Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị từ thực tiễn tỉnh khánh hòa

86 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HOÀNG HÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐƠ THỊ TỪ THỰC TIỄN TỈNH KHÁNH HÒA Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Lê Thị Hương HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị từ thực tiễn tỉnh Khánh Hịa” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Hương Các tư liệu, số liệu sử dụng luận văn tác giả sưu tầm, phân tích có trích dẫn đầy đủ nguồn theo quy định Nội dung luận văn khơng chép cơng trình nghiên cứu Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan nói Tác giả Phan Hồng Hà MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ……… 1.1 Khái niệm đặc điểm vi phạm hành xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị ………………………………………… 1.2 Nội dung điều chỉnh pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị ……………………………………………………………… 18 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị ……………………………………………………………………… Tiểu kết Chương ………………………………………………………………… CHƯƠNG THỰC TRẠNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐƠ THỊ Ở TỈNH KHÁNH HỊA …………………………………………………………… 2.1 Những yếu tố tác động sở pháp lý xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị ………………………………………………… 2.2 Tình hình vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hòa ……………………………………………………………………… 2.3 Đánh giá hoạt động xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hịa ………………………………………………… Tiểu kết Chương ……………………………………………………………… CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN TỈNH KHÁNH HÒA …………………………………………………… 3.1 Yêu cầu nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị ……………………………………………………………… 31 35 36 36 42 46 58 59 59 3.2 Quan điểm bảo đảm xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị ………………………………………………………………………… 3.3 Giải pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị …………………………………………………………………………… Tiểu kết Chương ………………………………………………………………… KẾT LUẬN ……………………………………………………………………… 63 66 77 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BBVPHC : Biên vi phạm hành BPKPHQ : Biện pháp khắc phục hậu BPXLHC CQHCNN GPXD QLHCNN : Biện pháp xử lý hành : Cơ quan hành nhà nước : Giấy phép xây dựng : Quản lý hành nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân VBQPPL : Văn quy phạm pháp luật VPHC : Vi phạm hành VPPL : Vi phạm pháp luật XLVPHC : Xử lý vi phạm hành XPVPHC : Xử phạt vi phạm hành MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản lý xây dựng đô thị phù hợp quy hoạch đại đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nói chung cơng tác xây dựng nói riêng vấn đề, nội dung quan trọng cấp, ngành quan tâm xây dựng tổ chức thực hiện, nhằm hạn chế vi phạm việc xử lí vi phạm hành (XLVPHC) lĩnh vực xây dựng vấn đề cấp thiết đòi hỏi cần hồn thiện, phục vụ tốt cho cơng tác quản lý hành nhà nước cấp quyền, góp phần tích cực việc quản lý xây dựng nước ta Trong năm đổi mới, ngành xây dựng hồn thành nhiều cơng trình Nhà nước đầu tư xây dựng, cải tạo làm thay đổi diện mạo đất nước, góp phần quan trọng bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần toàn xã hội Cùng với việc đầu tư nguồn lực xã hội cho phát triển cơng trình xây dựng thị, Nhà nước khơng ngừng hồn thiện khung thể chế trật tự xây dựng đô thị Một biện pháp hữu hiệu Nhà nước trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước xây dựng đô thị xử lý vi phạm hành (VPHC) lĩnh vực xây dựng đô thị Các văn quan trọng liên quan đến xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị là: Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012; Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 81/2013/NĐCP ngày 19/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 Chính phủ quy định xử phạt hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà cơng sở, Đây sở pháp lý tạo nên chuyển biến tích cực đời sống xã hội nói chung, lĩnh vực xây dựng thị nói riêng Bên cạnh hoạt động xây dựng đầu tư xây dựng tuân thủ quy định pháp luật tình hình VPHC lĩnh vực xây dựng nói chung, xây dựng thị nói riêng xảy ngày nhiều gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đô thị Nhiều dự án vi phạm quy định thẩm định dự án; vi phạm quy chế đấu thầu; thi công sai thiết kế, sai chủng loại vật tư, thiết bị, không phê duyệt khối lượng phát sinh, vi phạm trình tự thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, nghiệm thu, toán cơng trình cịn chậm; vi phạm thiết kế, khảo sát; vi phạm quy định giai đoạn chuẩn bị đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng Tình trạng xây dựng sai phép, không phép, xây dựng đất nông nghiệp, đất lấn chiếm diễn phức tạp có chiều hướng gia tăng số lượng quy mô xây dựng gây ảnh hưởng tới cảnh quan, mơi trường thị, chí xảy cố nghiêm trọng gây thiệt hại người kết phát hiện, xử lý quan chức thấp Cũng giống nhiều địa phương khác nước, tỉnh Khánh hịa q trình thị hóa nhanh Điều ghi nhận phát triển mạnh mẽ địa phương, góp phần khẳng định vị Khánh Hòa đồ Việt nam quốc tế Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm hoạt động xây dựng thị Khánh Hịa cịn nhiều bất cập Tình hình VPHC lĩnh vực xây dựng đô thị diễn lúc, nơi làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước (QLNN) Thực trạng có nhiều nguyên nhân, phải kể đến hệ thống pháp luật XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị tồn nhiều hạn chế, bất cập; từ đó, tình trạng lấn chiếm đất cơng, xây dựng khơng phép trái phép, đặc biệt tình hình vi phạm trật tự xây dựng, diễn phổ biến Do đó, việc nghiên cứu quy định pháp luật XLVPHC thực tiễn thi hành XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị ngày trở nên cấp bách cần thiết; qua đó, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc đề xuất kiến nghị giải pháp thực để hoàn thiện hệ thống pháp luật Đó lý tác giả chọn đề tài: “Xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị từ thực tiễn tỉnh Khánh Hịa” làm Luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan tới đề tài luận văn, có nhiều cơng trình nghiên cứu, báo tạp chí chuyên ngành hội thảo khoa học XLVPHC nói chung Có thể kể số cơng trình như: - Giáo trình Luật Hành Việt Nam GS.TS Phạm Hồng Thái PGS.TS Đinh Văn Mậu, Nxb Giao thơng Vận tải, năm 2009; Giáo trình Luật Hành Việt Nam PGS.TS Nguyễn Cửu Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010; Giáo trình Luật Hành Việt Nam PGS.TS Nguyễn Cửu Việt, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật Hà Nội, năm 2013; Bình luận khoa học Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 PGS TS Nguyễn Cảnh Hợp chủ biên, Nxb Hồng Đức, 2017; Tìm hiểu pháp luật xử phạt vi phạm hành ThS Đặng Thanh Sơn chủ biên, Nxb Tư pháp, năm 2016… Bên cạnh đó, có nhiều luận văn thạc sỹ quan tâm đến chủ đề như: - Quản lý nhà nước trật tự xây dựng đô thị - Từ thực tiễn thành phố Thái Nguyên, Phạm Xuân Đương (2006), Luận văn QLHC cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội Luận văn phân tích nội dung QLNN trật tự xây dựng đô thị đánh giá thực trạng thành phố Thái Nguyên, từ đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm QLNN trật tự xây dựng đô thị - Trách nhiệm pháp lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng từ thực tiễn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ Luật học Đỗ Vượng, Học viện khoa học xã hội, năm 2012 Tác giả luận văn luận bàn biện pháp trách nhiệm pháp lý VPHC lĩnh vực xây dựng từ khái niệm đến quy định pháp luật, đồng thời liên hệ thực tiễn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện - Quản lý nhà nước trật tự xây dựng - Liên hệ thực tiễn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Nguyễn Quốc Thành, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành cơng, Học viên Hành Quốc gia, năm 2008 Tác giả phân tích sở lý luận sở pháp lý QLNN lĩnh vực xây dựng đề xuất giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước trật tự xây dựng thực tiễn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - Quản lý nhà nước trật tự đô thị địa bàn quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Phạm Văn Trường, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội, năm 2011 Cũng chủ đề quản lý nhà nước trật tự đô thị công trình lại khai thác góc độ Luật học gắn với địa phương cụ thể quận Liên Chiển, Thành phố Đà Nẵng - Xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Lê Duy Lĩnh 2015, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành quốc gia Tác giả cho rằng, VPHC lĩnh vực xây dựng vấn đề phức tạp nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng đến QLNN trật tự đô thị Luận văn hệ thống hoá sở lý luận quy định pháp luật VPHC, XLVPHC lĩnh vực xây dựng, phân tích đánh giá thực trạng VPHC xây dựng, từ đưa quan điểm giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống XLVPHC xây dựng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Có thể nói rằng, chủ đề nghiên cứu tác giả vấn đề khơng mới, có nhiều cơng trình đề cập nhiều góc độ khác Tuy nhiên, qua tìm hiểu, rà sốt việc nghiên cứu đề tài “Xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị từ thực tiễn tỉnh Khánh Hịa” góc độ Luật Hiến pháp luật Hành chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến Do vậy, luận văn kế thừa phần sở lý luận nghiên cứu trên, đồng thời phản ánh thực trạng VPHC lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hịa, nhằm cung cấp luận khoa học thực tiễn cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật XLVPHC xây dựng đô thị, phòng, chống VPHC lĩnh vực xây dựng thị Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn XLVPHC lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hịa, tác giả Luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích cụ thể nói trên, Luận văn có nhiệm vụ chủ yếu: - Làm sáng tỏ sở lý luận pháp lý XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị - Phân tích thực trạng VPHC XLVPHC lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hịa - Đề xuất phương hướng giải pháp bảo đảm XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị từ thực tiễn tỉnh Khánh Hòa Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động XLVPHC lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hịa 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu quy định pháp luật hành xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị - Về khơng gian: Tỉnh Khánh Hịa - Về thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật nói chung, đồng thời dựa quan điểm Đảng Nhà nước ta Nhà nước pháp luật nói chung, QLNN xây dựng thị, có XLVPHC xây dựng thị nói riêng - Về phương pháp nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp triết học vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích tổng hợp, lịch sử cụ thể Ngồi ra, Luận văn cịn sử dụng số phương pháp nghiên cứu chủ yếu cụ thể như: + Phương pháp phân tích, so sánh bình luận: Được sử dụng để phân tích quy định pháp luật, so sánh với thực tế đưa bình luận khoa học Chương 1; phân tích tình thực tiễn Chương để làm đưa kết luận nghiên cứu vấn đề lý luận pháp luật XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị + Phương pháp thống kê: Được sử dụng luận văn để thống kê tình hình VPHC XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị Chương + Phương pháp quy nạp: Sử dụng kết nghiên cứu công bố để đề xuất giải pháp Chương Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn cơng trình nghiên cứu bản, hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn XLVPHC lĩnh vực xây dựng thị Từ đó, đề phương hướng, giải pháp bảo đảm XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị, khơng có ý nghĩa thực pháp luật XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị, mà cịn có ý nghĩa nghiên cứu bảo đảm thực pháp luật nói chung, góp phần hồn thiện chế thực bảo vệ pháp luật, giáo dục pháp luật theo chủ trương, đường lối Đảng Đồng thời, Luận văn tài liệu tham khảo cho học viên, sinh viên chuyên ngành Luật Hành quan tâm đến đề tài Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung gồm 03 chương theo bố cục sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp lý xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị Chương 2: Thực trạng vi phạm hành xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hịa Chương 3: Phương hướng giải pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị từ thực tiễn tỉnh Khánh Hịa 10 mức phạt gấp hai lần mức phạt - Hai là, bổ sung quy định khen thưởng cho tổ chức, cá nhân phát hiện, tố giác hành vi vi phạm Chủ đầu tư Phần lớn hành vi vi phạm trật tự xây dựng thể rõ biểu bên ngồi cơng trình xây dựng mà mắt thường nhìn thấy được, khơng dễ che giấu hành vi VPPL khác Quần chúng nhân dân, đặc biệt người sinh sống làm việc khu vực gần với cơng trình bị vi phạm dễ phát Do vậy, cần phải huy động quần chúng nhân dân phát cung cấp thông tin hành vi vi phạm Thực trạng cho thấy nhiều hành vi vi phạm không phát nhiều nguyên nhân khác xây dựng cơng trình ngõ, hẻm sâu; khu vực dân cư, người qua lại có trường hợp chủ đầu tư dùng thủ đoạn để che giấu quây bạt, quây tôn, xây luồn bên trong; lợi dụng ngày lễ, ngày tết để xây dựng vi phạm; xây dựng kéo dài thời gian xây Ngồi cơng tác kiểm tra, quản lý địa bàn, phát xử lý vi phạm trật tự xây dựng UBND phường, Đội quy tắc trật tự nhiều trường hợp chậm, chưa kịp thời, bên cạnh đó, số lượng cán trật tự phường khơng đủ để bao qt hết cơng trình địa bàn dẫn đến phát việc dẫn tới việc xử lý số công trình vi phạm gặp khó khăn, phải huy động nhiều lực lượng để cưỡng chế cơng trình lớn, gây tốn thời gian, vật chất nhà nước, tài sản công dân Để kịp thời phát hành vi vi phạm trật tự xây dựng có hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội việc quản lý trật tự thị tích cực giúp quan chức ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm lĩnh vực xây dựng, thân đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân phát hiện, tố giác hành vi vi phạm Chủ đầu tư 20% giá trị phạt vi phạm hành cho trường hợp Có thể tùy trừng hợp vi phạm để xác định cụ thể mức thưởng, nhiên để đảm bảo tính đồng UBND thành phố quy định chung mức thưởng cho phường với tỷ lệ giá trị phạt hành vi vi phạm Các phường thành lập quỹ khen thưởng vi phạm trật tự đô thị từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, đồng thời huy 72 động thêm nguồn lực, đóng góp, ủng hộ từ tổ chức, cá nhân để bảo đảm điều kiện cần thiết thực tốt sách động viên vật chất, gắn với khen thưởng tinh thần người dũng cảm tố giác Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt quy định khen thưởng người tố giác hành vi vi phạm trật tự xây dựng, gắn với việc tuyên truyền sâu rộng tới tầng lớp nhân dân quy định pháp luật tố cáo, chế bảo vệ người tố cáo, đặc biệt quy định vai trò, trách nhiệm xã hội công dân công tác phát hiện, tố giác tổ chức, cá nhân vi phạm hành lĩnh vực xây dựng Để tránh tình trạng thơng tin tố giác sai lệch, nhiều người tố giác trường hợp, có ảnh hưởng xấu đến cơng tác XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị, đồng thời để việc khen thưởng đảm bảo tính cơng bằng, khách quan cho người tố giác, phải có quy định khen thưởng người phát hiện, tố giác hành vi vi phạm trật tự xây dựng, cụ thể như: quy định thủ tục xét tặng, trao thưởng người khen thưởng trường hợp cần bảo đảm bí mật danh tính người tố cáo; quy định trách nhiệm quan chức việc phải chủ động, kịp thời đề xuất thực thủ tục cần thiết để kịp thời việc khen thưởng cho người tố cáo hành vi vi phạm theo thành tích mà họ lập được; quy định cụ thể trường hợp người tố giác có cơng giúp quan chức phát hành vi vi phạm không xét thưởng - Thứ ba, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định liên quan đến cấp phép xây dựng, xây dựng cơng trình, tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng cơng trình theo hướng đẩy mạnh việc phân cấp cấp phép xây dựng nâng cao chất lượng cấp phép, giảm thiểu thủ tục hành chính, xác định rõ trách nhiệm cơng tác quản lý - Thứ tư, đổi tổ chức, phương thức quản lý nội dung phân cấp, ủy quyền QLNN quyền thị thể Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, Nghị số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 Chính phủ 73 phân cấp quản lý nhà nước Chính phủ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định Trung ương phân cấp, ủy quyền Xác định tầm quan trọng công tác quy hoạch, không ngừng đẩy mạnh công tác lập quy hoạch nâng cao chất lượng quy hoạch Trong quản lý đô thị, công tác quy hoạch phải trước bước, tiền đề để định hướng đảm bảo tính đồng trình xây dựng phát triển cải tạo chỉnh trang thị Nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung điều chỉnh, làm sở đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch, đầu tư mở rộng đô thị thành phố, tổ chức kết nối đô thị cũ đô thị để mở rộng không gian thành phố, rút ngắn khoảng cách vùng sáp nhập Tăng cường đổi công tác QLNN đô thị, nâng cao trách nhiệm ngành, cấp công tác 3.2.2 Tăng cường lãnh đạo của cấp quyền cơng tác quản lý nhà nước trật tự xây dựng xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị Thực tế cho thấy rằng, địa phương mà lãnh đạo, kiểm tra liệt cấp, quyền đem lại hiệu tích cực QLNN xây dựng thị XLVPHC lĩnh vực Ngược lại, địa phương cịn có biểu bng lỏng quản lý, lãnh đạo thiếu sâu sát… xảy nhiều sai phạm giảm hiệu lực, hiệu quản lý Vì vậy, để thực tốt công tác QLNN trật tự xây dựng XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị, cần tăng cường lãnh đạo quyền cấp Theo đó: - Đề nghị cấp ủy Đảng quan tâm công tác lãnh đạo, đạo; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tầng lớp nhân dân, quan thông tấn, báo chí tích cực tham gia cơng tác quản lý trật tự thị, động viên đồn viên, hội viên thực quy định sử dụng đất đai, xây dựng cơng trình, kiến nghị, phản ánh, thơng tin kịp thời với quan có thẩm quyền cơng luận mặt tích cực hạn chế, tồn tại, yếu kém, vi phạm 74 - Tăng cường lãnh đạo, quản lý, đạo UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND phường nhằm nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức Đội quy tắc trật tự việc thực thi nhiệm vụ Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh trường hợp cán bộ, công chức vi phạm chuẩn mực đạo đức, có biểu nhũng nhiễu, tiêu cực, cố tình để xảy vi phạm pháp luật xây dựng, xử phạt không nghiêm minh nguyên tắc trách nhiệm quy định Nghị định số 139/2017/NĐ-CP - Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật lĩnh vực quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, cấp phép xây dựng…; vận động nhân dân, quan, tổ chức xây dựng cơng trình đảm bảo thực đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai xây dựng cơng trình theo giấy phép, quy trình, quy phạm kỹ thuật, vệ sinh mơi trường - Đổi tư QLNN đô thị, đôi với việc nâng cao phẩm chất, lực trình độ cán quản lý thị cấp, cấp sở; tăng cường phân cấp quản lý đô thị, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm quyền địa phương, tổ chức máy tinh giản, gọn nhẹ, nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực quản lý Đồng thời, trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế, kinh nghiệm kiến thức Củng cố kiện toàn máy lãnh đạo đội ngũ cán bộ, cơng chức phịng Quản lý đô thị, bổ sung lực lượng, tạo điều kiện tăng cường hoạt động lực lượng quản lý đô thị 3.2.3 Nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý trật tự xây dựng xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị Trình độ chun mơn, nghiệp vụ phẩm chất, lực cán yếu tố định lớn đến tiến độ chất lượng văn pháp luật xây dựng, đến việc tổ chức thực văn pháp luật đó, đến hoạt động phát hiện, XLVPHC trật tự xây dựng Nếu họ có trình độ chun mơn cao, lực quản lý giỏi, phẩm chất đạo đức tốt chất lượng VBQLPL xây dựng họ ban hành tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành sát thực tế, tính khả 75 thi cao; việc tổ chức thực văn cấp nhanh chóng, nghiêm túc; việc phát xử lý vi phạm pháp luật nghiêm minh, kịp thời Ngược lại, hạn chế trình độ chun mơn, lực quản lý, yếu phẩm chất dẫn đến sai lầm việc ban hành văn pháp luật, đến việc áp dụng pháp luật, việc xử lý vi phạm thiếu nghiêm minh hệ thống pháp luật quy định hoàn thiện Thực tế thấy rằng, công tác xây dựng, tổ chức thực văn pháp luật xây dựng thường bị chậm trễ; kế hoạch xây dựng, tổ chức triển khai không thực được; XLVPHC không thấu tình, đạt lý điều có ngun nhân từ yếu đội ngũ cán làm công tác quản lý trật tự xây dựng XLVPHC lĩnh vực xây dựng Vì vậy, việc nâng cao trình độ, lực, phẩm chất cho đội ngũ cán cần thiết, hợp thành từ nhiều yếu tố khác tổ chức, nhân sự, chế, điều kiện vật chất kỹ thuật Để nâng cao trình độ, lực, phẩm chất cho đội ngũ cán cần ý cách toàn diện yếu tố đó; có đổi mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ; tạo điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động ban hành, tổ chức thực văn pháp luật xây dựng XLVPHC lĩnh vực xây dựng Trong năm tới, để nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác quản lý trật tự xây dựng XVPHC lĩnh vực xây dựng, cần thực tốt biện pháp cụ thể: - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán làm công tác xây dựng tham mưu ban hành văn pháp luật xây dựng, XLVPHC nói chung XLVPHC lĩnh vực xây dựng nói riêng Do tính chất phức tạp lĩnh vực xây dựng, đội ngũ cán cần phải chuyên sâu lĩnh vực xây dựng, phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác kiến thức pháp lý, tài chính, ngân hàng, thuế, đất đai - Khắc phục kịp thời hạn chế lực, trình độ chun mơn để thực tốt nhiệm vụ QLNN xây dựng, XLVPHC lĩnh vực xây dựng - Để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm công tác quản lý trật tự xây 76 dựng XLVPHC lĩnh vực xây dựng, phải tuyển dụng cán theo tiêu chuẩn yêu cầu nhiệm vụ chức danh - Mạnh dạn sử dụng, đề bạt đội ngũ cán trẻ, có phẩm chất, đạo đức lực, đào tạo quy vào giữ chức vụ có liên quan đến cơng tác xây dựng Có quan điểm tích cực việc xếp cán lực, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao; đồng thời xử lý kiên quyết, nghiêm minh cán có hành vi VPPL, tiếp tay cho VPPL xây dựng, trật tự xây dựng - Cần quan tâm chế độ sách cán bộ, công chức làm công tác XLVPHC đặc biệt người có nhiều thành tích xuất sắc Bên cạnh việc thực sách tài theo quy định, cần có động viên khích lệ vật chất cụ thể hình thức khác - Tăng cường đầu tư khoa học công nghệ, điều kiện vật chất cho cơng tác; bước đại hóa hệ thống quản lý thủ tục cấp phép, xây dựng địa bàn công nghệ tin học 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị - Tăng cường công tác tra, kiểm tra lĩnh vực xây dựng đô thị Mọi hoạt động xây dựng phải kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, tạo điều kiện; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, triệt để vi phạm theo quy định pháp luật; kiên kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp VPPL trật tự thị, xây dựng; có chế tài mạnh địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy vi phạm trật tự đô thị, xây dựng địa bàn - Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt - Đối với vi phạm trật tự xây dựng diễn ra, chưa xử lý, xử lý chưa triệt để: Giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tập trung đạo xử lý kiên quyết, triệt để, lập lại trật tự xây dựng đảm bảo ổn định tình hình địa phương theo quy định pháp luật Đồng thời, tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân buông lỏng quản 77 lý để xảy sai phạm Trong q trình xử lý vi phạm, định thành lập đồn tra tổ cơng tác liên ngành để kịp thời xử lý nghiêm vụ việc cộm, phức tạp, xúc; trường hợp có dấu hiệu VPPL hình phải chuyển quan điều tra theo quy định pháp luật 3.2.5 Nâng cao vai trò xã hội vào phát hiện, tố giác vi phạm pháp luật hành xây dựng đô thị VPHC lĩnh vực xây dựng đô thị diễn thường xuyên, lâu dài cần có tham gia, phát quan chức năng, tổ chức đồn thể trị, xã hội tầng lớp nhân dân đem lại hiệu cao - Đối với quan chức năng: cần phải thường xun, tích cực, chủ động cơng tác chun mơn mình; tăng cường kiểm tra, tra, giám sát cơng trình xây dựng, phát xử lý nghiêm, kịp thời sai phạm hoạt động xây dựng đô thị nhằm răn đe trường hợp cố tình vi phạm - Đối với tổ chức xã hội: nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đồn thể trị, xã hội tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật lĩnh vực xây dựng đô thị; kịp thời phát sai phạm trình xây dựng chủ đầu tư người dân để phản ánh với quan chức xử lý sai phạm - Đối với chủ đầu tư người dân: cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật chủ đầu tư người dân, đặc biệt quy định Nhà nước xây dựng, nắm rõ quy trình, thủ tục xin cấp GPXD; giải trường hợp xúc nhà khu vực quy hoạch người dân Như vậy, công tác XLVPHC lĩnh vực xây dựng đô thị đem lại hiệu cao có vào đồng quan chức năng, tổ chức đồn thể trị, xã hội, chủ đầu tư người dân 3.2.6 Tăng cường phối hợp quan, đơn vị thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành Cần xây dựng quy chế phối hợp quan, đơn vị có liên quan hoạt động xây dựng thị kế hoạch đầu tư, xây dựng, du lịch, phòng cháy 78 chữa cháy, an ninh trật tự, an tồn xã hội, tài chính, … Đặc biệt, đảm bảo quan, đơn vị thực chức năng, nhiệm vụ thực pháp luật XLVPHC Đồng thời, phải có quy định cụ thể việc phân cấp việc cấp GPXD vấn đề xử lý có liên quan đến GPXD Sở Xây dựng UBND huyện, thị xã, thành phố quan Phải có chế trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì tổ chức phối hợp với quan chuyên môn; quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định Trường hợp phát hành vi vi phạm địa bàn lĩnh vực quan khác chủ trì quan phát thơng báo cho quan chủ trì có trách nhiệm xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ phân công Quan hệ phối hợp hoạt động thực theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; q trình phối hợp, khơng gây khó khăn, phiền hà kéo dài thời gian kiểm tra, xử lý vi phạm Việc trao đổi thơng tin tình hình VPHC lĩnh vực xây dựng đô thị phải đảm bảo tính bí mật Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp Phịng Quản lý thị UBND xã, phường, thị trấn; đề nghị UBND xã, phường, thị trấn phải thường xuyên lãnh đạo, đạo công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát xử lý nghiêm vi phạm; ban hành chế, sách mang tính chất đặc thù phân công, phân cấp quản lý đô thị; chế tự chủ tài chính, theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý cho quyền địa phương chủ động việc thực chủ trương đề Tạo lập trì chế phối hợp phòng, ban cấp huyện UBND xã, phường, thị trấn, tâm tạo gắn kết trách nhiệm lực lượng chức năng, chuyên ngành với hệ thống trị, phát huy tối đa vai trị lực lượng khóm, ấp, đồn thể khu dân cư, mơ hình tự quản cơng tác quản lý đô thị 79 Tiểu kết Chương Xây dựng đô thị lĩnh vực phức tạp, liên quan đến nhiều hoạt động quản lý nhà nước nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác Do đó, xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trình thực thi pháp luật Để giải khó khăn, vướng mắc trên, thời gian tới, cần tuân thủ phương hướng bảo đảm xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị Từ đó, cấn thực đồng giải pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị từ thực tiễn tỉnh Khánh Hịa Trong giải pháp trình bày trên, trước mắt, cần tập trung vào giải pháp hoàn thiện hệ thống xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị Tiếp đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tổ chức, cá nhân Đồng thời, quan chức cần chủ động tra, kiểm tra, giám sát cơng trình xây dựng, kịp thời phát xử lý nghiêm sai phạm lĩnh vực xây dựng đô thị, nhằm răn đe trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình sai phạm Tiếp tục nâng cao phối kết hợp quan, đơn vị thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị 80 KẾT LUẬN Nhiều năm qua, Nhà nước ta ban hành nhiều văn pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng Tuy nhiên, hành vi vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị ngày phổ biến, đa dạng phức tạp Trong đó, hệ thống pháp luật xây dựng xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị cịn nhiều khó khăn, vướng mắc trình bày Chương Tính đồng quản lý quy hoạch chưa cao, thiếu quy hoạch chi tiết gây khó khăn cho cơng tác cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng Công tác tra, kiểm tra, phát xử lý vi phạm hành quản lý trật tự xây dựng hoạt động xây dựng chưa thực thường xuyên Số kiểm tra, tra, phát xử lý vi phạm cịn so với thực tế, đặc biệt dự án phát triển đô thị, dự án xây dựng cấp huyện, xã làm chủ đầu tư; lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm phận cán bộ, cơng chức thực thi nhiệm vụ cịn hạn chế nên việc tham mưu xử lý vi phạm hành biện pháp yêu cầu khắc phục hậu sau xử lý vi phạm hành tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chưa đầy đủ, kịp thời Việc cụ thể hóa quy định pháp luật quan nhà nước cấp chưa kịp thời, đồng bộ, quy định quản lý, xây dựng cơng trình nhà riêng lẻ khu vực nông thôn, việc phân cấp quản lý hoạt động xây dựng địa bàn; quy định cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh gia hạn giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn phù hợp với thực tế địa phương Ý thức phận chủ đầu tư, người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp hạn chế, chưa chấp hành quy định pháp luật, thiếu phối hợp, hợp tác với quan nhà nước dẫn đến số trường hợp khơng thực pháp luật, cố tình vi phạm Đồng thời, lực đội ngũ cán chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 81 Để tiếp tục thực tốt công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động xây dựng, cấp, ngành cần trọng, phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, quản lý quy hoạch Thực nghiêm việc công bố, công khai đồ án quy hoạch xây dựng duyệt, đồng thời tổ chức cắm mốc giới thực địa theo quy định để người dân, tổ chức doanh nghiệp biết, thực giám sát thực theo quy hoạch Thực tốt cơng tác cải cách hành lĩnh vực xây dựng thủ tục cấp phép xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn pháp luật lĩnh vực xây dựng nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng chấp hành pháp luật hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng Tăng cường công tác quản lý nhà nước xây dựng địa bàn theo phân cấp; thực công khai, minh bạch quy hoạch thủ tục cấp giấy phép xây dựng Chú trọng công tác tra, kiểm tra chất lượng từ khâu khảo sát, thiết thi công, nghiệm thu, bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hướng dẫn chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, đơn vị thi công xây dựng nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu đầu tư, tránh thất lãng phí vốn đầu tư Chỉ đạo lực lượng chức thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng địa bàn, đảm bảo hành vi vi phạm phải phát sớm xử lý nghiêm minh; đôn đốc việc chấp hành định xử lý vi phạm, thực nghiêm túc việc yêu cầu tự tháo dỡ cưỡng chế tháo dỡ cơng trình vi phạm Kiên xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy vi phạm pháp luật mà không phát xử lý không đề xuất xử lý kịp thời 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trọng Bình (2000), Hồn thiện qui định pháp luật hình thức xử phạt vi phạm hành chính, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội Bộ Xây dựng, Thông tư số 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết số điều Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 Chính phủ quy định XPVPHC hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà công sở,, ban hành ngày 24/4/2018, Hà Nội Bùi Xuân Đức (2006), “Về vi phạm hành hình thức xử phạt hành chính: hạn chế giải pháp đổi mới”, Tạp chí Nhà nước pháp luật Phạm Xuân Đương (2006), Quản lý nhà nước trật tự xây dựng đô thị - Từ thực tiễn thành phố Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Hành Quốc gia Hà Nội Trần Minh Hương (2008), “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Thực trạng quy định, thực tiễn áp dụng hướng hồn thiện”, Tạp chí Luật học, tr.8 83 Chính phủ (2013), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, ban hành ngày 19/7/2013, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ban hành ngày 26/6/2014, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị số 21/NQ-CP phân cấp quản lý nhà nước Chính phủ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban hành ngày 21/3/2016, Hà Nội Chính phủ (2017), Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định XPVPHC hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà công sở, ban hành ngày 27/11/2017, Hà Nội 10 Chính phủ (2007), Nghị định số 180/2017/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng, ban hành ngày 07/12/2007, Hà Nội 11 Chính phủ (2013), Nghị định số 16/2013/NĐ-CP rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật, ban hành ngày 06/02/2013, Hà Nội 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở, ban hành ngày 10/10/2013, Hà Nội 13 Quốc hội (2003), Luật Xây dựng, ban hành ngày 26/11/2003, Hà Nội 14 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức, ban hành ngày 13/11/2008, Hà Nội 84 15 Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị, ban hành ngày 17/6/2009, Hà Nội 16 Quốc hội (2013), Hiến pháp, ban hành ngày 28/11/2013, Hà Nội 17 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu, ban hành ngày 26/11/2013, Hà Nội 18 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng, ban hành ngày 18/6/2014, Hà Nội; 19 Quốc hội (2014), Luật Nhà ở, ban hành ngày 25/11/2014, Hà Nội; 20 Quốc hội (2014), Luật Kinh doanh bất động sản, ban hành ngày 25/11/2014, Hà Nội; 21 Quốc hội (2012), Luật Xử lý vi phạm hành chính, ban hành ngày 20/6/2012, Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương, ban hành ngày 19/6/2015, Hà Nội 23 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Khánh Hòa 24 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo kết công tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Khánh Hòa 25 Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hịa, Báo cáo kết cơng tác năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Khánh Hịa 26 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 1961/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực quản lý xây dựng phát triển đô thị cán lãnh đạo, chuyên môn đô thị cấp”, ban hành ngày 25/10/2010, Hà Nội 27 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1473/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai danh mục nghị định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, ban hành ngày 05/10/2012, Hà Nội 28 Vũ Thư (2000), Chế tài hành - Lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 85 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân 30 Phạm Văn Trường (2011), Quản lý nhà nước trật tự đô thị địa bàn quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, ban hành ngày 02/7/2002, Hà Nội 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2007), Pháp lệnh sửa đổi số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002, ban hành ngày 08/3/2007, Hà Nội 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2008), Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, ban hành ngày 02/4/2008, Hà Nội 86 ... đến xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị 39 Từ vấn đề lý luận xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị Chương 1, Luận văn tập trung phân tích thực trạng vi phạm hành xử lý vi phạm hành. .. khái niệm, đặc điểm xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị; nguyên tắc biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị thẩm quyền xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị Đồng thời, phân... hành lĩnh vực xây dựng thị Chương 2: Thực trạng vi phạm hành xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị tỉnh Khánh Hịa Chương 3: Phương hướng giải pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị từ thực tiễn tỉnh khánh hòa , Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đô thị từ thực tiễn tỉnh khánh hòa