Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015

28 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:44

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm làm rõ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong phát triển KTTN từ năm 1997 đến năm 2015; từ đó, rút ra một số kinh nghiệm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có giá trị tham khảo cho hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ VŨ THỊ YẾN ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 62 22 03 15 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Hà Nội - 2020 Cơng trình hoàn thành tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa TS Phạm Thị Lương Diệu Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Free Trade Area AFTA Ban Chấp hành BCH Ban Chấp hành Trung ương BCHTƯ Cải cách hành CCHC Cụm cơng nghiệp CCN Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNH, HĐH Doanh nghiệp dân doanh DNDD Doanh nghiệp nhà nước DNNN Doanh nghiệp vừa nhỏ DNVVN Doanh nghiệp tư nhân DNTN Đảng Cộng sản Việt Nam ĐCSVN Foreign Direct Investment FDI Hội đồng nhân dân HĐND Kinh tế - xã hội KT – XH Khu công nghiệp KCN Kinh tế tư nhân KTTN Official Development Assistance ODA Nhà xuất Nxb Sở Kế hoạch – đầu tư Sở KHĐT United States dollar USD Trách nhiệm hữu hạn TNHH Ủy ban nhân dân UBND Vườn ao chuồng VAC Xã hội chủ nghĩa XHCN World Trade Organization WTO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Kinh tế tư nhân (KTTN) thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đắc lực vào việc phát triển kinh tế Ở Viê ̣t Nam, trước Đổi (1986), KTTN không phép phát triển Trong tình trạng kinh tế khó khăn, rơi vào tình trang suy thối khủng hoảng, ĐCSVN định tiến hành cơng đổi tồn diện, lĩnh vực kinh tế Chỉ đến thời kỳ đổi mới cục Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI ĐCSVN (1986), KTTN Việt Nam bước bước khỏi trói buộc kiềm tỏa từ phía Nhà nước, có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày nhiều vào tăng trưởng kinh tế quốc dân, đem lại thay đổi tích cực cho đời sống KT - XH đất nước Nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc cầu nối Hà Nội với tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Bắc Ninh lên tỉnh cơng nghiệp phát triển, có bước đột phá lớn từ năm 2010 trở lại Trong tranh kinh tế chung, khu vực/thành phần KTTN tỉnh Bắc Ninh có bước tiến mạnh mẽ Từ tái lập Tỉnh (01/01/1997), triển khai đường lối Trung ương, kế thừa chủ trương Tỉnh ủy Hà Bắc, Đảng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực đường lối đổi mới; đó, thành phần KTTN tạo điều kiện phát triển, mang lại đóng góp to tớn cho kinh tế địa phương Tuy nhiên, trình đó, lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN thân khu vực KTTN tỉnh Bắc Ninh bộc lộ khơng hạn chế Những hạn chế trở thành rào cản, khiến cho KTTN tỉnh Bắc Ninh chưa thể phát triển tương xứng với yêu cầu tiềm có Thực tiễn nêu đặt yêu cầu cấp bách cần phải nhìn nhận lại cách đầy đủ, khách quan, khoa học toàn diện lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN giai đoạn trước đây, nhận thức rõ ưu, nhược điểm lãnh đạo ấy; từ đó, rút kinh nghiệm phục vụ Xuất phát từ góc độ tiếp cận đó, chúng tơi định chọn đề tài: “Đảng tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015” làm luận án Tiến sĩ khoa học lịch sử, chuyên ngành lịch sử Đảng CSVN Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển KTTN từ năm 1997 đến năm 2015; từ đó, rút số kinh nghiệm có ý nghĩa khoa học thực tiễn, có giá trị tham khảo cho 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án; thành tựu nghiên cứu vấn đề luận án tập trung giải - Trình bày phân tích yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN năm 1997-2015 - Phân tích làm rõ chủ trương biện pháp, giải pháp Đảng tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hóa chủ trương lãnh đạo phát triển KTTN từ năm 1997 đến năm 2015 - Nêu nhận xét ưu điểm, hạn chế nguyên nhân lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển KTTN từ năm 1997-2015; từ đúc rút số kinh nghiệm phục vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Chủ trương đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KTTN từ năm 1997 đến năm 2015 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Toàn tỉnh Bắc Ninh (gồm thành phố, thị xã, huyện); có trọng đến số huyện, thị tiêu biểu Ngồi ra, để có nhìn so sánh, luận án mở rộng phạm vi - Về thời gian: Luận án có mốc bắt đầu nghiên cứu năm 1997 Mốc kết thúc nghiên cứu luận án năm 2015 - Về nội dung khoa học: Luận án tập trung nghiên cứu lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN phận cấu thành kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận: Luận án nghiên cứu dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, phương pháp luận sử học 4.2 Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic logic-lịch sử Ngoài ra, phương phương pháp phân tích, tổng hợp; so sánh, đối chiếu, thống kê… Nguồn tư liệu Một là, Các tác phẩm kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh kinh tế, KTTN… Hai là, văn kiện, nghị quyết, thị, thơng tư, sắc lệnh…của Đảng; phủ, Đảng tỉnh Bắc Ninh, cấp quyền tỉnh Bắc Ninh phát triển kinh tế - xã hội, KTTN… Ba là, cơng trình nghiên cứu khoa học, sách, báo có liên quan kinh tế KTTN quan nghiên cứu uy tín công bố Bốn là, tài liệu thống kê Tổng cục thống kê Nhà nước tỉnh Bắc Ninh Những đóng góp luận án 6.1 Về tư liệu Khai thác khối lượng tư liệu phong phú, đa dạng đáng tin cậy Nguồn tài liệu tham khảo, phụ lục luận án đóng góp cho việc nghiên cứu số vấn đề thuộc có liên quan đến phát triển KTTN Việt Nam Bắc Ninh, thời kỳ 1997-2015 6.2 Về nội dung khoa học - Bức tranh lịch sử lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN năm 1997-2015 mô tả, phục dựng tương đối đầy đủ, khách quan góp phần làm giầu tri thức, hiểu biết lịch sử KT - XH tỉnh Bắc Ninh nói chung, KTTN Bắc Ninh lịch sử Đảng tỉnh Bắc Ninh nói riêng - Những kinh nghiệm lịch sử đúc rút từ quá triǹ h Đảng tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo KTTN năm 1997 - 2015 vận dụng vào công đổi đất nước - Những kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu giáo dục truyền thống cho hệ trẻ Bắc Ninh, làm tư liệu tham khảo cho quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy Kết cấu luận án: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án gồm chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương Chủ trương đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2005 Chương Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển kinh tế tư nhân từ năm 2005 đến năm 2015 Chương Nhận xét kinh nghiệm Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những cơng trình liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu kinh tế tư nhân Nổi bật nhóm tác phẩm nghiên cứu tư nhân hóa, KTTN có cơng trình như: "Privatization and development: insights from a holistic approach with special reference to the case of Jordan" [254]; "The United Kingdom "Privatization in Developing Countries: What Are the Lessons of Recent Experience?" [259]; "The Privatization of the Fixed-Line Telecommunications Operator in OECD, Latin America, Asia, and Africa: One Size Does Not Fit All" [255] Một quốc gia nhiều nhà khoa học tập trung khảo cứu cải cách kinh tế, chuyển đổi phận kinh tế sang KTTN Trung Quốc, có lẽ Trung Quốc quốc gia có nhiều nét tương đồng thể chế kinh tế với Việt Nam Tiêu biểu cơng trình như: “Kinh nghiệm Trung Quốc cải cách phát triển kinh tế” [252]; “Phát triển khu vực kinh tế tư nhân kinh nghiệm Trung Quốc học cho Việt Nam” [1]; “Vai trò khu vực kinh tế tư nhân kinh tế Trung Quốc” [118]; “Phát triển kinh tế tư nhân Trung Quốc” [178]; “Những sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân Trung Quốc nay” [15]; “Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân” [110]… Cùng viết KTTN Việt Nam, số tác giả khác quan tâm đến kinh tế chuyển đổi Tiêu biểu cơng trình: “Kinh tế tư nhân giai đoạn tồn cầu hóa” [253]; “Kinh tế tư nhân số kinh tế chuyển đổi Đông Âu” [142]; “Kinh tế tư nhân số kinh tế chuyển đổi năm qua” [176]; “Vai trò kinh tế tư nhân quốc gia có kinh tế chuyển đổi” [109]… Nghiên cứu KTTN Việt Nam có hàng loạt cơng trình như: "Aspects of Private Sector Developmentin Vietnam" [260] “The State an Private Sector in Vietnam" [256]; "Vietnam Private Sector: Productivity and Prosperity" [257]; Ngồi cơng trình nêu trên, viết KTTN Việt Nam, đặt tranh tổng thể kinh tế có nghiên cứu sau: “Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ tư tư nhân - Lý luận sách” [135];“Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp vừa nhỏ, vốn nước phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam” [155]; “Phát triển kinh tế nhiều thành phần Việt Nam lý luận thực tiễn” [111]; “Kinh tế tư nhân Việt Nam sau thập kỉ đổi thực trạng vấn đề đặt ra” [177]; “Sự vận động, phát triển kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” [146]; “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam nay” [149]; “Effect of Public Investment on Private Investment and Economic Growth: Evidence From Vietnam by Economic Industries” [258]… Viết KTTN Việt Nam cịn có cơng trình “WTO thuận lợi thách thức cho Doanh nghiệp Việt Nam” [112]; “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa” [134” tác giả Vũ Trọng Lâm, Nxb.CTQG, Hà Nội, 2006]; “Kinh tế tư nhân Việt Nam tiến trình hội nhập” [108]; “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay” [175]… Ngồi cơng trình nghiên cứu KTTN phạm vi nước, cịn có cơng trình nghiên cứu phát triển KTTN phạm vi khu vực, địa phương Cụ thể là: Cuốn sách: “Kinh tế - xã hội nhân văn phát triển kinh tế tư nhân Hà Nội” nhóm tác giả GS.TSKH Lê Du Phong, PGS.TS Hoàng Văn Hoa, PGS.TS Nguyễn Văn Áng [114] Cuốn sách: “Phát triển kinh tế tư nhân Hà Nội” tác giả TS Nguyễn Minh Phong [115] Ngồi cơng trình nghiên cứu viết dạng sách cịn có số luận văn, luận án nghiên cứu KTTN khu vực, địa phương như: “Giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đồng sông Cửu Long” [174]; “Xu hướng phát triển kinh tế tư nhân địa bàn Tp.Hồ Chí Minh trình hội nhập kinh tế quốc tế” [119]; “Hồn thiện chế, sách quản lý nhà nước kinh tế tư nhân lĩnh vực thương mại, dịch vụ thành phố Hải Phòng” [148]; Phát triển kinh tế tư nhân Nghệ An [170]; “Kinh tế cá thể, tiểu chủ Nghệ An trình đổi mới, thực trạng giải pháp” [46]; Vai trò kinh tế tư nhân phát triển kinh tế củng cố quốc phòng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc [ 17]… Bên cạnh có số viết KTTN địa phương đăng Tạp chí khoa học như: “Kinh tế tư nhân thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng xu phát triển” [2]; “Định hướng khuyến khích tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Đồng Nai” [172]; “Làm để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà Nẵng” [85]; “Quản lý nhà nước kinh tế tư nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng vấn đề đặt ra” [79]… 1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu lãnh đạo Đảng, Đảng địa phương phát triển kinh tế tư nhân Viết lãnh đạo Đảng KTTN có cơng trình như: “Kinh tế tư nhân – quan niệm giải pháp phát triển” [117]; “Phát triển kinh tế tư nhân vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” [82]; “Kinh tế tư nhân – động lực kinh tế Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa: thực trạng số giải pháp” [47]; "Chủ trương Đảng phát triển kinh tế tư nhân thời kỳ đổi mới" [48]; “Chủ trương Đảng thối vốn đầu tư ngồi ngành tập đoàn kinh tế nhà nước - vướng mắc vấn đề đặt ra" [50]; “Đảng Cộng sản Việt Nam với trình phát triển kinh tế hộ năm đổi mới" [51]; "Quá trình phát triển nhận thức Đảng kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi (1986-2016)" [52]; “Dấu ấn lãnh đạo Đảng phát triển kinh tế” [116]; “Phát triển kinh tế tư nhân, chủ trương lớn Đảng ta trình đổi kinh tế’’ [133]… Tiếp cận góc độ Triết học, có viết “Phát triển kinh tế tư nhân vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” [82], tác giả Vũ Văn Gàu Viết vấn đề Đảng viên làm KTTN cịn có hàng loạt cơng trình khác như: "Vai trò của kinh tế tư nhân đố i với quá trình phát triể n kinh tế của nước ta hiê ̣n nay" [100]; "Đảng viên làm kinh tế tư nhân có trái ngược với mục tiêu lý tưởng Đảng" [99]; "Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam" [101]; "Mấy suy nghĩ đảng viên làm kinh tế tư nhân" [104] “Bàn thêm vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân” [15]; “Đảng viên làm kinh tế tư nhân, thực trạng và giải pháp [152]… Cuốn sách “Sở hữu tư nhân kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” [154] kết cơng trình nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.0104 Bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân: Từ quan điểm Đảng đến thực tiễn nay” [Tạp chí Cộng sản điện tử, đăng 1/11/2016 21:17] tác giả Phạm Tất Thắng 1.1.3 Nhóm cơng trình nghiên cứu kinh tế tư nhân Bắc Ninh lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển kinh tế tư nhân Có số báo, tạp chí viết KTTN Bắc Ninh “Phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh bối cảnh xây dựng nơng thơn mới” [144] Nhìn nhận hoạt động KCN Bắc Ninh với tư cách yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế Tỉnh phát triển (trong có KTTN), viết “Hoạt động khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 200502012”, tác giả Nguyễn Thị Huyền Trang [151], viết "Bắc Ninh nhìn lại 15 năm thu hút đầu tư nước ngồi điều chỉnh sách thời gian tới" [4], tác giả Nguyễn Nhân Chiến Ngoài viết nêu trên, cịn có luận văn, luận án tiến sĩ tiếp cận chủ yếu góc độ kinh tế học Cụ thể là: Luận án Tiến sĩ “Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ quốc doanh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 - 2003 - Thực trạng, kinh nghiệm giải pháp” [75] Luận án “Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Bắc Ninh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” tác giả Nguyễn Đức Chính [23] Cơng trình “Q trình hồn thiện sách thúc đẩy phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003 - Thực trạng, kinh nghiệm giải pháp” tác giả Nguyễn Như Chung [24] Tiếp cận từ góc độ kinh tế học có luận văn thạc sĩ Bùi Thị Nhung: “Kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Bắc Ninh” [113] Lịch sử Đảng tỉnh Bắc Ninh (1926-2008) [3] tổng kết trình hình thành, hoạt động, phát triển Đảng tỉnh Bắc Ninh gắn với giai đoạn lịch sử lãnh đạo cách mạng Đảng bộ, có lãnh đạo KTTN 1.2 Kết nghiên cứu vấn đề luận án tập trung giải 1.2.1 Kết nghiên cứu 1.2.1.1 Về nội dung khoa học Một là, cơng trình nghiên cứu nêu góp phần làm rõ khái niệm cơng cụ, khung lý thuyết liên quan đến KTTN Cụ thể sau: Các tài liệu khảo cứu trí rằng, khu vực kinh tế nằm quốc doanh (ngoài khu vực kinh tế Nhà nước), bao gồm doanh nghiệp ngồi nước, tư nhân nắm 50% vốn đầu tư KTTN tất sở sản xuất kinh doanh không dựa sở hữu Nhà nước yếu tố trình sản xuất Các nhà khoa học rằng, Việt Nam, cấp độ địa phương, lãnh đạo phát triển KTTN chủ yếu tập trung vào bốn nội dung sau: 1- Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho KTTN; 2Hoàn thiện chế sách thu hút đầu tư; 3-Tăng cường khả tiếp cận nguồn lực vật chất KTTN; 4- Phát triển nguồn nhân lực Hai là, số cơng trình nghiên cứu KTTN số nước giới cho thấy trình hình thành, phát triển, vai trò KTTN kinh tế quốc gia, phản ánh quan điểm, tư tưởng, sách, giải pháp đổi mới, phát triển KTTN; từ đó, nhà nghiên cứu rút nhiều học kinh nghiệm có giá trị cho phát triển KTTN Việt Nam Ba là, cơng trình nghiên cứu KTTN Việt Nam thừa nhận KTTN khu vực kinh tế cung cấp khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội Bốn là, cơng trình nghiên cứu lãnh đạo Đảng, Đảng địa phương (trong có Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN có chung nhận thức: Quá trình đổi tư kinh tế Đảng từ năm 1986 đem lại bước phát triển vượt bậc KTTN Việt Nam Ở địa phương cụ thể, Đảng cấp quán triệt, vận dụng chủ trương Đảng kinh tế nói chung, KTTN nói riêng vào điều kiện địa phương cách phù hợp đạt kết khả quan Năm là, nhà nghiên cứu trước có nỗ lực to lớn nghiên cứu KTTN nói chung, Việt Nam địa phương cụ thể (trong có Bắc Ninh Việt Nam nói riêng; nhiên, liên quan đến đề tài này, “khoảng trống” nghiên cứu Đặc biệt phát triển KTTN Bắc Ninh 1.2.1.2 Về tư liệu Để hoàn thành mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu cơng trình khoa học nêu trên, tác giả sưu tầm xử lý khối lượng lớn loại tư liệu khác 1.2.1.3 Về cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu KTTN nói chung, KTTN tỉnh Bắc Ninh nói riêng có tiếp cận phong phú, nhiều góc độ khác kinh tế học, xã hội học, khoa học quản lý, lịch sử, lịch sử Đảng Trong công trình khảo cứu nêu trên, tác giả sử dụng đa dạng, phong phú phương pháp nghiên cứu chuyên ngành liên ngành tùy vào góc độ tiếp cận 1.2.2 Những vấn đề luận án tập trung giải Thứ nhất, yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN năm 1997-2015 Phân tích yếu tố đó, luận án tác động tích cực tiêu cực đến hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN từ năm 1997 đến năm 2015 Thứ hai, chủ trương Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN qua hai giai đoạn nghiên cứu: 19972005; 2005-2015 Thứ ba, trình thực hóa chủ trương Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN qua hai giai đoạn nghiên cứu: 1997-2005; 2005-2015 Thứ tư, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN năm 1997-2015 Thứ năm, số kinh nghiệm chủ yếu, tiêu biểu, mang tính đại diện rút từ việc nhìn nhận, đánh giá, phân tích ưu điểm, hạn chế hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN năm 1997-2015 Tiểu kết chương Qua thực tiễn khảo cứu cơng trình khoa học liên quan cho thấy KTTN phận kinh tế quan trọng kinh tế quốc dân Thành cơng trình nghiên cứu nêu trên, mức độ khác soi rọi sở để người nghiên cứu sau kế thừa nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế KTTN nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng Dù nhà khoa học nỗ lực nghiên cứu song nghiên cứu hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển KTTN năm 1997-2015 thời điểm chưa có cơng trình đầy đủ, hệ thống, nhằm qua rút kinh nghiệm phục vụ Vì thế, tiếp tục, làm rõ khoảng trống lịch sử hướng nghiên cứu không cần thiết, mà cịn có ý nghĩa lý luận thực tiễn, có tính thời nóng hổi Chương CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005 2.1 Những yếu tố tác động chủ trương Đảng Tỉnh 2.1.1 Những yếu tố tác động 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh tỉnh thuộc vùng đồng Sơng Hồng Diện tích tự nhiên 822,7 km2, toàn tin̉ h Bắ c Ninh dân số khoảng 1.200.000 người (2015 Tỉnh có 08 đơn vị hành cấp tỉnh gồm 01 thành phố, 01 thị xã 06 huyện, với 126 xã, phường thị trấn Các điều kiện tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước thuận lợi cho phát triển KTTN Về truyền thống lịch sử văn hóa, Bắc Ninh vùng đất văn hiến có truyền thống lịch sử vǎn hoá lâu đời trở thành nguồn động lực tinh thần tạo nên sức mạnh to lớn để Đảng nhân dân Bắc Ninh không ngừng phấn đấu, vươn lên, phát triển ngày lớn mạnh mặt, góp phần phát triển đất nước Về sở kinh tế hạ tầng, từ xa xưa, Bắc Ninh biết đến “vùng đất trăm nghề” cịn trì 100 làng nghề, có 62 làng nghề truyền thống Phát triển làng nghề truyền thống sở để phát triển KTTN, góp phần tạo nên tranh kinh tế đa dạng, với nhiều thành phần kinh tế Bắc Ninh tỉnh có hệ thống giao thơng đa dạng, gồm đường bộ, đường sắt đường sông thuận lợi cho phát triển KTTN Bên cạnh yếu tố thuận lợi, điều kiện tự nhiên gây khó khăn định cho phát triển KTTN Bắc Ninh: Diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Ninh 822,7 km2, chiế m khoảng 0,2% diê ̣n tić h tự nhiên cả nước và là điạ phương có diê ̣n tić h tự nhiên nhỏ nhấ t 63 tin̉ h, thành phố Nguồn tài nguyên thiên nhiên Bắc Ninh nhìn chung nghèo nàn chủng loại trữ lượng Về dân số, nguồn nhân lực, Bắc Ninh địa phương có mật độ dân số cao, nhiên chất lượng nguồn nhân lực chưa cao đồng Bắc Ninh có nhiều vấn đề kinh tế - xã hội yếu 2.1.1.2 Thực trạng kinh tế tư nhân tỉnh Bắc Ninh trước năm 1997 Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ VI (12-1986), công đổi đất nước khởi xướng Trong xu chung đó, KTTN Bắc Ninh bước cởi trói có bước phát triển Sau Nghị 10 Bộ Chính trị (04/1988) hộ trở thành đơn vị kinh tế tự chủ nông thôn Bắc Ninh Tháng 5-1988, Bộ Chính trị Nghị số 16-NQ/TW đổi sách chế quản lý sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế quốc doanh Năm 1995, Bắc Ninh có 7.657 hộ cá thể sản xuất công nghiệp, 5.685 hộ kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, dịch vụ, năm 1996 tăng lên 8.069 hộ cá thể sản xuất công nghiệp 6,139 hộ kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, dịch vụ [20, tr.92] Thực sách kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển Bên cạnh thành tựu đạt được, KTTN tỉnh Bắc Ninh cịn khơng hạn chế định đòi hỏi Đảng Tỉnh cần phải kịp thời đề chủ trương, biện pháp tích cực, phù hợp nhằm đưa khu vực KTTN phát triển mạnh mẽ 2.1.1.3 Chủ trương Đảng Về mặt pháp lý, Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng CSVN thức thừa nhận tồn KTTN Đại hội lần thứ VII (1991) Đảng, KTTN thức “cởi trói”, trở thành thành phần kinh tế độc lập, có quyền phát triển động đóng góp cho kinh tế đất nước 10 thẩm định hiệu khả trả nợ dự án [192] Ngày 22/2/2002, UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định số 23/2002/QĐ-UB, quy định thưởng cho đơn vị sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm hỗ trợ sản phẩm Tiếp đó, theo Quyết định số 105/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 UBND Tỉnh, Quỹ khuyến công thành lập [195] Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 106/2002/QĐUB ngày 30/8/2002 việc thành lập quản lý Quỹ hỗ trợ xuất Để điều chỉnh cho phù hợp nữa, UBND tỉnh Bắc Ninh thay Quyết định 106/2002/QĐ-UB ngày 30/08/2002 Quyết định 88/2004/ QĐUB ngày 10/06/2004 việc ban hành Quy chế hình thành, sử dụng quản lý Quỹ hỗ trợ xuất Bắc Ninh Với sách thơng thống đó, từ sau tái lập tỉnh Bắc Ninh khu vực KTTN tăng nhanh số lượng tiến cấu so với nước 2.2.3 Hỗ trợ kinh tế tư nhân tháo gỡ khó khăn, khuyến khích ứng dụng khoa học – cơng nghệ 2.1.3.1 Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn Ngày 17/4/1998, Chủ tịch UBND Tỉnh Chỉ thị số 06/1998/CT-UB giải kiến nghị doanh nghiệp địa bàn Tỉnh Để doanh nghiệp KTTN có khung pháp lý rõ ràng bảo vệ môi trường xây dựng sở sản xuất hoạt động sản xuất, UBND tỉnh Bắc Ninh loạt văn bản, quy định rõ yêu cầu môi trường Cụ thể ngày tháng năm 1997, UBND Tỉnh Bắc Ninh Quyết định 203-QĐ/UB Về đánh giá tác động môi trường dự án phát triển kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh địa bàn Tỉnh Tiếp đến, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 71-QĐ/UB ngày tháng năm 2000 Về chế độ khuyến khích biện pháp quản lý hoạt động khoa học cơng nghệ bảo vệ mơi trường Sau đó, UBND Tỉnh tiếp tục Quyết định số 76-QĐ/UB ngày 16 tháng năm 2000 quy chế bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 2218-QĐ/CT ngày tháng 11 năm 2005 UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010… Quản lý xuất, nhập điều kiện quan trọng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước phát triển Nhận thức rõ điều đó, Quyết định số 40/1999/QĐ-UB ngày 27 tháng năm 1999 UBND Tỉnh uỷ quyền cho Sở Thương mại Du lịch xét duyệt kế hoạch quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, bên hợp doanh sở hợp đồng hợp tác Tiếp đến, UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định 106/2002/QĐ-UB ngày 30/08/2002 việc thành lập quản lý Quỹ hỗ trợ xuất [196] Đảng Tỉnh trọng phát huy vai trị tổ chức đồn thể trị - xã hội giải khó khăn doanh nghiệp 2.1.3.2 Khuyến khích ứng dụng khoa học – công nghệ Ngày 30/8/2002, UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định số 108/2002/QĐ-UB hỗ trợ loại cây, con, giống mới, chuyển giao tiến kỹ thuật, giúp đỡ đầu tư xây dựng hạ tầng Ngoài UBND Tỉnh cịn có động thái tích cực Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 22/02/2002 quy định thưởng cho đơn vị sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm hỗ trợ sản phẩm mới; Chỉ thị số 04/CT ngày 03/3/1998 Chủ tịch UBND Tỉnh việc tăng cường lãnh đạo, đạo phát triển nghề làm vườn kinh tế VAC… Ngày 26/07/2001, Tỉnh ủy Bắc Ninh có Nghị 06/NQ/TU định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, mở đường cho hình thành phát triển mơ hình kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh Để nghề làm vườn kinh tế VAC trở thành ngành sản xuất hàng hoá quan trọng tỉnh Bắc Ninh, Chỉ thị số 04/CT ngày 03/3/1998 yêu cầu địa phương “xây dựng quy hoạch, kế hoạch, giành phần kinh phí cho phát triển nghề vườn kinh tế VAC, sở điều kiện cụ thể kinh nghiệm, truyền thống địa phương” [182] 14 Tuy nhiên, trình độ trang thiết bị cơng nghệ khu vực KTTN Bắc Ninh cịn lạc hậu gây nhiễm môi trường Do hạn chế vốn hội tiếp cận khoa học - công nghệ nên đơn vị KTTN có khả đổi cơng nghệ… 2.2.4 Phát triển nguồn nhân lực 2.2.4.1 Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo Thực Nghị Trung ương (Khóa VIII), ngày 14 tháng năm 1997, Tỉnh ủy ban hành Nghị số 3-NQ/TU giáo dục đào tạo, khoa học- công nghệ môi trường Nghị Đại hội Đảng Tỉnh lần thứ XVI định hướng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực Ngày 24-9-2002, Tỉnh ủy Bắc Ninh có Chương trình số 32-CTr/TU thực Kết luận Hội nghị lần thứ BCHTƯ Đảng khóa IX tiếp tục thực Nghị Trung ương (VIII), phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ đến 2010 [9] Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ đầu tư xây dựng sở vật chất trường mầm non dân lập, trường tiểu học, trung học sở công lập theo Quyết định số 110/2002/QĐ-UB ngày 6/9/2002 Nhờ đó, giáo dục Tỉnh phát triển đồng quy mô, chất lượng giáo dục, sở vật chất đội ngũ giáo viên 2.2.4.2 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quyền Tỉnh xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực đến 2020 Đề án đào tạo lao động chất lượng cao, quy hoạch “làng đại học” để thu hút trường đại học, cao đẳng đầu tư UBND Tỉnh Quyết định số 105/2000/QĐ-UB ngày 18/10/2000 Về việc quy định chế độ, sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh [189] 2.2.4.3- Đào tạo nghề Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Quyết định 60/2001/QĐ-UB (ngày 26 tháng năm 2001) cho phép Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nghề nước cho người lao động địa phương tuyển dụng, mức tối đa không 01 triệu đồng cho lao động [192] Tiếp theo, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 84/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003 việc phê duyệt đề án quy hoạch phát triển mạng lưới sở dạy nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2003-2010 Năm 2004, tỷ lệ lao động đào tạo qua hệ thống trường nghề Tỉnh 24,8%, có từ Cơng nhân kỹ thuật chiếm 11,31%, chất lượng người lao động khu vực KTTN Bắc Ninh cao mức trung bình nước [77; tr.61] Nguồn nhân lực tỉnh Bắc Ninh đào tạo kịp thời, phổ rộng với nguồn kinh phí lớn thực Tiểu kết chương Những kết đạt năm 1997-2005 cho thấy, lãnh đạo, đạo tích cực Đảng Tỉnh chung sức hệ thống trị với doanh nghiệp, người lao động trình phát triển Bên cạnh kết đạt được, KTTN giai đoạn số hạn chế trình độ khoa học - kỹ thuật thấp, thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn, tư kinh doanh manh mún, trọng ngành thu lợi nhuận nhanh, việc chấp hành luật pháp, vệ sinh môi trường, hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng… Cùng với nguyên nhân khách quan thiếu sót, nhược điểm lãnh đạo, đạo Đảng nguyên nhân dẫn tới hạn chế trình phát triển KTTN Tỉnh Điều địi hỏi Đảng cần phải có đạo liệt, mạnh mẽ để khu vực KTTN ngày phát huy sức mạnh, lợi khắc phục khó khăn, nhược điểm thời gian sau Những kết tích cực hạn chế, kinh nghiệm trình lãnh đạo, đạo phát triển KTTN Tỉnh năm 1997-2005 sở để Đảng Tỉnh tiếp tục lãnh đạo KTTN phát triển mạnh mẽ giai đoạn 15 Chương SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015 3.1 Những xác định chủ trương chủ trương Đảng tỉnh Bắc Ninh 3.1.1 Những xác định chủ trương 3.1.1.1 Tình hình giới Việt Nam Những tháng cuối năm 2005, đầu năm 2006, tình hình giới diễn biến phức tạp, khó lường Tuy hồ bình, hợp tác phát triển xu lớn, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, bất ổn trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn nhiều nơi, diễn biến phức tạp Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở tác động trực tiếp đến hoạt động KT- NXH đất nước Ở nước, theo Báo cáo trị BCHTƯ Đảng khố IX Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng kinh tế Việt Nam vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng cao phát triển tương đối toàn diện; kinh tế vĩ mô tương đối ổn định; cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố Văn hố - xã hội có tiến nhiều mặt; việc gắn phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội có chuyển biến tốt; đời sống tầng lớp nhân dân cải thiện Tuy nhiên, trình phát triển, cịn có khuyết điểm yếu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước giai đoạn 2011-2020 sở để định hướng phát triển KT- XH Bắc Ninh đến năm 2020 3.1.1.2 Tình hình tỉnh Bắc Ninh thực trạng kinh tế tư nhân Tỉnh Những năm 1997-2005, lãnh đạo phát triển KTTN Đảng Tỉnh, KTTN tỉnh Bắc Ninh đạt số kết quan trọng KTTN Bắc Ninh có đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế, giải lao động việc làm, khơi dậy tiềm người lao động, phát huy số lợi so sánh địa phương (điều kiện tự nhiên, truyền thống địa phương…) DNTN góp phần lớn vào giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế ổn định mức cao tác động tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế, tạo khối lượng hàng hóa dịch vụ lớn hơn, phong phú hơn, chất lượng sau năm Bên cạnh đó, KTTN bộc lộ số hạn chế trình độ khoa học kỹ thuật, chiến lược phát triển kinh tế, chấp hành luật pháp, vệ sinh môi trường, chất lượng hàng hóa… địi hỏi Đảng cần có lãnh đạo, đạo liệt, mạnh mẽ thời gian 3.1.1.3 Chủ trương Đảng Đại hội Đảng lần thứ X (4/2006) làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn việc phát triển thành phần KTTN, đồng thời bàn vấn đề cho phép đảng viên phép làm KTTN Có thể nói, KTTN, Đại hội X (2006) Đảng có bước đột phá nhận thức, nêu rõ: “Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, động lực kinh tế” [62; tr.83] lần đầu tiên, KTTN gọi tên thức thành phần kinh tế, khuyến khích phát triển Sau Việt Nam nhập Tổ chức Thương mại giới, Hội nghị lần thứ BCHTW khoá X (12007) Nghị số 08-NQ/TW, ngày tháng năm 2007 Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X (14-12008) [64], Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X (9-2008), Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X (1-2009) không bàn sâu phát triển kinh tế kinh tế tư nhân, song góp phần hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hướng 16 Đối với kinh tế tư nhân, tinh thần “khuyến khích làm giàu hợp pháp”, Đại hội lần thứ XI khẳng định: “Phát huy quyền tự kinh doanh theo pháp luật công dân để làm giàu cho thân đóng góp cho xã hội Mọi thành phần kinh tế, chủ thể tham gia thị trường coi trọng, phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh văn minh” [66;tr.205-206] Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương Đại hội XI, Hội nghị lần thứ BCHTW (10-2011) đạo đẩy mạnh CCHC, cải cách tư pháp, đẩy mạnh đấu tranh phịng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy lùi tệ nạn, tiêu cực Nếu Hội nghị lần thứ BCHTW (1-2012) đạo “huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút nhà đầu tư, kể nhà đầu tư nước vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế” [68], Hội nghị lần thứ BCHTW (10-2012) tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực vốn coi vùng cấm địa, vùng đặc quyền Nhà nước [68] Như vậy, từ năm 2005-2015, triển khai quan điểm, chủ trương Đảng kinh tế tư nhân, Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương Đảng tạo xung lực mạnh mẽ cho kinh tế tư nhân tiến lên khẳng định vai trị kinh tế 3.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Bắc Ninh Bước vào giai đoạn (2005-2015), Đảng tỉnh Bắc Ninh ngày trọng vào công tác lãnh đạo, đạo phát triển KTTN Đối với KTTN, tinh thần “tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế phát triển” [71; tr.40], Đại hội XVII chủ trương “có chế, sách thích hợp để huy động sử dụng có hiệu cao nguồn lực Tiếp tục thu hút doanh nghiệp có số vốn đầu tư nước lớn kỹ thuật tiên tiến” [71; tr.40] Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nghị số 04-NQ/TU ngày tháng 11 năm 2006 Về phát triển nguồn lực Để tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế, Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nghị số 02-NQ/TU ngày 29 tháng năm 2006 Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phát triển khu công nghiệp gắn với phát triển thị theo hướng đại hóa Tiếp đến, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh Kết luận số 65-KL/TU ngày 10 tháng 12 năm 2007 Về định hướng giải pháp phát triển khu, cụm công nghiệp đến năm 2015 Các nghị nêu hướng tới việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư Phục vụ mục tiêu đẩy mạnh CNH-HĐH nông thôn thúc đẩy kinh tế nông thôn ngày phát triển, Tỉnh ủy HĐND Tỉnh ban hành số nghị quyết, kết luận: Hội nghị lần thứ BCH Đảng Tỉnh khóa XVII ngày 10 tháng 11 năm 2006 Kết luận số 22-KL/TU Về tiếp tục đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn giai đoạn 2006-2010 Tiếp tục thực Kết luận số 22- KL/TU BCH Đảng Tỉnh (XVII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kết luận số 90-KL/TU ngày tháng năm 2008 Về tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị định số 134 Chính phủ khuyến khích phát triển cơng nghiệp nơng thơn địa bàn tỉnh Tỉnh uỷ Bắc Ninh ban hành Nghị số 16-NQ/TU ngày 30 tháng 10 năm 2009, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh gắn với xây dựng nông thôn Tại Nghị Đại hội XVIII (2010), Để phát triển kinh tế nói chung, KTTN nói riêng, Đảng Tỉnh khẳng định: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sở thực quán sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh [73; tr.113] Như vậy, phát triển KTTN, hai kỳ Đại hội lần thứ XVII lần thứ XVIII Đảng tỉnh Bắc Ninh bật lên quan điểm sau: Một là, coi phát triển mạnh KTTN coi vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN Tỉnh Hai là, huy động sử 17 dụng có hiệu cao nguồn lực cho phát triển KTTN Ba là, phát triển KTTN quy mô, số lượng chất lượng, đa dạng, nhanh, bền vững với tốc độ tăng trưởng cao Bốn là, khuyến khích thành phần KTTN mở mang ngành nghề, sở sản xuất, dịch vụ có khả sử dụng nhiều lao động Năm là, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho KTTN phát triển lành mạnh theo hướng bền vững 3.2 Hiện thực hóa chủ trương Đảng Tỉnh 3.2.1 Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi 3.2.1.1 Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô Ổn định kinh tế vĩ mô ổn định số kinh tế mang tầm vĩ mơ –để đạt mục tiêu thực yêu cầu “tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao bền vững” [71; tr.39] Từ năm 2005, Đảng nhân dân tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn triển khai Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVII Với cố gắng, kinh tế vĩ mơ tỉnh Bắc Ninh ổn định có mức tăng trưởng cao, có chuyển biến chất lượng hiệu quả, vượt qua suy giảm kinh tế, nhiều tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra; tổng sản phẩm (GDP) “tăng bình qn 15,1% năm, đạt mục tiêu Đại hội XVII đề ra; công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%, dịch vụ tăng 19,1%, nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 1,2 %” [73; tr.63] Bước vào năm 2010, sở thành tựu đạt năm (2005-2010), Đại hội lần thứ XVIII Đảng Tỉnh tổ chức Những nỗ lực to lớn Đảng quyền tỉnh Bắc Ninh đem lại kết quan trọng kinh tế vĩ mô Kinh tế phát triển mạnh, bước nâng cao chất lượng, hiệu Ổn định kinh tế vĩ mô liên tục từ năm 2005 đến năm 2015 kết quan trọng phản ánh chủ trương bước hướng Đảng Kết sở, tảng, KTTN có điều kiện phát triển nhanh chóng 3.2.1.2 Hồn thiện chế, sách thu hút đầu tư Trên quan điểm “tiếp tục phát triển khu công nghiệp khu đô thị dọc đường quốc lộ, tỉnh lộ theo hướng đại” [71;tr.44], Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nghị số 02-NQ/TU, ngày 04/5/2006 Về xây dựng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Nghị số 02-NQ/TU, ngày 29/5/2011 Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị theo hướng đại Thực chủ trương Đảng Tỉnh, ngày 31/01/2007, Chủ tịch UBND Tỉnh Quyết định số 161/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Nghị 21 tỉnh Bắc Ninh, giao Sở Kế hoạch Đầu tư-cơ quan thường trực chủ trì sở, ban, ngành liên quan xây dựng Chiến lược phát triển bền vững Tỉnh Tiếp đó, năm 2009, UBND Tỉnh ban hành Quyế t ̣nh số 165/2009/QĐ-UBND Về viê ̣c ban hành Quy đinh ̣ về trình tự, thủ tu ̣c đầ u tư xây dựng của doanh nghiê ̣p ngoài khu công nghiê ̣p ta ̣i tỉnh Bắ c Ninh [225] 3.2.1.3 Phát triển kết cấu hạ tầng Ngày 31/01/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 161/QĐ-UB thành lập Ban đạo Chương trình Nghị 21 phát triển bền vững tỉnh Bắc Ninh Đối với sở hạ tầng nông thôn, Quyết định 72/2009/QĐ-UBND ngày 14/05/2009 Tiếp đó, Nghị 182/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 Về tiếp tục thực Nghị 132/2009/ NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh, bổ sung số mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp xây dựng hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2011 - 2015 [228] Quyết định 166/2010/QÐ-UBND ngày 29/12/2010 ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2011-2015 địa bàn tỉnh Bắc Ninh" nâng mức hỗ trợ cơng trình tuyến kênh loại loại cấp có thẩm quyền phê duyệt lên 18 100% [229] Liên tiếp năm 2010-2015, UBND Tỉnh ban hành 12 nghị quyết, định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hạ tầng nông thôn 3.2.1.4 Cải cách hành Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày thông thoáng, minh bạch hấp dẫn Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 [211] Năm 2006, với Quyết định Số: 24/2006/QĐUBND, UBND tỉnh Bắc Ninh định thành lập Phòng cải hành chính, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Bước sang năm 2007, quyền tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh CCHC thông qua việc áp dụng thực chế “một cửa” UBND huyện, thành phố tỉnh Bắc Ninh (Quyết định Số: 28/2007/QÐUBND) Năm 2014, UBND Tỉnh Quyết định số 386/2014/QĐ-UBND việc ban hành Quy chế phối hợp quan quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh [239] Trong hai năm 2014 -2015, UBND tỉnh Bắc Ninh hai Quyết định quan trọng CCHC Cụ thể là: Quyết định Số 250/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức Quy định hành địa bàn tỉnh Bắc Ninh Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2015 UBND tỉnh Bắc Ninh [245] 3.2.2 Tăng cường khả tiếp cận nguồn lực vật chất 3.2.2.1 Khả tiếp cận đất đai Năm 2006, UBND Quyết định 123/2006/QĐ ngày 8/12/2006 sách đất đai tạo thuận lợi để KTTN “bung ra” Cũng năm 2006, với Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND việc quy định đơn giá thuê đất địa bàn tỉnh Bắc Ninh [210] Cũng năm 2006, Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất thuộc tỉnh Bắc Ninh đời (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 UBND tỉnh Bắc Ninh) [209] Trong năm 2014, UBND tỉnh Bắc Ninh hàng loạt định (Quyết định số 339/2014/QĐUBND); (Quyết định số 333/2014/QĐ-UBND)… Ngày 17/6/2014, UBND Tỉnh Quyết định số 254/2014/QĐ-UBND việc ưu đãi Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa giao đất thị tỉnh Bắc Ninh [241] Tháng 12-2015, thông qua Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND Về viê ̣c hỗ trợ đầu tư lĩnh vực đầu tư xây dựng sở lưu trú, khách sạn cao cấp địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 [246] Nhìn chung lại, năm 2005-2015, sách ưu đãi đất đai nhằm phát triển kinh tế nói chung, KTT nói riêng quyền tỉnh Bắc Ninh có điểm sau: Thứ nhất, quyền tỉnh Bắc Ninh có nhiều ưu đãi tiếp cận sử dụng quỹ đất dự án đầu tư vào khu vực nông nghiệp, dự án thuộc diện đặc biệt, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư Thứ hai, quyền Tỉnh hỗ trợ tiền thuê đất cho đơn vị kinh tế thuê đất nhà nước Thứ ba, quyền Tỉnh hỗ trợ tiền thuê đất cho doanh nghiệp thuê đất tư nhân; đồng thời, miễn giảm tiền sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất Thứ tư, quyền Tỉnh cơng khai thơng tin quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai Thứ năm, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để thuê đất làm mặt sản xuất kinh doanh; tổ chức giới thiệu mặt cho nhà đầu tư 3.2.2.2 Tiếp cận, hỗ trợ vốn Năm 2006, với Quyết định số1063/QĐ-UBND việc hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại dự án đầu tư xây dựng [207] Hiện thực hóa chủ trương “huy động nguồn lực tài phục vụ sản xuất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế Nâng cao hiệu nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn ngân sách” [71; tr.50], ngày 25/02/2008, UBND Tỉnh Quyết định số 267/QĐ-UBND thành lập Quỹ bảo lãnh tín 19 dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Năm 2012, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 67/2012/QĐUBND việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2012 Những tháng đầu năm 2013, Bắc Ninh triển khai thực hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 8-10-2012 UBND tỉnh [248] Tiếp đó, Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND Về viê ̣c hỗ trợ đầu tư lĩnh vực đầu tư xây dựng sở lưu trú, khách sạn cao cấp địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 20162020 [246] Đầu năm 2013, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bắc Ninh triển khai thực hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 8-10-2012 UBND Tỉnh 3.2.3 Đẩy mạnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khích lệ kinh tế tư nhân phát triển 3.2.3.1.Tháo gỡ khó khăn Để giúp KTTN vượt qua khó khăn, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh bền vững, Đảng bộ, quyền tỉnh tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 09/02/2010 Ban Bí thư (khố X) thực Nghị số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 BCHTƯ (Khoá IX) tiếp tục đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân Nhằm nâng cao nhận thức doanh nghiệp địa bàn xây dựng phát triển thương hiệu HĐND Tỉnh Nghị số 134-NQ/HĐND16 ngày 23 tháng năm 2009, số 124/2014/NQ/HDDND17 việc sửa đổi Nghị số 134/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 nhằm hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh Với mong muốn cải thiện điều kiện quản lý nhà nước doanh nghiệp, ngày 4/9/2014, UBND Tỉnh Quyết định số 386/2014/QĐ-UBND việc ban hành quy chế phối hợp quan quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh [239] Để hỗ trợ đơn vị KTTN thực nghĩa vụ bảo vệ môi trường, UBND Tỉnh Quyết định số 48-QĐ/UBND ngày 9/4/2008 Quyết định số 64-QĐ/UBND ngày 23/5/2011 Về bảo vệ môi trường làng nghề, cụm công nghiệp; đồng thời, ban hành Quy chế Phối hợp số nhiệm vụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường Khu cơng nghiệp tỉnh Bắc Ninh 3.2.3.2 Khích lệ kinh tế tư nhân phát triển Để khích lệ KTTN phát triển, ngày 03/6/2009, UBND Tỉnh Quyết định số 82-QĐ/UBND quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét danh hiệu khen thưởng làng nghề, thợ giỏi, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có cơng đưa nghề địa phương tỉnh Bắc Ninh Coi việc xây dựng đội ngũ doanh nhân yếu tố mang tính địn bẩy để phát triển KTTN Nhận thức rõ yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, Nghị số 01-NQ/TU ngày 24-92010 Đại hội đại biểu Đảng Tỉnh lần thứ XVIII (9-2010) xác định: “Quan tâm phát triển đảng viên, trọng nữ, tuổi trẻ, cán khoa học, tổ chức đảng vùng đồng bào có đạo doanh nghiệp ngồi quốc doanh…”[73; tr 36] Về phát triển đoàn thể doanh nghiệp, Đảng Tỉnh xác định: “Củng cố, thành lập tổ chức cơng đồn doanh nghiệp quốc doanh” [73; tr 36-37] Để phát triển Đảng xây dựng tổ chức Đảng doanh nghiệp, BCH Đảng Tỉnh ban hành Nghị số 10-NQ/TU ngày 20-8-2013, Nghị số 10-NQ/TU, Đảng Tỉnh quán triệt đến sở, ban, ngành Tỉnh Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24-10-2014 Chính phủ Về việc thành lập tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Năm 2009, Quyết định số 719-QĐ/TU ban hành ngày 26/02/2009 việc thành lập Đảng khối Doanh nghiệp Tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 06/5/2013 Về thực thí điểm việc kết nạp người chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 triển khai quy định, hướng dẫn công tác xây dựng Đảng Quy định số 170-QĐ/TW, Quy định 171-QĐ/TW ngày 07/3/2013 Về chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 17/10/2013 Về xây dựng mơ hình tổ chức đảng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm cơng nghiệp Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ tập trung đạo đoàn thể đẩy mạnh vận động thành lập tổ chức đoàn thể nhân dân DNTN có đủ điều kiện 3.2.4 Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực 3.2.4.1 Phát triển giáo dục – đào tạo Quán triệt Nghị số 12-NQ/TU ngày 26/6/2014 Tỉnh uỷ “Đổi bản, toàn diện giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030”, ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới trường, lớp theo hướng đa dạng hố loại hình học tập, phù hợp với tình hình phát triển địa phương Nhờ vào giải pháp kịp thời, chất lượng giáo dục thực chất cấp học trình độ đào tạo có chuyển biến, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn tất cấp học 3.2.4.2 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Chính quyền tỉnh Bắc Ninh xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực đến 2020 Đề án đào tạo lao động chất lượng cao Đảng bộ, quyền Bắc Ninh ngồi việc trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao địa phương, cịn có sách trọng dụng thu hút nhân tài Năm 2014, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 326/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút sử dụng nhân tài địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hoàn thiện thêm bước sách thu hút nhân tài đời trước 3.2.4.1.3 Đào tạo nghề Tháng năm 2011, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” với mục tiêu đào tạo nghề cho 12 nghìn lao động/năm, 85% có việc làm Ngày 12/10/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định số 126-QĐ/UBND việc Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 Quyết định số 383QĐ/UBND ngày 04 tháng năm 2011 Về việc phê duyệt đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Bên cạnh đó, Quyết định số 286/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 UBND tỉnh Bắc Ninh việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sử dụng lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh [242] Mặc dù đạt kết đáng khích lệ, song cơng tác đào tạo nghề cho lao động địa bàn Tỉnh tồn hạn chế Tiểu kết chương Đảng tỉnh Bắc Ninh đưa hàng loạt chủ trương nhằm tiếp tục phát triển KTTN cách mạnh mẽ năm 2006-1015 Chính quyền cấp, Sở, ban, ngành liên quan hành động để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho KTTN; tăng cường khả tiếp cận nguồn lực vật chất KTTN; hỗ trợ kinh tế tư nhân tháo gỡ khó khăn, phát triển nội lực; đồng thời, phát triển nguồn nhân lực Với nỗ lực đó, KTTN Bắc Ninh năm 2006-2015 có bước phát triển quan trọng, dần trở thành động lực kinh tế - minh chứng cho thành công, ưu điểm lãnh đạo Đảng Tỉnh KTTN Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu quan trọng, KTTN Bắc Ninh khỏi hạn chế định quy mô, chất lượng, lĩnh vực hoạt động Đó đồng thời sở để Đảng Tỉnh nhìn nhận rút kinh nghiệm, nhằm tiếp tục phát triển thành phần kinh tế giai đoạn sau tốt 21 Chương NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 4.1 Nhận xét 4.1.1 Ưu điểm nguyên nhân 4.1.1.1 Ưu điểm Một là, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ quan điểm, chủ trương Trung ương Đảng kinh tế tư nhân vào điều kiện địa phương Đảng Tỉnh nghiêm túc nghiên cứu, tổ chức quán triệt vận dụng đắn, phù hợp với hoàn cảnh địa phương việc lãnh đạo, đạo thực quan điểm, chủ trương Trung ương Đảng phát triển KTTN, coi nhiệm vụ trọng tâm BCH Đảng Tỉnh họp nhiều phiên thường kỳ bất thường, bàn đạo thực chuyên đề lĩnh vực kinh tế Hai là, có biện pháp, giải pháp đồng phát triển kinh tế tư nhân Chính quyền tỉnh Bắc Ninh ban hành chế, sách khuyến khích thành lập DNTN; tạo điều kiện để KTTN đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH địa phương giai đoạn [250; tr.2] Đảng bộ, quyền tỉnh Bắc Ninh có nhiều chủ trương, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để thành phần kinh tế phát triển; đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, hình thành KCN tập trung thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi đơi với phát triển thành phần kinh tế nước [250; tr.1] Với Quyết định 84/CT ngày 3/6/1997; Quyết định 36/1998/QĐ-UB ngày 13/6/1998, Quyết định 74/1998/QĐ-UB ngày 11/9/1998; Quyết định 69/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004… DNTN, hộ kinh doanh cá thể hỗ trợ tiền thuê đất, quyền thuê đất với ưu đãi Dưới đạo Đảng Tỉnh, quyền Tỉnh đẩy mạnh CCHC, cải cách thủ tục hành chính; mơi trường đầu tư, kinh doanh bước cải thiện, thơng thống, thuận lợi [250; tr.1] Ba là, trọng phát triển kinh tế tư nhân ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn Ngành kinh tế mũi nhọn ngành kinh tế tập trung đầu tư phát triển có vai trị quan trọng việc phát triển cân đối, tối ưu, tổng hợp…nền kinh tế, từ góp phần đảm bảo kinh tế tăng trưởng phát triển bền vững Trên quan điểm đó, ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng tỉnh Bắc Ninh xác định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp du lịch Đảng tỉnh Bắc Ninh đạo quyền Tỉnh thực sách phát triển khu, CCN gắn với phát triển làng nghề, kêu gọi, hỗ trợ KTTN đầu tư hoạt động lĩnh vực Quyết định số 128/2005/QĐ-UB, Quyết định 60/2001/QĐ-UB; Nghi ̣ quyế t số 16-NQ/TU ngày 30/10/2009 Tỉnh ủy văn kiện quan trọng tạo khả năng, hội cho KTTN phát triển mạnh mẽ công nghiệp Về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đảng Tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đưa giải pháp, sách thúc đẩy KTTN tham gia vào ngành kinh tế Quyết định 107/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 UBND Tỉnh định quan trọng, tạo hành lang pháp lý rộng mở cho phát triển KTTN lĩnh vực du lịch Bốn là, trọng phát huy vai trò kinh tế tư nhân; từ đó, tạo động lực phát triển Phát triển KTTN lành mạnh theo chế thị trường yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài q trình hồn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ sử dụng có hiệu nguồn lực phát triển [250; tr.10] Dưới lãnh đạo Đảng Tỉnh, KTTN có đóng góp to lớn vào phát triển KT22 XH Tỉnh, góp phần vào tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế, giải số vấn đề xã hội Dưới lãnh đạo Đảng Tỉnh, phát triển nhanh khu vực KTTN góp phần thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH 4.1.1.2 Nguyên nhân Thứ nhất, xuất phát từ quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế tư nhân đắn Trung ương Đảng Thứ hai, Đảng tỉnh Bắc Ninh nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng kinh tế tư nhân Thứ ba, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế tư nhân hệ thống trị nhân dân 4.1.2 Hạn chế nguyên nhân 4.1.2.1 Hạn chế Thứ nhất, giai đoạn đầu chưa có nhận thức đầy đủ vị trí, vai trị kinh tế tư nhân phát triển kinh tế chung Tỉnh Có thể nói khơng Bắc Ninh mà địa phương khác có tình trạng tương tự Nhận thức, tư tưởng, tâm lý lãnh đạo Đảng Tỉnh, quyền địa phương phận lớn người dân thành phần kinh tế có khu vực KTTN chưa thực tích cực Cịn tồn quan điểm nhấn mạnh mặt tiêu cực KTTN, tuyệt đối hóa vai trị kinh tế nhà nước thấy mặt tích cực KTTN; từ đề cao, phủ nhận vai trị kinh tế nhà nước mà khơng thấy hết mặt tiêu cực, hạn chế KTTN để có chủ trương biện pháp quản lý, dẫn dắt theo định hướng XHCN Những quan niệm, nhìn nhận hạn chế KTTN mang tính cực đoan, định kiến thành phần kinh tế, có KTTN dần khắc phục Thứ hai, cịn số bất cập đạo ban hành chế sách địa phương vận dụng thực thi chế sách quốc gia Dưới đạo Đảng bộ, quyền tỉnh Bắc Ninh ban hành nhiều chế sách cho phát triển KTXH nói chung cho phát triển kinh tế nói riêng, song sách chung cho thành phần kinh tế (đặc biệt có số sách ưu đãi cho số doanh nghiệp lớn, số lĩnh vực nhằm tạo bứt phá dẫn dắt phát triển chung) lại có chế sách nhằm riêng cho khu vực KTTN vốn có nhiều đặc điểm riêng, dễ bị tổn thương tính đặc thù thành phần kinh tế khó khăn hoạt động thực tiễn Bên cạnh đó, hệ thống chế sách Đảng Tỉnh quyền địa phương KTTN nhiều hạn chế, bất cập, gây khó khăn KTTN, biểu mặt sau: Khó khăn tiếp nhận vốn vay từ nguồn hỗ trợ Tỉnh; khó khăn thuê mặt bằng, tiếp cận đất đai; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu Thứ ba, Đảng tỉnh Bắc Ninh chưa có biện pháp cụ thể để tạo điều kiện phát huy tốt vai trò hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân Hoạt động số Hiệp hội doanh nghiệp cịn mang tính hình thức, nội dung hoạt động chưa hấp dẫn, quan thường trực nhiều hiệp hội hạn chế lực, không chuyên nghiệp có tâm lý ỷ lại vào nhà nước 4.1.2.2 Nguyên nhân Một là, tình hình giới khu vực diễn biến mau lẹ, phức tạp khó lường Hai là, bất cập, thiếu đồng chế, sách vĩ mơ từ Trung ương Thứ ba, đạo xây dựng môi trường kinh doanh bất cập định 4.2 Kinh nghiệm 23 4.2.1 Cần mạnh dạn đổi có bứt phá quán triệt chủ trương phát triển kinh tế tư nhân Trung ương phù hợp với đặc điểm địa phương Những năm 1986-2015, Đảng cho phép KTTN phát triển, thực đột phá lớn nhận thức Đảng để từ đó, Đảng khuyến khích bổ sung sửa đổi thể chế nhằm bảo đảm cho tập thể, cá thể tư nhân phát triển; đẩy mạnh sách hỗ trợ, giúp đỡ giúp thành phần kinh tế làm ăn hiệu [62; tr.417] Nắm vững chủ trương Đảng KTTN, Đảng tỉnh Bắc Ninh phân tích ưu điểm, lợi khó khăn tỉnh Bắc Ninh; từ đó, tìm đặc điểm địa phương để đề chủ trương, biện pháp phù hợp phát triển KTTN Đảng Tỉnh nhận định “khai thác nguồn lực thành phần kinh tế, vận dụng sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư nước nước ngoài” [69; tr.22], bước tiến hành CNH, HĐH, “chú trọng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu” [69;tr.21] Ngay từ sớm, Đảng Tỉnh xác định phải “vận dụng sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư nước nước ngoài” [69;tr.22] để “khai thác nguồn lực thành phần kinh tế, xây dựng sở hạ tầng” [69;tr.22] Với định hướng đó, Đảng tỉnh Bắc Ninh tạo tạo điều kiện thuận lợi cho KTTN vay vốn, giúp đỡ kỹ thuật, tiếp thị, bồi dưỡng cán bộ….[69;tr.33] Tiếp đó, Đại hội Đảng lần thứ XVI, XVII XVII có chủ trương “khuyến khích thành phần kinh tế cá thể, tư nhân đầu tư mở rộng quy mô thành lập sở sản xuất, dịch vụ” [70;tr.55] 4.2.2 Cần sáng tạo, chủ động lãnh đạo đề sách phát triển kinh tế tư nhân Trước tái lập tỉnh Bắc Ninh xuất phát từ kinh tế thấp, phát triển Khi tách tỉnh từ năm 1997 đến năm 2015, nhờ có đường lối quán chủ trương đạo thích hợp, kịp thời Đảng Tỉnh qua Nghị quyết, văn pháp quy thể chế hóa sách Đảng tỉnh Bắc Ninh, khu vực KTTN đạt thành công định như: phát triển số lượng, tăng trưởng chất lượng, đóng góp vào ngân sách địa phương, giải công ăn việc làm, đổi công nghệ sản xuất… Để đạt thành tựu có nhiều yếu tố, có vai trị vơ quan trọng sách mà Đảng tỉnh Bắc Ninh đạo ban hành nhiều lĩnh vực khác nhau, chế, sách mà Tỉnh thực sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với giai đoạn phát triển KTTN địa phương Ngồi cịn có tác động gián tiếp hàng loạt chế sách khác đến phát triển kinh tế Tỉnh sách bồi dưỡng thu hút nhân tài, sách phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, sách an sinh xã hội, cải cách hành chính… Có thể nói, khơng nắm vững quan điểm Đảng phát triển KTTN thực hóa chúng vào địa phương thơng qua chủ trương, sách kịp thời, phù hợp, mà Đảng Tỉnh sáng tạo, chủ động để đưa chủ trương, biện pháp, giải pháp linh hoạt, trước bước, nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho KTTN phát triển 4.2.3 Nhạy bén, động phát huy lợi thế, khai thác tiềm cho phát triển kinh tế tư nhân Để lãnh đạo phát triển KTTN đạt kết tích cực, Đảng Tỉnh tích cực bám sát thực tiễn, nghiên cứu, đánh giá, đưa nhận định xác tình hình, yêu cầu, điều kiện, nhân tố tác động, mạnh, hạn chế mặt, yếu tố đến phát triển KTTN Tập trung khai thác nguồn lực, tận dụng phát huy mạnh địa phương điều kiện mở cửa, Đảng Tỉnh đề chủ trương phát triển KTTN 24 Bắc Ninh tỉnh “có lịch sử lâu đời, có nhiều làng nghề với kỹ thuật tinh xảo Nhân dân lao động cần cù, thơng minh, sớm tích lũy kinh nghiệm sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhạy cảm với kinh tế thị trường” [69; 10-11] – lợi so sánh quan trọng Tỉnh Phát huy lợi địa lý thu hút đầu tư, Đảng Tỉnh đạo tiễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất năm đầu hoạt động; tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; tổ chức công tác tài chính, kế tốn; cung cấp thơng tin; hướng dẫn quản trị doanh nghiệp tư vấn pháp luật… 4.2.4 Chú trọng đạo tạo lập đồng yếu tố mang tính địn bẩy cho kinh tế tư nhân phát triển Trong trình đạo phát triển KTTN, Đảng quyền tỉnh Bắc Ninh nhận thức tầm quan trọng việc cụ thể hóa chủ trương vào đời sống thực tiễn, cách khơng ngừng hồn thiện sách quản lý vĩ mơ, ban hành, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai thực nhiệm vụ đề nhằm tạo sở pháp lý để doanh nghiệp, người dân làm ăn khu vực KTTN bình đẳng, minh bạch, cơng bằng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, đáng sản xuất kinh doanh Trong q trình xây dựng, hồn thiện chế, sách, Đảng ý tháo rỡ rào cản KTTN, hoàn thiện bảo đảm chế thực thi nghiêm minh, có hiệu pháp luật hợp đồng; không biến chế, sách hỗ trợ phát triển KTTN thành bao cấp, phục vụ “lợi ích nhóm” hình thức Đảng Tỉnh quan tâm phát triển đa dạng định chế tài chính, Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu tư - phát triển tỉnh, tổ chức tài vi mơ, tổ chức tư vấn tài chính, dịch vụ kế tốn, kiểm tốn, thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm… Trong q trình đạo phát triển KTTN, Đảng coi trọng phát huy vai trò quan, ban, ngành liên quan, trực tiếp chủ thể tham gia vào khu vực KTTN, tập trung đạo, triển khai biện pháp thúc đẩy KTTN ngày phát triển mạnh mẽ Đảng Tỉnh khơng ngừng phát huy vai trị hệ thống trị chủ thể kinh tế khu vực KTTN, làm cho hệ thống trị nhân dân tích cực xây dựng, phát triển KTTN ngày lớn mạnh, hiệu Tiểu kết chương Bắc Ninh tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi phát triển KTTN; đồng thời, có khơng khó khăn, rào cản để thành phần kinh tế phát triển cách hiệu Sau 18 năm (1997-2015) xây dựng phát triển KT- XH; có KTTN, tranh tồn cảnh kinh tế, văn hóa – xã hội tỉnh Bắc Ninh có thay đổi nhanh chóng lãnh đạo Đảng Tỉnh phát triển thành phần kinh tế có nhiều có nhiều ưu điểm Song bên cạnh ưu điểm, lãnh đạo Đảng Tỉnh KTTN khỏi số hạn chế định Ưu điểm hay nhược điểm có ngun nhân Từ ưu điểm hạn chế lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh KTTN, đúc rút số kinh nghiệm chủ yếu sau: Cần mạnh dạn đổi có bứt phá quán triệt chủ trương phát triển KTTN Trung ương phù hợp với đặc điểm địa phương; cần sáng tạo, chủ động lãnh đạo đề sách phát triển KTTN; nhạy bén, động phát huy lợi thế, khai thác tiềm cho phát triển KTTN; trọng đạo tạo lập đồng yếu tố mang tính địn bẩy cho KTTN phát triển 25 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài “Đảng tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015”, luận án đến kết luận sau: 1- Đối với phát triển kinh tế - xã hội, vai trò thành phần kinh tế khác to lớn, vai trị KTTN Do đặc điểm Việt Nam, KTTN dần nhận thức động lực quan trọng kinh tế; từ đó, khuyến khích phát triển, nên viết, nghiên cứu KTTN nói chung, KTTN Việt Nam địa phương nói riêng ngày phát triển nở rộ Xuất phát từ mục đích, yêu cầu đề tài luận án, tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan, luận án thành tựu nghiên cứu chủ yếu KTTN phương diện nội dung khoa học, phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu, góc độ tiếp cận…; đồng thời, nhận thấy số “khoảng trống” nghiên cứu Trên tinh thần đó, soi chiếu vào đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận án, kế thừa thành nhà nghiên cứu trước, luận án xác định rõ nội dung luận án tập trung giải quyết; đồng thời, kết nghiên cứu mà luận án hướng tới 2- Những năm tiến hành công đổi mới, ĐCSVN bước nhận thức rõ vai trò KTTN tổng thể kinh tế phát triển nhanh bền vững kinh tế - xã hội để từ đưa chủ trương, sách phát triển KTTN quy mô chất lượng Sau tái lập Tỉnh (1997, đứng trước thuận lợi, khó khăn yêu cầu đặt phát triển kinh tế -xã hội, Đảng tỉnh Bắc Ninh phân tích đặc điểm tình hình, tìm lợi so sánh tiềm Tỉnh, quán triệt đầy đủ chủ trương phát triển KTTN Trung ương Đảng ; từ đưa chủ trương, biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế nói chung, KTTN nói riêng Nhìn chung, quan điểm, chủ trương Đảng Tỉnh phát triển KTTN coi thành phần kinh tế phận cấu thành quan trọng kinh tế; phát triển mạnh KTTN coi vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN Tỉnh; đồng thời, coi làm cho KTTN thực trở thành động lực kinh tế Đảng Tỉnh chủ trương xóa bỏ rào cản, định kiến, tạo điều kiện để KTTN phát triển lành mạnh hướng; phát huy mặt tích cực KTTN; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để hạn chế mặt tiêu cực thành phần kinh tế Trên tảng kinh tế nhà nước đóng vai trị chủ đạo, Đảng Tỉnh chủ trương đẩy mạnh phát triển KTTN mối quan hệ chặt chẽ với thành phần kinh tế khác; đồng thời phát triển KTTN quy mô, số lượng chất lượng phát triển tất lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đặc biệt ý đến phát triển làng nghề, kinh tế trang trạng, kinh tế hộ….Nhận thức rằng, tạo lập, phát triển điều kiện thuận lợi cho KTTN phát triển yếu tố quan trọng tác động trực tiếp tới lực hoạt động sản xuất KTTN, Đảng Tỉnh khuyến khích huy động sử dụng có hiệu cao nguồn lực cho phát triển KTTN gắn với khuyến khích KTTN mở mang ngành nghề, sở sản xuất, dịch vụ có khả sử dụng nhiều lao động Có thể nói, hệ thống chủ trương tương đối hoàn chỉnh, dần hoàn thiện bước phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, góp phần quan trọng tạo đà cho KTTN phát triển hướng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KT- XH Tỉnh ngày phát triển lớn mạnh theo hướng bền vững 3- Để thực hóa chủ trương nêu trên, Đảng Tỉnh tích cực liệt đạo quyền cấp, sở ban ngành có liên quan mặt công tác, nhằm tạo điều kiện cho KTTN phát triển Các giải pháp, biện pháp, sách Đảng bộ, quyền Tỉnh đề tập trung nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tăng cường khả tiếp cận nguồn lực vật chất KTTN; hỗ trợ kinh tế tư nhân tháo gỡ khó khăn, phát triển nội lực; đồng thời, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực Để 26 sách thực đòn bẩy giúp KTTN phát triển vững chắc, Đảng bộ, quyền Tỉnh đưa biện pháp ổn định kinh tế vĩ mơ, hồn thiện chế sách thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành đơi với bảo đảm khả tiếp cận đất đai, tiếp cận, hỗ trợ vốn, tháo gỡ khó khăn cho KTTN quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, tiếp cận thị trường Bên cạnh đó, Đảng Tỉnh cịn khuyến khích KTTN áp dụng khoa học – kỹ thuật, đổi công nghệ; khuyến khích phát triển đội ngũ doanh nhân, phát triển đảng viên đơn vị KTTN; đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho KTTN bình diện nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đào tạo nghề 4- Nhìn lại tồn trình Đảng tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển KTTN năm 1997-2015, thấy lãnh đạo có ưu điểm bật nắm vững vận dụng sáng tạo, đột phá chủ trương Trung ương Đảng phát triển KTTN phù hợp với đặc điểm địa phương; đề giải pháp, biện pháp đồng thúc đẩy KTTN phát triển Bên cạnh đó, cịn có ưu điểm, thành công quan trọng quan tâm phát huy vai trò kinh tế tư nhân, trọng phát triển thành phần kinh tế ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn Tuy nhiên, cần phải thừa nhận thực tế dù có nhiều ưu điểm, thành cơng, song bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Tỉnh KTTN số hạn chế, bất cập có thời điểm chưa có nhận thức đầy đủ giá trị KTTN, đạo ban hành chế, sách cịn có lúng túng, chưa ý cách đầy đủ đến số yếu tố mang tính động lực cho KTTN phát triển Từ việc phân tích ưu điểm, hạn chế lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển KTTN năm 1997-2015, tìm nguyên nhân ưu điểm hạn chế đó, đúc rút kinh nghiệm tiêu biểu như: Mạnh dạn đổi có bứt phá quán triệt chủ trương phát triển KTTN Trung ương phù hợp với đặc điểm địa phương; sáng tạo, chủ động lãnh đạo đề sách phát triển KTTN; nhạy bén, động phát huy lợi thế, khai thác tiềm cho phát triển KTTN; trọng đạo tạo lập đồng yếu tố mang tính địn bẩy cho KTTN phát triển Những kinh nghiệm nêu giá trị phát triển KTTN tỉnh Bắc Ninh nói riêng mà cịn vận dụng phát triển KTTN nhiều địa phương khác nước nói chung 27 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thị Yến (2015), “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đổi chế, sách tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”, Tạp chí Dạy Học ngày (11), tr.40-41 Vũ Thị Yến (2019), “Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Bắc Ninh (2006-2017)- Chủ trương số kết quả”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr.114-117 Vũ Thị Yến (2019), “Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Bắc Ninh giai đoạn nay”, Tạp chí Kinh tế Dự báo (34, T12), tr.70-72 Nguyễn Thị Mai Hoa, Vũ Thị Yến (2020), “Phát triển kinh tế tư nhân (2001-2020)- Từ chủ trương đến thực tiễn”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr.70-73 Vũ Thị Yến (2020), ”Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam - Từ nhận thức tới thực tiễn (2001-2020)”, Tạp chí Ngiên cứu kinh tế Đơng Nam Á (12), tr.13-15 28 ... phát triển 25 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài ? ?Đảng tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015? ??, luận án đến kết luận sau: 1- Đối với phát triển kinh tế - xã hội, vai... chủ trương lãnh đạo phát triển KTTN từ năm 1997 đến năm 2015 - Nêu nhận xét ưu điểm, hạn chế nguyên nhân lãnh đạo Đảng tỉnh Bắc Ninh phát triển KTTN từ năm 1997- 2015; từ đúc rút số kinh nghiệm... điểm lãnh đạo ấy; từ đó, rút kinh nghiệm phục vụ Xuất phát từ góc độ tiếp cận đó, chúng tơi định chọn đề tài: ? ?Đảng tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015