Tiết 24, 25. Hệ điều hành Windows

14 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:02

Nháy chuột vào biểu tượng chương trình trên màn hình nền. 2.Nháy chuột vào biểu tượng chương trình trong danh sách All Programs.[r] (1)(2)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1 Màn hình làm việc Windows Biểu tượng chương trình Biểu tượng “thùng rác” Thanh công việc Nút Start (3)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1 Màn hình làm việc Windows Màn hình Windows XP (4)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1 Màn hình làm việc Windows Các thư mục liệu tạo sẵn máy tính Ổ đĩa cứng (5)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1 Màn hình làm việc Windows Màn hình Windows XP Biểu tượng My Computer (6)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1 Màn hình làm việc Windows Màn hình Windows XP Phần mềm soạn thảo Word (7)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Màn hình Windows XP 2 Nút Start bảng chọn Start (8)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Màn hình Windows XP 2 Nút Start bảng chọn Start Bảng chọn Start (9)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Màn hình Windows XP 2 Nút Start bảng chọn Start Biểu tượng chương trình cài (10)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2 Nút Start bảng chọn Start Có cách để chạy chương trình cài đặt (11)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2 Nút Start bảng chọn Start Có hai cách: 1 Nháy chuột vào biểu tượng chương trình hình nền. (12)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 3 Thanh công việc (13)Bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 4 Cửa sổ làm việc: Thanh tiêu đề Thanh bảng chọn (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 24, 25. Hệ điều hành Windows, Tiết 24, 25. Hệ điều hành Windows