Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của vầu tuổi 1 bambusa nutans tại trường đại học nông lâm thái nguyên

89 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DÌ THỊ OANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẦU TUỔI (Bambusa Nutans) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2015 - 2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DÌ THỊ OANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẦU TUỔI (Bambusa Nutans) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Lớp : K47 – QLTNR – N01 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Việt Hưng Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 05 năm 2019 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng khoa học Th.S Nguyễn Việt Hưng Dì Thị Oanh XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng thiếu sinh viên Đó khơng điều kiện cần thiết để sinh viên hồn thành khóa học tốt nghiệp trường mà cịn hội cho sinh viên ôn lại áp dụng kiến thức học vào thực tế, trau dồi kiến thức quý báu để sau trường trở thành cán vừa có trình độ lý luận, kiến thức chun mơn vững vàng, vừa có kiến thức thực tiến, tính sáng tạo cơng việc Được đồng ý khoa Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Em tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Vầu tuổi (Bambusa Nutans) trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên” Để thực đề tài này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Việt Hưng, người hướng dẫn đề tài tốt nghiệp cho em tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực đề tài Em xin cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo tạo điều kiện thuận lợi cho em trình nghiên cứu hồn thành đề tài Xin cám ơn số hộ dân địa bàn nghiên cứu tạo điều kiện giúp đỡ em việc thu thập số liệu thực địa, để em thực hoàn thành đề tài tốt nghiệp Do thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn sinh viên để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Sinh Viên Thực Tập Dì Thị Oanh iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình dân số xã Như Cố năm 2013 19 Bảng 4.1 Ảnh hưởng vị trí đến mật độ bó mạch 36 Bảng 4.2 Ảnh hưởng vị trí đến kích thước bó mạch 37 Bảng 4.3 Kích thước trung bình bó mạch Vầu tuổi 38 Bảng 4.4 Chiều dài sợi trung bình Vầu tuổi 41 Bảng 4.5 Ảnh hưởng vị trí đến chiều dài sợi 42 Bảng 4.6 Ảnh hưởng vị trí đến độ ẩm Vầu tuổi 43 Bảng 4.7 Độ co rút khô Vầu tuổi 44 Bảng 4.8 Độ co rút khô kiệt Vầu tuổi 45 Bảng 4.9 Ảnh hưởng vị trí đến khối lượng riêng Vầu tuổi 47 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Chợ Mới 14 Hình 3.1.Phân loại vị trí xác định phần tre vầu 25 Hình 3.2 Cân điện tử 27 Hình 3.3 Kẹp đo kích thước 27 Hình 3.4 Máy sấy 27 Hình 3.5 Bình thủy tinh, lọ đựng mẫu vật 27 Hình 3.6 Kính hiển vi điện tử 28 Hình 3.7 Tiến hành cho nước lọc vào bình 33 Hình 3.8 Cho nước axit vào bình 33 Hình 3.9 Lấy KCl cho vào bình 34 Hình 3.10 Khuấy mẫu 34 Hình 3.11 Nhuộm màu 35 Hình 4.1 Hình ảnh bó mạch Vầu tuổi 36 Hình 4.2 Ảnh hưởng vị trí đến mật độ bó mạch Vầu tuổi 37 Hình 4.3 Ảnh hưởng vị trí đến kích thước bó mạch Vầu tuổi 38 Hình 4.4 Biểu đồ thể kích thước trung bình bó mạch Vầu tuổi 39 Hình 4.5 Chiều dài sợi phần gốc Vầu tuổi 40 Hình 4.6 Chiều dài sợi phần thân Vầu tuổi 40 Hình 4.7 Chiều dài sợi phần Vầu tuổi 40 Hình 4.8 Biểu đồ thể chiều dài sợi Vầu tuổi 41 Hình 4.9 Biểu đồ thể ảnh hưởng vị trí đến chiều dài sợi 42 Hình 4.10 Biểu đồ thể độ ẩm vầu tuổi 43 Hình 4.11 Biểu đồ thể độ co rút khô Vầu tuổi 45 Hình 4.12 Biểu đồ thể độ co rút khô kiệt Vầu tuổi 46 Hình 4.13 Biểu đồ thể ảnh hưởng vị trí đến khối lượng riêng 47 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đềtài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Một số khái niệm tính chất vật lý 2.2 Những nghiên cứu giới ViệtNam 2.2.1 Những nghiên cứu giớ i 2.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 2.3 Tổng qua đặc điểm sinh thái sinh thái Vầu 12 2.3 Tổng quan khu vực lấy mẫu 14 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 14 2.3.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xãhội 18 2.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 22 2.4.1 Thuận lợi 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 vi 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Chọn lấy mẫu 25 3.4.2 Quy định phương pháp thử nghiệm 26 3.4.3.Thiết bị thử nghiệm 27 3.4.4 Phương pháp thử nghiệm vật liệu tre vầu 28 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến kích thước bó mạch Vầu tuổi 37 4.3 Ảnh hưởng vị trí đến chiều dài sợi Vầu tuổi 39 4.4 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ ẩm Vầu tuổi 42 4.4 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến tỷ lệ co rút Vầu tuổi 44 4.5 Ảnh hưởng vị trí đến khối lượng riêng Vầu tuổi 46 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Lồi Vầu có tên khoa học (Bambusa nutans), thuộc họ Hòa thảo PoaceBarnh, phân họ Tre Bambusoideae thuộc chi Vầu Indosasa, cịn có tên gọi khác là: Vầu nhỏ, loại tre không gai, mọc phân tán đơn độc tập trung nhiều tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, phát triển Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La Rừng Vầu loại rừng thứ sinh hình thành sau gỗ nguyên sinh bị phá hoại Tuỳ trạng thái rừng hỗn giao với gỗ hay loại, phục hồi hay qua khai thác rừng tự nhiên ổn định mà mật độ 1ha biến động từ 1300 đến 6000 Tỷ lệ già rừng ổn định thường gấp lần rừng phục hồi ngược lại tỷ lệ non rừng già 1/4 rừng phục hồi Vầu có khả chịu bóng, ưa ẩm Vầu sinh trưởng tốt rừng có gỗ tầng trên, sườn âm, chân đồi theo khe núi; nơi rừng thưa, nhiều ánh sáng Vầu sinh trưởng Kích thước trung bình Vầu: Thân cao 17m, thẳng đứng, đường kính 10 cm, lóng dài 35cm, vách thân dầy 1cm, thân tươi nặng 30 kg Phần thân khơng có cành trịn đều, vịng đốt khơng rõ Phần thân có cành thường có vết lõm dọc dóng, vịng đốt phình to gờ cao Thân non mầu xanh có lơng, thịt trắng Thân già mầu xanh xám, có địa y loang lổ, thịt hồng Cành thường có từ 1/2 thân phía Mỗi đốt có cành, cành to giữa, cành nhỏ mọc hai bên cành to Lá mầu xanh sẫm hình giáo, đầu vút nhọn, đuôi tù, dài 32 cm, rộng cm Thân mo hình chng, đỉnh nhơ cao, đáy x rộng, mặt nhẵn, mặt ngồi có nhiều lơng nhung mầu tím sớm rụng Lá mo hình giáo Tai mo thối hố thành hàng lơng Thìa lìa đường gờ, xẻ lơng, sớm rụng Mo sớm rụng, măng toả đuôi én mo thân rụng gần hết Vầu loại tre không gai, mọc phân tán đơn độc cây, thân ngầm thường bò lan độ sâu 20-30cm có chỗ chồi lên mặt đất, hàng năm thân ngầm sinh trưởng từ tháng đến tháng 11, mầm măng phát triển mặt đất từ tháng 12 đến tháng năm sau, măng lên khỏi mặt đất đến lúc định hình từ tháng đến tháng Măng lên khỏi mặt đất sống 50% để phát triển thành cây, số măng chết thường độ cao 1m Vì vậy, khai thác 1/2 số măng để làm rau ăn mà không ảnh hưởng đến rừng Vầu Từ năm 1969 nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đưa Vầu làm nguyên liệu sản xuất giấy Vầu dùng làm nguyên liệu sản xuất đũa xuất sử dụng nhiều xây dựng Đây loài đa tác dụng, thân cịn làm ván ghép thanh, đũa, làm nhà, chế biến than hoạt tính, làm hang rào,…Măng Vầu sử dụng làm thực phẩm, thường ăn tươi muối chua phơi khơ; măng đầu mùa thường ngọt, măng cuối vụ có vị đắng Hiện rừng Vầu thừa nhận giá trị kinh tế, phòng hộ cấu trúc giá trị mơi trường có nghiên cứu đánh giá cấu trúc sinh khối để làm sở cho phát triển xác định giá trị đích thực rừng Vầu đem lại chưa có nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất Vầu để có giải pháp quản lý, bảo vệ phát triển rừng Vầu thời gian tới Xuất phát từ thực tế đó, trí trường Đại Học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp giáo viên hướng dẫn thực đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Vầu tuổi (Bambusa nutans)tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” TB m1 (g) m3 (g) Độ ẩm tuyệt đối 10,40 10,10 10,50 10,75 10,40 10,10 9,66 10,15 10,00 10,10 10,00 10,30 10,00 10,30 10,27 9,65 10,00 10,45 10,30 10,00 0,81 0,76 0,75 0,79 0,80 0,71 0,82 0,79 0,80 0,86 0,81 0,81 0,91 0,80 0,75 0,72 0,83 0,85 0,93 0,82 0,40 0,40 0,37 0,39 0,40 0,38 0,43 0,44 0,42 0,47 0,39 0,41 0,50 0,42 0,40 0,40 0,43 0,43 0,47 0,41 102,5000 90,0000 102,7027 102,5641 100,0000 86,8421 90,6977 79,5455 90,4762 82,9787 107,6923 97,5610 82,0000 90,4762 87,5000 80,0000 93,0233 97,6744 97,8723 100,0000 Độ ẩm tương đối 50,6173 47,3684 50,6667 50,6329 50,0000 46,4789 47,5610 44,3038 47,5000 45,3488 51,8519 49,3827 45,0549 47,5000 46,6667 44,4444 48,1928 49,4118 49,4624 50,0000 93,1053 48,1223 Ltiếp tuyến (mm) STT Kí hiệu mẫu Ldọc thớ (mm) Lxuyên tâm (mm) Trong Ngoài 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G1-1 G1-2 G1-3 G1-4 G1-5 G1-6 G1-7 G1-8 G1-9 G1-10 G1-11 G1-12 G1-13 G1-14 G1-15 G1-16 G1-17 G1-18 G1-19 G1-20 11,00 11,10 11,00 10,40 10,00 10,60 12,00 11,60 11,78 11,56 11,00 11,40 11,70 10,30 11,50 10,80 11,70 10,80 11,40 11,00 7,10 7,20 7,26 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,18 7,30 7,00 7,00 6,88 7,00 7,30 7,00 7,20 7,60 10,20 10,00 10,20 10,60 10,00 10,00 9,22 10,10 10,00 10,20 10,00 10,30 10,00 10,10 9,70 9,50 10,00 10,20 10,00 9,80 10,60 10,20 10,80 10,90 10,80 10,20 10,10 10,20 10,00 10,00 10,00 10,30 10,00 10,50 10,84 9,80 10,00 10,70 10,60 10,20 Khối lượng riêng (g/cm3) 0,4925 0,4955 0,4412 0,4983 0,5495 0,5071 0,5299 0,5339 0,5093 0,5751 0,4938 0,4783 0,6105 0,5656 0,4923 0,5483 0,5035 0,5443 0,5559 0,4904 0,5208 Phụ biểu Bảng đo kích thước khối lượng thể tích Vầu tuổi phần gốc phía Tây Ltiếp tuyến (mm) STT Kí hiệu mẫu L1 (mm) a1 (mm) Trong Ngồi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G1-21 G1-22 G1-23 G1-24 G1-25 G1-26 G1-27 G1-28 G1-29 G1-30 G1-31 G1-32 G1-33 G1-34 G1-35 G1-36 G1-37 G1-38 G1-39 G1-40 10,20 10,70 10,90 10,50 10,40 10,50 10,60 11,00 11,30 11,00 10,40 11,30 10,60 10,90 10,90 10,40 10,80 11,30 10,50 10,30 8,00 7,00 7,00 8,00 7,48 8,40 6,68 6,60 7,60 7,48 7,40 8,00 7,20 7,62 7,60 7,80 6,80 6,68 7,80 6,68 10,00 9,80 10,00 9,00 9,00 9,25 10,00 9,20 9,00 10,40 10,58 10,00 10,00 8,62 10,00 10,00 9,60 9,62 9,42 10,00 10,60 10,50 10,40 10,00 10,70 10,60 10,10 10,00 10,80 10,78 10,80 10,70 11,00 10,70 10,40 10,30 10,60 10,00 10,10 10,20 Ltiếp tuyến (mm) TB m1 (g) L2 (mm) a2 (mm) Trong Ngoài 10,30 10,15 10,20 9,50 9,85 9,93 10,05 9,60 9,90 10,59 10,69 10,35 10,50 9,66 10,20 10,15 10,10 9,81 9,76 10,10 0,70 0,52 0,84 0,78 0,86 0,93 0,70 0,83 0,83 1,06 0,87 1,01 0,81 0,77 0,84 1,06 0,96 0,85 0,89 0,84 10,00 10,40 10,58 10,30 10,00 10,30 10,40 10,70 11,00 10,80 10,18 11,00 10,30 10,60 10,70 10,00 10,60 11,00 10,38 10,00 7,50 6,60 6,54 7,56 7,00 8,01 6,22 6,15 7,18 7,00 6,96 7,58 6,73 7,18 7,16 7,35 6,28 6,20 7,28 6,18 9,97 9,68 9,72 8,70 8,86 9,00 9,60 8,90 9,50 9,88 9,92 9,68 9,75 9,00 9,45 9,00 8,85 9,00 8,67 9,66 10,20 10,10 10,00 9,70 10,50 10,33 10,00 9,82 10,00 10,60 10,80 10,56 10,70 10,00 10,32 10,50 10,56 10,00 10,50 10,00 TB m2 (g) Độ co rút dọc thớ Độ co rút xuyên tâm Độ co rút tiếp tuyến 10,09 9,89 9,86 9,20 9,68 9,67 9,80 9,36 9,75 10,24 10,36 10,12 10,23 9,50 9,89 9,75 9,71 9,50 9,59 9,83 0,40 0,39 0,48 0,40 0,40 0,36 0,31 0,38 0,35 0,50 0,40 0,42 0,39 0,33 0,35 0,47 0,44 0,41 0,39 0,40 1,9608 2,8037 2,9358 1,9048 3,8462 1,9048 1,8868 2,7273 2,6549 1,8182 2,1154 2,6549 2,8302 2,7523 1,8349 3,8462 1,8519 2,6549 1,1429 2,9126 2,4520 6,2500 5,7143 6,5714 5,5000 6,4171 4,6429 6,8862 6,8182 5,5263 6,4171 5,9459 5,2500 6,5278 5,7743 5,7895 5,7692 7,6471 7,1856 6,6667 7,4850 6,2392 2,0874 2,5616 3,3333 3,1579 1,7259 2,6196 2,4876 2,5000 1,5152 3,3050 3,0870 2,2222 2,6190 1,6563 3,0882 3,9409 3,9109 3,1600 1,7930 2,6733 2,6722 Độ ẩm mẫu khô 42,8571 25,0000 42,8571 48,7179 53,4884 61,2903 55,7143 54,2169 57,8313 52,8302 54,0230 58,4158 51,8519 57,1429 58,3333 55,6604 54,1667 51,7647 56,1798 52,3810 52,2361 Khối lượng riêng khô 0,5288 0,5745 0,7036 0,5584 0,5903 0,4515 0,4890 0,6169 0,4545 0,6459 0,5449 0,4977 0,5502 0,4564 0,4622 0,6559 0,6811 0,6328 0,5384 0,6584 0,5646 Ltiếp tuyến (mm) STT Kí hiệu mẫu L1 (mm) a1 (mm) Trong Ngoài 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G1-21 G1-22 G1-23 G1-24 G1-25 G1-26 G1-27 G1-28 G1-29 G1-30 G1-31 G1-32 G1-33 G1-34 G1-35 G1-36 G1-37 G1-38 G1-39 G1-40 10,20 10,70 10,90 10,50 10,40 10,50 10,60 11,00 11,30 11,00 10,40 11,30 10,60 10,90 10,90 10,40 10,80 11,30 10,50 10,30 8,00 7,00 7,00 8,00 7,48 8,40 6,68 6,60 7,60 7,48 7,40 8,00 7,20 7,62 7,60 7,80 6,80 6,68 7,80 6,68 10,00 9,80 10,00 9,00 9,00 9,25 10,00 9,20 9,00 10,40 9,93 10,00 10,00 8,62 10,00 10,00 9,60 9,62 9,42 10,00 10,60 10,50 10,40 10,00 10,70 10,60 10,10 10,00 10,80 10,78 10,80 10,70 11,00 10,70 10,40 10,30 10,60 10,00 10,10 10,20 Ltiếp tuyến (mm) TB m1 (g) L3 (mm) a3 (mm) Trong Ngoài 10,30 10,15 10,20 9,50 9,85 9,93 10,05 9,60 9,90 10,59 10,37 10,35 10,50 9,66 10,20 10,15 10,10 9,81 9,76 10,10 0,70 0,52 0,84 0,78 0,86 0,93 0,70 0,83 0,83 1,06 0,87 1,01 0,81 0,77 0,84 1,06 0,96 0,85 0,89 0,84 10,00 10,44 10,65 10,25 10,10 10,23 10,40 10,70 10,90 10,60 10,10 11,00 10,33 10,58 10,63 10,08 10,52 10,88 10,20 10,00 7,52 6,56 6,48 7,55 7,00 7,98 6,17 6,13 7,15 6,96 7,00 7,56 6,78 7,23 7,20 7,36 6,28 6,15 7,28 6,18 9,90 9,60 9,40 8,86 9,00 8,93 9,00 8,50 8,80 10,00 9,90 9,80 10,00 9,00 9,30 9,40 9,60 9,00 9,20 9,60 10,30 10,20 10,36 9,60 10,50 10,30 10,54 10,30 10,38 10,60 10,55 10,50 10,42 9,86 10,52 10,33 9,88 10,10 10,00 10,15 Độ ẩm mẫu khô Khối lượng riêng khô 6,0000 6,2857 7,4286 5,6250 6,4171 5,0000 7,6347 7,1212 5,9211 6,9519 5,4054 5,5000 5,8333 5,1181 5,2632 5,6410 7,6471 7,9341 6,6667 7,4850 Độ co rút tiếp tuyến 1,9417 2,4631 3,1373 2,8421 1,0152 3,1234 2,7861 2,0833 3,1313 2,7384 1,3507 1,9324 2,7619 2,3810 2,8431 2,8079 3,5644 2,6504 1,6393 2,2277 51,4286 34,6154 52,3810 58,9744 60,4651 62,3656 61,4286 60,2410 61,4458 59,4340 50,5747 64,3564 58,0247 62,3377 63,0952 63,2075 57,2917 60,0000 60,6742 61,9048 0,4477 0,5015 0,5866 0,4480 0,4932 0,4459 0,4307 0,5352 0,4282 0,5659 0,5948 0,4265 0,4755 0,4020 0,4087 0,5329 0,6372 0,5321 0,4910 0,5244 6,3440 2,4710 58,2123 0,4954 TB m3 (g) Độ co rút dọc thớ Độ co rút xuyên tâm 10,10 9,90 9,88 9,23 9,75 9,62 9,77 9,40 9,59 10,30 10,23 10,15 10,21 9,43 9,91 9,87 9,74 9,55 9,60 9,88 0,34 0,34 0,40 0,32 0,34 0,35 0,27 0,33 0,32 0,43 0,43 0,36 0,34 0,29 0,31 0,39 0,41 0,34 0,35 0,32 1,9608 2,4299 2,2936 2,3810 2,8846 2,5714 1,8868 2,7273 3,5398 3,6364 2,8846 2,6549 2,5472 2,9358 2,4771 3,0769 2,5926 3,7168 2,8571 2,9126 2,7484 Phụ biểu Bảng đo kích thước khối lượng thể tích Vầu tuổi phần thân phía Đông STT Kí hiệu mẫu Ldọc thớ (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 T1-5 T1-6 T1-7 T1-8 T1-9 T1-10 T1-11 T1-12 T1-13 T1-14 T1-15 T1-16 T1-17 T1-18 T1-19 T1-20 11,00 10,80 11,18 11,00 11,38 12,00 11,00 11,00 10,70 10,80 11,00 11,00 10,38 10,40 11,00 11,00 11,38 11,18 11,12 10,50 Ltiếp tuyến (mm) Lxuyên tâm (mm) Trong Ngoài TB 6,58 5,90 6,50 6,48 6,28 6,18 6,48 6,30 6,28 7,38 6,50 6,50 6,40 6,40 6,68 6,48 6,50 6,38 6,30 6,18 10,30 9,30 10,40 11,00 11,00 11,70 10,80 10,60 11,00 10,90 11,00 10,60 10,50 10,60 10,40 10,80 10,70 10,50 10,30 10,40 10,90 10,10 11,18 11,18 11,40 11,40 11,00 10,60 11,38 11,10 11,50 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,60 11,50 10,60 9,70 10,79 11,09 11,20 11,55 10,90 10,60 11,19 11,00 11,25 10,80 10,75 10,80 10,70 10,90 10,85 10,75 10,95 10,95 m1 (g) m2 (g) 0,79 0,64 0,84 0,82 0,85 0,90 0,81 0,77 0,77 0,76 0,93 0,87 0,80 0,72 0,83 0,81 0,91 0,91 0,73 0,77 0,41 0,33 0,45 0,42 0,44 0,46 0,44 0,39 0,37 0,39 0,50 0,45 0,40 0,37 0,41 0,41 0,50 0,47 0,38 0,39 Độ ẩm tuyệt đối 92,6829 93,9394 86,6667 95,2381 93,1818 95,6522 84,0909 97,4359 108,1081 94,8718 86,0000 93,3333 100,0000 94,5946 102,4390 97,5610 82,0000 93,6170 92,1053 97,4359 94,0477 Độ ẩm tương đối 48,1013 48,4375 46,4286 48,7805 48,2353 48,8889 45,6790 49,3506 51,9481 48,6842 46,2366 48,2759 50,0000 48,6111 50,6024 49,3827 45,0549 48,3516 47,9452 49,3506 48,4173 Khối lượng riêng bản/g/cm3 0,5344 0,5339 0,5739 0,5313 0,5497 0,5370 0,5663 0,5309 0,4921 0,4448 0,6216 0,5828 0,5601 0,5147 0,5215 0,5277 0,6230 0,6130 0,4954 0,5489 0,5451 STT Kí hiệu mẫu Ldọc thớ (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 T1-5 T1-6 T1-7 T1-8 T1-9 T1-10 T1-11 T1-12 T1-13 T1-14 T1-15 T1-16 T1-17 T1-18 T1-19 T1-20 11,00 10,80 11,18 11,00 11,38 12,00 11,00 11,00 10,70 10,80 11,00 11,00 10,38 10,40 11,00 11,00 11,38 11,18 11,12 10,50 Ltiếp tuyến (mm) Lxuyên tâm (mm) Trong Ngoài TB 6,58 5,90 6,50 6,48 6,28 6,18 6,48 6,30 6,28 7,38 6,50 6,50 6,40 6,40 6,68 6,48 6,50 6,38 6,30 6,18 10,30 9,30 10,40 11,00 11,00 11,70 10,80 10,60 11,00 10,90 11,00 10,60 10,50 10,60 10,40 10,80 10,70 10,50 10,30 10,40 10,90 10,10 11,18 11,18 11,40 11,40 11,00 10,60 11,38 11,10 11,50 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,60 11,50 10,60 9,70 10,79 11,09 11,20 11,55 10,90 10,60 11,19 11,00 11,25 10,80 10,75 10,80 10,70 10,90 10,85 10,75 10,95 10,95 m1 (g) m3 (g) 0,79 0,64 0,84 0,82 0,85 0,90 0,81 0,77 0,77 0,76 0,93 0,87 0,80 0,72 0,83 0,81 0,91 0,91 0,73 0,77 0,40 0,34 0,42 0,43 0,44 0,46 0,42 0,43 0,41 0,38 0,48 0,48 0,40 0,37 0,43 0,40 0,47 0,48 0,38 0,39 Độ ẩm tuyệt đối 97,5000 88,2353 100,0000 90,6977 93,1818 95,6522 92,8571 79,0698 87,8049 100,0000 93,7500 81,2500 100,0000 94,5946 93,0233 102,5000 93,6170 89,5833 92,1053 97,4359 93,1429 Độ ẩm tương đối 49,3671 46,8750 50,0000 47,5610 48,2353 48,8889 48,1481 44,1558 46,7532 50,0000 48,3871 44,8276 50,0000 48,6111 48,1928 50,6173 48,3516 47,2527 47,9452 49,3506 48,1760 Khối lượng riêng bản/g/cm3 0,5214 0,5501 0,5356 0,5440 0,5497 0,5370 0,5406 0,5854 0,5453 0,4334 0,5967 0,6216 0,5601 0,5147 0,5469 0,5148 0,5856 0,6260 0,4954 0,5489 0,5477 Phụ biểu 10 Bảng đo kích thước khối lượng thể tích Vầu tuổi phần thân phía Tây Ltiếp tuyến (mm) STT Kí hiệu mẫu L1 (mm) a1 (mm) Trong Ngoài 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T1-21 T1-22 T1-23 T1-24 T1-25 T1-26 T1-27 T1-28 T1-29 T1-30 T1-31 T1-32 T1-33 T1-34 T1-35 T1-36 T1-37 T1-38 T1-39 T1-40 11,00 10,80 11,50 10,40 10,50 11,00 10,30 10,92 11,30 10,63 11,00 10,90 11,30 11,22 11,00 10,50 10,96 10,47 11,00 10,45 5,90 6,28 6,40 5,43 5,40 6,32 6,36 6,10 5,50 6,28 6,10 6,18 5,78 5,80 6,20 5,40 6,00 6,18 6,10 6,22 10,20 10,80 10,10 10,40 10,50 10,00 10,60 10,80 10,50 10,00 9,80 10,20 10,40 9,58 10,40 10,50 10,00 10,30 10,00 10,30 10,70 10,80 10,50 10,60 10,70 10,50 10,80 11,10 11,00 10,88 10,30 10,60 10,80 10,90 10,70 10,60 10,30 10,80 10,40 10,30 Ltiếp tuyến (mm) TB m1 (g) L2 (mm) a2 (mm) Trong Ngoài TB m2 (g) 10,45 10,80 10,30 10,50 10,60 10,25 10,70 10,95 10,75 10,44 10,05 10,40 10,60 10,24 10,55 10,55 10,15 10,55 10,20 10,30 0,77 0,80 0,85 0,62 0,64 0,73 0,73 0,76 0,69 0,67 0,71 0,69 0,74 0,79 0,78 0,70 0,69 0,64 0,81 0,67 10,71 10,52 11,10 10,14 10,20 10,66 10,00 10,60 10,90 10,30 10,65 10,60 11,00 11,00 10,76 10,25 10,60 10,10 10,58 10,20 5,48 5,82 6,00 5,11 5,00 5,98 5,96 5,73 5,14 5,88 5,69 5,76 5,40 5,36 5,78 5,00 5,64 5,76 5,73 5,86 10,00 10,50 10,00 10,00 10,00 9,80 10,20 10,52 10,30 10,00 9,80 10,00 10,20 9,42 9,80 10,00 9,60 9,75 9,45 9,70 10,60 10,60 10,00 10,30 10,50 10,00 10,40 10,60 10,60 10,20 10,00 10,00 10,40 10,80 10,56 10,40 10,30 10,68 10,56 10,34 10,30 10,55 10,00 10,15 10,25 9,90 10,30 10,56 10,45 10,10 9,90 10,00 10,30 10,11 10,18 10,20 9,95 10,22 10,01 10,02 0,41 0,39 0,43 0,34 0,33 0,36 0,36 0,37 0,36 0,33 0,34 0,36 0,41 0,44 0,36 0,38 0,33 0,31 0,40 0,34 Độ co rút dọc thớ 2,6364 2,5926 3,4783 2,5000 2,8571 3,0909 2,9126 2,9304 3,5398 3,1044 3,1818 2,7523 2,6549 1,9608 2,1818 2,3810 3,2847 3,5339 3,8182 2,3923 2,8892 Độ co rút xuyên tâm 7,1186 7,3248 6,2500 5,8932 7,4074 5,3797 6,2893 6,0656 6,5455 6,3694 6,7213 6,7961 6,5744 7,5862 6,7742 7,4074 6,0000 6,7961 6,0656 5,7878 6,5576 Độ co rút tiếp tuyến 1,4354 2,3148 2,9126 3,3333 3,3019 3,4146 3,7383 3,5616 2,7907 3,2567 1,4925 3,8462 2,8302 1,2695 3,5071 3,3175 1,9704 3,1754 1,9118 2,7184 2,8050 Độ ẩm mẫu khô 46,7532 51,2500 49,4118 45,1613 48,4375 50,6849 50,6849 51,3158 47,8261 50,7463 52,1127 47,8261 44,5946 44,3038 53,8462 45,7143 52,1739 51,5625 50,6173 49,2537 49,2138 Khối lượng riêng khô 0,6782 0,6038 0,6456 0,6465 0,6313 0,5704 0,5864 0,5769 0,6149 0,5395 0,5667 0,5896 0,6701 0,7381 0,5686 0,7269 0,5548 0,5217 0,6595 0,5677 0,6129 m3 (g) Độ co rút dọc thớ 10,25 0,36 2,9091 Độ co rút xuyên tâm 6,4407 10,60 10,60 0,35 2,7778 10,00 10,00 10,00 0,38 5,10 10,20 10,10 10,15 10,22 5,02 9,42 10,40 0,73 10,68 5,96 9,90 0,73 10,00 5,97 10,20 10,95 0,76 10,60 5,72 11,00 10,75 0,69 11,00 10,00 10,88 10,44 0,67 6,10 9,80 10,30 10,05 10,90 6,18 10,20 10,60 T1-33 11,30 5,78 10,40 T1-34 11,22 5,80 9,58 15 T1-35 11,00 6,20 16 T1-36 10,50 17 T1-37 18 Ltiếp tuyến (mm) Ltiếp tuyến (mm) Độ ẩm mẫu khô Khối lượng riêng khô 1,9139 53,2468 0,5958 6,3694 1,8519 56,2500 0,5348 2,0870 6,5625 2,9126 55,2941 0,5643 0,27 2,4038 6,0773 3,3333 56,4516 0,5139 10,20 0,29 2,6667 7,0370 3,7736 54,6875 0,5542 10,00 9,95 0,30 2,9091 5,6962 2,9268 58,9041 0,4737 10,50 10,35 0,30 2,9126 6,1321 3,2710 58,9041 0,4855 9,42 10,20 10,80 0,33 2,9304 6,2295 1,3699 56,5789 0,5040 5,14 9,92 10,90 10,41 0,30 2,6549 6,5455 3,1628 56,5217 0,5097 10,30 5,78 9,76 10,35 10,06 0,29 3,1044 7,9618 3,6877 56,7164 0,4845 0,71 10,72 5,68 9,53 9,96 9,75 0,33 2,5455 6,8852 3,0348 53,5211 0,5561 10,40 0,69 10,48 5,71 9,80 10,60 10,20 0,33 3,8532 7,6052 1,9231 52,1739 0,5407 10,80 10,60 0,74 11,00 5,39 10,00 10,54 10,27 0,36 2,6549 6,7474 3,1132 51,3514 0,5912 10,90 10,24 0,79 10,90 5,42 9,40 10,50 9,95 0,36 2,8520 6,5517 2,8320 54,4304 0,6124 10,40 10,70 10,55 0,78 10,70 5,82 10,00 10,60 10,30 0,35 2,7273 6,1290 2,3697 55,1282 0,5457 5,40 10,50 10,60 10,55 0,70 10,20 5,00 9,85 10,60 10,23 0,32 2,8571 7,4074 3,0806 54,2857 0,6136 10,96 6,00 10,00 10,30 10,15 0,69 10,66 5,64 9,60 10,20 9,90 0,31 2,7372 6,0000 2,4631 55,0725 0,5208 T1-38 10,47 6,18 10,30 10,80 10,55 0,64 10,20 5,70 10,00 10,48 10,24 0,27 2,5788 7,7670 2,9384 57,8125 0,4535 19 T1-39 11,00 6,10 10,00 10,40 10,20 0,81 10,68 5,67 9,54 9,97 9,76 0,35 2,9091 7,0492 4,3627 56,7901 0,5925 20 T1-40 10,45 6,22 10,30 10,30 10,30 0,67 10,10 5,77 9,60 10,30 9,95 0,29 3,3493 7,2347 3,3981 56,7164 0,5001 2,8210 6,7214 2,8860 55,5419 0,5373 STT Kí hiệu mẫu L1 (mm) a1 (mm) Trong Ngồi T1-21 11,00 5,90 10,20 T1-22 10,80 6,28 T1-23 11,50 T1-24 TB m1 (g) L3 (mm) a3 (mm) Trong Ngoài TB 10,70 10,45 0,77 10,68 5,52 10,00 10,50 10,80 10,80 10,80 0,80 10,50 5,88 10,60 6,40 10,10 10,50 10,30 0,85 11,26 5,98 10,40 5,43 10,40 10,60 10,50 0,62 10,15 T1-25 10,50 5,40 10,50 10,70 10,60 0,64 T1-26 11,00 6,32 10,00 10,50 10,25 T1-27 10,30 6,36 10,60 10,80 10,70 T1-28 10,92 6,10 10,80 11,10 T1-29 11,30 5,50 10,50 10 T1-30 10,63 6,28 11 T1-31 11,00 12 T1-32 13 14 Độ co rút tiếp tuyến Phụ biểu 11 Bảng đo kích thước khối lượng thể tích Vầu tuổi phần phía Đông STT Kí hiệu mẫu Ldọc thớ (mm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N1-1 N1-2 N1-3 N1-4 N1-5 N1-6 N1-7 N1-8 N1-9 N1-10 N1-11 N1-12 N1-13 N1-14 N1-15 N1-16 N1-17 N1-18 N1-19 N1-20 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,60 10,80 11,58 11,00 11,00 11,00 11,00 11,78 11,70 11,60 11,60 11,60 11,62 11,00 10,72 Ltiếp tuyến (mm) Lxuyên tâm (mm) Trong Ngoài TB 5,50 5,00 5,00 5,20 5,00 4,72 5,00 5,00 5,80 5,70 5,00 4,58 4,70 5,40 5,00 6,00 5,00 4,90 5,10 5,00 9,60 10,20 10,58 9,84 9,86 9,62 9,10 9,44 9,00 9,62 9,22 9,82 9,80 10,62 9,32 9,62 9,98 9,40 8,68 9,10 10,00 10,60 11,00 11,20 11,40 10,60 11,78 11,58 10,60 11,00 11,10 10,60 10,58 11,00 10,62 11,00 10,40 10,40 10,00 10,00 9,80 10,40 10,79 10,52 10,63 10,11 10,44 10,51 9,80 10,31 10,16 10,21 10,19 10,81 9,97 10,31 10,19 9,90 9,34 9,55 m1 (g) m2 (g) Độ ẩm tuyệt đối 0,67 0,53 0,63 0,54 0,52 0,56 0,64 0,62 0,68 0,57 0,58 0,54 0,57 0,66 0,66 0,66 0,56 0,55 0,62 0,57 0,37 0,32 0,38 0,34 0,31 0,32 0,34 0,38 0,39 0,33 0,34 0,29 0,32 0,37 0,38 0,35 0,33 0,34 0,34 0,31 81,0811 65,6250 65,7895 58,8235 67,7419 75,0000 88,2353 63,1579 74,3590 72,7273 70,5882 86,2069 78,1250 78,3784 73,6842 88,5714 69,6970 61,7647 82,3529 83,8710 74,2890 Độ ẩm tương đối 44,7761 39,6226 39,6825 37,0370 40,3846 42,8571 46,8750 38,7097 42,6471 42,1053 41,3793 46,2963 43,8596 43,9394 42,4242 46,9697 41,0714 38,1818 45,1613 45,6140 42,4797 Khối lượng riêng bản/g/cm3 0,6865 0,5594 0,6403 0,5650 0,5302 0,6326 0,6031 0,6245 0,6238 0,5105 0,6084 0,5638 0,5672 0,5417 0,6571 0,4878 0,5584 0,6032 0,6489 0,6056 0,5909 Ltiếp tuyến (mm) STT Kí hiệu mẫu Ldọc thớ (mm) Lxuyên tâm (mm) Trong Ngoài 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 N1-1 N1-2 N1-3 N1-4 N1-5 N1-6 N1-7 N1-8 N1-9 N1-10 N1-11 N1-12 N1-13 N1-14 N1-15 N1-16 N1-17 N1-18 N1-19 N1-20 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,60 10,80 11,58 11,00 11,00 11,00 11,00 11,78 11,70 11,60 11,60 11,60 11,62 11,00 10,72 5,50 5,00 5,00 5,20 5,00 4,72 5,00 5,00 5,80 5,70 5,00 4,58 4,70 5,40 5,00 6,00 5,00 4,90 5,10 5,00 9,60 10,20 10,58 9,84 9,86 9,62 9,10 9,44 9,00 9,62 9,22 9,82 9,80 10,62 9,32 9,62 9,98 9,40 8,68 9,10 10,00 10,60 11,00 11,20 11,40 10,60 11,78 11,58 10,60 11,00 11,10 10,60 10,58 11,00 10,62 11,00 10,40 10,40 10,00 10,00 TB m1 (g) m3 (g) Độ ẩm tuyệt đối 9,80 10,40 10,79 10,52 10,63 10,11 10,44 10,51 9,80 10,31 10,16 10,21 10,19 10,81 9,97 10,31 10,19 9,90 9,34 9,55 0,67 0,53 0,63 0,54 0,52 0,56 0,64 0,62 0,68 0,57 0,58 0,54 0,57 0,66 0,66 0,66 0,56 0,55 0,62 0,57 0,40 0,29 0,34 0,28 0,30 0,29 0,34 0,33 0,35 0,31 0,30 0,29 0,31 0,34 0,35 0,34 0,30 0,30 0,32 0,30 67,5000 82,7586 85,2941 92,8571 73,3333 93,1034 88,2353 87,8788 94,2857 83,8710 93,3333 86,2069 83,8710 94,1176 88,5714 94,1176 86,6667 83,3333 93,7500 90,0000 87,1543 Độ ẩm tương đối 40,2985 45,2830 46,0317 48,1481 42,3077 48,2143 46,8750 46,7742 48,5294 45,6140 48,2759 46,2963 45,6140 48,4848 46,9697 48,4848 46,4286 45,4545 48,3871 47,3684 46,4920 Khối lượng riêng bản/g/cm3 0,7421 0,5070 0,5729 0,4653 0,5131 0,5733 0,6031 0,5423 0,5598 0,4796 0,5369 0,5638 0,5495 0,4978 0,6053 0,4738 0,5076 0,5322 0,6107 0,5861 0,5511 Phụ biểu 12 Bảng đo kích thước khối lượng thể tích Vầu tuổi phần phía Tây Ltiếp tuyến (mm) Ltiếp tuyến (mm) TB m2 (g) Độ co rút dọc thớ Độ co rút xuyên tâm 11,00 10,10 0,32 2,7273 7,4074 3,2567 43,8596 0,5922 9,27 10,88 10,08 0,39 3,0088 6,7029 3,5885 45,8333 0,6858 5,11 9,80 11,00 10,40 0,36 2,9685 7,0909 2,8037 47,8261 0,6476 10,60 5,12 9,82 10,60 10,21 0,37 3,0192 6,3985 2,7619 43,9394 0,6677 0,71 10,70 4,96 9,62 10,40 10,01 0,40 2,7273 6,4151 2,9098 43,6620 0,7529 10,20 0,59 10,92 5,00 8,86 11,00 9,93 0,33 3,3628 7,0632 2,6471 44,0678 0,6087 10,90 10,42 0,66 11,10 5,11 9,62 10,50 10,06 0,36 3,4783 6,4103 3,4549 45,4545 0,6309 10,20 11,38 10,79 0,57 10,70 4,66 10,20 10,70 10,45 0,29 2,7273 6,8000 3,1511 49,1228 0,5566 5,40 10,60 10,90 10,75 0,64 10,64 5,06 10,40 10,66 10,53 0,33 3,2727 6,2963 2,0465 48,4375 0,5821 11,80 5,50 9,75 11,00 10,38 0,76 11,40 5,10 9,72 10,50 10,11 0,38 3,3898 7,2727 2,5542 50,0000 0,6465 N1-31 11,20 5,00 10,30 10,80 10,55 0,63 10,86 4,68 9,88 10,70 10,29 0,35 3,0357 6,4000 2,4645 44,4444 0,6692 12 N1-32 11,50 5,40 10,40 11,30 10,85 0,74 11,20 5,06 10,15 10,90 10,53 0,40 2,6087 6,2963 2,9954 45,9459 0,6706 13 N1-33 11,00 5,60 9,80 11,00 10,40 0,57 10,71 5,22 9,46 10,58 10,02 0,32 2,6364 6,7857 3,6538 43,8596 0,5712 14 N1-34 11,00 5,00 10,40 11,38 10,89 0,66 10,72 4,64 10,00 11,00 10,50 0,38 2,5455 7,2000 3,5813 42,4242 0,7276 15 N1-35 10,58 5,00 10,00 10,78 10,39 0,58 10,30 4,68 9,30 10,80 10,05 0,33 2,6465 6,4000 3,2724 43,1034 0,6812 16 N1-36 11,00 5,70 10,40 10,58 10,49 0,67 10,65 5,33 9,88 10,54 10,21 0,33 3,1818 6,4912 2,6692 50,7463 0,5694 17 N1-37 11,18 5,57 10,53 10,80 10,67 0,69 10,82 5,15 10,00 10,70 10,35 0,37 3,2200 7,5404 2,9536 46,3768 0,6415 18 N1-38 11,25 5,40 10,40 10,80 10,60 0,70 11,00 5,00 9,73 11,00 10,37 0,37 2,2222 7,4074 2,2170 47,1429 0,6490 19 N1-39 10,82 5,70 9,82 10,38 10,10 0,64 10,53 5,32 9,70 10,00 9,85 0,32 2,6802 6,6667 2,4752 50,0000 0,5799 20 N1-40 11,30 5,70 10,10 10,88 10,49 0,69 11,00 5,28 9,62 10,80 10,21 0,36 2,6549 7,3684 2,6692 47,8261 0,6071 2,9057 6,8207 2,9063 46,2036 0,6369 STT Kí hiệu mẫu L1 (mm) a1 (mm) Trong Ngoài N1-21 11,00 5,40 9,88 N1-22 11,30 5,52 N1-23 10,78 N1-24 TB m1 (g) L2 (mm) a2 (mm) Trong Ngoài 11,00 10,44 0,57 10,70 5,00 9,20 10,00 10,90 10,45 0,72 10,96 5,15 5,50 10,40 11,00 10,70 0,69 10,46 10,93 5,47 10,00 11,00 10,50 0,66 N1-25 11,00 5,30 9,62 11,00 10,31 N1-26 11,30 5,38 9,62 10,78 N1-27 11,50 5,46 9,94 N1-28 11,00 5,00 N1-29 11,00 10 N1-30 11 Độ co rút tiếp tuyến Độ ẩm mẫu khô Khối lượng riêng khô Ltiếp tuyến (mm) Ltiếp tuyến (mm) Độ co rút xuyên tâm TB m3 (g) Độ co rút dọc thớ Độ ẩm mẫu khô Khối lượng riêng khô 10,50 10,16 0,28 2,7273 7,0370 9,80 10,58 10,19 0,36 2,6820 50,8772 0,5131 2,6549 5,12 10,00 10,80 10,40 0,33 2,5974 6,7029 2,4880 50,0000 0,6236 6,9091 2,8037 52,1739 0,5902 10,68 5,10 9,80 10,72 10,26 0,31 2,2873 6,7642 2,2857 53,0303 0,5547 0,71 10,75 4,96 9,85 10,40 10,13 0,33 2,2727 6,4151 1,7944 53,5211 0,6113 10,20 0,59 10,95 5,00 9,50 10,40 10,42 0,66 11,10 5,08 9,90 10,56 9,95 0,30 3,0973 7,0632 2,4510 49,1525 0,5507 10,23 0,31 11,38 10,79 0,57 10,77 4,63 10,20 10,70 3,4783 6,9597 1,8234 53,0303 0,5374 10,45 0,26 10,60 10,90 10,75 0,64 10,68 5,05 10,00 2,0909 7,4000 3,1511 54,3860 0,4990 10,57 10,29 0,29 5,50 9,75 11,00 10,38 0,76 11,48 5,16 2,9091 6,4815 4,3256 54,6875 0,5228 9,64 10,80 10,22 0,37 2,7119 6,1818 1,4940 51,3158 0,6112 11,20 5,00 10,30 10,80 10,55 0,63 10,88 4,62 10,00 10,65 10,33 0,32 2,8571 7,6000 2,1327 49,2063 0,6166 N1-32 11,50 5,40 10,40 11,30 10,85 0,74 11,20 5,04 10,00 10,76 10,38 0,34 2,6087 6,6667 4,3318 54,0541 0,5803 13 N1-33 11,00 5,60 9,80 11,00 10,40 14 N1-34 11,00 5,00 10,40 11,38 10,89 0,57 10,70 5,22 9,50 10,67 10,09 0,28 2,7273 6,7857 3,0288 50,8772 0,4971 0,66 10,63 4,68 10,10 10,80 10,45 0,33 15 N1-35 10,58 5,00 10,00 10,78 3,3636 6,4000 4,0404 50,0000 0,6348 10,39 0,58 10,20 4,66 9,70 10,50 10,10 0,27 16 N1-36 11,00 5,70 10,40 3,5917 6,8000 2,7911 53,4483 0,5624 10,58 10,49 0,67 10,60 5,27 9,66 10,30 9,98 0,30 17 N1-37 11,18 5,57 3,6364 7,5439 4,8618 55,2239 0,5381 10,53 10,80 10,67 0,69 10,80 5,16 9,80 10,75 10,28 0,33 3,3989 7,3609 3,6568 52,1739 0,5763 18 N1-38 11,25 5,40 10,40 10,80 10,60 0,70 10,86 5,03 9,80 10,60 10,20 0,32 3,4667 6,8519 3,7736 54,2857 0,5743 19 N1-39 10,82 20 N1-40 11,30 5,70 9,82 10,38 10,10 0,64 10,60 5,30 9,43 10,00 9,72 0,30 2,0333 7,0175 3,8119 53,1250 0,5497 5,70 10,10 10,88 10,49 0,69 10,86 5,31 10,00 10,70 10,35 0,30 3,8938 2,9202 6,8421 6,8892 1,3346 2,9531 56,5217 52,5545 0,5026 0,5623 STT Kí hiệu mẫu L1 (mm) a1 (mm) Trong Ngoài N1-21 11,00 5,40 9,88 N1-22 11,30 5,52 N1-23 10,78 N1-24 TB m1 (g) L3 (mm) a3 (mm) Trong Ngoài 11,00 10,44 0,57 10,70 5,02 9,82 10,00 10,90 10,45 0,72 11,00 5,15 5,50 10,40 11,00 10,70 0,69 10,50 10,93 5,47 10,00 11,00 10,50 0,66 N1-25 11,00 5,30 9,62 11,00 10,31 N1-26 11,30 5,38 9,62 10,78 N1-27 11,50 5,46 9,94 10,90 N1-28 11,00 5,00 10,20 N1-29 11,00 5,40 10 N1-30 11,80 11 N1-31 12 Độ co rút tiếp tuyến Phụ biểu 13 Bảng phân tích phương sai ANOVA kích thước bó mạch Vầu tuổi Sum of Squares Between Groups KICH_THUOC_BO_MACH Within _XUYEN_TAM Groups Total Between Groups KICH_THUOC_BO_MACH Within _TIEP_TUYEN Groups Total df Mean Square ,035 ,052 37 ,001 ,121 39 ,103 ,051 ,084 37 ,002 ,187 39 F Sig 24,523 ,000 ,069 22,485 ,000 Phụ biểu 14 Bảng phân tích phương sai ANOVA chiều dài sợi Vầu tuổi Sum of Squares CHIEU_DAI_SOI_ NGOAI Between Groups Mean Square F ,397 ,198 9,488 147 ,065 9,884 ,344 7,783 8,127 ,566 149 147 149 Within Groups 12,783 147 Total 13,348 149 Within Groups Total Between Groups CHIEU_DAI_SOI_GIUA Within Groups Total Between Groups CHIEU_DAI_SOI_ TRONG df Sig 3,072 ,049 ,172 ,053 3,247 ,042 ,283 3,252 ,041 ,087 Phụ biểu 15 Bảng phân tích phương sai ANOVA độ co rút khô kiệt Vầu tuổi Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square F Sig 320,440 160,220 8,855 ,000 1031,329 57 18,093 1351,769 59 Phụ biểu 16 Bảng phân tích phương sai ANOVA độ co rút khô Vầu tuổi Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square F Sig 363,913 181,957 7,077 ,002 1465,431 57 25,709 1829,344 59 Phụ biểu 17 Bảng phân tích phương sai ANOVA độ ẩm khô Vầu tuổi Sum of Squares Between Groups DO_AM_KHO Within Groups Total Between DO_AM_KHO_ Groups KIET Within Groups Total df Mean Square 5409,869 5215,815 10625,684 57 59 471,744 478,300 950,044 57 59 F 2704,934 29,560 Sig ,000 91,506 235,872 28,109 ,000 8,391 Phụ biểu 18 Bảng phân tích phương sai ANOVA độ ẩm khô kiệt Vầu tuổi Sum of Squares Between Groups DO_AM_KHO Within Groups Total Between DO_AM_KHO_ Groups KIET Within Groups Total df Mean Square 475,204 2956,099 3431,303 57 59 36,644 234,595 271,239 57 59 F 237,602 4,581 Sig ,014 51,861 18,322 4,452 4,116 ,016 Phụ biểu 19 Bảng phân tích phương sai ANOVA độ ẩm khô kiệt Vầu tuổi Sum of Squares Between KHOI_LUONG_RIENG_ Groups Within Groups CO_BAN Total Between KHOI_LUONG_RIENG_ Groups Within Groups KHO Total df Mean Square ,055 ,138 ,193 57 59 ,002 ,054 ,027 ,248 ,302 57 59 ,004 F ,027 11,317 6,233 Sig ,000 ,004 Phụ biểu 20 Bảng phân tích phương sai ANOVA độ ẩm khô kiệt Vầu tuổi Sum of Squares Between KHOI_LUONG_RIENG_ Groups Within Groups CO_BAN Total Between KHOI_LUONG_RIENG_ Groups Within Groups KHO Total df Mean Square ,017 ,008 ,134 ,150 57 59 ,002 ,046 ,023 ,164 ,210 57 59 ,003 F Sig 3,532 ,036 7,946 ,001 PHỤ LỤC B MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA Xác định hướng Vầu Làm nội nghiệp phòng thí nghiệm Tiến hành cưa mẫu Ghi chép số liệu ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DÌ THỊ OANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA VẦU TUỔI (Bambusa Nutans) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC... vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Vầu tuổi (Bambusa nutans) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên? ?? 1. 2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định cấu tạo vị trí khác Vầu tuổi - Xác định mối quan hệ vị. .. tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài biến động cấu tạo tính chất vật lý theo vị trí tre vầu tuổi 3 .1. 2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của vầu tuổi 1 bambusa nutans tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của vầu tuổi 1 bambusa nutans tại trường đại học nông lâm thái nguyên