Ngu van 9Sang thu Huu Thinh

19 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:30

Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về Sông được lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu Vẫn còn bao nh[r] (1)trêng thcs bng bµng (2) Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Đọc thuộc lòng bài thơ “Viếng lăng Bác” và nêu nội dung bài thơ? Nội dung: Bài thơ Viếng lăng Bác thể lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc nhà thơ và người Bác Hồ vào lăng viếng Bác (3) Với Đỗ Phủ: Khóm cúc chen ngang dòng lệ cũ Con thuyền buộc chặt mối tình già (4) Với Nguyễn Khuyến: Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt Ngõ trúc quanh co khách vắng teo (5) Với Xuân Diệu: Đây mùa thu tới mùa thu tới Với áo mơ phai dệt lá vàng (6) Với Lưu Trọng Lư: Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô (7) (8) Bỗng nhận hương ổi Phả vào gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình thu đã Sông lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần mưa Sấm bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi (9) Tác giả: - NguyÔn H÷u ThØnh sinh n¨m 1942 - Quª qu¸n: huyÖn Tam D¬ng, tØnh VÜnh Phóc - NhiÒu n¨m lµm c«ng t¸c tuyên huấn quân đội - §îc trëng thµnh kh¸ng chiÕn chèng Mü Ngßi bót gắn với đề tài chiến tranh, ngêi lÝnh vµ cuéc sèng n«ng th«n - HiÖn lµ chñ tÞch Héi Nhµ v¨n ViÖt Nam (10) Tác phẩm: - Bài thơ viết vào năm 1977 - In tập: “Từ chiến hào tới thành phố” - Hoàn cảnh sáng tác: + Thiên nhiên bắt đầu vào thu + Đất nước vừa hòa bình (11) - Tín hiệu sang thu: Bỗng nhận hương ổi Phả vào gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình thu đã + hương ổi - phả + gió se + Sương - chùng chình + Bỗng + Hình ??? Em Tâm trạng tác giả nhận các tín Theo Từhiểu “ bỗng” em , và từ “hình tác như” giả lại thuộc dùng từ loại từ phả nào? mà Đã Sự biến đổi đất trời sang thu tác giả cảm nghĩa từ chùng chình là nào? Vậy phép tu diễn cảm xúc, tâm trạng nhà thơ nào? hiệu đó diễn tả qua từ nào? không dùng từ thổi, đưa, bay, lan? nhận và gợi qua hình ảnh và tín hiệu nào? từ nàotả sửtả dụng ởnhững hình ảnh này? Tác dụng? (12) Đất trời sang thu: Sông lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu >< Sau phút ngỡ ngàng cảm dàng, còn mơ hồ,biệt chưa rõ, ? ?Em hiểu hình ảnh sông lúc thu dềnh chim bắtcảm đầu Cảm giác giao - Đối mùa lập, từcòn láy,nhận nhân hóa tác giả đặc nhà thơ đã ghi lại hình ảnh thiên nhiên nào khổ thơ này? vội vã giả sử dụng nghệ thuật gì? nhận qua câunào? thơ Tác nào? (13) Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu Đây là hình ảnh đẹp đặc sắc bài thơ, hãy nêu cảm nhận em hình ảnh này?  Hình ảnh liên tưởng hư ảo, bay bổng: Vẻ đẹp thiên nhiên lúc giao mùa (14) Biến đổi cảnh vật sang thu: Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần mưa Sấm bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi Vẫn ? Dấu cònhiệu mùa Vơi dần hạ còn Cũng khổ bớt3 nhưngĐứng mức tuổi độ đã thay đổi nào? Những từ ngữ nào cho em biết điều đó ? hạ đã nhạt dần – Nét thu đã đậm Mùa (15) Những suy nghẫm nhà thơ: Sấm bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi * Tả thực: * Ý nghĩa ẩn dụ: HẾT GIỜ - Sấm và hàng cây lúc sang thu Hình thức thảo luận nhóm SÊm: VangThời động bÊtthảo thêng cña 1ngo¹i gian luận: phút cảnh, đời Hàng cây đứng tuổi: Con ngời tr¶i “Víi h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ t¶ thùc vÒ hiÖn tîng thiªn nhiªn này, tôi muốn gửi gắm suy ngẫm mình, ngời đã ?tõng Cótr¶i ý kiến chov÷ng rằng: “hai cuối th× còng vµng h¬ncâu tríc thơ nh÷ng t¸c vừa độngcú bÊttính th tả lại vừa chứa đựngđời.” suy nghĩ sâu xa” Em có êngthực, cña ngo¹i c¶nh, cña cuéc đồng ý với ý kiến đó không? ( Lêi t©mVì sù sao? cña nhµ th¬ H÷u ThØnh) (16) khæ I c¶nh (thiªn nhiªn) t×nh (c¶m nghÜ) khæ II khæ III TÝn hiÖu thu vÒ (thÊp, hÑp, gÇn) §Êt trêi sang thu (cao, réng, xa) Biến đổi cảnh vật (ngoµi vµo trong) Ngì ngµng (bÊt gi¸c) Say sưa (tri gi¸c) TrÇm ng©m (suy ngÉm) NghÖ thuËt: …………………………………………………………………… Néi dung: …………………………………………………………………… (17) Tổng kết: - Nghệ thuật: + Nhân hóa, ẩn dụ kết hợp với đối lập tương phản + Sử dụng nhiều từ láy gợi tả, hình ảnh giàu tượng trương - Nội dung: + Cảm nhận tinh tế nhà thơ trước thiên nhiên thời điểm giao mùa + Thể tình cảm tha thiết, trân trọng trước vẻ đẹp quê hương, đất nước + Suy nghĩ sâu lắng người, đời (18) Bµi tËp vÒ nhµ - Häc thuéc bµi th¬ - Sưu tầm số bài thơ viết mùa thu - Sắp tạm biệt mái trường THCS thân yêu, bước sang cấp học khác, hãy viết đoạn văn diễn tả cảm xúc đó - So¹n bµi: Nãi víi (19) (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngu van 9Sang thu Huu Thinh, Ngu van 9Sang thu Huu Thinh