Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc

186 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN THÀNH QUANG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI Ở ĐỐI TƯỢNG RỐI LOẠN CẢM XÚC Chuyên ngành: Khoa học thần kinh Mã số : 9720159 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Huy PGS.TS Ngô Ngọc Tản HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Thành Quang LỜI CẢM ƠN Với tất lịng kính trọng biết ơn, tơi xin chân thành cảm ơn: - Đảng ủy, Ban Giám đốc Phòng sau đại học Học viện Quân y cho phép tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập nghiên cứu tơi - Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu - PGS.TS Bùi Quang Huy, Chủ nhiệm Khoa Tâm thần Bệnh viện 103, người thầy trực tiếp hướng dẫn tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận án - PGS.TS Ngơ Ngọc Tản, Nguyên chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần Tâm lý Y học Học viện Quân y, người thầy trực tiếp hướng dẫn, sửa chữa, đóng góp cho tơi nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận án Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: - Ban chủ nhiệm toàn thể thầy cô Bộ môn Tâm thần Tâm lý Y học- Học viện Quân y tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn lời cám ơn chân thành tới: - Gia đình, Người thân bạn bè đồng nghiệp yêu quí ln bên cạnh tơi, động viên hết lịng giúp đỡ tơi học tập hồn thành luận án Hà Nội, ngày 01 tháng 7năm 2019 Nguyễn Thành Quang MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm rối loạn cảm xúc 1.1.1 Khái niệm rối loạn cảm xúc 1.1.2 Bệnh sinh rối loạn cảm xúc 1.1.3 Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc 1.2 Hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 1.2.1 Khái niệm hành vi phạm tội tội phạm 1.2.2 Tình hình nghiên cứu phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 1.2.3 Đặc điểm hành vi phạm tội rối loạn cảm xúc 1.3 Một số yếu tố liên quan, thúc đẩy hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc .4 1.3.1 Giới tính tuổi 1.3.2 Tiền sử phạm tội sang chấn tâm lý .4 1.3.3 Lạm dụng chất tác động môi trường 1.3.4 Rối loạn nhân cách ranh giới 1.3.5 Rối loạn kiểm soát xung động CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn đối tượng .4 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 2.2.3 Công cụ nghiên cứu lâm sàng 2.2.4 Phương pháp thu thập thông tin đánh giá số liệu nghiên cứu 2.2.5 Các biến số nghiên cứu 2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .4 2.3.1 Phân tích số liệu 2.3.2 Xử lý số liệu 2.4 Đạo đức nghiên cứu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .4 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 3.2 Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc đối tượng nghiên cứu .4 3.2.1 Một số đặc điểm nhân cách thể bệnh rối loạn cảm xúc 3.2.2 Đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm đối tượng nghiên cứu 3.2.3 Đặc điểm lâm sàng rối loạn hưng cảm đối tượng nghiên cứu 3.3 Đặc điểm hành vi phạm tội đối tượng nghiên cứu .4 3.4 Các yếu tố liên quan đến thúc đẩy hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc .4 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm chung nhóm đối tượng nghiên cứu 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới 4.1.2 Đặc điểm trình độ học vấn 4.1.3 Đặc điểm nghề nghiệp 4.1.4 Đặc điểm tình trạng nhân 4.1.5 Đặc điểm môi trường sống 4.1.6 Tiền sử đối tượng 4.2 Đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc nhóm đối tượng nghiên cứu 4.2.1 Nhân cách tiền bệnh lý đối tượng nghiên cứu 4.2.2 Phân loại rối loạn cảm xúc nhóm đối tượng nghiên cứu 4.2.3 Đặc điểm lâm sàng nhóm đối tượng có giai đoạn trầm cảm 4.2.4 Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm .4 4.3 Đặc điểm hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 4.3.1 Các hành vi phạm tội gặp nhóm nghiên cứu 4.3.2 Địa điểm xảy vụ án 4.3.3 Phân bố hành vi phạm tội theo nhóm bệnh .4 4.3.4 Số lần phạm tội .4 4.3.5 Thời điểm mắc bệnh đối tượng có hành vi phạm tội .4 4.3.6 Phân bố thời gian mắc bệnh thời điểm phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc .4 4.3.7 Phương tiện gây án 4.3.8 Số phương tiện gây án .4 4.3.9 Hậu hành vi phạm tội 4.3.10 Số người thiệt hại vụ án 4.3.11 Quan hệ người bị hại đối tượng gây án 4.3.12 Năng lực nhận thức điều khiển hành vi đối tượng 4.3.13 Cơ quan trưng cầu giám định 4.4 Các yếu tố liên quan thúc đẩy hành vi phạm tội 4.4.1 Các yếu tố bệnh lý ngoại lai 4.4.2 Các giai đoạn bệnh khác thời gian phạm tội 4.4.3 Mối liên quan người bị hại với hình thức phạm tội 4.4.4 Mối liên quan giới tính hình thức phạm tội 4.4.5 Mối liên quan lứa tuổi hành vi phạm tội .4 4.4.6 Mối liên quan rối loạn loạn thần với hình thức phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc KẾT LUẬN .4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Phần viết tắt BDNF Phần viết đầy đủ Brain-derived neurotrophic factor ( yếu tố dinh dưỡng thần kinh não) BN Bệnh nhân DSM-IV Diagnostic and Statiscal manual of Mental disorders 4th Edition (Số tay thống kê chẩn đoán rối loạn tâm thần lần thứ 4) DSM-5 Diagnostic and Statiscal manual of Mental disorders 5th Edition (Số tay thống kê chẩn đoán rối loạn tâm thần lần thứ 5) HPA (Trục hạ đồi tiền yên thượng thận) ICD- 10 International Classification of Disseases and related Health problems 10th Edition (Bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10) GABA γ- aminobutyric acide MRI Magnetic resonance imaging (Chụp cộng hưởng từ hạt nhân) 10 n Số lượng 11 RLKS Rối loạn khí sắc (Mood disorders) 12 RLCXLC Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (Bipolar disorders) 13 RLCX Rối loạn cảm xúc (Affective disorders) 14 RLTT Rối loạn tâm thần (Mental disorders) 15 SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (Ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin) 16 TC Triệu chứng 17 WHO World Health Organization (Tổ chức y tế giới) DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 3.1 Phân nhóm tuổi đối tượng nghiên cứu 3.2 Trình độ học vấn đối tượng nghiên cứu 3.3 Nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu 3.4 Tiền sử gia đình đối tượng nghiên cứu 3.5 Tiền sử thân đối tượng nghiên cứu 3.6 Nhân cách tiền bệnh lý rối loạn cảm xúc 3.7 Các trạng thái rối loạn cảm xúc đối tượng nghiên cứu 3.8 Thái độ tiếp xúc đối tượng rối loạn trầm cảm 3.9 Các triệu chứng chủ yếu đối tượng rối loạn trầm cảm .4 3.10 Các triệu chứng phổ biến đối tượng rối loạn trầm cảm 3.11 Các rối loạn cảm xúc đối tượng rối loạn trầm cảm 3.12 Các rối loạn cảm giác, tri giác đối tượng rối loạn trầm cảm 3.13 Các triệu chứng ảo giác đối tượng rối loạn trầm cảm 3.14 Các rối loạn hình thức tư đối tượng rối loạn trầm cảm 3.15 Các rối loạn nội dung tư đối tượng rối loạn trầm cảm 3.16 Các rối loạn hoạt động đối tượng rối loạn trầm cảm 3.17 Các rối loạn thể đối tượng rối loạn trầm cảm 3.18 Các rối loạn lo âu đối tượng rối loạn trầm cảm 3.19 Kết khảo sát mức độ lo âu theo test ZUNG đối tượng rối loạn trầm cảm 3.20 Các rối loạn giấc ngủ đối tượng rối loạn trầm cảm 3.21 Các rối loạn trí nhớ đối tượng rối loạn trầm cảm .4 3.22 Các rối loạn ý đối tượng rối loạn trầm cảm 3.23 Kết khảo sát test Beck đối tượng rối loạn trầm cảm 3.24 Thái độ tiếp xúc đối tượng rối loạn hưng cảm Bảng Tên bảng Trang 3.25 Các triệu chứng đối tượng rối loạn hưng cảm 3.26 Các triệu chứng cảm xúc đối tượng rối loạn hưng cảm .4 3.27 Các rối loạn cảm giác, tri giác đối tượng rối loạn hưng cảm .4 3.28 Các rối loạn tư đối tượng rối loạn hưng cảm 3.29 Các rối loạn hành vi đối tượng rối loạn hưng cảm .4 3.30 Các triệu chứng thể đối tượng hưng cảm 3.31 Các hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc .4 3.32 Phân bố hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 3.33 Số lần phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 3.34 Phân bố thời gian mắc bệnh thời điểm phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 3.35 Phân bố thời gian mắc bệnh thời điểm phạm tội theo trạng thái rối loạn cảm xúc 3.36 Phương tiện gây án đối tượng rối loạn cảm xúc 3.37 Hậu hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 3.38 Mối quan hệ người bị hại với đối tượng gây án 3.39 Cơ quan trưng cầu giám định đối tượng rối loạn cảm xúc 3.40 .Một số yếu tố bệnh lý ngoại lai thúc đẩy hành vi phạm tội 3.41 Mối liên quan người bị hại với hình thức phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 3.42 Mối liên quan giới tính với hình thức phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc ... tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc? ?? với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng đối tượng rối loạn cảm xúc. .. vi phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 1.2.1 Khái niệm hành vi phạm tội tội phạm 1.2.2 Tình hình nghiên cứu phạm tội đối tượng rối loạn cảm xúc 1.2.3 Đặc điểm hành vi phạm tội rối loạn. .. hậu phạm tội, đặc điểm lâm sàng nhóm đối tượng rối loạn cảm xúc 1.2.3 Đặc điểm hành vi phạm tội rối loạn cảm xúc 1.2.3.1 Đặc điểm hành vi phạm tội giai đoạn trầm cảm * Hành vi bạo lực Hành vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc