Luận văn kinh tế các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người kế toán trong việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh​

120 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ TỐ TRINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI KẾ TOÁN TRONG VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ TỐ TRINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI KẾ TOÁN TRONG VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÍCH LIÊN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi luận văn hồn thành hướng dẫn Tiến Sĩ Nguyễn Bích Liên Tất số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019 Người thực luận văn Dương Thị Tố Trinh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu 6.1 Về mặt lý luận 6.2 Về mặt thực tiễn 7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 13 1.3 Nhận xét tổng quan xác định khe hổng nghiên cứu 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Tổng quan ERP 16 2.1.1 ERP phát triển ERP 16 2.1.2 Lợi ích ERP hoạt động kế toán người kế toán 17 2.1.3 Đặc trưng ERP 17 2.1.4 Mối quan hệ ERP HTTT kế toán .17 2.1.5 Vai trị kế tốn môi trường ERP 18 2.2 Các khái niệm 19 2.2.1 Khái niệm “Sự hài lòng người sử dụng” 19 2.2.2 Khái niệm “Chất lượng hệ thống” 19 2.2.3 Khái niệm “Chất lượng thông tin” 20 2.2.4 Khái niệm “Chất lượng dịch vụ” 20 2.2.5 Khái niệm “Cảm nhận tính hữu ích” 21 2.2.6 Khái niệm “Đào tạo” .21 2.3 Lý thuyết mơ hình liên quan đến hài lòng người sử dụng HTTT 21 2.3.1 Lý thuyết truyền thông Shannon Weaver (1949) 21 2.3.2 Mơ hình Seddon (1997) 22 2.3.3 Lý thuyết khuếch tán cải tiến DOI (1983) 23 2.3.4 Mơ hình HTTT thành công Delone McLean (2003) 24 2.4 Đề xuất biến nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 25 2.5 Các giả thuyết nghiên cứu 26 2.5.1 Giả thuyết: “Chất lượng hệ thống” có mối tương quan chiều đến hài lòng người kế toán việc sử dụng ERP 26 2.5.2 Giả thuyết: “Chất lượng thơng tin” có mối tương quan chiều đến hài lòng người kế toán việc sử dụng ERP 27 2.5.3 Giả thuyết: “Chất lượng dịch vụ” có mối tương quan chiều đến hài lòng người kế toán việc sử dụng ERP 28 2.5.4 Giả thuyết: “Cảm nhận tính hữu ích” có mối tương quan chiều đến hài lòng người kế toán việc sử dụng ERP 29 2.5.5 Giả thuyết: “Đào tạo” có mối tương quan chiều đến hài lịng người kế tốn việc sử dụng ERP 30 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.2 3.3 3.4 Thang đo 33 3.2.1 Thang đo cho biến nghiên cứu 33 3.2.2 Thang đo “Chất lượng hệ thống” 33 3.2.3 Thang đo “Chất lượng thông tin” .34 3.2.4 Thang đo “Chất lượng dịch vụ” 35 3.2.5 Thang đo “Cảm nhận tính hữu ích” 36 3.2.6 Thang đo “Đào Tạo” 37 3.2.7 Thang đo “Sự hài lòng người sử dụng” .38 Nghiên cứu sơ 39 3.3.1 Mục tiêu .39 3.3.2 Thiết kế nghiên cứu sơ 39 3.3.3 Kết nghiên cứu sơ 40 3.3.4 Thang đo thức sau nghiên cứu sơ .41 Nghiên cứu thức định lượng 43 3.4.1 Mục tiêu .43 3.4.2 Đối tượng thời gian thu thập liệu 43 3.4.3 Công cụ thu thập liệu 43 3.4.4 Chọn mẫu xác định kích thước mẫu 44 3.4.5 Thu thập chuẩn bị liệu .45 3.4.6 Phân tích liệu 46 3.4.7 Phương pháp phân tích liệu 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 51 4.1 Kết nghiên cứu .51 4.1.1 Phân tích thống kê mơ tả .51 4.1.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 54 4.1.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 57 4.1.4 Kiểm định tương quan 62 4.1.5 Phân tích hồi quy 64 4.2 Bàn luận 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Hàm ý nghiên cứu 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung ERP Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resourse Planning) EFA Phân tích nhân tố khám phá (Exploration factor analysis) HTTT Hệ thống thông tin (Information System) DOI Lý thuyết khuếch tán cải tiến (Lý thuyết lan truyền đổi mới) (Diffusion of Innovation) DN Doanh nghiệp TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo “Chất lượng hệ thống” 34 Bảng 3.2: Thang đo “Chất lượng thông tin” 35 Bảng 3.3: Thang đo “Chất lượng dịch vụ” 36 Bảng 3.4: Thang đo “Cảm nhận tính hữu ích” 37 Bảng 3.5: Thang đo “Đào tạo” 38 Bảng 3.6: Thang đo “Sự hài lòng người sử dụng” 39 Bảng 3.7: Sự điều chỉnh thang đo 40 Bảng 3.8: Thang đo thức cho biến độc lập 41 Bảng 3.9: Thang đo thức cho biến phụ thuộc 42 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu 51 Bảng 4.2: Thống kê mô tả thang đo 53 Bảng 4.3: Độ tin cậy thang đo 56 Bảng 4.4: Phân tích KMO Bartlett’s Test biến độc lập 58 Bảng 4.5: Phân tích phương sai trích biến độc lập 58 Bảng 4.6: Ma trận xoay biến độc lập 59 Bảng 4.7: Phân tích KMO Bartlett’s Test biến phụ thuộc 61 Bảng 4.8: Phân tích phương sai trích biến phụ thuộc 61 Bảng 4.9: Ma trận xoay biến phụ thuộc 62 Bảng 4.10: Kết phân tích tương quan 62 Bảng 4.11: ANOVA 64 Bảng 4.12: Hệ số xác định phù hợp mơ hình 64 Bảng 4.13: Kết phân tích hồi quy mơ hình 65 Bảng 4.14: Tổng hợp kết nghiên cứu 66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình Seddon (1997) 22 Hình 2.2: Mơ hình Delone McLean (2003) 24 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu đề tài 32 ERP cho phép tơi hồn thành nhiệm vụ nhanh Sử dụng ERP giúp nâng cao hiệu công việc Đào Tạo Doanh nghiệp mở khóa đào tạo mở rộng ERP Doanh nghiệp tơi dành riêng khóa đào tạo để đảm bảo nhân viên quen thuộc với ERP Sự Hài Lòng Của Người Sử Dụng ERP hỗ trợ cách đầy đủ tính chất cơng việc nhiệm vụ tơi ERP hiệu cho cơng việc tơi ERP hữu hiệu cho cơng việc tơi Nhìn chung, Tơi hài lịng với ERP Cảm ơn Anh/Chị tham gia buổi thảo luận Kính chúc Anh/Chị sức khỏe cơng tác tốt Phụ lục 03: Mã hóa biến quan sát NHÂN TỐ BIẾN QUAN SÁT Chất lượng hệ thống MÃ HĨA SYSQ ERP dễ dàng để lập kế hoạch định hướng xử lý công việc SYSQ1 ERP cho phép dễ dàng tìm kiếm thơng tin SYSQ2 ERP có cấu trúc tốt SYSQ3 ERP dễ sử dụng SYSQ4 ERP cung cấp chức phù hợp SYSQ5 ERP giúp truy cập thông tin cách dễ dàng SYSQ6 Chất lượng thông tin INFQ Thông tin từ ERP cập nhật INFQ1 Thơng tin cung cấp ERP xác INFQ2 ERP tạo thơng tin cách tồn diện INFQ3 Thông tin cung cấp ERP định dạng tốt INFQ4 Chất lượng dịch vụ SERQ Nhân viên cung cấp dịch vụ sẵn sàng hỗ trợ cần hỗ trợ ERP SERQ1 ERP đáng tin cậy SERQ2 Nhân viên cung cấp dịch vụ có kiến thức để hỗ trợ giải đáp thắc mắc tơi ERP SERQ3 Cảm nhận tính hữu ích PU Sử dụng ERP giúp cải thiện khả đưa định tốt PU1 ERP cho phép tơi hồn thành nhiệm vụ nhanh PU1 Sử dụng ERP giúp nâng cao hiệu công việc PU2 Đào tạo TR DN mở khóa đào tạo mở rộng ERP TR1 DN nỗ lực để đảm bảo nhân viên quen thuộc với ERP TR2 Sự hài lòng người sử dụng USS ERP hỗ trợ cách đầy đủ tính chất công việc nhiệm vụ USS1 ERP hiệu cho cơng việc tơi USS2 ERP hữu hiệu cho cơng việc tơi USS3 Nhìn chung, tơi hài lịng với ERP USS4 Phụ lục 04: Mã hóa câu hỏi định danh THƠNG TIN MÃ HÓA Nam Nữ >= 27 tuổi 28 < tuổi < 40 >= 40 tuổi Trung cấp/Cao đẳng Đại học/Sau đại học Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán viên SAP Oracle Bravo Fast Business AMIS.VN Khác Giới tính Nhóm tuổi Trình độ học vấn Vị trí cơng việc Phần mềm ERP sử dụng Phụ lục 05: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi: Anh/Chị tham gia khảo sát, Tơi tên Dương Thị Tố Trinh, học viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Tôi thực luận văn thạc sĩ với đề tài: “Các nhân tố tác động đến hài lịng người kế tốn việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” Mọi ý kiến đóng góp Anh/Chị có ý nghĩa ảnh hưởng lớn đến kết nghiên cứu đề tài Vì vậy, tơi hân hạnh nhận giúp đỡ tham gia trả lời bảng khảo sát cách chân thành nhiệt tình từ Anh/Chị Tôi xin cam đoan kết khảo sát sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học để hồn thành luận văn, thơng tin cá nhân ý kiến cụ thể bảo mật Xin chân thành cảm ơn trân trọng! PHẦN I: PHẦN CÂU HỎI GẠN LỌC Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào thích hợp với câu trả lời: Anh/Chị có làm kế tốn TP.HCM khơng? Có (Tiếp tục khảo sát) Không (Xin dừng khảo sát) DN mà Anh / Chị cơng tác có sử dụng ERP khơng? Có (Tiếp tục khảo sát) Khơng (Xin dừng khảo sát) DN mà Anh/Chị công tác sử dụng phần mềm ERP nào? SAP Fast Business Oracle AMIS.VN Bravo Khác: PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Sau phát biểu khảo sát ERP mà Anh / Chị sử dụng Với câu phát biểu, Anh/Chị vui lòng chọn 01 đáp án phù hợp với ý kiến Anh/Chị (Đánh dấu chéo (X) vào ô tương ứng từ đến 7) Quy ước sau: Hồn tồn Rất khơng Khơng khơng đồng ý đồng ý đồng ý Trung Đồng lập CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG Rất đồng Hoàn toàn ý đồng ý ý 7 ERP dễ dàng để lập kế hoạch định hướng xử lý công việc ERP cho phép tơi dễ dàng tìm kiếm thơng tin ERP có cấu trúc tốt ERP dễ sử dụng ERP cung cấp chức phù hợp ERP giúp truy cập thông tin cách dễ dàng CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN Thơng tin từ ERP ln cập nhật Thơng tin cung cấp ERP xác ERP tạo thơng tin cách tồn diện Thơng tin cung cấp ERP định dạng tốt CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Nhân viên cung cấp dịch vụ sẵn sàng hỗ trợ cần hỗ trợ ERP ERP đáng tin cậy Nhân viên cung cấp dịch vụ có kiến thức để hỗ trợ giải đáp thắc mắc ERP CẢM NHẬN TÍNH HỮU ÍCH 7 Sử dụng ERP giúp cải thiện khả đưa định tốt ERP cho phép tơi hồn thành nhiệm vụ nhanh Sử dụng ERP giúp nâng cao hiệu công việc tơi ĐÀO TẠO Doanh nghiệp tơi mở khóa đào tạo mở rộng ERP Doanh nghiệp nỗ lực để đảm bảo nhân viên quen thuộc với ERP SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ERP hỗ trợ cách đầy đủ tính chất cơng việc nhiệm vụ tơi ERP hiệu cho cơng việc tơi ERP hữu hiệu cho cơng việc tơi Nhìn chung, tơi hài lịng với ERP PHẦN III: THÔNG TIN CÁ NHÂN Nhằm xác nhận việc khảo sát tiến hành trung thực, Anh/Chị vui lịng cung cấp đầy đủ thơng tin bên Tôi xin cam đoan bảo mật thông tin cá nhân Xin chân thành cảm ơn - Họ Tên: - Email cá nhân: - Tên DN công tác: - Địa DN: - Giới tính: Nữ Nam - Nhóm tuổi: = 40 tuổi Đại Học/ Sau đại học Kế toán tổng hợp Kế toán viên Xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình Q Anh/Chị Kính chúc Anh/Chị sức khỏe công tác tốt Phụ lục 06: Danh Sách Các Doanh Nghiệp Thực Hiện Khảo Sát STT TÊN CƠNG TY ĐỊA CHỈ Cơng ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú 170e Phan Đăng Lưu, Phường 3, Nhuận Quận Phú Nhuận, TP.HCM Công ty Cổ phần May Sài Gòn 40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP HCM Cty TNHH Vườn Thiên Đàng Sài 20 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM Gịn Cơng ty CP Xây Dựng Coteccons 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Lơ III, đường 13, KCN Tân Bình, Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gịn Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM Công Ty TNHH First Choice 6/10/36 Nguyễn Cửu Vân, Phường Technology Việt Nam (FCVN) 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM Cơng ty CP May Nhà Bè Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM Công ty CP Viễn Thông FPT Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, PhườngTân Thuận Đông, Quận.7, TP.HCM Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát 49 Kinh Dương Vương, Phường 12, Triển Việt Nam, CN Chợ Lớn Quận 6, TP.HCM 10 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Nghệ Viễn Thông Tin Học Sun Quận Tân Bình, TP.HCM Việt 11 Talisman Việt Nam 12 CN Công ty CP CNTT, Viễn 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Thơng Và Tự Động Hóa Dầu Khí Quận 7, TP.HCM 13 Cơng ty Tích Hợp Hệ Thống CMC 111 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận Sài Gịn 10, TP.HCM 14 Cơng ty CP Dược Phẩm Phano 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 31 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 364 Cộng Hịa, Quận Tân Bình, TP HCM 15 Bosch Việt Nam 16 Ngân hàng TMCP Á Châu - CN 334 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Tân Thuận Thuận, Quận 7, TP.HCM 17 Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Việt Thành Quận 1, TP.HCM 18 Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn 117 Nguyễn Du, Phường Bến Nhất Việt Thành, Quận 1, TP.HCM 19 Cơng ty Cổ Phần Tích Hợp Hệ Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Thống Minerva Kao, Quận 1, TP.HCM 20 Cơng ty TNHH IDS Medical Etown1, 364 Cộng Hịa, Q Tân Systems Việt Nam Bình, TP.HCM 21 Đường số 3, Công Viên Phần Mềm Công ty TNHH Phần Mềm Và Quang Trung, Phường Tân Chánh CNTT Hewlett-Packard Việt Nam Hiệp, Quận 12, TP.HCM 22 Công ty TNHH Total Việt Nam 23 Công ty TNHH Phân Phối Công 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Nghệ Quang Dũng Phường 6, Quận 3, TP.HCM 24 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Đường số 22, KCX Tân Thuận, Bắc Đẩu Quận 7, TP.HCM 25 Công ty TNHH Aricent Việt Nam 26 Công ty TNHH Liên Doanh 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Global-Sitem Bình, TP.HCM 27 Tech Date Advanced Solutions 60A Hồng Văn Thụ, Quận Phú (Viet Nam) Nhuận, TP.HCM 28 Công ty CP Sữa Việt Nam 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 29 Công ty Cổ Phần UPS Việt Nam 18A Cộng Hịa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM 30 Oxford University Research Unit 31 Công ty TNHH Brother 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường International (Việt Nam) 6, Quận 3, TP.HCM 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Lô D.01, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM Clinical 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM 32 Tập Đoàn Trung Thủy 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 33 Novaland Group 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 34 35 36 37 38 39 Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân 67 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM Thọ AIA Việt Nam 927 Trần Hưng Đạo, Phường Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Quận 5, TP.HCM 37 Tôn Đức Thắng, Quận Công ty TNHH BASF Việt Nam TP.HCM Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ 37 Tôn Đức Thắng, Quận Prudential Việt Nam TP.HCM Công ty TNHH Công Nghệ HP 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM Việt Nam Đinh Tiên Hoàng, Quận Fujitsu Việt Nam TP.HCM 1, 1, 1, 1, 40 Công ty TNHH Phân Phối Giải 219 Nguyễn Đình Chính, Phường Pháp Mới (NDS) 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 41 CN Công ty Cổ Phần Tập Đồn Đường N2, Khu Cơng Nghệ Cao, MK Quận 9, TP.HCM 42 Công ty CP ADEMAX- CN HCM 43 44 45 46 47 48 49 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Công Nghệ Mới IDT Việt Nam Quận 1, TP.HCM CN Công ty TNHH Phân Phối 65 Trương Định, Phường 6, Quận 3, FPT (TP Hà Nội) TP.HCM Công ty CP Công Nghệ Elite Công ty TNHH MTV TM DV SX Phần Mềm SBT CN Công ty CP Phát Triển Phần Mềm Và Hỗ Trợ Công Nghệ (TP Hà Nội) - Misoft Công ty TNHH Dimension Data Việt Nam 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 60 Trường Sơn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Công ty TNHH Tích Hợp Giải Phan Kế Bính, Phường Đakao, Pháp Tự Động Hóa Quận 1, TP.HCM 50 Cơng ty TNHH Giải Pháp Công 585/6 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Nghệ DCT Quận 10, TP.HCM 51 Cơng ty Điện Lực Bình Chánh D10/15C Thế Lữ, Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM 52 Công ty CP Á Đông 178/4A Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Thống Nhất Cty tài TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam 170 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 53 54 55 56 57 Chi Nhánh Công Ty Du Lịch Tân 207/2, Nguyễn Văn Thủ, Phường Toàn Cầu Đa Kao, Quận 1, TP.HCM Xí Nghiệp Dịch Vụ Đầu Tư Khoan Dầu Khí Oxford University Clinical Research Unit 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM 55-57 Khu C, đường Vũ Tông Phan, Quận 2, TP HCM 58 Công ty TNHH XD An Phong 59 Công ty CP SG Food 60 Công ty TNHH TMD ĐGD Thiên Số Đông Sơn, Phường 7, Quận Phú Tân Bình, TP.HCM 61 Cơng ty TNHH Phát Triển Bùi Gia 45 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Việt Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM 62 63 Lô C24, Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP HCM Cơng ty TNHH MTV Đầu Tư 71 Đường số 2, Phường Phú Mỹ, Thương Mại PT Phúc An Quận 7, TP.HCM 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Công ty CP Halalimex Nghé, Quận1, TP.HCM 64 Công ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư 112 Võ Thị Liễu, Phường An Phú ToKi Đông, Quận 12, TP.HCM 65 Công ty CP Bảo Gia 66 Công ty TNHH Dược Phẩm- 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TTBYT Hoàng Đức TP.HCM 67 Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM 68 Công ty TNHH Bosgaurus Coffee 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 69 Cơng ty CP Năng Lượng Tân Phú 50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 70 Công ty Uyên Phát Đường C-KCN Tân Tạo, TP.HCM 71 72 73 74 75 76 77 78 Công ty TNHH Kỹ Thuật Shinsei Việt Nam Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM 60 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP.HCM Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Công ty TNHH Vận Tải Word Blis Bình, TP.HCM 1162 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Công ty CP ĐT T DV Savy Quận 8, TP.HCM Cơng ty CP Nguồn Nhân Lực Siêu 111D Lý Chính Thắng, Phường 7, Việt Quận 3, TP.HCM Công ty CP Nước Uống Đóng 91/3 Trần Bình Trọng, Phường 2, Chai Đại Phát Quận 5, TP.HCM 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Cơng ty CP 319 Miền Nam Bình, TP.HCM Công ty TNHH TM DV VT XD 98 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận Giao Thông T&T 10, TP.HCM 79 Cơng ty CP An Gia Tiến 15 Đinh Tiên Hồng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM 80 Công ty TNHH Phát Triển CNQC Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 81 Công ty Dược Phẩm Phương 62A-B Thống Nhất, Phường Tân Phương Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM 82 Công ty CP Ocare 83 105/12 Nguyễn Thị Tú, Phường Công ty TNHH TM XD Phan Gia Bình Hưng Hịa B, Quận Bình Tân, Phúc TP.HCM 84 Cơng ty TNHH Giày Da Huê 5714A Phạm Văn Chiêu, Phường Phong 14, Quận Gị Vấp, TP.HCM 85 Cơng ty TNHH TM Điện Máy 47 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Anh Sơn TP.HCM 22 Nguyễn Tri Phương, Phường 6, Quận 5, TP.HCM 364 Cộng Hịa, Quận Tân Bình, TP.HCM 86 Thế Giới Di Động 87 Công ty TNHH TM DV Nguyễn KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Huy Hồng Quận Tân Phú, TP.HCM 88 Công ty TNHH TM DV Con Voi 193/2/3 Đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM 89 Công ty TNHH TM Nguyễn Khôi 228B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 90 Digiworld 201-203 CMT8, Phường 4, Quận 3, TP.HCM 91 KP4 Đường Trường Sơn, Phường Cơng ty CP TM Cơ Khí Tân Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thanh TP.HCM 92 Công ty CP Cảnh Quan Xanh 93 94 118 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM Cơng ty TNHH MTV Dầu Khí TP 27 Nguyễn Thông, Quận 3, HCM TP.HCM 98-108 CMT8, Phường 7, Quận 3, Ngân hàng Kiên Long TP.HCM 95 Công ty TNHH TM Dược Phẩm 332/42/3 Phan Văn Trị, Phường 11, An Pha Quận Bình Thạnh, TP.HCM 96 Cơng ty CP Trần Doãn 539 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM 97 Công ty CPQT Gốm Sứ Việt 778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 98 Công ty TNHH TM DV STEC 87-89 đường 32B, Phường Bình Trị Đơng, Quận Bình Tân, TP.HCM 99 Cơng ty CP Kỹ Nghệ (Vissan) 420 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 100 Cơng ty CP Phú Hồng Anh 549-551 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM 101 31 Tòa nhà Lucky Dragon, đường Công ty TNHH Chân Trời Việt 357, Phường Phước Long B, Quận Liên Kết 9, TP.HCM 102 Công ty TNHH XNK Master VN 135/24-135/26 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 103 Cơng ty Kiểm toán FPF 25A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 104 Công ty TNHH Manulife 102 AB Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 105 Công ty TNHH Re Techno VN 107 Đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 106 FAHASA 60-62 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM 107 Công ty TNHH Komit 204/34 Thảo TP.HCM 108 Công ty TNHH Hân Hân 36-38 Sao Mai, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM 109 Cơng ty TNHH Neo Nam Việt 72/2B Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình, TP.HCM 110 IC Markets Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM Cơng ty TNHH Tư vấn Kiểm tốn 56/3 Nguyễn Thông, Phường 9, Expertis Quận 3, TP.HCM 111 Điền, Quận 2, 112 Cơng ty CP SX Nước Uống Đóng 548 Trần Hưng Đạo, Phường Chai Đại Phát Quận 5, TP.HCM 113 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 54 Đường số 4, HimLam, Phường Trường Việt Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM 114 115 CN Công ty CP Phát Triển Công 708 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Nghệ Nông Thôn Lộc, Quận 12, TP.HCM 135/24- 135/26 Nguyễn Hữu Cảnh, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phường 22, Quận Bình Thạnh, Master VN TP.HCM ... HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ TỐ TRINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI KẾ TOÁN TRONG VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP... “Xác định nhân tố tác động đến hài lòng người sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp TP.HCM” Tác giả xác định nhân tố tác động đến hài lòng người sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp. .. thêm nhân tố “Đào tạo” tác động đến hài lòng người kế tốn việc sử dụng ERP vào mơ hình nghiên cứu Luận văn khơng sử dụng nhân tố: ? ?Sử dụng/ Ý định sử dụng? ?? vào mơ hình nhân tố ? ?Sử dụng/ Ý định sử dụng? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người kế toán trong việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người kế toán trong việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh​