TAP DOC 4 ONG TRANG THA DIEU

10 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:56

Ca ngợi chú bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi... Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi ..[r] (1)TẬP ĐỌC 4 (2)(3)(4)Luyện đọc Tìm hiểu - vi vút - chữ tốt văn hay - trí nhớ lạ thường Ý 1: Nguyễn Hiền thông minh - nghe giảng nhờ (5)(6)Luyện đọc Tìm hiểu Nguyễn Hiền mảnh gạch vỡ vi vút chữ tốt văn hay - trí nhớ lạ thường Ý 1: Nguyễn Hiền thông minh - nghe giảng nhờ Ý 2: ý chí vượt khó Nguyễn Hiền - trạng nguyên Ý 3: 13 tuổi Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên Nội dung: (7)(8)Tục ngữ thành ngữ nói ý nghĩa câu chuyện a Tuổi trẻ tài cao b Có chí nên (9) Thầy phải kinh ngạc học đến đâu hiểu đến có trí nhớ lạ thường Có hơm, thuộc hai mươi trang sách mà có chơi diều Sau nhà nghèo quá, phải bỏ học Ban ngày, chăn trâu, dù mưa gió nào, đứng ngồi lớp nghe giảng nhờ Tối đến, đợi bạn học thuộc (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP DOC 4 ONG TRANG THA DIEU, TAP DOC 4 ONG TRANG THA DIEU