Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:54

Mục đích nghiên cứu của luận án là: Góp phần tăng cường quản lý DTLS-VH ở tỉnh Bến Tre gắn kết với PTDL thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận án. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Phạm Văn Luân QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 9319042 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ VĂN HĨA Hà Nội – 2021 Cơng trình hồn thành tại: VIỆN VĂN HĨA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Ánh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện Họp tại: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội Vào hồi ……giờ,…… ngày …… tháng …… năm 2021 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quản lý di tích lịch sử - văn hoá (QLDT) mối quan hệ với phát triển du lịch (PTDL), tiếp cận di tích từ sản phẩm du lịch vấn đề phức tạp nghiên cứu QLDT Việt Nam Các nhà QLDT muốn bảo tồn để có vốn cổ, giữ gìn sắc, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch đặt mục tiêu biến di tích thành sản phẩm du lịch để thu hút du khách - QLDT để gắn với PTDL địa phương? câu hỏi lớn nghiên cứu sinh đặt luận án Bến Tre có hệ thống di tích lịch sử - văn hoá (DTLS-VH) phong phú, số lượng đứng đầu khu vực; có số di tích điểm đến du lịch, đem lại lợi ích cho cộng đồng lợi ích kinh tế Trong đó, đa số di tích nỗ lực tiếp cận, có nhu cầu gắn kết với du lịch Tìm hiểu lý thuyết mơ hình QLDT PTDL cho thấy, gần Việt Nam có số mơ hình vừa PTDL, vừa huy động cộng đồng bảo tồn di tích thành cơng Hạ Long, Hội An, Ninh Bình, Củ Chi Ở Bến Tre số di tích bước đầu tiếp cận du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Mộ Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (DTNĐC), Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre (DTĐK), Khu Lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định… thực tiễn di tích cho thấy: di tích tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, phải có cách QLDT riêng di tích tạo giá trị kinh tế, đem lại nguồn lợi bảo tồn di tích Đây lý nhà nghiên cứu hướng đến mô hình chung QLDT PTDL, nghiên cứu dành riêng cho địa phương cịn nên đơn vị QLDT sở vận dụng vào thực tiễn gặp khó khăn Trong bối cảnh Nghị 08-NQ/TW Bộ Chính trị Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Luật Du lịch (2017) vào sống; quan tâm học giả, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch, giới truyền thông người dân dành cho du lịch trở nên sôi động, nhiều vấn đề xúc đặt tầm vĩ mô vi mô Thực tiễn cho thấy, việc tìm hiểu QLDT góc nhìn di tích thành tố tạo nên sản phẩm du lịch qua khảo sát di tích điển hình Bến Tre gồm DTNĐC DTĐK cần thiết có ý nghĩa cho địa phương Từ lý trên, nghiên cứu sinh xác định chủ đề Quản lý di tích lịch sử - văn hóa phát triển du lịch tỉnh Bến Tre làm đề tài cho luận án, với mong muốn giải vấn đề bất cập quản lý DTLS-VH gắn kết với PTDL, góp phần giúp nhà quản lý văn hóa du lịch có định hướng giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị DTLS-VH cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu QLDT PTDL Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Góp phần tăng cường quản lý DTLS-VH tỉnh Bến Tre PTDL thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1) Hệ thống hóa khái niệm sở lý luận DTLS-VH, bảo tồn phát huy giá trị di tích PTDL; 2) Phân tích đánh giá thực trạng quản lý DTLS-VH PTDL qua hai trường hợp DTNĐC DTĐK, đánh giá khả gắn kết với du lịch DTLS-VH Bến Tre; 3) Đề xuất giải pháp tăng cường QLDT PTDL tỉnh Bến Tre Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hoạt động quản lý DTLS-VH mối quan hệ với PTDL tỉnh Bến Tre 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận án tìm hiểu nội hàm QLDT gồm bảo tồn, phát huy giá trị DTLS-VH mối liên hệ với PTDL qua khảo sát hai trường hợp: DTNĐC DTĐK hai di tích đại diện hệ thống DTLSVH bảo tồn, phát huy giá trị hiệu Bến Tre, có đủ điều kiện để di tích khác học tập nhân rộng Ngồi hai di tích khảo sát, nghiên cứu sinh cịn tìm hiểu di tích có liên quan nhằm làm rõ tranh tổng thể quản lý DTLS-VH PTDL Bến Tre Tại di tích, khảo sát việc tiếp cận du lịch khâu chính: Trưng bày vật; Hướng dẫn tham quan; Lễ hội Hàng hóa lưu niệm - sản vật - Về thời gian: Từ 2014-2020; đề xuất giải pháp năm - Về không gian: Tập trung nghiên cứu hệ thống DTLS-VH Bến Tre, khảo sát qua trường hợp tiêu biểu DTNĐC DTĐK Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 1) DTLS-VH Bến Tre PTDL có mối quan hệ nào? - Giả thuyết: Là mối quan hệ biện chứng, dựa sở khoa học pháp lý 2) Thực trạng Quản lý DTLS-VH Bến Tre gắn với PTDL nào? - Giả thuyết: DTLS-VH Bến Tre, qua khảo sát DTNĐC DTĐK quản lý hướng cịn hạn chế khả thích ứng với PTDL Để quản lý hiệu DTLS-VH PTDL, cần nhận diện giá trị, đánh giá thực trạng phát huy giá trị di tích 3) Làm để nâng cao hiệu quản lý DTLS-VH Bến Tre PTDL? - Giả thuyết: Giải pháp đề xuất có tiếp cận “kép” vừa bảo tồn di tích vừa PTDL, tảng bền vững di tích cộng đồng Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận Luận án tiếp cận liên ngành: Văn hóa học, Kinh tế học văn hóa, Xã hội học, Du lịch học,… chủ đạo tiếp cận Quản lý văn hóa tảng lý thuyết Kinh tế học văn hóa qua khảo cứu hệ thống văn quản lý bên liên quan đến đối tượng nghiên cứu luận án, nhận diện vấn đề lý luận, phân tích thực trạng QLDT gắn với du lịch Bến Tre 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu chính: - Phương pháp liên ngành; Phương pháp nghiên cứu trường hợp; Phương pháp so sánh, tổng hợp, Phương pháp nghiên cứu thực địa; Phương pháp nghiên cứu định lượng Ý nghĩa nghiên cứu 6.1 Về mặt lý luận 1) Bổ sung sở lý luận cho chuyên ngành Quản lý văn hóa, cụ thể lý thuyết Kinh tế học văn hóa QLDT, thành công, hạn chế QLDT Bến Tre PTDL; 2) Xác định vai trò, giá trị DTLS-VH Bến Tre, làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị DTLS-VH Bến Tre PTDL; 3) Vận dụng lý thuyết QLDT Kinh tế học văn hóa giải mối quan hệ QLDT quản lý du lịch Bến Tre, từ đóng góp cho chuyên ngành Quản lý văn hóa 6.2 Về mặt thực tiễn 1) Luận án cung cấp thêm tài liệu tham khảo bảo tồn, phát huy giá trị DTLS-VH bối cảnh PTDL cho nhà quản lý văn hóa du lịch cấp địa phương; 2) Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu QLDT gắn với PTDL tỉnh Bến Tre, giúp quan quản lý, quyền cấp, nhà chun mơn, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch tiếp cận, định hướng hợp tác, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch sở mối quan hệ hài hòa bền vững QLDT PTDL Cấu trúc luận án Ngoài Mở đầu (9 trang); Kết luận (3 trang); Tài liệu tham khảo (13 trang) Phụ lục (113 trang) Nội dung luận án có bố cục chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu, sở lý luận thực tiễn (55 trang); Chương Thực trạng quản lý DTLS-VH Bến Tre bối cảnh PTDL (50 trang) Chương Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý DTLS-VH gắn với PTDL Bến Tre (42 trang) Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu quản lý di tích lịch sử - văn hố mối liên hệ với kinh tế du lịch Tổng quan tình hình nghiên cứu quản lý DTLS-VH mối quan hệ với kinh tế, du lịch cho thấy: có nhiều cơng trình, hội thảo, viết, đề tài, đề án… thể quan tâm tranh luận đông đảo nhà quản lý, học giả ngồi nước nhằm tìm hướng giải phù hợp, hài hòa theo quan điểm bảo tồn di sản văn hóa UNESCO Các nghiên cứu tập trung vào vấn đề QLDT có nhiều giải pháp cụ thể hóa quan điểm nghiên cứu lý thuyết, vào ba quan điểm có quan điểm Ashworth Thực tế cho thấy, giải pháp thiên khai thác, phát huy giá trị DTLS-VH phục vụ đời sống đương đại; phát huy giá trị di tích PTDL để bảo tồn di tích, làm cho di tích “sống” dậy xu hướng nhiều học giả quan tâm phần lớn chưa đề cập đến vấn đề lý thuyết chính: Kinh tế học văn hóa đặt di tích mối quan hệ với du lịch góc nhìn từ chủ thể quản lý, đối tượng quản lý cơng cụ quản lý Do đó, công cụ quản lý, chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị di tích, dự án bảo tồn… khía cạnh kinh tế di sản chưa sâu nghiên cứu Hiện chưa có cơng trình ứng dụng lý thuyết QLDT Bến Tre Đây khoảng trống nỗ lực thu hẹp luận án 1.1.2 Quản lý di tích lịch sử - văn hố nhìn từ góc độ pháp luật Khi nghiên cứu QLDT mối liên hệ với kinh tế - du lịch, vấn đề đặt việc giải hài hòa mối quan hệ bảo tồn di tích phát triển kinh tế-xã hội; để thực điều cần phải tiếp cận QLDT từ góc độ pháp luật Bên cạnh văn pháp lý có tính định hướng “khung” bảo vệ di tích đóng góp nhiều học giả, nhà thực hành, nhà quản lý lĩnh vực DTLS-VH giới Bài học cho Việt Nam tính hiệu lực văn pháp luật sách QLDT cịn nhiều bất cập, chưa thực vào sống Tiếp cận thông lệ pháp lý quốc tế bảo vệ di sản, năm 2009 Luật di sản văn hóa sửa đổi cụ thể hóa đường lối, sách Đảng Nhà nước Việt Nam bảo vệ di sản; tạo điều kiện huy động tham gia bên liên quan bảo vệ, phát huy giá trị di tích Bài học cần thấm nhuần địa phương Bến Tre, hội cho luận án làm sâu sắc thêm giá trị tuân thủ pháp luật QLDT gắn với du lịch 1.1.3 Các cơng trình nghiên cứu di tích lịch sử - văn hoá du lịch Bến Tre Hầu hết cơng trình nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm di tích du lịch Bến Tre dừng lại phong phú, đa dạng giá trị DTLS-VH, chưa có cơng trình tập trung nghiên cứu QLDT Bến Tre sở lý thuyết Kinh tế học văn hóa Do cần có nghiên cứu với cách tiếp cận giải mang tính thực tiễn Bến Tre Việc hồn thiện mơ hình QLDT bối cảnh PTDL cần thiết khơng Bến Tre mà tỉnh, thành nước DTLS-VH nghiên cứu luận án có tính đặc thù Bến Tre, ngồi bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa Bến Tre cịn giải vấn đề quản lý môi trường, cảnh quan khơng gian kiến trúc, câu chuyện văn hóa bao quanh di tích… Đây vấn đề xúc địa phương thiếu vắng nghiên cứu cụ thể để tham khảo, vận dụng 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Khung lý thuyết nghiên cứu 1.2.1.1 Lý thuyết quản lý di tích lịch sử - văn hố Luận án tiếp cận QLDT mặt: xây dựng ban hành sách, văn pháp quy, chiến lược phát triển, kế hoạch… nguồn lực triển khai quản lý hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích PTDL Nghiên cứu hoạt động QLDT Bến Tre PTDL theo quan điểm “bảo tồn phát triển” Ashworth quan điểm “các bên tham gia”, tiếp cận theo quan điểm lý thuyết Kinh tế học văn hóa David Throby phù hợp với Khung so sánh quản lý di sản văn hóa quản lý du lịch gắn với thực tiễn QLDT Bến Tre PTDL Nghiên cứu sinh đề xuất khung nghiên cứu QLDT Bến Tre PTDL gồm: 1) QLDT mặt khoa học pháp lý; 2) QLDT mặt vật chất kỹ thuật văn hóa - mơi trường 3) Phát huy giá trị di tích Từ khung lý thuyết này, nghiên cứu sinh khảo sát hoạt động QLDT PTDL qua thang đo 14 tiêu chí đánh giá khả gắn kết với du lịch di tích Bến Tre 1.2.1.2 Lý thuyết phát triển du lịch Nguyên tắc phát triển du lịch, theo Lê Ngọc Tòng là: 1) Sự phù hợp với nhu cầu khách; 2) Lợi ích kinh tế; 3) Sự đặc sắc thiên nhiên, văn hóa cộng đồng địa phương 4) Bảo tồn giữ gìn mơi trường, trì cân sinh thái, nghiêm cấm việc phá hoại cảnh quan môi trường tài nguyên du lịch có giá trị đặc biệt Để PTDL bền vững, cần định vị chủ thể: - Du khách; - Nhân lực du lịch cộng đồng; - Chính quyền điểm đến du lịch - Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du lịch, chủ thể quan hệ hài hòa, bền vững PTDL bền vững điểm đến di tích hội tốt cho du lịch di sản phát triển tính đặc thù loại hình du lịch này, từ tạo hiệu ứng tích cực cho QLDT Hiện nay, biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid19 vấn đề “nóng” lên, để bảo vệ di tích cần tiếp cận khơng gian văn hóa linh thiêng có sở khoa học từ giá trị di tích Đây sở lý luận thực tiễn mơ hình du lịch tích hợp gắn kết du lịch sinh thái du lịch văn hóa, xác định du lịch di sản trụ cột PTDL bền vững QLDT - nội hàm nghiên cứu luận án 1.2.2 Khung khái niệm Khung khái niệm luận án gồm khái niệm thao tác hệ thống hóa theo Nhóm khái niệm DTLS-VH Nhóm khái niệm Du lịch vận dụng theo mục đích nhiệm vụ nghiên cứu xác định 1.2.3 Khung pháp lý Xác định QLDT Bến Tre gồm: 1) Khai thác trung thực, khách quan với giá trị vốn có di tích; 2) Đảm bảo phát triển bền vững: khơng tổn hại tồn di tích, phải cân bảo tồn phát triển; 3) Khai thác, phát huy giá trị hợp lý hiệu cao với nhiều hình thức QLDT sáng tạo bên cạnh bảo tồn; 4) Nâng cao nhận thức cộng đồng bảo tồn di tích; 5) Phát huy giá trị di tích phát triển kinh tế-xã hội văn hóa địa phương; 6) Đảm bảo lợi ích hài hịa, phù hợp cá nhân, cộng đồng, bên tham gia QLDT 1.2.4 Mối quan hệ di tích lịch sử - văn hoá du lịch 1.2.4.1 Ảnh hưởng di tích lịch sử - văn hố du lịch; Di tích thực thể văn hóa quan trọng tạo sản phẩm du lịch Di tích dạng tài nguyên có giá trị đặc biệt làm cho du lịch hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao Bảo tồn, phát huy giá trị di tích đặt yêu cầu QLDT phải tạo động lực PTDL từ giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học kinh tế di tích Di tích du lịch chất tồn tại, gắn bó chặt chẽ với 1.2.4.2 Ảnh hưởng du lịch di tích lịch sử - văn hố to lớn, vấn đề nhà nghiên cứu quan tâm Một mặt họ thừa nhận du lịch đem lại nguồn thu hỗ trợ bảo tồn, QLDT; mặt khác, họ cảnh báo tác động tiêu cực từ du lịch đến di tích Du lịch di tích phương thức thu hút ý, đem lại nhận thức sâu sắc du khách di tích 1.2.4.3 Nhu cầu - Hành vi Trải nghiệm du khách di tích Nhu cầu khách du lịch đến với di tích gồm: 1) Nhu cầu quan sát giá trị di tích; 2) Nhu cầu cung cấp thơng tin đầy đủ xác giá trị di tích; 3) Nhu cầu tham gia hoạt động du lịch di tích 4) Nhu cầu mua hàng lưu niệm, sản vật địa phương, dịch vụ khác Ngoài ra, cịn có nhu cầu: ăn uống, nghỉ ngơi, lại…Thỏa mãn nhu cầu này, đơn vị QLDT doanh nghiệp du lịch cần quan tâm nghiên cứu Hành vi du khách; Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi du khách tham quan, tìm hiểu di tích nhằm đem lại Trải nghiệm tốt cho du khách 1.3 Cơ sở thực tiễn 1.3.1 Tổng quan di tích lịch sử - văn hố Bến Tre 1.3.1.1 Khái quát 11 bia, tượng di tích khảo sát chưa kiểm kê xếp hạng có di khảo cổ khai quật 20 năm qua DTLS-VH Bến Tre đa dạng phong phú, QLDT Bến Tre thực theo chế qui định Bộ VHTTDL tình hình thực tế nhiều bất cập 2.1.3 Du lịch Bến Tre Bến Tre tỉnh có hoạt động du lịch sớm, từ thập kỷ 60 kỷ XX, du lịch Bến Tre vận hành máy chế phù hợp từ khối nhà nước Hiệp hội du lịch, Ban đạo PTDL cấp tỉnh nên du lịch Bến Tre từ năm 2018 tỉnh có thứ hạng dẫn đầu du lịch khu vực, đến Bến Tre giữ vị trí Hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tương đối đầy đủ, nhiên du lịch Bến Tre phát triển khiêm tốn, lượng khách năm sau cao năm trước du lịch chưa đa dạng hấp dẫn nên khách lưu trú đêm mức chi tiêu khách nguồn thu từ du lịch cịn thấp Bến Tre có nguồn tài nguyên du lịch văn hóa đặc hữu Các di tích trọng điểm Bến Tre bình qn năm đón 120.000 lượt khách, chiếm 9,23 % lượng khách đến Bến Tre DTLS-VH Bến Tre yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng du khách chất lượng dịch vụ điểm đến du lịch Nhưng di tích chưa quan tâm khai thác tạo sản phẩm du lịch mới, có tính kết nối cao để PTDL di sản 2.2 Thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bến Tre 2.2.1 Tổ chức máy việc vận hành văn pháp luật Tổ chức máy quản lý DTLS-VH Bến Tre bao gồm đơn vị, quy trình, phân cơng trách nhiệm quản lý cụ thể giao đến cá nhân, đơn vị cộng đồng nơi di tích tọa lạc, từ ban hành văn bản, kế hoạch đến thực đáp ứng nhiệm vụ thực tế 2.2.2 Hoạt động Bảo tồn Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá Bên cạnh thành tựu đạt bảo tồn, phát huy giá trị di tích, Bến Tre cịn nhiều tồn cần giải quyết: tình trạng xuống cấp nhiều di tích chưa khắc phục triệt để, số di tích 12 có giá trị đặc biệt tiêu biểu chưa đầu tư, tu bổ nên xuống cấp nghiêm trọng, di tích quốc gia gây xúc dư luận Tuy số mặt hạn chế, bước đầu Bến Tre đạt nhiều thành bảo tồn di tích, hội đủ điều kiện để gắn kết với du lịch 2.2.3 Đánh giá thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hoá Bến Tre bối cảnh phát triển du lịch a) Thành công nguyên nhân: Với thành công bản, QLDT Bến Tre có bước chuẩn bị tích cực nối cảnh PTDL Giá trị di tích, khơng gian di sản, mơi trường sinh thái nhân văn, an ninh, an toàn cho du khách đảm bảo, đáp ứng nhu cầu du khách; có định hướng phục vụ mở rộng thị trường du lịch gắn với đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực QLDT PTDL Nguyên nhân thành công do: Bến Tre có lợi PTDL di sản; lãnh đạo tỉnh quan tâm tạo điều kiện phát huy lợi Năng lực cán QLDT, chủ sở hữu di tích, cộng đồng di sản nâng cao Quản lý nhà nước di tích du lịch có liên kết hoạt động theo ngành, lãnh thổ b) Hạn chế nguyên nhân: Luận án 12 hạn chế có ngun nhân từ tư QLDT gắn với du lịch chưa thích ứng, cách thức QLDT cịn thụ động, chưa có định hướng nguồn lực gắn kết với PTDL, du lịch di sản dẫn đến khả huy động nguồn lực tổ chức hoạt động gắn với du lịch di tích, kể Di tích khảo sát từ phương tiện, nhân lực, kinh phí đến điều kiện khác vừa chưa chủ động vừa thiếu linh hoạt, sáng tạo Nguyên nhân hạn chế cấu tổ chức Tổ QLDT chưa hợp lý, đội ngũ cán nghiệp vụ di tích kết nối với du lịch chưa rõ nét, vừa thiếu lại vừa yếu… nhiều mơ hình có tiềm gắn kết di tích du lịch chậm vận dụng, nhận thức mối tương quan kinh tế - văn hóa chưa đạt tới chuyển hóa linh hoạt, sáng tạo thành hành động Tuy nhiên, với đóng góp DTLS-VH cho du lịch, định hướng PTDL Chiến lược Quy hoạch Bến Tre năm qua 13 thời gian tới hướng vào di tích tiềm Di tích quốc gia đặc biệt (DTQGĐB), tranh tồn cảnh di tích Bến Tre, nghiên cứu sinh chọn di tích làm đại diện để nghiên cứu 2.3 Hoạt động gắn kết với du lịch di tích quốc gia đặc biệt Luận án đánh giá hoạt động gắn kết với du lịch Di tích khảo sát qua mặt hoạt động chính; khảo sát tiêu chí chính/ tổng số 14 tiêu chí: 1) Trưng bày vật; 2) Hướng dẫn tham quan; 3) Lễ hội 4) Bán hàng lưu niệm theo thang điểm cấp độ từ 1: không đồng ý, 2: không đồng ý, 3: khơng có ý kiến, 4: đồng ý 5: đồng ý 2.3.1 Di tích Nguyễn Đình Chiểu Đánh giá DTNĐC đáp ứng nhu cầu khách du lịch thể Bảng 2.1 qua 14 tiêu chí khảo sát có điểm trung bình 3,39 điểm (khá tốt) Bảng 2.1 Điểm đánh giá Di tích Nguyễn Đình Chiểu (N= 283) Tiêu chí đánh giá Tỷ lệ Quốc Ngồi Trong Số trung tế tỉnh tỉnh lượng bình Những thơng tin hướng dẫn viên cung 2,1 cấp đầy đủ, xác Trình độ ngoại ngữ hướng dẫn viên 1,8 đủ để thể hiện, diễn tả Hoạt động lễ hội diễn hấp dẫn, nghi lễ 3,4 diễn trang trọng Hiện vật trưng bày thể giá trị 3,5 di tích, hấp dẫn Thái độ cư dân địa, phương thân 2,7 thiện, hợp tác, hiếu khách Dịch vụ cung cấp cho du khách đáp ứng 3,3 đầy đủ Hiện vật trưng bày phong phú 2,9 Giá sản phẩm lưu niệm hợp lý 4,7 Điểm di tích có tính kết nối du khách 3,8 10 Hài lịng hoạt động du lịch 3,7 11 Đã có trải nghiệm tốt đẹp 3,1 12 Có ấn tượng 3,4 4,2 4,4 3,5 283 - - 1,8 37 3,5 3,7 3,5 283 3,6 3,8 3,6 179 3,4 3,1 3,0 278 3,4 3,7 3,4 255 3,2 4,8 4,5 3,8 3,9 3,5 3,6 4,3 3,6 4,1 4,0 3,7 3,2 4,6 3,9 3,8 3,6 3,5 283 283 273 275 274 272 14 13 Sẽ thông tin cho người thân, bạn bè 14 Sẽ trở lại lần 2,4 2,2 4,5 4,7 3,5 274 3,5 3,9 3,2 275 Nguồn: NCS, 2020 Lặp lại nhiều đánh giá du khách từ đến 3,6 điểm; Điểm đánh giá thái độ cư dân địa phương thân thiện, hiếu khách cao 4.6 điểm, DTNĐC di tích có giá trị văn hóa - lịch sử bật Bến Tre, điều cho thấy hoạt động nghiệp vụ bảo tồn phát huy giá trị di tích cần quan tâm cải tiến nhiều Đánh giá thấp trình độ ngoại ngữ hướng dẫn viên 1,8 điểm 2.3.2 Di tích Đồng Khởi Đánh giá hoạt động DTĐK đáp ứng nhu cầu khách du lịch thể Bảng 2.2 qua 14 tiêu chí khảo sát có điểm trung bình 3,2 điểm (mức khá) thấp nhiều so với DTNĐC Bảng 2.2 Điểm đánh giá Di tích Đồng Khởi (N= 277) Tỷ lệ Du khách Quốc Ngoài Trong Số trung Tiêu chí đánh giá tế tỉnh tỉnh lượng bình Những thơng tin hướng dẫn viên cung 2,0 cấp đầy đủ, xác Trình độ ngoại ngữ hướng dẫn viên 1,5 đủ để thể hiện, diễn tả Hoạt động lễ hội diễn hấp dẫn, nghi lễ 3,2 diễn trang trọng Hiện vật trưng bày thể giá trị 3,8 di tích, hấp dẫn Thái độ cư dân địa, phương thân 4,4 thiện, hợp tác, hiếu khách Dịch vụ cung cấp cho du khách đáp ứng 2,5 đầy đủ Hiện vật trưng bày phong phú 2,4 Giá sản phẩm lưu niệm hợp lý 3,8 Điểm di tích có tính kết nối du khách 3,4 10 Hài lòng hoạt động du lịch 2,9 11 Đã có trải nghiệm tốt đẹp 3,1 4,1 4,2 3,4 257 - - 1,5 22 3,3 3,5 3,3 123 3,6 3,8 3,7 257 4,5 4,4 4,4 275 3,0 3,4 2,9 277 3,6 3,7 3,9 3,3 3,0 3,4 3,9 4,3 3,7 3,5 2,1 3,8 3,8 3,3 3,2 275 252 275 274 272 15 12 Có ấn tượng 13 Sẽ thông tin cho người thân, bạn bè 14 Sẽ trở lại lần 3,5 2,2 2,1 4,3 3,5 3,7 271 4,1 4,4 3,5 272 3,3 3,8 3,0 273 Nguồn: NCS, 2020 Lặp lại nhiều đánh giá du khách từ đến 3,6 điểm; Điểm đánh giá môi trường sinh thái an lành, thái độ cư dân địa phương thân thiện, hiếu khách cao 4.5 điểm cho thấy: mơi trường sinh thái, tình người cộng đồng di tích tài nguyên du lịch để bổ sung cho tiêu chí cịn đánh giá thấp Đánh giá thấp DTĐK trình độ ngoại ngữ hướng dẫn viên 1,5 điểm, thấp DTNĐC Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hạn chế ngoại ngữ hướng dẫn viên đặt yêu cầu xúc phải cải tiến không DTĐK mà DTNĐC 2.3.3 Đánh giá hoạt động du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Theo kết đánh giá Bảng 2.5 Di tích, điểm đánh giá khách phần lớn mức chiếm 79 %, mức chiếm 14 %, mức có % Cả Di tích có điểm đánh giá lặp lại nhiều (mốt 3), điểm đánh giá nhỏ hai di tích mức lý giải khách quốc tế đến DTQGĐB mức phổ biến cho thấy DTQGĐB Bến Tre có tiềm du lịch lớn chuyển thành khả PTDL; DTNĐC có phần trội DTĐK phương diện từ tiếp cận đến tổ chức hoạt động gắn kết với du lịch Trong DTĐK hạn chế, đặc biệt gắn kết với tour, tuyến du lịch lữ hành gặp nhiều khó khăn Tồn chung Di tích lớn trình độ ngoại ngữ hướng dẫn viên, phong phú vật trưng bày, cung cấp dịch vụ du lịch (đều mức trung bình thấp thang điểm 5) dẫn đến khả trở lại di tích du khách thấp Bảng 2.3 Điểm đánh giá du khách Di tích (N= 560) Di tích Di Trung Nguyễn tích bình Tiêu chí đánh giá Đình Đồng Di tích Chiểu Khởi 16 Những thông tin hướng dẫn viên cung cấp đầy đủ, xác Trình độ ngoại ngữ hướng dẫn viên đủ để thể hiện, diễn tả Hoạt động lễ hội diễn hấp dẫn, nghi lễ diễn trang trọng Hiện vật trưng bày thể giá trị di tích, hấp dẫn Thái độ cư dân địa, phương thân thiện, hợp tác, hiếu khách Dịch vụ cung cấp cho du khách đáp ứng đầy đủ Hiện vật trưng bày phong phú Giá sản phẩm lưu niệm hợp lý Điểm di tích có tính kết nối du khách 10 Hài lòng hoạt động du lịch 11 Đã có trải nghiệm tốt đẹp 12 Có ấn tượng 13 Sẽ thơng tin cho người thân, bạn bè 14 Sẽ trở lại lần 3,5 3,4 3,45 1,8 1,5 1,65 3,5 3,3 3,40 3,6 3,7 3,65 3,0 4,4 3,70 3,4 2,9 3,15 3,2 4,6 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 3,2 2,1 2,65 3,8 4,20 3,8 3,85 3,3 3,55 3,2 3,40 3,7 3,60 3,5 3,50 3,0 3,10 Nguồn: NCS, 2020 Sự phối hợp thu hút khách đến với di tích cịn hạn chế, thơng tin, điểm nhấn du lịch di tích sơ lược, khái quát vài nét điểm đến tuyến du lịch chương trình du lịch Tổ QLDT dựa đặc điểm, chức di tích để đáp ứng số nhu cầu du khách Ngành Văn hóa doanh nghiệp du lịch chưa có kế hoạch phối hợp chuẩn bị nguồn lực tổ chức hoạt động du lịch Tiểu kết Chương 2, đánh giá thực trạng quản lý DTLS-VH Bến Tre PTDL qua khảo sát trường hợp cho thấy: DTLS-VH Bến Tre, cụ thể DTNĐC DTĐK có khả liên kết tuyến điểm du lịch, tổ chức hoạt động trưng bày vật, hướng dẫn tham quan, lễ hội, bán hàng lưu niệm Tuy nhiên, thực tiễn QLDT Bến Tre bộc lộ nhiều vấn 17 đề bất cập cần giải Sự phối hợp đơn vị QLDT với doanh nghiệp lữ hành cộng đồng du lịch bước ban đầu, vấn đề cần quan tâm, nghiên cứu đầu tư đồng từ nhận thức đến hành động cụ thể ngành chủ quản, quyền địa phương cộng đồng, doanh nghiệp, người dân Chương ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH BẾN TRE 3.1 Cơ sở đề xuất 3.1.1 Định hướng Đảng Nhà nước Trung ương địa phương việc gắn kết di sản văn hoá với du lịch Bám sát định hướng Đảng Nhà nước trung ương bảo tồn, phát huy giá trị DTLS-VH gắn kết với du lịch Định hướng gắn kết với di tích du lịch Bến Tre cụ thể hóa, làm sâu sắc phong phú đường lối phát triển văn hóa Đảng, vừa đảm bảo thực nội dung quy định Luật Di sản văn hóa sửa đổi (2009), Luật Du lịch (2017), góp phần bảo tồn phát huy giá trị DTLS-VH, thúc đẩy PTDL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Đó định hướng qua chế, sách tỉnh Bến Tre bảo tồn, phát huy giá trị DTLS-VH thể Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bến Tre Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng Bến Tre lần thứ XI (2020- 2025) 3.1.2 Quan điểm quản lý di tích lịch sử - văn hoá phát triển du lịch 3.1.2.1 Quan điểm vừa bảo tồn vừa khai thác bền vững di tích Bảo tồn phát huy giá trị DTLS-VH Bến Tre phải đảm bảo tính trung thực lịch sử hình thành di tích, tính nguyên gốc di tích Khai thác DTLS-VH hướng đến phát huy giá trị tổng hợp vật thể phi vật thể di tích, góp phần phát triển sinh kế người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tạo lập trì mối quan hệ hài hồ 18 phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn di tích; Nâng cao vai trị quản lý Nhà nước xã hội hóa bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trước hết huy động nguồn lực từ mơ hình “Đồng quản lý” nghề cá kết nối bên liên quan cộng đồng di sản “Đồng quản lý” di tích 3.1.2.2 Quan điểm hợp tác phát triển bền vững bảo tồn di tích Quan điểm xuyên suốt QLDT Bến Tre hoạt động di tích gắn kết với du lịch hướng vào cân ba mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội mơi trường hết bảo vệ di tích bền vững Đơn vị QLDT phối hợp doanh nghiệp lữ hành tổ chức hoạt động du lịch cần chủ động phối hợp thiết kế sản phẩm du lịch di sản kết nối di tích khác cách đa dạng, đủ sức cho du khách lựa chọn sản phẩm du lịch; phối hợp nghiên cứu nhu cầu du khách, thiết kế, đầu tư hoạt động du lịch đáp ứng nhu cầu du khách, thu phí hợp lý 3.2 Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý di tích lịch sử - văn hóa Bến Tre phát triển du lịch Bến Tre 3.2.1 Nhóm giải pháp bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu bảo tồn di tích, xây dựng chế phối hợp đồng sở kế thừa mô hình “Đồng quản lý” nghề cá Huy động tham gia QLDT cấp, ngành cộng đồng cư dân nơi di tích tọa lạc Có chế phối hợp chặt chẽ Ban QLDT tỉnh Bến Tre với Hội Di sản văn hóa tỉnh, Phịng VH&TT huyện, thành phố, quyền địa phương doanh nghiệp, chủ sở hữu di tích phát huy vai trị cộng đồng bảo tồn di tích qua kênh du lịch 3.2.2 Nhóm giải pháp phát huy giá trị di tích gắn với du lịch Phát huy giá trị DTLS-VH Bến Tre, giá trị kinh tế - văn hóa thích ứng với vùng sinh thái: vùng sinh thái nước ngọt; vùng sinh thái nước lợ vùng sinh thái nước mặn Đặc biệt, ý đặc sản vùng nước lợ vốn bị dần để tạo sản phẩm địa lạ Định hướng gắn kết với du lịch khai thác, phát huy giá trị DTLS-VH thơng qua xây dựng mơ hình du lịch di sản thí điểm từ hai Di tích quốc gia đặc 19 biệt để nhân rộng, tạo tiền đề hình thành Trung tâm bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Bến Tre Đổi mạnh mẽ tổ chức, hoạt động QLDT gắn với phát huy giá trị di tích PTDL cách sáng tạo Giải pháp dành cho Di tích Nguyễn Đình Chiểu, triển khai xây dựng Đề án Thu thập, Bảo tồn Trưng bày Di sản tư liệu nhà văn hóa Nguyễn Đình Chiểu; gắn kết khai thác hiệu Trạm Ngân hàng Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Việt Nam với điểm di tích quần thể DTNĐC Ứng dụng thành tựu cơng nghiệp văn hóa vào trưng bày vật theo hướng phát triển thành Bảo tàng danh nhân; Tập trung cho cao điểm kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Đình Chiểu (2022) – Đây hội “vàng” để DTNĐC kết nối với du lịch Giải pháp dành cho Di tích Đồng Khởi Bến Tre, khẩn cấp trùng tu, tơn tạo Đình Rắn xuống cấp kết nối rõ nét hoạt động DTĐK Bổ sung vật đặc tả tính khác biệt “Đồng Khởi Bến Tre”; dây dẫn liên kết Khu Lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Đội quân tóc dài, Làng du kích Đồng Khởi di tích liên quan đến Đồng Khởi; kết nối điểm di tích liên hồn DTĐK thành tour “Một hành trình Bốn điểm đến cù lao Minh hướng biển Đông” Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch di sản qua du lịch trải nghiệm sinh thái văn hóa vùng biển, du lịch nguồn, du lịch tâm linh, “du lịch trồng cây” điểm nhấn lễ hội từ di tích, tín ngưỡng, tơn giáo Thể rõ vai trò du lịch di sản việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xác lập gìn giữ “linh hồn” điểm đến du lịch di sản, tạo sinh kế cho người dân PTDL văn hóa - tâm linh từ di tích, tạo sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, dài ngày kết nối di tích qua Du lịch di sản văn hóa biển; Du lịch di sản sông nước miệt vườn, Du lịch học tập… 3.2.3 Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Luận án đưa giải pháp cụ thể nguồn nhân lực: Nhân lực QLDT du lịch; Nhân lực dân cư địa phương; Nhân lực từ nơi khác đến; Nhân lực sở kinh doanh du lịch có Đặc 20 biệt Cơ sở đào tạo nhân lực du lịch địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm cung cấp nguồn nhân lực văn hóa - du lịch chuyên nghiệp, nhạy bén sáng tạo, thích ứng nhanh với dự án văn hóa - du lịch 3.2.4 Nhóm giải pháp đầu tư nâng cấp sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật kết nối di tích với du lịch Bến Tre Hệ thống sở hạ tầng; Hệ thống giao thông; Hệ thống sở lưu trú nhà hàng, kể lưu trú sông, biển cần quan tâm, đầu tư với cơng trình phục vụ du lịch di sản phù hợp cảnh quan di tích văn hóa địa phương Sẵn sàng kết nối di tích với hệ thống sở dịch vụ thông tin, tư vấn du lịch, bán hàng lưu niệm đặc sản Bến Tre… đảm bảo điều kiện ăn, nghỉ lưu trú an ninh, an toàn cho du khách 3.2.5 Nhóm giải pháp xúc tiến, quảng bá di tích gắn với xây dựng phát triển thương hiệu du lịch Xác định, khơi dậy giá trị tiềm tàng di tích, làm cho di tích sống dậy thời đại; xúc tiến, quảng bá, xây dựng phát triển thương hiệu du lịch di sản từ di tích Quảng bá qua du học sinh nước Việt Nam, hệ hậu duệ danh nhân, nhân vật lịch sử người Bến Tre nước ngoài… Qua kênh du lịch đưa hình ảnh di tích Bến Tre đến bạn bè giới cách sâu sắc rộng rãi 3.2.6 Nhóm giải pháp gắn kết di tích với doanh nghiệp lữ hành Tăng cường phối hợp nghiên cứu thị trường khách du lịch văn hóa đến Bến Tre, nhu cầu du khách đến với DTLS-VH Phối hợp đầu tư, chia sẻ, bổ sung nguồn lực cho nhau, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, khai thác, phát huy giá trị di tích định hướng bảo tồn; giải hài hịa mối quan hệ QLDT, doanh nghiệp du lịch cộng đồng; đảm bảo quản lý chất lượng du lịch di tích bền vững 3.2.7 Nhóm giải pháp ứng dụng cơng nghệ đại Số hóa di tích, tạo sở liệu cho công nghệ liệu lớn (big data), cơng nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo gia tăng tính hấp dẫn di tích theo hướng: 1) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du 21 lịch; 2) Nâng cao hiệu quản lý, phát triển điểm đến du lịch thông minh; 3) Phát triển hệ thống thơng tin di tích - du lịch; 4) Hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng lĩnh vực di tích du lịch khởi nghiệp sáng tạo; 5) Cập nhật ứng dụng công nghệ đại QLDT gắn với PTDL 3.2.8 Nhóm giải pháp hợp tác quốc tế văn hóa du lịch Xúc tiến hoạt động hợp tác quốc tế bảo tồn phát huy giá trị DTLS-VH PTDL; thiết kế quảng bá sản phẩm du lịch di sản, hợp tác nghiên cứu PTDL bền vững qua kênh đối ngoại nhân dân Liên hiệp Tổ chức Hữu nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ trì, khuyến khích đầu tư nước vào dự án du lịch tiềm khu vực có di tích tọa lạc dự án kết nối theo trục di tích, hành trình di sản Tiểu kết Chương 3, bàn luận đưa giải pháp tăng cường QLDT gắn với PTDL từ góc nhìn hai Di tích quốc gia đặc biệt theo định hướng bền vững gồm: 1) QLDT gắn với du lịch theo quan điểm vừa bảo tồn vừa phát triển hợp tác phát triển bền vững 2) Hoàn thiện mơ hình QLDT đảm bảo hoạt động du lịch di tích theo hướng phát triển bền vững 3) Đề xuất giải pháp QLDT gắn với du lịch gồm: khai thác giá trị di tích, thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm du khách từ ngôn ngữ, sở vật chất đến khơng gian di tích, văn hóa cộng đồng địa 4) Tăng cường phối hợp doanh nghiệp lữ hành doanh nghiệp lữ hành với đơn vị QLDT, bên liên quan, cộng đồng, hộ dân… 5) Xây dựng chiến lược bảo tồn phát huy giá trị di tích gắn với PTDL bền vững KẾT LUẬN 1) Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi sản phẩm du lịch vừa có chất lượng, đa dạng vừa có chiều sâu từ giá trị nhân văn, giá trị truyền thống; việc tìm kiếm sản phẩm du lịch dựa vào nguồn tài nguyên di tích ý Mặt khác QLDT PTDL đến chưa có cơng trình đặt vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di tích phục vụ lợi ích cộng đồng qua kênh du 22 lịch Bến Tre Do cách tiếp cận luận án thông qua khảo sát DTQGĐB Bến Tre đề xuất giải pháp QLDT PTDL 2) DTLS-VH với giá trị đặc hữu đóng vai trị quan trọng đời sống xã hội, không lưu giữ linh hồn dân tộc, mà nhịp cầu kết nối khứ - tương lai, trao truyền giá trị tinh thần vô giá từ cha ông đến hệ sau, góp phần vào tăng trưởng kinh tế có du lịch Di tích thành tố tạo nên nét diện mạo đất nước, vùng miền, địa phương, điểm nhấn hấp dẫn du lịch Di tích trở thành tài nguyên du lịch, phục vụ hoạt động du lịch, song vấn đề đặt cần có giải pháp QLDT vừa phát huy giá trị di tích, PTDL, vừa bảo tồn di tích bền vững trước tác động q trình sử dụng tài nguyên người 3) Để gắn kết QLDT theo hướng phát huy giá trị di tích thúc đẩy PTDL, cần nghiên cứu di tích từ giá trị đến hoạt động chủ thể QLDT di tích có đủ độ hấp dẫn để làm nên sản phẩm du lịch Từ giá trị di tích, luận án vận dụng lý thuyết QLDT, lý thuyết Kinh tế học văn hóa QLDT gắn với du lịch làm sáng tỏ trường hợp khảo sát cho thấy: quan điểm QLDT cần lựa chọn đảm bảo phù hợp yêu cầu PTDL, khẳng định DTLS-VH tài nguyên quan trọng, đem lại nhiều lợi ích PTDL Bến Tre Đối với di tích, bảo vệ hiệu bảo tồn cộng đồng phát huy phù hợp khai thác lợi ích cộng đồng thơng qua kênh du lịch Vì vậy, phương thức tổ chức QLDT cần có tham gia bên liên quan, cộng đồng trách nhiệm theo chế “đồng quản lý” di tích, cộng đồng chủ thể, quan chun mơn nịng cốt 4) Xác định nhu cầu du khách di tích Bến Tre bao gồm nhu cầu: chứng kiến vật; cung cấp thông tin; tái hoạt động vốn có di tích để trải nghiệm du lịch gắn với tín ngưỡng, tâm linh; mua sắm hàng lưu niệm; giải trí sáng tạo, kích thích phát triển sinh kế nhu cầu khám phá độc đáo vể ẩm thực, văn hóa 23 địa Luận án đưa hệ thống tiêu chí đánh giá gắn kết di tích du lịch từ xây dựng tuyến, điểm du lịch, đến khả thu hút du khách khả cung ứng dịch vụ du lịch địa bàn; từ có nhận định khả gắn kết di tích với du lịch Tuy đề xuất có tính chủ quan, cố gắng bước đầu để từ góc nhìn QLDT gợi ý sản phẩm du lịch giúp cả ngành di tích du lịch có lợi 5) Trên sở khung phân tích tiêu chí khảo sát, luận án xác định Bến Tre - trung tâm du lịch vùng du lịch Đồng sông Cửu Long tiếng với DTNĐC, DTĐK, Khu Lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định… Quản lý DTLS-VH Bến Tre đặt tảng mối quan hệ, phối hợp bảo tồn, phát huy giá trị di tích với PTDL chứng minh du lịch di tích khơng góp phần bổ sung nguồn lực bảo tồn di tích mà cịn khai thác giá trị kinh tế tiềm tàng di tích; tạo sản phẩm du lịch từ di tích, tạo cảm hứng đến với di tích du khách DTNĐC nơi lưu niệm danh nhân văn hóa đồng thời chứa đựng giá trị văn hóa tiêu biểu gắn với nghĩa khí người Nam bộ, vừa dũng khí, lĩnh lịng yêu nước người Bến Tre Bên cạnh đó, DTĐK di tích lịch sử cách mạng, điểm du lịch nguồn, du lịch học tập tiếng nước, giá trị to lớn hấp dẫn mở mũi đột phá để phát huy lợi khơng nơi có di tích PTDL Bến Tre 6) Qua khảo sát, đánh giá khả gắn kết, cung ứng dịch vụ du lịch Di tích khảo sát, luận án đưa kết luận khả phát huy giá trị DTLS-VH Bến Tre PTDL Kết thể điểm số tiêu chí phản ánh thực trạng gắn kết đáp ứng nhu cầu du khách di tích Cơ sở định hiệu phối hợp đơn vị QLDT doanh nghiệp du lịch phù hợp nhu cầu du khách giá trị di tích Đặc biệt gắn kết với giá trị tín ngưỡng, tâm linh có nguy phai nhạt dần, cần bổ khuyết vào giá trị nghỉ dưỡng, bồi bổ sức khỏe, giá trị kinh tế, giá trị quảng bá, tâm linh 24 7) Từ xác định hai quan điểm bảo tồn, phát huy giá trị DTLS-VH gắn với PTDL Bến Tre: a) Vừa bảo tồn, phát huy vừa khai thác bền vững di tích b) Hợp tác phát triển bền vững, bổ sung nguồn lực cho đơn vị QLDT doanh nghiệp du lịch Luận án đưa Quy trình đánh giá khả PTDL từ di tích gồm: a) Nhận diện giá trị di tích; b) Đánh giá khả PTDL di tích; c) Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích PTDL Từ đó, đề xuất giải pháp: 1) Bảo tồn bền vững DTLS-VH tỉnh Bến Tre 2) Phát huy giá trị DTLS-VH Bến Tre PTDL Các giải pháp QLDT PTDL đề xuất từ chế phối hợp với hoạt động du lịch di tích mang tính mở, sáng tạo – khởi nghiệp, tạo hành lang xây dựng thiết chế du lịch di sản đôi với phát triển sinh kế cho người dân cách bền vững 8) Luận án đóng góp cho ngành Quản lý Văn hoá ngành Du lịch gợi mở tạo sản phẩm du lịch sở tài nguyên di tích Đồng thời, cung cấp kênh tư liệu tham khảo hữu ích thúc đẩy PTDL dựa phát huy giá trị DTLS-VH Bến Tre Từ giải pháp có tảng lý thuyết gắn bó với thực tiễn, hy vọng luận án có đóng góp định vào nghiệp quản lý DTLS-VH PTDL, hướng tới xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc lan tỏa từ cộng đồng, địa phương nhỏ Bến Tre DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Phạm Văn Luân (2020), “Di sản văn hóa Bến Tre trước ngưỡng cửa Cách mạng cơng nghiệp lần thư tư - Góc nhìn từ phân tích SWOT” - Kỷ yếu Hội thảo khoa học xã hội năm 2020 “Văn hóa văn minh thị nước Đông Nam Á bối cảnh cách mạng 4.0”, NXB Khoa học Kỹ thuật – 2020, tr.82 - 96 Phạm Văn Luân (2020), “Bảo tồn di sản văn hóa phát triển du lịch Bến Tre”, Tạp chí Văn hóa học, số (47), tr.64 - 71 Phạm Văn Luân (2020), “Di sản văn hóa Bến Tre bối cảnh phát triển cơng nghệ đại”, Tạp chí Văn hóa Nguồn lực, số (21), tr.89 - 100 ... QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HỐ TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH BẾN TRE 2.1 Tổng quan Bến Tre, nét tiêu biểu Văn hóa Du lịch Bến Tre 2.1.1 Khái quát tỉnh Bến Tre Bến Tre có di? ??n tích 2.315km2,... tăng cường quản lý di tích lịch sử - văn hóa Bến Tre phát triển du lịch Bến Tre 3.2.1 Nhóm giải pháp bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu bảo tồn di tích, xây dựng chế... di tích lịch sử - văn hóa phát triển du lịch tỉnh Bến Tre làm đề tài cho luận án, với mong muốn giải vấn đề bất cập quản lý DTLS-VH gắn kết với PTDL, góp phần giúp nhà quản lý văn hóa du lịch có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre