KT CHUONG I DAI SO 7 HAY

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:25

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn: Đại số 7 Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề Lời phê của thầy giáo.[r] (1)TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU Lớp: 7… Họ và tên:………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn: Đại số Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Lời phê thầy giáo Điểm I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Điểm ) Câu 1: Hãy chọn kí hiệu sai các kí hiệu sau: 25 − 125 ∉Z ∈N A − ∈ Q B C D -41 Q 11 − 25 Câu 2: Nếu có x+ =− thì x là số hữu tỉ nào? 12 29 31 19 23 A B C D 36 36 36 36 Câu 3: Hãy chọn câu trả lời sai 1 A |x|= và x < thì x=− B |x|= và x > thì x=0,8 2 C |x|=0 ,125 và x < thì x=− D |x|=− , 375 và x < thì x=− 8 Câu 4: Hệ thức nào sai các hệ thức sau: A 56 53 =59 B 56 53 =( 53 ) C 56 53 =57 52 D 56 53 =259 x y = Câu 5: Nếu và x + 3y = 50 thì x là số nào? A x = B x = C x = D x = 12 Câu 6: Hãy chọn hệ thức sai A √ ( −3 )2=− B √ 62=6 C √ ( −7 )2=7 D √ 25=5 II PHẦN TỰ LUẬN ( Điểm ) Bài 1: ( Điểm )Thực phép tính ( tính nhanh có thể ) 19 a) + − +0,5+ 27 25 27 25 5 b) 25 :(− )− 35 :(− ) 6 c) (-2,5 ).(-4).(-7,9) Bài 2: ( Điểm )Tính độ dài các cạnh tam giác, biết chu vi tam giác là 45m và các cạnh tam giác tỉ lệ với các số 4; 5; Bài 3: ( Điểm ) Chứng minh rằng: 94 − 272 chia hết cho 12 BÀI LÀM: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (3) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: KT CHUONG I DAI SO 7 HAY, KT CHUONG I DAI SO 7 HAY