * CB XP §Ých BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n chuyÒn cÇu GV lµm mÉu động tác chuyền và đón cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho HS chơi thử, sau đó tổ chức cho HS ch¬i chÝnh thøc cã thëng, ph¹t (52) KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS - TËp t©ng cÇu Thứ ngày TiÕt 64: Bµi 64: §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) tháng 04 năm 2012 chuyền cầu - trò chơi “ném bóng trúng đích” I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ngêi Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, mçi em mét qu¶ cÇu, b¶ng nhá, bãng, kÎ s©n cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi 9’ * Trß ch¬i: bóng trúng đích” 9’ C¬ b¶n KÕt thóc “NÐm - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho chuyền cầu GV làm mẫu động tác chuyền và đón Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - Yêu cầu: Tham gia chơi tơng đối chủ động - GV nªu tªn trß ch¬i vµ + Ném bóng chính xác vào đích yªu cÇu kØ luËt, trËt tù + Động tác dứt khoát, thực không chen lấn, chơi để đảm bảo an toàn, x« ®Èy sau đó tổ chức cho HS ch¬i - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n xxxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) - TËp t©ng cÇu Thứ TiÕt 65: Bµi 65: BiÖn ph¸p tæ chøc ngày tháng 04 năm 2012 chuyền cầu - trò chơi “ném bóng trúng đích” (53) I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ngêi Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, mçi em mét qu¶ cÇu, b¶ng nhá, bãng, kÎ s©n cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Xoay c¸c khíp - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi 9’ * Trß ch¬i: bóng trúng đích” 9’ C¬ b¶n KÕt thóc “NÐm - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc: 80 - 100m - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho chuyền cầu GV làm mẫu động tác chuyền và đón Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - Yêu cầu: Tham gia chơi tơng đối chủ động - GV nªu tªn trß ch¬i vµ + Ném bóng chính xác vào đích yªu cÇu kØ luËt, trËt tù + Động tác dứt khoát, thực không chen lấn, chơi để đảm bảo an toàn, x« ®Èy sau đó tổ chức cho HS ch¬i - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) - TËp t©ng cÇu Thứ ngày tháng 04 năm 2012 TiÕt 66: Bµi 66: chuyÒn cÇu - trß ch¬i “con cãc lµ cËu «ng trêi” I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ngêi Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, 22 qu¶ cÇu, kÎ c¸c v¹ch chuÈn bÞ vµ xuÊt ph¸t cho trß ch¬i (54) KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u - Xoay c¸c khíp * Ôn số động tác thể dục 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ 2’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi 8’ * Trß ch¬i: “Con cãc lµ cËu «ng Trêi” 8’ - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ C¬ b¶n KÕt thóc Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc: 80 - 100m - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc - Thực đúng biên độ, phơng hớng động tác §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho chuyền cầu GV làm mẫu động tác chuyền và đón Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - Cách chơi: HS đồng đọc vần điệu: “Con - GV nêu tên trò chơi và cãc lµ nhí ghi” Sau tiÕng “ghi”, HS ngåi xæm, yªu cÇu kØ luËt, trËt tù sau đó bật nhảy hai chân trớc cách chơi để đảm bảo an toàn, nhẹ nhàng khoảng từ 2-3 lần đứng lên sau đó tổ chức cho HS tËp hîp ë cuèi hµng ch¬i - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n x xxxxxxxx - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS X (gv) - TËp t©ng cÇu TiÕt 67: Bµi 67: chuyÒn cÇu Thứ ngày tháng 04 năm 2012 I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ngêi Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, 22 qu¶ cÇu, kÎ c¸c v¹ch chuÈn bÞ vµ xuÊt ph¸t cho trß ch¬i PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u - Xoay c¸c khíp KLV§ SL TG 3’ 1’ 2’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc: 80 - 100m - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) (55) C¬ b¶n KÕt thóc * Ôn số động tác thể dục 2’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi KiÓm tra chuyÒn cÇu theo nhãm ngêi mét sè HS * Trß ch¬i: “Con cãc lµ cËu «ng Trêi” 8’ - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác hồi tỉnh - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ 8’ - Thực đúng biên độ, phơng hớng động tác + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn + Tham gia kiểm tra nghiêm túc, trật tự, đạt thành tÝch cao - Cách chơi: HS đồng đọc vần điệu: “Con cãc lµ nhí ghi” Sau tiÕng “ghi”, HS ngåi xæm, sau đó bật nhảy hai chân trớc cách nhẹ nhàng khoảng từ 2-3 lần đứng lên tËp hîp ë cuèi hµng - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát - Th¶ láng tay, ch©n vµ toµn th©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS - TËp t©ng cÇu TiÕt 68: Bµi 68: chuyÒn cÇu - GV tæ chøc cho HS «n chuyÒn cÇu GV lµm mÉu động tác chuyền và đón cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - Tæ chøc kiÓm tra mét vµi HS néi dung chuyÒn cÇu - GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c lại luật chơi, sau đó tổ chøc cho HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Thứ ngày tháng 04 năm 2012 I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ngêi Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, 22 qu¶ cÇu, kÎ c¸c v¹ch chuÈn bÞ vµ xuÊt ph¸t cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu * §øng vç tay vµ h¸t - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u - Xoay c¸c khíp 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 2’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi KiÓm tra chuyÒn cÇu theo nhãm ngêi mét sè HS 8’ C¬ b¶n 8’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Qu¶n ca cÊt cho líp h¸t vµ vç tay theo nhÞp - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc: 80 - 100m - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn + Tham gia kiểm tra nghiêm túc, trật tự, đạt thành tÝch cao BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n chuyÒn cÇu GV lµm mÉu động tác chuyền và đón cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - Tæ chøc kiÓm tra mét vµi (56) * Trß ch¬i: “Con cãc lµ cËu «ng Trêi” KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ - Yêu cầu: + Đọc đúng vần điệu + Bật nhảy đúng t + Tu©n thñ luËt ch¬i, kh«ng g©y mÊt trËt tù - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát - Cói ngêi th¶ láng tay, rò ch©n vµ toµn th©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS - TËp t©ng cÇu TiÕt 69: Bµi 69: chuyÒn cÇu HS néi dung chuyÒn cÇu - GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c lại luật chơi, sau đó tổ chøc cho HS ch¬i §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 11/05/2010 I Yêu cầu cần đạt: - TiÕp tôc «n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ngêi Yªu cÇu c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ngêi - Ôn trò chơi “Con cóc là cậu ông Trời” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mét cßi, 22 qu¶ cÇu, kÎ c¸c v¹ch chuÈn bÞ vµ xuÊt ph¸t cho trß ch¬i KLV§ SL TG PhÇn Néi dung Më ®Çu - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu * §øng vç tay vµ h¸t - Ch¹y theo mét hµng däc - §i thêng hÝt thë s©u - Xoay c¸c khíp 3’ 1’ 1’ 2’ 1’ 2’ * ChuyÒn cÇu ChuyÒn cÇu theo nhãm ngêi Thi chuyÒn cÇu theo nhãm ngêi * Trß ch¬i: “Con cãc lµ cËu «ng Trêi” 8’ C¬ b¶n 8’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt - GV: Tập hợp lớp hàng dọc, sau đó cho quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän ND, Y/cÇu - Qu¶n ca cÊt cho líp h¸t vµ vç tay theo nhÞp - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc: 80 - 100m - Đi thờng và thực động tác hít thở sâu - Xoay c¸c khíp theo hai chiÒu thuËn vµ ngîc + Yêu cầu: Đứng theo đôi chuyền cầu cho Nâng cao khả đón và chuyền cầu cho bạn + Tham gia thi đạt thành tích cao, chọn vô địch líp BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV tæ chøc cho HS «n chuyÒn cÇu GV lµm mÉu động tác chuyền và đón cÇu Gäi HS thùc hiÖn tèt lên thực động tác - Tæ chøc kiÓm tra mét vµi - Yêu cầu: + Đọc đúng vần điệu HS néi dung chuyÒn cÇu + Bật nhảy đúng t - GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c + Tuân thủ luật chơi, không gây lại luật chơi, sau đó tổ trËt tù chøc cho HS ch¬i (57) KÕt thóc - Đi hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Gv cïng HS hÖ thèng bµi - Gv nhËn xÐt giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ 1’ 1’ 1’ 1’ - GV cho lớp theo hai hàng dọc và hát - Cói ngêi th¶ láng tay, rò ch©n vµ toµn th©n - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña HS - TËp t©ng cÇu TiÕt 70: Bµi 70: tæng kÕt m«n häc §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) Ngµy d¹y: 13/05/2010 I Yêu cầu cần đạt: Tổng kết môn học Yêu cầu nhắc lại đợc nội dung chính đã học năm; thực đúng động tác đã häc n¨m II §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: §Þa ®iÓm: Trong líp häc Ph¬ng tiÖn: Gv chuÈn bÞ mét b¶ng kÎ s½n PhÇn Më ®Çu C¬ b¶n KÕt thóc Néi dung - NhËn líp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu - Ngåi vç tay vµ h¸t - TC: “DiÖt vËt cã h¹i” - HÖ thèng nh÷ng kiÕn thức, kĩ đã học n¨m : KLV§ SL TG 2’ 1’ 1’ 2’ - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tập và tinh thần thái độ häc sinh so víi yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh - Tuyªn d¬ng vµ nh¾c nhë - §øng vç tay vµ h¸t - GV cïng hs hÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, dÆn dß 2’ 1’ 1’ 1’ Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc - LT tËp hîp líp hµng däc, quay thµnh hµng ngang Phæ biÕn ng¾n gän néi dung, yªu cÇu - Qu¶n ca cÊt cho c¶ líp h¸t vµ vç tay - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động - Yªu cÇu hs tãm t¾t theo tõng ch¬ng: + ĐHĐN: Quay phải, quay trái; điểm số 1-2, 12; chuyển đội hình hàng ngang(hàng dọc) thành đội hình vòng tròn; giậm chân chỗ, + Bµi thÓ dôc: §éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh, bông, toµn th©n, nh¶y, ®iÒu hoµ + ThÓ dôc RLTTCB: §i theo v¹ch kÎ th¼ng, ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y, + Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, bỏ khăn, chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, nhóm ba nhóm bảy - Đánh giá đúng kết quả, tinh thần, thái độ học tËp cña häc sinh - C¶ líp h¸t vµ vç tay theo nhÞp - Nhắc lại nội dung đã học - ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh ¤n tËp hè, giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxx xxxxxxxx X (gv) - GV cïng hs hÖ thèng nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng đã học năm Xen kÎ viÖc hÖ thèng gäi hs lên thực động tác - GV đánh giá kết häc tËp vµ tinh thÇn th¸i độ học - Tuyªn d¬ng c¸ nh©n, tæ häc tèt Nh¾c nhë c¸ nh©n cÇn cè g¾ng h¬n n¨m häc míi §éi h×nh xuèng líp xxxxxxxxx xxxxxxxxx X (gv) (58)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an the duc lop 2, giao an the duc lop 2