Xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam

75 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ BÍCH THUẬN XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ BÍCH THUẬN XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 38 01 07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG VŨ HUÂN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tác giả Phan Thị Bích Thuận MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1.1 Khái quát xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản 1.2 Pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ở TỈNH QUẢNG NAM 28 2.1 Thực trạng pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam 28 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam 43 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ở VIỆT NAM 59 3.1 Một số định hướng việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam 59 3.2 Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam 61 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ở Việt Nam, đấu giá tài sản với tư cách chế định pháp lý đời sớm ngày khẳng định vai trị đời sống xã hội theo u cầu hội nhập kinh tế quốc tế Sau nhiều năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 đấu giá tài sản (quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức đấu giá tài sản quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản) Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017), hoạt động đấu giá tài sản đạt kết đáng kể, tài sản bắt buộc phải đấu giá mở rộng hơn, chất lượng hoạt động đấu giá ngày nâng cao, giá trị tài sản cao nhiều so với giá khởi điểm, thu ngân sách nhà nước thông qua hoạt động đấu giá đạt hiệu cao Trong trường hợp định quan hệ đấu giá phải xác lập thành văn hợp đồng đấu giá Hợp đồng đấu giá công cụ hữu hiệu hình thành định hình kết quan hệ đấu giá Nó quyền nghĩa vụ bên cần phải thực đối tượng quan hệ Song thực tiễn từ đối đến pháp luật đấu giá tài sản số bất cập trước áp lực xu hội nhập tổ chức kinh tế khu vực quốc tế chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật nước sửa đổi hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn Đây kẽ hở cho vi phạm hợp đồng đấu giá hình thành lây lan ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi tổ chức cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá tài sản Trong công tác tra chuyên ngành đấu giá tài sản, Thanh tra Bộ phát số vấn đề sai phạm cố ý vô ý đã, gây hậu pháp lý khó lường tượng thơng đồng giá, dìm giá khoanh vùng biểu rõ rệt vi phạm hợp đồng đấu giá Quảng Nam - tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có đầy đủ yếu tố, điều kiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu dự án đầu tư hội cho hoạt động đấu giá phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản diễn cách phổ biến mối quan tâm đáng lo ngại cho quyền địa phương Hệ thống xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản vấp phải hạn chế định xuất phát từ thiếu sót hệ thống pháp luật chế áp dụng người dân Từ sở thực tiễn hoạt động xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá đặt nhu cầu hoàn thiện pháp luật liên quan nói chung thực tiễn áp dụng nói riêng Để khắc phục hạn chế thiếu sót pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản cần tiến hành nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành văn có giá trị pháp lý cao nhằm hồn thiện, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, toàn diện bảo đảm cho hoạt động xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản hiệu Với lý trên, việc nghiên cứu đề tài “Xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” cần thiết, khơng góp phần hồn thiện lý luận pháp luật vấn đề mà góp phần giải vấn đề thực tiễn áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng nước nói chung Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, trước yêu cầu đổi đất nước, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tác giả đề cập đến lĩnh vực pháp luật đấu giá tài sản Việt Nam góc độ khác Các cơng trình nghiên cứu khn khổ luận văn, luận án kể đến số cơng trình tiêu biểu như: - Luận văn Thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga với đề tài “Một số vấn đề quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản Việt Nam nay”, Trường Đại học luật Hà Nội, năm 2012 Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận chung thực trạng quy định pháp luật quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản, có liên hệ với pháp luật Việt Nam - Luận văn Thạc sĩ luật học tác giả Đỗ Thị Hoa với đề tài “ đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam”, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010 Luận văn trình bày vấn đề lý luận đấu giá tài sản theo quy định pháp luật Phân tích thực trạng đấu giá tài sản theo luật dân Việt Nam đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật đấu giá tài sản - Luận văn Thạc sĩ luật học tác giả Lê Minh Hường với đề tài “Giao kết hợp đồng đấu giá”, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2008 Luận văn trình bày tổng quan vấn đề lý luận giao kết hợp đồng đấu giá làm rõ điểm khác biệt giao kết hợp đồng đấu giá so với giao kết hợp đồng thông thường; nghiên cứu thực trạng giao kết hợp đồng đấu giá thực trạng pháp luật điều chỉnh vấn đề giao kết hợp đồng đấu giá Việt Nam, từ đó, đưa bất cập quy định pháp luật Việt Nam giao kết hợp đồng đấu giá Luận văn giới thiệu quy định pháp luật số nước khác giao kết hợp đồng đấu giá điểm vận dụng Việt Nam; đưa số định hướng như: hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến giao kết hợp đồng; xiết chặt chế tài xử lý vi phạm; nâng mức tiền đặt trước mức lệ phí hồ sơ đấu giá; ban hành quy chế khen thưởng cho người đấu giá; làm rõ trách nhiệm pháp lý người người đấu giá hàng hóa/tài sản đấu giá; hoàn thiện pháp luật giao kết hợp đồng đấu giá qua internet…nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam giao kết hợp đồng đấu giá Bên cạnh cơng trình nghiên cứu luận văn, luận án, cịn có viết nghiên cứu tạp chí chuyên ngành luật học như: - Tác giả Nguyễn Quang Thái, Đào Thị Thúy Lan với viết “ đấu giá tài sản thi hành án dân cịn điểm nghẽn” Tạp chí Dân chủ Pháp luật - Bộ Tư pháp, số 4/2016 đề cập đến số khía cạnh đấu giá tài sản thi hành án dân như: Đặc điểm đấu giá tài sản; vướng mắc thường gặp liên quan đến đấu giá tài sản; nguyên nhân giải pháp cho vướng mắc hoạt động đấu giá tài sản - Tác giả Nguyễn Nhật Khanh với viết “Bảo đảm thống quy định biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để đấu giá” Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp, số 8/2018 nêu điểm chưa thống quy định biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản nghị định Chính phủ biện pháp cưỡng chế đề xuất kiến nghị hoàn thiện - Bài viết nêu số khái niệm vê đấu giá tài sản, người mua tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá; quyền người mua tài sản đấu giá để thi hành án dân sự; thực tiễn đấu giá tài sản thực thi pháp luật để bảo vệ quyền người mua tài sản đấu giá để thi hành án dân giải pháp thực - Tác giả Võ Hải Phương với viết “Cơ chế bảo vệ quyến sở hữu người thứ ba tình mua đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật - Bộ Tư pháp, số 12/2014 phân tích vấn đề tài sản quyền sở hữu tài sản chế bảo vệ quyền sở hữu người thứ ba tình mua tài sản đấu giá kiến nghị ban hành văn hướng dẫn thực - Tác giả Phạm Thị Liên Hương với viết “Hoạt động đấu giá tài sản bất cập giải pháp” Tạp chí Dân chủ Pháp luật - Bộ Tư pháp, số chuyên đề 10/2015 nêu kết đạt từ hoạt động đấu giá tài sản; tồn tại, hạn chế số giải pháp cho hoạt động địa bàn tỉnh Nghệ An Có thể nói, cơng trình đề cập nghiên cứu nhiều giác độ khác liên quan đến vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động đấu giá tài sản, song thời điểm này, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu đề tài “Xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nguồn tư liệu tham khảo có giá trị để tác giả chọn lọc, kế thừa phát triển q trình nghiên cứu để hồn thiện Luận văn Thạc sĩ theo đề tài lựa chọn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm khái quát vấn đề lý luận xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản; thực đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hành vềxử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản thực tiễn thi hành pháp luật địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ đó, luận văn yêu cầu vàđề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát làm rõ vấn đề lý luận pháp luật có liên quan tới xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quy định pháp luật hành xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản thực tiễn thi hành pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sảntrên địa bàn tỉnh Quảng Nam, làm rõ điểm thành cơng, vấn đề cịn hạn chế, bất cập nguyên nhân - Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn yêu cầu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống quy định pháp luật Việt Namvề xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Phạm vi nghiên cứu luận văn pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản qua nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Nam năm trở lại (kể từ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực thi hành) Phương pháp nghiên cứu Trong q trình thực đề tài này, ngồi việc sử dụng số phương pháp nghiên cứu truyền thống như: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh tác giả sử dụng phương pháp thống kê thực trình khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật Quảng Nam, với số liệu cụ thể giải vấn đề từ xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Về mặt khoa học, kết đạt luận văn góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo hữu ích khơng với đội ngũ giảng viên, sinh viên mà cịn có giá trị cán làm công tác hoạch định sách, xây dựng thực thi pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam giá người có tài sản đấu giá Mục đích việc bố trí giám sát phiên đấu giá để phát dấu hiệu vi phạm pháp luật người tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá để từ kịp thời có xử lý nhằm nhanh chóng chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật đấu giá, bảo vệ quyền lợi người , người mua hàng đem lại “sân chơi” công cho người tham gia đấu giá Vậy mà phản ứng đội ngũ giám sát đấu giá chậm hiệu Trách nhiệm giám sát họ đâu? Và vụ việc có kết luận xác quan chức việc xử lý đối vớinhững người có trách nhiệm giám sát nào? Tất hạn chế, bất cập làm cho hoạt động đấu giá tài sản nói chung việc giao kết, thực hợp đồng đấu giá tài sản nói riêng hiệu Thực tiễn địi hỏi phải có biện pháp cơ, đặc biệt biện pháp xử lý hiệu quả, cứng rắn nhằm bảo đảm để hoạt động đấu giá tài sản phát huy tính tích cực, ưu việt điều kiện kinh tế thị trường 57 Kết luận Chương Trong Chương Luận văn, tác giả tập trung khái quát phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hành việc nhận diện dạng vi phạm biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng, trình thực hợp đồng, bên vi phạm quy định Luật Đấu giá tài sản, quy định pháp luật dân quy định khác pháp luật có liên quan Vì vậy, hình thực xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam đa dạng Qua việc khảo cứu đánh giá thực tiễn thực pháp luật đấu giá tài sản nói chung, việc xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản nói riêng tỉnh Quảng Nam cho thấy, bên cạnh thành tựu đạt được, hạn chế, bất cập quy định pháp luật chế thực thi Những hạn chế, bất cập sở để tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Chương 58 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ở VIỆT NAM 3.1 Một số định hướng việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam Một là, hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản phải hướng tới mục tiêu thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đây quan điểm có tính ngun tắc cần nhìn nhận vai trò pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản mối quan hệ với phận khác thể chế kinh tế thị trường, là: phận pháp luật vừa đóng vai trị cấu thành thể chế kinh tế thị trường vừa có tác động đến phận khác thể chế kinh tế thị trường Bản thân pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản thay chức năng, vai trò phận khác thể chế kinh tế thị trường, có quan hệ mật thiết với phận khác thể chế này, thể mặt: Thứ nhất, pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản không thay chức điều chỉnh Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại việc xác lập nguyên tắc giao dịch dân sự, thương mại kinh tế thị trường Song phận thể chế kinh tế thị trường, nên quy định pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản trái với nguyên tắc Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại việc thực thi hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản sở để hoàn thiện quy định đạo luật đóng vai trị đạo luật gốc điều chỉnh quan hệ dân sự, thương mại; Thứ hai, thực mục tiêu hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường phải bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi, công quy định thuộc thể chế kinh tế thị trường Đây yêu cầu chung hệ 59 thống pháp luật, pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản phát huy tác dụng đáp ứng yêu cầu Hai là, hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản đặt toàn hệ thống pháp luật chung Hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá cần hệ thống hóa để khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo văn bản, xếp lại hợp lý hệ thống văn pháp luật đấu giá tài sản vốn tản mạn hình thành từ hoạt động quản lý nhiều quan nhà nước có chức quản lý lĩnh vực khác nhau, ban hành thời điểm khác nhau; góp phần thiết lập, củng cố trật tự nghiêm ngặt hiệu lực văn này, tạo sở cho việc sửa đổi, ban hành văn mới; phát tính thiếu chặt chẽ quy định, văn “chỗ trống” xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản chưa pháp luật điều chỉnh; loại bỏ văn bản, điều khoản lỗi thời, mâu thuẫn, sửa đổi cho phù hợp, bổ sung quy định mới, thực xếp, liên kết quy phạm lại theo trật tự quán, chặt chẽ Kết trình đời văn quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản có hiệu lực cao hồn thiện phạm vi, phương pháp chất lượng văn Việc xây dựng Luật, Bộ luật có đối tượng điều chỉnh đan xen liên quan đến xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản phải xác định rõ ranh giới điều chỉnh tảng tư tưởng coi trọng địa vị tối cao luật Nhà nước pháp quyền Ba là, hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản vừa phải đảm bảo quản lý có hiệu Nhà nước, vừa đảm bảo xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản Quản lý nhà nước xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản bộc lộ yếu khuyết điểm chung Nhà nước cần phải khắc phục như: Bộ máy cồng kềnh, hiệu lực chưa phát huy hết tính ưu việt Nhà nước pháp quyền; hoạt động máy nhà nước nảy sinh tình trạng quan liêu, đặc quyền đặc lợi, vi phạm dân chủ, không bảo đảm quản lý tập trung thống nhất, 60 pháp chế không nghiêm Trước yêu cầu khách quan, cấp bách nghiệp đối nay, Nghị Đai hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam có khẳng định cần thiết phải tiếp tục mạnh cải cách hành nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước hai lý sau: (i) Cải cách hành khâu liên quan trực tiếp đến người dân, đến doanh nghiệp, quy trình hoạt động máy hành nhà nước tác động xã hội, ý nghĩa kinh tế lớn Trong bối cảnh hội nhập, hai vấn đề trực tiếp liên quan đến cải cách hành chính; (ii) Mặc dù có nhiều cố gắng, lĩnh vực nhiều yếu bất cập vướng mắc cần tập trung giải Bốn là, kế thừa giá trị pháp luật hành, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Nghị 48-NQ/TW chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam tương lai phát huy nội lực, tích cực hội nhập quốc tế, thực đầy đủ cam kết quốc tế sở giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc biệt ý đến ý thức pháp luật nhân dân tránh tình trạng áp dụng pháp luật nước ngồi cách tùy tiện, máy móc Đồng thời, phải có chế, sách huy động đơng đảo nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tham gia công tác mở rộng tiếp thu ý kiến đóng góp nhân dân, trọng chất lượng việc đánh giá tác động văn quy phạm pháp luật 3.2 Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam 3.2.1 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật Pháp luật khác với quy phạm xã hội khác chỗ có định hướng hành vi người phân định sai, trước tình định cần hành xử sao, để pháp luật bảo vệ viphạm quy phạm pháp luật hậu pháp lý hành vi nào? Chế tài nặng nhẹ gây nên phản ứng tiêu cực Nếu chế tài nặng làm cho người tham gia vào quan hệ pháp luật sợ hãi, có tâm lý né tránh việc tham gia vào quan hệ pháp luật 61 phản ứng lại phápluật Nếu chế tài nhẹ gây tâm lý coi thường pháp luật Một chế tài phù hợp với mức độ vi phạm gây dựng niềm tin người tham gia vào quan hệ pháp luật phòng ngừa hành vi vi phạm Chính thế, quy phạm pháp luật xây dựng cách khoa học phải đáp ứng yêu cầu nội dung, hình thức pháp lý , có yêu cầu phù hợp chế tài Thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm kết đấu giá kể chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm Từ việc phân tích chế tài xử lý vi phạm phần nguyên nhân, từ việc tham khảo tổng hợp tài liệu, sách báo phân tích chuyên gia, tác giả kiến nghị theo hướng buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) truy cứu trách nhiệm hình với người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở đấu giá liên kết thơng đồng dìm giá Truy cứu trách nhiệm hình với hành vi phá rối, cản trở đấu giá liên kết thơng đồng dìm giá việc cần thiết, vì, với tất thủ đoạn hịng phá rối, cản trở đấu đe doạ người tổ chức đấu giá, đe doạ dùng vũ lực với người tham gia đấu giá khác (có dấu hiệu có tham gia tổ chức xã hội đen), cố tình gây rối nhằm gây trật tự phá hỏng đấu giá thủ đoạn nhằm thơng đồng, dìm mượn “qn xanh”, hơ giá thật cao sau từ chối mua người trả giá liền kề có hội trục lợi…diễn phổ biến hầu khắp địa phương nước ngày có nguy lan tràn rõ ràng, khơng cịn vấn đề dừng lại đòi hỏi giải pháp mang tính riêng lẻ cá biệt Đã hành vi gây thiệt hại cho Nhà nước xã hội cách có tổ chức, mức độ gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng (và tương lai hàng trăm tỷ đồng khơng sớm có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời), gây hậu xấu mặt xã hội, làm niềm tin người vào mơi trường đấu giá nói chung mơi trường kinh doanh nước nói riêng…, rõ ràng việc dừng lại truất quyền tham gia đấu giá khơng hồn trả tiền đặt trước người có hành vi nhẹ Trong quan hệ hợp đồng ln địi hỏi cần phải có “tự do” việc mua – 62 hoàn toàn sở tự nguyện thoả thuận Ở đây, quan hệ giao kết hợp đồng đấu giá, người có tài sản đấu giá chủ thể có quyền đấu giá đạt thoả thuận sở pháp luật hoạt động dịch vụ đấu giá Về nguyên tắc, Nhà nước quản lý mặt kinh tế, tức quản lý vĩ mô sở thiết lập hành lang pháp lý an toàn cho quan hệ không can thiệp sâu vào quan hệ kinh tế, quan hệ mang tính kinh tế phát triển quy luật giá trị, quy luật cung cầu… Song vụ việc đáng tiếc vi phạm pháp luật đấu giá xảy gây nhiều hậu xã hội thời gian vừa qua có lẽ, việc can thiệp mạnh tay vào quan hệ việc cần làm Khi tội phạm hoá hành vi phá rối, cản trở đấugiá liên kết thơng đồng dìm giá…, tức là, chế tài đặt hành vinày nghiêm khắc nhiều Và hình phạt vậy, có sức mạnh tạo áp lực tinh thần người phải gánh chịu biện pháp chế tài khác Người muốn có hành vi vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản liên kết thơng đồng dìm giá lúc phải cân nhắc kỹ nhiều việc theo đuổi mối lợi với phải chịu hình phạt (rất phạt tù) so với cân nhắc xem chấp nhận bị xử lý vi phạm (truất quyền tham gia đấu giá khơng hồn trả tiền đặt trước) để mua tài sản việc khơng mua tài sản, có lợi Thứ hai, phân tích phần trên, chế tài việc từ chối mua theo quy định pháp luật đấu giá nhẹ, hậu kinh tế nhỏ không đủ để ngăn chặn tình trạng lũng đoạn đấu giá, thơng đồng dìm giá Theo tác giả, đây, cần phải siết chặt chế tài điều luật, cho thấy rõ hậu bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng giao kết việc quy định: Khi tài sản đem cho người trả giá liền kề giá liền kề giá khởi điểm người từ chối mua phải chịu trách nhiệm toán phần giá trị chênh lệnh giá trả so với giá tài sản cho người trả giá liền kề; người trả giá liền kề không đồng ý mua trả giá liền kề thấp giá khởi điểm đấu giá coi không thành người từ chối mua phải chịu khoản tiền phạt số tiền chi phí để tổ chức đấu giá đấu giá tổ chức lại sau để 63 tài sản Nếu quy định vậy, người có ý định rút lại giá trả phải cân nhắc kỹ thực hành vi hậu kinh tế đem lại hành vi khơng nhỏ Thứ ba, cần làm rõ trách nhiệm pháp lý chủ thể (khi tham giavào đấu giá, chủ thể với hành vi xẽ bị xử lý sao?), tránh tình trạng quy định thiếu rõ ràng Về điểm này, tham khảo Chương V: Trách nhiệm pháp lý Luật đấu giá Trung Quốc Luật đấu giá Trung Quốc quy định vấn đề tương đối rõ có vấn đề gần với pháp luật Việt Nam đấu giá, tham khảo học tập.Ví dụ: - Đối với người có tài sản đấu giá: Nếu người vi phạm quy định Điều Luật uỷ quyền đấu giá hàng hoá quyền tài sản không thuộc họ họ chuyển nhượng theo pháp luật, họ phải chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh sau theo quy định pháp luật Nếu nhà tổ chức đấu giá biết rõ người khơng sở hữu hàng khơng có quyền uỷ quyền đấu giá người khơng chịu trách nhiệm pháp lý hàng hố quyền tàisản, họ bị liên đới chịu trách nhiệm (Điều 58 - Luật đấu giá Trung Quốc) - Đối với nhà tổ chức đấu giá hội đồng đấu giá: Nếu nhà tổ chức đấu giá hội đồng đấu giá vi phạm quy định Điều 22 Luật trả giá nhờ người khác trả giá, Ủy ban hành cơng nghiệp thương mại gửi lời cảnh báo đến nhà tổ chức đấu giá bắt họ chịu khoản tiền phạt khoảng từ 100% -500% tiền hoa hồng đấu giá; vi phạm nghiêm trọng, họ bị thu hồi giấy phép kinh doanh (Điều 62 Luật đấu giá Trung Quốc) Nếu nhà tổ chức đấu giávi phạm Điều 23 Luật hàng hố quyền tài sản, Ủy ban hành cơng nghiệp thương mại sung cơng khoản thu nhập họ từ đấu giá (Điều 63 Luật đấu giá Trung Quốc) - Đối với người mua: Nếu người mua vi phạm quy định Điều 30 luật trả giá nhờ người khác trả giá cho mình, Ủy ban hành cơng 64 nghiệp thương mại phạt họ khoản tiền lên đến 30% giá (Điều 64 Luật đấu giá Trung Quốc) - Đối với người trả giá: Trong trường hợp vi phạm Điều 37 Luật này, người trả giá thông đồng với người trả giá khác với người đấu giá, làm thiệt hại cho người khác, đấu giá bị vô hiệu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật Ủy ban hành cơng nghiệp thương mại bắt người trả giá tham dự phải chịu khoản tiền phạt từ 10%-30% giá trả cao bắt người đấu giá tham dự vào việc phải chịu khoản tiền phạt 10%-50% giá trả cao (Điều 65 Luật đấu giá Trung Quốc) Thứ tư, làm rõ trách nhiệm pháp lý người người đấu giá chất lượng tài sản đấu giá Cho đến nay, pháp luật đấu giá tài sản Việt Nam chưa thực sựbảo vệ tốt quyền lợi người mua đấu giá Người mua đấu giá ln ln đối tượng nhạy cảm, có nguy bị xâm hại quyền lợi thường phải nhận thiệt thịi Nếu khơng hồn thiện quy định pháp luật đấu giá theo hướng ràng buộc người người tổ chức đấu giá vào nghĩa vụ đảm bảo chất lượng tài sản đấu giá người mua thấy e ngại tham gia đấu giá Thực tế cho thấy, sau mua, người mua dù gặp vấn đề chất lượng tài sản hay tài sản có vấn đề pháp lý đành chấp nhận khơng đủ điều kiện để địi lại quyền lợi cho Việc làm rõ trách nhiệm pháp lý người đấu giá người vô quan trọng Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, quy định gặp khó khăn áp dụng vào việc đấu giá hàng hoá qua mạng Bởi vì, nguyên tắc, trang web đấu giá làm nhiệm vụ đăng tin tổ chức giao dịch không chịu trách nhiệm chất lượng hàng hoá tài sản 3.2.2 Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Một là, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật xử lý vi hợp đồng đấu giá tài sản 65 Việc tuyên truyền, giáo dục hướng tới đối tượng quan hệ hợp đồng đấu giá tài sản Vị trí, vai trị xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản chủ thể khác nên nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục khác Với người mua tài sản, nội dung phổ biến quyền nghĩa vụ người mua hợp đồng đấu giá tài sản; có vi phạm hành chính, người mua cần thực hành vi hợp pháp để bảo vệ quyền lợi ích Với người tổ chức đấu giá tài sản, việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức có tác dụng cụ thể biết chế tài nghiêm khắc áp dụng hành vi vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản, họ thường có thái độ thận trọng thực hợp đồng tránh rơi vào trường hợp vi phạm Nội dung tuyền truyền người nên trọng tới hành vi bị coi vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản, hình thức xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử lý Hai là, tập huấn chuyên sâu để nâng cao trình độ chun mơn, bồi dưỡng đạo đức cho chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Cơ quan nhà nước có chủ thể trao thẩm quyền xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản đơn vị chủ trì việc thực hoạt động tập huấn chuyên sâu chuyên môn bồi dưỡng đạo đức cho cán Thông thường, thực tế, chủ thể có vai trị quan trọng việc xử phạt vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Ủy ban nhân dân cấp, quan công an, tra chuyên ngành Vì thế, quan tiến hành tập huấn cán nên Ủy ban nhân dân cấp, quan công an, quan tra chuyên ngành Nội dung cần phải tập huấn quy định hành vi bị coi vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản; biện pháp xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp xử phạt vi phạm khác áp dụng hành vi vi phạm, chủ thể; giới hạn thẩm quyền chủ thể Ba là, tăng cường công tác tra, kiểm tra, công khai thông tin thực quy định pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Cơ quan có thẩm quyền tra cần tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Chúng ta cần 66 lưu ý đây, chức tra việc thực pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản khác với tra việc tuân thủ pháp luật đấu giá Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đấu giá nhằm ngăn ngừa, phát hành vi gây tổn hại cho hoạt động đấu giá Bên cạnh quan có trách nhiệm cần phải xử lý nghiêm chỉnh chủ thể vi phạm việc thực pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản để răn đe, giáo dục chủ thể chủ thể khác Tăng cường vai trị thông tin công khai việc thực pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản thơng tin báo, đài nhằm khuyến khích chủ thể thực tốt việc thực hợp đồng đấu giá tài sản, hạn chế chủ thể chưa thực tốt nội dung hợp đồng dẫn tới vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Kết luận Chương Ở Việt Nam hoạt động đấu giá tài sản thực bắt đầu phát triển Đảng Nhà nước ta áp dụng sách mở cửa, chuyển đổi kinh tế sang hoạt động theo chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với hình thành phát triển pháp luật đấu giá tài sản qua giai đoạn cụ thể Trong giai đoạn tiếp theo, việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam cần tuân thủ định hướng đề xuất cần có nhóm giải pháp cụ thể, đó, việc hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật nhóm giải pháp đồng thời để nâng cao hiệu xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Việt Nam thời gian tới 67 KẾT LUẬN Để đấu giá trở nên phổ biến phát triển Việt Nam, giống quốc gia khác, cần có chuẩn bị tốt nhất, hay nói cách khác cần tạo hành lang pháp lý vững để bảo vệ lợi ích cho người người mua, khuyến khích kích thích người tin tưởng tham gia Điều này, pháp luật Việt Nam bước thực hiện.Chúng ta đặt viên gạch để xây dựng quy chế pháp lý đấu giá phù hợp với điều kiện nước sở thống nguyên tắc chung đấu giá quốc tế Tuy nhiên, mơi trường đấu giá cịn non trẻ quy phạm pháp luật đấu pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản cịn đường hồn thiện Việt Nam, tranh chấp, vi phạm, bất cập khó tránh khỏi Thực tế chứng minh, đa phần vi phạm đấu giá thời gian qua nước ta phát sinh quan hệ hợp đồng Điều chứng tỏ nhân tố vô quan trọng đấu giá hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản tức góp phần khắc phục cách có hiệu bất cập quan hệ pháp luật Hơn nữa, điều kiện phương thức hàng đặc biệt bắt đầu áp dụng phát triển Việt Nam thời gian ngắn mà có nhiều vụ việc gây lòng tin người người mua xảy ra, việc xây dựng lấy lại niềm tin người nhiệm vụ vô quan trọng Có niềm tin người tham gia từ mong phát triển đấu giá Việt Nam Thực nghiên cứu đề tài “Xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” khuôn khổ Luận văn Thạc sĩ luật học, tác giả sâu nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn của xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam Từ việc nghiên cứu mơ hình lý luận chung xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản đến phân tích hình thức xử lý vi phạm đặc thù, từ việc phân tích tình xử 68 lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản xảy thực tiễn tỉnh Quảng Nam đến việc nguyên nhân, tác giả đưa ý kiến cá nhân định hướng giải pháp hồn thiện pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản nâng cao hiệu thực thi pháp luật thực tiễn đời sống Đây ý kiến mang tính chất cá nhân song có dựa sở tham khảo ý kiến chuyên gia, tài liệu chuyên ngành khảo cứu thực tiễn Hy vọng rằng, luận văn đóng góp thêm cách nhìn nhận khoa học mảng đề tài mẻ, đề xuất thiết thực vào việc hoàn thiện khung pháp lý xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản nói riêng đấu giá tài sản nói chung Việt Nam 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, Hà Nội Quốc hội (2005), Luật Thương mại, Hà Nội Quốc hội (2015), Luật đấu giá tài sản, Hà Nội Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Sách: Vụ bổ trợ tư pháp - Bộ tư pháp (2006), đấu giá tài sản (Tài liệu tập huấn nghiệp vụ), NXB Tư pháp Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, NXB Tư pháp, Hà Nội (tr 66) Trường Đại học Luật Hà Nội (1994), “Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật”, NXB Tư pháp, Hà Nội (tr 55) David W.Pearce (1999), Từ điển Kinh tế học đại, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 10 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Đại Từ điển Bách khoa Việt Nam, Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam 11 Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) (2005), Giáo trình Luật Dân tập - Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân 12 Phạm Duy Nghĩa (Chủ biên) (2002), Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam – Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Lê Minh Thông (2001), “Một số vấn đề lý luận hoàn thiện tổ chức hoạt động máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội (tr228) 14 Đại cương pháp luật hợp đồng, Corinne Renault – Brahinsky, Nxb văn hoá thơng tin 2002, tr.6 15 C.Mac Ph Ănghen tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia H.1993, tr.176 16 FSP, Tuyển tập văn pháp luật thương mại Cộng hồ Pháp, NXB Chính trị quốc gia, 2006 Các trang web: 17 Cổng thông tin tỉnh Quảng Nam, http://www.quangnam.gov.vn/cmspages/chuyenmuc/chuyenmuc_view.aspx? IDChuyenMuc=158 18 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam#Kinh_t%E1%BA% BF 19 Thủy Dung, Đã tổ chức đấu giá thành 169/233 hợp đồng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, http://www.quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet= 12051 20 Đỗ Văn, Quảng Nam: DN điêu đứng nhận “quả lừa” từ đấu giá! Báo Lao động, https://laodong.vn/kinh-te/quang-nam-dn-dieu-dung-vi-nhan-qua-luatu-dau-gia-355172.bld ... hành pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản Vi? ??t Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 1.1 Khái quát xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản. .. cho hoạt động xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản hiệu Với lý trên, vi? ??c nghiên cứu đề tài ? ?Xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật Vi? ??t Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam? ?? cần thiết,... đề lý luận pháp luật xử lý vi phạm hợp đồng bán đấu giá tài sản Về bản, vi phạm hợp đồng vi? ??c xử lý vi phạm hợp đồng bán đấu giá tài sản ngoại lệ so với vi? ??c xác định vi phạm biện pháp xử lý vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam , Xử lý vi phạm hợp đồng đấu giá tài sản theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam