De KT HK II li6 Co DA MT

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:32

Các tấm tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng vì khi trời nóng các tấm tôn có thể giãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn nên tránh được hiện tượng sinh ra lực lớn, có thể làm rách tôn lợp[r] (1)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn : Vật lí ( Năm học 2011- 2012) Mức độ Vận dụng Nhận biết Chủ đề Thông hiểu Chương Cơ học Mức độ thấp Tổng Mức độ cao - Nêu tác dụng máy đơn giản là giảm lực kéo đẩy vật và đổi hướng lực Nêu tác dụng này các ví dụ thực tế tiết - Sử dụng máy đơn giản phù hợp trường hợp thực tế cụ thể và rõ lợi ích nó Số câu Số điểm 3,0 tỉ lệ% Chương Nhiệt học 13 tiết 30% - Mô tả tượng - Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ nở vì nhiệt các chất đường biểu diễn thay đổi rắn, lỏng, khí nhiệt độ quá trình nóng chảy - Mô tả các quá chất rắn và quá trình sôi trình chuyển thể: nóng chảy và đông đặc, bay và ngưng tụ, sôi Nêu đặc điểm nhiệt độ quá trình này - Nêu dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến bay và xây dựng phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng yếu tố - Vận dụng kiến thức các - Nêu phương pháp quá trình chuyển thể để giải thích tìm hiểu phụ thuộc số tượng thực tế có liên tượng đồng thời quan vào nhiều yếu tố, chẳng - Vận dụng kiến thức nở vì hạn qua việc tìm hiểu tốc nhiệt để giải thích số độ bay tượng và ứng dụng thực tế 3,0 30% (2) Số câu Số điểm 2,0 Tỉ lệ% 20% Tổng số câu Tổng số điểm 2,0 Tỉ lệ% 20% 5,0 7,0 50% 8,0 80% 70% 10 100% (3) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ ( Năm học 2011- 2012) Câu ( 3,0 điểm ) - Em hãy nêu thí dụ việc sử dụng máy đơn giản sống Câu ( 2,0 điểm ) - Tại không nên để xe đạp ngoài nắng? Câu ( 3,0 điểm ) - Nêu đặc điểm nhiệt độ quá trình nóng chảy chất rắn? Câu ( 2,0 điểm ) - Giải thích các tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng? HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II (4) MÔN: VẬT LÍ ( Năm học 2011 – 2012 ) Câu Ý Nội dung đáp án Điểm VD: Bác thợ nề dùng ròng rọc đưa các vật liệu lên cao 3,0đ Không nên để xe đạp ngoài nắng vì nắng không khí săm xe dãn nở làm nổ săm xe 2,0đ Họ và tên Lớp 6: Điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ Đặc điểm nhiệt độ trong(quá trình nóng chảy2012) chất rắn: Năm học 2011- Phần lớn các chất nóng chảy nhiệt độ xác định, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy 1,0đ Lời phê giáo viên - Nhiệt độ nóng chảy các chất khác thì khác 1,0đ - Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ vật không thay đổi 1,0đ Các tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng vì trời nóng các tôn có thể giãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản nên tránh tượng sinh lực lớn, có thể làm rách tôn lợp mái Câu ( 3,0 điểm ) - Em hãy nêu thí dụ việc sử dụng máy đơn giản sống Câu ( 2,0 điểm ) - Tại không nên để xe đạp ngoài nắng? Câu ( 3,0 điểm ) - Nêu đặc điểm nhiệt độ quá trình nóng chảy chất rắn? Câu ( 2,0 điểm ) - Giải thích các tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng? - Giải thích các tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng? 2,0đ (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT HK II li6 Co DA MT, De KT HK II li6 Co DA MT