ban tu nhan xet danh gia xep loai GVdoc

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:57

Bµ: Phan ThÞ T×nh: Tæng sè ®iÓm: 556; XÕp lo¹i: Kh¸ * ý kiến nhận xét: Trình độ chuyên môn tơng đối vững vàng, nhiệt tình trong công tác, cần phát huy đợc sự đổi mới phơng pháp trong giả[r] (1)Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Biªn B¶n §¸nh Gi¸ , XÕp Lo¹i Gi¸o Viªn Häc Kú II - N¨m häc Tæ chuyªn m«n: Trêng C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 90/ SGD-§T- TCCB ngµy 20 th¸ng 09 n¨m 2009 cña Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo việc hớng dẫn tạm thời đánh giá , xếp loại giáo viªn c¸c trêng mÇm non , phæ th«ng vµ c¸c trung t©m trùc thuéc së GD& §T Căn vào nội quy (qui chế ) hoạt động đơn vị đã đợc thông qua hội nghị CNVC n¨m häc 2011 - 2012 H«m nay, ngµy th¸ng 05 n¨m 2012 Tæ gåm 11/ 12 ngêi V¾ng : 01 (§/c Ng¸t: t¨ng cêng THCS NghÜa Lé) Đã tiến hành nhận xét đánh giá, xếp loại học kỳ giáo viên tổ theo 03 lĩnh vùc c«ng t¸c; KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: Bµ: TrÇn ThÞ Hång: Tæng ®iÓm: 579; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiến nhận xét: Trình độ chuyên môn vững vàng, chất lợng hiệu giáo dục đảm bảo yêu cầu Nhiệt tình công tác Bµ : NguyÔn Minh Thanh : Tæng ®iÓm : 569; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, chÊt lîng hiệu giáo dục đảm bảo yêu cầu ¤ng: TrÇn Phong Quang Phó : Tæng ®iÓm : 589; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, kÕt qu¶ häc tập học sinh đảm bảo theo tiêu Bµ: Ph¹m ThÞ KiÒu H¬ng: Tæng ®iÓm: 573; XÕp lo¹i : Tèt ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, cã ý thøc tù häc tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn Bµ : NguyÔn ThÞ Thanh Minh : Tæng ®iÓm: 569; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, chÊt lîng đảm bảo yêu cầu Bµ: Bïi ThÞ Lan Anh : Tæng ®iÓm : 574; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt : Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, kÕt qu¶ häc tập học sinh đảm bảo theo tiêu Bµ : NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thanh : Tæng ®iÓm : 571; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiến nhận xét: Chuyên môn tơng đối vững vàng, nhiệt tình công tác Bµ: L¬ng ThÞ §µo : Tæng ®iÓm : 570; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiến nhận xét : Chuyên môn tơng đối vững vàng; có ý thức đổi phơng ph¸p gi¶ng d¹y Bµ: Hoµng ThÞ Dung : Tæng ®iÓm : 570; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiÕn nhËn xÐt : Thùc hiÖn tèt c¸c qui chÕ chuyªn m«n, gi¶ng d¹y cÇn vËn dụng đúng phơng pháp theo hớng đổi 10 Bµ: Ph¹m ThÞ LiÔu : Tæng ®iÓm: 561; XÕp lo¹i : Kh¸ (2) * ý kiÕn nhËn xÐt : Thùc hiÖn tèt c¸c qui chÕ chuyªn m«n, gi¶ng d¹y cÇn vËn dụng và bám xát các phơng pháp theo hớng đổi 11 Bµ: Phan ThÞ T×nh: Tæng sè ®iÓm: 556; XÕp lo¹i: Kh¸ * ý kiến nhận xét: Trình độ chuyên môn tơng đối vững vàng, nhiệt tình công tác, cần phát huy đợc đổi phơng pháp giảng dạy * Cuéc häc kÕt thóc vµo håi 11 h 30 phót cïng ngµy Tæ Trëng Ngêi ghi biªn b¶n Ch÷ kÝ c¸c thµnh viªn tæ Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Biªn B¶n §¸nh Gi¸ , XÕp Lo¹i Gi¸o Viªn Th¸ng 10 - N¨m häc 2009- 2010 Tæ chuyªn m«n: 4+5 Trêng TiÓu häc S¬n L¬ng C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 90/ SGD-§T- TCCB ngµy 20 th¸ng 09 n¨m 2009 cña Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo việc hớng dẫn tạm thời đánh giá , xếp loại giáo viªn c¸c trêng mÇm non , phæ th«ng vµ c¸c trung t©m trùc thuéc së GD& §T Căn vào nội quy (qui chế ) hoạt động đơn vị đã đợc thông qua hội nghị CNVC n¨m häc 2008- 2009 H«m nay, ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 2009 Tæ khoa häc tù nhiªn gåm 11/ 12 ngêi V¾ng : 01 (§/c Ng¸t: t¨ng cêng THCS NghÜa Lé) Đã tiến hành nhận xét đánh giá, xếp loại học kỳ giáo viên tổ theo 03 lĩnh vùc c«ng t¸c; KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: Bµ: TrÇn ThÞ Hång: Tæng ®iÓm: 579; XÕp lo¹i : Tèt (3) * ý kiến nhận xét: Trình độ chuyên môn vững vàng, chất lợng hiệu giáo dục đảm bảo yêu cầu Nhiệt tình công tác Bµ : NguyÔn Minh Thanh : Tæng ®iÓm : 569; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, chÊt lîng hiệu giáo dục đảm bảo yêu cầu ¤ng: TrÇn Phong Quang Phó : Tæng ®iÓm : 589; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, kÕt qu¶ häc tập học sinh đảm bảo theo tiêu Bµ: Ph¹m ThÞ KiÒu H¬ng: Tæng ®iÓm: 573; XÕp lo¹i : Tèt ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, cã ý thøc tù häc tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn Bµ : NguyÔn ThÞ Thanh Minh : Tæng ®iÓm: 569; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, chÊt lîng đảm bảo yêu cầu Bµ: Bïi ThÞ Lan Anh : Tæng ®iÓm : 574; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt : Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, kÕt qu¶ häc tập học sinh đảm bảo theo tiêu Bµ : NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thanh : Tæng ®iÓm : 571; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiến nhận xét: Chuyên môn tơng đối vững vàng, nhiệt tình công tác Bµ: L¬ng ThÞ §µo : Tæng ®iÓm : 570; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiến nhận xét : Chuyên môn tơng đối vững vàng; có ý thức đổi phơng ph¸p gi¶ng d¹y Bµ: Hoµng ThÞ Dung : Tæng ®iÓm : 570; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiÕn nhËn xÐt : Thùc hiÖn tèt c¸c qui chÕ chuyªn m«n, gi¶ng d¹y cÇn vËn dụng đúng phơng pháp theo hớng đổi 10 Bµ: Ph¹m ThÞ LiÔu : Tæng ®iÓm: 561; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiÕn nhËn xÐt : Thùc hiÖn tèt c¸c qui chÕ chuyªn m«n, gi¶ng d¹y cÇn vËn dụng và bám xát các phơng pháp theo hớng đổi 11 Bµ: Phan ThÞ T×nh: Tæng sè ®iÓm: 556; XÕp lo¹i: Kh¸ * ý kiến nhận xét: Trình độ chuyên môn tơng đối vững vàng, nhiệt tình công tác, cần phát huy đợc đổi phơng pháp giảng dạy * Cuéc häc kÕt thóc vµo håi 11 h 30 phót cïng ngµy Tæ Trëng Ngêi ghi biªn b¶n TrÇn ThÞ Hång Ph¹m ThÞ KiÒu H¬ng Ch÷ kÝ c¸c thµnh viªn tæ (4) Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Biªn B¶n §¸nh Gi¸ , XÕp Lo¹i Gi¸o Viªn Th¸ng - N¨m häc 2008- 2009 Tæ chuyªn m«n: Khoa häc x· héi Trêng trung häc c¬ së Phóc S¬n C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 90/ SGD-§T- TCCB ngµy 20 th¸ng 09 n¨m 2009 cña Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo việc hớng dẫn tạm thời đánh giá , xếp loại giáo viªn c¸c trêng mÇm non , phæ th«ng vµ c¸c trung t©m trùc thuéc së GD& §T Căn vào nội quy (qui chế ) hoạt động đơn vị đã đợc thông qua hội nghị CNVC n¨m häc 2008- 2009 H«m nay, ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 2009 Tæ khoa häc tù nhiªn gåm 11/ 12 ngêi V¾ng : 01 (§/c Ng¸t: t¨ng cêng THCS NghÜa Lé) Đã tiến hành nhận xét đánh giá, xếp loại học kỳ giáo viên tổ theo 03 lĩnh vùc c«ng t¸c; KÕt qu¶ cô thÓ nh sau: Bµ: TrÇn ThÞ Hång: Tæng ®iÓm: 579; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiến nhận xét: Trình độ chuyên môn vững vàng, chất lợng hiệu giáo dục đảm bảo yêu cầu Nhiệt tình công tác Bµ : NguyÔn Minh Thanh : Tæng ®iÓm : 569; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, chÊt lîng hiệu giáo dục đảm bảo yêu cầu ¤ng: TrÇn Phong Quang Phó : Tæng ®iÓm : 589; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, kÕt qu¶ häc tập học sinh đảm bảo theo tiêu Bµ: Ph¹m ThÞ KiÒu H¬ng: Tæng ®iÓm: 573; XÕp lo¹i : Tèt ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, cã ý thøc tù häc tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn Bµ : NguyÔn ThÞ Thanh Minh : Tæng ®iÓm: 569; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt: Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, chÊt lîng đảm bảo yêu cầu Bµ: Bïi ThÞ Lan Anh : Tæng ®iÓm : 574; XÕp lo¹i : Tèt * ý kiÕn nhËn xÐt : Chuyªn m«n v÷ng vµng, chÊt lîng gi¶ng d¹y tèt, kÕt qu¶ häc tập học sinh đảm bảo theo tiêu Bµ : NguyÔn ThÞ Ph¬ng Thanh : Tæng ®iÓm : 571; XÕp lo¹i : Kh¸ (5) * ý kiến nhận xét: Chuyên môn tơng đối vững vàng, nhiệt tình công tác Bµ: L¬ng ThÞ §µo : Tæng ®iÓm : 570; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiến nhận xét : Chuyên môn tơng đối vững vàng; có ý thức đổi phơng ph¸p gi¶ng d¹y Bµ: Hoµng ThÞ Dung : Tæng ®iÓm : 570; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiÕn nhËn xÐt : Thùc hiÖn tèt c¸c qui chÕ chuyªn m«n, gi¶ng d¹y cÇn vËn dụng đúng phơng pháp theo hớng đổi 10 Bµ: Ph¹m ThÞ LiÔu : Tæng ®iÓm: 561; XÕp lo¹i : Kh¸ * ý kiÕn nhËn xÐt : Thùc hiÖn tèt c¸c qui chÕ chuyªn m«n, gi¶ng d¹y cÇn vËn dụng và bám sát các phơng pháp theo hớng đổi 11 Bµ: Phan ThÞ T×nh: Tæng sè ®iÓm: 556; XÕp lo¹i: Kh¸ * ý kiến nhận xét: Trình độ chuyên môn tơng đối vững vàng, nhiệt tình công tác, cần phát huy đc đổi phơng pháp giảng dạy * Cuéc häc kÕt thóc vµo håi 11 h 30 phót cïng ngµy Tæ Trëng Ngêi ghi biªn b¶n TrÇn ThÞ Hång Ph¹m ThÞ KiÒu H¬ng Ch÷ kÝ c¸c thµnh viªn tæ (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: ban tu nhan xet danh gia xep loai GVdoc, ban tu nhan xet danh gia xep loai GVdoc