Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tp hồ chí minh​

158 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ QUÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ QUÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ THANH HẢI TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp xây lắp địa bàn Tp.Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn khoa học Ts Trần Thị Thanh Hải Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố nghiên cứu Những nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác ghi nguồn trích dẫn tham chiếu rõ ràng danh mục tài liệu tham khảo Tp Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Quà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU - 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Câu hỏi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài - Đóng góp đề tài - Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu nƣớc - 1.1.1 Các nghiên cứu tiêu chí ảnh hƣởng đến lựa chọn phần mềm kế toán 1.1.2 Các nghiên cứu giá trị nhận thức, hài lòng khách hàng với phần mềm kế tốn cơng nghệ thơng tin - 1.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 14 1.2.1 Các nghiên cứu tiêu chí, nhân tố ảnh hƣởng đến lựa chọn phần mềm kế toán 15 1.2.2 Nghiên cứu hài lịng khách hàng phần mềm kế tốn - 19 1.3 Nhận xét nghiên cứu trƣớc xác định khe hổng nghiên cứu - 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG - 25 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 26 2.1 Tổng quan phần mềm kế toán 26 2.1.1 Khái niệm phần mềm kế toán - 26 2.1.2 Cơ chế hoạt động phần mềm kế toán - 27 2.1.3 Phân loại phần mềm kế toán - 28 2.1.4 Lợi ích việc ứng dụng phần mềm kế toán 29 2.1.5 Các tiêu chuẩn điều kiện phần mềm kế toán - 30 2.1.6 Giới thiệu số phần mềm, ƣu, nhƣợc điểm phần mềm nƣớc 31 2.2 Phần mềm kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp 32 2.2.1 Khái quát doanh nghiệp xây lắp 32 2.2.2 Các tiêu chí lựa chọn phần mềm kế tốn 36 2.3 Các lý thuyết có liên quan - 40 2.3.1 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM - 40 2.3.2 Lý thuyết hành vi dự định (TPB) - 42 2.3.3 Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) - 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG - 46 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 47 3.1 Thiết kế nghiên cứu - 47 3.2 Quy trình nghiên cứu 47 3.3 Giả thuyết nghiên cứu, mơ hình nghiên cứu thang đo nháp 49 3.3.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 49 3.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất - 54 3.3.3 Thang đo nháp 56 3.4 Nghiên cứu sơ (Định tính) 59 3.4.1 Thiết kế nghiên cứu 59 3.4.2 Kết nghiên cứu định tính thang đo hiệu chỉnh - 60 3.5 Nghiên cứu thức (định lƣợng) - 63 3.5.1 Mẫu nghiên cứu định lƣợng - 63 3.5.1.1 Phương pháp chọn mẫu - 63 3.5.1.2 Cỡ mẫu 64 3.5.1.3 Công cụ phương pháp thu thập liệu 64 3.5.1.4 Xử lý phân tích liệu 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG - 68 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 69 4.1 Kết thống kê mô tả - 69 4.2 Kết kiểm định đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha - 70 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 75 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 76 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc 78 4.4 Phân tích hồi quy - 79 4.4.1 Phân tích tƣơng quan - 79 4.4.2 Phân tích hồi quy - 81 4.4.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu - 84 4.4.4 Dị tìm vi phạm giả định cần thiết phân tích hồi quy tuyến tính - 86 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu - 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG - 93 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 94 5.1 Kết luận 94 5.2 Hàm ý sách 95 5.2.1 Hàm ý sách doanh nghiệp xây lắp 95 5.2.2 Hàm ý sách công ty cung cấp phần mềm - 97 5.3 Hạn chế luận văn hƣớng nghiên cứu 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTC: Bộ tài CNTT: Cơng nghệ thơng tin DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa EFA (Exploratory Factor Analysis): Phân tích nhân tố khám phá H (Hypotheses): Giả thuyết PMKT: Phần mềm kế toán SPSS (Statistical package for the social sciences): Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội TAM: Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TPB: Lý thuyết hành vi dự định TP: Thành phố TT: Thông tư UTAUT: Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ DANH MỤC HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Davis et.al (1989)) 41 Hình 2.2 Lý thuyết hành vi dự định (Ajzen,1991) 42 Hình 2.3: Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (Venkatesh et al, 2003) 44 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu đề tài 48 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 55 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 86 Hình 4.2 Đồ thị phân tán phần dư 87 Hình 4.3 Biểu đồ tần số Histogram 87 Hình 4.4 Phân phối phần dư quan sát 88 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Trang Bảng 1.1 Tổng hợp cơng trình nghiên cứu nước ngồi 11 Bảng 1.2 Tổng hợp cơng trình nghiên cứu nước 20 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp thang đo nháp 56 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp thang đo hiệu chỉnh sau nghiên cứu định 60 tính Bảng 4.1 Thống kê thơng tin mẫu khảo sát Bảng 4.2 Kết kiểm định chất lượng thang đo nhân tố yêu cầu người dùng Bảng 4.3 Kết kiểm định chất lượng thang đo nhân tố tính phần mềm Bảng 4.4 Kết kiểm định chất lượng thang đo nhân tố chuyên môn nhân viên nhà cung cấp Bảng 4.5 Kết kiểm định chất lượng thang đo nhân tố môi trường CNTT sở hạ tầng Bảng 4.6 Kết kiểm định chất lượng thang đo nhân tố độ tin cậy 69 70 71 72 72 73 nhà cung cấp phần mềm Bảng 4.7 Kết kiểm định chất lượng thang đo nhân tố giá phí phần mềm 74 Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng Hưng Phước Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Thái An Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Ánh Dương Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Cổng Vàng Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Khang Hưng 1 70 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Châu Thành 71 72 73 74 Công Ty TNHH Xây Dựng Lâm Trọng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kỹ Thuật Tuấn Đức Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Nhân Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Kiến & Ong 1 1 65 66 67 68 69 1 79 80 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ (Takco) Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Lộc Gia Quân Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Á Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Hiếu Cường Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gịn Cơng Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Vạn Tường 81 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đức Trình 82 84 Công Ty TNHH Xây Dựng Hồng Trúc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hiệp Hiển Vinh Cơng Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Trí Khơi 85 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Vật Tư (C&T) 75 76 77 78 83 86 87 88 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hưng Thiên Phát Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Ngũ Thường Công Ty TNHH Môi Trường Vạn Tường 1 1 1 1 89 Công Ty TNHH Thảo Quân 90 Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Phong Phú A 91 Công Ty TNHH Thương Mại Kiến Bạc Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Sài Gịn Cơng Ty TNHH MTV Xây Dựng Miền Đất Việt Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Phong Việt Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhà Phố Trẻ Công Ty TNHH Xây Dựng H&H 801 Công Ty TNHH Vip Homes Cơng Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Thanh Hương Phát Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Phát Thành Công Ty TNHH ĐTXL TMDV Hiệp Phúc Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Nhật Nam Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Sen Việt Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Phát Triển Đầu Tư Đất Việt Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Ngọc Hoàng 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Cơng Nghệ Xây Dựng Sài Gịn Cơng Ty Cổ Phần TPS Thành Phong CTCP Tập đồn Đầu tư Địa ốc No Va Tổng cộng 1 1 1 1 1 1 10 214 PHỤ LỤC 06 – KẾT QUẢ CHI TIẾT SPSS Phụ lục 6.1 – Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho thang đo biến độc lập biến phụ thuộc  Nhân tố Yêu cầu ngƣời dùng (YC) Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 750 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted YC1 15.19 11.348 628 667 YC2 15.21 11.047 607 672 YC3 15.00 15.042 073 853 YC4 15.26 10.016 760 609 YC5 15.32 10.886 613 669 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted YC1 11.20 9.276 688 816 YC2 11.21 9.106 643 834 YC4 11.27 8.196 797 768 YC5 11.33 8.925 655 830  Nhân tố Các tính phần mềm (TN) Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 868 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Cronbach's Scale Mean if if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Item Deleted TN1 29.79 44.329 670 847 TN2 29.95 44.406 630 851 TN3 29.82 43.708 716 843 TN4 29.63 44.742 724 843 TN5 29.90 43.661 676 846 TN6 29.59 44.139 729 842 TN7 30.07 49.900 212 896 TN8 29.69 44.862 724 844 TN9 29.94 47.607 475 864 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 896 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TN1 26.31 38.385 686 882 TN2 26.48 38.316 655 885 TN3 26.35 37.824 730 878 TN4 26.15 39.145 711 880 TN5 26.43 37.673 698 881 TN6 26.12 38.295 739 877 TN8 26.22 39.027 730 878 TN9 26.47 41.518 484 900  Nhân tố Chuyên môn nhân viên nhà cung cấp (CM) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 832 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted CM1 7.28 5.093 729 730 CM2 7.26 5.809 682 779 CM3 7.28 5.534 668 790  Nhân tố Môi trƣờng CNTT sở hạ tầng (CS) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 870 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted CS1 7.20 5.248 795 775 CS2 7.14 5.833 672 885 CS3 7.19 5.245 788 781  Nhân tố Độ tin cậy nhà cung cấp phần mềm (TC) Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 676 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 Scale Mean if Item Deleted 15.60 15.66 15.41 15.61 15.41 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 8.401 535 579 8.198 557 568 8.383 572 565 10.747 045 808 8.347 599 555 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 808 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TC1 11.79 6.508 589 777 TC2 11.85 6.309 615 765 TC3 11.59 6.411 649 749 TC5 11.60 6.495 650 749  Nhân tố Giá phí phần mềm (GP) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 830 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted GP1 11.31 7.446 692 770 GP2 10.70 7.403 605 814 GP3 10.66 7.484 664 783 GP4 11.35 8.105 689 777  Nhân tố Dịch vụ sau bán hàng (DV) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 854 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted DV1 7.83 12.206 731 799 DV2 7.99 12.455 702 811 DV3 7.88 12.930 637 838 DV4 7.95 12.270 712 807  Nhân tố lựa chọn phần mềm (LC) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 856 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted LC1 11.58 7.192 785 781 LC2 11.63 7.642 642 840 LC3 11.66 7.381 681 824 LC4 11.61 7.384 691 819 Phụ lục 6.2 – Phân tích nhân tố EFA cho nhóm biến độc lập biến phụ thuộc  Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 867 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 3459.563 Sphericity df 435 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Rotation Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Squared Loadings Com % of % of Cumul % of Cumul pone Varian Cumulat Varianc ative Varian ative nt Total ce ive % Total e % Total ce % 8.652 28.841 28.841 8.652 28.841 28.841 4.689 15.631 15.631 3.266 10.886 39.728 3.266 10.886 39.728 2.851 9.504 25.135 2.270 7.565 47.293 2.270 7.565 47.293 2.837 9.458 34.593 2.134 7.112 54.405 2.134 7.112 54.405 2.798 9.325 43.918 1.667 5.555 59.960 1.667 5.555 59.960 2.677 8.924 52.842 1.474 4.912 64.872 1.474 4.912 64.872 2.462 8.207 61.049 1.164 3.880 68.752 1.164 3.880 68.752 2.311 7.702 68.752 809 2.696 71.448 743 2.477 73.925 10 683 2.277 76.202 11 589 1.964 78.166 12 576 1.920 80.086 13 542 1.808 81.894 14 506 1.685 83.580 15 490 1.632 85.212 16 435 1.450 86.662 17 408 1.361 88.023 18 395 1.318 89.341 19 385 1.283 90.624 20 368 1.225 91.849 21 329 1.097 92.945 22 316 1.055 94.000 23 302 1.007 95.007 24 282 940 95.947 25 272 908 96.855 26 235 783 97.638 27 219 729 98.367 28 192 639 99.006 29 178 594 99.600 30 120 400 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TN5 774 TN1 768 TN3 761 TN8 754 TN2 720 TN6 680 TN4 627 TN9 571 DV1 862 DV4 823 DV2 820 DV3 799 TC3 763 TC5 763 TC1 716 TC2 668 YC1 829 YC4 795 YC5 734 YC2 667 GP2 776 GP4 733 GP1 696 GP3 684 CS1 879 CS3 868 CS2 781 CM1 CM3 CM2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  877 848 825 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .806 381.860 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Compone % of Cumulative % of Cumulative nt Total Variance % Total Variance % 2.800 70.008 70.008 2.800 70.008 70.008 510 12.739 82.747 412 10.306 93.053 278 6.947 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component LC1 LC4 LC3 LC2 892 831 826 796 Phụ lục 6.3 – Kết phân tích tƣơng quan Pearson Correlations TN CM CS YC YC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CM Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CS Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N GP Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N LC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TC GP DV 382** 196** 348** 359** 584** 214 382** 000 214 000 214 004 214 214 196** 180** 008 214 214 348** 366** 124 000 214 000 214 071 214 000 214 000 214 000 214 001 214 000 214 000 214 124 651** 071 214 000 214 -.074 664** 279 214 000 214 124 225** 196** 052 272** 071 214 451 214 001 214 004 214 320** 344** 214 359** 554** 225** 320** 000 214 000 214 180** 366** 554** 486** 008 214 004 214 000 214 LC 000 214 000 214 000 214 392** 214 000 214 584** 486** 196** 344** 392** 000 214 000 214 004 214 000 214 000 214 124 -.074 052 -.128 071 214 279 214 451 214 061 214 000 214 -.128 360** 061 214 000 214 -.048 556** 483 214 000 214 097 662** 214 159 214 000 214 -.048 097 143* 483 214 159 214 214 036 214 651** 664** 272** 360** 556** 662** 143* 036 214 214 000 214 000 214 000 214 000 214 000 214 000 214 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Phụ lục 6.4 – Kết phân tích hồi quy Model Summaryb Change Statistics Std Error R M R Adjust of the Square F Sig F od Squa ed R Estima Chang Chan Chang Durbinel R re Square te e ge df1 df2 e Watson 837 68.7 690 49298 700 206 000 2.106 a 700 91 a Predictors: (Constant), DV, TC, CM, CS, YC, TN, GP b Dependent Variable: LC ANOVAa Sum of Mean Model Squares df Square F Sig Regression 117.029 16.718 68.791 000b Residual 50.065 206 243 Total 167.093 213 a Dependent Variable: LC b Predictors: (Constant), DV, TC, CM, CS, YC, TN, GP Coefficientsa Standardiz ed Unstandardized Coefficien Collinearity Coefficients ts Statistics Std Toleran Model B Error Beta t Sig ce VIF (Consta -.386 218 -1.769 078 nt) YC 272 045 298 6.089 000 607 1.648 TN 348 050 347 6.951 000 585 1.710 CM 051 031 064 1.628 105 928 1.078 CS 005 TC 167 GP 230 DV 088 a Dependent Variable: LC 034 051 050 030 007 154 233 114 159 3.244 4.572 2.897 874 001 000 004 777 645 562 931 1.286 1.551 1.781 1.074 Lần Model Summaryb Std Change Statistics Error of R Adjuste the R F Mo Squa dR Estimat Square Chan Sig F Durbindel R re Square e Change ge df1 df2 Change Watson 95.45 835a 696 689 49380 696 208 000 2.113 a Predictors: (Constant), DV, TC, YC, TN, GP b Dependent Variable: LC ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square F Sig Regression 116.376 23.275 95.454 000b Residual 50.718 208 244 Total 167.093 213 a Dependent Variable: LC b Predictors: (Constant), DV, TC, YC, TN, GP Coefficientsa Model (Consta nt) YC Unstandardized Coefficients Std B Error -.285 207 278 044 Standardi zed Coefficie nts Beta 305 t Sig -1.375 171 6.325 000 Collinearity Statistics Tolera nce VIF 628 1.592 TN 351 TC 178 GP 235 DV 090 a Dependent Variable: LC Charts 050 051 050 030 350 165 238 116 7.081 3.501 4.696 2.982 000 001 000 003 597 661 569 958 1.675 1.513 1.757 1.043 ... 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp xây lắp Tp Hồ Chí Minh? Câu hỏi thứ 2: Mức độ tác động nhân tố đến lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp xây lắp Tp Hồ Chí. .. tài: ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp xây lắp địa bàn Tp Hồ Chí Minh” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ QUÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tp hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tp hồ chí minh​

Mục lục

Xem thêm