Ban cam ket thuc hien va lam theo tam guong daoduc Ho Chi Minh

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:47

Thường xuyên học tập các văn bản chỉ đạo của các cấp, của ngành về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh[r] (1)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT Kính gửi: Ban Giám hiệu trường tiểu học Đức Bình Tơi tên là: Chức vụ: Hiện công tác trường tiểu học Đức Bình Căn thị số 2561/CT-BGD&ĐT ngày 18/5/2007 Bộ GD&ĐT, hướng dẫn số 85/SGD&ĐT ngày 22/6/2007, kế hoạch số 25-KH/HU ngày 15/3/2007 Ban Thường vụ huyện uỷ Tánh Linh kế hoạch số 292-KH/PGD-ĐT ngày 07/8/2007 Phịng GD&ĐT Tánh Linh, chương trình hành động kèm theo Quyết định 45/QĐ-ĐB2 việc tổ chức thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tơi xin cam kết thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung sau: 1 Thường xuyên học tập văn đạo cấp, ngành việc thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh thơng qua tác phẩm “Đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh” Khơng ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư” Đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống tệ nạn xã hội Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí 3 Tích cực hưởng ứng vận động “Hai không” với nội dung trọng tâm là: Không tiêu cực thi cử, không bệnh thành tích, khơng vi phạm đạo đức nhà giáo, khơng để học sinh không đạt chuẩn lên lớp 4 Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Pháp luật Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật Chấp hành nghiêm túc quy định giấc làm việc, hội họp chế độ báo cáo, công tác, sinh hoạt quy định Trong hành khơng la cà hàng quán Không phát ngôn bừa bãi vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo kể ngồi hành 5 Ln có ý thức tự phê bình phê bình, phải tự liên hệ với gương đạo đức Hồ Chí Minh từ xây dựng phương hướng phấn đấu rèn luyện phù hợp với vị trí cơng tác, học tập thân (2)toàn chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường Đức Bình, ngày 10 tháng năm 2007
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban cam ket thuc hien va lam theo tam guong daoduc Ho Chi Minh, Ban cam ket thuc hien va lam theo tam guong daoduc Ho Chi Minh