DE THI MON TOAN HOC KI 2 LOP2

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:04

c/ Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều là 4 cm.. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?.[r] (1)Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm-TPLX Lớp : Họ và tên : Thứ , ngày .tháng .năm 2012 KIỂM TRA HỌC KỲ II (2011 - 2012) MÔN : TOÁN - (Khối 2) Điểm gian : Thời 40 phút Lời phê giáo viên Tính nhẩm : (1đ) ´ = ´ = 27 : = : = Đồng hồ : (1đ) …………………………., …………………………., Tính : (2đ) 345 422 + 674 353 - Tính : (3đ) a/ ´ + 25 = ………………… = ………………… b/ 30 : : = ………………… = ………………… b/ Một đàn gà ăn thóc, Lan đếm 12 chân gà Hỏi đàn gà đó có ? ……………………………………………………………………………… c/ Một hình tam giác có độ dài cạnh là cm Hỏi chu vi hình tam giác đó bao nhiêu cm? ……………………………………………………………………………… Điền số : (1đ) …………´ ………….= 18 Bài toán : (2đ) Đội Một trồng 995 cây, đội Hai trồng ít đội Một 85 cây Hỏi đội Hai trồng bao nhiêu cây? Bài giải (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI MON TOAN HOC KI 2 LOP2, DE THI MON TOAN HOC KI 2 LOP2