Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tp hồ chí minh​

119 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ TUẤN DŨNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ TUẤN DŨNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp thương mại địa bàn TP Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có ng̀n gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2018 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Đỗ Tuấn Dũng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ÐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét xác định khe trống nghiên cứu Kết luận Chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 10 2.1 Khái quát hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp 10 2.1.1 Sự hình thành phát triển kiểm sốt nội 10 2.1.1.1 Giai đoạn sơ khai 10 2.1.1.2 Giai đoạn hình thành 11 2.1.1.3 Giai đoạn phát triển 11 2.1.1.4 Thời kỳ đại (thời kỳ hậu COSO – từ 1992 đến nay) 12 2.1.2 Khái niệm mục tiêu kiểm soát nội 13 2.1.3 Tính hữu hiệu kiểm soát nội 15 2.2.Khái quát COSO 2013 16 2.2.1 Môi trường kiểm soát 16 2.2.2 Đánh giá rủi ro 18 2.2.3 Hoạt động kiểm soát 20 2.2.4 Thông tin truyền thông 20 2.2.5 Hoạt động giám sát 21 2.3 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại tác động đến hệ thống kiểm soát nội đơn vị 21 Kết luận Chương 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.1 Thiết kế nghiên cứu 25 3.2 Thực phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Phương pháp thực 26 3.2.2 Thiết kế thang đo mơ hình nghiên cứu 27 3.2.3 Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát 31 3.3 Nghiên cứu định lượng 32 3.3.1 Mẫu phương pháp chọn mẫu 32 3.3.2 Thu thập liệu phương pháp lấy mẫu 32 3.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 32 3.4 Mơ hình hời quy 35 3.5 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 33 3.5.1 Mơi trường kiểm sốt 34 3.5.2 Đánh giá rủi ro 34 3.5.3 Hoạt động kiểm soát 34 3.5.4 Thông tin truyền thông 35 3.5.5 Hoạt động giam sát 35 3.5.6 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại 36 Kết luận Chương 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 38 4.1 Giới thiệu khái quát nghành thương mai doanh nghiệp thương mại 38 4.1.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại 38 4.1.2 Khái quát lĩnh vực thương mại TP Hồ Chí Minh 40 4.1.2.1 Kết thực nhiệm vụ kinh tế năm 2017 TP Hồ Chí Minh 40 4.1.2.2 Quy hoạch phát triển Ngành thương mại TP.HCM đến năm 2025 41 4.2 Thống kê mẫu khảo sát 42 4.3.Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 43 4.3.1 Phân tích đánh giá thang đo Cronbach's Alpha 43 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 45 4.3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 45 4.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 45 4.3.3 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 48 4.3.4 Kết luận phân tích mơ hình đo lường 51 4.3.5 Kiểm định giả thiết mơ hình 52 4.4 Bàn luận kết nghiên cứu 52 Kết luận Chương 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 5.2.1 Đối với nhân tố mơi trường kiểm sốt 57 5.2.1.1 Thay đổi tư rủi ro kinh doanh theo hướng tích cực 57 5.2.1.2 Chuẩn hóa mơ tả cơng việc cho vị trí cụ thể, kết hợp với tổ chức rèn luyện cập nhật kiến thức chuyên môn cách thường xuyên 58 5.2.1.3 Giảm áp lực kinh doanh hoạt động DN 59 5.2.2 Đối với nhân tố đánh giá rủi ro 59 5.2.3 Đối với nhân tố thông tin truyền thông 61 5.2.4 Đối với nhân tố đặc điểm DNTM 62 5.2.5 Đối với nhân tố hoạt động giám sát 62 5.2.6 Đối với nhân tố hoạt động kiểm soát 62 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 63 KẾT LUẬN CHUNG 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AICPA Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ COSO Uỷ ban các tổ chức đồng bảo trợ DN Doanh nghiệp DNTM Doanh nghiệp thương mại ĐGRR Đánh giá rủi ro GAO Tổng kế toán nhà nước Hoa Kỳ INTOSAI Tổ chức quốc tế các quan kiểm toán tối cao HĐGS Hoạt động giám sát HĐKS Hoạt động kiểm soát HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội KSNB Kiểm soát nội MTKS Môi trường kiểm soát QTRR Quản trị rủi ro SEC Uỷ ban chứng khoán Hoa Kỳ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTTT Thông tin truyền thông DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Thang đo các biến mơ hình nghiên cứu 27 Bảng 4.1: Thống kê ý kiến khảo sát các thang đo nghiên cứu 43 Bảng 4.2: Tổng hợp đánh giá các thang đo nghiên cứu 43 Bảng 4.3: Bảng kiểm định KMO Barlett cho biến độc lập 45 Bảng 4.4: Phương sai trích các biến độc lập 46 Bảng 4.5: Kết phân tích nhân tố EFA 46 Bảng 4.6: Hệ số KMO kiểm định Barlett cho biến phụ thuộc 48 Bảng 4.7: Phương sai trích biến phụ thuộc 48 Bảng 4.8: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình nghiên cứu 48 Bảng 4.9: Thơng số thống kê mơ hình hồi quy nằng phương pháp Enter 50 Bảng 4.10: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hời quy tuyến tính đa biến 50 Bảng 5.1: Bảng xếp thứ tự mức độ tác động theo hệ số Beta nhân tố 58 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 3.1: Sơ đờ qui trình nghiên cứu 25 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu thức 27 Sơ đờ 4.1: Q trình ln chuyển hàng hố, hoạt động thương mại 39 không trung thực, bất hợp pháp phi đạo đức nghề nghiệp Đánh giá rủi ro DNTM có xem xét mức độ rủi ro chấp ĐGRR1 nhận ảnh hưởng đến việc đạt 5 mục tiêu hoạt động DNTM có xác định rủi ro để đạt ĐGRR2 mục tiêu nhiều mức độ (mức độ toàn đơn vị, mức độ hoạt động), nhiều cấp tổ chức quy trình Quá trình đánh giá khả gian lận DN ĐGRR3 bao gồm đánh giá động áp lực, hội, thái độ ảnh hưởng đến hay gây hành vi 5 5 5 gian lận DN có thiết lập thủ tục đối chiếu định kỳ ĐGRR4 tài sản vật chất (ví dụ, tiền mặt, khoản phải thu, tài sản cố định) với sổ sách liên quan Hoạt động kiểm soát Các kiểm soát DN sử dụng thích hợp với HĐKS1 mơi trường, phức tạp, tính chất, phạm vi, đặc điểm tổ chức quy trình kinh doanh đơn vị DN có sử dụng biện pháp kiểm sốt đa dạng HĐKS2 bao gồm kiểm sốt thủ cơng tự động; kiểm sốt phịng ngừa phát DN hiểu xác định phụ thuộc HĐKS3 q trình kinh doanh, hoạt động kiểm sốt tự động kiểm soát chung CNTT KĐKS4 DN có thiết lập hoạt động kiểm sốt xây dựng dựa vào quy trình kinh doanh đến chi nhánh, cửa hàng Thông tin truyền thông DN xem xét hai nguồn liệu bên TTTT1 bên xác định liệu có liên quan để sử 5 5 5 dụng hoạt động kiểm soát nội Bản chất, số lượng, độ xác thơng TTTT2 tin truyền đạt tương xứng với chi phí bỏ hỗ trợ cho việc đạt mục tiêu DN Có tồn kênh giao tiếp ban giám đốc cấp quản lý trung gian tạo điều kiện cho họ giám TTTT3 sát kiểm soát nội DN, bao gồm vấn đề quan trọng để đánh giá rủi ro nhằm đạt mục tiêu DN DN có kênh truyền thông riêng biệt sẵn TTTT4 sàng cho khách hàng, nhà cung cấp phép họ giao tiếp trực tiếp với quản lý nhân viên khác Hoạt động giám sát DN xem xét mức độ thay đổi việc kinh HĐGS1 doanh chọn phát triển hoạt động giám sát liên tục định kỳ Cấp bậc kỹ chuyên môn HĐGS2 người thực giám sát có phù hợp với yêu cầu ngành thương mại Các khiếm khuyết truyền đạt đến HĐGS3 bên chịu trách nhiệm để đưa giải pháp khắc phục báo cáo ban giám đốc, quản lý cấp cao cần thiết Có phương pháp để truyền đạt khiếm khuyết HĐGS4 kiểm soát nội lên cấp quản lý cao 5 5 5 5 5 cần thiết Đặc điểm DNTM Do quy mô DN hầu hết DNNVV nên việc ĐĐDN1 tổ chức cơng tác kế tốn đơn giản th dịch vụ kế tốn nên ĐĐDN2 Mạng lưới phân phối lớn việc cạnh tranh cao Chi phí phát sinh q trình mua bán hàng ĐĐDN3 hóa lớn nên việc kiểm sốt chi phí có nhiều rủi ro Phương thức bán hàng phương thức ĐĐDN4 toán đa dạng nên việc theo dõi nợ phải trả, doanh thu bán hàng phức tạp có rủi ro cao Hệ thống kiểm soát nội các DNTM KSNB1 KSNB2 KSNB3 Tất nhân viên đơn vị tuân thủ nội quy, nguyên tắc đơn vị Báo cáo tài thông tin đơn vị công khai theo quy định pháp luật Các nguồn lực đơn vị sử dụng mục đích Tài sản đơn vị ln bảo đảm an tồn, KSNB4 tránh khỏi nguy rủi ro mát, biển thủ KSNB5 Các rủi ro phát sinh hoạt động mua bán, phân phối hàng hóa giảm thiểu đáng kể qua năm KSNB6 Uy tín chất lượng hàng hóa khách hàng ngày tín nhiệm Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian trả lời PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Kiểm định Cronbach's Alpha biến phụ thuộc Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 855 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted KSNB1 18.08 8.788 660 827 KSNB2 18.08 8.542 697 820 KSNB3 18.08 8.227 711 817 KSNB4 18.04 8.411 723 815 KSNB5 18.18 9.550 476 859 KSNB6 18.08 8.781 587 841 Kiểm định Cronbach's Alpha biến độc lập Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 957 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted MTKS1 33.58 36.342 830 952 MTKS2 33.60 36.546 809 953 MTKS3 33.57 36.497 818 952 MTKS4 33.55 36.793 776 954 MTKS5 33.60 36.491 800 953 MTKS6 33.56 36.932 777 954 MTKS7 33.59 36.309 824 952 MTKS8 33.57 36.486 828 952 MTKS9 MTKS10 33.58 33.57 36.190 36.648 839 815 952 953 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 883 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted ĐGRR1 10.75 4.101 764 843 ĐGRR2 10.76 3.979 730 856 ĐGRR3 10.75 4.245 715 861 ĐGRR4 10.78 3.888 774 838 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 892 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted HĐKS1 12.23 3.962 672 893 HĐKS2 12.11 3.438 841 830 HĐKS3 12.18 3.930 675 892 HĐKS4 12.11 3.401 867 819 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 854 Item-Total Statistics TTTT1 TTTT2 TTTT3 TTTT4 Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 11.48 3.783 628 844 11.38 4.020 591 856 11.27 3.503 792 773 11.28 3.538 783 777 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 946 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted HĐGS1 10.39 4.164 847 937 HĐGS2 10.48 3.827 876 928 HĐGS3 10.41 4.080 886 926 HĐGS4 10.45 3.869 879 927 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 821 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DDDN1 10.77 3.057 749 727 DDDN2 10.78 3.007 772 716 DDDN3 10.84 3.252 543 825 DDDN4 10.78 3.410 537 823 Phân tích nhân tố khám phá EFA Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .835 490.028 15 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Componen % of Cumulative % of Cumulative t Total Variance % Total Variance % 3.501 58.346 58.346 3.501 58.346 58.346 935 15.586 73.933 537 8.955 82.888 393 6.554 89.441 377 6.286 95.727 256 4.273 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .759 5078.555 435 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Loadings Compon % of Cumulati % of Cumulati % of Cumulati ent Total Variance ve % Total Variance ve % Total Variance ve % 7.948 26.493 26.493 7.948 26.493 26.493 7.266 24.221 24.221 4.274 14.248 40.741 4.274 14.248 40.741 3.485 11.617 35.838 3.321 11.068 51.809 3.321 11.068 51.809 3.072 10.241 46.078 2.962 9.874 61.683 2.962 9.874 61.683 3.042 10.141 56.219 1.998 6.660 68.343 1.998 6.660 68.343 2.833 9.444 65.664 1.888 6.293 74.636 1.888 6.293 979 3.262 77.898 756 2.519 80.417 669 2.229 82.646 10 592 1.973 84.619 11 571 1.903 86.522 12 487 1.625 88.147 13 470 1.568 89.715 14 407 1.358 91.072 15 388 1.293 92.365 16 350 1.167 93.532 17 325 1.082 94.614 18 275 917 95.530 19 239 797 96.327 20 164 546 96.873 21 149 497 97.370 22 137 455 97.825 23 128 428 98.253 24 117 390 98.643 25 109 365 99.008 26 081 271 99.279 27 079 263 99.542 28 057 191 99.733 29 042 141 99.874 30 038 126 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 74.636 2.692 8.972 Rotated Component Matrixa Component 74.636 MTKS9 870 MTKS3 859 MTKS8 856 MTKS10 854 MTKS1 853 MTKS7 851 MTKS2 836 MTKS5 831 MTKS6 820 MTKS4 816 HĐGS3 926 HĐGS4 916 HĐGS2 916 HĐGS1 905 HĐKS4 922 HĐKS2 905 HĐKS1 804 HĐKS3 774 ĐGRR4 864 ĐGRR1 847 ĐGRR2 831 ĐGRR3 825 TTTT3 TTTT4 TTTT1 TTTT2 DDDN2 DDDN1 DDDN4 DDDN3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .909 876 776 676 896 893 694 683 Phân tích hồi quy đa biến Mod R R Model Summaryb Adjusted Std Error Change Statistics Durbin- el Square R Square of the F Watson Estimate R Square Chang Sig F Change e df1 df2 Change a 806 599 582 41896 499 29.526 178 000 1.940 a Predictors: (Constant), DDDN, MTKS, HĐGS, HĐKS, ĐGRR, TTTT b Dependent Variable: KSNB Unstandardized Coefficients Std B Error Model (Consta -.685 334 nt) MTKS 265 048 ĐGRR 223 050 HĐKS 122 052 TTTT 207 053 HĐGS 153 049 DDDN 196 057 a Dependent Variable: KSNB Phân tích hệ số tương quan Coefficientsa Standardi zed Coefficie nts Beta 305 252 131 223 173 195 t Sig 95.0% Confidence Collinearity Interval for B Statistics Lower Upper Toleran Bound Bound ce VIF -2.049 042 -1.345 -.025 5.547 4.414 2.332 3.900 3.136 3.437 000 000 021 000 002 001 171 123 019 102 057 084 359 322 225 312 249 309 933 866 886 858 923 876 1.072 1.155 1.129 1.166 1.084 1.142 KSNB Correlations MTKS ĐGRR KSNB Pearson 535** 518** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 185 185 185 MTKS Pearson 435** 098 Correlation Sig (2-tailed) 000 184 N 185 185 185 ĐGRR Pearson 418** 098 Correlation Sig (2-tailed) 000 184 N 185 185 185 HĐKS Pearson 307** 158* 050 Correlation Sig (2-tailed) 000 032 502 N 185 185 185 TTTT Pearson 409** 176* 155* Correlation Sig (2-tailed) 000 017 035 N 185 185 185 HĐGS Pearson 327** 172* 209** Correlation Sig (2-tailed) 000 019 004 N 185 185 185 DDDN Pearson 374** 078 301** Correlation Sig (2-tailed) 000 290 000 N 185 185 185 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) HĐKS HĐGS TTTT DDDN 507** 509** 527** 574** 000 185 000 185 000 185 000 185 158* 176* 172* 078 032 185 017 185 019 185 290 185 050 155* 209** 301** 502 185 035 185 004 185 000 185 298** 132 129 185 000 185 073 185 081 185 298** 067 216** 000 185 185 361 185 003 185 132 067 083 073 185 361 185 185 260 185 129 216** 083 081 185 003 185 260 185 185 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ TUẤN DŨNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên... nghiên cứu trên, cần trả lời câu hỏi sau: (1) Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu HTKSNB DNTM địa bàn TP. HCM? (2) Mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến tính hữu hiệu HTKSNB DNTM địa bàn TP. HCM... bàn TP. HCM 3 2.2.Mục tiêu cụ thể: (1) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu HTSNB DNTM địa bàn TP. HCM (2) Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu HTKSNB DNTM địa bàn TP. HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tp hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tp hồ chí minh​

Mục lục