Luận văn kinh tế hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP) và những ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế việt nam​

101 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐINH QUỐC THỊNH HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐINH QUỐC THỊNH HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Đinh Quốc Thịnh – học viên lớp Cao học Khoá 27 chuyên ngành Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực ĐINH QUỐC THỊNH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT ABSTRACT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, HIỆP ĐỊNH TPP/CPTPP VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1.1 Lý thuyết tỷ lệ yếu tố Heckscher – Ohlin (Lý thuyết H – O) 1.1.2 Lý thuyết vòng đời sản phẩm Raymond Vernon 1.1.3 Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia theo mơ hình kim cương Michael Porter 1.2 TỔNG QUAN CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH TPP/CPTPP 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN HIỆP ĐỊNH TPP 14 CHƯƠNG 2: NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP/CPTPP ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 26 2.1 GIAI ĐOẠN 2009 – 2018 26 2.2 GIAI ĐOẠN THÁNG ĐẦU NĂM 2019 42 2.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 49 CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT DÀNH CHO VIỆT NAM NHẰM TẬN DỤNG TỐT HƠN HIỆP ĐỊNH TPP/CPTPP 54 3.1 BỐI CẢNH KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN SẮP TỚI 54 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN SẮP TỚI 55 3.2.1 Nhóm kiến nghị dành cho quan ban ngành 55 3.2.2 Nhóm kiến nghị dành cho doanh nghiệp 61 3.2.3 Nhóm kiến nghị dành cho số lĩnh vực cụ thể 63 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC A PHỤ LỤC B PHỤ LỤC C PHỤ LỤC D DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ đầy đủ Từ viết tắt APEC ASEAN Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (AsiaPacific Economic Cooperation) Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) CNTT Công nghệ thông tin DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) FTA Hiệp đinh thương mại tự (Free Trade Agreement) GDP Tổng sản phẩm quốc gia (Gross Domestic Products) ILO Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại USD Đô-la Mỹ (United States dollar) WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng biểu Bảng 2.1 Các mục tiêu cụ thể ngành dệt may đến năm 2030 Bảng 2.2 Đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam từ nước thuộc CPTPP Vị trí (trang) 41 53 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Tên hình vẽ, đồ thị Số hiệu Hình 1.1 Hình 1.2 Tóm tắt vòng đời sản phẩm theo Raymond Vernon Lợi cạnh tranh quốc gia theo mơ hình kim cương Michael Porter Vị trí (trang) 10 Hình 2.1 Quy mô GDP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018 31 Hình 2.2 Lạm phát Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018 32 Hình 2.3 Tốc độ tăng trưởng GDP số nước giới 33 Hình 2.4 Hình 2.5 Thu nhập bình quân đầu người số nước giới Vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018 34 35 Hình 2.6 Xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018 36 Hình 2.7 Cơ cấu đối tác thương mại với Việt Nam 37 Hình 2.8 Hình 2.9 Hình 2.10 Tỷ lệ thương mại GDP Việt nam số quốc gia Xuất nhập Việt Nam tháng đầu năm 2019 kỳ 2018 Cơ cấu đối tác thương mại Việt Nam tháng 2019 kỳ 2018 38 50 50 Tốc độ tăng trưởng giao dịch thương mại Việt Hình 2.11 Nam nước Hiệp định CPTPP tháng 51 đầu năm 2019 so với kỳ năm 2018 Hình 2.12 Vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam tháng đầu năm 2019 kỳ năm 2018 52 TÓM TẮT Khởi đầu từ đất nước nghèo trải qua giai đoạn chiến tranh dài, sau 30 năm đổi phát triển, Việt Nam vươn mạnh mẽ trở thành điểm sáng phát triển kinh tế khơng khu vực mà cịn giới Để đạt bước tiến đó, Việt Nam tiến hành mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh quan hệ thương mại với quốc gia, khu vực giới Một hiệp định thương mại hệ mà Việt Nam hoàn tất việc ký kết cách thành công vào hiệu lực thời gian gần Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hay sau thay đổi thành Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) Đây hiệp định cho kiểu mẫu kỷ XXI, với hàng loạt điều khoản chặt chẽ, bao trùm lên vấn đề mà hiệp định trước khơng có Việt Nam đánh giá nước hưởng lợi nhiều từ hiệp định Cơ hội kèm với khơng thách thức rào cản, mà hiệp định quy định cụ thể, chi tiết nghiêm ngặt điều khoản, mục đích để hình thành tiêu chuẩn cho thương mại toàn cầu Việt Nam phải liên tục thay đổi, tự làm mình, chí cịn cần phải tự phá bỏ rào cản cũ, tìm hướng để đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp hiệp định Việc tham gia đàm phán đến thống chung bên khoảng thập kỷ có lẽ để lại cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý báu, từ rút yếu tố then chốt cần quan tâm để tạo thêm đổi Hiệp định thúc đẩy số thay đổi mặt sách, nhiên tác động tích cực lên kinh tế chưa rõ ràng hiệp định cần có độ trễ định Vì vậy, nghiên cứu tương lai cần có thời gian quan sát dài chờ đợi thay đổi mang tính đột phá mặt sách để có phân tích chuẩn xác rõ ràng Từ khoá: TPP, CPTPP, phát triển, thương mại, kinh tế Việt Nam ABSTRACT Begin from a poor country after a long war time, after more than 30 years of renovation and development, Vietnam has risen up and became a bright spot about development not only in regional area but also on global position In order to attain such progress, Vietnam has opened its market, actively commenced international integration, promoted commercial relationship with countries and regions all over the world One new trade agreement that Vietnam has successfully concluded and just came into effect recently is Trans-Pacific Partnership (TPP), which afterwards changed into Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) This agreement is seen as model for 21st century, with a bunch of tight provisions, covering even new issues which were not included in past ones Vietnam is appraised with most benefits from this agreement Chances will bring along challenges and barriers, as this agreement was strictly and detailedly regulated, to form a new standard for global trade Vietnam will have to continuously renew itself, even need to break its own box, find a new way to adapt to high standard of the agreement The fact that negotiation and conclusion took around a decade between members must have left many experience for Vietnam, then importance points can be drawn out for better attention for a new renovation The agreement has made some changed on policies, however, the positive impacts on the economy are not clear as the agreement needs a specific lag time Therefore, future researches should have a longer observation period as well as wait for remarkable changes in policies in order to output more precise and clearer analysis Keywords: TPP, CPTPP, development, trade, Vietnam economy Nước/Mặt hàng chủ yếu tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm Xơ, sợi dệt loại 43,425,728 40,167,990 -7.50% Hàng dệt, may 76,600,876 87,837,390 14.67% Giày dép loại 44,389,928 51,143,447 15.21% Sản phẩm gốm, sứ 9,054,702 7,243,889 -20.00% 200,430,207 150,093,996 -25.11% 330,617,327 351,736,490 6.39% Sản phẩm từ sắt thép 13,777,548 17,908,495 29.98% Kim loại thường khác sản phẩm 27,541,505 22,169,877 -19.50% 553,894,779 363,495,664 -34.37% 446,542,312 319,588,052 -28.43% 144,334,647 207,347,729 43.66% 12,664,761 9,494,944 -25.03% 131,494,584 154,469,866 17.47% Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 2,685,113 1,641,898 -38.85% Đồ chơi, dụng cụ thể thao phận 3,097,339 4,329,634 39.79% 171,917,076 166,210,112 -3.32% 1,701,059,059 2,171,631,549 27.66% Hàng thủy sản 78,394,137 84,664,747 8.00% Cà phê 45,740,031 10,247,595 -77.60% Sản phẩm từ chất dẻo 11,544,857 13,856,759 20.03% Cao su 2,776,795 4,193,901 51.03% Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 8,860,700 9,797,014 10.57% Gỗ sản phẩm gỗ 9,587,368 13,780,073 43.73% 72,856,006 93,312,025 28.08% 203,886,510 225,616,421 10.66% Thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh Sắt thép loại Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Điện thoại loại linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Dây điện dây cáp điện Phương tiện vận tải phụ tùng Hàng hóa khác MEXICO Hàng dệt, may Giày dép loại Nước/Mặt hàng chủ yếu Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 787,461,805 713,349,693 -9.41% 71,575,325 393,357,971 449.57% 94,456,897 161,732,807 71.22% Phương tiện vận tải phụ tùng 63,435,839 89,894,772 41.71% Đồ chơi, dụng cụ thể thao phận 24,111,758 32,422,628 34.47% Hàng hóa khác 226,371,030 325,405,144 43.75% NEW ZEALAND 360,912,234 404,899,740 12.19% Hàng thủy sản 13,445,395 13,617,931 1.28% Hạt điều 18,773,598 16,817,311 -10.42% Cà phê 3,428,561 1,885,784 -45.00% Quặng khoáng sản khác 2,786,910 3,598,294 29.11% Sản phẩm từ chất dẻo 8,791,974 7,048,580 -19.83% Gỗ sản phẩm gỗ 19,366,913 17,449,587 -9.90% Hàng dệt, may 15,725,285 21,822,333 38.77% Giày dép loại 20,033,172 27,680,152 38.17% 43,588,091 43,499,524 -0.20% 135,103,026 148,174,465 9.68% 23,352,908 27,445,234 17.52% 4,799,936 4,913,943 2.38% 51,716,465 70,946,603 37.18% 13,709,624,262 14,983,298,275 9.29% kiện Điện thoại loại linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Điện thoại loại linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ Hàng hóa khác NHẬT BẢN Hàng thủy sản 988,621,822 1,066,094,027 7.84% Hàng rau 72,135,879 89,660,865 24.29% Hạt điều 24,091,631 20,026,966 -16.87% Nước/Mặt hàng chủ yếu tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm Cà phê 163,567,265 124,788,003 -23.71% Hạt tiêu 11,004,776 5,456,686 -50.42% 5,038,142 1,522,799 -69.77% Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc 31,835,157 35,160,929 10.45% Thức ăn gia súc nguyên liệu 21,930,743 26,984,172 23.04% 9,288,775 13,352,625 43.75% 93,019,436 45,725,541 -50.84% Dầu thơ 151,359,562 250,981,593 65.82% Hóa chất 265,752,397 284,423,523 7.03% Sản phẩm hóa chất 79,480,569 119,298,606 50.10% Phân bón loại 2,837,518 4,202,158 48.09% Chất dẻo nguyên liệu 24,282,768 63,915,013 163.21% Sản phẩm từ chất dẻo 484,672,065 542,539,856 11.94% Cao su 13,961,600 12,889,934 -7.68% Sản phẩm từ cao su 97,721,987 105,937,154 8.41% 274,571,190 302,306,461 10.10% 45,861,838 50,814,247 10.80% 826,809,762 971,375,783 17.48% Giấy sản phẩm từ giấy 63,692,601 55,600,090 -12.71% Xơ, sợi dệt loại 57,435,439 61,506,178 7.09% 2,792,118,089 2,910,464,601 4.24% 24,866,786 26,468,185 6.44% 633,642,628 727,247,720 14.77% Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 91,884,289 93,118,401 1.34% Sản phẩm gốm, sứ 60,363,217 55,517,310 -8.03% 69,018,981 71,818,209 4.06% Đá quý, kim loại quý sản phẩm 45,174,616 43,698,404 -3.27% Sắt thép loại 43,729,228 99,672,224 127.93% 310,450,225 352,136,746 13.43% Sắn sản phẩm từ sắn Quặng khoáng sản khác Than loại Túi xách, ví,vali, mũ, ơ, dù Sản phẩm mây, tre, cói thảm Gỗ sản phẩm gỗ Hàng dệt, may Vải mành, vải kỹ thuật khác Giày dép loại Thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh Sản phẩm từ sắt thép Nước/Mặt hàng chủ yếu Kim loại thường khác sản phẩm tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 170,417,913 187,020,402 9.74% 586,715,673 753,581,344 28.44% 552,717,050 559,385,568 1.21% 86,730,360 101,045,191 16.50% 1,343,908,635 1,414,082,535 5.22% 251,581,943 224,373,728 -10.81% 1,792,741,319 1,934,018,175 7.88% Đồ chơi, dụng cụ thể thao phận 221,770,624 230,094,006 3.75% Hàng hóa khác 822,819,764 944,992,315 14.85% 2,988,659,674 2,578,363,776 -13.73% Hàng thủy sản 140,331,606 150,358,173 7.14% Hàng rau 26,907,170 31,090,743 15.55% Hạt điều 81,258,999 83,779,387 3.10% Cà phê 31,417,049 26,624,524 -15.25% Hạt tiêu 7,290,865 4,881,271 -33.05% Gạo 5,078,561 8,623,562 69.80% 16,668,167 17,610,747 5.65% 3,576,092 6,125,539 71.29% 334,152,979 53,591,083 -83.96% 20,079,955 28,695,228 42.90% Chất dẻo nguyên liệu 3,984,717 5,535,624 38.92% Sản phẩm từ chất dẻo 44,299,698 42,276,832 -4.57% 9,814,591 6,442,336 -34.36% Túi xách, ví,vali, mũ, ơ, dù 43,046,110 25,239,692 -41.37% Sản phẩm mây, tre, cói thảm 11,044,351 13,953,709 26.34% 136,976,167 108,976,369 -20.44% 23,826,965 29,640,788 24.40% Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Điện thoại loại linh kiện Máy ảnh, máy quay phim linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Dây điện dây cáp điện Phương tiện vận tải phụ tùng ÚC Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc Clanhke xi măng Dầu thô Sản phẩm hóa chất Sản phẩm từ cao su Gỗ sản phẩm gỗ Giấy sản phẩm từ giấy Nước/Mặt hàng chủ yếu tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm Hàng dệt, may 156,554,461 183,091,433 16.95% Giày dép loại 176,405,727 208,185,329 18.02% Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 10,459,113 12,108,395 15.77% Sản phẩm gốm, sứ 10,945,415 10,721,252 -2.05% 9,355,143 9,361,419 0.07% Sắt thép loại 32,701,709 22,260,652 -31.93% Sản phẩm từ sắt thép 73,189,851 80,784,773 10.38% Kim loại thường khác sản phẩm 28,197,743 29,897,408 6.03% 279,314,904 311,387,717 11.48% 612,197,755 569,567,640 -6.96% 2,462,659 2,722,995 10.57% 267,294,124 181,633,613 -32.05% Dây điện dây cáp điện 11,792,179 8,124,166 -31.11% Phương tiện vận tải phụ tùng 41,232,412 75,431,342 82.94% Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 37,591,406 32,705,443 -13.00% Đồ chơi, dụng cụ thể thao phận 23,508,680 27,894,089 18.65% Hàng hóa khác 275,702,353 169,040,503 -38.69% PERU 192,882,858 262,742,070 36.22% 7,054,231 6,771,601 -4.01% Clanhke xi măng 38,964,625 25,832,389 -33.70% Chất dẻo nguyên liệu 4,758,446 2,398,884 -49.59% Cao su 2,777,943 2,145,769 -22.76% Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 2,878,243 2,601,408 -9.62% Xơ, sợi dệt loại 8,503,132 4,205,239 -50.54% Hàng dệt, may 5,416,323 7,192,499 32.79% 42,385,532 48,459,742 14.33% Đá quý, kim loại quý sản phẩm Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Điện thoại loại linh kiện Máy ảnh, máy quay phim linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Hàng thủy sản Giày dép loại Nước/Mặt hàng chủ yếu Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 7,915,025 10,182,056 28.64% 35,870,868 110,886,897 209.13% 420,462 42,329 -89.93% Hàng hóa khác 35,938,028 41,642,295 15.87% SINGAPORE 2,333,025,470 2,500,122,804 7.16% Hàng thủy sản 84,290,567 72,362,095 -14.15% Hàng rau 21,433,694 24,447,788 14.06% Hạt điều 4,899,692 3,379,857 -31.02% Cà phê 2,673,227 2,169,349 -18.85% Hạt tiêu 5,519,133 1,759,718 -68.12% 35,884,261 36,621,116 2.05% Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc 9,438,779 9,571,347 1.40% Thức ăn gia súc nguyên liệu 2,588,937 2,485,691 -3.99% Dầu thô 72,492,051 167,114,013 130.53% Xăng dầu loại 31,501,109 78,780,954 150.09% Sản phẩm hóa chất 13,015,713 11,533,014 -11.39% Chất dẻo nguyên liệu 2,360,127 2,240,898 -5.05% Sản phẩm từ chất dẻo 13,977,939 13,831,980 -1.04% 104,282 179,072 71.72% 2,076,855 1,845,827 -11.12% Túi xách, ví,vali, mũ, ơ, dù 11,632,117 10,965,943 -5.73% Gỗ sản phẩm gỗ 16,640,363 20,230,798 21.58% Giấy sản phẩm từ giấy 29,160,112 28,169,027 -3.40% Hàng dệt, may 78,112,880 70,793,281 -9.37% Giày dép loại 52,924,441 59,588,044 12.59% Sản phẩm gốm, sứ 1,197,847 1,132,507 -5.45% 233,159,524 249,214,797 6.89% kiện Điện thoại loại linh kiện Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ Gạo Cao su Sản phẩm từ cao su Thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh Nước/Mặt hàng chủ yếu tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm Sắt thép loại 17,810,951 12,218,834 -31.40% Sản phẩm từ sắt thép 15,208,964 15,070,339 -0.91% 3,869,059 4,372,752 13.02% 421,838,415 415,808,164 -1.43% 235,485,089 210,139,415 -10.76% 297,257,714 285,444,075 -3.97% 53,440,569 63,705,036 19.21% 279,470,640 307,413,833 10.00% 3,900,047 3,987,901 2.25% 279,660,372 313,545,339 12.12% Kim loại thường khác sản phẩm Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Điện thoại loại linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác Dây điện dây cáp điện Phương tiện vận tải phụ tùng Đồ chơi, dụng cụ thể thao phận Hàng hóa khác Nguồn: Tổng Cục Hải Quan PHỤ LỤC D – Kim ngạch nhập chi tiết theo hàng hoá Việt Nam với nước thuộc CPTPP tháng đầu năm 2019 so sánh với kỳ năm 2018 Đơn vị tính: USD Nước/Mặt hàng chủ yếu BRUNEI tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 27,008,235 127,014,207 370.28% 109,041,866 - 19,250,490 10,854,880 -43.61% 7,757,745 7,117,461 -8.25% 672,011,239 652,180,266 -2.95% Hàng thủy sản 34,127,835 43,785,413 28.30% Hàng rau 6,077,207 6,097,853 0.34% Lúa mì 71,892,472 70,476,185 -1.97% Đậu tương 45,695,781 51,666,202 13.07% Thức ăn gia súc nguyên liệu 15,731,913 39,534,241 151.30% 387,238 500,781 29.32% Sản phẩm hóa chất 7,018,301 11,580,091 65.00% Dược phẩm 9,137,915 10,851,555 18.75% 50,060,859 24,966,375 -50.13% Chất dẻo nguyên liệu 9,058,357 9,339,412 3.10% Sản phẩm từ chất dẻo 1,394,621 1,401,699 0.51% Cao su 1,335,785 1,305,086 -2.30% Gỗ sản phẩm gỗ 20,346,769 21,341,897 4.89% Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 24,395,017 11,100,677 -54.50% Đá quý, kim loại quý sản phẩm 14,166,910 11,123,790 -21.48% Phế liệu sắt thép 16,056,194 14,157,673 -11.82% Sắt thép loại 723,305 1,106,490 52.98% Sản phẩm từ sắt thép 1,845,993 2,392,808 29.62% Kim loại thường khác 7,229,248 7,998,963 10.65% 6,043,568 8,817,491 45.90% Dầu thơ Hóa chất Hàng hóa khác CANADA Quặng khống sản khác Phân bón loại Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Nước/Mặt hàng chủ yếu Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 40,294,698 51,271,656 27.24% 943,783 4,626,203 390.18% 14,397,101 6,039,027 -58.05% Hàng hóa khác 273,650,368 240,698,700 -12.04% CHILE 230,393,524 218,042,877 -5.36% Hàng thủy sản 50,827,869 45,490,873 -10.50% Hàng rau 8,317,682 15,252,732 83.38% Dầu mỡ động thực vật 8,634,464 7,915,670 -8.32% Thức ăn gia súc nguyên liệu 20,533,016 6,424,039 -68.71% Gỗ sản phẩm gỗ 58,915,470 61,158,279 3.81% Phế liệu sắt thép 16,880,788 11,644,330 -31.02% Kim loại thường khác 41,486,061 37,758,860 -8.98% Hàng hóa khác 24,798,173 32,398,092 30.65% 5,542,275,811 5,408,394,797 -2.42% 5,755,108 7,564,369 31.44% 27,254,020 37,564,594 37.83% 2,439,422 3,358,964 37.70% 252,872,536 248,413,874 -1.76% Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc 26,836,856 25,998,516 -3.12% Chế phẩm thực phẩm khác 35,651,631 36,522,947 2.44% Thức ăn gia súc nguyên liệu 27,899,079 23,829,336 -14.59% Nguyên phụ liệu thuốc 2,596,937 2,258,691 -13.02% Quặng khoáng sản khác 2,510,408 2,935,176 16.92% Than loại 13,270,863 199,532 -98.50% Dầu thô 41,813,662 -100.00% 1,659,970,576 1,165,021,733 -29.82% 18,228,457 33,650,372 84.60% khác Ơ tơ nguyên loại Phương tiện vận tải khác phụ tùng MALAYSIA Hàng thủy sản Sữa sản phẩm sữa Hàng rau Dầu mỡ động thực vật Xăng dầu loại Khí đốt hóa lỏng Nước/Mặt hàng chủ yếu Sản phẩm khác từ dầu mỏ tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 74,598,460 43,758,561 -41.34% Hóa chất 198,104,255 205,447,747 3.71% Sản phẩm hóa chất 155,732,218 160,056,949 2.78% 2,707,586 4,659,010 72.07% 32,917,696 36,920,489 12.16% 6,708,493 5,596,869 -16.57% 16,886,419 15,406,304 -8.77% Chất dẻo nguyên liệu 231,368,689 231,824,022 0.20% Sản phẩm từ chất dẻo 77,026,066 80,894,831 5.02% Cao su 28,047,022 30,508,934 8.78% Sản phẩm từ cao su 45,261,188 43,297,751 -4.34% Gỗ sản phẩm gỗ 65,312,508 48,366,690 -25.95% Giấy loại 44,942,009 38,890,981 -13.46% 7,148,723 8,633,282 20.77% Xơ, sợi dệt loại 21,448,426 17,915,248 -16.47% Vải loại 74,407,657 86,688,888 16.51% Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 21,686,359 16,840,020 -22.35% 22,775,418 47,122,049 106.90% Sắt thép loại 46,783,367 172,376,137 268.46% Sản phẩm từ sắt thép 36,366,962 27,031,407 -25.67% Kim loại thường khác 256,788,409 306,068,691 19.19% 16,546,370 18,880,017 14.10% 929,324,734 1,085,388,505 16.79% 176,010,430 235,840,374 33.99% 591,377,811 573,330,459 -3.05% 30,789,289 29,412,235 -4.47% Dược phẩm Phân bón loại Chất thơm, mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh Thuốc trừ sâu nguyên liệu Sản phẩm từ giấy Thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh Sản phẩm từ kim loại thường khác Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Hàng điện gia dụng linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Dây điện dây cáp điện Nước/Mặt hàng chủ yếu Linh kiện, phụ tùng ô tô tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 24,665,874 26,560,028 7.68% 3,261,435 7,243,436 122.09% Hàng hóa khác 186,182,382 216,116,778 16.08% MEXICO 987,853,733 461,856,201 -53.25% 3,162,077 1,820,361 -42.43% Phế liệu sắt thép 290,244 -100.00% Sắt thép loại 386,954 3,931,097 915.91% 127,875,537 161,574,263 26.35% 78,519,229 100,769,028 28.34% Hàng hóa khác 777,619,692 193,761,452 -75.08% NEW ZEALAND 398,839,573 417,310,046 4.63% Sữa sản phẩm sữa 228,949,395 214,820,186 -6.17% 35,780,189 52,559,124 46.89% Sản phẩm hóa chất 1,305,678 2,198,808 68.40% Gỗ sản phẩm gỗ 43,329,017 49,084,866 13.28% 6,540,316 3,423,327 -47.66% Phế liệu sắt thép 17,703,745 20,970,831 18.45% Sắt thép loại 4,256,070 6,568,857 54.34% 244,698 - 9,085,096 11,089,317 22.06% 51,890,067 56,350,032 8.60% 13,875,315,383 14,183,909,702 2.22% Phương tiện vận tải khác phụ tùng Thức ăn gia súc nguyên liệu Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng rau Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày Kim loại thường khác Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng hóa khác NHẬT BẢN Hàng thủy sản 81,237,478 97,888,051 20.50% Sữa sản phẩm sữa 24,668,252 34,299,210 39.04% Nước/Mặt hàng chủ yếu Chế phẩm thực phẩm khác tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 17,593,916 18,921,740 7.55% 2,955,140 1,505,061 -49.07% 24,108 -100.00% Quặng khoáng sản khác 5,489,831 4,103,508 -25.25% Than loại 6,889,093 17,080,169 147.93% 8,489,368 - 30,744,098 23,518,027 -23.50% Hóa chất 289,100,534 298,310,478 3.19% Sản phẩm hóa chất 339,155,257 372,924,377 9.96% Dược phẩm 50,607,405 35,773,361 -29.31% Phân bón loại 19,519,665 20,100,536 2.98% 25,542,437 31,083,709 21.69% 22,874,195 23,393,104 2.27% Chất dẻo nguyên liệu 365,984,241 372,849,280 1.88% Sản phẩm từ chất dẻo 631,784,505 625,034,546 -1.07% 99,506,375 113,752,002 14.32% Sản phẩm từ cao su 113,055,880 108,107,815 -4.38% Gỗ sản phẩm gỗ 6,593,466 5,834,204 -11.52% 175,591,690 160,033,599 -8.86% Sản phẩm từ giấy 38,804,402 39,139,025 0.86% Xơ, sợi dệt loại 57,898,674 50,517,505 -12.75% Vải loại 540,141,518 587,559,462 8.78% Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 208,332,358 209,507,831 0.56% 96,482,580 106,413,540 10.29% 24,935,895 30,019,933 20.39% Phế liệu sắt thép 431,113,266 506,165,776 17.41% Sắt thép loại 1,177,603,868 1,024,840,899 -12.97% 428,261,142 422,033,875 -1.45% Thức ăn gia súc nguyên liệu Nguyên phụ liệu thuốc Xăng dầu loại Sản phẩm khác từ dầu mỏ Chất thơm, mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh Thuốc trừ sâu nguyên liệu Cao su Giấy loại Thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh Đá quý, kim loại quý sản phẩm Sản phẩm từ sắt thép Nước/Mặt hàng chủ yếu Kim loại thường khác tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 377,239,819 268,596,466 -28.80% 69,550,146 86,525,917 24.41% 2,939,905,062 3,191,319,893 8.55% Hàng điện gia dụng linh kiện 10,469,293 13,229,396 26.36% Điện thoại loại linh kiện 228,542,178 164,075,141 -28.21% Máy ảnh, máy quay phim linh kiện 183,261,959 113,084,054 -38.29% 3,254,850,718 3,495,392,462 7.39% Dây điện dây cáp điện 104,073,727 99,214,702 -4.67% Ơ tơ nguyên loại 45,147,925 119,701,052 165.13% Linh kiện, phụ tùng ô tô 585,679,136 550,864,062 -5.94% Phương tiện vận tải khác phụ tùng 129,356,571 93,028,221 -28.08% Hàng hóa khác 634,747,579 639,678,347 0.78% 2,724,723,062 3,360,376,213 23.33% Sữa sản phẩm sữa 21,776,027 37,262,265 71.12% Hàng rau 83,741,275 82,489,273 -1.50% 242,282,614 203,454,704 -16.03% Dầu mỡ động thực vật 5,626,194 5,282,535 -6.11% Chế phẩm thực phẩm khác 5,769,572 9,033,973 56.58% 11,474,756 19,892,226 73.36% Quặng khoáng sản khác 244,502,314 415,826,077 70.07% Than loại 582,647,095 1,196,890,965 105.42% 30,699,343 15,357,113 -49.98% Sản phẩm khác từ dầu mỏ 7,588,845 6,265,764 -17.43% Hóa chất 1,526,324 1,215,826 -20.34% Sản phẩm hóa chất 33,837,745 32,165,846 -4.94% Dược phẩm 37,183,291 43,418,890 16.77% Chất dẻo nguyên liệu 14,786,250 14,776,559 -0.07% Sản phẩm từ kim loại thường khác Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác ÚC Lúa mì Thức ăn gia súc ngun liệu Khí đốt hóa lỏng Nước/Mặt hàng chủ yếu Gỗ sản phẩm gỗ tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 3,717,638 8,234,783 121.51% 246,296,035 71,625,329 -70.92% Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 15,695,429 11,232,269 -28.44% Đá quý, kim loại quý sản phẩm 8,467,765 9,463,883 11.76% Phế liệu sắt thép 129,998,552 130,230,872 0.18% Sắt thép loại 18,635,169 30,154,739 61.82% 2,421,346 3,263,467 34.78% 452,059,983 367,927,313 -18.61% 39,960,960 34,944,629 -12.55% 484,028,541 609,966,913 26.02% PERU 71,223,739 59,026,157 -17.13% Hàng hóa khác 71,223,739 59,026,157 -17.13% SINGAPORE 3,586,448,153 2,968,601,234 -17.23% Hàng thủy sản 9,559,505 12,095,860 26.53% 101,074,245 86,752,027 -14.17% 119,966 - Dầu mỡ động thực vật 1,276,031 1,367,022 7.13% Bánh kẹo sản phẩm từ ngũ cốc 5,658,115 8,572,740 51.51% Chế phẩm thực phẩm khác 99,054,563 145,695,786 47.09% Thức ăn gia súc nguyên liệu 12,733,763 13,448,160 5.61% 3,693,983 2,738,497 -25.87% 1,328,666,779 844,114,007 -36.47% Sản phẩm khác từ dầu mỏ 188,208,018 170,448,869 -9.44% Hóa chất 183,534,684 156,889,136 -14.52% Sản phẩm hóa chất 146,720,574 136,428,582 -7.01% Nguyên phụ liệu dược phẩm 1,045,001 856,622 -18.03% Dược phẩm 6,779,843 12,152,844 79.25% Bông loại Sản phẩm từ sắt thép Kim loại thường khác Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng hóa khác Sữa sản phẩm sữa Hạt điều Quặng khoáng sản khác Xăng dầu loại Nước/Mặt hàng chủ yếu Chất thơm, mỹ phẩm chế phẩm vệ tháng 2018 tháng 2019 Tăng/giảm 204,714,683 222,412,752 8.65% 36,920,344 38,614,989 4.59% Chất dẻo nguyên liệu 250,027,028 247,676,060 -0.94% Sản phẩm từ chất dẻo 20,524,903 12,437,996 -39.40% 3,392,411 4,382,780 29.19% 119,206,816 94,081,538 -21.08% 1,054,754 1,632,774 54.80% 1,063,540 - Vải loại 3,128,102 2,459,789 -21.36% Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 1,667,085 5,893,119 253.50% Phế liệu sắt thép 33,073,846 25,705,068 -22.28% Sắt thép loại 1,887,208 1,746,342 -7.46% Sản phẩm từ sắt thép 16,785,029 17,761,643 5.82% Kim loại thường khác 14,613,667 11,127,421 -23.86% 3,504,347 2,044,290 -41.66% 395,572,745 252,478,654 -36.17% 287,585,241 306,450,127 6.56% Dây điện dây cáp điện 6,473,558 7,402,760 14.35% Phương tiện vận tải khác phụ tùng 4,465,216 1,136,769 -74.54% 93,846,066 120,412,705 28.31% sinh Thuốc trừ sâu nguyên liệu Sản phẩm từ cao su Giấy loại Sản phẩm từ giấy Bông loại Sản phẩm từ kim loại thường khác Máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác Hàng hóa khác Nguồn: Tổng Cục Hải Quan ... Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài ? ?Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam” (Sau gọi tắt ? ?Luận văn? ??) Tôi...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐINH QUỐC THỊNH HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên... gần Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hay sau thay đổi thành Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Hiệp định Đối tác xun Thái Bình Dương TPP, ký thức vào tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP) và những ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế việt nam​ , Luận văn kinh tế hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP) và những ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế việt nam​