Tài liệu luận văn Nghiên Cứu Các Thông Số Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Hàn

156 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:44

HÀ ANH HUY - LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƠ KHÍ - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HÀ ANH HUY NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT HÀN KHI HÀN THÉP KHÔNG GỈ VỚI THÉP CACBON LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Đồng Nai, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HÀ ANH HUY NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT HÀN KHI HÀN THÉP KHÔNG GỈ VỚI THÉP CACBON CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ MÃ SỐ: 6052013 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐẶNG THIỆN NGÔN MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn I Mục lục II Danh mục ký hiệu chữ viết tắt VIII Danh mục bảng biểu XI Danh mục hình vẽ đồ thị XII MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu kim loại hàn 1.1.1 Thép không gỉ 1.1.1.1 Phân loại a Thép không gỉ austenit b Thép không gỉ ferit c Thép không gỉ mactenzit d Thép không gỉ duplex e.Thép không gỉ biến cứng kết tủa 1.1.1.2 Thành phần hóa học tính vật liệu thép không gỉ 1.1.1.3.Tính hàn thép không gỉ austenit a.Nứt nóng kim loai mối hàn vùng ảnh hƣởng nhiệt b Giòn kim loại mối hàn thép chịu nhiệt thép bền nhiệt nhiệt độ cao 10 c Suy giảm tính thép khơng gỉ austenit hệ số giãn nở nhiệt lớn 11 d.Hiện tƣợng phá hủy liên kết hàn thép austenit ăn mòn tinh 12 giới e Hiện tƣợng phá hủy liên kết hàn thép không gỉ austenit ăn 13 mòn dƣới ứng suất 1.1.1.4 Công nghệ hàn thép không gỉ 316L phƣơng pháp 13 hàn TIG 1.2 Thép cacbon 15 1.2.1.1 Phân loại 15 a Thép cacbon thấp 15 b Thép cacbon trung bình 15 c Thép cacbon cao 15 1.2.1.2 Thành phần hóa học tính vật liệu thép 16 cacbon 1.2.1.3 Tính hàn thép A516 Grade 65 16 a Chu trình nhiệt hàn tính chất vùng ảnh hƣởng nhiệt 17 b Nhiệt độ đƣờng hàn TIG 18 1.2.1.4 Công nghệ hàn thép A516 Grade 65 phƣơng pháp hàn TIG 18 1.3 Công nghệ hàn vật liệu khác chủng loại phƣơng pháp hàn TIG 18 1.3.1 Khái niệm nguyên lý hoạt động phƣơng pháp hàn TIG 18 1.3.2 Đặc điểm trình hàn 19 1.3.3 Điện cực hàn TIG 20 1.3.4 Cƣờng độ dòng điện hàn TIG 21 1.3.5 Điện áp hồ quang 22 1.3.6 Khí bảo vệ 23 1.3.7 Kim loại đắp (dây hàn phụ) 24 1.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 25 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 25 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi 25 1.6 Định hƣớng nghiên cứu đề tài 27 Chƣơng MỤC TIÊU, NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu đề tài 28 2.2.1.Nghiên cứu lý thuyết 28 2.2.2.Nghiên cứu thực nghiệm 29 2.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 29 2.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 29 2.3.2 Phạm vi nghiên cứu 30 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 30 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 32 3.1 Các phƣơng pháp hàn thép cacbon thép không gỉ 32 3.1.1.Hàn thép cacbon với thép không gỉ phƣơng pháp hàn nổ (Explosive Welding Process) 32 3.1.2 Hàn thép cacbon với thép không gỉ phƣơng pháp hàn ma sát 33 a Hàn thép cacbon với thép không gỉ phƣơng pháp hàn ma 33 sát ngoáy (Friction Stir Welding Process) b Hàn thép cacbon với thép không gỉ phƣơng pháp hàn ma sát quay 35 3.1.3 Hàn thép cacbon với thép không gỉ phƣơng pháp điện tiếp xúc điểm điện trở (Resistance Spot Welding Process) 35 3.1.4 Hàn thép cacbon – thép không gỉ phƣơng pháp hàn hồ quang 37 3.1.4.1 Hàn thép cacbon – thép không gỉ phƣơng pháp hàn MIG 37 3.1.4.2 Hàn thép cacbon – thép không gỉ phƣơng pháp hàn 37 TIG 3.2 Khuyết tật mối hàn 38 3.2.1 Ngậm xỉ (Solid inclusions) 38 3.2.2 Thiếu ngấu (Lack of fusion) 40 a Thiếu ngấu cạnh 40 b.Thiếu ngấu lớp 41 c.Thiếu ngấu chân 42 3.2.3 Không thấu (Lack of penetration) 43 a.Không thấu hoàn toàn 43 b.Thiếu thấu chân 44 3.2.4.Khuyết tật rỗ khí/hốc khí (Cavities) 44 3.2.5.Nứt (Cracks) 47 a Nứt dọc 48 b Nứt ngang 48 c Nứt tia 49 d Nứt rãnh hồ quang hàn 49 e.Nứt theo chất 50 3.3 Các phƣơng pháp kiểm tra khuyết tật mối hàn 51 3.3.1 Kiểm tra mối hàn phƣơng pháp siêu âm (UT- 52 Ultrasonic Test) 3.3.1.1.Qui trình chung 52 3.3.1.2.Kiểm tra mối hàn giáp mối 53 3.3.2 Kiểm tra mối hàn phƣơng pháp chụp ảnh phóng xạ 58 3.3.3 Kiểm tra vật liệu thử kéo 61 3.3.3.1.Các phƣơng pháp kiểm tra độ bền 63 a Thử kéo ngang 63 b Thử kéo kim loại đắp toàn mối hàn (kéo dọc) 64 3.3.4 Thử uốn tĩnh (uốn công nghệ) 66 b Thử b gãy mối hàn giáp mối (nick- break tests) 71 c Thử b gãy mối hàn góc 72 Chƣơng THỰC NGHIỆM – ĐÁNH GIÁ 73 4.1 Quá trình thực mẫu hàn giáp mối 73 4.1.1 Chuẩn bị mẫu hàn 73 4.1.1.1.Kích thƣớc chi tiết mẫu 73 4.1.1.2.Thiết kế mối ghép 73 4.1.1.3.Lựa chọn vật liệu hàn 74 4.1.2.Hàn đính 76 4.1.2.1.Trình tự kích thƣớc mối hàn đính 77 4.1.2.2.Xử lý biến dạng hàn 78 4.1.3.Hàn 80 4.1.3.1.Năng lƣợng đƣờng (Heat input) 80 4.1.3.2.Nhiệt độ đƣờng hàn (Tip- interpass temperature) 81 4.1.3.3.Trình tự bố trí lớp hàn đƣờng hàn 81 4.1.4.Kiểm tra 82 4.1.5Trang thiết bị hàn 82 4.2 Thực nghiệm chế tạo mẫu hàn ứng với đƣờng kính que hàn bù 83 1,6 mm 4.2.1.Quy trình thực nghiệm mẫu hàn 83 4.2.1.1.Chuẩn bị mẫu hàn 83 4.2.1.2.Hàn đính 86 4.2.1.3.Hàn 88 4.2.2 Kiểm tra 4.3 Thực nghiệm chế tạo mẫu hàn ứng với đƣờng kính que hàn bù  96 97 2,4 mm 4.3.1.Quy trình thực nghiệm mẫu hàn 4.3.1.1.Chuẩn bị mẫu hàn 97 4.3.1.2.Hàn đính 97 4.3.1.3.Hàn 97 4.3.2 Kiểm tra 101 4.4 Thực nghiệm chế tạo mẫu hàn ứng với đƣờng kính que hàn bù 105 3.2 mm 4.4.1.Chuẩn bị mẫu hàn 105 4.4.1.1.Hàn đính 106 4.4.1.2.Hàn 106 4.4.2.Kiểm tra 109 4.4.3.Quy trình xác định thơng số hàn đạt suất cao 110 4.4.4.Xác định cƣờng độ dòng điện 110 4.4.5.Quy trình hàn với cƣờng độ dịng điện hàn I= 160 (A) 110 4.4.5.1.Chuẩn bị mẫu hàn 110 4.4.5.2.Hàn đính 110 4.4.5.3.Hàn 111 4.4.5.4.Kiểm tra 114 a Kiểm tra ngoại dạng 114 b Kiểm tra chụp X-quang 114 c Kiểm tra siêu âm 115 d.Kiểm tra độ bền kéo, uốn 116 4.4.6.Thực nghiệm quy trình chế tạo mẫu hàn I= 180(A) 118 4.4.6.1.Chuẩn bị mẫu hàn 118 4.4.6.2.Hàn đính 118 4.4.6.3.Hàn 119 4.4.6.4.Kiểm tra 122 a Kiểm tra ngoại dạng 122 b Kiểm tra chụp X-quang 122 c Kiểm tra siêu âm 123 d.Kiểm tra độ bền kéo, uốn 124 4.4.7.Thực nghiệm quy trình chế tạo mẫu hàn I= 200(A) 126 4.4.7.1.Chuẩn bị mẫu hàn 126 4.4.7.2.Hàn đính 126 4.4.7.3.Hàn 127 4.4.7.4.Kiểm tra 129 a Kiểm tra ngoại dạng 129 Nhận xét 130 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 132 5.1 Kết luận 132 5.2 Kiến nghị 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 PHỤC LỤC 137 MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Trong công nghiệp hóa chất dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục điều kiện công nghệ khắc nghiệt đƣợc khống chế nghiêm ngặt mơi trƣờng hóa chất gây nên han gỉ, hƣ hỏng cho thiết bị, máy móc Theo số liệu thống kê nhất, nhà máy hóa chất chi phí dành cho bảo vệ chống ăn mòn chiếm 70 - 80% chi phí sửa chữa dịch vụ sửa chữa năm Do vậy, ngƣời ta ngày ý đến việc bảo vệ chống ăn mịn thiết bị cơng nghệ để đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục, không bị gián đoạn Một kỹ thuật bảo vệ chống ăn mòn lựa chọn loại vật liệu chế tạo nên kết cấu, máy móc có khả làm chậm q trình ăn mịn Thép khơng gỉ, thép hợp kim cao chịu ăn mịn sở thép crơm – niken có giá thành cao, vật liệu đƣợc sử dụng phổ biến ngành cơng nghiệp hóa chất để chế tạo thiết bị, máy móc sản xuất hóa chất Tuy vậy, ngƣời ta sử dụng thép hợp kim để chế tạo hồn tồn kết cấu máy lý kinh tế, mà sử dụng chúng cho vị trí cơng nghệ có u cầu cao nhiệt chống mòn Từ đây, vấn đề sử dụng kết cấu đƣợc hình thành từ hai loại vật liệu thép cacbon thép không gỉ đƣợc đặt Để đáp ứng điều này, nhà chế tạo máy đƣa giải pháp sử dụng đồng thời thép hợp kim (thép không gỉ) thép cacbon kết cấu kỹ thuật hàn Đây vấn đề khó khăn thực tế, để xây dựng qui trình hàn thép khơng gỉ - thép cacbon khơng đơn giản chúng khơng phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật mà phụ thuộc vào tay nghề ngƣời thợ Ngoài ra, việc cải thiện suất hàn mà đảm bảo chất lƣợng mối hàn nhƣ khơng có khuyết tật hàn vấn đề đặt thực tế Tring thực tế sản xuất, suất hàn phụ thuộc vào nhiều thông số nhƣ chế độ hàn, vật liệu hàn, tốc độ hàn, trang bị gá kẹp tay nghề thợ hàn Đây nội dung đƣợc quan tâm đề 140 5.2 KIẾN NGHỊ Đề tài bỏ ngỏ số vấn đề chƣa triển khai nghiên cứu: Các mẫu hàn sau chế tạo xong dừng lại đánh giá kỹ thuật kiểm tra không phá hủy phá hủy Do số lƣợng mẫu, số lần thực nghiệm hạn chế mẫu hàn kiểm tra không phá hủy phá hủy chƣa đƣa đƣợc thông số chế độ hàn tối ƣu Kích thƣớc khuyết tật dừng lại kích thƣớc theo chiều dài, chƣa đề cập đến kích thƣớc chiều cao, chiều rộng dung sai khuyết tật (hạn chế công nghệ thiết bị đo kiểm) Kiến nghị nghiên cứu tiếp theo: Cần đa dạng kiểm ra, đánh giá mẫu hàn (va đập, độ cứng) từ tìm thông số chế độ hàn tối ƣu cho liên kết hai vật liệu Nghiên cứu khác tổ chức tế vi thép cacbon thấp thép khơng gỉ, từ đề xuất biện pháp công nghệ phù hợp để kiểm tra liên kết hàn phƣơng pháp kiểm siêu âm tổ hợp pha (phƣơng pháp chụp ảnh phóng xạ khơng có khác biệt nhiều kiểm tra hai vật liệu này) Ứng dụng tự động hóa giới hóa vào q trình chế tạo mẫu hàn mẫu hàn nhằm hạn chế phụ thuộc vào tay nghề ngƣời thợ 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] TS Ngô Lê Thông.Công nghệ hàn điện nóng chảy NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2005 [2] PGS, TS Hoàng Tùng, PGS, TS Nguyễn Thúc Hà, TS Ngô Lê Thông, KS Chu Văn Khang.Sổ tay hàn NXB Khoa học Kỹ thuật, 2007 [3] Trần Văn Niên, Trần Thế San.Thực hành kỹ thuật Hàn – Gò NXB Đà Nẵng, 2001 [4] GS, TS.Trần Văn Địch, PGS, TS Ngơ Trí Phúc.Sổ tay thép giới NXB Khoa học Kỹ thuật, 2006 [5] Nguyễn Văn Dán, Nguyễn Ngọc Hà, Đặng Vũ Ngoạn, Trƣơng Văn Trƣờng Vật liệu kỹ thuật NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2002 [6] Nguyễn Đức Thắng (chủ biên) Đảm bảo chất lƣợng hàn NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật Hà Nội, 2009 [7] Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lƣờng – Chất lƣợng Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia hàn, hàn đồng hàn vảy, 2010 [8] PGS, TS Nguyễn Thúc Hà, TS.Bùi Văn Hạnh, Ths Võ Văn Phong.Giáo trình công nghệ hàn NXB Giáo Dục Việt Nam, 2009 [9] Phan Văn Toản Nghiên cứu qui trình cơng nghệ chế tạo chi tiết mẫu có khuyết tật hàn Luận văn thạc sĩ, 2013 [10] Trần Đình Toại Nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép trình hàn TIG Luận án tiến sĩ kỹ thuật khí, 2013 TIẾNG NƢỚC NGỒI [11] Kobeco Welding Handbook, Kobe Steel, Ltd Welding Company [12] Vikas Chauhan, Dr R S Jadoun Parametric Optimization of Migwelding for Stainless Steel (ss-304) Designmethod,1stInternational Andlow Carbon Conference Engineering & Management (IOCRSEM 2014) on Steel Using Research in Taguchi Science, 142 [13] Pawan Kumar, Dr.B.K.Roy, Nishant Parameters Optimization for Gas Metal Arc Welding of AusteniticStainless Steel (AISI 304) & Low Carbon Steel using Taguchi’s Technique,International Journal of Engineering and Management Research, Vol.-3, Issue-4, August 2013 [14] K Krishnaprasad, Raghu V.Prakash Fatigue Crack Growth Behavior in Dissimilar Metal Weldment of Stainless Steel and Carbon Steel,World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:3 2009-08-22 [15] Wichan Chuaiphan, Somrerk Chandra – ambhom, Satian Nitawach, Banleng Sonil Dissimilar WeldingBetween AISI 304 Stainless Steel and AISI 1020 Carbon Steel Plate,Aplied Mechanics and Materials Vols 268-270 (2013) pp 283-290 [16] Standard codes AWS D1.1 2010, AWS D1.6 2016, AWS A3.0, AWS A5.1, AWS A5.15, AWS A5.18, AWS D 9.1 [17] Standard codes ASME IX 2010, ASME B31.8-2010 [18] International Atomic Energy Agency Guidebook for the Fabrication of Non- Destructive Testing (NDT) Test Specimens - Training Course Series No 13 IAEA, 2001 [19] The Avesta Welding Manual Practice and Products for Stainless Steel Welding [20] John E Bringas, Handbook of Comparative World Steel Standards, 3rd Edition ASTM International, 2004 WEBSITE [21] http://ijater.com/Files/f2f70254-bbb7-48e5-a19e- 32738b18_IOCRSEMME_43.pdf (truy xuất tháng 10 năm 2014) [22] http://www.kskct.cz/images/materialy/en/avesta.pdf (truy xuất tháng 10 năm 2014) [23] http://www.ssina.com/download_a_file/weldingbook.pdf (truy xuất tháng 11 năm 2014) [24] http://www.steel-plate-sheets.com/steelgrade/.(truy xuất tháng năm 2015) [25] http://maymoccongnghiep.com.vn/nguyen-ly-hoat-dong-cua-may-han-tig.html 143 (truy xuất tháng năm 2015) [26] http://weldingdesign.com/processes/mechanical-weld-backing-methods (truy xuất tháng năm 2015) [27] http://www.millerwelds.com/resources/articles/alloy-pipe-welding-TIG- GTAW-alloyed-/ (truy xuất tháng năm 2015) [28] http://www.bocworldofwelding.com.au/media/pdf/welding%20consumab les-stainless%20steel.pdf 144 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng Tổng Hợp Các Thông Số Của Chế Độ Hàn Mẫu TC1-TS1 ,TC2-TS2 Và TC3-TS3 Dây hàn phụ Đƣờng hàn Phƣơng Đƣờng pháp Ký hiệu kính hàn (mm) Dịng điện Cực tính Điện Tốc độ hàn Ampe áp (A) (Vôn) (mm/phút) Năng lƣợng đƣờng (KJ/mm) TIG ER309L 1,6 DCEN 130 14,2 153 0,72 TIG ER309L 1,6 DCEN 130 14,2 124 0,89 TIG ER309L 1,6 DCEN 135 14,4 123 0,94 TIG ER309L 1,6 DCEN 130 14,2 161 0,68 TIG ER309L 1,6 DCEN 135 14,4 170 0,67 TIG ER309L 1,6 DCEN 135 14,4 128 0,91 TIG ER309L 1,6 DCEN 135 14,4 158 0,73 TIG ER309L 1,6 DCEN 135 14,4 125 0,93 145 PHỤ LỤC Bảng tổng hợp thơng số trung bình chế độ hàn mẫu TC4 - TS4, TC5 - TS5 TC6 - TS6 Dây hàn phụ Đƣờng hàn Phƣơng Đƣờng pháp Ký hiệu kính hàn (mm) Dịng điện Cực tính Điện Tốc độ áp hàn Ampe (A) (Vôn) (mm/phút) Năng lƣợng đƣờng (KJ/mm) TIG ER309L 2,4 DCEN 140 15,6 154 0,85 TIG ER309L 2,4 DCEN 145 15,8 160 0,86 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 156 0,92 TIG ER309L 2,4 DCEN 145 15,8 122 1,12 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 127 1,13 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 115 1,25 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 135 1,06 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 152 0,94 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 126 1,14 146 PHỤ LỤC Bảng tổng hợp thông số trung bình chế độ hàn mẫu TC7 - TS7, TC8 - TS8 TC9 - TS9 Dây hàn phụ Đƣờng Phƣơng Đƣờn hàn pháp hàn Ký hiệu g kính (mm) Dịng điện Cực tính Am pe Điện áp Tốc độ hàn (Vôn) (mm/phút) (A) Năng lƣợng đƣờng (KJ/mm) TIG ER309L 3,2 DCEN 140 15,6 154 0,85 TIG ER309L 3,2 DCEN 175 17 172 1,03 TIG ER309L 3,2 DCEN 200 18 171 1,26 TIG ER309L 3,2 DCEN 215 18,6 169 1,41 TIG ER309L 3,2 DCEN 225 18,8 165 1,53 TIG ER309L 3,2 DCEN 175 17 172 1,03 TIG ER309L 3,2 DCEN 175 17 167 1,06 TIG ER309L 3,2 DCEN 225 18,8 170 1,49 TIG ER309L 3,2 DCEN 175 161 1,10 17 147 PHỤ LỤC Bảng tổng hợp thông số trung bình chế độ hàn mẫu TC10 - TS10, TC11 TS11 TC12 - TS12 Dây hàn phụ Phƣơng Đƣờng Đƣờng pháp hàn Ký hiệu kính hàn (mm) Dịng điện Cực tính Ampe (A) Điện áp Tốc độ hàn (Vôn) (mm/phút) Năng lƣợng đƣờng (KJ/mm) TIG ER309L 2,4 DCEN 140 15,6 154 0,85 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 163 0,88 TIG ER309L 2,4 DCEN 160 16,4 158 0,99 TIG ER309L 2,4 DCEN 155 16,2 142 1,06 TIG ER309L 2,4 DCEN 160 16,4 147 1,07 TIG ER309L 2,4 DCEN 155 16,2 139 1,08 TIG ER309L 2,4 DCEN 160 16.4 146 1,07 TIG ER309L 2,4 DCEN 160 16,4 154 1,02 TIG ER309L 2,4 DCEN 150 16 134 1,07 148 PHỤ LỤC Bảng 5.11: Bảng tổng hợp thông số trung bình chế độ hàn mẫu TC13-TS13, TC14-TS14 TC15-TS15 Dây hàn phụ Phƣơng Đƣờng Đƣờng pháp hàn Ký hiệu kính hàn (mm) Dịng điện Cực tính Amp e Điện áp Tốc độ hàn (Vôn) (mm/phút) (A) Năng lƣợng đƣờng (KJ/mm) TIG ER309L 2,4 DCEN 140 15,6 154 0,85 TIG ER309L 2,4 DCEN 165 16,2 168 0,95 TIG ER309L 2,4 DCEN 175 16,6 165 1,05 TIG ER309L 2,4 DCEN 180 16,8 158 1,14 TIG ER309L 2,4 DCEN 180 16,8 161 1,12 TIG ER309L 2,4 DCEN 165 16,2 155 1,03 TIG ER309L 2,4 DCEN 160 16 159 0,96 TIG ER309L 2,4 DCEN 180 16,8 164 1,10 TIG ER309L 2,4 DCEN 160 16 156 0,98 149 PHỤ LỤC Bảng 5.13: Bảng tổng hợp thơng số trung bình chế độ hàn mẫu : TC16-TS16, TC17-TS17và TC18-TS18: Dây hàn phụ Phƣơng Đƣờng Đƣờng pháp hàn Ký hiệu kính hàn (mm) Dịng điện Cực tính Điện Tốc độ hàn Ampe áp (A) (Vôn) (mm/phút) Năng lƣợng đƣờng (KJ/mm) TIG ER309L 2,4 DCEN 140 15,6 154 0,85 TIG ER309L 2,4 DCEN 170 16,8 171 1,00 TIG ER309L 2,4 DCEN 180 17,2 165 1,12 TIG ER309L 2,4 DCEN 190 17,6 163 1,23 TIG ER309L 2,4 DCEN 200 18,0 166 1,30 TIG ER309L 2,4 DCEN 175 17,0 153 1,16 TIG ER309L 2,4 DCEN 175 17,0 162 1,10 TIG ER309L 2,4 DCEN 200 18,0 172 1,25 TIG ER309L 2,4 DCEN 160 16,4 151 1,04 150 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH THÉP TẤM ĐỂ THÍ NGHIỆM 151 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM HÀN 152 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN 153 PHỤ LỤC 10 HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM UỐN MỐI HÀN 154 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH SIÊU ÂM MỐI HÀN ... lƣợng mối hàn 2.2 Nội dung nghiên cứu đề tài Kết cấu luận văn ? ?Nghiên cứu thông số ảnh hưởng đến suất hàn hàn thép không gỉ với thép các- bon” đƣợc thực bao gồm nội dung sau: 2.2.1 Nghiên cứu lý... đạt suất cao trình hàn hai loại vật liệu hàn khác Từ kết nghiên cứu thực nghiệm đƣa quy trình hàn tối ƣu để xác định chế độ hàn hợp lý đạt suất cao 2.2.3 Kết cấu luận văn ? ?Nghiên cứu thông số ảnh. .. VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu: - Qui trình hàn chế tạo chi tiết mẫu cho cặp vật liệu thép cacbon với thép không gỉ austenit A240 - Nghiên cứu thông số ảnh hƣởng đến chế độ hàn, suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu luận văn Nghiên Cứu Các Thông Số Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Hàn, Tài liệu luận văn Nghiên Cứu Các Thông Số Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Hàn