Tổng luận Những cân nhắc chính sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo

45 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:57

Tổng luận Những cân nhắc chính sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo trình bày tổng quan hệ thống trí tuệ nhân tạo; các cân nhắc chính sách công; chính sách và sáng kiến trí tuệ nhân tạo. Tổng luận 4-2021: NHỮNG CÂN NHẮC CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………… ….1 I TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO …………………………… 1.1 Khái quát hệ thống TTNT …………………………………………………………2 1.2 Ứng dụng TTNT…………………………………………………………….…5 II CÁC CÂN NHẮC CHÍNH SÁCH CƠNG …………………………………… 2.1 u cầu sách TTNT ……………………………………………….9 2.2 Chính sách thúc đẩy phát triển TTNT…………………………………….14 III CHÍNH SÁCH VÀ SÁNG KIẾN TTNT ……………………………………….25 3.1 Nguyên tắc TTNT xã hội………………………………………………… 25 3.2 Sáng kiến quốc gia……………………………………………………………… 28 3.3 Các sáng kiến liên phủ ………………………………………………… 35 3.4 Sáng kiến bên liên quan tư nhân…………………………………………39 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………… 43 LỜI MỞ ĐẦU Trí tuệ nhân tạo (TTNT) định hình lại kinh tế, hứa hẹn làm tăng suất, cải thiện hiệu giảm chi phí TTNT góp phần làm cho sống tốt đẹp giúp người đưa dự báo xác định sáng suốt Dù công nghệ TTNT giai đoạn phát triển ban đầu, có triển vọng giải thách thức tồn cầu, thúc đẩy đổi sáng tạo tăng trưởng Tuy nhiên, TTNT gây lo ngại khía cạnh đạo đức Nhiều vấn đề đặt liên quan đến mức độ đáng tin cậy hệ thống TTNT, bao gồm nguy làm gia tăng thành kiến giới tính chủng tộc vi phạm quyền giá trị người quyền riêng tư Lo ngại hệ thống TTNT làm trầm trọng tình trạng bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, tập trung thị trường phân chia kỹ thuật số, ngày lớn Chưa quốc gia hay chủ thể đưa giải pháp ứng phó với thách thức Do đó, cần có hợp tác quốc tế phản ứng nhiều bên liên quan để định hướng việc phát triển sử dụng TTNT lợi ích chung lớn lao Tổng luận “Những cân nhắc sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo” đề cập đến bối cảnh phát triển TTNT nêu bật vấn đề sách quan trọng Mục tiêu hướng đến cung cấp kiến thức TTNT nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh đối thoại rộng rãi vấn đề sách quan trọng phát triển thị trường lao động nâng cao kỹ kỷ nguyên số; quyền riêng tư; trách nhiệm giải trình định đưa dựa vào TTNT; vấn đề trách nhiệm, bảo mật an toàn nảy sinh từ TTNT Trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA I TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1.1 Khái quát hệ thống TTNT Đến chưa có định nghĩa thống trí tuệ nhân tạo (TTNT) Tháng 11/2018, Nhóm chuyên gia TTNT OECD (AIGO) đưa mô tả hệ thống TTNT theo hướng dễ hiểu, xác mặt kỹ thuật, trung tính cơng nghệ (technologyneutral) áp dụng trước mắt lâu dài Phạm vi mô tả hệ thống đủ rộng để bao trùm nhiều định nghĩa TTNT, thường sử dụng cộng đồng khoa học, doanh nghiệp sách Quan điểm khái niệm hệ thống TTNT Mô tả hệ thống TTNT dựa quan điểm khái niệm TTNT trình bày chi tiết sách “Trí tuệ nhân tạo: Phương pháp tiếp cận đại” hai tác giả Stuart J Russell Peter Norvig viết phát hành năm 2009 Quan điểm phù hợp với định nghĩa TTNT sử dụng rộng rãi, TTNT “nghiên cứu tính tốn giúp nhận thức, suy luận hành động” (Winston, 1992 [10]) với định nghĩa chung tương tự (Gringsjord Govindarajulu, 2018 [ 11]) Quan điểm khái niệm TTNT lần trình bày dạng cấu trúc cấp cao hệ thống TTNT chung (còn gọi “tác nhân thơng minh”) (Hình 1) Hệ thống TTNT bao gồm ba yếu tố chính: cảm biến, logic hoạt động truyền động Bộ cảm biến thu thập liệu thô từ môi trường, truyền động hoạt động để thay đổi trạng thái môi trường Sức mạnh hệ thống TTNT nằm logic hoạt động Đối với tập hợp mục tiêu định dựa vào liệu đầu vào từ cảm biến, logic hoạt động cung cấp đầu cho truyền động Kết đầu tồn dạng khuyến nghị, dự đoán định ảnh hưởng đến trạng mơi trường Hình Quan điểm khái niệm cấp cao hệ thống TTNT Nguồn: AIGO (2/2019) Cấu trúc chi tiết thể yếu tố liên quan đến khía cạnh sách hệ thống TTNT (Hình 2) Để thể loại hệ thống TTNT tình khác nhau, sơ đồ phân tách trình xây dựng mơ hình (như máy học) khỏi mơ hình Việc xây dựng mơ hình tách biệt với q trình diễn giải mơ hình, sử dụng mơ hình để đưa dự đoán, khuyến nghị định; truyền động sử dụng đầu để tác động đến mơi trường Hình Mơ tả khái niệm chi tiết Hệ thống TTNT Nguồn: AIGO (2/2019) Môi trường Môi trường liên quan đến hệ thống TTNT khơng gian quan sát thơng qua nhận thức (qua cảm biến) bị ảnh hưởng thông qua hành động (qua truyền động) Cảm biến truyền động máy móc người Môi trường thực (như vật chất, xã hội, tinh thần) thường quan sát bán phần ảo (như trò chơi bàn cờ) thường quan sát tồn phần Hệ thống TTNT Hệ thống TTNT hệ thống dựa vào máy móc, phụ thuộc vào tập hợp mục tiêu định người xác định để đưa dự đoán, khuyến nghị định ảnh hưởng đến môi trường thực ảo Để làm điều đó, hệ thống TTNT sử dụng đầu vào từ máy móc và/hoặc người để: i) nhận thức mơi trường thực và/hoặc ảo; ii) trừu tượng hóa nhận thức thành mơ hình thơng qua phân tích tự động (như với máy học theo cách thủ cơng); iii) sử dụng suy luận mơ hình để đưa lựa chọn thông tin hành động Hệ thống TTNT thiết kế để hoạt động với nhiều mức độ tự chủ khác Mơ hình TTNT, xây dựng mơ hình giải thích mơ hình Cốt lõi hệ thống TTNT mơ hình TTNT đại diện cho tồn phần mơi trường bên ngồi hệ thống mơ tả cấu trúc và/hoặc động lực mơi trường Một mơ hình dựa vào tri thức chuyên môn và/hoặc liệu, người và/hoặc công cụ tự động (như thuật toán máy học) Các mục tiêu (như biến đầu ra) thước đo hiệu (như độ xác, tính đại diện liệu) định hướng q trình xây dựng Suy luận mơ hình q trình người và/hoặc cơng cụ tự động thu kết từ mơ hình, dạng khuyến nghị, dự đoán định Mục tiêu thước đo hiệu định hướng việc thực Trong số trường hợp (như quy tắc xác định), mơ hình đưa khuyến nghị Trong trường hợp khác (như mơ hình xác suất), mơ hình đưa nhiều khuyến nghị Ví dụ, khuyến nghị liên kết với thước đo hiệu cấp độ khác mức độ tin cậy, độ chắn rủi ro Minh họa hệ thống TTNT Hệ thống chấm điểm tín dụng Hệ thống chấm điểm tín dụng minh họa hệ thống dựa vào máy móc ảnh hưởng đến mơi trường (dù khách hàng có cho vay hay khơng) Hệ thống đưa khuyến nghị (điểm tín dụng) cho tập hợp mục tiêu định (giá trị tín dụng), cách sử dụng đầu vào dựa máy móc (dữ liệu lịch sử hồ sơ khách hàng khả chi trả khoản vay) đầu vào từ người (một quy tắc) Với hai tập hợp đầu vào này, hệ thống nhận biết môi trường thực tế (liệu khách hàng có trả nợ liên tục hay khơng) Hệ thống tự động tóm tắt nhận thức thành mơ hình Ví dụ, thuật tốn cho điểm tín dụng sử dụng mơ hình thống kê Cuối cùng, sử dụng suy luận mơ hình (thuật tốn chấm điểm tín dụng) để đưa đề xuất (điểm tín dụng) lựa chọn cho kết (cung cấp từ chối khoản vay) Trợ lý cho người khiếm thị Trợ lý cho người khiếm thị minh họa cách hệ thống dựa vào máy móc ảnh hưởng đến môi trường Hệ thống đưa khuyến nghị (như cách để người khiếm thị tránh chướng ngại vật băng qua đường) cho nhóm mục tiêu định (đi từ nơi đến nơi khác) Hệ thống làm điều cách sử dụng đầu vào dựa vào máy móc và/hoặc người (cơ sở liệu hình ảnh quy mơ lớn gắn thẻ vật thể, chữ viết chí khuôn mặt người) theo ba hướng Đầu tiên, hệ thống nhận diện hình ảnh mơi trường (máy ảnh chụp lại hình ảnh phía trước người gửi đến ứng dụng) Thứ hai, hệ thống trừu tượng hóa nhận thức thành mơ hình cách tự động (thuật tốn nhận dạng vật thể nhận đèn giao thơng, tô chướng ngại vật vỉa hè) Thứ ba, hệ thống sử dụng suy luận mơ hình để đề xuất lựa chọn cho kết (cung cấp mô tả âm vật thể phát mơi trường) để người định cách hành động nên ảnh hưởng đến môi trường AlphaGo Zero AlphaGo Zero hệ thống TTNT chơi cờ vây tốt người chơi cờ vây chuyên nghiệp Mơi trường trị chơi bàn cờ ảo hồn tồn quan sát Các vị trí trị chơi bị ràng buộc mục tiêu luật chơi AlphaGo Zero hệ thống sử dụng đầu vào dựa vào người (các quy tắc cờ vây) đầu vào dựa vào máy móc (học dựa vào việc chơi lặp lặp lại với nó, bắt đầu chơi hồn tồn ngẫu nhiên) Hệ thống trừu tượng hóa liệu thành mơ hình hành động (ngẫu nhiên) (“di chuyển” trị chơi) đào tạo thông qua học tăng cường Cuối cùng, hệ thống sử dụng mơ hình để đề xuất nước dựa vào trạng thái ván cờ Hệ thống lái xe tự động Hệ thống lái xe tự động minh họa hệ thống dựa vào máy móc, ảnh hưởng đến mơi trường (dù ô tô tăng tốc, giảm tốc hay rẽ) Hệ thống đưa dự đoán (cho dù đối tượng dấu hiệu chướng ngại vật hay dẫn) và/hoặc đưa định (tăng tốc, phanh…) cho nhóm mục tiêu định (đi từ điểm A đến điểm B an toàn) 1.2 Ứng dụng TTNT Ứng dụng TTNT giao thông cho xe tự lái Hệ thống TTNT xuất toàn kinh tế Tuy nhiên, chuyển biến mạnh mẽ ngành giao thơng với q trình chuyển đổi sang xe tự lái hay xe tự hành Hiện trạng giao thông thay đổi ba yếu tố tác động thị trường gần đây: phát triển hệ thống xe tự động, sử dụng dịch vụ chung xe chuyển sang dùng xe điện Các nhà sản xuất tơ truyền thống gặp khó khăn việc xác định chiến lược phát triển phải đối mặt với hai xu hướng Thứ nhất, dịch vụ chung xe làm gia tăng lựa chọn giao thông khả thi cho người dùng, đặc biệt hệ trẻ Thứ hai vấn đề khả sở hữu lâu dài ô tô truyền thống Các nhà sản xuất cao cấp thử nghiệm mơ hình kinh doanh dịch vụ đăng ký Ví dụ, sử dụng dịch vụ “Truy cập BMW”, “Bộ sưu tập Mercedes” “Hộ chiếu Porsche”, người dùng phải trả khoản phí cố định hàng tháng đổi xe họ muốn Các công ty công nghệ từ công ty đa quốc gia quy mô lớn đến công ty khởi nghiệp nhỏ, chuyển sang hệ thống xe tự lái, dịch vụ chung xe dùng xe điện số kết hợp ba lựa chọn Do tính phức tạp hệ thống xe tự động, cơng ty có xu hướng tập trung vào lĩnh vực chuyên môn cụ thể sau hợp tác với cơng ty chuyên lĩnh vực khác Waymo công ty hàng đầu lĩnh vực xe tự động nhờ chun mơn hóa liệu lớn máy học Tuy nhiên, công ty không tự sản xuất ô tô mà dựa vào đối tác General Motors (GM) Jaguar Bên cạnh đó, nhà sản xuất ô tô lớn hợp tác với công ty khởi nghiệp quy mô nhỏ để tiếp cận công nghệ tiên tiến Ở cấp độ bản, xe tự động gắn hệ thống cảm biến với khả xử lý gây khó khăn cho q trình trích xuất, biến đổi tải hệ thống liệu xe Hoạt động đổi gia tăng mạnh mẽ bối cảnh đầu tư cho xe tự lái mức cao Ví dụ, hệ thống phát ánh sáng định vị giá rẻ giúp quan sát mơi trường xung quanh Ngồi ra, cơng nghệ thị giác máy tính theo dõi mắt mức độ tập trung lái xe xác định thời điểm lái xe bị phân tâm Giờ đây, sau thu thập xử lý liệu, TTNT tiến thêm thêm bước nữa, đưa định hoạt động tích tắc Ứng dụng TTNT nơng nghiệp Cải thiện độ xác cơng nghệ điện tốn nhận thức nhận dạng hình ảnh làm thay đổi ngành nơng nghiệp Trước đây, ngành nông nghiệp dựa vào đôi mắt bàn tay người nơng dân có kinh nghiệm để xác định loại trồng đến kỳ thu hoạch Nhưng rôbốt trang bị công nghệ TTNT liệu từ camera cảm biến đưa định thu hoạch thời gian thực Rơbốt thực nhiệm vụ mà trước cần sức lao động tri thức người Các công ty khởi nghiệp công nghệ đưa giải pháp sáng tạo khai thác TTNT nông nghiệp, phân thành ba loại sau: - Rôbốt nông nghiệp xử lý nhiệm vụ thiết yếu thu hoạch So với người lao động, rôbốt làm việc nhanh suất - Giải pháp theo dõi trồng đất đai sử dụng thị giác máy tính thuật tốn học sâu để theo dõi tình trạng trồng đất Hoạt động cải thiện có sẵn liệu vệ tinh - Phân tích dự báo sử dụng mơ hình máy học để theo dõi dự đoán tác động yếu tố môi trường đến suất trồng Ứng dụng TTNT dịch vụ tài Trong lĩnh vực tài chính, cơng ty lớn JPMorgan, Citibank, State Farm Liberty Mutual nhanh chóng áp dụng TTNT Các công ty khởi nghiệp Zest Finance, Insurify, WeCash, CreditVidya Aire theo xu hướng Các công ty dịch vụ tài cịn kết hợp nhiều phương thức máy học khác Ví dụ, cơng ty khởi nghiệp cơng nghệ QuantCube Pháp phân tích hàng tỷ điểm liệu thu thập từ 40 quốc gia Đơn vị sử dụng phương tiện xử lý ngôn ngữ, học sâu, lý thuyết đồ thị để triển khai giải pháp TTNT hỗ trợ cơng ty tài đưa định Ứng dụng TTNT lĩnh vực tài mang lại nhiều lợi ích to lớn cải thiện trải nghiệm khách hàng, xác định hội đầu tư thông minh tạo lịng tin cho khách hàng thơng qua cung cấp điều kiện tốt Tuy nhiên, có vấn đề sách liên quan đến việc đảm bảo tính xác ngăn ngừa phân biệt đối xử, tác động rộng lớn tự động hóa đến việc làm Ứng dụng TTNT tiếp thị quảng cáo TTNT ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị quảng cáo theo nhiều cách Về chất, TTNT cho phép cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến, giúp hiển thị nội dung mà người dùng quan tâm nhiều Sự phát triển máy học với số lượng lớn liệu tạo ra, cho phép nhà quảng cáo thực hóa mục tiêu chiến dịch quảng cáo Các nhà quảng cáo phân phối quảng cáo động cá nhân hóa cho người tiêu dùng quy mơ chưa có Quảng cáo cá nhân hóa mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp người tiêu dùng Đối với doanh nghiệp, quảng cáo làm tăng doanh số bán hàng lợi tức đầu tư chiến dịch tiếp thị Đối với người tiêu dùng, dịch vụ trực tuyến tài trợ doanh thu quảng cáo, thường cung cấp miễn phí cho người dùng cuối làm giảm đáng kể chi phí nghiên cứu người tiêu dùng Ứng dụng TTNT khoa học Thách thức toàn cầu đa dạng từ biến đổi khí hậu đến tình trạng kháng kháng sinh vi khuẩn Giải pháp xử lý thách thức đòi hỏi gia tăng tri thức khoa học TTNT làm tăng suất khoa học vào thời điểm mà số học giả tun bố ý tưởng ngày khó tìm kiếm TTNT hứa hẹn cải thiện suất nghiên cứu áp lực lên ngân sách nghiên cứu công gia tăng Hiểu biết khoa học phụ thuộc vào việc rút kiến thức từ khối lượng lớn liệu khoa học tạo thiết bị khoa học Trong bối cảnh đó, khơng thể thiếu việc ứng dụng TTNT khoa học Hơn nữa, tri thức TTNT bổ sung cho nhà khoa học thông qua số lượng lớn báo khoa học tăng nhanh Việc sử dụng TTNT khoa học tạo thuận lợi cho hình thức khám phá nâng cao khả tái tạo nghiên cứu khoa học Ứng dụng TTNT khoa học ngành công nghiệp ngày nhiều có ý nghĩa Ví dụ, TTNT dự đốn hành vi hệ thống hỗn loạn, giải vấn đề tính tốn phức tạp di truyền học, cải thiện chất lượng hình ảnh thiên văn giúp khám phá quy tắc tổng hợp hóa học Ngồi ra, TTNT triển khai chức từ phân tích liệu lớn, đưa giả thuyết, hiểu phân tích tài liệu khoa học hỗ trợ thu thập liệu, thiết kế thử nghiệm tự thử nghiệm Ứng dụng TTNT y học Ứng dụng TTNT chăm sóc sức khỏe dược phẩm giúp phát sớm tình trạng sức khỏe, cung cấp dịch vụ phịng ngừa, tối ưu hóa việc định lâm sàng khám phá liệu pháp thuốc Ứng dụng TTNT tạo điều kiện thuận lợi cho chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa y học xác, đồng thời hỗ trợ công cụ tự theo dõi, ứng dụng giám sát TTNT chăm sóc sức khỏe mang lại lợi ích tiềm chất lượng chi phí chăm sóc, làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến quyền truy cập vào liệu (sức khỏe) quyền riêng tư Ở khía cạnh đó, lĩnh vực y tế tảng lý tưởng cho hệ thống TTNT minh họa hoàn hảo cho tác động tiềm tàng Ngành công nghiệp thâm dụng tri thức phụ thuộc vào liệu phân tích để cải thiện liệu pháp Đã có phát triển vượt bậc phạm vi thông tin thu thập, bao gồm liệu lâm sàng, di truyền, hành vi môi trường Hàng ngày, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà nghiên cứu y sinh bệnh nhân tạo lượng lớn liệu từ nhiều thiết bị, bao gồm hồ sơ sức khỏe điện tử, máy giải trình tự gen, hình ảnh y tế độ phân giải cao, ứng dụng điện thoại thông minh cảm biến thông dụng, thiết bị IoT theo dõi sức khỏe bệnh nhân Nếu đưa vào sử dụng, liệu TTNT có giá trị lớn cơng tác nghiên cứu chăm sóc sức khỏe Thật vậy, ngành y tế quốc gia trải qua chuyển đổi sâu sắc khai thác hội công nghệ thông tin truyền thông mang lại Các mục tiêu định hình q trình chuyển đổi này, bao gồm cải thiện hiệu quả, suất chất lượng chăm sóc Ứng dụng TTNT tư pháp hình TTNT có tiềm cải thiện khả tiếp cận cơng lý thúc đẩy q trình xét xử cơng hiệu Tuy nhiên, có lo ngại thách thức hệ thống TTNT tham gia cơng dân, tính minh bạch, phẩm giá, quyền riêng tư tự TTNT sử dụng ngày rộng rãi giai đoạn khác thủ tục hình Những phạm vi bao gồm dự đốn nơi tội phạm xuất kết thủ tục hình để thực đánh giá rủi ro bị cáo, góp phần quản lý hiệu quy trình Dù nhiều ứng dụng TTNT thử nghiệm, số sản phẩm tiên tiến có khả dự báo sử dụng quản lý tư pháp thực thi pháp luật AI cải thiện khả tạo kết nối, phát mẫu, ngăn chặn giải vấn đề tội phạm Ứng dụng TTNT an ninh TTNT có triển vọng giải thách thức phức tạp an ninh vật lý (physical security) an ninh kỹ thuật số Năm 2018, chi tiêu quốc phịng tồn cầu ước tính đạt 1,67 nghìn tỷ USD, tăng 3,3% so với năm 2017 Tuy nhiên, chi tiêu cho an ninh không giới hạn khu vực công Khu vực tư nhân toàn giới dự kiến chi 96 tỷ USD để ứng phó với rủi ro an ninh năm 2018, tăng 8% so với năm 2017 Các công an ninh kỹ thuật số quy mô lớn gần nâng cao nhận thức xã hội an ninh kỹ thuật số Vi phạm liệu gây hậu sâu rộng kinh tế, xã hội an ninh quốc gia Trong bối cảnh đó, phía nhà nước tư nhân sử dụng công nghệ TTNT để điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh an ninh thay đổi toàn giới Hai lĩnh vực liên quan đến an ninh tiếp nhận đặc biệt nhanh chóng: an ninh kỹ thuật số giám sát TTNT sử dụng rộng rãi ứng dụng an ninh kỹ thuật số an ninh mạng, phát bất thường, tự động hóa hoạt động an ninh phát mối đe dọa Đồng thời, hành vi sử dụng TTNT ác ý cho gia tăng, bao gồm xác định lỗ hổng phần mềm để công hệ thống, mạng liệu Kết gây rủi ro an ninh kỹ thuật số Hạ tầng kỹ thuật số phát triển thành phố, đặc biệt lĩnh vực giám sát đó, nhiều cơng cụ sử dụng TTNT, cài đặt để tăng cường an ninh chung Ví dụ, camera thơng minh phát chiến Bộ định vị súng tự động báo cáo cảnh quay ghi cung cấp vị trí xác Ứng dụng TTNT khu vực cơng Tiềm TTNT quan hành nhà nước đa dạng Sự phát triển công nghệ TTNT tác động đến cách thức hoạt động khu vực cơng thiết kế sách để phục vụ người dân doanh nghiệp Các ứng dụng liên quan đến lĩnh vực y tế, giao thơng vận tải dịch vụ an ninh Chính phủ nước OECD thử nghiệm thực dự án khai thác TTNT để đáp ứng tốt nhu cầu người sử dụng dịch vụ công Ngoài ra, nước OECD tăng cường khả quản lý nguồn lực (như tiết kiệm thời gian công chức dành cho việc hỗ trợ khách hàng cơng việc hành chính) Các cơng cụ TTNT nâng cao hiệu chất lượng nhiều thủ tục khu vực công Nếu thiết kế triển khai xác, cơng nghệ TTNT tích hợp vào tồn q trình hoạch định sách, hỗ trợ cải cách khu vực công cải thiện suất khu vực công Chính phủ số nước triển khai hệ thống TTNT để tăng cường chương trình phúc lợi xã hội Ví dụ, TTNT giúp đạt mức độ thống kê tối ưu địa điểm cung cấp dịch vụ xã hội y tế, thông qua công nghệ máy học phân tích liệu giao dịch đưa dự đốn bổ sung ngày xác Điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự báo xây dựng sách Một ví dụ khác là, thuật tốn TTNT giúp phủ Vương quốc Anh phát gian lận yêu cầu trợ cấp xã hội Ứng dụng TTNT sử dụng thực tế ảo tăng cường Các công ty sử dụng công nghệ TTNT tác vụ nhận dạng hình ảnh cấp cao phân loại hình ảnh phát đối tượng để phát triển phần cứng thực tế ảo tăng cường Các lợi ích tạo bao gồm cung cấp trải nghiệm phong phú, đào tạo giáo dục, hỗ trợ người khuyết tật cung cấp dịch vụ giải trí Thực tế ảo tăng cường phát triển đáng kể từ Ivan Sutherland phát triển nguyên mẫu tai nghe thực tế ảo vào năm 1968 để xem hình ảnh 3D Mẫu tai nghe nặng để đeo nên gắn trần nhà Các công ty thực tế ảo cung cấp trải nghiệm phát video 3600 tai nghe nhẹ nhiều Pokemon GO thu hút ý người tiêu dùng đến thực tế tăng cường vào năm 2016 kỳ vọng mức cao Các ứng dụng tích hợp TTNT có mặt thị trường IKEA cung cấp ứng dụng di động cho phép khách hàng xem một đồ nội thất trơng có phù hợp với khơng gian định hay khơng với độ xác lên đến mm Một số công ty công nghệ phát triển ứng dụng dành cho người khiếm thị II CÁC CÂN NHẮC CHÍNH SÁCH CƠNG 2.1 u cầu sách TTNT 2.1.1 TTNT lấy người làm trung tâm TTNT có ảnh hưởng ngày lớnkhi công nghệ phổ biến Tác động tiềm tàng từ dự báo, khuyến nghị định TTNT đưa đến sống người, gia tăng Các cộng đồng kỹ thuật, kinh doanh sách tích cực tìm cách để TTNT đặt người vào vị trí trung tâm trở nên đáng tin cậy, tăng tối đa lợi ích, giảm thiểu rủi ro xã hội chấp nhận rộng rãi Hộp Hệ thống “hộp đen” TTNT đặt thách thức bắt nguồn từ tiến công nghệ trước Mạng nơ-ron thường gọi “hộp đen” Dù hành vi hệ thống giám sát, thuật ngữ “hộp đen” phản ánh khác biệt lớn khả giám sát công nghệ trước với mạng nơ-ron Mạng nơ-ron lặp lại liệu mà chúng đào tạo Mạng nơ-ron phát mối tương quan xác suất phức tạp, đa biến, phần mơ hình mà hệ thống xây dựng Tuy nhiên, mạng nơ-ron không cách liệu liên kết với Dữ liệu phức tạp để trí óc người hiểu TTNT có đặc điểm khác biệt so với tiến công nghệ trước ảnh hưởng đến tính minh bạch trách nhiệm giải trình bao gồm: • Khả phát hiện: Các thuật tốn dựa vào quy tắc đọc kiểm tra theo quy tắc để tìm vài loại lỗi tương đối đơn giản Ngược lại, số loại hệ thống máy học, đặc biệt mạng nơ-ron, đơn giản mối quan hệ toán học trừu tượng thừa số Chúng phức tạp khó hiểu với chun gia lập trình đào Chính phủ Quebec đưa kế hoạch lập trạm quan sát giới tác động xã hội TTNT công nghệ số Tháng 3/2018, hội thảo tổ chức để xem xét nhiệm vụ mơ hình tiềm năng, phương thức quản lý, tài trợ hợp tác quốc tế trạm quan sát, lĩnh vực vấn đề trọng tâm Chính phủ Quebec phân bổ 3,7 triệu USD để xây dựng trạm quan sát Canada phối hợp với đối tác quốc tế để thúc đẩy sáng kiến TTNT Ví dụ, tháng 7/2018, phủ Canada Pháp thơng báo phối hợp thành lập Ủy ban TTNT quốc tế Nhiệm vụ Ủy ban hỗ trợ định hướng việc áp dụng TTNT có trách nhiệm lấy người làm trung tâm dựa vào quyền người, hòa nhập, đa dạng, đổi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc Vào tháng 5/2016, phủ Trung Quốc công bố kế hoạch TTNT quốc gia năm Ủy ban Cải cách Phát triển quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công nghiệp Công nghệ thông tin Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc phối hợp xây dựng TTNT lồng ghép vào sáng kiến Internet Plus công bố năm 2015 chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng công nghệ sáng tạo liên quan đến Internet giai đoạn 2016 - 2018 Sáng kiến tập trung: i) nâng cao lực phần cứng TTNT; ii) hệ sinh thái tảng mạnh mẽ; iii) Ứng dụng TTNT lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng; iv) tác động TTNT đến xã hội Trong đó, Chính phủ Trung Quốc xây dựng thị trường trị giá 15 tỷ USD vào năm 2018 thông qua NC&PT ngành công nghiệp TTNT Trung Quốc Giữa năm 2017, Hội đồng nhà nước Trung Quốc ban hành Hướng dẫn Kế hoạch phát triển TTNT hệ mới, đưa quan điểm TTNT dài hạn Trung Quốc với mục tiêu ngành công nghiệp cho thời kỳ Các yếu tố bao gồm: i) Tăng trưởng kinh tế dựa vào TTNT Trung Quốc vào năm 2020; ii) đột phá lớn lý thuyết vào năm 2025 đột phá việc xây dựng xã hội thông minh; iii) để Trung Quốc trở thành trung tâm đổi TTNT toàn cầu vào năm 2030 xây dựng ngành công nghiệp TTNT trị giá 150 tỷ USD Kế hoạch triển khai thực tồn phủ Trung Quốc nỗ lực dẫn đầu TTNT với hỗ trợ nhà nước khai thác động công ty tư nhân Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đặt mục tiêu để “công nghệ thông tin hệ mới” trở thành ngành chiến lược chiếm 15% tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 Trong khung thời gian Kế hoạch năm lần thứ 13 (2016 - 2020), Trung Quốc đặt tham vọng trở thành nước dẫn đầu khoa học công nghệ với 16 siêu dự án “Đổi Khoa học Công nghệ 2030” có siêu dự án “TTNT 2.0” Kế hoạch tạo động lực hành động khu vực công Kế hoạch yêu cầu công ty đẩy nhanh NC&PT phần cứng phần mềm TTNT, bao gồm tầm nhìn dựa vào TTNT, nhận dạng giọng nói sinh trắc học, giao diện người-máy điều khiển thông minh Ngày 18/1/2018, Trung Quốc thành lập nhóm tiêu chuẩn hóa TTNT quốc gia nhóm chuyên gia cố vấn TTNT quốc gia Đồng thời, Ủy ban Quản lý tiêu chuẩn hóa quốc gia cơng bố Sách trắng Tiêu chuẩn hóa TTNT, soạn thảo với hỗ trợ Viện Tiêu chuẩn hóa điện tử Trung Quốc (trực thuộc Bộ Công nghiệp Công nghệ thông tin) 30 Các công ty tư nhân Trung Quốc ý đến TTNT trước phủ có động thái hỗ trợ gần Các công ty Trung Quốc Baidu, Alibaba Tencent đầu tư lớn cho TTNT Ngành công nghiệp Trung Quốc tập trung vào ứng dụng tích hợp liệu, quyền trung ương trọng đến thuật tốn bản, liệu mở khía cạnh khái niệm Chính quyền thành phố tập trung sử dụng ứng dụng liệu mở cấp thành phố Pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố chiến lược TTNT Pháp vào ngày 29/3/2018 Theo đó, vào năm 2022, 1,5 tỷ EUR tài trợ công phân bổ cho TTNT để Pháp trở thành quốc gia đầu lĩnh vực nghiên cứu đổi TTNT Chiến lược kêu gọi đầu tư cho nghiên cứu công giáo dục, xây dựng trung tâm nghiên cứu đẳng cấp giới liên kết với ngành công nghiệp thông qua hợp tác công tư thu hút nhà nghiên cứu TTNT ưu tú Pháp nước Để phát triển hệ sinh thái TTNT Pháp, cách tiếp cận chiến lược đổi ngành cơng nghiệp có Chiến lược đề xuất ưu tiên quyền truy cập vào liệu cách tạo “điểm chung liệu” chủ thể công tư; điều chỉnh luật quyền để tạo điều kiện khai thác liệu; công khai liệu khu vực công liệu y tế cho đối tác ngành Chiến lược TTNT phác thảo kế hoạch ban đầu cho gián đoạn TTNT gây ra, có lập trường vững vàng việc chuyển giao liệu châu Âu Chiến lược đề cập đến việc thành lập quan liệu trung tâm với nhóm khoảng 30 chuyên gia cố vấn ứng dụng TTNT tồn phủ Ranh giới đạo đức triết học nêu chiến lược bao gồm tính minh bạch thuật tốn ngun tắc cốt lõi Ví dụ, thuật tốn phát triển phủ Pháp với tài trợ công chúng, cho mở Tôn trọng quyền riêng tư quyền khác người “thiết kế riêng” Chiến lược triển khai đào tạo nghề ngành bị TTNT đe dọa Chiến lược kêu gọi thử nghiệm sách thị trường lao động đối thoại cách chia sẻ giá trị gia tăng TTNT tạo chuỗi giá trị Nhật Bản Văn phòng Nội Nhật Bản thành lập Hội đồng Chiến lược công nghệ TTNT vào tháng 4/2016 để thúc đẩy NC&PT công nghệ TTNT ứng dụng kinh doanh Tháng 3/2017, Chiến lược Công nghệ TTNT Hội đồng công bố, xác định vấn đề quan trọng, bao gồm nhu cầu tăng đầu tư, tạo điều kiện sử dụng truy cập liệu tăng số lượng nhà nghiên cứu kỹ sư TTNT Chiến lược xác định lĩnh vực chiến lược mà TTNT mang lại lợi ích to lớn: suất; sức khỏe, chăm sóc y tế phúc lợi; tính di động; bảo mật thơng tin Chiến lược Đổi tích hợp Nhật Bản Văn phịng Nội cơng bố vào tháng 6/2018, bao gồm tập hợp hành động sách TTNT Chiến lược liên quan đến thảo luận nhiều bên liên quan vấn đề đạo đức, luật pháp xã hội TTNT Từ dẫn đến việc Văn phịng Nội cơng bố Ngun tắc xã hội lấy người làm trung tâm vào tháng 4/2019 Tại họp Bộ trưởng Công nghệ thông tin truyền thông G7 Takamatsu vào tháng 4/2016, Nhật Bản đề xuất nguyên tắc chung cho NC&PT TTNT Một 31 nhóm chuyên gia xây dựng Dự thảo Hướng dẫn NC&PT TTNT cho thảo luận quốc tế, Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật Bản công bố tháng 7/2017 Các hướng dẫn chủ yếu nhằm cân lợi ích rủi ro mạng TTNT, đồng thời đảm bảo trung tính công nghệ tránh gánh nặng mức cho nhà phát triển Các hướng dẫn bao gồm chín nguyên tắc mà nhà nghiên cứu phát triển hệ thống TTNT nên xem xét Bảng cung cấp tóm tắt hướng dẫn Bảng Nguyên tắc NC&PT đưa Hướng dẫn NC&PT TTNT Nguyên tắc I Hệ thống hợp tác Các nhà phát triển Chú ý đến tính liên kết khả tương tác TTNT II Tính minh bạch khả Chú ý đến khả xác minh đầu vào/đầu hệ thống giải thích TTNT khả giải thích định III Khả kiểm sốt Chú ý đến khả kiểm soát hệ thống TTNT IV An tồn Đảm bảo hệ thống TTNT khơng gây hại đến tính mạng, thể tài sản người dùng bên thứ ba thông qua truyền động thiết bị khác V Bảo mật Chú ý đến tính bảo mật hệ thống TTNT VI Quyền riêng tư Cân nhắc việc hệ thống TTNT không xâm phạm quyền riêng tư người dùng bên thứ ba VII Đạo đức Tôn trọng phẩm giá người quyền tự chủ cá nhân NC&PT hệ thống TTNT VIII Hỗ trợ người dùng Cân nhắc việc hệ thống TTNT hỗ trợ người dùng giúp họ có hội lựa chọn cách ứng xử phù hợp IX Trách nhiệm giải trình Nỗ lực thực trách nhiệm giải trình với bên liên quan, bao gồm người dùng hệ thống TTNT Nguồn: Japan (2017[29]), Draft AI R&D Guidelines for International Discussions, www.soumu.go.jp/main_content/000507517.pdf Hàn Quốc Chính phủ Hàn Quốc cơng bố Chiến lược Phát triển công nghiệp thông tin thông minh vào tháng 3/2016 Năm 2020, phủ đầu tư công 940 triệu USD cho lĩnh vực TTNT công nghệ thông tin liên quan IoT điện toán đám mây Chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thông tin thông minh khuyến khích đầu tư tư nhân 2,3 tỷ USD vào năm 2020 Theo chiến lược, phủ đề ba mục tiêu Đầu tiên kế hoạch khởi động dự án hàng đầu phát triển TTNT, ví dụ lĩnh vực cơng nghệ ngơn ngữ - hình ảnh - khơng gian - trí tuệ cảm xúc Thứ hai tìm cách tăng cường kỹ TTNT lực lượng lao động Thứ ba thúc đẩy quyền truy cập sử dụng liệu phủ, công ty viện nghiên cứu Vào tháng 12/2016, phủ Hàn Quốc cơng bố Kế hoạch tổng thể trung dài hạn để chuẩn bị cho xã hội thông tin thông minh Kế hoạch bao gồm sách quốc gia nhằm ứng phó với thay đổi thách thức Cách mạng công nghiệp lần thứ Để có tầm nhìn “xã hội thông minh lấy người làm 32 trung tâm”, kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng tảng CNTT thông minh đẳng cấp giới Nền tảng CNTT áp dụng ngành sử dụng để cải thiện sách xã hội Để thực kế hoạch, phủ tạo môi trường thử nghiệm quy mô lớn để phát triển dịch vụ sản phẩm mới, bao gồm dịch vụ cơng tốt Vào tháng 5/2018, phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch quốc gia đầu tư tỷ USD vào năm 2022 để nâng cao lực NC&PT TTNT Kế hoạch thành lập sáu viện nghiên cứu TTNT; phát triển tài TTNT thông qua 4.500 suất học bổng TTNT khóa đào tạo chuyên sâu ngắn hạn; tăng tốc phát triển chip TTNT Singapo Cơ quan phát triển truyền thông Infocomm công bố Khung hành động kinh tế số vào tháng 5/2018 Đây khuôn khổ hành động biến Singapo thành kinh tế số hàng đầu, xác định TTNT công nghệ đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số Singapo Ủy ban Bảo vệ liệu cá nhân cơng bố khung mơ hình quản trị TTNT mẫu vào tháng 1/2019 để thúc đẩy áp dụng TTNT có trách nhiệm Singapo Khung mơ hình cung cấp hướng dẫn thực tế để chuyển đổi nguyên tắc đạo đức thành phương thức thực hành Khung mơ hình xây dựng dựa vào kết thảo luận quốc gia Hội nghị bàn tròn quan quản lý quan cơng quyền Các tổ chức chủ động áp dụng khung mơ hình Đây sở để phát triển khuôn khổ quản trị TTNT theo lĩnh vực cụ thể Hội đồng đa bên tư vấn sử dụng TTNT liệu có đạo đức thành lập vào tháng 6/2018 Hội đồng tư vấn cho phủ Singapo vấn đề đạo đức, luật pháp, quy định sách từ việc triển khai thương mại TTNT Để đạt mục tiêu đó, Hội đồng tư vấn hỗ trợ ngành công nghiệp áp dụng TTNT triển khai sản phẩm dịch vụ TTNT theo cách có trách nhiệm Ngồi ra, tháng 9/2018, Singapo xây dựng Chương trình nghiên cứu năm Quản trị TTNT Sử dụng liệu để đưa quốc gia thành trung tâm tri thức hàng đầu có chun mơn quốc tế quy định sách TTNT Vương quốc Anh Chiến lược Kỹ thuật số Vương quốc Anh công bố vào tháng 3/2017 cơng nhận TTNT chìa khóa để phát triển kinh tế số quốc gia Chiến lược phân bổ tài trợ 22,3 triệu USD cho trường đại học để phát triển công nghệ TTNT robot Chính phủ tăng đầu tư cho NC&PT lên 6,6 tỷ USD năm tới, phần thông qua Quỹ Thách thức chiến lược cơng nghiệp Tháng 10/2017, phủ công bố báo cáo đánh giá ngành công nghiệp TTNT quốc gia Theo báo cáo, Vương quốc Anh trung tâm tri thức TTNT quốc tế, phần nhờ có nhà khoa học máy tính tiên phong Alan Turing Chính phủ Anh ước tính TTNT bổ sung 814 tỷ USD cho kinh tế nội địa Các công cụ AI sử dụng quốc gia này, bao gồm hướng dẫn sức khỏe cá nhân (Your.MD), chatbot (công cụ phần mềm giúp tương tác / nói chuyện tự động với khách hàng) phát triển cho khách hàng ngân hàng tảng giúp trẻ em học tập giáo viên cung cấp chương trình giáo dục cá nhân hóa Báo cáo 33 đưa 18 khuyến nghị cải thiện quyền truy cập vào liệu chia sẻ liệu thông qua quyền quản lý liệu ủy thác (Data Trust) Báo cáo khuyến nghị cải thiện nguồn cung cấp kỹ TTNT thông qua Chương trình đào tạo thạc sĩ TTNT ngành tài trợ Các ưu tiên khác đề xuất bao gồm tối đa hóa nghiên cứu TTNT cách điều phối nhu cầu lực tính tốn cho nghiên cứu TTNT tổ chức có liên quan; hỗ trợ tiếp nhận TTNT thông qua Hội đồng TTNT Vương quốc Anh; phát triển khuôn khổ để cải thiện tính minh bạch trách nhiệm giải trình định dựa vào TTNT Chính phủ Anh công bố chiến lược công nghiệp quốc gia vào tháng 11/2017 Chiến lược xác định TTNT bốn “thách thức lớn” nhằm đưa Vương quốc Anh lên vị trí hàng đầu ngành cơng nghiệp tương lai đảm bảo khai thác thay đổi lớn toàn cầu Tháng 4/2018, Vương quốc Anh cơng bố Thỏa thuận lĩnh vực TTNT: gói đầu tư 1,2 tỷ USD đưa dựa vào mạnh quốc gia tìm cách trì hệ sinh thái đẳng cấp giới Thỏa thuận đề cập đến ba lĩnh vực trọng tâm chính: kỹ tài năng; động lực cho ứng dụng; liệu hạ tầng Chính phủ thành lập Văn phịng Trí tuệ thân tạo (OAI) tập trung thực Thỏa thuận theo ngành thúc đẩy áp dụng TTNT rộng rãi Ngồi ra, phủ thành lập Trung tâm Đạo đức liệu Đổi sáng tạo nhằm tăng cường bối cảnh quản trị cho phép đổi sáng tạo tạo niềm tin cho người dân Trung tâm cung cấp cho phủ tư vấn độc lập chuyên gia biện pháp cần thiết cho đổi an toàn, đạo đức đột phá công nghệ dựa vào liệu TTNT Hoa Kỳ Ngày 11/2/2019, Tổng thống Trump ký Sắc lệnh hành pháp 13859 trì vai trị đầu Hoa Kỳ TTNT khởi động Sáng kiến TTNT Sáng kiến TTNT định hướng hành động năm lĩnh vực chính: i) đầu tư NC&PT TTNT; ii) giải phóng nguồn lực TTNT; iii) hướng dẫn quy định tiêu chuẩn kỹ thuật TTNT; iv) xây dựng lực lượng lao động TTNT; v) thu hút quốc tế tham gia hỗ trợ nghiên cứu đổi TTNT Hoa Kỳ mở cửa thị trường cho ngành công nghiệp TTNT quốc gia Sáng kiến TTNT đỉnh cao chuỗi hành động Chính quyền nhằm thúc đẩy vai trị lãnh đạo Hoa Kỳ lĩnh vực TTNT Nhà Trắng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh TTNT cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ vào tháng 5/2018, quy tụ bên liên quan công nghiệp, học giả nhà lãnh đạo phủ Những người tham gia thảo luận tầm quan trọng việc dỡ bỏ rào cản đổi TTNT Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác NC&PT TTNT đồng minh Hoa Kỳ Những người tham gia đề cập đến cần thiết phải nâng cao nhận thức TTNT để người dân hiểu rõ phương thức hoạt động công nghệ cách chúng mang lại lợi ích cho sống hàng ngày Cũng thời điểm này, tờ thơng tin có tên Trí tuệ nhân tạo cho người dân Mỹ liệt kê sách biện pháp TTNT quyền đưa ra, bao gồm tăng cường tài cơng cho NC&PT TTNT sửa đổi quy định để đẩy mạnh phát triển sử dụng máy bay ô tô không người lái Các sách ưu tiên giáo dục khoa học, cơng nghệ, kỹ thuật tốn học 34 (STEM) với trọng tâm khoa học máy tính, tăng cường chia sẻ liệu liên bang để nghiên cứu ứng dụng TTNT Gói ngân sách NC&PT cho năm tài 2019 2020 tổng thống ban hành, xác định TTNT máy học ưu tiên Các lĩnh vực cụ thể bao gồm nghiên cứu TTNT Quỹ Khoa học quốc gia NC&PT ứng dụng Bộ Giao thông Các ưu tiên nghiên cứu bao gồm phân tích sức khỏe nâng cao Viện Y tế quốc gia hạ tầng điện toán TTNT Bộ Năng lượng Nhìn chung, đầu tư phủ liên bang cho NC&PT TTNT công nghệ liên quan tăng 40% kể từ năm 2015 Tháng 9/2018, Ủy ban Lựa chọn TTNT thuộc Hội đồng Khoa học Công nghệ quốc gia bắt đầu sửa đổi Kế hoạch Chiến lược nghiên cứu phát triển TTNT quốc gia Kể từ kế hoạch công bố vào năm 2016, việc sử dụng triển khai thương mại TTNT có bước phát triển nhanh chóng Để phục vụ cho trình sửa đổi, Ủy ban Lựa chọn TTNT lấy ý kiến đóng góp người dân từ người trực tiếp thực NC&PT TTNT người bị ảnh hưởng TTNT Chính quyền ưu tiên đào tạo lực lượng lao động quốc gia tương lai Tổng thống Trump ký Sắc lệnh hành pháp quy định thành lập sở học nghề Nhóm đặc nhiệm cấp nội việc mở rộng thời gian học nghề Bên cạnh đó, Bản ghi nhớ Tổng thống ưu tiên giáo dục STEM chất lượng cao, đặc biệt giáo dục khoa học máy tính với cam kết tài trợ 200 triệu USD Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức họp kín TTNT hai đảng vào tháng 5/2017, nghị sĩ John K Delaney Pete Olson đồng chủ trì Cuộc họp kín quy tụ chun gia từ học viện, phủ khu vực tư nhân để thảo luận tác động công nghệ TTNT Quốc hội xem xét luật thành lập ủy ban cố vấn TTNT liên bang tiêu chuẩn an toàn liên bang cho xe tự lái 3.3 Các sáng kiến liên phủ G7 G20 Tại Hội nghị Bộ trưởng CNTT-TT G7 năm 2016 Takamatsu (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật Bản trình bày thảo luận Nguyên tắc NC&PT TTNT Hội nghị Bộ trưởng Công nghiệp CNTT-TT G7 tổ chức Turin vào tháng 9/2017 chủ trì Ý, ban hành Tuyên bố cấp Bộ trưởng, nước G7 thừa nhận lợi ích tiềm to lớn TTNT xã hội kinh tế, đồng thời trí cách tiếp cận TTNT lấy người làm trung tâm Dưới thời Canada làm chủ tịch G7 năm 2018, Bộ trưởng G7 nhóm họp Montreal vào tháng 3/2018 xác định tầm nhìn TTNT lấy người làm trung tâm tập trung vào quan hệ liên kết việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ đổi TTNT Các Bộ trưởng tìm cách tăng lòng tin vào việc áp dụng TTNT, đồng thời tăng tính tồn diện việc triển khai TTNT Các thành viên G7 trí hành động lĩnh vực liên quan, bao gồm: • Đầu tư NC&PT giai đoạn đầu cho đổi TTNT, hỗ trợ khởi nghiệp TTNT tạo cho lực lượng lao động mức độ sẵn sàng tự động hóa 35 • Tiếp tục khuyến khích nghiên cứu, bao gồm giải thách thức xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xem xét cân nhắc đạo đức TTNT, vấn đề rộng định tự động • Hỗ trợ nâng cao nhận thức cộng đồng để truyền tải lợi ích thực tế, tiềm tác động diện rộng TTNT • Tiếp tục thúc đẩy phương pháp tiếp cận thích hợp kỹ thuật, đạo đức cơng nghệ trung lập • Hỗ trợ luồng thơng tin miễn phí thơng qua chia sẻ phương pháp hay kỹ thuật use case (một kỹ thuật sử dụng kỹ thuật phần mềm hệ thống để nắm bắt yêu cầu chức hệ thống) việc cung cấp quyền truy cập mở, mang tính tương tác an toàn vào liệu TTNT phủ • Phổ biến tun bố G7 toàn cầu để đẩy mạnh phát triển hợp tác TTNT trường quốc tế Tại Charlevoix vào tháng 6/2018, G7 đưa thông cáo chung để xúc tiến mục tiêu TTNT lấy người làm trung tâm đẩy mạnh áp dụng TTNT mục đích thương mại Bên cạnh đó, G7 trí đẩy mạnh phương pháp tiếp cận kỹ thuật, đạo đức công nghệ trung lập phù hợp Các Bộ trưởng G7 định triệu tập hội nghị đa bên TTNT Canada tổ chức vào tháng 12/2018 Hội nghị thảo luận phương thức khai thác tiềm chuyển đổi tích cực TTNT để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện bền vững G20 trọng đến TTNT Năm 2018, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế số G20 Salta khuyến khích “các quốc gia tạo điều kiện cho cá nhân doanh nghiệp hưởng lợi từ số hóa công nghệ nổi” 5G, IoT TTNT Đến năm 2019, Nhật Bản với vai trò làm chủ tịch G20, tiếp tục công việc G20 đặt năm 2018 để thúc đẩy phát triển ưu tiên khác có TTNT OECD Các nguyên tắc OECD tin tưởng việc áp dụng TTNT Tháng 5/2018, Ủy ban Chính sách Kinh tế số OECD thành lập Nhóm chuyên gia TTNT xã hội để hướng tới nguyên tắc sách công hợp tác quốc tế nhằm tăng tin tưởng việc áp dụng TTNT Những nguyên tắc trở thành sở cho Khuyến nghị Hội đồng TTNT 40 quốc gia tuân thủ Cũng tinh thần đó, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 2018 kêu gọi “OECD theo đuổi thảo luận đa bên khả phát triển nguyên tắc làm tảng phát triển ứng dụng đạo đức TTNT để phục vụ người” Nhóm chuyên gia TTNT bao gồm 50 chuyên gia từ nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau, bao gồm phủ, doanh nghiệp, cộng đồng kỹ thuật, lao động xã hội dân sự, Ủy ban châu Âu UNESCO Nhóm tổ chức bốn hội nghị: hai hội nghị OECD Paris vào ngày 24-25/9 ngày 12/11/2018; hội nghị Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Cambridge vào ngày 16-17/1/2019; 36 hai hội nghị cuối Dubai vào ngày 8-9/2/2019, bên lề Hội nghị thượng đỉnh phủ giới Nhóm chun gia xác định nguyên tắc để bên liên quan quản lý có trách nhiệm TTNT theo cách đáng tin cậy Các nguyên tắc bao gồm tôn trọng quyền người, cơng bằng, tính minh bạch khả giải thích, độ mạnh mẽ an tồn trách nhiệm giải trình Để thực nguyên tắc này, nhóm đề xuất khuyến nghị cụ thể cho nhiều sách quốc gia Bước khởi đầu thông báo việc xây dựng Khuyến nghị OECD Hội đồng TTNT vào nửa đầu năm 2019 Trạm quan sát (Observatory) sách TTNT OECD OECD lên kế hoạch khởi động Trạm quan sát sách TTNT vào năm 2019 để xem xét tiến TTNT tương lai hàm ý sách TTNT Mục đích giúp thực ngun tắc TTNT nói thơng qua phối hợp với nhiều bên liên quan bên ngoài, bao gồm phủ, ngành cơng nghiệp, học viện, chun gia kỹ thuật người dân Trạm quan sát kỳ vọng trở thành trung tâm đa ngành, dựa chứng đa bên liên quan để thu thập, thảo luận hướng dẫn chứng liên quan đến sách cho phủ Đồng thời, Trạm quan sát cung cấp cho đối tác bên thông tin hoạt động phát TTNT có liên quan đến sách quốc gia OECD Ủy ban châu Âu tổ chức khác châu Âu Tháng 4/2018, Ủy ban châu Âu đưa Thông báo TTNT cho châu Âu đề cập đến ba ưu tiên Thứ nâng cao lực công nghệ công nghiệp Liên minh châu Âu thúc đẩy tiếp nhận TTNT toàn kinh tế Thứ hai chuẩn bị cho thay đổi kinh tế xã hội TTNT mang lại Thứ ba đảm bảo khuôn khổ pháp lý đạo đức phù hợp Ủy ban trình bày kế hoạch phối hợp phát triển TTNT châu Âu vào tháng 12/2018 chủ yếu nhằm tối đa hóa tác động khoản đầu tư phối hợp xác định đường phía trước Kế hoạch dự kiến thực đến năm 2027, bao gồm khoảng 70 biện pháp riêng lẻ lĩnh vực sau: • Hành động chiến lược phối hợp: khuyến khích quốc gia thành viên xây dựng chiến lược TTNT quốc gia quy định mức đầu tư biện pháp thực • Tăng tối đa khoản đầu tư thông qua hợp tác: thúc đẩy đầu tư nghiên cứu đổi TTNT chiến lược thông qua hợp tác cơng - tư TTNT, Nhóm nhà lãnh đạo quỹ cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp TTNT DNVVN đổi sáng tạo • Từ phịng thí nghiệm đến thị trường: củng cố trung tâm nghiên cứu xuất sắc trung tâm đổi số, đồng thời thiết lập sở thử nghiệm chế thử nghiệm pháp lý • Kỹ học tập suốt đời: phát triển tài năng, kỹ học tập suốt đời 37 • Dữ liệu: kêu gọi xây dựng Không gian liệu chung châu Âu tạo điều kiện truy cập liệu người dân quan tâm tảng liệu công nghiệp cho TTNT, bao gồm liệu y tế • Các bước sử dụng cơng nghệ có trách nhiệm (Ethics by design) khn khổ quy định: nhấn mạnh nhu cầu TTNT có đạo đức khn khổ quy định phù hợp với mục đích (bao gồm khía cạnh an tồn trách nhiệm pháp lý) Khung đạo đức xây dựng dựa Nguyên tắc đạo đức TTNT Ủy ban châu Âu cam kết trì “Ethics by design” thơng qua sách mua sắm • TTNT cho khu vực cơng: phác thảo giải pháp TTNT cho khu vực công mua sắm chung chuyển đổi • Hợp tác quốc tế: nhấn mạnh tầm quan trọng tiếp cận quốc tế kết hợp TTNT vào sách phát triển Tháng 6/2018, Ủy ban châu Âu thành lập AI HLEG phần Chiến lược TTNT AI HLEG, bao gồm đại diện từ học viện, hiệp hội dân ngành công nghiệp, giao hai nhiệm vụ Đầu tiên soạn thảo Nguyên tắc đạo đức TTNT hướng dẫn cho nhà phát triển, người triển khai người dùng để đảm bảo “TTNT đáng tin cậy” Thứ hai chuẩn bị khuyến nghị đầu tư sách TTNT (“Khuyến nghị”) cho Ủy ban châu Âu quốc gia thành viên hướng phát triển TTNT trung dài hạn nhằm tăng lực cạnh tranh toàn cầu châu Âu Bên cạnh đó, Ủy ban lập diễn đàn Liên minh TTNT châu Âu đa bên để khuyến khích thảo luận rộng rãi sách TTNT châu Âu Mọi người đóng góp ý kiến thơng qua tảng AI HLEG cung cấp thông tin cho q trình hoạch định sách EU Tháng 12/2018, AI HLEG công bố dự thảo Hướng dẫn đạo đức để lấy ý kiến Dự thảo đưa khuôn khổ để đạt TTNT đáng tin cậy dựa vào quyền EU Theo đó, TTNT phải hợp pháp, có đạo đức mạnh mẽ mặt kỹ thuật xã hội Các hướng dẫn đưa loạt nguyên tắc đạo đức cho TTNT xác định yêu cầu để đảm bảo TTNT đáng tin cậy phương pháp để thực yêu cầu Cuối cùng, hướng dẫn đề cập đến danh sách đánh giá không đầy đủ để chuyển yêu cầu thành câu hỏi thực tế giúp bên liên quan thực nguyên tắc Ngoài ra, Ủy ban châu Âu Hiệu tư pháp thông qua Hiến chương Đạo đức châu Âu việc sử dụng TTNT hệ thống tư pháp vào tháng 12/2018 Văn đưa nguyên tắc định hướng phát triển công cụ TTNT quan tư pháp châu Âu Năm 2019, Ủy ban vấn đề pháp lý nhân quyền định thành lập tiểu ban TTNT nhân quyền Tháng 5/2017, Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Âu (EESC) thông qua ý kiến tác động xã hội TTNT, kêu gọi bên liên quan EU đảm bảo triển khai sử dụng TTNT theo hướng có lợi cho xã hội phúc lợi xã hội Theo EESC, người nên kiểm soát thời gian cách thức TTNT sử dụng sống hàng ngày, đồng thời xác định 12 lĩnh vực mà TTNT gây lo ngại cho xã hội đạo đức, an toàn, minh bạch, quyền riêng tư, tiêu chuẩn, lao động, giáo dục, truy cập, luật 38 quy định, quản trị dân chủ Liên hiệp quốc Tháng 9/2017, Viện Nghiên cứu công lý tội phạm liên vùng LHQ ký Thỏa thuận nước chủ nhà để thành lập Trung tâm TTNT Người máy hệ thống LHQ The Hague, Hà Lan Liên minh Viễn thông quốc tế phối hợp với 25 quan khác LHQ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tồn cầu “TTNT điều tốt đẹp” Liên minh hợp tác với tổ chức Quỹ XPRIZE Hiệp hội Máy tính Sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6/2017, Liên minh Viễn thông quốc tế tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai Geneva vào tháng 5/2018 UNESCO khởi động đối thoại toàn cầu đạo đức TTNT tính phức tạp tác động đến xã hội nhân loại UNESCO tổ chức hội nghị bàn trịn cơng khai với chun gia vào tháng 9/2018, hội nghị toàn cầu mang tên “Nguyên tắc TTNT: Hướng tới phương pháp tiếp cận nhân văn? - TTNT với giá trị người phát triển bền vững” vào tháng 3/2019 Mục đích hành động nâng cao nhận thức thúc đẩy phản ánh hội thách thức TTNT công nghệ liên quan đặt Vào tháng 11/2019, Đại hội đồng lần thứ 40 UNESCO xem xét đưa khuyến nghị TTNT giai đoạn 2020-21, Ban chấp hành UNESCO thông qua vào tháng 4/2019 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ISO Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) thành lập ủy ban kỹ thuật chung ISO/IEC JTC vào năm 1987 có nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn CNTT cho ứng dụng kinh doanh tiêu dùng Tháng 10/2017, tiểu ban 42 (SC 42) thành lập trực thuộc JTC để xây dựng tiêu chuẩn TTNT SC 42 cung cấp hướng dẫn cho ủy ban ISO IEC triển khai ứng dụng TTNT Các hoạt động bao gồm cung cấp khuôn khổ chung, xác định phương pháp tiếp cận cấu trúc tính tốn hệ thống TTNT, đồng thời đánh giá mối đe dọa rủi ro liên quan 3.4 Sáng kiến bên liên quan tư nhân Các bên liên quan tư nhân phối hợp đưa sáng kiến đa dạng để thảo luận vấn đề TTNT Tuy nhiên, nội dung chủ yếu đề cập đến sáng kiến bắt nguồn từ cộng đồng kỹ thuật, khu vực tư nhân, người lao động học viện Cộng đồng kỹ thuật học viện Tháng 4/2016, IEEE khởi động Sáng kiến toàn cầu Đạo đức Hệ thống tự động thông minh nhằm thúc đẩy thảo luận công khai việc triển khai công nghệ TTNT xác định giá trị ưu tiên đạo đức IEEE công bố phiên Nguyên tắc Thiết kế phù hợp mặt đạo đức vào tháng 12/2017, kêu gọi cộng đồng đóng góp ý kiến IEEE dự kiến xuất phiên cuối hướng dẫn thiết kế vào năm 2019 (Bảng 3) Cùng với MIT Media Lab, IEEE thành lập Hội đồng Trí tuệ mở rộng vào tháng 6/2018 chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống thơng minh có trách nhiệm, dành quyền kiểm sốt liệu cá nhân tạo thước đo thịnh vượng kinh tế 39 Bảng Nguyên tắc chung thiết kế phù hợp mặt đạo đức IEEE Nguyên tắc Mục tiêu Quyền người Đảm bảo hệ thống tự động thông minh (AIS) không vi phạm quyền người quốc tế công nhận Ưu tiên phúc lợi Ưu tiên số đo lường mức độ hạnh phúc việc thiết kế sử dụng AIS thước đo truyền thống thịnh vượng khơng tính đến tác động đầy đủ công nghệ hệ thống TTNT đến sức khỏe người Trách nhiệm giải trình Đảm bảo nhà thiết kế vận hành AIS theo hướng có trách nhiệm chịu trách nhiệm giải trình Tính minh bạch Lạm dụng AIS nhận thức điều Đảm bảo AIS vận hành theo phương thức minh bạch Giảm thiểu rủi ro lạm dụng AIS Source: IEEE (2017[51]), Ethically Aligned Design (Version 2), http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ead_v2.pdf Nguyên tắc TTNT đưa Hội nghị Asilomar, bao gồm 23 nguyên tắc cho phát triển an tồn có lợi cho xã hội TTNT trước mắt lâu dài, kết từ hội nghị Viện Nghiên cứu sống tương lai vào tháng 1/2017 Hội nghị Asilomar lựa chọn nguyên tắc cốt lõi từ thảo luận, phản ánh tài liệu IEEE, học viện tổ chức phi lợi nhuận cung cấp Các vấn đề phân thành ba lĩnh vực Vấn đề nghiên cứu kêu gọi tài trợ nghiên cứu TTNT bao gồm khó khăn khoa học máy tính; nghiên cứu kinh tế, luật xã hội học; “liên kết khoa học-chính sách”; văn hóa hợp tác nghiên cứu kỹ thuật, độ tin cậy tính minh bạch Đạo đức giá trị đòi hỏi phải thiết kế vận hành hệ thống TTNT an toàn bảo mật, minh bạch có trách nhiệm, bảo vệ quyền tự cá nhân, quyền riêng tư, phẩm giá người, quyền đa dạng văn hóa, trao quyền phạm vi rộng chia sẻ lợi ích Các vấn đề lâu dài đặc biệt tránh đưa giả định chắn giới hạn khả TTNT tương lai lập kế hoạch thận trọng phát triển theo dự báo TTNT tổng hợp (AGI) Bảng cung cấp danh sách Nguyên tắc TTNT Asilomar OpenAI, công ty nghiên cứu TTNT phi lợi nhuận thành lập cuối năm 2015, sử dụng 60 nhà nghiên cứu toàn thời gian với sứ mệnh “xây dựng AGI an toàn đảm bảo lợi ích AGI phân phối rộng rãi đồng có thể” Sáng kiến TTNT tổ chức phi lợi nhuận Future Society đưa vào năm 2015, giúp xây dựng khung sách TTNT toàn cầu Sáng kiến TTNT đặt tảng trực tuyến cho thảo luận tranh luận dân đa ngành Nền tảng giúp hiểu động lực, lợi ích rủi ro công nghệ TTNT để đưa khuyến nghị sách Ngồi cịn có nhiều sáng kiến học thuật tất nước OECD nhiều kinh tế đối tác Ví dụ, Sáng kiến Nghiên cứu sách Internet MIT giúp thu hẹp khoảng cách cộng đồng kỹ thuật cộng đồng sách Trung tâm Berkman Klein Đại học Harvard công bố Sáng kiến Đạo đức Quản trị TTNT 40 vào năm 2017 MIT Media Lab tập trung vào thuật toán tư pháp, xe tự động tính minh bạch khả giải thích TTNT Bảng Các nguyên tắc TTNT Asilomar Vấn đề nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu -Tài trợ nghiên cứu - Liên kết khoa học sách - Văn hóa nghiên cứu -Tránh chạy đua (race avoidance) Đạo đức giá trị Vấn đề lâu dài Tiêu đề - An toàn - Đảm bảo lực ngun tắc - Tính khơng minh bạch - Tầm quan trọng - Minh bạch tư pháp - Rủi ro - Trách nhiệm - Tự cải tiến đệ quy (Recursive self- Liên kết giá trị improvement) - Quyền riêng tư cá nhân - Lợi ích chung - Tự quyền riêng tư - Lợi ích chung - Thịnh vượng chung - Kiểm soát người Nguồn: FLI (2017[53]), Nguyên tắc TTNT Asilomar, https://futureoflife.org/aiprinciples/ Các sáng kiến khu vực tư nhân Tháng 9/2016, Amazon, DeepMindGoogle, Facebook, IBM Microsoft khởi động Liên minh Hợp tác TTNT mang lại lợi ích cho người xã hội (PAI) Mục đích PAI nghiên cứu đưa phương thức hiệu dựa vào công nghệ TTNT, nâng cao hiểu biết người dân TTNT đưa Liên minh trở thành tảng mở để thảo luận thu hút ý đến TTNT ảnh hưởng đến người xã hội Kể từ thành lập, Liên minh PAI bao gồm bên liên quan đa ngành với 80 thành viên từ công ty cơng nghệ lợi nhuận đến đại diện hiệp hội dân sự, tổ chức học thuật nghiên cứu công ty khởi nghiệp Hội đồng Công nghiệp công nghệ thông tin (ITI) hiệp hội kinh doanh gồm công ty công nghệ đặt Washington, DC với 60 thành viên Tháng 10/2017, ITI cơng bố Ngun tắc sách TTNT (Bảng 5), xác định trách nhiệm ngành số lĩnh vực định kêu gọi phủ hỗ trợ nghiên cứu TTNT hợp tác công - tư Bảng Các nguyên tắc sách TTNT ITI Trách nhiệm: Thúc đẩy phát triển sử dụng có trách nhiệm - Thiết kế triển khai có trách nhiệm - An tồn khả kiểm sốt - Dữ liệu đại diện thiết thực - Khả diễn giải - Trách nhiệm hệ thống TTNT Cơ hội cho phủ: Đầu tư hỗ trợ hệ sinh thái TTNT Cơ hội hợp tác công - tư: Đẩy mạnh giáo dục suốt đời tăng tính đa dạng - Dân chủ hóa quyền tiếp - Đầu tư NC&PT TTNT - Cách tiếp cận quy định linh hoạt cận tạo bình đẳng hội - Thúc đẩy đổi bảo mật - Giáo dục khoa học, cơng Internet nghệ, kỹ thuật tốn học - An ninh mạng quyền riêng tư - Lực lượng lao động - Các tiêu chuẩn toàn cầu - Hợp tác công - tư thông lệ tốt 41 Hiệp hội dân Liên minh Tiếng nói người dân Trung tâm Thông tin quyền riêng tư điện tử thành lập, công bố Nguyên tắc chung TTNT (UGAI) vào tháng 10/2018 Nguyên tắc nhấn mạnh đến thách thức ngày tăng hệ thống tính tốn thơng minh đề xuất khuyến nghị cụ thể để cải thiện thông tin thiết kế hệ thống Về chất, UGAI làm tăng tính minh bạch trách nhiệm giải trình hệ thống TTNT tìm cách đảm bảo cho người nắm giữ quyền kiểm soát hệ thống mà họ xây dựng Nguyên tắc UGAI đề cập đến quyền nghĩa vụ khác Các quyền bao gồm quyền minh bạch quyền định người; nghĩa vụ việc nhận dạng; công bằng; đánh giá trách nhiệm giải trình; độ xác, độ tin cậy tính hợp lệ; chất lượng liệu; an toàn người dân; an ninh mạng Các tổ chức lao động Liên minh cơng đồn tồn cầu đại diện cho 20 triệu công nhân từ 150 quốc gia lĩnh vực kỹ dịch vụ Tương lai trao quyền cho người lao động cung cấp công việc tốt ưu tiên Liên minh cơng đồn toàn cầu Liên minh xác định 10 nguyên tắc Đạo đức TTNT nhằm đảm bảo thỏa thuận tập thể, thỏa thuận khung toàn cầu liên minh đa quốc gia liên quan đến cơng đồn, đại diện cơng đồn liên minh tồn cầu tơn trọng quyền người lao động (Bảng 6) Bảng Mười nguyên tắc hàng đầu cho trí tuệ nhân tạo có đạo đức (Liên minh cơng đồn tồn cầu) Hệ thống TTNT Người lao động có quyền yêu cầu minh bạch định cần minh bạch kết hệ thống TTNT, thuật toán chúng Hệ thống TTNT cần trang bị “hộp đen” đạo đức TTNT phải phục vụ người hành tinh Áp dụng phương pháp tiếp cận người huy Đảm bảo TTNT khơng thiên vị, phi giới tính Chia sẻ lợi ích hệ thống TTNT Người lao động cần tư vấn việc xây dựng phát triển hệ thống TTNT Hộp đen đạo đức không chứa liệu liên quan để đảm bảo tính minh bạch trách nhiệm giải trình hệ thống, mà liệu thông tin rõ ràng cân nhắc đạo đức tích hợp hệ thống Các quy tắc đạo đức để phát triển, ứng dụng sử dụng TTNT cần thiết tồn q trình vận hành Hệ thống TTNT tương thích làm tăng nguyên tắc phẩm giá người, tính tồn vẹn, tự do, quyền riêng tư đa dạng văn hóa giới tính quyền người Sự phát triển TTNT phải có trách nhiệm, an tồn hữu ích, máy móc trì trạng pháp lý cơng cụ pháp nhân giữ quyền kiểm soát chịu trách nhiệm máy móc lúc Trong thiết kế bảo trì TTNT hệ thống nhân tạo, hệ thống cần kiểm sốt khía cạnh thành kiến tiêu cực gây hại cho người Mọi thành kiến dù giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục tuổi tác xác định không hệ thống tuyên truyền Sự thịnh vượng kinh tế TTNT tạo ra, nên phân phối rộng rãi bình đẳng để mang lại lợi ích cho tồn nhân loại Do đó, sách quốc gia toàn cầu nhằm thu hẹp khoảng cách kinh tế, cơng 42 Đảm bảo q trình chuyển đổi công hỗ trợ quyền tự bản: Thiết lập chế quản trị toàn cầu Cấm phân bổ trách nhiệm cho rô bốt 10 Cấm chạy đua vũ trang TTNT nghệ xã hội kỹ thuật số cần thiết Khi hệ thống TTNT phát triển thực tế tăng cường hình thành, người lao động cơng việc thay Điều quan trọng sách xây đưa để đảm bảo trình chuyển đổi công sang thực tế số, bao gồm biện pháp cụ thể phủ giúp người lao động bị di dời tìm việc làm Thành lập quan quản lý TTNT việc làm theo cách có đạo đức gồm nhiều bên liên quan cấp độ toàn cầu khu vực Các quan bao gồm nhà thiết kế TTNT, nhà sản xuất, chủ sở hữu, nhà phát triển, nhà nghiên cứu, người sử dụng lao động, luật sư, tổ chức xã hội dân cơng đồn Rơbốt phải thiết kế vận hành mức tuân thủ luật hành quyền tự bản, bao gồm quyền riêng tư Vũ khí tự động gây chết người, bao gồm chiến tranh mạng, nên bị cấm Liên minh Công đồn tồn cầu cho cần có thỏa thuận tồn cầu đạo đức TTNT giúp giải ngăn chặn hậu tiêu cực ý muốn TTNT, đồng thời nhấn mạnh lợi ích người lao động xã hội Con người tập đồn tác nhân có trách nhiệm KẾT LUẬN Hệ thống TTNT theo giải thích Nhóm chuyên gia TTNT OECD “hệ thống dựa vào máy móc để đưa dự báo, khuyến nghị định ảnh hưởng đến môi trường thực ảo nhằm đạt tập hợp mục tiêu định người đặt Hệ thống sử dụng đầu vào dựa vào máy móc và/hoặc người để nhận thức môi trường thực và/hoặc ảo; trừu tượng hóa nhận thức thành mơ hình (theo cách tự động với máy học theo cách thủ cơng; sử dụng suy luận mơ hình để đưa tùy chọn cho thông tin hành động Hệ thống TTNT thiết kế để hoạt động với nhiều mức độ tự chủ khác nhau” Các giai đoạn vòng đời hệ thống TTNT bao gồm: i) lập kế hoạch thiết kế, thu thập xử lý liệu, xây dựng giải thích mơ hình; ii) xác minh xác nhận; iii) triển khai; iv) vận hành giám sát Phân loại nghiên cứu TTNT phân biệt ứng dụng TTNT xử lý ngôn ngữ tự nhiên; kỹ thuật đào tạo hệ thống TTNT mạng nơ-ron; tối ưu hóa học lần; nghiên cứu giải cân nhắc xã hội tính minh bạch TTNT ứng dụng nhiều ngành từ giao thông, khoa học đến y học có triển vọng phát triển trở thành cơng nghệ đa dụng Thơng qua dự đốn, khuyến nghị định xác tốn kém, TTNT hứa hẹn tăng suất, cải thiện sức khỏe giúp giải thách thức phức tạp Để khai thác TTNT cần bổ sung đầu tư cho liệu, kỹ quy trình làm việc số hóa, thay đổi quy trình tổ chức Do đó, phương thức triển khai có khác biệt đơn vị ngành cơng nghiệp Ngồi lợi ích, TTNT cịn đặt cân nhắc sách cơng cần nỗ lực để đảm bảo hệ thống TTNT lấy người làm trung tâm, đáng tin cậy TTNT, đặc biệt số loại máy học, làm dấy lên lo ngại vấn đề đạo đức công 43 Các vấn đề chủ yếu tôn trọng nhân quyền, giá trị dân chủ nguy việc chuyển giao thành kiến từ giới vật lý sang giới kỹ thuật số Một số hệ thống TTNT phức tạp đến mức khơng thể giải thích định mà hệ thống đưa Việc thiết kế hệ thống minh bạch sử dụng TTNT chịu trách nhiệm kết chúng quan trọng Hệ thống TTNT phải hoạt động cách, an tồn bảo mật Các sách quốc gia đóng vai trị cần thiết để đẩy mạnh phát triển hệ thống TTNT đáng tin cậy, bao gồm sách khuyến khích đầu tư NC&PT TTNT có trách nhiệm Ngồi cơng nghệ TTNT khả tính tốn, TTNT khai thác khối lượng liệu khổng lồ Điều làm tăng nhu cầu môi trường kỹ thuật số cho phép truy cập vào liệu, với biện pháp bảo vệ liệu quyền riêng tư Hệ sinh thái hỗ trợ TTNT giúp DNVVN điều hướng q trình chuyển đổi TTNT đảm bảo môi trường cạnh tranh TTNT thay đổi chất cơng việc thay thay đổi thành phần lực lượng lao động Các sách cần tạo thuận lợi cho trình chuyển đổi người chuyển từ công việc sang công việc khác đảm bảo giáo dục, đào tạo phát triển kỹ liên tục Nhiều quốc gia xây dựng chiến lược TTNT coi TTNT động tăng trưởng phúc lợi, tìm cách đào tạo tuyển dụng nhà nghiên cứu hệ mới, đồng thời xem xét giải hiệu thách thức bắt nguồn từ TTNT Các bên liên quan phi phủ - tổ chức kinh doanh, kỹ thuật, học viện, xã hội dân tổ chức cơng đồn - tổ chức quốc tế bao gồm G7, G20, OECD, Ủy ban châu Âu Liên hợp quốc tích cực hành động Tháng 5/2019, OECD thông qua Nguyên tắc TTNT, tiêu chuẩn quốc tế đồng thuận phủ nước việc quản lý TTNT đáng tin cậy theo cách có trách nhiệm Biên soạn: Trung tâm thông tin thống kê khoa học cơng nghệ Tài liệu tham khảo chính: China (2017), Guideline on Next Generation AI Development Plan, Government of China, State Council, http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm CIFAR (2017), Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy, CIFAR, https://www.cifar.ca/ai/pancanadian-artificial-intelligence-strategy Colclough, C (2018), “Ethical Artificial Intelligence – 10 Essential Ingredients”, A.Ideas Series, No 24, The Forum Network, OECD, Paris, https://www.oecd-forum.org/channels/722digitalisation/posts/29527-10-principles-for-ethical-artificial-intelligence FLI (2017), Asilomar AI Principles, Future of Life Institute (FLI), https://futureoflife.org/aiprinciples/ ITI (2017), AI Policy Principles, Information Technology Industry Council, https://www.itic.org/resources/AI-Policy-Principles-FullReport2.pdf OECD (2019), Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eedfee77-en OECD (2019), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD, Paris Price, A (2018), “First international standards committee for entire AI ecosystem”, IE e-tech, Issue 03, https://iecetech.org/Technical-Committees/2018-03/First-International-Standards- committee-forentire-AI-ecosystem 44 ... định hướng việc phát triển sử dụng TTNT lợi ích chung lớn lao Tổng luận ? ?Những cân nhắc sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo? ?? đề cập đến bối cảnh phát triển TTNT nêu bật vấn đề sách quan trọng... hiệu độ xác 2.2 Chính sách thúc đẩy phát triển TTNT Các sách quốc gia thúc đẩy phát triển hệ thống TTNT đáng tin cậy, mang lại kết có lợi cơng cho người hành tinh, đặc biệt lĩnh vực triển vọng chưa... THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA I TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1.1 Khái quát hệ thống TTNT Đến chưa có định nghĩa thống trí tuệ nhân tạo (TTNT) Tháng 11/2018, Nhóm chuyên gia TTNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng luận Những cân nhắc chính sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, Tổng luận Những cân nhắc chính sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo