Luận văn kinh tế ảnh hưởng của thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc thông qua sự gắn kết của tổ chức trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở thành phố cà mau​

126 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM NGUYỄN THỦY TIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC THÔNG QUA SỰ GẮN KẾT CỦA TỔ CHỨC – TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN Ở THÀNH PHỐ CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM NGUYỄN THỦY TIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC THÔNG QUA SỰ GẮN KẾT CỦA TỔ CHỨC – TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN Ở THÀNH PHỐ CÀ MAU Chuyên ngành: Quản trị kinh koanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích Châm TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng với giúp đỡ Giảng viên hướng dẫn sở tham khảo tài liệu ngồi nước Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác TP.Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……năm……… Tác giả Phạm Nguyễn Thủy Tiên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẲNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm mơ hình 2.1.1 Thương hiệu nhà tuyển dụng 2.1.2 Sự gắn kết với tổ chức 10 2.1.3 Ý định nghỉ việc nhân viên 11 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành xuất thủy sản 11 2.2 Các nghiên cứu liên quan 15 2.2.1 Mối quan hệ thương hiệu nhà tuyển dụng gắn kết tổ chức 15 2.2.2 Mối quan hệ gắn kết tổ chức ý định nghỉ việc nhân viên 18 2.2.3 Mối quan hệ thương hiệu nhà tuyển dụng, gắn kết tổ chức ý định nghỉ việc nhân viên 21 2.3 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 22 2.3.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 22 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu cho mơ hình 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 27 3.2 Xây dựng thang đo 28 3.2.1 Thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng 30 3.2.2 Thang đo gắn kết tổ chức 33 3.2.3 Thang đo ý định nghỉ việc 35 3.3 Chọn mẫu 35 3.4 Thiết kế bảng câu hỏi 36 3.5 Phương pháp thu thập liệu 36 3.6 Phương pháp xử lý phân tích liệu 36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 39 4.2 Đánh giá kiểm định mô hình nghiên cứu giả thiết 40 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 42 4.2.2 Phân tích khám phá nhân tố EFA 45 4.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 47 4.2.4 Kiểm định mơ hình cấu trúc phương trình tuyến tính SEM giả thuyết 53 4.2.5 Ước lượng mơ hình Boostrap 55 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 60 5.1 Tóm tắt nghiên cứu 60 5.2 Một số kết luận ý nghĩa 62 5.3 Đề xuất hàm ý quản trị 63 5.4 Hạn chế gợi ý hướng nghiên cứu cho tương lai 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT ASXH : An sinh xã hội CNTT : Công nghệ thông tin CPTPP : Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương CP : Cổ phần ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long EU : Liên minh Châu Âu EVFTA : Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU HR : Nguồn nhân lực TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP Cà Mau : Thành Phố Cà Mau VASEP : Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam VFS : Vietfish Securities – Công ty cố phần chứng khoán Nhất Việt XNK : Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách 10 doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam tháng đầu năm 2018 2019 13 Bảng 2.2: Bảng tổng kết thang đo có liên quan nghiên cứu 22 Bảng 3.1: Thang đo thích thú với cơng việc thương hiệu nhà tuyển dụng 30 Bảng 3.2: Thang đo mối quan hệ đồng nghiệp thương hiệu nhà tuyển dụng 31 Bảng 3.3: Thang đo sách đãi ngộ thương hiệu nhà tuyển dụng 31 Bảng 3.4: Thang đo hội phát triển nghề nghiệp thương hiệu nhà tuyển dụng 32 Bảng 3.5: Thang đo hội ứng dụng kiến thức thương hiệu nhà tuyển dụng 33 Bảng 3.7: Thang đo ý định nghỉ việc 35 Bảng 4.1: Thông tin tổng quát đối tượng mẫu nghiên cứu 39 Bảng 4.2: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 42 Bảng 4.3: Ma trận xoay nhân tố kết kiểm định EFA với biến độc lập 46 Bảng 4.4: Ma trận xoay nhân tố kết kiểm định EFA với biến phụ thuộc 47 Bảng 4.5: Thống kê số tiêu chí cần đề đánh giá CFA 52 Bảng 4.6: Kết ước lượng hiệp phương sai biến 53 Bảng 4.7: Kết kiểm định giả thuyết mô hình (chuẩn hóa) 55 Bảng 4.8: Kết kiểm định Boostrap, N= 500 55 Bảng 5.1: Đánh giá thích thú với công việc thương hiệu nhà tuyển dụng 64 Bảng 5.2: Đánh giá sách đãi ngộ thương hiệu nhà tuyển dụng 66 Bảng 5.3: Đánh giá hội ứng dụng kiến thức thương hiệu nhà tuyển dụng 68 32 ,131 ,409 32 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component SGK8 ,687 SGK3 ,678 SGK5 ,658 SGK11 ,647 SGK9 ,628 SGK1 ,624 SGK12 ,619 SGK2 ,610 SGK6 ,602 SGK4 ,598 SGK10 ,521 MQH1 ,866 MQH3 ,866 MQH2 ,853 MQH4 ,750 MQH5 ,655 PNN3 ,863 PNN2 ,837 PNN4 ,766 PNN1 ,765 PNN5 ,614 UKT2 ,832 UKT4 ,775 UKT3 ,750 UKT1 ,743 STT1 ,764 STT2 ,719 STT4 ,657 STT3 ,585 CDN5 ,775 CDN1 ,748 CDN4 ,734 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,131 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,695 239,351 Bartlett's Test of Sphericity 202.798 3 ,000 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2,163 72,087 72,087 ,501 16,697 88,784 ,336 11,216 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YNV1 ,882 YNV3 ,851 YNV2 ,813 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2,163 % of Variance 72,087 Cumulative % 72,087 PL2.4 CFA (chung cho tất biến) Chạy CFA cho mô hình đo lường tới hạn (chuẩn hóa) lần Standardized Regression Weights: (Group number – Default model) SGK11 SGK1 SGK2 SGK3 SGK9 SGK10 SGK5 SGK4 MQH3 MQH1 MQH2 MQH4 MQH5 PNN3 PNN2 PNN4 PNN1 PNN5 CDN5 CDN4 CDN1 UKT2 UKT4 UKT3 UKT1 STT1 STT2 STT4 STT3 YNV1 YNV2 YNV3 SGK12 SGK8 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK MQH MQH MQH MQH MQH PNN PNN PNN PNN PNN CDN CDN CDN UKT UKT UKT UKT STT STT STT STT YNV YNV YNV SGK SGK Estimate ,785 ,789 ,648 ,675 ,739 ,716 ,700 ,602 ,896 ,872 ,830 ,720 ,637 ,849 ,863 ,659 ,878 ,701 ,681 ,922 ,682 ,745 ,887 ,854 ,790 ,787 ,839 ,836 ,852 ,834 ,626 ,812 ,567 ,549 Sử dụng số liệu để tính độ tin cậy λ λ^2 1-λ^2 SGK11 < - SGK 0,785 0,616225 0,383775 SGK1 < - SGK 0,789 0,622521 0,377479 SGK2 < - SGK 0,648 0,419904 0,580096 SGK3 < - SGK 0,675 0,455625 0,544375 SGK9 < - SGK 0,739 0,546121 0,453879 SGK10 < - SGK 0,716 0,512656 0,487344 SGK5 < - SGK 0,7 0,49 0,51 SGK4 < - SGK 0,602 0,362404 0,637596 SGK12 < - SGK 0,567 0,321489 0,678511 SGK8 < - SGK 0,549 0,301401 0,698599 MQH3 < - MQH 0,896 0,802816 0,197184 MQH1 < - MQH 0,872 0,760384 0,239616 MQH2 < - MQH 0,83 0,6889 0,3111 MQH4 < - MQH 0,72 0,5184 0,4816 MQH5 < - MQH 0,637 0,405769 0,594231 PNN3 < - PNN 0,849 0,720801 0,279199 PNN2 < - PNN 0,863 0,744769 0,255231 PNN4 < - PNN 0,659 0,434281 0,565719 PNN1 < - PNN 0,878 0,770884 0,229116 PNN5 < - PNN 0,701 0,491401 0,508599 CDN5 < - CDN 0,681 0,463761 0,536239 CDN4 < - CDN 0,922 0,850084 0,149916 CDN1 < - CDN 0,682 0,465124 0,534876 UKT2 < - UKT 0,745 0,555025 0,444975 UKT4 < - UKT 0,887 0,786769 0,213231 UKT3 < - UKT 0,854 0,729316 0,270684 UKT1 < - UKT 0,79 0,6241 0,3759 STT1 < - STT 0,787 0,619369 0,380631 Độ tin cậy tổng hợp (ρc) Phương sai trích (ρvc) 0,895444 0,464835 0,895582 0,635254 0,89462 0,632427 0,810465 0,59299 0,891601 0,673803 0,897674 0,687023 STT2 < - STT 0,839 0,703921 0,296079 STT4 < - STT 0,836 0,698896 0,301104 STT3 < - STT 0,852 0,725904 0,274096 YNV1 < - YNV 0,834 0,695556 0,304444 YNV2 < - YNV 0,626 0,391876 0,608124 YNV3 < - YNV 0,812 0,659344 0,340656 0,804648 Chạy CFA cho mơ hình đo lường tới hạn (chuẩn hóa) lần Chạy CFA cho mơ hình đo lường tới hạn (chuẩn hóa) lần cuối CMIN Model Default model Saturated model Independence model Baseline Comparisons NPAR CMIN DF P CMIN/DF 86 528 32 880,211 ,000 5469,010 442 496 ,000 1,991 ,000 11,026 0,582259 Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 ,077 ,000 ,517 ,811 1,000 ,185 ,774 ,679 ,132 ,173 CFI ,077 ,000 ,517 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE ,064 ,058 ,071 ,000 ,205 ,200 ,210 ,000 Standardized Regression Weights: (Group number – Default model) Estimate SGK11 SGK1 SGK2 SGK3 SGK9 SGK10 SGK5 SGK4 MQH3 MQH1 MQH2 MQH4 MQH5 PNN3 PNN2 PNN4 PNN1 PNN5 CDN5 CDN4 CDN1 UKT2 UKT4 UKT3 UKT1 STT1 STT2 STT4 STT3 YNV1 YNV2 YNV3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK MQH MQH MQH MQH MQH PNN PNN PNN PNN PNN CDN CDN CDN UKT UKT UKT UKT STT STT STT STT YNV YNV YNV ,777 ,800 ,651 ,668 ,740 ,722 ,699 ,591 ,905 ,875 ,833 ,695 ,605 ,849 ,863 ,659 ,879 ,701 ,682 ,921 ,683 ,745 ,887 ,854 ,789 ,785 ,838 ,837 ,853 ,837 ,625 ,810 Correlations: (Group number – Default model) Estimate SGK SGK SGK SGK SGK SGK MQH MQH MQH MQH PNN PNN PNN PNN CDN CDN CDN UKT UKT STT MQH e15 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > MQH PNN CDN UKT STT YNV PNN CDN UKT STT CDN UKT STT YNV UKT STT YNV STT YNV YNV YNV e16 ,393 ,540 ,586 ,623 ,790 -,805 ,254 ,443 ,427 ,408 ,453 ,497 ,608 -,358 ,376 ,656 -,544 ,608 -,505 -,663 -,385 ,377 Sử dụng số liệu để tính độ tin cậy λ λ^2 1-λ^2 SGK11 < - SGK 0,777 0,603729 0,396271 SGK1 < - SGK 0,8 0,64 0,36 SGK2 < - SGK 0,651 0,423801 0,576199 SGK3 < - SGK 0,668 0,446224 0,553776 SGK9 < - SGK 0,74 0,5476 0,4524 SGK10 < - SGK 0,722 0,521284 0,478716 SGK5 < - SGK 0,699 0,488601 0,511399 SGK4 < - SGK 0,591 0,349281 0,650719 MQH3 < - MQH 0,905 0,819025 0,180975 MQH1 < - MQH 0,875 0,765625 0,234375 MQH2 < - MQH 0,833 0,693889 0,306111 MQH4 < - MQH 0,695 0,483025 0,516975 Độ tin cậy tổng hợp (ρc) Phương sai trích (ρvc) 0,889087 0,502565 0,891037 0,625518 MQH5 < - MQH 0,605 0,366025 0,633975 PNN3 < - PNN 0,849 0,720801 0,279199 PNN2 < - PNN 0,863 0,744769 0,255231 PNN4 < - PNN 0,659 0,434281 0,565719 PNN1 < - PNN 0,879 0,772641 0,227359 PNN5 < - PNN 0,701 0,491401 0,508599 CDN5 < - CDN 0,682 0,465124 0,534876 CDN4 < - CDN 0,921 0,848241 0,151759 CDN1 < - CDN 0,683 0,466489 0,533511 UKT2 < - UKT 0,745 0,555025 0,444975 UKT4 < - UKT 0,887 0,786769 0,213231 UKT3 < - UKT 0,854 0,729316 0,270684 UKT1 < - UKT 0,789 0,622521 0,377479 STT1 < - STT 0,785 0,616225 0,383775 STT2 < - STT 0,838 0,702244 0,297756 STT4 < - STT 0,837 0,700569 0,299431 STT3 < - STT 0,853 0,727609 0,272391 YNV1 < - YNV 0,837 0,700569 0,299431 YNV2 < - YNV 0,625 0,390625 0,609375 YNV3 < - YNV 0,81 0,6561 0,3439 0,894758 0,632779 0,810711 0,593285 0,891425 0,673408 0,897512 0,686662 0,804713 0,582431 Sau loại SGK8 SGK12, ta chạy lại Cronbach’s Alpha SPSS để lấy Cronbach’s Alpha Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,888 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted SGK1 28,3292 40,389 ,745 ,866 SGK2 28,5875 41,155 ,629 ,877 SGK3 28,3792 41,467 ,641 ,876 SGK4 28,3792 42,086 ,559 ,884 SGK5 28,1625 40,881 ,663 ,873 SGK9 28,5500 40,826 ,673 ,873 SGK10 28,4083 41,648 ,658 ,874 SGK11 28,5292 39,363 ,717 ,868 PL2.5 SEM Chạy lần Chạy lần cuối CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 71 528 32 CMIN 947,406 ,000 5469,010 DF 457 496 P ,000 CMIN/DF 2,073 ,000 11,026 NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 ,833 1,000 ,000 ,818 ,909 1,000 ,000 ,900 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model ,000 ,000 CFI ,908 1,000 ,000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE ,065 ,205 ,059 ,200 ,071 ,210 ,000 ,000 Standardized Regression Weights: (Group number – Default model) Estimate SGK MQH PNN CDN UKT STT YNV SGK11 SGK1 SGK2 SGK3 SGK9 SGK10 SGK5 SGK4 MQH3 MQH1 MQH2 MQH4 MQH5 PNN3 PNN2 PNN4 PNN1 PNN5 CDN5 CDN4 CDN1 UKT2 UKT4 UKT3 UKT1 STT1 STT2 STT4 STT3 YNV1 YNV2 YNV3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - THNTD THNTD THNTD THNTD THNTD THNTD SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK SGK MQH MQH MQH MQH MQH PNN PNN PNN PNN PNN CDN CDN CDN UKT UKT UKT UKT STT STT STT STT YNV YNV YNV ,864 ,484 ,647 ,697 ,686 ,917 -,811 ,776 ,798 ,648 ,669 ,740 ,722 ,700 ,590 ,910 ,873 ,832 ,689 ,600 ,852 ,861 ,658 ,878 ,701 ,684 ,920 ,681 ,744 ,887 ,859 ,783 ,786 ,834 ,839 ,854 ,829 ,629 ,815 PL2.6 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÊM TỪ SPSS CHO RA HÀM Ý QUẢN TRỊ Item Statistics Mean Std, Deviation N STT1 4,4625 1,29638 240 STT2 4,5542 1,34646 240 STT3 4,4000 1,23681 240 STT4 4,5667 1,35519 240 Item Statistics Mean Std Deviation N UKT1 4,8458 1,18797 240 UKT2 4,9583 1,16357 240 UKT3 4,9083 1,09770 240 UKT4 4,8583 1,05335 240 Item Statistics Mean Std, Deviation N CDN1 5,3333 1,09264 240 CDN4 5,0083 ,98521 240 CDN5 5,0667 ,99146 240 PL3.DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM THÁNG ĐẦU NĂM 2019 STT DOANH NGHIỆP GT (USD) Tỷ lệ GT (%) STT DOANH NGHIỆP GT (USD) GT (%) Tỷ lệ MINH PHU SEAFOOD CORP 310.044.113 4,96 52 Cty CP TS Cổ Chiên 26.935.297 0,43 VINH HOAN CORP 204.034.407 3,26 53 Cty TNHH MTV CB TP XK Vạn Đức Tiền Giang 26.718.257 0,43 174.128.314 2,79 54 CL-FISH CORP 26.401.274 0,42 143.115.551 139.221.421 112.062.361 2,29 2,23 1,79 55 56 57 26.222.549 23.669.272 23.527.508 0,42 0,38 0,38 95.270.611 1,52 58 SEA MINH HAI CAFISH Cty TNHH FOODTECH Cty TNHH TS Nguyễn Tiến 23.095.803 0,37 90.408.862 1,45 59 Cty TNHH Thông Thuận 23.067.690 0,37 89.297.085 1,43 60 22.923.894 0,37 84.649.501 1,35 61 22.850.606 0,37 72.715.851 1,16 62 22.671.217 0,36 71.667.611 1,15 63 21.662.487 0,35 71.059.814 1,14 64 21.159.894 0,34 66.446.411 1,06 65 Cty CP CB TP TS Kaiyo GALLANT OCEAN (VIET NAM) HUNG VUONG CORP Cty TNHH Vina Pride Seafoods Cty CP TS Thông Thuận Cam Ranh Cty TNHH MTV SX TM Anh Nhân 21.010.052 0,34 65.579.024 1,05 66 Cty TNHH Toàn Thắng 20.652.888 0,33 65.411.091 1,05 67 20.591.557 0,33 65.158.721 1,04 68 20.587.559 0,33 63.211.198 1,01 69 20.179.607 0,32 58.388.985 0,93 70 Cty CP CBTS XNK Minh Cường 20.053.729 0,32 54.336.660 0,87 71 Cty TNHH Mai Linh 19.923.524 0,32 53.358.170 0,85 72 Cty TNHH Hải Thanh 19.544.170 0,31 52.997.904 0,85 73 DNTN Cát Tường 19.373.337 0,31 18.672.468 0,30 18.650.333 0,30 18.546.593 0,30 18.519.231 0,30 18.468.927 0,30 Cty TNHH Chế biến TS Minh Phú - Hậu Giang STAPIMEX CASES FIMEX VN NAVICO 11 BIENDONG SEAFOOD I.D.I CORP Cty TNHH Cá Ngừ Việt Nam GODACO 12 SaiGon Food 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cty CP TS Sạch Việt Nam Cty CP TS Trường Giang NHATRANG SEAFOODS F17 THUAN PHUOC CORP HAVICO Cty TNHH CB TS XNK Trang Khanh Cty CP Thực phẩm XK Trung Sơn Hưng Yên Cty TNHH Đại Thành (Tiền Giang) Cty CP CB Thủy Sản Tài Kim Anh Cty TNHH TS Hải Long Nha Trang SEAPRODEX DA NANG CUULONG SEAPRO Cty TNHH XNK Cỏ May VINH QUANG FISHERIES CORP SEANAMICO Cty TNHH TS Quang Minh NIGICO CO., LTD Cty TNHH MTV KD CB TS XK Bạch Linh 23 BIDIFISCO 52.404.360 0,84 74 24 C P Việt Nam 43.933.310 0,70 75 25 YUEH CHYANG CO 43.278.294 0,69 76 26 HAVUCO HIGHLAND DRAGON AMANDA FOODS (VN) LTD SVS Cty TNHH MTV CB TS Hoàng Long 42.527.751 0,68 77 41.752.701 0,67 78 39.067.060 0,62 79 Cty CP XNK TS An Mỹ 17.961.539 0,29 38.916.382 0,62 80 17.933.135 0,29 37.407.663 0,60 81 17.445.361 0,28 HUNGCA CO., LTD 36.172.363 0,58 82 Cty TNHH Baseafood Cty CP CB XNK Thủy sản Hòa Phát SEAPRIMEXCO VIETNAM 17.417.089 0,28 27 28 29 30 31 32 Cty TNHH MTV Trung Sơn Long An 34.780.602 0,56 83 33 Cty CP TS NTSF 34.555.559 0,55 84 34 HAI NAM CO., LTD 33.509.277 0,54 85 35 UTXI CO AUVUNG SEAFOOD 32.537.811 0,52 86 32.252.888 0,52 87 CAMIMEX CORP 31.876.983 0,51 88 31.665.792 0,51 89 31.560.459 0,50 90 31.480.327 0,50 91 30.286.627 0,48 92 30.278.201 0,48 93 30.045.365 29.831.173 0,48 0,48 29.701.232 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Cty CP CB TP Ngọc Trí Cty TNHH Khánh Sủng PATAYA VIETNAM Cty TNHH TS Phát Tiến Cty CP Thực Phẩm Cát Hải Cty CP SeaVina Cty TNHH Tín Thịnh Cty CP XNK TS Cửu Long TRUNG SON CORP CAMRANH SEAFOODS Cty CP TS Hải Hương Cty CP Vịnh Nha Trang Cty TNHH Trinity Việt Nam Cty CP XNK TS Hợp Tấn Cty TNHH HS Thanh Thế Cty TNHH Minh Đăng Cty TNHH TS Australis Việt Nam TUONG HUU CO., LTD 17.184.268 0,27 16.636.176 0,27 16.569.165 0,27 16.525.427 0,26 16.197.564 0,26 15.856.138 0,25 SOUTH VINA 15.755.139 0,25 Cty TNHH Anh Khoa 15.597.440 0,25 15.364.808 0,25 15.343.404 0,25 Cty TNHH TS Đông Hải 15.078.482 0,24 94 95 Cty CP TS Hải Sáng Cty TNHH Royal Foods 15.075.770 14.792.565 0,24 0,24 0,48 96 Cty CP TS Anh Long 14.670.506 0,23 29.587.967 0,47 97 14.617.117 0,23 29.490.734 0,47 98 14.612.686 0,23 29.121.211 0,47 99 14.603.948 0,23 28.706.989 0,46 100 14.509.760 0,23 50 Cty TNHH Huy Nam 28.284.812 0,45 51 CADOVIMEX II 27.451.159 0,44 Các DN khác Tổng Cty TNHH Thực Phẩm Việt Cty TNHH MTV CB TS XK Thiên Phú Cty CP CB Thủy sản Trung Sơn Cty TNHH MTV TP Đông Lạnh Việt I-MEI Cty TNHH GALLANT OCEAN Quảng Ngãi Cty TNHH Ngọc Tuấn Surimi 2.120.754.459 33,93 6.251.210.384 100,00 Nguồn: VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam), tháng 10/2019 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM NGUYỄN THỦY TIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC THÔNG QUA SỰ GẮN KẾT CỦA TỔ CHỨC – TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU... mối quan hệ thương hiệu nhà tuyển dụng với gắn kết tổ chức hay mối quan hệ gắn kết tổ chức với ý định nhiều, nghiên cứu mối quan hệ thương hiệu nhà tuyển dụng, gắn kết tổ chức ý định nghỉ việc. .. thuyết thương hiệu nhà tuyển dụng, gắn kết tổ chức ý định nghỉ việc - Tìm mối quan hệ yếu tố thương hiệu nhà tuyển dụng, gắn kết tổ chức ý định nghỉ việc nhân viên công ty xuất thủy sản TP .Cà Mau
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế ảnh hưởng của thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc thông qua sự gắn kết của tổ chức trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở thành phố cà mau​ , Luận văn kinh tế ảnh hưởng của thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc thông qua sự gắn kết của tổ chức trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở thành phố cà mau​