Quản lý nhà nước về an sinh xã hội từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

78 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:51

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ VŨ THU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ VŨ THU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM HỮU NGHỊ HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, khách quan Những kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Học viên Đặng Thị Vũ Thu MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, đặc điểm an sinh xã hội quản lý nhà nước về an sinh xã hội 1.2 Nguyên tắc, nội dung, vai trò quản lý nhà nước về an sinh xã hội .11 1.3 Cơ sở pháp lý quản lý nhà nước về an sinh xã hội .15 1.4 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về an sinh xã hội .18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 23 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về an sinh xã hội 23 2.2 Tình hình quản lý nhà nước về an sinh xã hội huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam 27 2.3 Đánh giá quản lý nhà nước về ASXH huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 37 CHƯƠNG NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 44 3.1 Nhu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an sinh xã hội 44 3.2 Định hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an sinh xã hội từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 45 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 48 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHXHBB Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXHTN Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHYT Bảo hiểm y tế BHYTBB Bảo hiểm y tế bắt buộc BHYTTN Bảo hiểm y tế tự nguyện BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BTXH Bảo trợ xã hội KTTT Kinh tế thị trường NCT NSNN Người cao tuổi Ngân sách nhà nước NKT Người khuyết tật QLNN Quản lý nhà nước TGXH Trợ giúp xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa ƯĐXH Ưu đãi xã hội LĐ-TB&XH Lao động - Thương binh Xã hội KT-XH Kinh tế xã hội DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang Bản đồ hành hụn Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 23 hình 2.1 DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tình hình tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2017, 2018 địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 29 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở Việt Nam, an sinh xã hội (ASXH) trọng sách lớn q́c gia thể hiện Hiến pháp - Hiến pháp năm 1946 Việc đảm bảo ASXH quan tâm từ giai đoạn kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ASXH trở thành trụ cột bản hệ thớng sách xã hội Đảng Nhà nước ta quan tâm xây dựng ASXH cần thực hiện mục tiêu tái phân phối cải xã hội, giải phóng các nguồn lực dân cư Đảm bảo ASXH cho phép lựa chọn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững Định hướng mục tiêu Nhà nước ta tăng trưởng kinh tế đơi với xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tiến công xã hội thời kỳ phát triển Trong thực tế, Đảng, Nhà nước ta trọng phát triển hệ thống ASXH đa dạng, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện các chương trình ASXH, hỗ trợ người nghèo, đới tượng dễ bị tổn thương; chủ động phòng ngừa, giảm tới mức thấp khắc phục rủi ro tác động kinh tế, xã hội, môi trường; phát triển mạnh mẽ hệ thớng bảo hiểm, khún khích tạo điều kiện để người lao động tiếp cận tham gia các loại hình bảo hiểm; mở rộng các hình thức trợ giúp cứu trợ xã hội, tăng độ bao phủ, đới với các đới tượng khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương…Từ xa xưa, người có các biện pháp tiết kiệm như: tích y phịng hàn, tích cớc phịng để phòng tránh rủi ro; nhiên, biện pháp khơng cịn đủ an tồn nền KTTT Chính vậy, cơng tác quản lý Nhà nước về ASXH Nhà nước ta quan tâm, nhằm trì ổn định phát triển xã hội Cùng với hệ thống ASXH cả nước, hệ thớng ASXH hụn Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thành lập vào hoạt động đạt thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hoá, xã hội; góp phần đảm bảo q́c phịng - an ninh, đời sớng nhân dân cải thiện nâng lên Tuy nhiên, thực tế cịn nhiều vấn đề: Tình trạng nghèo, đói, bất bình đẳng thu nhập; dân số ngày già hoá; khủng hoảng kinh tế diễn phạm vi tồn cầu dẫn đến tình trạng thất nghiệp, đe dọa đến sống nhiều người lao động, lao động phổ thơng; quá trình chủn dịch cấu kinh tế dẫn đến người nơng dân khơng cịn đất sản xuất, buộc họ phải di chuyển từ nông thơn thành thị để tìm việc làm, chấp nhận sống bấp bênh nhiều rủi ro;…Hậu quả chiến tranh, tình trạng thất nghiệp, bệnh tật, ớm đau tác động thiên tai, nguy đẩy người dân rơi vào cảnh nghèo đói Nếu Nhà nước khơng quản lý ASXH hiệu quả, mầm mớng bất ổn về trị, kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đất nước Xuất phát từ tầm quan trọng ý nghĩa thực tiễn trên, với mong muốn nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước về an sinh xã hội, em chọn đề tài “Quản lý nhà nước an sinh xã hội từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn tớt nghiệp Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận thực tiễn, tạo điều kiện cho quan qùn, đồn thể nhân dân nhận diện tranh tồn cảnh về cơng tác quản lý nhà nước về ASXH hiện Tình hình nghiên cứu Thời gian qua; công tác quản lý nhà nước về ASXH Đảng, Nhà nước ta quan tâm Đây vấn đề thu hút quan tâm nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực ASXH Cho đến nay, có sớ cơng trình nghiên cứu về về lĩnh vực cơng bớ như: Bài "Hệ thống sách ASXH nước ta giai đoạn phát triển mới", tác giả Nguyễn Trọng Đàm (Tạp chí Lao động Xã hội, số 21/2009) cung cấp về hệ thống sách an sinh xã hội nước ta giai đoạn mới, góp phần nêu lên vai trị các sách ASXH việc đảm bảo đời sống xã hội, phát triển đất nước; qua viết vấn đề cần phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sách ASXH Theo Luận án tiến sĩ luật học tác giả Nguyễn Hiền Phương “Cơ sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng hoàn thiện pháp luật ASXH Việt Nam”, nêu lên các sở lý luận thực tiễn nhằm góp phần cho việc xây dựng hoàn thiện pháp luật về ASXH Việt Nam Luận văn thạc sỹ tác giả Trần Thị Ngọc Lan về “Quản lý nhà nước an sinh xã hội từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” Đã nêu lên vấn đề lý luận thực tiễn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH nước ta nói chung quận Ngũ Hành Sơn nói riêng Bên cạnh đó, em cịn tham khảo thêm các viết đăng tải các tạp chí khoa học, các luận văn các anh, chị học viên Học viện Khoa học xã hội khóa trước có đề cập nhiều tới vấn đề Đây nguồn tư liệu cần thiết để em tham khảo, định hướng nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu về quản lý nhà nước về ASXH, gắn với hụn Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước về ASXH (qua nghiên cứu huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) Đề xuất giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH hụn Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nói riêng nước ta nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Để thực hiện mục đích trên, luận văn phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Thứ nhất: Nghiên cứu vấn đề lý luận về ASXH quản lý nhà nước về ASXH - Thứ hai: Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về ASXH huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước về ASXH huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Thứ ba: Đề xuất định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước về ASXH 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đối với phạm vi nghiên cứu về không gian: Nghiên cứu địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đối với phạm vi nghiên cứu về thời gian: Sử dụng các thông tin, tư liệu từ năm 2012 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa quan điểm vật biện chứng phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước về vấn đề ASXH quản lý nhà nước về ASXH Xuất phát từ thực tế, khủng hoảng về kinh tế, tình trạng thất nghiệp ngày gia tăng việc xác lập vai trị doanh nghiệp đảm bảo ASXH cần thiết Để phát huy vai trò doanh nghiệp đảm bảo ASXH; đó, Nhà nước cần đưa khung pháp lý rõ ràng về quyền nghĩa vụ các doanh nghiệp việc thực hiện sách ASXH; Nhà nước phải có chế, sách hợp lý nhằm ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào cung cấp dịch vụ ASXH Khún khích các mơ hình ASXH tự nguyện các doanh nghiệp Ngoài ra, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động nhà nước đảm bảo ASXH Cần hình thành ý thức thực hiện ASXH doanh nghiệp nền KTTT để nâng cao hiệu quả thực hiện ASXH Cần khuyến khích thực hiện sách ASXH có tham gia các đới tác xã hội như: tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận, bệnh viện tư nhân, để hỗ trợ người yếu thế tiếp cận với sách ASXH Nhà nước, vai trò Nhà nước quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động thực thi sách các đối tác * Để chủ trương, đường lối Đảng triển khai thực hiện sách bản thân quá trình thực hiện sách ASXH phải tập trung vào biện pháp vừa có tính cụ thể, vừa có tính lâu dài như: - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước Thời gian đến, Nhà nước tiếp tục thực hiện quán, lâu dài ổn định các sách kinh tế, tạo điều kiện cho nền KTTT định hướng XHCN phát triển Cần tiếp tục hướng các thành phần kinh tế các tổ chức tham gia vào thực hiện sách ASXH Nhà nước cần có chế điều tiết quản lý phù hợp đối với nền KTTT, để thành tựu vật chất mà KTTT mang lại thúc đẩy thực hiện sách ASXH 58 Việc phát triển KTTT định hướng XHCN có quản lý Nhà nước gắn với đảm bảo ASXH phải thực hiện dựa nguyên tắc “vừa tuân thủ theo quy luật KTTT, vừa dựa sở dẫn dắt, chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội” [17, tr.205] Trong đó, trọng tâm chế thị trường "phải vận dụng đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ có hiệu nguồn lực nhằm phát triển nhanh bền vững kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích làm giàu hợp pháp đơi với xố đói, giảm nghèo, tăng cường đồng thuận xã hội để thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" [17, tr.205] Nhà nước phải khắc phục triệt để chế tập trung, quan liêu, bao cấp chế độ phân phới bình qn thực hiện sách ASXH Đồng thời, phải coi phát triển kinh tế sở, phương tiện để thực hiện sách ASXH; ngược lại thực hiện tớt sách ASXH động lực, sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Cần nâng cao hiệu quản lý Nhà nước việc xây dựng thực sách an sinh xã hội Hiện nay, nước ta phát huy vai trò Nhà nước đảm bảo ASXH khơng thể tách rời với quá trình đổi mới đất nước, hoàn thiện máy nhà nước Nhà nước phải có trách nhiệm việc bảo vệ các quyền lợi ích đáng nhân dân Các sách ASXH thực hiện đầy đủ Nhà nước có đủ cở sở Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực hiện sách ASXH + Đổi mới tổ chức hoạt động đạo, điều hành Chính phủ đới với sách ASXH theo hướng thống nhất, thông suốt, sạch, vững mạnh, tổ chức máy tinh gọn, hợp lý; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức các quan chuyên trách thực hiện sách ASXH như: Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Uỷ ban 59 Dân tộc, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, BHXH Thực hiện phân cấp trách nhiệm cho quyền địa phương đôi với tăng cường tra, kiểm tra, giám sát Trung ương đảm bảo ASXH Nâng cao lực dự báo, chất lượng xây dựng tổ chức thực hiện chế độ, sách nhằm quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho ASXH + Đổi mới tổ chức, hoạt động Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phới hợp kiểm soát các quan việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật về ASXH, vai trị qút định giám sát việc thực hiện sách, pháp luật về ASXH Quốc hội Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quan lập pháp, hành pháp tư pháp hoạt động xây dựng, thực thi sách ASXH + Cơng tác cải cách hành nhà nước việc thực hiện sách ASXH phải thực hiện cả ba phương diện là: thể chế sách; thể chế tổ chức máy, cán thể chế tài Việc làm cần thiết Nhà nước tiến hành rà soát để bỏ các quy định, chế độ chồng chéo, mâu thuẫn, khơng cịn hợp lý; tạo linh hoạt, liên thông hỗ trợ lẫn các phận để người lao động, thành viên xã hội đều hưởng thụ thành quả sách ASXH mức độ khác nhau, góp phần đảm bảo cơng + Đổi mới phương thức quản lý điều hành vĩ mơ Nhà nước đới với sách đảm bảo ASXH, góp phần quan trọng việc nâng cao lực quản lý Nhà nước Chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện cơng tác ASXH có lực để đáp ứng u cầu thực hiện sách ASXH tình hình mới Các quan nhà nước phải có tính thớng nhất, thông suốt hoạt động đạo, điều hành Ngoài ra, cần 60 phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn cán bộ, cơng chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tính công khai, minh bạch trách nhiệm hoạt động cơng vụ thực hiện sách ASXH + Thực hiện tớt cơng tác phịng, chớng tham nhũng, lãng phí thực hiện sách ASXH để có nguồn lực đầu tư cho thực hiện sách các chương trình mục tiêu q́c gia có liên quan đến đảm bảo ASXH như: dạy nghề, việc làm, xuất lao động, giảm nghèo, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, nâng cao mức sớng người có cơng, chương trình trợ giúp người cao tuổi, chương trình chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn, + Tăng cường giám sát, bảo đảm việc người dân tham gia giám sát đới với quá trình thực hiện sách ASXH quan nhà nước nhằm kịp thời sai phạm - Đổi sách tiền lương phân phối thu nhập Tiền lương trả cho người lao động để người lao động đảm bảo sống Việc cải cách tiền lương cần thiết, việc cải cách phải theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ giá trị sức lao động, tức phù hợp với sức lao động để đảm bảo đời sống cho người lao động Tiền lương cần phải coi giá cả sức lao động Tiền lương trả cho người lao động phải đảm bảo mức sống tối thiểu về vật chất cho người lao động để người lao động yên tâm làm việc Thời gian đến, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật về tiền lương cách xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu Xác định các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh sách tiền lương khu vực thức Theo đó, đới tượng hưởng lương từ ngân sách công chức thực hiện các công việc quản lý, thúc đẩy KT-XH phát triển, thực thi công vụ, cung cấp các dịch vụ công cho xã hội Nhà nước cần hiện thực hoá việc xây dựng hệ thống tiền lương riêng cho khu vực công Nhà nước thực hiện tớt sách phân phới phân phối lại thu 61 nhập quốc dân, phân bổ hợp lý sử dụng hiệu quả nguồn lực từ kinh tế nhà nước nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa đảm bảo ASXH Phải coi việc thực hiện sách ASXH nội dung quan trọng thể hiện vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước nền KTTT Cần đổi mới nhận thức tư theo hướng thừa nhận tồn khách quan hình thức phân phới đa dạng, thích ứng với tính đa dạng về hình thức sở hữu để tạo động lực phát triển có chủ động thiết kế các lưới ASXH Chấp nhận mức độ chênh lệch “phù hợp” về thu nhập mức sống các nhóm dân cư u cầu xây dựng sách ASXH đồng bộ, đa dạng linh hoạt với nhiều tầng lưới bảo vệ khác đòi hỏi thiết hiện Bên cạnh đó, sách ASXH phải khuyến khích làm giàu hợp pháp với thực hiện giảm nghèo bền vững - Thực sách tạo việc làm nhằm cải thiện đảm bảo thu nhập cho người lao động Khi có việc làm mức thu nhập ổn định, người lao động mới có điều kiện thuận lợi để tham gia vào hệ thống ASXH dưới các hình thức bảo hiểm Góp phần nâng cao đời sống người lao động, để người lao động có mức thu nhập ổn định Thời gian đến, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động cho phù hợp Nhà nước cần có chế, sách hỗ trợ người lao động khu vực phi thức, yếu thế thơng qua các sách ưu đãi để hỗ trợ người lao động học nghề, tìm việc làm; hỗ trợ người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao trình độ, tay nghề, nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh, nắm bắt thị trường để vươn lên thoát nghèo Thời gian đến, Nhà nước tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật về việc làm Điều chỉnh Luật Lao động cho phù hợp với thực tế hiện Để giải quyết việc làm cho người lao động phải xây dựng chiến lược việc làm, chương trình mục tiêu q́c gia về việc làm Có văn bản hướng dẫn Luật Dạy 62 nghề có biện pháp ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng… đối với khu vực tư nhân tham gia dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động Nhà nước cần có sách đặc thù để hỗ trợ cho lao động nơng nghiệp có đất bị thu hồi để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp dịch vụ… Để đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống tạo điều kiện vật chất cho người lao động nông thôn tạo khả tham gia vào các chương trình ASXH Nhà nước cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về nghề, giải quyết việc làm Hồn thiện sách, pháp luật về thị trường lao động theo hướng đổi mới tuân thủ quy luật thị trường Củng cố lại các Trung tâm giới thiệu việc làm Nhà nước gắn với việc triển khai thực hiện sách BHXH, BHYT BHTN Việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển KT-XH phải gắn với việc đảm bảo ASXH Tập trung Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, để tạo nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời tạo hội để người dân có việc làm, tăng thu nhập nâng cao mức sống bảo đảm ASXH hiệu quả bền vững Trước mắt, phải hoàn thiện các sách khuyến khích đầu tư, sách ưu đãi đối với các sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động, địa bàn nông thôn; mặt khác tiếp tục thực hiện việc đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn Phải phân cấp hợp lý phải nâng cao trách nhiệm quyền địa phương việc quản lý nhà nước về ASXH Thực hiện công khai, minh bạch về quy định đối với người lao động người sử dụng lao động - Đẩy mạnh thực có hiệu sách xố đói giảm nghèo Quan tâm thực hiện có hiệu quả sách xóa đói giảm nghèo Chú trọng đến hiệu quả việc thực hiện sách để xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sớng người dân các chương trình trợ giúp người nghèo để mở rộng phạm vi bao phủ hệ thớng ASXH Các sách, giải pháp xoá đói 63 giảm nghèo phải triển khai thực hiện cách đồng bộ, để hỗ trợ phát triển sản xuất; giúp người nghèo tăng khả tiếp cận các dịch vụ công cộng, về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở, nước sinh hoạt; phát triển sở hạ tầng thiết yếu Thực hiện xoá đói giảm nghèo có hiệu quả, phải đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển KT-XH, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu q́c gia về giảm nghèo bền vững để tránh tình trạng tái nghèo; chương trình mục tiêu q́c gia xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển kinh tế với xã hội bảo vệ mơi trường, xoá đói giảm nghèo với giải quyết việc làm Mặt khác, cần nghiên cứu các biện pháp để phịng, chớng, ứng phó kịp thời, có hiệu quả có thiên tai xảy nhằm hạn chế thiệt hại về vật chất, về người - Tăng cường hợp tác quốc tế thực sách an sinh xã hội Đảng Nhà nước chủ trương "đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế " [20, tr.83] để tranh thủ nguồn lực cho việc thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo ASXH Hợp tác quốc tế về thực hiện ASXH xem giải pháp quan trọng, nguồn lực dành cho thực hiện ASXH ta cịn hạn chế Việc hợp tác q́c tế về thực hiện sách an sinh xã hội: + Cần chủ động, tích cực, thực hiện có hiệu quả các điều ước thoả thuận quốc tế đảm bảo ASXH mà Việt Nam ký kết Trong các diễn đàn khu vực quốc tế cần chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nước việc giải quyết vấn đề ASXH Kêu gọi phủ các nước, các tổ chức quốc tế ủng hộ đầu tư vào các lĩnh vực KT-XH gắn với đảm bảo ASXH Việt Nam Trong hợp tác q́c tế về thực hiện sách ASXH cần chủ động đề xuất phương hướng, quyết sách đắn nhằm củng cớ đồn kết, tăng cường hợp tác, liên kết khu vực; tiếp 64 tục mở rộng làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam với các đối tác nhằm đảm bảo thực hiện tớt các sách ASXH Mở rộng tham gia đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm vào các chế, tổ chức, diễn đàn khu vực, đa phương tồn cầu, đặc biệt Liên Hợp q́c, ASEAN về đảm bảo ASXH Cùng với các nước, các tổ chức q́c tế đới phó với các thách thức đảm bảo ASXH nghèo đói, bệnh tật, … Tăng cường trao đổi tham khảo kinh nghiệm các q́c gia có mạng lưới ASXH hiện đại, đặc biệt kinh nghiệm về ứng phó với các tác động xã hội + Nhà nước cần xây dựng chiến lược tồn diện về hợp tác q́c tế lĩnh vực đảm bảo ASXH Cùng với các quốc gia xây dựng tầm nhìn chung về phát triển, xu hướng vai trị hệ thớng ASXH điều kiện hội nhập toàn cầu hoá Tập trung xây dựng chiến lược tổng thể ASXH quốc gia, đảm bảo hài hòa khung định hướng phát triển dài hạn với giải qút vấn đề có tính chất ưu tiên trước mắt Như vậy, hệ thớng sách ASXH mới phát triển bền vững, đảm bảo mục tiêu đạt hiệu quả cao quá trình hội nhập Nhà nước phải xem xét đánh giá cách toàn diện xác tác động hội nhập q́c tế, toàn cầu hoá đến đảm bảo ASXH để có sách ứng phó phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực Tiếp tục nghiên cứu cải cách tổng thể hệ thớng ASXH q́c gia cho phù hợp với quá trình hội nhập q́c tế + Cải cách thể chế ASXH cho phù hợp với các tiêu chí q́c tế cả phương diện: thể chế sách, thể chế máy thể chế tài Việc cải cách thể chế ASXH điều kiện hội nhập q́c tế cần đảm bảo tính tồn diện, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, bắt kịp với xu hướng phát triển thế giới Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý lĩnh vực ASXH cho phù hợp với chuẩn mực thông lệ luật pháp quốc tế Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hợp tác quốc 65 tế về đảm bảo ASXH Có văn bản hướng dẫn kịp thời kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế lĩnh vực ASXH - Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội khác Nhà nước cần tập trung xây dựng triển khai có hiệu quả các chương trình q́c gia về: giáo dục, văn hoá, dân số, thông tin, thể thao, nguồn nhân lực, Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, các vùng nghèo, đặc biệt khó khăn; đồng thời hồn thiện các sách về miễn, giảm học phí, học bổng, tín dụng ưu đãi cho người học, phổ cập giáo dục mầm non tuổi; sách khám, chữa bệnh, thơng tin, trợ giúp pháp lý; sách nhà ở…cho các đới tượng sách, đới tượng khó khăn Cần trọng làm tớt cơng tác chăm sóc, bảo vệ giáo dục trẻ em, trẻ em nguồn nhân lực Tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội, trước hết dịch vụ công cộng bản, nhằm mục tiêu bảo đảm cơng bằng, bình đẳng cho người dân Đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo Các quan, tổ chức cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức nhân dân, đặc biệt niên có định hướng về nghề nghiệp, nắm bắt quan niệm mới về lao động việc làm 66 Kết luận Chương Nhu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH nhằm khắc phục hạn chế cịn tồn thực hiện tớt các sách ASXH Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH phải có định hướng, giải pháp phù hợp, hướng đến mục tiêu đảm bảo công xã hội, tiến xã hội hoàn thiện nền KTTT định hướng XHCN Phải vào trình độ phát triển KT-XH đất nước để tìm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về ASXH; cần tạo liên kết sách ASXH với sách KT-XH khác; phát huy vai trị cộng đồng, trùn thớng dân tộc, hợp tác quốc tế quản lý về ASXH Để nâng cao hiệu quả QLNN về ASXH phải kế thừa, sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành QLNN về ASXH Để chủ trương, sách đắn thành kết quả cụ thể, Nhà nước cần quan tâm thực hiện nhóm giải pháp phù hợp để thực hiện tớt các sách ASXH, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thực hiện sách ASXH 67 KẾT LUẬN An sinh xã hội sách xã hội, thể hiện đường lới, chủ trương Đảng Nhà nước, với mục tiêu phát triển người, tạo công bằng, nâng cao chất lượng sống nhân dân, phát triển đất nước Bảo đảm an sinh xã hội coi nhiệm vụ thường xuyên Nhà nước toàn xã hội Để sách đảm bảo tớt đời sớng cho người dân, góp phần tích cực vào việc ổn định, an toàn xã hội, đẩy mạnh nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế đất nước việc xây dựng hoàn thiện pháp luật về ASXH Việt Nam hết sức cần thiết Pháp luật ASXH phải sở kế thừa phát huy thành tựu lập pháp đạt điều chỉnh các quan hệ mới theo điều kiện thực tế, để Việt Nam có hệ thớng ASXH phát triển, đủ sức chống đỡ với các rủi ro xã hội xảy Công tác quản lý nhà nước về ASXH ln địi hỏi khách quan đới với nhà nước thế giới Trong quá trình xây dựng, phát triển, hụn Thăng Bình ln coi trọng công tác quản lý nhà nước về ASXH, ASXH cơng cụ quan trọng thực hiện cơng xã hội, bảo đảm phát triển ổn định đời sống người lao động, tạo hội nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nói riêng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung Hụn Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện các chương trình ASXH, góp phần thực hiện các sách xã hội Đảng Nhà nước Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy việc quản lý nhà nước về ASXH huyện Thăng Bình đạt kết quả đáng phấn khởi cần phát huy thời gian đến Hiêu quả tích cực mang lại góp phần ổn định đời sống nhân dân huyện Thăng Bình 68 Tuy nhiên, bên cạnh đó, cơng tác quản lý nhà nước về ASXH hạn chế cần tìm các giải pháp để khắc phục như: - Hệ thống văn bản pháp luật quy định về ASXH chưa đầy đủ chưa hồn thiện; - Hệ thớng ASXH chưa đồng bộ, sớ chương trình mang tính khả thi thấp; - Nguồn tài thực hiện các chương trình ASXH thiếu bền vững; - Nhận thức về sách ASXH mặc dù cải thiện chưa đầy đủ; - Năng lực tổ chức thực hiện sách ASXH chưa theo kịp với yêu cầu; - Thể chế tài cịn nhiều vướng mắc - Tinh thần, trách nhiệm số địa phương, quan thực hiện ASXH chưa cao; - Cán làm công tác ASXH chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ giao Cần có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ASXH có 02 nhóm là: Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật QLNN về ASXH nhóm giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật QLNN về ASXH 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ansel M Sharp (2005), Kinh tế học các vấn đề xã hội (sách dịch), Nxb Lao động, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2007), Bàn về chiến lược phát triển KT - XH Việt Nam thời kỳ mới, Hà Nội Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Dự thảo Chiến lược ASXH giai đoạn 2011 - 2020 (Dự thảo lần 7, Tài liệu báo cáo Q́c hội, 11/2009) Bộ Tài (2009), Chính sách ưu đãi thuế nhằm ngăn chặn suy giảm, trì tăng trưởng kinh tế đảm bảo ASXH, Nxb Lao động, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2002), Tồn tập, Nxb Chính trị q́c gia - Sự thật, Hà Nội, tập 20 Nguyễn Văn Chiều (2012), Chính sách ASXH vai trò nhà nước việc đảm bảo ASXH Việt Nam giai đoạn hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010- 2012 Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Nghị định sớ 67/2007/NĐCP ngày 15/4/2007 về sách cứu trợ xã hội Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ Quỹ BHXH năm 2010, Báo cáo sớ 22/BC-CP, ngày 8/03/2011 Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại sứ quán Thuỵ Điển Việt Nam (2007), Một số vấn đề KT - XH sau 20 năm đổi mới Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 10 Mai Ngọc Cường (2009), Xây dựng hồn thiện hệ thớng sách ASXH Việt Nam, Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội 11 Mạc Tiến Anh (2005), Bản chất tính tất yếu khách quan ASXH, Tạp chí BHXH, sớ 12 Bùi Thế Cường (2002), Phúc lợi xã hội châu Á - Thái Bình Dương, phúc lợi doanh nghiệp, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 13 Nguyễn Tấn Dũng (2010), Đảm bảo ngày tốt ASXH phúc lợi xã hội nội dung chủ yếu Chiến lược phát triển KT - XH 2011 – 2020, Tạp chí Cộng sản, sớ 14 Nguyễn Hữu Dũng (2005), Hồn thiện hệ thớng ASXH điều kiện phát triển thị trường Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 91 15 Nguyễn Hữu Dũng (2008), Kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ phát triển kinh tế ASXH Hoa Kỳ, Thuỵ Điển Đức, Tạp chí Lao động Xã hội, sớ 15/3 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn q́c lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn q́c lần thứ XI, Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình ASXH, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Phạm Minh Đức (2006), Một số khái niệm về cấu trúc hệ thớng ASXH hiện đại, Tạp chí Lao động Xã hội, sớ 284 20 Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Tồn, Nguyễn Đình Hồ (2010), Vấn đề dân sinh xã hội hài hoà, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Đặng Hoàng Giang (1997), Việt Nam hướng tới năm 2020: Mơ hình kịch bản, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 22 M.Grosh, C.Ninno, E.Tesliuc A.Ouerghi (2008), Về bảo trợ xã hội thúc đẩy xã hội: Thiết kế triển khai hệ thống an sinh hiệu quả, Nxb Văn hoá-Thông tin, Hà Nội 23 Trần Hoàng Hải, Lê Thị Thuý Hương (2011), Pháp luật ASXH: Kinh nghiệm số nước đối với Việt Nam, Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội 24 Hồng Văn Hảo, Chu Hồng Thanh (chủ biên) (1998), Các văn kiện q́c tế về qùn người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Hệ thống các văn bản pháp luật về BHXH (2006), Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội 26 Hệ thống các văn bản pháp luật về ƯĐXH (2006), Nxb Lao động, Hà Nội 27 Hệ thớng văn bản pháp luật về sách cứu trợ xã hội các sở bảo trợ xã hội (2007), Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội 28 Nguyễn Thị Lan Hương (2009), Chiến lược ASXH Việt Nam thời kỳ 2011- 2020, Tạp chí Lao động Xã hội, số 19/Quý II 29 Nguyễn Hải Hữu (2007), Hệ thống ASXH Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 30 J.Kornai K.Eggleston (2002), Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng - Phúc lợi , lựa chọn đoàn kết chuyển đổi, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội 31 Đỗ Tiến Kính (2005), Kinh nghiệm Nhật Bản về phát triển sách phúc lợi xã hội, Tạp chí BHXH, sớ 32 Tạp chí Lý luận trị số 5-2017 33 Tương Lai (1994), Người cao tuổi ASXH, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 34 Luật Bảo hiểm xã hội (2014), Nxb Tư pháp, Hà Nội 35 Max J Skidmore (2001), Why Privatization Is Not The United States Social Security Policy Agenda In The Marketization of Social Security Quorum Books Westport, Connecticut, London, First publshed in 2001 ... huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, đặc điểm an sinh xã hội quản lý nhà nước an sinh xã hội 1.1.1... VỀ AN SINH XÃ HỘI TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng đến quản lý nhà nước an sinh xã hội 2.1.1 Đặc...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ VŨ THU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI TỪ THỰC TIỄN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật Hiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam , Quản lý nhà nước về an sinh xã hội từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam