0

Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

45 3,894 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 19:15

TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG LƯU TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM Chương 12 gồm hai phần Chương 12 gồm hai phần ► 1) Tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH 1) Tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH Việt Nam Việt Nam ► 2) Tín dụng, ngân hàng lưu thông tiền tệ 2) Tín dụng, ngân hàng lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH Việt Nam 1.TÀI CHÍNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI 1.TÀI CHÍNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI 1.1. Bản chất, chức năng vai trò của tài chính 1.1. Bản chất, chức năng vai trò của tài chính 1.1.1.Bản chất của tài chính: 1.1.1.Bản chất của tài chính: - - Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế nhất định biểu hiện dưới hình thức tiền tế nhất định biểu hiện dưới hình thức tiền tệ ,phát sinh trong quá trình phân phối tệ ,phát sinh trong quá trình phân phối để hình thành sử dụng các quỹ tiền tệ, để hình thành sử dụng các quỹ tiền tệ, nhằm phát triển SX,nâng cao mức sống nhằm phát triển SX,nâng cao mức sống của nhân dân của nhân dân - - Về bản chất của tài chính Về bản chất của tài chính : : * * T/c không phải là bản thân tiền tệ mà là quan hệ T/c không phải là bản thân tiền tệ mà là quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ * * T/C không phải là toàn bộ các quan hệ kinh T/C không phải là toàn bộ các quan hệ kinh tế ,mà chỉ bao gồm các quan hệ kinh tế phát tế ,mà chỉ bao gồm các quan hệ kinh tế phát sinh trong qua trinh phân phối hay là quan hệ sinh trong qua trinh phân phối hay là quan hệ phân phối phân phối * * T/C cũng không gồm toàn bộ các quan hệ phân T/C cũng không gồm toàn bộ các quan hệ phân phối mà chỉ gồm những quan hệ phân phối phối mà chỉ gồm những quan hệ phân phối trong việc hình thành sử dụng các quỹ tiền trong việc hình thành sử dụng các quỹ tiền tệ tệ -T/C phân phối tổng sản phẩm XH,và thu -T/C phân phối tổng sản phẩm XH,và thu nhập quốc dân, giá trị của cải XH tài sản nhập quốc dân, giá trị của cải XH tài sản quốc dân quốc dân - tài chính vừa là mục đích vừa là phương - tài chính vừa là mục đích vừa là phương tiện của các hành vi kinh tế tiện của các hành vi kinh tế - - Bản chất của tài chính biểu hiện 4 nhóm quan Bản chất của tài chính biểu hiện 4 nhóm quan hệ hệ : : * * Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, dân cư, các tổ chức hội với Nhà nước dân cư, các tổ chức hội với Nhà nước * * Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, tổ chức - hội, dân cư với hệ thống ngân hàng tổ chức - hội, dân cư với hệ thống ngân hàng * * Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, tổ chức - hội, dân cư với nhau tổ chức - hội, dân cư với nhau * * Nhóm các quan hệ tài chính trong nội bộ mỗi chủ Nhóm các quan hệ tài chính trong nội bộ mỗi chủ thể (doanh nghiệp, tổ chức hội, dân cư…) thể (doanh nghiệp, tổ chức hội, dân cư…) 1.1.2. Chức năng của tài chính 1.1.2. Chức năng của tài chính Tài chính có 2 chức năng: Tài chính có 2 chức năng: -Chức năng phân phối: -Chức năng phân phối: + phân phối lần đầu diễn ra trong lĩnh vực + phân phối lần đầu diễn ra trong lĩnh vực sản xuất vật chất, giữa các doanh nghiệp với sản xuất vật chất, giữa các doanh nghiệp với người lao động nhà nước người lao động nhà nước +phân phối lại :diễn ra trong lĩnh vực SX +phân phối lại :diễn ra trong lĩnh vực SX vật chất trong lĩnh vực phi SX vật chất vật chất trong lĩnh vực phi SX vật chất - Chức năng giám đốc - Chức năng giám đốc :cơ sở của chức năng :cơ sở của chức năng giám đốc là sự thống nhất giữa sự vận động giám đốc là sự thống nhất giữa sự vận động của quỹ tiền tệ với quá trình hoạt động KT của quỹ tiền tệ với quá trình hoạt động KT Chức năng tài chính chức năng phân phối -Phân phối lần đầu: Sau khi các doanh nghiệp tiêu thụ đựoc SP: doanh thu được phân phối: +quỹ bù đắp TLSX + trả công cho người lao động + nộp thuế +rả lợi tức cổ phần +lợi nhuận của doanh nghiệp -phân phối lại: thông qua: + ngân sách nhà nước +công ty tài chính +ngân hàng +công ty bảo hiểm Nhằm: +duy trì bộ máy nhà nước +phát triển văn hóa thể thao giáo dục , y tế…… Chức năng giám sát -thông qua sự vận động của tiềnGiám đốc tình hình hoạt động sx Ví dụ:chức năng giám sát Ví dụ:chức năng giám sát Xây dựng môt công trình trù liệu một lượng tiền nhất định Chia thành các phần việc, các loại hình công việc chia số vốn đó thành các phầnNhỏ hơn để thực hiện các phân Việc Thực hiện theo kế hoạch thời gian Cung cấp theo phương thức tiến độ 1.1.3. Vai trò của tài chính trong thời kỳ 1.1.3. Vai trò của tài chính trong thời kỳ quá độ quá độ * * Điều tiết kinh tế: Điều tiết kinh tế: Trên cơ sở kiểm tra, giám sát bằng đồng Trên cơ sở kiểm tra, giám sát bằng đồng tiền, Nhà nước nắm được thực tế hoạt động tiền, Nhà nước nắm được thực tế hoạt động của nền kinh tế, từ đó phát hiện ra những của nền kinh tế, từ đó phát hiện ra những vấn đề cần can thiệp,điều tiết. vấn đề cần can thiệp,điều tiết. Bằng các chính sách phân phối, Nhà nước Bằng các chính sách phân phối, Nhà nước điều tiết nền kinh tế theo kế hoạch đã định. điều tiết nền kinh tế theo kế hoạch đã định. [...]... CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM 2.1 Tín dụng 2.1.1 Bản chất của tín dụng trong thời kỳ quá độ -Tín dụng là một quan hệ kinh tế dưới hình thức quan hệ tiền tệ mà người chủ sở hữư tiền tệ cho người khác vay trong thời gian nhất định để thu món lời gọi là lợi tức - Tín dụng là một phạm trù kinh tế gắn với SX lưu thông hàng hoá - Sự vận động của vốn tiền tệ trong quá trình Sx không ăn khớp với nhau về thời. .. gia vào thị 1.3 Chính sách tài chính trong thời kỳ quá độ ở nước ta *Xây dựng phát triển nền tài chính nhiều thành phần *Tạo điều kiện hình thành phát triển thị trường tài chính *Xây dựng hệ thống thông tin kiểm tra, kiểm soát tài chính *Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính *Kiện toàn bộ máy quản lý tài chính 2 TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ... biệt 2.2 Ngân hàng: 2.2.1 hệ thống ngân hàng: Hệ thống ngân hàng chia làm ba loại: -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: hay Ngân hàng Trung ương có nhiệm vụ chủ yếu là ổn định tiền tệ, đề xuất chính sach tiền tệ hệ thống tiền tệ của đất nước, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế quốc dân -Ngân hàng đầu tư :là ngân hàng kinh doanh nghiệp vụ đầu tư dài hạn -Ngân hàng thương mại::là Ngân hàng chủ yếu thu hút tiền. .. nhân Ngân Hàng Thương Mại Nước ngoài 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước: - Chức năng Ngân hàng Nhà nước: * Phát hành tiền tệ, điều tiết lưu thông tiền tệ, tín dụng, thanh toán * Là người đại diện về tài chính, tiền tệ của Nhà nước, quản lý tiền vốn của Nhà nước, cung cấp tín dụng của Nhà nước, nhận mua quốc trái * Thông qua cho vay, huy động tiền gửi, tiến hành quản lý các ngân hàng và. .. sở (chi nhánh) của nước ngoài tại Việt Namđồ khái quát hệ thống tổ chức ngân hàng nước ta Hệ thống tổ chức NH NH nhà nước Các chi nhánh tại các tỉnh ,Thành phố Ngân Hàng Công Thương Ngân Hàng Ngoại Thương Ngân Hàng Nông Nghiêp NH thương mại Phân theo đối tượng Ngành phục vụ Ngân Hàng đâu tư phát Triển Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần phân theo cơ cấu sở hữu Ngân Hàng. .. theo các hình thức: + Ngân hàng thương mại Nhà nước:là Ngân hàng thương mại được thành lập bằng 100% vốn của Nhà nước + Ngân hàng thương mại cổ phần: là Ngân hàng được thành lập theo hình thức công ty cổ phần, mà vốn do các cổ động góp với số cổ phần thuộc sở hữu của mỗi cổ đông + Ngân hàng thương mại tư nhân :là Ngân hàng kinh doanh mà vốn thuộc sở hứu của tư nhân một chủ + Ngân hàng thương mại nước... chính các tổ chức tín dụng : -Tạo lập các nguồn tài chính nhàn rỗi theo nguyên tắc hoàn trả có lợi tức -Sử dụng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đời sống 1.2.5 Tài chính hộ gia đình các tổ chức hội : Tài chính hộ gia đình: * Hình thành từ thu nhập, tiền lương, kế thừa, quà tặng * Dành cho tiêu dùng, mua cổ phần - Đối với các tổ chức hội : * Hoạt động bằng tài trợ của ngân sách ,hội phí * Phục... hạn cung cấp dịch vụ cho xí nghiệp công thương Gồm: - Theo cơ cấu ngành kinh tế với tư cách là đối tượng phục vụ ngân hàng thương mại được chia thành 2 loại: *ngân hàng chuyên doanh: phục vụ 1 ngành KT-KT như : NH ngoại thương, NH nông nghiệp,NH đầu tư phát triển… *ngân hàng kinh doanh tổng hợp : phục vụ nhiều ngành kinh tế kỹ thuật như ngân hàng ngoại thương, _Căn cứ vào chủ thể sở hữu ,Các ngân hàng. .. đúng kỳ hạn - 2.1.3 Vai trò của tín dụng: * Giảm số tiền nhàn rỗi *Cung cấp vốn cho các doanh nghiệp *Mở rộng mối quan hệ giao lưu tiền tệ giữa các nước *Góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH *Hỗ trợ vốn tiêu dùng cho dân cư 2.1.4 các hình thức tín dụng: Tín dụng thương mại :là việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ = cách cho chựu tiền với kỳ hạn nhất định lợi tức nhất định - Tín. .. định - Tín dụng ngân hàng :là hình thức tín dụng giữa các chủ thể kinh tếngân hàng làm trung tâm - tín dụng nhà nước :quan hệ vay mượn có hoàn trả giữa nhà nước với các tổ chức kinh tế, dân cư,chính phủ các nước khác - tín dụng tập thể:là hình thức tự nguyện góp vốn của các thành viên cho nhau vay hoặc để kinh doanh tín dụng - Tín dụng thương mại các hình thức Tín dụng TD ngân hàng TD nhà nước . TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN. 1) Tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam ở Việt Nam ► 2) Tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ 2) Tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt, Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt,

Hình ảnh liên quan

tế nhất định biểu hiện dưới hình thức tiền - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

t.

ế nhất định biểu hiện dưới hình thức tiền Xem tại trang 3 của tài liệu.
kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

kinh.

tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình hoạt động sx - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

hình ho.

ạt động sx Xem tại trang 8 của tài liệu.
*Hình thành quan hệ tích luỹ, tiêu dùng hợp Hình thành quan hệ tích luỹ, tiêu dùng hợp - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

Hình th.

ành quan hệ tích luỹ, tiêu dùng hợp Hình thành quan hệ tích luỹ, tiêu dùng hợp Xem tại trang 11 của tài liệu.
-Bảo hiểm là hình thức tài chính nảy sinh trong việc-Bảo hiểm là hình thức tài chính nảy sinh trong việc  giải quyết những rủi ro có thể xẩy ra trong sản xuất giải quyết những rủi ro có thể xẩy ra trong sản xuất  và đời sống xã hội. - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

o.

hiểm là hình thức tài chính nảy sinh trong việc-Bảo hiểm là hình thức tài chính nảy sinh trong việc giải quyết những rủi ro có thể xẩy ra trong sản xuất giải quyết những rủi ro có thể xẩy ra trong sản xuất và đời sống xã hội Xem tại trang 15 của tài liệu.
* *Hình thành từ thu nhập, tiền lương, kế Hình thành từ thu nhập, tiền lương, kế - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

Hình th.

ành từ thu nhập, tiền lương, kế Hình thành từ thu nhập, tiền lương, kế Xem tại trang 18 của tài liệu.
*Tạo điều kiện hình thành và phát triển thị Tạo điều kiện hình thành và phát triển thị - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

o.

điều kiện hình thành và phát triển thị Tạo điều kiện hình thành và phát triển thị Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Tín dụng là một quan hệ kinh tế dưới hình thức quan Tín dụng là một quan hệ kinh tế dưới hình thức quan hệ  tiền tệ mà người chủ  sở hữư  tiền tệ cho người  - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

n.

dụng là một quan hệ kinh tế dưới hình thức quan Tín dụng là một quan hệ kinh tế dưới hình thức quan hệ tiền tệ mà người chủ sở hữư tiền tệ cho người Xem tại trang 22 của tài liệu.
khớp với nhau về thời gian và không gian nảy sinh tình hình - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

kh.

ớp với nhau về thời gian và không gian nảy sinh tình hình Xem tại trang 23 của tài liệu.
2.1.4. các hình thức tín dụng: - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

2.1.4..

các hình thức tín dụng: Xem tại trang 26 của tài liệu.
- tín dụng tập thể tín dụng tập thể:là hình thức tự nguyện :là hình thức tự nguyện - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

t.

ín dụng tập thể tín dụng tập thể:là hình thức tự nguyện :là hình thức tự nguyện Xem tại trang 27 của tài liệu.
->tình hình phat triển của nền kinh tế. - Tài liệu Chương 12: TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

gt.

;tình hình phat triển của nền kinh tế Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan