Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật tranh minh họa trong tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:54

Nội dung chính của luận án là bàn về nghệ thuật tranh minh họa trong tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận án này. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM -o0o - Nguyễn Thị Hịa NGHỆ THUẬT TRANH MINH HỌA TRONG TẠP CHÍ “NHỮNG NGƢỜI BẠN CỐ ĐÔ HUẾ” Chuyên ngành: Lý luận Lịch sử Mỹ thuật Mã số: 9210101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT Hà Nội – 2021 Cơng trình hồn thành tại: VIỆN VĂN HĨA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hƣơng Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện họp tại: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 32 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội Vào hồi giờ, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam MỞ Đ U Lý chọn ề tài Tranh minh họa hình thức truyền tải thơng tin tranh, thể loại đồ họa thường gắn với nội dung viết, tạo giá trị định thông tin thẩm mỹ ấn phẩm sách báo Những năm đầu kỷ XX cai trị quyền thuộc địa Pháp, nhằm mục đích phát triển “dân trí” cho người Việt, nhà cầm quyền in ấn, phát hành sách báo, có tạp chí “Những người bạn cố Huế” (Bulletin des amis du vieux Hue – BAVH) Tạp chí BAVH có nhiều tranh minh họa, tùy thuộc vào yêu cầu nội dung viết chủ đề nghiên cứu chủ bút đặt mà nhóm minh họa có phương pháp thể khác nhau, phản ánh tính đa dạng sáng tạo nghệ thuật tranh minh họa đầu kỷ XX Tạp chí BAVH ghi nhận diện lớp họa sĩ minh họa sách báo, tôn vinh giá trị nghệ thuật cơng trình mỹ thuật văn hóa Huế Theo kết khảo cứu, tranh minh họa xuống cấp, khơng cịn vẻ đẹp nguyên tạp chí BAVH xem tài liệu quý, cần quan tâm nghiên cứu Vì vậy, luận án có ý nghĩa cần thiết công tác bảo tồn, lưu giữ sắc văn hóa, phát huy giá trị lịch sử mỹ thuật Huế, Việt Nam Trong phần tổng quan tài liệu luận án, chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên biệt nghệ thuật tạo hình tranh minh họa tạp chí BAVH Đây vấn đề cần thiết quan tâm để thực luận án với tiêu đề: Nghệ thuật tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế” Luận án tập trung nghiên cứu phân tích đặc điểm tạo hình, đánh giá bước đầu vai trị vị trí tranh minh họa tạp chí BAVH mỹ thuật đại Huế, Việt Nam đương thời 2 Mục ích nghiên cứu 2.1 Mục đích tổng quát Nghiên cứu nghệ thuật tranh minh họa BAVH giai đoạn năm từ 1914 đến năm 1944, làm rõ đặc điểm yếu tố tạo hình, bàn luận giá trị nghệ thuật, từ xác định vị trí nguồn tranh minh họa BAVH dịng chảy mỹ thuật Huế, Việt Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể Thống kê tổng hợp phân loại thể loại, số lượng tranh minh họa BAVH Phân tích đặc điểm nghệ thuật tạo hình kết hợp yếu tố tạo hình phương Đơng phương Tây, hình thành phong cách, bút pháp văn hóa truyền thống, có đóng góp giá trị nghệ thuật tạo hình tranh minh họa Xác định vị trí nguồn tranh minh họa đóng góp mỹ thuật đương thời Huế, Việt Nam Đối tƣ ng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghi n c u Nghiên cứu phân tích đặc điểm, yếu tố tạo hình tranh minh họa BAVH, qua định hình giá trị nghệ thuật tranh minh họa có đóng góp lịch sử mỹ thuật Huế, Việt Nam 3.2 Phạm vi nghi n c u Nghiên cứu tranh minh họa tạp chí BAVH có đặc điểm tạo hình giao đoạn đầu kỷ XX Câu hỏi giả thuyết khoa học 4.1 Câu hỏi nghi n c u Câu hỏi 1: Quá trình giao lưu văn hóa Việt - Pháp tác động đến đặc điểm tạo hình tranh minh họa BAVH? Câu hỏi 2: Tranh minh họa tạp chí BAVH thể giá trị nghệ thuật nào? Câu hỏi 3: Tranh minh họa BAVH có vị trí vai trị lịch sử mỹ thuật Việt Nam? 4.2 Giả thuyết nghi n c u Giả thuyết 1: Nghệ thuật tranh minh họa BAVH có vận dụng linh hoạt yếu tố ngơn ngữ tạo hình Đơng Tây, biểu phong cách tạo hình mang tính chất tượng trưng thực, bút pháp biểu cảm sắc thái địa phương Huế, đặc điểm nghệ thuật tạo hình đại Giả thuyết 2: Giá trị nghệ thuật thể thẩm mỹ mơ típ trang trí có ý tưởng hình tượng nghệ thuật, yếu tố tạo hình kết hợp từ hai văn hóa, lại hịa quyện tinh thần phương Đơng Nghệ thuật thể mối liên hệ ý tưởng nội dung viết Hình minh họa thể tinh thần tôn giáo thẩm mỹ mang sắc Huế, giá trị nghệ thuật tranh minh họa BAVH Giả thuyết 3: Tranh minh họa BAVH có vị trí mỹ thuật đương thời, góp phần phát triển nghệ thuật đồ họa, minh chứng giai đoạn lịch sử mỹ thuật cận đại bảo tồn lưu giữ sắc văn hóa nghệ thuật giai đoạn lịch sử mỹ thuật Huế, Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Kết hợp số phương pháp sau để tìm hiểu đặc điểm, giá trị thẩm mỹ nghệ thuật tạo hình luận giải nội dung nghệ thuật tranh minh họa: Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê, phân loại; phương pháp nghiên cứu liên ngành; phương pháp so sánh Những óng góp luận án - Luận án cơng trình nghiên cứu khoa học chun ngành nghệ thuật tranh minh họa, đề cập đến đặc điểm tạo hình, giá trị nghệ thuật tương quan với tranh minh họa thời, góp phần làm sáng tỏ nhận định nội dung nghiên cứu - Góp thêm điểm nghiên cứu nghệ thuật tranh minh họa theo góc độ nghệ thuật học, tiếp cận sâu phân tích ngơn ngữ tạo hình, yếu tố ảnh hưởng từ tạo hình phương Tây hình thành giá trị nghệ thuật đại Qua xác định vị trí tranh minh họa thuật lịch sử mỹ thuật Huế, Việt Nam, nguồn tư liệu có nhiều thơng tin hữu ích, việc nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Kết cấu luận án Phần mở đầu (6 trang , kết luận (4 trang , tài liệu tham khảo (13 trang phụ lục (75 trang Nội dung luận án gồm có chương: Chương 1: Tình hình nghiên cứu, sở lý luận khái quát tạp chí “Những người bạn Cố Huế” (34 trang) Chương 2: Nhận diện thể loại tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế” (33 trang) Chương 3: Đặc điểm tạo hình tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế” (33 trang) Chương 4: Bàn luận nghệ thuật tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế” (39 trang) Chƣơng TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ TẠP CHÍ “NHỮNG NGƢỜI BẠN CỐ ĐƠ HUẾ” 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.1.1 Những nghi n c u nghệ thuật tạo hình tranh minh họa Một số tác Nguy n Quân, Đặng Quý Khoa, Nguy n Nghĩa Duyện, Hoàng Minh Phúc giới thiệu hướng lý thuyết số thể loại tạo hình, hình minh họa, bàn luận thuật ngữ tranh in, khái niệm tranh đồ họa… tác giả cho minh họa sách báo thời Pháp thuộc có giá trị nghệ thuật Các tác giả Phan Cẩm Thượng, Lê Quốc Việt, Cung Khắc Lược, Lê Tiến Vượng, Nguy n Nghĩa Phương… có số nhận định nghệ thuật tranh minh họa Những nghiên cứu có thơng tin vắn tắt khái niệm nghệ thuật minh họa, mơ tả khái qt tính chun biệt nghệ thuật tranh minh họa Đây nét thực ti n nghiên cứu nghệ thuật tranh minh họa BAVH 1.1.2 Những nghiên c u văn hóa nghệ thuật tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế” - Những nghiên cứu tác giả nước nghệ thuật “Những người bạn Cố Huế” Nhóm tác giả L.Cadière, Edmond Gras, C.Auclair, G.Groslier, CH.Gravelle, Léo Craste, Yves Laubie… có quan điểm khách quan lịch sử cụ thể nghệ thuật BAVH trước 1930 Những kết nghiên cứu hỗ trợ luận án đánh giá xác thực nghiên cứu nghệ thuật tạo hình tranh minh họa Nhóm tác giả L.Bezacier, Jean Yves Claeys, Jean Despierres… có nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật làm liệu khoa học tham khảo giá trị văn hóa, nghệ thuật liên quan đến luận án - Những nghiên cứu tác giả nước tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế” Một số tác giả cứu (Nguy n Hữu Thơng, Trần Quang Đức, Trần Đình Sơn, Huỳnh Hữu Ủy có tài liệu dẫn chứng tranh minh họa BAVH để phụ họa cho phần viết nghiên cứu; Một số nhà nghiên cứu khác (Phan Xuân Sanh, Nguy n Chí Bền, Nguy n Xuân Hoa, Nguy n Duy Tờ, Trần Nguy n Khánh Phong, Nguy n Thanh Hải… tập hợp dẫn liệu liên quan đến tranh minh họa BAVH Đây cơng trình giúp cho luận án ghi nhận thông tin hệ thống tư liệu để triển khai hướng tiếp cận nghiên cứu Ngồi ra, nghiên cứu có đề cập đến nghệ thuật tranh minh họa BAVH nhóm tác giả (Nguy n Hữu Thơng, Phan Thanh Bình, Bùi Thị Thanh Mai, Lê Phùng…) Những tư liệu công bố liên quan đến tranh minh họa BAVH, thông tin đề cập sơ lược tư liệu Như vậy, nghiên cứu nghệ thuật tranh minh họa BAVH đối tượng cần quan tâm nghiên cứu mỹ thuật Huế .2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Khái niệm đề tài -Minh họa: Minh họa tích hợp xuất phẩm, lối trang trí, di n đạt giải thích trực quan văn bản, minh họa hình vẽ, motip, dạng chữ viết hình ảnh hay bố cục nhiều hình vẽ - Tranh minh họa: cụm từ ghép “tranh minh hoạ”, đó: Tranh (painting dạng tác phẩm hội họa phản ánh thực đường nét màu sắc, tồn nhiều góc độ ứng dụng khác hình vẽ thường có nội dung gắn với chủ đề minh họa tác giả phân tích nhiều góc độ khác nhau… Theo đó, khái niệm tranh minh hoạ luận án là: Tranh minh họa tạo hình đa dạng, tranh minh họa độc lập hay hình minh họa theo đồ án thống kê, ghi chép tập hợp tư liệu hình vẽ, vẽ, tranh vẽ, họa, tranh, có đặc điểm chung vẽ khắc in, sau in nhân thành tranh màu trắng đen đăng tạp chí, có chức hỗ trợ, làm rõ thêm ý nghĩa giao hòa viết, điểm đặc thù tranh minh họa BAVH - Nghệ thuật: Nghệ thuật có tính chun ngành, lịch sử nghệ thuật tạo hình sáng tạo đẹp Khái niệm nghệ thuật hỗ trợ tìm giá trị ngơn ngữ nghệ thuật tranh minh họa BAVH - Phong cách tạo hình: Trong mỹ thuật tạo hình, phong cách có quan hệ với cấu trúc tác phẩm biểu đường hướng thống sáng tạo nghệ thuật Tranh minh họa BAVH biểu rõ yếu tố hợp thành tạo phong cách tạo hình tranh minh họa - Tạp chí: Tạp chí từ chung loại ấn phẩm cố định, xuất định kỳ, để vận dụng vào hoạt động nghiên cứu nhằm phục vụ cho việc thực truyền thơng Tạp chí BAVH phản ánh đa dạng vấn đề chung đa lĩnh vực, viết có tranh minh họa đính kèm, đặc điểm thể chức nghiên cứu riêng biệt, đặc trưng bật mang tính khoa học BAVH 1.2.2 Lý thuyết tiếp cận Lý thuyết tiếp biến văn hóa tiếp xúc giao luu tiếp biến văn hóa quy luạt phát triển tự nhiên cộng đồng Trong biến đổi tạo khuynh hướng nghiên cứu lý thuyết hỗ trợ giao lưu tiếp biến nghệ thuật Lý thuyết tiếp biến văn hóa áp dụng nghiên cứu tranh minh họa BAVH, để lý giải khuynh hướng vận dụng thực hành sáng tạo tiếp xúc, tiếp nhận kinh nghiệm từ hội họa Pháp, tiếp biến pha trộn cải biến phương cách tạo hình, tích hợp giá trị nghệ thuật Lý thuyết tiếp biến van hóa co sở phù hợp để nhìn nhận đánh giá giá trị văn hóa nghệ thuật BAVH 1.3 Khái quát tạp chí “Những ngƣời bạn Cố ô Huế” 1.3.1 Tranh minh họa Việt Nam đầu kỷ XX Lịch sử báo chí Việt Nam đầu kỷ XX, đồng thời phản ánh tồn song hành báo chí Pháp báo chí cách mạng, thể hai dịng báo chí chủ yếu: Báo chí bí mật, bất hợp pháp chủ yếu báo chí cách mạng tiến như: Báo Đường Cách Mạng nhóm Việt Nam Quốc dân Đảng; Tạp chí Đỏ xuất ngày tháng năm 1930; Lao tù Đỏ; Bàn góp Báo chí cơng khai, hợp pháp chịu kiểm sốt chặt chẽ quyền Pháp như: 1941, Báo Việt Nam Độc Lập, Nguy n Ái Quốc phụ trách, có tranh cổ động, tranh minh hoạ, tranh đả kích, tranh châm biếm; Báo Phong Hóa (1932 - 1936) tờ báo trào phúng có khoảng 3500 hình vẽ minh họa họa sĩ phần đông chuyên nghiệp tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đơng Dương; Tạp chí Tri Tân (1941-1946) với 187 số thường có 75 tranh vẽ; 27 số Chuyên san, Đặc san, số Xuân, có 57 minh họa; Đơng Dương tạp chí (1913-1919); Thanh Nghị (1941-1945); Phụ nữ Tân Văn… có tranh minh họa khảo cứu vấn đề học thuật phản ánh nhịp thở xã hội phụ họa cho số viết chương mục báo chí - Tranh minh họa sách, báo chí Huế đầu kỷ XX Báo chí Huế thời kỳ trước tháng năm 1945: Những tờ báo (Bulletin des Amis du Vieux Hué; Báo Trung Kỳ Bảo hộ Quốc ngữ Công báo; Báo Tiếng Dân Huỳnh Thúc Kháng), tờ báo có xu hướng “độc lập”; báo tơn giáo, báo Pháp triều đình nhà Nguy n; báo nhóm viên chức quan lại chủ trương; báo Pháp thực hiện; báo có xu hướng chống Pháp; báo chí sau thời điểm Nhật đảo chánh Pháp… Đây nội dung xu hướng báo chí có tranh minh họa khơng nhiều, hình thức trình bày đơn giản, nội dung mang ý nghĩa trị, thực ti n xã hội đương thời Huế Việt Nam 11 đặc thù, tính chuyên biệt tạp chí khoa học Qua thấy vai trị đầy trách nhiệm Chủ bút L.Cadière tâm huyết họa sĩ BAVH, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa nghệ thuật Huế Chƣơng NHẬN DIỆN CÁC THỂ LOẠI TRANH MINH HỌA TRONG TẠP CHÍ “NHỮNG NGƢỜI BẠN CỐ ĐÔ HUẾ” 2.1 Nội dung tiêu chí phân loại tranh minh họa - Tiêu chí phân loại: Phân loại tranh BAVH làm sáng tỏ đặc thù thể loại, dựa vào nguồn tranh có nội dung chủ đề cụ thể đặc điểm nghệ thuật để thực phân loại gồm loại tranh minh họa (phong cảnh, chân dung, sinh hoạt tranh minh họa khác - Tranh minh họa giai đoạn 1914 – 1944: Từ 1914 -1929 có khoảng 576 tranh, từ 1930 -1944 có 100 tranh Sự tác động ngoại cảnh thời 30 năm tồn góp phần làm nghệ thuật vẽ tranh minh họa 2.2 Các thể loại tranh minh họa 2.2.1 Tranh minh họa phong cảnh Cảnh quan xứ Huế vẽ cảnh trí thiên nhiên cơng trình kiến trúc, địa danh xứ Huế: Kinh thành Huế (Ngọ mơn, Hồng Thành, Tử Cấm Thành… , Lăng tẩm (Lăng Gia Long, Minh Mạng, Khải Định, Thiệu Trị, Tự Đức,… , khu vực phụ cận Kinh thành (Thế Miếu, Thái Miếu, Hồ Tịnh Tâm… , phong cảnh kiến trúc lăng mộ, hình ảnh xưa Việt Nam,… mảng tranh minh họa phong cảnh dấu ấn di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật Huế 2.2.2 Tranh minh họa chân dung Tranh minh họa chân dung nhân vật hoàng tộc, quan chức người Pháp, nhân vật Phật giáo, người dân… xây dựng hình thức 12 bố cục với tinh thần thể nghệ thuật di n tả chân thực, có hình thức vẽ chân dung theo mẫu, chân dung toàn thân kết hợp với trang phục phụ kiện cịn có số tranh chân dung khắc họa nhân vật phật giáo 2.2.3 Tranh minh họa sinh hoạt Tranh minh họa sống sinh hoạt xã hội có tính chất mơ tả sinh hoạt đời sống hàng ngày tầng lớp giai cấp xã hội, phần lớn vẽ chân thực đơn giản, di n tả nhịp sống thị dân ngoại thành cốt chuyện đời thường người thời qua Những tranh minh họa sinh hoạt cung đình sinh hoạt đời thường có nhiều bố cục khác nhau, dù minh họa cảm nhận tranh đầy đủ yếu tố tạo hình thực thụ 2.2.4 Tranh minh họa khác 2.2.4.1 Tranh minh họa đồ vật - Đồ dùng bình dân Các tranh minh họa khảo cứu vật dụng, sinh hoạt đời thường, ghi rõ ràng xuất sứ đồ dùng, mẫu sản phẩm sinh hoạt đời sống vật chất gia đình xã hội An Nam Tuy vẽ vật thể, thể mô tả tái nét đẹp văn hóa, nghệ thuật từ vật dụng sinh động, đồ vật bố cục khổ giấy hợp lý ý thức tranh hoàn hảo - Đồ ngự dụng Tranh minh họa đồ ngự dụng vua chúa gồm nhiều mẫu vật trang trí hoa văn có hình dạng khác nhau, sử dụng phương pháp xây dựng hình vẽ nhiều điểm nhìn, di n tả đồ vật sở quan sát thực tế mang tính chất tài liệu nghiên cứu 13 - Đồ cổ vật Các tranh minh họa di n tả mẫu vật trang trí mơ típ hoa văn tinh tế, hiệu tạo hình vẻ đẹp chân thực từ sản phẩm cổ vật, cảm nhận chất liệu trang trí cẩn trọng đồ cổ vật có xuất xứ từ Thanh Hóa, Ấn Độ, kiểu thức nghệ thuật Trung Hoa, nhiều phẩm vật nghệ thuật An Nam tư liệu quý Huế - Đồ thờ Tranh đồ thờ tự vẽ cụ thể nhiều kiểu dáng chi tiết sơn son thếp vàng, thể xác thực đồ thờ mang tinh thần tôn giáo An Nam, sản phẩm phục vụ khơng gian tín ngưỡng phẩm vật linh thiêng, tôn quý suy nghĩ người dân 2.2.4.2 Tranh minh họa đồ án mơ tip trang trí Trong nghệ thuật minh họa mơ típ hoa văn mỹ thuật Huế, họa sĩ thường ý quan sát, phân tích miêu tả kỹ Phần nhiều khảo tả vật mẫu bút pháp tạo hình tinh tế, có kỹ xảo tạo biểu chất vật, hình vẽ mơ típ trang trí mơ típ trang trí hình học, mơ típ mẫu chữ Hán, mơ típ tĩnh vật, mơ típ hoa lá, quả, mơ típ động vật 2.2.4.3 Loại tranh minh họa khác Ngoài BAVH sử dụng ảnh tranh nghệ thuật, tranh vẽ trích từ nguồn tư liệu khác để minh họa Mỗi thể loại tranh minh minh họa BAVH phản ánh đa dạng đề tài hội tụ yếu tố tạo hình, tiềm ẩn dồi dấu tích cổ xưa nguồn tài liệu tham khảo đa lĩnh vực, có đóng góp quan trọng, hữu ích nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật Huế Tranh minh họa BAVH sản phẩm hội tụ yếu tố tạo hình tiếp biến văn hóa, họa sĩ tiếp thu cộng hưởng kết 14 lại từ kinh nghiệm thực hành sáng tạo, để tạo thành liệu loại tranh minh họa, chứa đựng dấu ấn văn hóa mang tinh thần mỹ thuật tạo hình đại Huế Tiểu kết Tranh minh họa BAVH với mục đích nghiên cứu lưu giữ văn minh An Nam, phần nhiều phản ánh văn hóa nghệ thuật xứ Huế Trong thời kỳ từ năm 1914 đến 1944 có tác động ngoại cảnh thời góp phần làm nghệ thuật vẽ tranh minh họa BAVH Nguồn tranh minh họa tư liệu chân thực biểu rõ tính tư liệu, việc phân loại tranh minh họa mấu chốt thực phân biệt thể loại có nội dung đề tài, phản ánh đa dạng mẫu hình hoa văn trang trí có giá trị nghệ thuật tạo hình tranh minh họa Chƣơng ĐẶC ĐIỂM TẠO HÌNH TRANH MINH HỌA TRONG TẠP CHÍ “NHỮNG NGƢỜI BẠN CỐ ĐƠ HUẾ” 3.1 Vận dụng linh hoạt yếu tố ngơn ngữ tạo hình phƣơng Đông phƣơng Tây 3.1.1 Yếu tố bố cục Trong tạo hình, bố cục xem khung mấu chốt chỉnh thể bố cục, thể rõ đặc điểm hình tượng nghệ thuật, ln có tính ngưng tụ giá trị thẩm mỹ Tranh minh họa BAVH cho thấy sáng tạo dạng bố cục bản, kiểu thức phổ quát biểu như: Bố cục dạng hình bản, bố cục tự dạng bố cục tạo từ góc nhìn nghệ thuật tạo hình 3.1.2 Yếu tố khơng gian Yếu tố khơng gian thể q trình biểu chuyển biến từ yếu tố từ không gian ước lệ, đến không gian phối cảnh vi n cận không gian kết hợp yếu tố ước lệ với phối hợp vi n cận, có giá 15 trị nghệ thuật tạo hình khơng gian tranh minh họa BAVH 3.1.3 Yếu tố hình Hình khía cạnh gần với ngơn ngữ hình tượng nghệ thuật tạo nên đẹp, nhận diện hình vẽ tranh minh họa BAVH như: - Hình diễn tả đồ vật Hình vẽ di n tả đọng lại nét giản lược, tính cách điệu hoa văn hóa di n tả chi tiết có đặc điểm hình vẽ độc đáo, hấp dẫn từ hình mẫu trang trí chủ đề hình mơ típ trang trí hình học, mẫu chữ Hán, tĩnh vật, hoa lá, cành quả, động vật… đề tài “hoa điểu” hoa chim, tranh “sơn thủy” núi nước Hình di n tả biểu cảm hình thể, mang lại hiệu thẩm mỹ hình di n tả đồ vật tạo hình - Hình diễn tả phong cảnh Hình di n tả phong cảnh thể vừa có tính cách điệu phù hợp với nhận thức thẩm mỹ giai đoạn tiếp biến mỹ thuật truyền thống đại, hay hình vẽ đặc trưng ý cách điệu hóa hình dáng, hình vẽ đặc tả thể nét khái quát chắt lọc tranh vẽ Hình thể góc độ khác di n tả hình vật trọng đến đặc điểm nơi chốn, vùng miền cấu trúc hình điểm bật di n tả tranh phong cảnh - Hình diễn tả nhân vật Hình nhân vật điển tích, hình khơng trọng đến đặc điểm cấu trúc theo giải phẫu thể người mà ý tập trung di n tả động thái nhân vật, bối cảnh cụ thể Hình di n tả nhân vật kết lại biểu cảm mẫu hình đặc trưng tiêu biểu, thể hình thể khơng gian mặt phẳng, tạo 16 hình chung đối tượng, d dàng nhận biết đặc điểm tinh thần hình vẽ chất đối tượng nghiên cứu hình thể 3.1.4 Ngơn ngữ diễn tả khối Ngơn ngữ khối tác động qua cảm thụ thị giác để xây dựng khối, biểu thị nét bút dầy công tinh tế để tạo khối không gian ba chiều, tạo hình kết hợp gợi tả ánh sáng có biểu cảm riêng biệt ngơn ngữ khối tạo hình 3.1.5 Yếu tố đường nét Ngơn ngữ nét có chức tạo hình khơng tách rời với yếu tố quan niệm thẩm mỹ, đường nét biểu đạt nhiều chiều hướng di n tả vật, có vai trị tách biệt đối tượng nghiên cứu, đường nét có khả khái quát cao đẩy sâu chi tiết hình, yếu tố nét định phần tạo hiệu tranh vẽ, mang chất cảm đặc thù chắn ngơn ngữ tạo hình tranh minh họa 3.1.6 Yếu tố mảng Yếu tố vẽ mảng thể loại tranh minh họa sử dụng tiết diện mảng lớn, nhỏ, đậm hay nhạt, mảng vẽ đơn giản theo linh hoạt phương pháp di n tả, tùy theo kết cấu mảng tranh nhận diện mảng hình cụ thể tạo hình tranh minh họa BAVH 3.2 Phong cách tạo hình mang tính chất tƣ ng trƣng thực Mỗi thời kỳ giai đoạn lại có xu hướng, trào lưu khác cách thể sáng tạo tạo hình, phản ánh tư duy, chất vận động vật tượng Tranh minh họa BAVH xây dựng hình vẽ từ ý tưởng cụ thể hay ghi chép trực quan khía cạnh sống, minh họa trực nội dung viết tài liệu, từ bút pháp chép tự nhiên đến khảo tả mẫu thức trang 17 trí xuất thú vị, biểu phong cách tạo hình mang tính chất ẩn dụ thực - Phong cách mang tính chất ẩn dụ tượng trưng: phản ánh sâu sắc ý nghĩa mơ típ trang trí, quy ước chung yếu tố ẩn dụ tượng trưng, hoa văn với hình tượng nghệ thuật mỹ thuật Huế, mang sắc màu tâm linh mỹ cảm tạo hình tranh minh họa - Phong cách mang tính chất tả thực: có tính chất thực theo nghiên cứu, vẽ lại thật đời sống văn hóa Các tranh mang tính tư liệu nên địi hỏi độ xác hình, theo lối tả thực, hình vẽ di n tả dựa nội dung viết quan sát thực tế để thực tranh vẽ, làm cho tranh tăng thêm giá trị đúc kết từ sống phong cách mang tính chất tả thực nghệ thuật tạo hình tranh minh họa BAVH 3.3 Bút pháp biểu cảm sắc thái ịa phƣơng Huế Mỗi họa sĩ có bút pháp thể riêng biệt, có biểu khác quan niệm thẩm mỹ lối tạo hình tranh minh họa, ln ý chất lượng tạo hình, hồn thiện tranh vẽ, có đặc điểm bút pháp họa sĩ, biểu thị hiếu thẩm mỹ, lực bẩm sinh góc độ cá nhân, phần nhiều biểu cảm bút pháp miêu tả có yếu tố văn hóa thuộc vùng địa phương xứ Huế như: Bút pháp thực khảo tả hoa văn mỹ thuật Huế, bút pháp tạo hình khái quát giản lược, bút pháp tạo hình đại Những tranh minh họa mà khứ để lại, tất biểu tính chất tân kỳ, giá trị nghệ thuật, bút pháp nghệ thuật định hình theo kỹ năng, cảm xúc, biểu lộ chất khái qt hội tụ ngơn ngữ tạo hình đại làm phong phú tính tạo hình đặc điểm nghệ thuật làm nên vẻ đẹp tranh minh họa văn hóa, nghệ thuật địa phương xứ Huế 18 Tiểu kết Đặc điểm tạo hình tranh minh họa vận dụng linh hoạt yếu tố ngôn ngữ tạo hình Phương Đơng phương Tây, yếu tố bố cục, khơng gian, hình, khối, mảng, nét, sử dụng thực hành vẽ tranh minh họa từ hướng nhìn thực đến mơ típ cách điệu, khái qt, ln gợi đến góc nhìn về nghệ thuật Phong cách tạo hình có tính chất ẩn dụ tượng trưng tính chất thực Bút pháp tạo hình hội tụ sắc thái địa phương Huế Nguồn tranh minh họa BAVH sản phẩm trực tiếp tiếp xúc hội họa phương Tây mỹ thuật tạo hình truyền thống Huế, liệu có đặc điểm riêng biệt nghệ thuật tạo hình tranh minh họa báo chí thời cận đại mỹ thuật Huế, Việt Nam Chƣơng BÀN LUẬN VỀ NGHỆ THUẬT TRANH MINH HỌA TRONG TẠP CHÍ “NHỮNG NGƢỜI BẠN CỐ ĐÔ HUẾ” 4.1 Giá trị thẩm mỹ tạo hình tranh minh họa tạp chí “Những ngƣời bạn Cố ô Huế” 4.1.1 Giá trị thẩm mỹ mơ típ trang trí tạo hình tranh minh họa Tranh minh họa thể tính thẩm mỹ mơ típ trang trí, sử dụng phổ biến mơ típ hoa văn mỹ thuật Huế theo chủ đề nghệ thuật, với mục đích nâng cao ý tưởng hình tượng nghệ thuật tạo nên tính tượng trưng thơng qua tranh vẽ sáng tạo Đó giá trị đề cao yếu tố trang trí tinh tế, tạo nên giá trị thẩm mỹ kiểu thức nghệ thuật mơ típ trang trí nghệ thuật tạo hình tranh minh họa 4.1.2 Giá trị kết h p thẩm mỹ tư tạo hình Đơng - Tây Nét cảm nhận tinh tế vẽ Huế, phối hợp thẩm mỹ tư tạo hình, đua đến góc nhìn phong cách nghệ thuật tạo hình hiẹn 19 đại Đây lối tu thiên mỹ cảm tổng thể, khái quát chi tiết Mặc dù có ảnh huởng yếu tố tạo hình từ hai van hóa, nhung tranh minh họa thể rõ tâm hồn trí tuệ mang tinh thần văn hóa nguời Việt Sự kết hợp đổi tiếp nối từ nghệ thuật truyền thống với tạo hình đại có giá trị thẩm mỹ tranh minh họa BAVH 4.2 Mối liên hệ nội dung ý tưởng tạo hình tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế” Do tính chất chun sâu BAVH vừa đăng tải viết, vừa có hình ảnh, tranh vẽ nhiều lĩnh vực khác nhau, hình thức biểu tạp chí thường có nhiều chun mục hình vẽ Mặt khác, tạp chí mang tính chất nghiên cứu, phần nhiều tìm giá trị văn hóa nghệ thuật cổ xưa, nên viết đăng tải tạp chí thiết phải vấn đề có thật Vì lẽ đó, yêu cầu mối liên hệ viết tranh vẽ cần xác, bảo đảm tính khách quan, đề cập đến vấn đề cốt yếu thuộc tổng thể nghiên cứu, cung cấp lượng thông tin chân thật nội chủ đề sống xã hội đương thời 4.2.1 Thể ý tưởng tạo hình tranh minh họa gắn kết với nội dung viết Nội dung ý tưởng thể tranh vẽ kể câu chuyện để giao tiếp thâu tóm vấn đề kết nối với viết Hiệu biểu tranh vẽ theo ý tưởng cung cấp di n giải trí tưởng tượng làm cho thông điệp tranh vẽ viết truyền cảm sâu sắc Mối liên hệ ý tưởng tạo hình tranh với mảng đề tài: Kinh thành Huế phụ cận, lịch sử Huế An Nam, dân tộc học, nghệ thuật Huế giá trị nghệ thuật đặc thù hoạt động sáng tạo tranh minh họa BAVH báo chí nói chung 20 4.2.2 Thể tinh thần tơn giáo tranh minh họa Những giá trị nghệ thuật phản chiếu tinh thần hịa đồng tơn giáo xuất thể loại tranh minh họa, yếu tố Phật giáo, Nho giáo, Công giáo thể thẩm mỹ phù hợp với cảm nhận tâm linh có giá trị tượng trưng tôn giáo, dấu ấn tơn giáo nhân văn truyền thống văn hóa người Việt, biểu lộ giá trị hình tượng nghệ thuật, đẹp thẩm mỹ có ý nghĩa tôn tri, an tịnh tinh thần tôn giáo tranh minh họa BAVH 4.2.3 Thể sắc Huế tiếp xúc với phương Tây Trong giao lưu văn hóa họa sĩ Việt, Pháp vẽ Huế, nhận biết thẩm thấu vốn quý nghệ thuật xưa tiếp nhận tinh hoa nghệ thuật tân tiến để trì giá trị thẩm mỹ, với tinh thần tôn trọng khác biệt sắc thái văn hóa địa phương bảo tồn giá trị sắc Huế 4.3 Vị trí tranh minh họa tạp chí “Những ngƣời bạn Cố Huế” ối với mỹ thuật ƣơng thời BAVH có vai trị truyền bá thông tin, tư tưởng thông qua tranh vẽ với thể loại khác nhau, song việc làm nên nét đặc sắc giá trị đặc thù BAVH mảng nghiên cứu tranh minh họa Các họa sĩ tạo hiệu bút pháp, khảo cứu nghiêm túc, đẹp thẩm mỹ, tranh minh họa sở định hình vị trí nghệ thuật giai đoạn lịch sử, nghệ thuật tạo hình Huế lịch sử mỹ thuật Việt Nam 4.3.1 Tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế góp phần phát triển nghệ thuật đồ họa” BAVH chuyển tải nguồn tranh minh họa sáng tạo công phu, phương tiện tuyên truyền giáo dục, khoa học, truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật hữu ích Đồng thời chứa đựng minh chứng sinh động, hữu giá trị mẫu thức nghệ thuật tư liệu tham khảo nghiên 21 cứu cho họa sĩ đồ họa thiết kế tạo hình, đọc giả quan tâm nghệ thuật đồ họa bổ sung thêm thông tin lịch sử nghệ thuật đồ họa hoạt động mỹ thuật, có giá trị khởi nguồn thúc đẩy phát triển nghệ thuật đồ họa Huế, Việt Nam 4.3.2 Nguồn tư liệu góp phần minh ch ng giai đoạn lịch sử mỹ thuật cận đại đầu kỷ XX Giai đoạn lịch sử mỹ thuật cận đại Việt Nam nhiều vấn đề chưa định rõ Dữ liệu tranh minh họa tồn BAVH từ thời kỳ giao lưu văn hóa nghệ thuật Đơng - Tây năm đầu kỷ XX, xuất vào giai đoạn mỹ thuật đại Việt Nam hình thành, dẫn giải dấu mốc thời gian định hình tranh minh họa BAVH Cần nghiên cứu tổng thể khảo cứu xác hơn, góp phần quan trọng vào việc bổ sung minh chứng giá trị văn hóa, nghệ thuật lịch sử mỹ thuật đại Huế, Việt Nam 4.3.3 Nguồn tư liệu góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật Huế Tranh minh họa nguồn tài liệu tin cậy cơng trình nghệ thuật mẫu thức trang trí tiêu biểu khứ An Nam, nguồn tài liệu cung cấp mẫu thức nghệ thuật cho ngành nghề phát huy đời sống xã hội xưa nay, có ý nghĩa cơng tác bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật Huế, lưu giữ sắc văn hóa phát huy giá trị lịch sử mỹ thuật Huế, Việt Nam 4.4 Nghệ thuật tranh minh họa tạp chí “Những ngƣời bạn Cố ô Huế” tƣơng quan với minh họa báo chí thời 4.4.1 Sự tương đồng tạo hình tranh minh họa Tương đồng tạo hình tranh minh họa tạp chí sách báo chứa đựng chung phản ánh lối tạo hình Vì vậy, tranh minh họa có tiếp biến hình thức mỹ thuật, tính tạo hình da dạng phong 22 phú nghệ thuật minh họa báo chí đầu kỷ XX 4.4.2 Sự khác biệt bút pháp tạo hình Sự khác hình thức tiêu chí nghệ thuật, bút pháp tạo hình co sở phân biệt giá trị thẩm mỹ, tạo khác biệt nét riêng sách báo tạp chí thời Tranh minh họa BAVH phản ánh phong phú nghệ thuật, giá trị thể tinh thần giao lưu văn hóa, mỹ thuật, cho thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ thiết lập nên, góp phần phản ánh giá trị nghệ thuật tạo hình đương đại Huế đầu kỷ XX ghi lại dấu ấn giai đoạn lịch sử mỹ thuật Việt Nam Tiểu kết Giá trị tranh minh họa BAVH nét tạo hình cách tân nghệ thuật tạo hình truyền thống đại, nội dung lưu giữ giá trị lịch sử, dấu ấn văn hóa, nghệ thuật An Nam Dù yếu tố tạo hình ảnh hưởng từ hai văn hóa, nhung tranh minh họa thể rõ tâm hồn trí tuệ mang tinh thần văn hóa nguời Viẹt, điểm đổi tiếp nối giá trị thẩm mỹ hai văn hóa nghệ thuật tạo hình tranh minh họa Nguồn tranh minh họa tư liệu có giá trị nghệ thuật đương đại, văn hóa nghệ thuật Huế lịch sử mỹ thuật Việt Nam KẾT LUẬN Trong BAVH có khoảng 2000 hình minh họa/1200 tranh vẽ/ 676 tranh có dẫn nguồn tranh minh họa 34 tác giả (có họa sĩ khuyết danh , phản ánh đa dạng chủ đề thể loại tập hợp đăng BAVH Huế năm đầu kỷ XX Dựa lý thuyết tiếp biến văn hóa, sử dụng phương pháp nghiên cứu, luận giải khoa học nội dung nghiên cứu, luận án rút nhận định sau: 23 Tranh minh họa BAVH có giá trị nghệ thuật, phần nhiều biểu cảm bút pháp có nội dung thuộc vùng địa phương xứ Huế đề cao ý thức bảo tồn vốn văn hóa nghệ thuật cổ, trị, tơn giáo, văn học, nghệ thuật BAVH hàm giá trị hữu tranh lưu giữ giá trị văn hóa nghệ thuật xưa Trong thể loại tranh minh họa có nội dung đề tài phản ánh đa dạng mẫu hình hoa văn trang trí, chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật góp phần thuận lợi cho việc nghiên cứu nhận định, đánh giá tranh minh họa BAVH Đặc điểm tạo hình tranh minh họa vận dụng linh hoạt yếu tố ngôn ngữ tạo hình phương Đơng phương Tây, phong cách tạo hình có tính chất ẩn dụ tượng trưng thực xuất sinh động, bút pháp tạo hình biểu cảm sắc thái địa phương Huế, bổ sung ghi dấu bước thay đổi giai đoạn chuyển tiếp lịch sử nghệ thuật tạo hình truyền thống với cách tân, lối nhìn dựa khai thác vốn cũ, thời kỳ mỹ thuật chuyển sang hướng tạo hình đại Huế đầu kỷ XX Nghệ thuật tạo hình tranh minh họa có giá trị thẩm mỹ thể mơ típ trang trí tạo hình, tạo nên tính tượng trưng thông qua tranh vẽ sáng tạo Giá trị thẩm mỹ kết hợp thẩm mỹ tư tạo hình Đơng -Tây làm nên giá trị nghệ thuật tạo hình đại Nghệ thuật thể mối liên hệ nội dung, ý tưởng tạo hình tranh minh họa với viết Những tranh mang tinh thần tôn giáo cảm xúc thẩm mỹ hình tượng nghệ thuật có hịa đồng Nho giáo, Phật giáo, Công giáo Dù tiếp thu vốn kiến thức hội họa phương Tây tinh thần tôn trọng khác biệt sắc thái văn hóa địa phương bảo tồn giá trị sắc Huế Tranh minh họa BAVH in ấn rõ ràng, ghi mạch 24 lạc, cẩn thận, tìm thấy độ tin cậy hàm lượng lớn tính khoa học, thể bút pháp, khảo cứu nghiêm túc, đẹp thẩm mỹ tranh minh họa sở để tìm hiểu giá trị nghệ thuật tạo hình có vị trí nghệ thuật đương thời lịch sử mỹ thuật Huế, Việt Nam Sự tương đồng nội dung đề tài phương pháp tạo hình số tranh minh họa tạp chí thời khác bút pháp tạo hình, hình thức minh họa, cho thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ thiết lập nên, phản ánh giá trị thẩm mỹ tích hợp định hình tạo khác biệt nét riêng tranh minh họa BAVH Tranh minh họa BAVH minh chứng ghi lại giai đoạn lịch sử văn hóa thể sáng tạo góc độ tạo hình Việc nghiên cứu nghệ thuật tạo hình tranh minh họa BAVH góp phần đem lại giá trị văn hóa mỹ thuật, hịa quyện tinh thần phương Đơng có đặc điểm ngơn ngữ tạo hình đại Nghệ thuật bút pháp họa sĩ tinh tế, dẫn câu chuyện hút tranh ẩn chứa nhiều giá trị, mang thần thái hồn cốt sắc từ nguồn gốc khứ đầy sống động vùng đất vương triều đầu kỷ XX./ DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguy n Thị Hòa (Nguy n Thị Hải Hịa (2016 , “Đơi nét tranh minh họa họa sĩ Việt - Pháp qua tạp chí “Những người bạn Cố Huế” đầu kỷ XX”, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, số 1, tr.42-49 Nguy n Thị Hải Hòa (2016 , “Một số họa sĩ đại Huế đầu kỷ XX”, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, số 4, tr.3236 Nguy n Thị Hòa (2016 , “Dấu ấn mỹ thuật đại Huế đầu kỷ XX”, Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học nghiên cứu inh năm 2016, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Nxb Thế giới, tr.257-269 Nguy n Thị Hải Hịa (2017 , “Minh họa trang trí tiêu kết BAVH Huế đầu kỷ XX”, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, số 3, tr.51-56 Nguy n Thị Hòa (2017 , “Tranh minh họa phong cảnh Huế tạp chí BAVH”, Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học nghiên cứu inh năm 2017, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Nxb Thế giới, tr.305-313 Nguy n Thị Hòa (2020 ,“Dấu ấn Tôn giáo qua số tranh minh họa tạp chí Những người bạn Cố Đơ Huế” Chun an Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật, số 02, tr.81-90 ... loại tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế? ?? (33 trang) Chương 3: Đặc điểm tạo hình tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố Huế? ?? (33 trang) Chương 4: Bàn luận nghệ thuật tranh minh họa. .. đại mỹ thuật Huế, Việt Nam Chƣơng BÀN LUẬN VỀ NGHỆ THUẬT TRANH MINH HỌA TRONG TẠP CHÍ “NHỮNG NGƢỜI BẠN CỐ ĐƠ HUẾ” 4.1 Giá trị thẩm mỹ tạo hình tranh minh họa tạp chí “Những ngƣời bạn Cố Huế? ?? 4.1.1... đề: Nghệ thuật tranh minh họa tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế? ?? Luận án tập trung nghiên cứu phân tích đặc điểm tạo hình, đánh giá bước đầu vai trị vị trí tranh minh họa tạp chí BAVH mỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật tranh minh họa trong tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật tranh minh họa trong tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế