Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đao xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954)

24 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:08

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm làm sáng tỏ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong xây dựng CCDK thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 -1954), từ đó rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ NGUYỄN THỊ NGÂN ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CĂN CỨ DU KÍCH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1946 - 1954) Chuyên ngành:Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 62 22 03 15 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Hà Nội – 2020 Cơng trình hoàn thành Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vào hồi ngày tháng năm 2020 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để tiến hành khởi nghĩa chiến tranh cách mạng, phải trả lời câu hỏi: Dựa vào đâu lấy sức đâu để giành thắng lợi? Tức phải giải vấn đề tiềm lực khởi nghĩa chiến tranh cách mạng, đảm bảo nguồn cung cấp sức người, sức nguồn động viên cổ vũ trị tinh thần Hồ Chí Minh khẳng định “Muốn khởi nghĩa phải có địa, muốn kháng chiến phải có hậu phương” [78, tr.173] Theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, hậu phương nhân tố thường xuyên định thắng lợi chiến tranh: “Muốn tiến hành chiến tranh cách thực sự, phải có hậu phương tổ chức vững Mơ ̣t quân đô ̣i giỏi nhấ t, những người trung thành nhấ t với sự nghiê ̣p cách ma ̣ng cũng lâ ̣p tức bi ̣ kẻ thù tiêu diê ̣t nế u ho ̣ không đươ ̣c vũ trang, tiế p tế lương thực và huấ n luyê ̣n đầ y đủ [136, tr.497] Trong lịch sử chống ngoại xâm dân tộc, đứng lên chiến đấu để giành bảo vệ độc lập dân tộc, nhà lãnh đạo khởi nghĩa chiến tranh cách mạng biết lập chỗ đứng chân, trọng dựa vào điều kiện nhân hòa, địa lợi để xây dựng phát triển lực lượng Phát huy truyề n thố ng đánh giă ̣c giữ nước của dân tộc, tiế p thu lý luâ ̣n của chủ nghiã Mác Lênin về chiế n tranh cách ma ̣ng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, Đảng phát động chiến tranh nhân dân rộng lớn, huy động toàn dân đánh giặc với lực lượng vũ trang ba thứ qn làm nịng cốt, lực lượng dân quân du kích chiến tranh du kích (CTDK) giữ vị trí quan trọng Một thành công to lớn Đảng việc phát động CTDK đạo quân dân ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng hệ thống khu du kích (KDK) du kích (CCDK) làm nơi đứng chân lực lượng kháng chiến, làm bàn đạp tiến cơng vùng chiếm đóng qn địch, góp phần vào việc phân tán, chia cắt, giam chân, tiêu diệt lực lượng quân địch, làm thất bại âm mưu quân trị địch, góp phần bồi dưỡng lực lượng cách mạng q trình kháng chiến Khu du kích là: “khu vực dân cư nằm vùng địch tạm chiếm, có hoạt động chiến tranh du kích lực lượng kháng chiến thường xuyên diễn tranh chấp giằng co với địch để giành quyền làm chủ hoàn toàn”[35, tr.445] Căn du kích là: “khu vực dân cư giải phóng nằm vùng địch tạm chiếm trở thành chỗ dựa chiến tranh du kích”[35, tr.78] Đặc trưng của du kích là: Chính quyền đối phương bị lật đổ; lực lượng vũ trang đối phương bị tiêu diệt; tổ chức trị phản động tan rã, gián điệp phần tử phản động cách mạng đối phương cài lại phải hoạt động bí mật; quyền cách mạng thành lập quản lý hoạt động xã hội, tổ chức cách mạng hoạt động cơng khai Tuy nhiên CCDK cịn nằm vòng vây đối phương, bị địch uy hiếp, nên tình hình chưa thật ổn định Căn du kích củng cố dần trở thành vùng giải phóng Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều KDK CCDK xây dựng rộng rãi khắp nơi, trở thành hậu phương (HP) CTDK khiến cho CTDK sinh sôi, nảy nở, làm tan rã hệ thống chiếm đóng qn xâm lược Q trình xây dựng bảo vệ KDK CCDK trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, để biến hậu phương đối phương thành tiền phương chiến tranh cách mạng, từ mở rộng hậu phương kháng chiến ta vùng bị tạm chiếm Căn du kích thực trở thành nơi đứng chân lực lượng vũ trang, nơi cung cấp sức người, sức cho kháng chiến Tuy có khác quy mơ KDK CCDK HP CTDK, chiến tranh nhân dân địa phương Đồng thời nơi đứng chân đội chủ lực đường tiến cơng vào vùng đối phương kiểm sốt để hoạt động rút vùng tự để xây dựng lực lượng Mặt khác, KDK CCDK vừa tiền tuyến vừa hậu phương chiến tranh cách mạng Sự đời KDK CCDK sáng tạo chiến lược Đảng nhân dân Việt Nam, làm cho hậu phương chiến tranh nhân dân khác hẳn hậu phương chiến tranh thông thường, đặc biệt khơng thể phân biệt rạch rịi với tiền tuyến Tuy nhiên, trình xây dựng KDK CCDK có nhiều biến động, lực lượng kháng chiến phải đối chọi với càn quét đối phương Có CCDK bị quân đội đối phương tập trung quân động phương tiện chiến tranh đánh phá ác liệt, thiết lập lại máy kìm kẹp, chiếm đóng phải lùi lại cấp độ KDK, có cịn sở trị trở thành vùng trắng Ngược lại, có từ làng xã chiến đấu liên hoàn gặp điều kiện thuận lợi phát triển lên thành KDK, tiến thẳng lên thành CCDK liên hoàn, vùng giải phóng rộng lớn Đi từ sở trị, tiến lên xây dựng KDK, CCDK trình phát triển đầy cam go, phải trải qua bước quanh co, chí thụt lùi tạm thời Tùy theo tương quan so sánh lực lượng, CCDK có nơi bị thu hẹp, có nơi mở rộng, nhìn chung phạm vi nước CCDK khơng gừng mở rộng “Khi toàn dân đứng lên đánh giặc đụng vào đâu gặp quân ta Mỗi du kích ta vùng địch kiểm soát khác bị địch bao vây, tất du kích, cộng với vùng tự rộng lớn ta họp thành lưới bủa vay quân địch”[111, tr.1024] Xây dựng CCDK kết phong trào xây dựng làng xã chiến đấu, mầm kháng chiến phải từ làng xã dấy lên Làng sở gốc rễ CTDK nhiều làng kháng chiến liên hoàn hợp thành một KDK CCDK “Có thể ví làng chiến đấu viên gạch, du kích tường, khối tổng hợp làng chiến đấu tạo sức mạnh tác dụng to lớn” [117, tr.40] Xây dựng CCDK điển hình sáng tạo Đảng việc vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng hậu phương chiến tranh nhân dân nhằm huy động toàn dân tham gia kháng chiến, thực người dân chiến sĩ, làng xóm pháo đài Hưng Yên là vùng đấ t điạ nhân linh kiê ̣t - nằ m ở trung tâm đồ ng bằ ng Bắ c Bơ ̣, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân Hưng Yên lãnh đạo Đảng bô ̣ tin̉ h Hưng Yên đã tiến hành đấu tranh trường kỳ, anh dũng để bảo vệ quê hương Trong chiến đấu đầy cam go đó, các KDK, CCDK lầ n lươ ̣t đời, đóng vai trị quan trọng chiến đấu trở thành biểu tượng cho tinh thần không chịu khuất phục Đảng nhân dân Hưng Yên Đã có nhiề u công trin ̀ h khoa ho ̣c, tài liê ̣u, sách báo viế t về cuô ̣c kháng chiế n chố ng Pháp điạ bàn tỉnh Hưng Yên giai đoa ̣n 1946-1954 chưa có công triǹ h khoa ho ̣c nào nghiên cứu mô ̣t cách toàn diê ̣n về sự lañ h đa ̣o của Đảng bô ̣ tin̉ h Hưng Yên viê ̣c xây dựng CCDK, loại hình hâ ̣u phương ta ̣i chỡ c ̣c kháng chiế n chố ng Pháp Do đó nghiên cứu vấ n đề Đảng bô ̣ tin̉ h Hưng Yên lañ h đa ̣o xây dựng CCDK kháng chiế n chố ng Pháp không chỉ góp phầ n làm rõ quá triǹ h thực hiê ̣n đường lố i chiế n tranh nhân dân của Đảng mà còn góp phầ n tim ̀ hiể u vai trò của CCDK cuô ̣c kháng chiế n chố ng Pháp điạ bàn tin̉ h Hưng Yên Hiê ̣n nay, Viê ̣t Nam bước vào giai đoa ̣n phát triể n mới với những thời và thách thức mới Nhiê ̣m vu ̣ xây dựng Tổ quố c gắ n liề n với nhiê ̣m vu ̣ bảo vê ̣ vững chắ c Tổ quố c, bảo vê ̣ thành quả cách mạng từng điạ phương để đề phòng chiế n tranh xâm lươ ̣c của kẻ đich ̣ vấn đề cần thiết Nghiên cứu về sự lãnh đa ̣o của Đảng bô ̣ tin̉ h Hưng Yên xây dựng CCDK kháng chiế n chố ng thực dân Pháp (1946 - 1954) để rút mô ̣t số kinh nghiê ̣m lich ̣ sử, góp phầ n giáo du ̣c truyề n thố ng cách ma ̣ng điạ phương, tổ ng kế t công tác quố c phòng điạ phương, phu ̣c vu ̣ cho sự nghiê ̣p bảo vê ̣ Tổ quố c hiê ̣n vấn đề cần thiết Chính vì những lý đó, cho ̣n đề tài: “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đa ̣o xây dựng du kích kháng chiế n chớ ng Pháp (1946 -1954)” làm đề tài luận án Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với mong muốn góp phần tổng kết lại tồn chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên trình xây dựng CCDK thời kỳ 1946 - 1954, đồng thời đánh giá thành công hạn chế, rút kinh nghiệm để vận dụng xây dựng quốc phịng tồn dân địa phương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Luận án làm sáng tỏ trình lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 -1954), từ rút số kinh nghiệm có giá trị tham khảo Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài -Tập hợp hệ thống hóa tư liệu q trình Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến q trình Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) - Phân tích chủ trương trình đạo Đảng tỉnh Hưng Yên thực xây dựng CCDK kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) - Nhận xét ưu điểm, hạn chế rút kinh nghiệm lịch sử từ trình Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đố i tượng nghiên cứu Nghiên cứu yếu tố tác động đến trình hoạch định chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK kháng chiến chống Pháp Nghiên cứu chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên trình lãnh đạo xây dựng CCDK Nghiên cứu đạo Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK mặt: trị, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến trình xây dựng CCDK địa bàn tỉnh Hưng Yên điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, truyền thống lịch sử văn hóa, chủ trương chung Đảng xây dựng CCDK Nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn địch việc chiếm đóng Đồng Bắc Bộ (ĐBBB) có Hưng Yên Luận án nghiên cứu chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK Luận án nghiên cứu trình xây dựng, trưởng thành hoạt động lực lượng vũ trang địa phương, đặc biệt lực lượng dân quân du kích Luận án nghiên cứu q trình xây dựng CCDK từ sở trị ban đầu chuẩn bị cho đời KDK CCDK, đến trình lãnh đạo xây dựng bảo vệ CCDK trị, qn sự, kinh tế, văn hóa xã hội Trong có đấu tranh chống địch càn quét để bảo vệ CCDK, làm thất bại âm mưu: “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” Nghiên cứu hình thành phát triển số KDK CCDK cụ thể địa bàn tỉnh Hưng Yên Về không gian: Nghiên cứu phạm vi toàn địa bàn tỉnh Hưng Yên, đặc biệt KDK CCDK mở kháng chiến chống Pháp địa bàn tỉnh Về thời gian: Nghiên cứu trình Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK từ năm 1946 đến năm 1954 Từ kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19-12-1946) đến kháng chiến chống Pháp kết thúc địa bàn tỉnh Hưng Yên (10-1954) Trong q trình nghiên cứu Luận án có đề cập đến khoảng thời gian trước ngày 19-12-1946 nhằm làm rõ yếu tố tác động công tác chuẩn bị tiền đề để xây dựng KDK, CCDK tỉnh Hưng Yên giai đoạn sau Cơ sở lý luận, nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Luận án nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm lớn Đảng chủ trương xây dựng HP, CCĐ, CCDK Nguồn tài liệu Đề tài luận án thực sở tập hợp nguồn tài liệu tài liệu thành văn tài liệu không thành văn Nguồn tài liệu thành văn: Đó tác phẩm Mác- Ănghen, Hồ Chí Minh HP, CCĐ, CCDK; văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết, định, thị, báo cáo Liên khu ủy III, Đảng tỉnh Hưng Yên Các sách chuyên khảo, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, cơng trình nghiên cứu xuất HP, CCDK Đây nguồn tài liệu có giá trị to lớn việc hoàn thành luận án Nguồn tài liệu không thành văn: qua tập hồi ký, qua câu chuyện, qua lời kể nhân chứng lịch sử tập hợp lại, làm phong phú thêm nội dung luận án Đây nguồn tài liệu để NCS đối chiếu điều kiện công tác lưu trữ tư liệu địa phương thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhiều hạn chế Phương pháp nghiên cứu Dựa sở lý luận chung chủ nghĩa Mác - Lênin, tác giả sử dụng phương pháp khoa học lịch sử phương pháp lịch sử, phương pháp logic, đồng thời luận án có sử dụng số phương pháp khác phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê,… Cụ thể: Phương pháp lịch sử sử dụng chủ yếu chương chương để phân kỳ lịch sử từ (12-1946 đến 12-1950; từ 1-1950 đến 10-1954), trình hệ thống hóa quan điểm, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng tỉnh Hưng Yên theo tiến trình kịch sử chương, tiết để thấy rõ hình thành, phát triển đường lối, chủ trương xây dựng CCDK, chứng minh nhận định khái quát nội dung lịch sử Phương pháp logic sử dụng tất chương luận án Trong chương chương phương pháp logic sử dụng để sâu chuỗi kiện chủ yếu, khái quát hoàn cảnh lịch sử cụ thể, nội dung trọng tâm văn kiện, nghị liên kết nội dung để thấy q trình nhận thức, phát triển đường lối, chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK, khái quát tiến trình đạo thực chủ trương xây dựng CCDK nội dung chương Trong chương 4, phương pháp logic sử dụng chủ yếu để tổng kết ưu điểm, hạn chế, rút kinh nghiệm lịch sử từ trình Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK kháng chiến chống Pháp (1946 -1954) Bên cạnh tác giả cịn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, để nâng cao tính thuyết phục vấn đề đặt luận án Đóng góp khoa học luận án Trên sở xác định rõ mục tiêu nghiên cứu luận án, luận án có đóng góp sau: Về tư liệu: Góp phần sưu tầm, hệ thống hóa nguồn sử liệu xây dựng CCDK tỉnh Hưng Yên kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) Về nội dung: Luận án phân tích, làm rõ nhân tố ảnh hưởng, chi phối lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên việc xây dựng CCDK kháng chiến chống Pháp (1946 1954) Trình bày phân tích có hệ thống toàn chủ trương Đảng xây dựng CCDK giai đoạn (1946 -1954) Đồng thời, trình Đảng tỉnh Hưng Yên thực chủ trương Đảng, lãnh đạo, đạo xây dựng CCDK mặt trị; quân sự; văn hóa, xã hội kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) Qua đánh giá ưu điểm hạn chế, nhằm rút kinh nghiệm lịch sử Luận án làm tài liệu phục vụ cơng tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng quốc phòng địa phương, tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy môn lịch sử địa bàn tỉnh Hưng Yên Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu; Tài liệu tham khảo; Phụ lục, luận án có cấu trúc chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng sở ban đầu cho đời khu du kích (1946-1950) Chương 3: Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng bảo vệ khu du kích, du kích (1951-1954) Chương 4: Nhận xét kinh nghiệm Chương TỔNG QUAN TÌ NH HÌ NH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu có liên quan đến xây dựng du kích chiến tranh nhân dân Việt Nam 1.1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu học giả nước Tướng H Nava (Henri Navarre), Tổng huy quân đội Pháp Đông Dương (1953- 1954) xuất Đông Dương hấp hối, (NXB Plông, Pari, 1956), hồi ký vị Tổng tư lệnh Quân đội Pháp Đông Dương sau thất bại chiến dịch Điện Biên Phủ Cuốn La Guerre d’indochine - l’enlisement Lucien Bodard (NXB Pari, 1963) gồm tập tác phẩm viết chiến tranh Đông Dương đặc biệt khó khăn người Pháp tiến hành chiến tranh, từ thất bại tướng lĩnh người Pháp đến sa lầy chiến dịch Điện Biên Phủ Ngồi cịn có tác phẩm như: “Hai chiến tranh Việt Nam”, G.Sappha (George Chaffard), NXB Bàn tròn, Pari, 1969; “Hai mươi năm sâu xé nước Pháp” C Paya (Claude Paya), NXB Lappong, Pari, 1969; “Một chế độ cáo chung” R Xalăng (Raoul Salan); “Lịch sử chiến tranh Đông Dương” Y-vơ-Gơra (NXB Plông, Pari,1979 “War in the shadows: The Guerrilla in History” Robert B.Asprey Vol.2 (NXB New York, 1975), sách gồm tập, viết chiến tranh Việt Nam kháng chiến chống Pháp chống Mỹ 1.1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu học giả nước Bộ sách Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954, tập I, II Viện Lịch sử Quân Việt Nam (NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994) Tổng kết kháng chiến chống thực dân Pháp - thắng lợi học Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh - trực thuộc Bộ Chính trị (NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996) Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945 – 1975) Viện Lịch sử Quân Việt Nam, Bộ Quốc phòng (NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997) Lịch sử tư tưởng quân Việt Nam - tập (1945-1975) Viện Lịch sử quân Việt Nam, (NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014) Đường lối quân Đảng, lịch sử hình thành, phát triển nội dung bản, (NXB Chính trị quốc gia thật - Hà Nội, 2019) tác giả Vũ Quang Hiển cơng trình nghiên cứu cơng phu đường lối quân Đảng Cộng sản Việt Nam Hầu hết cơng trình nghiên cứu khẳng định chỗ đứng chân chiến tranh cách mạng Việt Nam bao gồn từ sở trị đến CCĐ, hậu phương, có hậu phương chiến lược hậu phương chỗ, có CCĐ rừng núi CCĐ đồng Năm 1989, tác giả Ngô Đăng Tri bảo vệ thành cơng luận án Phó tiến sĩ khoa học với đề tài: Hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh kháng chiến chống Pháp 1946 -1954 Năm 2006, tác giả Trần Ngọc Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử với đề tài: Căn địa U Minh hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ xâm lược, Viện Lịch sử quân Việt Nam Nghiên cứu vấn đề địa phương, năm 2015, Nguyễn Thị Thu Quyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ: Đảng tỉnh Hải Dương lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương kháng chiến chống Pháp (1945 -1954), Luận án tiến sĩ Lịch sử Đảng, Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn Ngồi cịn nhiều nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sâu CCĐ, HP, CCDK kháng chiến chống Pháp như: Nguyễn Quốc Dũng (1984) Sức mạnh hậu phương nước chiến dịch Điện Biên Phủ, Tạp chí Lịch sử Đảng Vũ Quang Hiển( 2000), Phong trào chiến tranh du kích đồng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Hịa Bình Đơng- Xn 19511952, trang 18-22, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Vũ Quang Hiển (1990), Khu du kích Khánh Trung - Khánh Thiện kháng chiến chống Pháp, số 1, trang 25, Tạp chí Lịch sử quân Vũ Quang Hiển (1997), Căn du kích đồng Bắc Bộ (1946- 1954), nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu, số 6, trang 63, Tạp chí Lịch sử quân sự; Lê Thanh Bài (1999), Làng chiến đấu hình mẫu tiêu biểu “tồn dân đánh giặc” kháng chiến chống Pháp, số 115, trang 19, Tạp chí Lịch sử quân sự; Hoàng Phương (2000), Bài học từ vận động toàn dân đứng lên kháng chiến chống ngoại xâm (1945- 1975), trang 72- 74, Tạp chí Quốc Phịng tồn dân; Vũ Văn Ba (2001), Vài nét làng xã chiến đấu, khu du kích, du kích đồng địch hậu Liên khu 3, số 3, trang 12, Tạp chí Lịch sử quân 1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến xây dựng du kích Hưng Yên Nguyễn Quyết - nguyên Chính ủy Quân khu III viết sách “Mấy kinh nghiệm công tác quân địa phương” (NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội 1978) Cuốn sách Lịch sử kháng chiến chống Pháp khu tả ngạn Sông Hồng 1945 - 1955 Hội đồng Chỉ đạo biên soạn cơng trình lịch sử kháng chiến chống Pháp khu tả ngạn sơng Hồng, (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001) Bộ Tư lệnh Quân khu III xuất Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu III (1945 - 2000), (NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2000) Bộ tư lệnh Quân khu III xuất tập sách Những trận đánh điển hình LLVT Quân khu ba hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ (NXB Quân đội nhân dân xuất vào năm 1991, 1994, 1997, 2008) Cuốn Một số cứ du kích ở đồ ng bằ ng Bắ c bộ kháng chiế n chố ng Pháp (1945 1954) của tác giả Vũ Quang Hiể n, (NXB Quân đô ̣i nhân dân, Hà Nô ̣i, 2001) Cuốn sách làm rõ quá trình hình thành và phát triể n mô ̣t số CCDK lớn ở đồ ng bằ ng Bắ c Bô ̣ kháng chiến chống Pháp CCDK Khánh Trung - Khánh Thiện (tỉnh Ninh Bình); CCDK Thần Đầu Thần Huống (tỉnh Thái Bình); CCDK Hòa - Hậu - Thắng (Hà Nam); CCDK Tiên - Quế -Võ (Bắc Ninh)… Thơng qua q trình hình thành phát triển CCDK tác giả xác đinh ̣ quy luâ ̣t chung của quá trin ̀ h xây dựng CCDK đó, bước đầ u rút mô ̣t số nhâ ̣n xét và bài ho ̣c kinh nghiê ̣m lãnh đạo xây dựng CCDK Đảng lãnh đạo xây dựng du kích đồng Bắc Bộ (1946 -1954), (NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2001).Cuốn: Làng chiến đấu vùng Đồng Bắc Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) tác giả Lê Thanh Bài (Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2019) Là sách viết làng chiến đấu vùng ĐBBB kháng chiến chống Pháp 1.1.3 Nhóm cơng trình nghiên cứu lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng du kích Cuốn Li ̣ch sử c̣c kháng chiế n chớ ng Pháp ̣a bàn tỉnh Hải Hưng (1945 - 1954) Bô ̣ Chỉ huy Quân sự tin ̉ h Hải Hưng (xuấ t bản năm 1988) cơng trình khoa học lịch sử địa phương hai tỉnh Hưng Yên Hải Dương (khi sát nhập Cuốn Li ̣ch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập (1929 - 1954) Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hưng Yên, (NXB Chiń h tri ̣ quố c gia, Hà Nơ ̣i, 1998) Đây sách có nội dung phản ánh toàn diện lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên kháng chiến chống Pháp tất mặt, phản ánh đầy đủ trung thực chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh vô anh dũng vẻ vang Đảng nhân dân Hưng Yên Cuốn Hưng Yên Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân tỉnh Hưng Yên, (NXB Quân đội nhân dân, năm 2002) Cuốn sách Lịch sử Đảng Quân tỉnh Hưng Yên 1947 - 2012 Đảng bộ, Bộ huy Quân tỉnh Hưng Yên, (NXB Quân đội nhân dân, năm 2013) Thực Nghị số 10-NQ Đảng ủy Quân Trung ương ngày 8-1-199 Chỉ thị 28-CT- ĐU Đảng ủy Quân khu “Đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy vai trò khoa học lịch sử quân thời kỳ mới”, Đảng ủy, Bộ huy Quân huyện địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2014 đến năm 2016, xuất sách lịch sử đấu tranh cách mạng huyện, tiêu biểu như: Lịch sử quân huyện Khoái Châu (1945-2015), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015; Lịch sử quân huyện Văn Lâm (1945 - 2015), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015; Lịch sử quân huyện Kim Động (1945 -2015), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015; Lịch sử quân huyện Tiên Lữ (19452014), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2016 1.2 Đánh giá kết nghiên cứu, vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 1.2.1 Những vấn đề giải Về nội dung Thứ nhất, hầu hết cơng trình sách chuyên khảo viết CCĐ, HP, CCDK đưa khái niệm địa; hậu phương;(hậu phương chỗ, hậu phương chiến lược), đặc biệt loại hình hậu phương như: sở trị; khu du kích; du kích (xem phụ lục 1) Thứ hai, chủ trương Đảng xây dựng du kích kháng chiến chống Pháp Thứ ba, điều kiện thuận lợi khó khăn q trình xây dựng CCDK đặc biệt khu vực ĐBBB Thứ tư, quy luật chung hình thành phát triển KDK CCDK Thứ năm, học kinh nghiệm Đảng xây dựng CCĐ, CCDK Thứ sáu, chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng KDK CCDK Về tư liệu Thông qua tài liệu lưu trữ Trung ương địa phương như: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc Phòng, Lưu trữ Tỉnh ủy Hưng Yên kho lưu trữ tài liệu gốc, có độ tin cậy cao giúp tác giả nghiên cứu sâu trình Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng du kích giai đoạn lịch sử cụ thể Về phương pháp Hầu hết cơng trình nghiên cứu có cách tiếp cận theo phương pháp lịch sử, phương pháp logic, quy nạp diễn dịch, phân tích tổng hợp ngồi cịn phương pháp liệt kê, so sánh 1.2.2 Những vấn đề luận án tiếp tục sâu nghiên cứu Thứ nhất, Những yếu tố tác động đến trình hoạch định chủ trương, đường lối Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp Thứ hai, Tình hình chiếm đóng thực dân Pháp địa bàn tỉnh Hưng Yên Thứ ba, Thực chủ trương Đảng xây dựng hậu phương, địa, Đảng tỉnh Hưng Yên đề chủ trương xây dựng bảo vệ CCDK giai đoạn lịch sử cụ thể Thứ tư, Phân tích biện pháp đạo hoạt động thực tiễn nhằm thực hóa chủ trương Đảng q trình xây dựng CCDK Thứ năm, Những ưu điểm, hạn chế Đảng trình lãnh đạo xây dựng CCDK từ rút kinh nghiệm Đảng Tiểu kết chương Xây dựng CCĐ, HP, CCDK chiến tranh nhân dân Việt Nam nội dung đường lối quân Đảng, chủ đề thu hút quan tâm, nghiên cứu nhiều quan, tổ chức, cá nhân, nhà khoa học nước nước Với số lượng cơng trình phong phú, tiếp cận góc độ nghiên cứu phạm vi khác nhau, cơng trình bước đầu luận giải vấn đề lý luận thực tiễn trình Đảng lãnh đạo xây dựng HP, CCĐ, CCDK nói chung Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK nói riêng Từ tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, NCS hệ thống hóa tài liệu, khái quát kết nghiên cứu công trình, tiếp thu có chọn lọc nội dung kế thừa, đồng thời vấn đề chưa nghiên cứu làm rõ Vận dụng phương pháp luận sử học mác xít, vào đối tượng, chức năng, nhiệm vụ Khoa học Lịch sử Đảng, NCS xác định “khoảng trống”- vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu Vì vậy, đề tài “Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng du kích kháng chiến chống Pháp (1946-1954)” đề tài độc lập, không trùng lặp với cơng trình cơng bố, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc 10 Chương ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CƠ SỞ BAN ĐẦU CHO SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC KHU DU KÍCH (1946 -1950) 2.1 Chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên 2.1.1 Những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương Đảng 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, truyền thống lịch sử văn hóa Điều kiện tự nhiên Điề u kiê ̣n kinh tế , xã hội Truyề n thố ng li ̣ch sử văn hóa 2.1.1.2 Cơng tác chuẩn bị trước ngày tồn quốc kháng chiến (19-12-1946) Có thể nói rằng, từ sau cách mạng tháng Tám thành công đến trước ngày tồn quốc kháng chiến, cơng tác chuẩn bị kháng chiến Hưng Yên tiến hành khẩn trương, đạt nhiều kết tích cực Những kết bước đầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng củng cố quyền cấp, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng làng chiến đấu, củng cố mặt đời sống kinh tế xã hội nhân dân sở quan trọng để giữ vững quyền cách mạng tạo tiền đề để xây dựng KDK CCDK sau 2.1.1.3 Chủ trương Đảng Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, vấn đề xây dựng CCĐ, HP tiếp tục đặt trở thành vấn đề cấp thiết Có thể thấy rằng, giai đoạn đầu, bản, quy luật xây dựng địa phải sở trị bí mật quần chúng Tuy nhiên, lực lượng phát triển chỗ đứng chân cách mạng sở trị mà phải tiến lên thành lập KDK CCDK Hội nghị dân quân đội địa phương toàn quốc lần thứ (14-5 đến 4-61950) rõ: "dựa vào phát triển du kích chiến tranh địa phương thắng lợi vận động chiến, xây dựng địa du kích sau lưng địch để tạo khu vực hậu phương nhỏ miền bị tạm chiếm, tạo điều kiện cho đội chủ lực, đội địa phương quan đạo hoạt động" [62, tr.4] Xây dựng CCDK, củng cố, kiện toàn trở thành CCĐ thắng lợi cuối chiến dịch Tuy nhiên, trình xây dựng CCDK phải kèm với bảo vệ, "cần phải có kế hoạch sẵn sàng đối phó với địch chúng phản công trở lại…Căn địa ta bị địch chiếm lại địa bị bật lại tình trạng khu du kích [62, tr.45] 2.1.2 Chủ trương Đảng Dựa cách thức xây dựng CCĐ đồng mà Trung ương Đảng ra, đặc biệt Hội nghị cán Trung ương lần (4-1947), Đại hội đến định: “chống càn nhỏ địch, phát triển du kích xã, phá quyền bù nhìn địch xây dựng quyền ta, bao vây kinh tế 11 địch” [164, tr.10] Chủ trương Đại hội sở quan trọng để cấp đảng, cấp đảng vùng tạm bị chiếm đạo đưa cán đội vũ trang tuyên truyền phục hồi lại sở mà trước hết sở trị Quán triệt tinh thần Trung ương Đảng nhiệm vụ mà Khu ủy ba giao cho, vào tình hình thực tiễn, nhận Chỉ thị Trung ương Đảng ngày 15-10-1947 "Phá tan tiến công mùa đông giặc Pháp", Tỉnh ủy họp quan tham mưu chủ trương cho vùng Tháng 2-1948, Đa ̣i hô ̣i Đảng bô ̣ tỉnh Hưng Yên lầ n thứ II được tở chức Hồng Xá (Tiên Lữ) Với tinh thần:“Tất cho quân sự”, “Quân hết”, Đại hội chủ trương điều động hàng ngàn cán bộ, đảng viên sang làm cán quân đồng thời chủ trương cho đại đội đứng chân địa bàn tỉnh tiến sâu vào vùng địch tạm chiếm để gây dựng lại sở phát động phong trào du kích chiến tranh.Quán triệt quan điểm Liên khu ủy III, từ ngày 1-4-1950 đế n ngày 20-4-1950, Tỉnh ủy Hưng Yên mở Hô ̣i nghi ̣ cán bô ̣ ta ̣i Quyể n Sơn (Kim Bảng – Hà Nam) Hô ̣i nghi ̣ đã chủ trương: "hướng nội địa, bám đất, bám dân để hoạt động xây dựng phong trào, chủ yếu xây dựng lực lượng du kích, làm làng chiến đấu, chống càn chuẩn bị tổng phá tề, đưa đội nội địa, phân tán dìu dắt dân qn du kích tác chiến…tập hợp số cán đảng viên mà trước nằm im để giao nhiệm vụ” [3, tr.232] Đặc biệt, vấn đề xây dựng địa, Hội nghị chủ trương: "mỗi huyện phải xây dựng khu du kích liên hoàn, tỉnh xây dựng khu thực hành đạo riêng" [6, tr.53] Cuối năm 1950, tỉnh ủy Hưng Yên họp CCDK Tiên - Duyên - Hưng (Thái Bình), để kiểm điểm tình hình bàn chủ trương nhiệm vụ khôi phục phong trào Hội nghị thảo luận nhiều vấn đề như: Kiểm điểm việc thực Nghị Hội nghị Tỉnh ủy tháng năm 1950; Tóm lại, năm 1946-1950, chủ trương xây dựng CCDK chủ trương quan trọng Đảng tỉnh Hưng Yên Chủ trương xây dựng CCDK Đảng tỉnh trình phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, bước đầu hình thành từ đầu kháng chiến liên tục bổ sung, phát triển năm 2.2 Sự đạo Đảng 2.2.1 Chỉ đạo xây dựng sở ban đầu cho đời khu du kích 2.2.1.1 Chỉ đạo chống địch lấn chiếm, bảo vệ địa bàn 2.2.1.2 Chỉ đạo khôi phục sở vùng tạm bị chiếm 2.2.1.3 Chỉ đạo chống địch lấn chiếm củng cố mặt vùng tiếp giáp vùng tự 2.2.2 Chỉ đạo xây dựng số khu du kích Tính đến tháng 11 năm 1949, cơng tác xây dựng sở trị ban đầu cho đời KDK, CCDK đạt nhiều kết tích cực Kết quả, tính đến cuối tháng 6-1950 Đại đội 95 nhân dân xây dựng đứng chân Hoàng Xá, Hoàng Các, Phù Oanh, Lại Khê, Ngũ Lão, Phạm Xá, Hạ Cát, Hà Linh, Duyên Linh, Duyệt Lễ, Hoàng Tranh, Ngọc Tranh, Quế Lâm (Phù Cừ), Kim Đằng, Xích Đằng (Thị xã Hưng Yên) 15 làng khác Tiên Lữ Đại đội Vũ Hổ xây 12 dựng sở 21 làng thuộc huyện Kim Động, 16 làng Khoái Châu Đại Đội Thanh Bình có 22 thơn Ân Thi, thơn n Mỹ Tính đến cuối tháng năm 1950, "tồn tỉnh khơi phục sở 102 làng, đạt yêu cầu phát triển củng cố sở nhân dân; đẩy mạnh hoạt động vũ trang lòng địch" [3, tr.239] Đây hình ảnh KDK Hưng Yên Tiểu kết chương Trong năm đầu kháng chiến chống Pháp địa bàn tỉnh Hưng Yên, thực dân Pháp với ưu binh lực, hỏa lực, phương tiện động tìm cách để đánh chiếm Hưng Yên, biến tỉnh Hưng Yên trở thành vùng khó khăn chiến trường miền Bắc Tuy nhiên, với truyền thống lịch sử văn hóa, tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, lãnh đạo Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng tỉnh Hưng Yên triển khai mạnh mẽ kháng chiến toàn dân toàn diện Đảng tỉnh Hưng Yên quán triệt tốt quan điểm Trung ương Đảng đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối xây dựng CCĐ, HP đạo, tổ chức tốt nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện cho đời KDK, CCDK Quá trình gây dựng lại sở q trình khó khăn phức tạp, giằng co ta địch Có lúc tưởng chừng Đảng tỉnh đạo thành công việc xây dựng KDK, tiến lên xây dựng CCDK song lại bị thực dân Pháp càn quét, đánh bật lực lượng khỏi địa bàn Trong đấu tranh giằng co đó, Đảng khơng rút học cho cơng tác lãnh đạo kháng chiến mà thấy tinh thần chiến đấu quật cường nhân dân Hưng Yên Trong địa Hưng Yên có lẽ địa lòng dân địa vững Đó yếu tố định để Đảng lãnh đạo thành công việc xây dựng CCDK thời gian Chương ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ KHU DU KÍCH, CĂN CỨ DU KÍCH (1951-1954) 3.1 Chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên 3.1.1 Những yếu tố tác động 3.1.1.1 Tình hình chiến Về phía thực dân Pháp, sau thấ t ba ̣i nă ̣ng nề ở mă ̣t trâ ̣n Biên giới Thu Đông 1950, thực dân Pháp lâm vào tiǹ h thế vô cùng khó khăn lúng túng Để cứu vañ tiǹ h thế đó, chiń h phủ Pháp phải cầ u cứu viện trợ Mỹ, đồng thời bổ nhiê ̣m đa ̣i tướng Đờ Lát Đờtátxinhi (6-12-1950), nguyên Tư lê ̣nh tâ ̣p đoàn quân số của Pháp sang thay thế chỉ huy cũ ở Đông Dương Tuy nhiên, tận năm 1953, kế hoạch chiến tranh thực dân Pháp khơng kiểm sốt hồn tồn ĐBBB Trước tình hình đó, ngày 8-5-1953, đươ ̣c sự đồng ý của My,̃ Chính phủ Pháp cử tướng Nava sang làm tổ ng chỉ huy quân đô ̣i viễn chinh Pháp ở Đông Dương, cố gắ ng đẩ y ma ̣nh chiế n tranh, hòng “tìm lố i thoát danh dự” 13 Về phía lực lượng kháng chiến Việt Nam, sau chiến dịch Biên Giới Thu Đông 1950, lực lượng kháng chiến Việt Nam có trưởng thành rõ rệt Trên chủ động tiến công, Trung ương Đảng chủ trương mở tiếp chiến dịch tiến cơng mà hướng trung du ĐBBB nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phát triển chiến tranh du kích, phá kế hoạch củng cố lực lượng bình định ĐBBB thực dân Pháp, giữ vững quyền chủ động chiến trường Bắc Bộ 3.1.1.2 Chủ trương Đảng Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng tiến hành Đa ̣i hô ̣i thông qua nhiề u văn kiê ̣n quan tro ̣ng, đó có báo cáo “Xây dựng quân đội nhân dân hồn thành chiến tranh giải phóng” đồng chí Võ Nguyên Giáp trình bày Tại phần II báo cáo, đại tướng Võ Nguyên Giáp dành mục lớn (mục VII) để trình bày vấn đề CCĐ Để đạo đấu tranh tiếp tục tiến lên, ngày 20-1-1952, BCHTW Đảng Chỉ thị Đẩy mạnh du kích chiến tranh chiến trường Bắc Bộ Trên sở nhận định: “Cơ sở ta vùng địch hậu phát triển, chiến tranh du kích lên mạnh" [89, tr.4], Chỉ thị xác định nhiệm vụ cần thực thời gian tới là: củng cố sở, đẩy mạnh phong trào du kích mở rộng củng cố CCĐ Riêng vấn đề mở rộng củng cố CCĐ, Chỉ thị nhấn mạnh: "phải tập trung phần lớn cán có lực vào mà giải quyết, khơng thể bình qn nơi khác…Những cần xây dựng cho là: vùng Tiên Lữ, Phù Cừ - Hưng Yên, Hải Dương vùng Tiên - Duyên - Hưng (Thái Bình)" [89, tr.9] Phát triển phải đôi với củng cố, xây dựng phải gắn liền với bảo vệ Ngày 26-1-1952, dự đoán thực dân Pháp rút khỏi Hịa Bình dồn qn mở càn qt lớn, Ban bí thư Chỉ thị gửi Liên khu ủy III Tỉnh ủy Phát triển củng cố vùng du kích du kích, tích cực chuẩn bị chống giặc càn qt Tóm lại, từ đầu năm 1951 đến kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc năm 1954, Đảng có nhiều chủ trương, biện pháp việc xây dựng KDK CCDK 3.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên Chiến thắng Biên Giới năm 1950 đưa kháng chiến nhân dân Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới, nhiên thời kỳ này, tỉnh Hưng Yên vùng bị địch chiếm gần hoàn toàn Quán triệt Chỉ thị ngày 26-1-1952 Ban Bí thư Trung ương Đảng “Phát triển củng cố vùng du kích du kích, tích cực chuẩn bị chống càn quét”, ngày 29-3-1952 Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên họp mở rộng Nghị "Kế hoạch xây dựng bảo vệ khu du kích kế hoạch củng cố phát triển giữ vững sở vùng tạm bị chiếm” Đây coi Nghị chuyên đề Tỉnh ủy công tác lãnh đạo xây dựng KDK, CCDK giai đoạn 14 3.2 Sự đạo Đảng tỉnh Hưng Yên 3.2.1 Chỉ đạo mở xây dựng khu du kích, du kích (1-1951 đến 4-1952) * Chỉ đạo mở khu du kích du kích Sau thất bại Biên Giới năm 1950, thực dân Pháp đưa quân càn quét trở lại vùng ĐBBB Các làng chiến đấu, KDK tỉnh Hưng Yên hình thành hè thu năm 1950 chưa củng cố bị thực dân Pháp đánh phá bị dần Ngày 30-12-1950, Tỉnh ủy có chủ trương mở KDK, nhiên chưa có hội thực bị thực dân Pháp đánh phá mạnh Ngày 6-3-1951, thực dân Pháp mở trận càn "Con Rồng" (Dragon) đánh phá xã Phan Tây Hồ, đóng bốt Canh Hoạch, bình định làng chiến đấu cuối tỉnh Tuy nhiên, hội mở KDK lại mở quân dân Hưng Yên Trung ương Đảng có chủ trương mở chiến dịch lớn công vào khu vực trung du ĐBBB Thực chủ trương Hội nghị Tỉnh ủy ngày 30-12-1950 mở KDK, khoảng từ tháng 3- 1951 đến năm 1952, Đảng tỉnh Hưng Yên đạo mở 18 KDK, hình thành nên 01 CCDK Phù Cừ - Tiên Lữ Căn du kích Phù Cừ- Tiên Lữ Phù Cừ - Tiên Lữ huyện thuộc phía nam tỉnh Hưng Yên Phía nam của huyện giáp với huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ (Thái Bình) ngăn cách sơng Luộc Phía đơng huyện Phù Cừ giáp với huyện Thanh Miện (Hải Dương) ngăn cách sông Cửu An Cả khu vực năm 1951-1952 KDK mạnh tỉnh bạn Trước năm 1951, bị thực dân Pháp đánh phá nhiều lần song huyện Phù Cừ, Tiên Lữ nơi có sở trị mạnh Huyện Phù Cừ "huyện có phong trào tỉnh, nơi bảo vệ quan đầu não tỉnh lúc khó khăn nhất" [134, tr.101] Trong đó, huyện Tiên Lữ Tỉnh ủy đánh giá "là huyện có lực lượng kháng chiến mạnh tỉnh, đánh bại càn quét lớn địch" [96, tr.109] Với điều kiện đó, sau từ thực dân Pháp tái chiếm tồn tỉnh, từ tháng năm 1951, chủ trương Tỉnh ủy xây dựng lại khu vực để "trở thành khu du kích làm bàn đạp cho ngành hoạt động" [12, tr.1] sở "xây dựng tiến lên thành du kích" [192, tr.10] Căn du kích Phù Cừ- Tiên Lữ hình thành trình đấu tranh lâu dài, phát triển từ thấp đến cao, từ nhỏ lẻ, bị chia cắt mở rộng, hợp trở thành khối liên hoàn vững Xét phạm vi, CCDK Phù Cừ - Tiên Lữ trình mở rộng, hợp hàng loạt KDK khu du kích đơng Phù Cừ (KDK thứ nhất); Khu du kích bắc Phù Cừ đơng nam Ân Thi (KDK thứ hai); Khu du kích bắc trung Tiên Lữ (KDK thứ ba); Khu du kích nam Tiên Lữ (KDK thứ 8); Khu du kích trung Phù Cừ (KDK thứ 14) Khu du kích nam Phù Cừ, nam Tiên Lữ (KDK thứ 15 18) Căn du kích lại bảo vệ hàng loạt KDK vịng ngồi KDK hình thành huyện lân cận Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi nối thông với CCDK TiênDuyên-Hưng (Thái Bình) CCDK Thanh Miện (Hải Dương) để "trở thành du kích lớn tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, địa bàn mặt trận Tả Ngạn, nơi trú quân Đại đoàn 320" [96, tr.126] Xét mặt xây dựng, q trình củng cố KDK Mỗi KDK mở, Tỉnh ủy thường đạo cho lực lượng "dừng lại thời gian để củng cố lực lượng mặt" [21, tr.92] chuẩn bị đánh tan công địch, giữ vững KDK mở Tiêu biểu như, ba KDK mở, Tỉnh ủy Nghị tháng 7-1951 có nội dung việc "củng cố khu du kích Phù Cừ, Tiên Lữ chuẩn bị phát triển huyện có điều kiện" [3, tr.253] * Chỉ đạo xây dựng tồn diện khu du kích, du kích - Xây dựng trị - Xây dựng kinh tế -Xây dựng phát triển văn hóa, giáo dục 3.2.2 Chỉ đạo bảo vệ đẩy mạnh xây dựng khu du kích du kích (4-1952 đến 5-1954) * Chỉ đạo bảo vệ khu du kích du kích * Chỉ đạo xây dựng trị * Chỉ đạo xây dựng kinh tế * Chỉ đạo xây dựng, phát triển văn hóa - giáo dục Tiểu kết chương Từ năm 1951 đến năm 1954 giai đoạn đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng CCDK năm tháng đầy khó khăn thử thách Với hàng chục chiến dịch càn quét lớn địch, đẩy Hưng Yên trở thành vùng khó khăn chiến trường Bắc Bộ Trong khó khăn, phận cán bật đất, chạy dài sang tỉnh bạn Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng Tỉnh Hưng Yên, thời gian ngắn, cán bộ, đảng viên trở kiên trì bám đất, bám dân, phát triển sở Thực Nghị Hội nghị lần thứ BCHTW Đảng nhiệm vụ phương châm công tác vùng tạm bị chiếm vùng du kích (tháng 9-1951), từ chiến dịch Hịa Bình, KDK CCDK mở rộng khắp huyện tạo thành vùng tự rộng lớn Từ làng xã kháng chiến, tiến lên xây dựng KDK CCDK từ nhỏ đến lớn, từ chưa hoàn thiện đến dần hoàn thiện, từ lẻ tẻ đến liên hoàn 16 Trong giai đoạn này, Đảng nhân dân Hưng Yên đánh bại càn quét lớn, hàng trăm càn quét vừa nhỏ, tiêu diệt, tiêu hao làm tan rã hàng ngũ địch, đánh phá tuyến hậu cần chiến lược đường 5, củng cố mở rộng vùng giải phóng, xây dựng 18 KDK xây dựng CCDK liên hồn nối thơng với tỉnh bạn Những kết đạt góp phần vào thắng lợi chung chiến Đông Xuân 1953 - 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ, đập tan âm mưu, ý chí xâm lược thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ - ne- vơ, rút quân khỏi nước Đông Dương Chương NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 4.1 Nhận xét 4.1.1 Ưu điểm nguyên nhân 4.1.1.1 Ưu điểm Thứ nhất, Đảng Hưng Yên vận dụng đắn chủ trương xây dựng hậu phương Đảng trình xây dựng du kích Thứ hai, Đảng Hưng Yên lãnh đạo xây dựng du kích cách toàn diện Thứ ba, Đảng tỉnh Hưng Yên có biện pháp cụ thể, thích hợp q trình lãnh đạo xây dựng du kích Thứ tư, Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên giỏi quân sự, thơng thạo nhiệm vụ trị, có tinh thần trách nhiệm cao xây dựng CCDK 4.1.1.2 Nguyên nhân ưu điểm Thứ nhất, vào chủ trương đắn, sáng tạo Đảng, đạo chiến lược tài tình Tổng Quân ủy - Bộ Tổng Tư lệnh, đạo trực tiếp Khu ủy - Bộ tư lệnh Khu, Mặt trận Tả Ngạn, Mặt trận 5, Trung đoàn 42, giúp đỡ, phối hợp, sát cánh quân dân Hưng Yên chiến đấu kiên cường vùng địch hậu Thứ hai, sáng tạo, nắm bắt chủ trương, đường lối Đảng, tận dụng thời cơ, phát huy yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK yếu tố định thắng lợi Thứ ba, kiên trì bám đất, bám dân, bám địch, nắm đường lối, nắm cán bộ, nắm lực lượng vũ trang, di động nhanh chóng, xây dựng HP chỗ vững chắc, thắng lợi định xây dựng CCDK Hưng Yên 4.1.2 Hạn chế nguyên nhân 4.1.2.1 Hạn chế Thứ nhất, giai đoạn đầu Đảng tỉnh Hưng Yên chưa linh hoạt, sở trị chưa đảm bảo yêu cầu kháng chiến Thứ hai, việc xây dựng làng chiến đấu cịn nặng hình thức 17 Thứ ba, việc đồn kết, bồi dưỡng sức dân, cịn có lệch lạc, chưa sát với yêu cầu 4.1.2.2 Nguyên nhân hạn chế Về khách quan, vị trí tỉnh Hưng Yên nằm sâu vùng địch hậu nên thường xuyên bị đánh phá ác liệt Về chủ quan, lực lãnh đạo cấp ủy Đảng tỉnh Hưng n thời gian đầu cịn hạn chế thiếu kinh nghiệm phải đối mặt với chiến tranh kiểu 4.2 Kinh nghiệm lịch sử 4.2.1 Quán triệt vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng xây dựng hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam 4.2.2 Kiên trì bám đất, bám dân dựa vào dân để xây dựng du kích 4.2.3 Kết hợp xây dựng với bảo vệ du kích 4.2.4 Tăng cường xây dựng lực lượng dân quân du kích 4.2.5 Coi trọng xây dựng tổ chức Đảng sở Tiểu kết chương Trong năm tháng khó khăn kháng chiến chống Pháp, Đảng tỉnh Hưng Yên trải qua bước thăng trầm, sóng gió Có lúc tồn tỉnh bị địch đánh phá nặng nề, cán bộ, đảng viên phải bật đất, xa dân Đảng kịp thời nghiêm khắc kiểm điểm sửa chữa sai lầm khuyết điểm, cán bộ, đảng viên lại trở bám đất, bám dân Dựa vào dân vừa xây dựng vừa chiến đấu, xây dựng sở trị bước đầu, tiến lên xây dựng CCDK Dưới lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang ba thứ quân đồng sức đồng lòng với nhân dân Hưng Yên thực thành công nhiệm vụ “biến hậu phương địch thành tiền phương ta” hình thành nên KDK CCDK lịng địch Nhờ có KDK CCDK lực lượng vũ trang có chỗ đứng chân, nơi xuất phát để tiến cơng địch lịng chúng Cũng nhờ bám đất, bám dân xây dựng lịng dân dù tình khó khăn nào, Đảng tỉnh vượt qua khó khăn thử thách, bước đấu tranh giành thắng lợi, góp phần to lớn vào cơng kháng chiến Liên khu khu Tả ngạn Cội nguồn thành công Đảng bô tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK đạo đắn Trung ương Đảng, đạo trực tiếp Liên khu ủy III, khu Tả Ngạn Nhờ nắm vững chủ trương, đường lối kháng chiến Đảng vận dụng sáng tạo Đảng địa phương, Đảng xây dựng thành công KDK CCDK từ khơng đến có, từ nhỏ đến lớn, từ chưa hồn thiện đến dần hồn thiện, với quy mơ chất lượng ngày khẳng định Bên cạnh thành tựu đạt xây dựng CCDK đáng tự hào Đảng nhân dân Hưng Yên số hạn chế định chưa linh hoạt công tác xây dựng sở trị bước đệm tiến lên xây dựng CCDK, chưa coi trọng việc xây dựng làng kháng 18 chiến, nhiều làng kháng chiến nặng hình thức, chưa có biện pháp cụ thể để đối phó địch càn quét, việc bồi dưỡng sức dân nhiều hạn chế Nguyên nhân hạn chế vị trí địa lý Hưng Yên vùng sau lưng địch, lại thường xuyên bị đánh phá ác liệt Hưng n lại địa phương khơng có điều kiện thuận lợi địa nhiều tỉnh khác Các cấp ủy Đảng gặp khó khăn lần đầu phải đối mặt với chiến tranh xâm lược kiểu mới, với vũ khí, kỹ thuật đại Từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng KDK CCDK Hưng Yên, Đảng tỉnh Hưng Yên để lại học kinh nghiệm quý báu: Một là, quán triệt vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng xây dựng hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam; Hai là, kiên trì bám đất, bám dân dựa vào dân để xây dựng du kích; Ba là, kết hợp xây dựng với bảo vệ du kích; Bốn là, tăng cường xây dựng lực lượng dân quân du kích; Năm là, coi trọng xây dựng tổ chức Đảng sở Những học kinh nghiệm có giá trị to lớn, Đảng tỉnh Hưng Yên vận dụng thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cơng xây dựng quốc phịng tồn dân địa phương Chín năm kháng chiến trường kỳ chặng đường đấu tranh đầy gian khổ nhân dân Việt Nam nói chung nhân dân Hưng Yên nói riêng Bên cạnh hy sinh mát thành tích đáng tự hào Dưới lãnh đạo Đảng, Đảng tỉnh Hưng Yên quân dân Hưng Yên đóng góp sức người, sức vào thắng lợi chung tồn dân tộc, góp phần làm phong phú thêm nhiều kinh nghiệm đường lối chiến tranh nhân dân Đảng Đó kinh nghiệm xây dựng KDK CCDK vùng đồng trống trải, khơng rừng, khơng núi, khơng có điều kiện địa hình thuận lợi có lịng dân vững KẾT LUẬN Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên, nhân dân Hưng Yên bước xây dựng thành công KDK CCDK vùng địch tạm chiếm, sau lưng địch lịng địch Thực tiễn lịch sử khẳng định đường lối xây dựng HP, CCĐ Đảng hoàn toàn đắn sáng tạo Đường lối đáp ứng yêu cầu khách quan lịch sử, đáp ứng ý chí nguyện vọng quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến độc lập tự Nó biến thành sức mạnh vật chất tinh thần vô to lớn, để Hưng Yên từ chỗ chiến trường khó khăn ĐBBB, xây dựng thành công KDK CCDK, biến hậu phương địch thành tiền phương ta, cao hậu phương chỗ kháng chiến Những CCDK Hưng Yên xây dựng nơi có sở trị, có lực lượng vũ trang phát triển mạnh Tuy địa hình khơng hiểm trở CCDK lực lượng cán bộ, đảng viên thường phát triển mạnh, có lúc trở thành chi hoạt động độc lập Và nhận thức rõ vấn đề quan trọng chiến vững vàng hoạt động, kiên trì bám đất, bám dân, 19 khơng sợ hy sinh gian khổ, ngày đêm lăn lội với phong trào, gắn bó với quần chúng nhân dân Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, Hưng Yên vùng đất có hàng chục lần chọn làm để xuất phát dấy binh, làm kháng chiến lâu dài Khi nhân dân giác ngộ tổ chức theo tổ chức Đảng, đoàn kết mặt trận, tinh thần đồn kết, tâm chiến đấu đến cùng, lòng đứng lên giải phóng quê hương Trong xây dựng CCDK Hưng Yên lực lượng dân quân du kích đời trưởng thành nhanh chóng Đây lực lượng ln chủ động sáng tạo, mưu trí trận đánh, với hình thức chiến đấu phong phú tập kích, biệt kính, đánh làng, đánh ngồi làng, tất lão dân quân, phụ nữ, em nhỏ tham gia vào CTDK Đây lực lượng góp phần vào thắng lợi vang dội mảnh đất Hưng Yên truyền thống lịch sử Quá trình hình thành mở rộng CCDK Hưng Yên diễn gay go, phức tạp Có lúc liên tiếp KDK CCDK mở có KDK bị địch càn quét, thụt lùi tạm thời trở thành vùng trắng Để mở KDK tiến lên xây dựng CCDK liên huyện, liên tỉnh q trình đấu tranh tồn diện, kiên trì Đó q trình từ xây dựng sở trị tiến lên xây dựng KDK CCDK từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ chia cắt đến liên hoàn, từ chưa hoàn thiện đến dần hoàn thiện Là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng nằm trung tâm ĐBBB, Hưng Yên thường xuyên bị địch đánh phá, đặc biệt thực dân Pháp triệt để tận dụng yếu tố chiến lược thực âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” Song với hàng chục khảo sát, nghiên cứu khoa học, thực dân Pháp mắc phải sai lầm nghiêm trọng ngày lún sâu vào thất bại ê chề Đặc biệt mâu thuẫn tập trung phân tán lực lượng Khi quân động Pháp rút nơi khác lúc lực lượng cách mạng chớp thời mở KDK CCDK nơi có điều kiện Đây điểm sáng tạo Đảng tỉnh Hưng Yên trình lãnh đạo xây dựng CCDK để Hưng Yên từ chỗ chiến trường khó khăn ĐBBB trở thành chiến trường sơi động dần phá vỡ mảng kìm kẹp địch, mở vùng tự rộng lớn Xây dựng CCDK tiến hành chiến tranh du kích đặc điểm dân tộc đấu tranh chống áp bức, hình thức phát động toàn dân tham gia kháng chiến nhằm bảo vệ độc lập dân tộc Ở CCDK chủ trương, sách Đảng xây dựng chế độ dân chủ nhân dân thực hóa Trong thực nhiệm vụ giành độc lập thực cho dân tộc CCDK nhiệm vụ xây dựng trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục tiến hành nhằm thực nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc Ngay KDK CCDK mở lúc chế độ dân chủ nhân dân tiến hành, trì củng cố Đây động lực để nhân dân hăng hái tham gia kháng chiến, làm tốt công tác chi viện sức người sức phục vụ cho kháng chiến trường kỳ 20 Việc xây dựng thành công CCDK Hưng Yên đồng trống trải, khơng có rừng, khơng có biển, khơng có đường biên giới sáng tạo Đảng tỉnh Hưng Yên việc vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng CCĐ, HP Nó phần trả lời câu hỏi: Dựa vào đâu, lấy sức đâu để đánh giặc? Điều khẳng định đâu có nhân dân yêu nước, sẵn sàng HP kháng chiến Thực tế xây dựng CCDK Hưng Yên làm cho HP trở thành tiền tuyến tiền tuyến HP Giữa tiền tuyến HP khơng cịn phân biệt rạch rịi yếu tố không gian chiến tranh cổ điển Việc xây dựng thành công CCDK Hưng Yên để lại học kinh nghiệm vô quý giá trình đấu tranh chống đế quốc Mỹ cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày Nó cịn đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin chiến tranh cách mạng vận dụng sáng tạo tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 21 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Ngân (2017), “Xây dựng hậu phương lòng dân Hưng Yên kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (220), tr - 11 Nguyễn Thị Ngân (2017), “ Đóng góp nhân dân huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 -1954)” Tạp chí Khoa học cơng nghệ (số 14), tr.115 - 118 Nguyễn Thị Ngân chủ trì (2017), “ Đảng tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng hậu phương chỗ kháng chiến chống Pháp (1946 -1954)”, Đề tài cấp sở -Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Nguyễn Thị Ngân - Lê Đức Thuận (2018), “Một số kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ làng dân quân du kích Liên khu kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)”, Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn số 2b (11-2018), tr 221-229 Nguyễn Thị Ngân, Lê Đức Thuận (2019), “Đảng tỉnh Hưng Yên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng địa cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954)”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, số 21(3-2019), tr.87- 92 Nguyễn Thị Ngân (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh địa, hậu phương xây dựng khu du kích, du kích tỉnh Hưng Yên (1946 -1954)” Hội thảo Quốc gia, Tư tưởng Hồ Chí Minh cờ thắng lợi cách mạng Việt Nam, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, tr 357-365 Nguyễn Thị Ngân (2020), “Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Hưng Yên kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Lịch sử Đảng (3-2020), tr 104-109 ... đó, cho ̣n đề tài: ? ?Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đa ̣o xây dựng du kích kháng chiế n chớ ng Pháp (1946 -1954)? ?? làm đề tài luận án Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản... đạo xây dựng tồn diện khu du kích, du kích - Xây dựng trị - Xây dựng kinh tế -Xây dựng phát triển văn hóa, giáo dục 3.2.2 Chỉ đạo bảo vệ đẩy mạnh xây dựng khu du kích du kích (4-1952 đến 5-1954). .. Đảng xây dựng CCDK Nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn địch việc chiếm đóng Đồng Bắc Bộ (ĐBBB) có Hưng Yên Luận án nghiên cứu chủ trương Đảng tỉnh Hưng Yên xây dựng CCDK Luận án nghiên cứu trình xây dựng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đao xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954), Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đao xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954)