(Luận văn thạc sĩ) phát triển kinh tế tỉnh biên giới salavan, cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2005 2014

109 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MOUANXAY KHANTHACHACK PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BIÊN GIỚI SALAVAN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MOUANXAY KHANTHACHACK PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BIÊN GIỚI SALAVAN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 Chuyên ngành: Địa lí học Mã số: 60.31.05.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Kết luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Ngun, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Mouan xay KHANTHACHACK Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tơi xin bảy tỏ lịng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Hồng bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình suốt thời gian thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên, Khoa sau Đại học sở đào tạo Thạc Sĩ Cùng với giúp đỡ tận tình Ban chủ nhiệm khoa Địa lí, Thầy, Cơ giáo khoa trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm đến Sở kế hoạch đầu tỉnh Salavan, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO quan, cá nhân giúp đỡ nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Tổ môn, đồng nghiệp nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè động viên, ủng hộ, giúp tập trung nghiên cứu hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2016 Học viên Mouan xay KHANTHACHACK Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 4 Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu 5 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Mô ̣t số khái niệm 1.1.2 Nguồ n lực phát triển kinh tế 16 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế (cấp quố c gia, cấ p tỉnh) 22 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 1.2.1 Thực tra ̣ng phát triể n kinh tế ở CHDCND Lào giai đo ̣an 2005 - 2014 24 1.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế vùng phía nam Lào (CHDCND Lào) giai đọan 2005 - 2014 30 Tiểu kết chương 35 Chương 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BIÊN GIỚI SALAVAN, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 36 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tỉnh biên giới Salavan 36 2.1.1 Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 36 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.1.2 Đặc điểm môi trường tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 37 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 40 2.1.4 Đánh giá chung 51 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế tỉnh biên giới Salavan, CHDCND Lào giai đọan 2005 - 2014 53 2.2.1 Khái quát chung 53 2.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế theo ngành tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 56 2.2.3 Thực trạng phát triển kinh tế tỉnh Salavan theo hình thức tổ chức lãnh thổ 76 2.2.4 Sự phân hóa lãnh thổ kinh tế tỉnh Salavan 79 2.2.5 Đánh giá chung 80 Tiểu kết chương 83 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BIÊN GIỚI SALAVAN, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2020 84 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển 84 3.1.1 Quan điểm 84 3.1.2 Mục tiêu phát triển 85 3.1.3 Định hướng phát triển kinh tế 86 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Salavan (CHDCND Lào) 88 3.2.1 Giải pháp chế, sách 88 3.2.2 Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn 89 3.2.3 Giải pháp đào tạo sử dụng nguồn nhân lực 92 3.2.4 Giải pháp đầu tư xây dựg sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật 93 3.2.5 Giải pháp KHCN 93 3.2.6 Giải pháp thị trường 94 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ASEAN Viết đầy đủ Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á) CCKT Cơ cấu kinh tế CCN Cụm công nghiệp CG Computer Graphic (đồ họa vi tính) CHDCND Lào Cộng Hịa Dân Chủ Nhân Dân Lào CN Công nghiệp CNH Công nghiệp hóa CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa- đại hóa CN-TTCN Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp CN-XD Công nghiệp- Xây dựng CSHT Cơ sở hạ tầng ĐKTN Điều kiện tự nhiên ĐNDCM Lào Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào DV Dịch vụ FDI Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) GDP Gross Domestic Product GIS Hệ thống thơng tin địa lí GNI Gross National Income (Tổng thu nhập quốc dân) GTSX Giá trị sản xuất GTTT Giá trị tăng them HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã IC Integrated Circuit (Vi mạch tích hợp) KCN Khu cơng nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn Từ viết tắt Viết đầy đủ KH&CN Khoa học Công nghệ KT Kinh tế KT- XH Kinh tế - Xã hội KTQD Kinh tế quốc dân NGO Non-governmental Organization (Tổ chức Phi phủ) N-L-TS Nông - Lâm- Thủy sản NN Nông nghiệp NTM Nông thôn NXB Nhà xuất ODA Official Development Assistance (Hỗ trợ phát triển thức) PTKT Phát triển kinh tế QHSX Quan hệ Sản xuất SX Sản xuất SXCN Sản xuất công nghiệp THPT Trung học phổ thong TM - DV - DL Thương mại- Dịch vụ- Du lịch TNTN Tài nguyên Thiên nhiên TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân VA Vegetations Adenoides (tổ chức miễn dịch ban đầu trẻ ) VH - TT - DL Văn hóa- Thể thao- Du lịch XDCB Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Quy mô cấu GDP theo ngành Lào giai đoạn 2005 2014 26 Bảng 1.2 Tốc độ tăng trưởng GDP Lào giai đoạn 2005 - 2014 26 Bảng 1.3 Thu nhập bình quân đầu người Lào giai đoạn 2005 - 2014 27 Bảng 1.4 Dân số tiểu vùng nam Lào chia theo tỉnh giai đoạn 2005 - 2014 30 Bảng 2.1 Dân số trung bình chia theo huyện tỉnh Salavan giai đoạn 2005 2014 41 Bảng 2.2 Diện tích, dân số, mật độ dân số tỉnh Salavan năm 2014 42 Bảng 2.3 Hệ thống thủy lợi tỉnh Salavan giai đọan 2005 - 2014 45 Bảng 2.4 Quy mô, tốc độ tăng trưởng, cấu GTSX, thu nhập bình quân đầu người tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 54 Bảng 2.5 GTSX cấu GTSX tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 55 Bảng 2.6 Quy mô cấu GTSX nông - lâm - thủy sản tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 56 Bảng 2.7 Diện tích gieo trồng loại trồng tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 58 Bảng 2.8 Diện tích, suất sản lượng số lương thực tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 59 Bảng 2.9 Diện tích, suất, sản lượng lúa phân theo huyện tỉnh Salavan năm 2014 60 Bảng 2.10 Diện tích, sản lượng lúa theo mùa vụ tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 60 Bảng 2.11 Diện tích, suất, sản lượng cà phê sa nhân tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 63 Bảng 2.12 Diện tích, suất sản lượng cà phê Salavan giai đoạn 2005 - 2014 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 2.13 Diện tích, suất sản lượng Sa nhân Salavan giai đoạn 2005 - 2014 64 Bảng 2.14 Số lượng gia súc, gia cầm tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 65 Bảng 2.15 Diện tích đất lâm nghiệp chủ yếu tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 67 Bảng 2.16 Tình hình sản xuất ngành thủy sản tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 68 Bảng 2.17 GTSX công nghiêp, TTCN theo ngành giai đoạn 2005 - 2014 70 Bảng 2.18 Tình hình phát triển du lịch tỉnh Salavan giai đoạn 2005 - 2014 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BIÊN GIỚI SALAVAN, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2020 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển 3.1.1 Quan điểm Việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh biên giới Salavan, Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020 cần dựa quan điểm sau: - Đảm bảo tăng trưởng kinh tế tỉnh ổn định hướng đến năm 2020, GDP/người đạt 1.950 USD - Xây dưng sở kỹ thuật điều kiện khác cần thiết để làm cho tỉnh Salavan đạt mục tiêu đề - Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, nâng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ không coi nhẹ nông - lâm - thủy sản, nơng nghiệp ln coi trọng, đảm sống ổn định cho nhân dân tỉnh nguồn sống, sinh kế hàng vạn hộ nông dân tỉnh Quan điểm cần đặc biệt quán triệt q trình chuyển đổi đất nơng nghiệp sang sản xuất công nghiệp, quy hoạch khu đô thị - Tạo hài hòa cân đối phát triển KT-XH với phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường thiên nhiên để bền vững, chủ động tham gia tích hợp với Cộng đồng kinh tế ASEAN - Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống trị hành vững mạnh, giữ vững ổn định trị, xã hội, làm cho việc đảm bảo an ninh - quốc phòng nhiệm vụ tất cộng đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 84 http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1.2 Mục tiêu phát triển 3.1.2.1 Mục tiêu chung - Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế mức độ 11%/năm; Giá trị tổng sản phẩm tỉnh năm 2020 đạt 6.816 tỷ kíp Trong đó, nơng - lâm thủy sản tăng lên trung bình 3,8% chiếm 33% GDP, cơng nghiệp tăng lên trung bình 15% chiếm 29% GDP, dịch vụ tăng lên trung bình 13,5% chiếm 38% GDP - Tạo cấu kinh tế theo hướng tích cực hơn, tập trung đầu tư vào phát triển vùng đồng bằng, cao nguyên núi Đến năm 2020, ước tính thu nhập bình qn đầu người vùng sau đây: Vùng đồng 2.100 USD, vùng cao nguyên 2.500 USD vùng núi 1.250 USD, nơng nghiệp gắn bó với cơng nghiệp chế biến dịch vụ hai chiều, thu hút đầu tư tịan xã hội khoảng 8.505 tỷ kíp, chiếm 28,34% GDP Xuất chiếm 3-5% GDP nhập phù hợp với nhu cầu xã hội - Thu nộp ngân sách nhà nước năm 877.16 tỷ kíp (trung bình năm tăng 17%) 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Cân đối đầu tư: Huy động đầu tư năm khoảng 7.559 tỷ kíp, chiếm 28,74% GDP Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 510 tỷ kíp, chiếm 6,74%, vốn hỗ trợ cho vay 1.615 tỷ kip chiếm 21,36%, vốn tư nhân nội nước ngồi 4.170 tỷ kíp chiếm 55.16%, vốn ngân hàng 839 tỷ kíp chiếm 11,09%, vốn nhân dân 425 tỷ kíp chiếm 5.62% tổng nguồn vốn - Giá trị xuất - nhập đạt 1,909 tỷ kip, tập trung vào xuất hàng hóa sản phẩm thành phẩm nhằm tăng thêm giá trị cho xã hội, nhập mức 671 tỷ kíp - Về bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động đến năm 2020 đạt 4.223 người Trong đó, lao động nơng nghiệp 2.415 người, công nghiệp 1.185 người, dịch vụ 623 người Giải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 85 http://www.lrc.tnu.edu.vn việc làm cho 4.672 người Trong đó, lao động nội 1999 người, lao động 2673 người nước Đăng ký giấy phép hoạt động cho lao động nước 3.240 người Trong đó, lao động Việt Nam 2,169 người, lao động Trung Quốc 768 người, lao động Thái Lan khác 150 người 3.1.3 Định hướng phát triển kinh tế 3.1.3.1 Phát triển nơng thơn xóa đói giảm nghèo Giải tình trạng đói nghèo địa bàn tỉnh thơng qua việc giữ vững ổn định trị phát triển nơng thơn tồn diện liên kết với sáng tạo mơ hình “Làng phát triển” theo nội dung mục tiêu là: Phát triển kinh tế làm trung tâm với phát triển xã hội - văn hóa bảo vệ mơi trường, quốc phịng - bảo vệ hịa bình trì ổn định trị; tạo Làng lớn trở thành thị trấn vùng nơng thơn; tiếp tục giải tình trạng đói nghèo nhân dân cách thúc đẩy sản xuất hàng hoá dịch vụ tiềm địa phương mình; Chú ý xử lý số lượng bom mìn rời khỏi khu vực phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi địa bàn cư trú nhân dân Đồng thời, ý chữa bệnh, phục hồi sức khỏe Nhằm mục đích giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 5% năm 2020, tỉnh cần tiếp tục mở rộng mơ hình làng phát triển thêm 310 làng (từ 156 làng năm 2015 sang 466 làng năm 2020), chiếm 80% số thôn tỉnh Tạo quỹ phát triển thôn 320 thôn Tiếp tục thực hành quỹ xóa đói giảm nghèo giai đoạn III huyện Tụm Lan, Ta Ổy Sa Mòai để có hiệu quả, tập trung quỹ vào 24 điểm phát triển như: huyện Salavan điểm, huyện Lào Ngam trọng tâm, huyện Sê dôn trọng tâm, huyện Vapy trọng tâm, huyện Lả Khon Phêng trọng tâm, huyện Tụm Lan trọng tâm, huyện Ta Ổy trọng tâm, huyện Sa Mòay trọng tâm 3.1.3.2 Các ngành kinh tế - Trong nông nghiệp lâm nghiệp: Phát triển nông nghiệp - lâm nghiệp ổn định bền vững; tăng cường sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 86 http://www.lrc.tnu.edu.vn nông nghiệp nông nghiệp hữu cơ; Sử dụng kỹ thuật công nghệ đại vào sản xuất để tăng giá trị hang hóa sản xuất Nhằm mục đích sản xuất gạo năm đạt 2,2 triệu tăng 29%, riêng năm 2020 sản lượng gạo đạt 557.587 tấn, cà phê 34 nghìn tấn, chuối 126 nghìn tấn, ngơ 37 nghìn tấn, củ sắn 271 nghìn tấn, khoai lang 55 nghìn loại rau tổng số 42 nghìn Hình thức chăn ni có thay đổi từ chăn nuôi tự nhiên sang trang trại chăn nuôi Dự báo tốc độ tăng trưởng số lượng vật nuôi sau: Trâu tăng trung bình năm 3%, bò 4%, lợn 5%, dê 5% gia cầm tăng 10% Năm 2020, sản xuất thịt cá trứng đạt 105.932 tấn, hình thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 32 điểm, xây dựng thủy lợi hồ suối Lả Ai, Sêdôn 3, sê Con, sê Lả Măng, hồ chứa nước, đảm bảo tưới tiêu nước cho 15.000 - Trong công nghiệp thương mại: Nâng cao giá trị công nghiệp chế biến thủ cơng với mức tăng trưởng trung bình 11-12% năm, tổng sản phẩm giá trị vận tải hàng hóa năm 15.846 tỷ kíp (tăng trung bình 19%/năm), hàng hóa nhập trung bình 8%/năm, giá trị xuất tăng trung bình 14%/năm, tập trung vào sản phẩm như: gạo, cà phê, củ sắn, khoai lang, ngũ cốc, đậu, hạt tinh bột, gỗ công nghiệp, dược liệu, cao su, tiếp tục phát triển doanh nghiệp sở tại, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác kinh tế nhân dân rộng rãi, thành lập hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã cà phê, hợp tác xã nông nghiệp Năng lượng khống sản: Duy trì tốc độ tăng trưởng ngành điện trung bình 1,1%/năm, ngành địa chất - khống sản tăng trung bình 9%/năm, số làng có điện sử dụng chiếm 100%, hộ sử dụng điện chiếm 95%, quản lý khai thác than đá khoáng sản khác để tối đa quyền lợi cho nhà nước, đảm bảo khơng ảnh hưởng đến mơi trường, thí nghiệm sử dụng lượng lượng mặt trời lượng sinh khối Đô thị giao thông vận tải: Tập trung xây dựng, ưu tiên tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ đường dọc theo bờ Mê Khơng từ Sê Bặng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 87 http://www.lrc.tnu.edu.vn Nuan - Khăm tự, đường 1G, đường La Lay - Kô Tài đường khác, khám phá thiết kế xây dựng cầu qua Mê Không Tỉnh Salavan CHDCND Lào tỉnh Ubôn Láđ sa tha ny, Thái Lan Đến năm 2020, mục tiêu làm cho làng có đường hai chiều chiếm 95% Tiếp tục phát triển thành thị - đẹp trở thành màu xanh, xây dựng hệ thống thủy lợi nông thôn, tuyến giao thơng vận tải điểm Làng Na thịn khu huyện Salavan, điểm Pak ta phan - Lả khon phêng cửa quốc tế La Lay huyện Sa mòay - Bưu - Viễn thơng thơng tin liên lạc: Tiếp tục mở rộng mạng lưới viễn thơng, hịm thư đến làng,bản Xây dựng sở hạ tầng viễn thông 48 làng, xây dựng cột nhận mạng BTS (280 cột) mạng Internet - Khoa học công nghệ: Sử dụng thành tựu KHCN lĩnh vực phát triển, tiếp tục quản lý hành hệ thống điện tử thị trấn làng tiêu điểm số một, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký sản phẩm làm đặc sản tỉnh, quản lý tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến dịch vụ - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường: tăng cường bảo vệ quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên để có hiệu cao, thúc đẩy trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật nước - động vật hoang, phát triển kinh tế phải đảm bảo cho khơng khí mơi trường không ô nhiễm Bảo vệ phát triển tài nguyên nước, bảo vệ rừng, tạo điều kiện để có nước quanh năm đảm bảo cung cấp nước cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, khảo sát quản lý nguồn tài nguyên nước nước mặt nước ngầm bền vững, … 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Salavan (CHDCND Lào) 3.2.1 Giải pháp chế, sách Để đạt mục tiêu phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020, cần hoàn thiện giải pháp chế sách sau: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 88 http://www.lrc.tnu.edu.vn - Chuyển hướng mục tiêu kế họach phát triển trở thành chương trình, dự án sở huyện - Huy động nguồn lực kinh tế, đầu tư ưu tiên xây dựng kế họach, quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu cao, bảo vệ môi trường, quản lý theo pháp luật việc đầu tư nhà nước thực hành kỷ luật kế họach -tài chặt chẽ - Tiếp tục thực công lệnh số 09\BCT công lệnh số 13\ TT việc xây dựng làng cụm làng phát triển trở thành cho việc chuyển hướng chương trình dự án, cử nhân viên kỹ thuật xuống sở để tổ chức họat động huyện, cụm làng, cấp làng đơn vị gia đình phù hợp với điểm thực tế địa phương; huy động thành phần kinh tế phát triển khu vực nông thôn miền núi cách đảm bảo việc thúc đẩy sản xuất liên quan đến dịch vụ hai đầu tạo mơ hình làm học để phát triển nơng thơn khác - Khuyến khích q trình chuyển đổi mạnh mẽ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp đại, bắt đầu hộ gia đình, phát triển nơng nghiệp hàng hóa, trọng tâm phát triển cơng nghiệp chế biến bán thực phẩm, phục vụ nhu cầu nước xuất - Thúc đẩy sản xuất nội ngành, đảm bảo số lượng chất lượng phù hợpt, mở rộng tập huấn kỹ thuật cho nơng dân, nâng cao vai trị trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, thúc đẩy mở rộng thị trường - Huy động nguồn vốn vào kế họach phát triển chương trình dự án ưu tiên ngành nông nghiệp công nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất; cải thiện dịch vụ, thương mại - Nâng cao chất lượng cán lãnh đạo - quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn doanh thu mới, sử dụng ngân sách nhà nước hợp lý 3.2.2 Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn * Nguồn vốn đầu tư - Vốn ngân sách: Tỉnh Salavan tỉnh có kinh tế phát triển chậm so với tỉnh khác nước, thu ngân sách tỉnh thấp Do phải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 89 http://www.lrc.tnu.edu.vn dựa vào ngân sách nhà nước trung ương cấp đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên Việc xây dựng cơng trình sở hạ tầng ngân sách trung ương tỉnh đầu tư Nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh đa dạng, ngồi đầu tư cho sở hạ tầng cịn có nhiều chương trình khác phủ Trong năm qua, tỉnh Salavan tích cực tranh thủ nguồn vốn từ nhiều chương trình quốc gia Để tạo nguồn thu cho việc xây dựng cơng trình tỉnh dựa vào quỹ đất, theo mơ hình đổi đất lấy cơng trình nhiều địa phương khác triển khai Tuy nhiên, vấn đề nhạy cảm, cần phải tuân thủ luật đất đai, có ủng hộ quan chức đảm bảo lợi ích người dân.Dự kiến trước năm 2020, tỉnh Salavan bước cân đối ngân sách, có khả chi phần cho sở hạ tầng, - Vốn dân: Đây nguồn vốn quan trọng việc xây dựng cơng trình hạ tầng thôn, xã, mương tưới tiêu, đường liên thôn, đường liên xã, điện đường trường trạm, Đối với cơng trình loại này, cần qn triệt phương châm nhà nước nhân dân làm, tương lai tỉnh cần có chế phù hợp để huy động vốn từ dân - Nguồn vốn từ doanh nghiệp: Trên địa bàn tỉnh Salavan chưa có doanh nghiệp tầm cỡ đầu tư lớn cho kinh tế tỉnh Tuy nhiên, nguồn lực quan trọng cần có sách thu hút vốn từ doanh nghiệp địa phương tỉnh nhà đầu tư tỉnh Đồng thời, cần sớm xây dựng quy hoạch chi tiết với sách, chế linh hoạt để thu hút có hiệu nguồn vốn hình thức, xây dựng sở sản xuất, kinh doanh, Trong tương lai, doanh nghiệp địa bàn tỉnh đóng vai trò định việc phát triển kinh tế tỉnh - Đầu tư nước ngoài: nguồn vốn huy động có hiệu mang lại đột phá cho kinh tế địa phương, đóng góp lớn cho ngân sách Để huy động có hiệu nguồn vốn này, tỉnh Salavan cần nhanh nhạy Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 90 http://www.lrc.tnu.edu.vn nắm bắt thông tin nhu cầu đầu tư nhà đầu tư nước ngồi Để làm việc đó, địa phương cần xây dựng đội ngũ cán đủ lực tăng cường liên kết, tranh thủ hỗ trợ quan chức tỉnh trung ương Ngoài ra, tỉnh nên sớm định hướng hoạt động xây dựng khu công nghiệp khu kinh tế, sớm có dự án kế hoạch có tính khả thi cao để kêu gọi nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thơng thống hấp dẫn nhà đầu tư nước quốc tế - Các nguồn vốn khác nguồn vốn ODA, FDI, … tổ chức phủ quốc tế, vốn tổ chức phủ, vốn doanh nghiệp, Tỉnh Salavan năm qua có nhiều kinh nghiệm việc thu hút nguồn việc xây dựng cơng trình phúc lợi trường học, đường sá, … Mặt khác, tình cần tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng sách cơng trình ưu đãi phủ - Sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư: cần có sách quan tâm để khai thác hiệu nguồn vốn như: Đẩy nhanh tiến độ cơng bố chương trình dự án, kế hoạch để triển khai quy hoạch, khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng sở hạ tầng ,… để kêu gọi đầu tư Việc thực quy hoạch cần có bước lộ trình thích hợp, thực cách đồng bộ, tránh nơn nóng, đốt cháy giai đoạn, Khơng ngừng hồn thiện môi trường đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh hấp dẫn môi trường đầu tư tỉnh * Các biện pháp thu hút vốn + Tạo điều kiện thuận lợi giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, cho nhà đầu tư vào tỉnh, khơng ngừng hồn thiện mơi trường đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh hấp dẫn môi trường đầu tư tỉnh + Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển mạnh hình thức thu hút vốn dân, vốn từ tổ chức nhà nước Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 91 http://www.lrc.tnu.edu.vn + Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhiều hình thức đa dạng + Đổi đất lấy sở hạ tầng, tranh thủ, phối hợp tạo điều kiện cho đơn vị chuyên ngành tỉnh trung ương 3.2.3 Giải pháp đào tạo sử dụng nguồn nhân lực Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao tiền đề có tính định việc thực thành công quy hoạch Tuy nhiên, việc phát triển nguồn nhân lực phải bước, gắn liền với phát triển kinh tế địa phương Phương hướng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là: Không ngừng chăm lo cho nghiệp giáo dục địa phương, phát triển nâng cấp sở vật chất, chăm lo đội ngũ giáo viên, Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động, đội ngũ cán quản lý, kinh tế kỹ thuật cán doanh nghiệp Đa dạng hóa xã hội hóa đào tạo, dạy nghề Khuyến khích việc học tập để xây dựng xã hội phát triển địa phương Tạo điều kiện để người dân, niên có điều kiện học tập đào tạo để nâng cao trình độ học vấn, chun mơn tốt công tác địa phương Nâng cấp trung tâm dạy nghề, trường công lập thành trường trung cấp dạy nghề Phát triển thêm trung tâm dạy nghề, đón đầu phù hợp với nhu cầu kinh tế địa phương Khuyến khích hình thức đào tạo dạy nghề doanh nghiệp, cá nhân Đa dạng hóa, xã hội hóa đào tạo, dạy nghề Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng sở dạy nghề tư thục Đẩy mạnh liên kết với sở đào tạo khác ngồi tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế địa phương Đổi chế đầu tư cho đào tạo theo hướng đa dạng hóa, xã hội hóa Khuyến khích phát triển làng nghề, nghề Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 92 http://www.lrc.tnu.edu.vn Tạo mơi trường làm việc có sức thu hút với người có trình độ chun mơn tay nghề cao, tỉnh Salavan có chuyển đổi mạnh mẽ cấu kinh tế theo chiều hướng CNH,HĐH 3.2.4 Giải pháp đầu tư xây dựg sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật Để thu hút nhà đầu tư vào tỉnh, cần phải tạo điều kiện cho họ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lí Giải pháp kinh nghiệm quan trọng khu công nghiệp thành công nước liên quan đến vấn đề cần phát triển hoàn chỉnh đồng CSHT khu cơng nghiệp cần hồn chỉnh dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp cơng nghiệp để tạo sở pháp lí cho việc triển khai dự án, hoàn thiện hệ thống đường sá, cung cấp điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Nhờ nhà đầu tư sớm triển khai sản xuất kinh doanh thuê mặt 3.2.5 Giải pháp KHCN Cần trọng tới công nghệ quy trình SX tiên tiến, nâng cao suất trồng vật nuôi, hiệu kinh doanh, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ giới hóa, thay lao động thủ cơng máy móc, lựa chọn cơng nghệ phù hợp với điều kiện tự đất đai, thổ nhưỡng khí hậu địa phương Salavan cần có chế đầu mối nắm bắt công nghệ, phổ biến cung cấp thông tin công nghệ tiên tiến, hỗ trợ khuyến khích cá nhân tổ chức tham gia hoạt động khuyến nông,chuyển giao công nghệ Đồng thời, cần tập trung vào việc tiếp nhận chuyển giao có chọn lọc số trồng, vật ni có tiềm phát triển hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế cao địa bàn, đáp ứng nhu cầu cao thị trường Áp dụng quy trình sản xuất nơng nghiệp tiên tiến quy trình sản xuất rau sạch, ni gà cơng nghiệp tiên tiến Trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nâng dần trình độ giới hóa, thay lao động thủ cơng máy móc, loại bỏ dần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 93 http://www.lrc.tnu.edu.vn quy trình cơng nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm, sản xuất vật liệu xây dựng 3.2.6 Giải pháp thị trường Bên cạnh thị trường nông, lâm sản cần đẩy mạnh phát triển cho công nghiệp, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng Salavan cần đẩy nhanh tốc độ đầu tư phát triển CSHT, hệ thống đường giao thông liên tỉnh nước ngòai qua huyện liên xã Sự nghiệp phát triển CSHT phụ thuộc lớn vào đầu tư trung ương tỉnh Do vậy, tỉnh phải tranh thủ chương trình, dự án đầu tư sở hạ tầng tỉnh, trung ương Tổ chức nghiên cứu thị trường tiềm nước, tăng cường liên kết với doanh nghiệp địa phương khác tỉnh để phát triển thị trường cho sản phẩm tỉnh, đẩy mạnh quảng cáo để quảng bá cho sản phẩm địa phương sản xuất Tiểu kết chương Trên sở định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển tỉnh biên giới Salavan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở thành địa bàn phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa xã hội, với định hướng phát triển cụ thể ngành kinh tế nông nghiêp, công nghiệp dịch vụ, đề tài tổng kết đưa số giải pháp chế, sách, huy động sử dụng nguồn vốn, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật, khí hậu cơng nghiệp, thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Salavan theo hướng bền vững Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 94 http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN Việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá phát triển kinh tế tỉnh Salavan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2005 - 2014 làm rõ mạnh hạn chế việc phát triển kinh tế tỉnh Tỉnh Salavan có nhiều thuận lợi vị trí địa lý, nguồn lực tự nhiên, KT-XH để phát triển đa dạng ngành kinh tế sản xuất hàng hóa, có sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu tư nên chưa đồng bộ, chất lượng nguồn lao động chưa cao Thực tế năm qua cho thấy, cấu kinh tế có chuyển biến tích cực, phù hợp với xu hướng CNH, HĐH, chuyển dịch nhìn chung cịn chậm, nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao cấu ngành kinh tế Trong nội ngành, cấu ngành nơng nghiệp có chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn ni dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, nhiên trồng trọt chiếm tỉ trọng tương đối cao cấu ngành nông nghiêp Cơng nghiệp Salavan giai đoạn gần có bước phát triển mới, bên cạnh sở cơng nghiệp nhỏ lẻ, sản xuất thủ cơng có số khu công nghiệp, cụm công nghiệp với công nghệ sản xuất đại quy hoạch, xây dựng đầu tư đưa phát triển Dịch vụ ngày chiếm tỷ trọng cao cấu ngành kinh tế, cấu ngành dịch vụ, thương mại chiếm tỷ trọng cao nhất, sau giao thơng vận tải, du lịch, bưu viễn thơng Qua phân tích đánh giá thực trạng kinh tế tỉnh Salavan tiềm sẵn có tỉnh giai đoạn 2005 - 2014, luận văn đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Salavan cách ổn định bền vững Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 95 http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thành Độ, Lê Du Phong (1998), Chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện hội nhập với khu vực giới NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [2] Nguyễn Văn Phúc (2004), Cơng nghiệp nơng thơn Việt Nam, NXB trị quốc gia, Hà Nội [3] Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Xuân Trường (2015), Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (Phần 2), Nxb Giáo dục, Việt Nam [4] Dương Quỳnh Phương, Vũ Như Vân, Nguyễn Xuân Trường (2015), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên [5] Bùi Tất Thắng (2010), Phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam, Nxb KTVN [6] Lê Thơng (chủ biên - 2011), Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội [7] Nguyễn Văn Thường (chủ biên - 2004), Một số vấn đề kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội [8] Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên - 2005), Địa lí kinh tế - xã hội đại cương, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội [9] Ngơ Dỗn Vịnh (chủ biên - 2005), Bàn phát triển kinh tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [10] Bounthan Song Sanasita (2009), Cái tố t tố t có tại tỉnh Salavan, Lào [11] Bounthavy Sisouphan Thong và Christian Taillard (1995), Cuốn sách “ALAT cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Sự phát triể n kinh tế và xã hội theo cấu trúc vùng quản lý”, Lào [12] Bô ̣ kế ho ̣ach và đầ u tư (2011), Kế họach phát triển kinh tế - xã hội năm lầ n thứ VII (2011 - 2015 ), Nxb Thống kế, Viêng Chăn, Lào [13] Bô ̣ kế ho ̣ach và đầ u tư Lào (2012), Kế họach phát triể n kinh tế - xã hội (2005 - 2010, 2011-2015), Nxb Thố ng kế , Viêng Chăn, Lào Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 96 http://www.lrc.tnu.edu.vn [14] Bunlo ̣t Chănthacon (2009), Chuyể n di ̣ch cấ u kinh tế nông nghiê ̣p theo hướng sản x́ t hàng hóa ở tỉnh Salavan, nước Cợng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luâ ̣n án tiến si,̃ chuyên ngành kinh tế trị xã hội chủ nghiã , Ho ̣c viên Chính tri quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam ̣ [15] Chứ phơm Visay (2004),“Vai trò của tài chính nhà nước viê ̣c phát triển kinh tế hàng hóa ở CHDCND Lào hiê ̣n nay”, Luâ ̣n án tiến si,̃ Chuyên ngành kinh tế trị xã hơ ̣i chủ nghiã , Ho ̣c viện Chiń h tri ̣quố c gia Hồ Chí Minh, Việt Nam [16] Cu ̣c khuyế n nông Lào (2013), Báo cáo viê ̣c thực hiê ̣n kế họach giai đọan 2010 - 2013, Viêng Chăn, Lào [17] Cục thống kê Salavan (2015), Niên giám thống kê tỉnh Salavan năm 2005, 2010, 2014, Lào [18] Đảng tỉnh Salavan (2015), Báo cáo việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lần thứ VIII (2011 - 2015) định hướng kế hoạch năm (2016 - 2020), Lào [19] Đảng nhân dân cách mạng Lào (2010), Tổ ng kế t sự phát triể n của đấ t nước Lào giai đọan thực kế họach năm lầ n thứ VI (2006 - 2010) phương hướng kế họach năm lầ n thứ VII giai đọan (2011 - 2015), Nxb Quố c gia, Viêng Chăn, Lào [20] Phothi Sansamay (2014), Quản lý vố n đầ u tư phát triển từ ngân sách nhà nước ở tỉnh Salavan Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” (Bản dịch NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội) [21] Sở kế hoạch đầu tư Salavan (2015), Các giải pháp phát triển kinh tế tỉnh Salavan, Lào năm 2015, Lào [22] Tổng cục thống kê Lào (2015), Niên giám thống kê Lào năm 20052014, Viêng Chăn, Lào [23] Ủy ban nhân dân tỉnh Salavan (CHDCND LÀO - 2004), Cuộc gặp nhóm chuyên viên cao cấp Pranôm Pênh, phía Lào đề nghị bổ sung tỉnh Salavan vào Tam giác phát triển, Lào Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 97 http://www.lrc.tnu.edu.vn [24] Ủy ban nhân dân tỉnh Salavan (CHDCND LÀO - 2015), Báo cáo tổng kết phát triển KT-XH của tỉnh Salavan Lào năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Lào [25] Văn phòng điều phối phát triể n nơng thơn và xóa đói giảm nghèo Lào (2011), Kế họach phát triển nông thơn xóa đói giảm nghèo q́ c gia (2011 - 2015), Nxb Cu ̣c thố ng kê , Viêng Chăn, Lào [26] Xổ m Đy Đuông Đy (2013), Bài giảng lớp bồ i dưỡng cán cấ p cao kế họach phát triể n kinh tế - xã hội gắn liề n với quố c phòng an ninh, Bộ trưởng Bô ̣ kế ho ̣ach và đầ u tư Lào [27] Web: http://www.lao Statistics/ http://laos.gov.la/ http://www.saravan.gov.lao/ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 98 http://www.lrc.tnu.edu.vn ... HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BIÊN GIỚI SALAVAN, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 36 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tỉnh biên giới Salavan 36... triển kinh tế tỉnh biên giới Salavan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2005 - 2014? ?? làm luận văn thạc sĩ Địa lí học Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Trên giới Nghiên cứu phát triển kinh tế của... ảnh hưởng thực trạng phát triển kinh tế tỉnh biên giới Salavan, CHDCND Lào giai đoạn 2005 - 2014 Chương Định hướng giải pháp phát triển kinh tế tỉnh biên giới Salavan, CHDCND Lào đến năm 2020 Số
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phát triển kinh tế tỉnh biên giới salavan, cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2005 2014 , (Luận văn thạc sĩ) phát triển kinh tế tỉnh biên giới salavan, cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2005 2014