Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh quảng nam

74 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ CẨM GIANG KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ CẨM GIANG KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật hình Tố tụng hình Mã số : 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiêu cứu khoa học riêng tơi Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Học viện khoa học xã hội Hà Nội TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Cẩm Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 1.1 Khái niệm kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 1.2 Đặc điểm hoạt động kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố .11 1.3 Mối quan hệ phối hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát hoạt động tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 16 Chương QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM 22 VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG NAM .22 2.1 Quy định pháp luật Tố tụng hình kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 22 2.2 Thực trạng hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố địa bàn tỉnh Quảng Nam 32 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN .50 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 50 3.2 Giải pháp bảo đảm thực quy định pháp luật tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 52 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CQĐT Cơ quan điều tra CBĐT Cán điều tra ĐTV Điều tra viên HĐXX Hội đồng xét xử KSV Kiểm sát viên KTV Kiểm tra viên VKS Viện kiểm sát VKSND Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố giai đoạn mở đầu cho hoạt động tố tụng hình sự, để Cơ quan điều tra (CQĐT) quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra tiến hành kiểm tra, xác minh Hoạt động tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố có vai trị quan trọng cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tiếp nhận giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố có xác định có hay khơng có tội phạm xảy ra, sở đó, Cơ quan có thẩm quyền định khởi tố vụ án hay khơng khởi tố vụ án hình Điều 107 Hiến pháp năm 2013 Điều Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 ghi nhận Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) có chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Với chức quan kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND kiểm sát tính hợp pháp hành vi, định quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tư pháp Một hoạt động quan trọng VKSND kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Đây hoạt động đòi hỏi phải thận trọng, theo sát để nắm việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố CQĐT, đôn đốc CQĐT giải vụ án nhanh chóng, kịp thời, có hiệu xác Trước thay đổi điều kiện kinh tế xã hội, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm xuất hiện, Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, hoàn thiện sách, pháp luật hình phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp Trên sở đó, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 (BLTTHS năm 2015) có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2018 có quy định nhiệm vụ quyền hạn VKSND hoạt động tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Những quy định cần nghiên cứu, làm rõ để áp dụng thống thực tiễn Trong thời gian qua, hoạt động kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố VKSND tỉnh Quảng Nam đạt kết định Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động số khó khăn, vướng mắc thi hành pháp luật, hạn chế lực, trình độ chun mơn số cán bộ, Kiểm sát viên (KSV) chưa đáp ứng yêu cầu công việc, mối quan hệ phối hợp CQĐT Viện kiểm sát (VKS) chưa hiệu quả, đơi cịn hình thức dẫn đến chất lượng giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa cao, tội phạm ẩn cịn nhiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trị, trật tự xã hội nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng Vì vậy, việc nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn liên quan đến hoạt động kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố VKSND để làm sáng tỏ mặt khoa học, sở đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cần thiết, có ý nghĩa mặt pháp lý thực tiễn áp dụng Từ lý trên, tác giả định lựa chọn đề tài “Kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện có nhiều cơng trình nghiên cứu đề tài tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố công bố sách, báo, tạp chí chuyên ngành số luận văn thạc sĩ Luật học Có thể kể đến viết, cơng trình nghiên cứu đăng tải tạo chí như: Những vấn đề thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm tác giả Bùi Mạnh Cường, Tạp chí Kiểm sát số 19/2017; Vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát giải tin báo, tố giác tội phạm thực trạng số giải pháp ThS Nông Xn Trường; Hồn thiện pháp luật hình tố tụng hình giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố tác giả Mai Thu Hằng, Báo Người đại biểu Nhân dân; Giải pháp nâng cao chất lượng giải tố giác, tin báo tội phạm chống oan, sai tác giả Đỗ Minh Tuấn; Ngồi cịn có số luận văn thạc sĩ nghiên cứu vấn đề kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố như: Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Nguyễn Trung Hiếu “Kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”, (Hà Nội, năm 2017); Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Hà Thị Thu Phương “Kiểm sát hoạt động tư pháp việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo Pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Yên Bái”, (Hà Nội, năm 2017); Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Trần Khánh Trường “Kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang”, (Hà Nội, năm 2017); Luận văn thạc sĩ Luật học tác giả Dương Tiến Mạnh “Kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm luật tố tụng hình Việt Nam”, (Hà Nội, năm 2015) Các cơng trình nghiên cứu phân tích, làm rõ vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách hệ thống, tồn diện góc độ kiểm sát từ giai đoạn tiếp nhận đến giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu kết đạt được, khó khăn, vướng mắc hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Vì vậy, với tình hình nghiên cứu trên, lần khẳng định việc nghiên cứu đề tài “Kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” không trùng lặp với đề tài công bố trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố tỉnh Quảng Nam, luận văn đưa số kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nói trên, luận văn cần giải nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu, phân tích, làm rõ vấn đề lý luận kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố; - Nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật tố tụng hình việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố chức kiểm sát hoạt động VKSND - Đánh giá thực trạng thực chức kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố VKSND tỉnh Quảng Nam, từ phần tích, làm rõ kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân thực hoạt động - Đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật, giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm sát cho Ngành kiểm sát tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định pháp luật tố tụng hình thực tiễn áp dụng hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra địa bàn tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam có liên quan đến hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Bên cạnh vấn đề lý luận quy định pháp luật, luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực quy định pháp luật việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố - Về địa bàn thời gian khảo sát: Đề tài nghiên cứu thực tiễn thực hoạt động kiểm sát tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố địa bàn tỉnh Quảng Nam phạm vi 05 năm (01/12/2013 – 30/11/2018), không khảo sát tỉnh, thành phố khác Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố VKSND Luận văn có kế thừa, tham khảo kết nghiên cứu cơng trình liên quan đến chức kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp như: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp kết hợp lý luận thực tiễn, phương pháp lịch sử cụ thể Ngồi ra, tác giả cịn sử dụng số phương pháp: Phương pháp so sánh, phương pháp thống kê…để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn góp phần nhận thức toàn diện, sâu sắc chức kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố tâm, trách nhiệm nghề nghiệp đề cao kỷ cương, kỷ luật công tác Không KSV mà KTV, CV giúp việc phải chủ động nghiên cứu để nắm vững quy định pháp luật, đặc biệt BLTTHS, Luật tổ chức VKSND, TTLT 01/2017 liên ngành Trung ương, Quy chế phối hợp liên ngành trung ương, liên ngành tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố để vận dụng kiểm sát vào trường hợp, vụ việc cụ thể Thực tốt trách nhiệm KSV vai trò hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, xác định nhiệm vụ quan trọng công tác đấu tranh, phịng chống tội phạm để từ nâng cao ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ Trong trình thực nhiệm vụ phân công, KSV cần kiểm sát chặt chẽ từ đầu việc tiếp nhận, vào sổ thụ lý đề yêu cầu xác minh; thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi tiến độ xác minh CQĐT; kết thúc việc xác minh, KSV cần phối hợp với ĐTV đánh giá toàn diện tài liệu thu thập, báo cáo lãnh đạo đơn vị thống quan điểm xử lý trước định cuối Tăng cường mối quan hệ phối hợp đồng nghiệp, KSV đơn vị để kịp thời phát hiện, nắm đầy đủ, xác thơng tin liên quan, chủ động tiếp nhận đối chiếu nguồn tin, không coi việc nắm bắt thông qua CQĐT phương thức Không tinh thần trách nhiệm, phẩm chất trị, trình độ chun mơn cán bộ, KSV điều quan trọng Nếu chất lượng cán khơng đảm bảo phương hướng, mục tiêu chung hoạt động kiểm sát nguồn tin khơng thể đạt Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV vững trị, tinh thơng pháp luật, công tâm lĩnh, kỷ cương trách nhiệm vấn đề Ngành KSND quan tâm, trọng yếu tố tiên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt độngkiểm sát tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác lãnh đạo, điều hành tổng kết rút kinh nghiệm nghiệp vụ kiểm sát Toàn ngành thực phương châm “Đoàn kết, đổi - Trách nhiệm, ky 55 cương - Thực chất, hiệu quả" Người đứng đầu quan, đơn vị cấp có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn đồn kết, trước hết tập thể lãnh đạo, từ lan tỏa tồn quan, đơn vị [29] Lãnh đạo VKS cấp phải thực “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu" Viện trưởng VKSND hai cấp, thủ trưởng đơn vị trực thuộc phải đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng đoàn kết; chủ động sáng tạo, sâu sát quản lý, đạo, điều hành, công tác kiểm sát tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Nhận thức đắn, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng khâu công tác này, Lãnh đạo cần quan tâm, liệt công tác đạo, điều hành, kiểm tra thường xuyên tình hình tiến độ giải Lãnh đạo ln đề cao tính tiên phong, gương mẫu, chuẩn mực đạo đức người cán Kiểm sát thi hành công vụ; phải lấy công tâm, công bằng, gương mẫu người đứng đầu để điều hành đơn vị; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết mặt công tác giao phụ trách; quản lý công chức, người lao động thuộc trách nhiệm Ngành, chủ động phòng ngừa vi phạm; chống tiêu cực, tham nhũng Tiếp tục thực nghiêm Nghị Trung ương (khóa XI, Khóa XII) xây dựng chỉnh đốn Đảng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV vững trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thơng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuyên môn tình hình Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Lãnh đạo cần nắm, quản lý chặt chẽ, xác số liệu tố giác, tin báo tội phạm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân thực kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Chủ động họp bàn với CQĐT kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời đưa biện pháp khắc phục thiếu 56 sót, tồn Đồng thời, biểu dương phổ biến phương pháp làm việc có hiệu thơng qua việc giải vụ án cụ thể đến cán bộ, KSV Tăng cường hoạt động trao đổi nghiệp vụ, đào tạo chỗ đơn vị, định hướng, quán triệt tư tưởng cho cán bộ, KSV, đưa công tác đào tạo chỗ vào kế hoạch công tác năm đơn vị, có phân cơng trách nhiệm cụ thể kiểm tra thường kỳ hiệu áp dụng, mục tiêu đạt được, khó khăn, vướng mắc tổ chức thực hoạt động giao ban thường kỳ đơn vị nhằm nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán bộ, KSV Đồng thời, củng cố thêm đoàn kết quan, đơn vị, tăng cường hiệu giải cơng việc, qua bước nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm Tiếp tục kiện toàn, đổi mới, xếp, lựa chọn cán bộ, KSV có lực, có kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu, đặc điểm địa phương khả sở trường cán bộ, KSV VKSND cấp cần tăng cường đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ VKSND địa phương để kịp thời phát hạn chế, thiếu sót cơng tác đạo, điều hành công tác kiểm sát thực chức năng, nhiệm vụ Có sách khen thưởng thường niên, khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động kiểm sát tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nhằm động viên, đẩy mạnh tinh thần làm việc, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ toàn ngành Ngoài ra, lãnh đạo cần quan tâm đến việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, sử dụng công nghệ thực tội phạm Việc đầu tư từ trang thiết bị đến sở vật chất cần thiết Có sách phù hợp việc phân bổ kinh phí cho VKS cấp huyện 3.2.3 Trang bị sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lương Như vừa đề cập trên, nay, xã hội bước vào thời đại công nghệ 4.0, việc đầu tư sở vật chất, trang thiết bị điều cần thiết trọng Thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi thông 57 qua mạng viễn thông, mạng internet, loại tội phạm công nghệ thông tin mà tội phạm thông thường sử dụng công nghệ thông tin để liên lạc, trao đổi, thực hành vi phạm tội Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp trụ sở làm việc, máy vi tính, máy photocopy, máy in, thiệt bị kỹ thuật số máy ảnh, máy ghi âm, phương tiện lại…để phục vụ cho công tác thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm trường số công tác khác trình kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Việc quản lý tài chính, chi tiêu; hoạt động chi tiêu thực công khai, minh bạch, rõ ràng, tiết kiệm, hiệu theo quy chế đơn vị, hướng dẫn ngành chế độ tài chính, kế tốn Việc quản lý tài chính, phân bổ kinh phí cho VKSND cấp huyện, việc giải quyết, toán, cấp phát chế độ sách cho cán bộ, cơng chức phải nhanh chóng, kịp thời Nâng cấp sở hạ tầng, sửa chữa trụ sở VKSND cấp huyện xuống cấp, hư hỏng Phân bổ kinh phí mua sắm theo đề án cần sát với nhu cầu sử dụng VKSND địa phương để đáp ứng nhu cầu công tác Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội Chính phủ tiếp tục quan tâm, sửa đổi, bổ sung quy định chế độ sách đãi ngộ, tiền lương cán bộ, công chức ngành Kiểm sát; có sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơng chức làm cơng tác văn phịng, tổ chức cán bộ, công chức điều động luân chuyển đến công tác địa bàn xa gia đình, tăng mức tiền bồi dưỡng trực nghiệp vụ Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc nghiên cứu xây dựng phần mềm cập nhật, theo dõi thơng tin tình hình, kết cơng tác chuyên môn, nghiệp vụ Ngành Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin kết nối đến điểm cầu VKSND địa phương để giảm tải đường truyền điểm cầu chính, đảm bảo chất lượng, hiệu hội nghị trực tuyến Sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm thống kê để bảo đảm việc khai thác, sử dụng có hiệu quả, thiết thực Bên cạnh đó, sách phân bổ kinh phí cho VKS cấp cần quan tâm điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế cơng tác để thực tốt vai trò phòng, chống tội phạm Đồng thời để tăng nguồn kinh phí, cần cho phép địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động cho quan tư pháp từ khoản vượt thu ngân sách địa phương 58 3.2.4 Tăng cường, đổi phương thức phối hợp với Cơ quan điều tra Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra với Viện kiểm sát Quan hệ phối hợp CQĐT VKS vấn đề liên ngành quan tâm đề cao, VKS không quan tâm mặt thuận lợi khó khăn mà cần quan tâm tính chất đạo chấp hành, tính chất phối hợp cơng tác để chủ động xây dựng mối quan hệ theo hướng tích cực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp đặt Do đó, biện pháp hiệu tăng cường phối hợp VKS CQĐT trình tổ chức thực Đối với vụ việc phức tạp, khó xử lý ngay, KSV, ĐTV phải kịp thời phối hợp, trao đổi để đánh giá tài liệu, đề biện pháp kiểm tra, xác minh tham gia giải quyết, báo cáo lãnh đạo hai đơn vị cho ý kiến giải vụ việc Từng ngành tiếp tục đạo phổ biến, quán triệt cho đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp tập trung nghiên cứu, nắm vững, vận dụng có hiệu quy định BLTTHS năm 2015, TTLT 01/2017 quy định pháp luật có liên quan đến cơng tác tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Đặc biệt, lãnh đạo ngành phải quán triệt đầy đủ cho cán bộ, cơng chức thuộc ngành đơn vị cấp nắm vững vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa công tác phối hợp, quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ giao quan chủ thể thực hoạt động công tác tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Quá trình thực nhiệm vụ phát hiện, tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, CQĐT, VKS, Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra phải tuân thủ đúng, đầy đủ quy định BLTTHS, Luật tổ chức VKSND, Luật tổ chức CQĐT hình chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị ĐTV, CBĐT, KSV, KTV phải nắm đặc điểm yếu tố cấu thành tội phạm, kỹ phát hiện, tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố tuân thủ quy trình tố tụng Định kỳ hàng tháng, VKS phối hợp với CQĐT rà sốt, kiểm tra tình hình tiếp nhận, thụ lý tiến độ giải nguồn tin để kịp thời định hướng xử lý phù hợp 59 Phối hợp với CQĐT cấp định kỳ tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm Cơng an cấp xã Thơng qua đó, phát vi phạm Công an cấp xã hoạt động để có văn kiến nghị Cơng an cấp huyện rút kinh nghiệm với Công an cấp xã Hiện chưa có quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này, VKSND cấp huyện cần chủ động đưa nội dung vào Quy chế phối hợp liên ngành Hằng năm, phối hợp tổ chức sơ kết, đánh giá kết công tác đạt để rút kinh nghiệm nghiêm túc mối quan hệ phối hợp CQĐT VKS việc thực quy định pháp luật, từ tìm khó khăn, vướng mắc, kịp thời đưa biện pháp tháo gỡ, khắc phục kiến nghị cấp sửa đổi cho phù hợp; đồng thời biểu dương tổ chức, cá nhân điển hình phổ biến phương pháp giải vụ việc cụ thể sở cách làm hay, pháp luật, khoa học, mang lại hiệu VKS cần làm tốt hoạt động kiểm sát việc phân loại nguồn tin, thu thập tài liệu, chứng đặc biệt hoạt động khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, thời hạn giải việc ban hành Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khơng khởi tố vụ án, Quyết định tạm đình giải nguồn tin có cứ, pháp luật không để yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng làm rõ VKS cần kịp thời phát vi phạm CQĐT, cần ban hành kiến nghị Thủ trưởng CQĐT yêu cầu khắc phục vi phạm Ngoài ra, để thể vị trí, vai trị VKS giai đoạn này, BLTTHS cho phép VKS có quyền yêu cầu khởi tố vụ án, điểm BLTTHS năm 2015 cho phép VKS trực tiếp giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố trường hợp phát CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoạt động 3.2.5 Tăng cường lãnh đạo Đảng; hoàn thiện chế kiểm tra, tra, giám sát hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố - Tăng cường lãnh đạo Đảng 60 Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh rằng, vai trò lãnh đạo Ðảng Cộng sản Việt Nam tất yếu lịch sử, nhân tố định, bảo đảm cho phát triển nghiệp cách mạng nước ta Bảo đảm lãnh đạo Ðảng vấn đề có tính ngun tắc tổ chức hoạt động máy Nhà nước ta nói chung VKSND nói riêng Ngay từ năm đầu thành lập ngành KSND, Lãnh đạo Đảng Nhà nước có đạo, kết luận quan trọng trách nhiệm VKS thực hành quyền cơng tố đấu tranh phịng chống tội phạm bảo vệ quyền tự do, dân chủ nhân dân Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 "Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới" Nghị 49NQ/TW ngày 02/6/2005 "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị quán triệt quan điểm Ðảng cải cách tư pháp" Trên tinh thần đó, VKSND cần có đổi mạnh mẽ liên tục nhận thức, tổ chức, cán bộ, chức năng, nhiệm vụ phương thức hoạt động Bên cạnh đó, thực nghiêm túc Chỉ thị Viện trưởng VKSNDTC công tác ngành KSND năm, Nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Nam tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ ngành - Công tác tra, kiểm tra Nâng cao chất lượng tra, coi tra biện pháp xây dựng ngành nhằm chấn chỉnh trật tự, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ toàn ngành để kịp thời khắc phục sai phạm VKS cấp kiểm tra, tra VKS cấp theo chế định kỳ đột xuất Đổi tra theo hướng giảm tra theo kế hoạch, tăng cường tra đột xuất nghiệp vụ, trách nhiệm công vụ công tác lãnh đạo điều hành, đồng thời tăng cường tra đột xuất theo chuyên đề đói với vụ việc có dấu hiệu vi phạm theo Chỉ thị 08/CT-VKSTC ngày 28/11/2017 Viện trưởng VKSNDTC; ý tập trung tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị quản lý, đạo, điều hành dẫn đến vi phạm pháp luật, hạn chế, yếu thực chức năng, nhiệm vụ Giám sát từ bên việc thực nhiệm vụ VKS thông qua giám 61 sát CQĐT, Tòa án, người tố giác, báo tin tội phạm, bị can, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Triển khai thực Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQPTTCP ngày 18/10/2018 VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phịng, Thanh tra phủ phối hợp CQĐT, VKS, Cơ quan tra việc trao đổi thông tin tội phạm giải kiến nghị khởi tố phát thông qua hoạt động tra Quán triệt thực nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 Bộ Chính trị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Thực nghiêm Nghị Trung ương (Khóa XI Khóa XII) công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Chỉ thị số 05CT/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [29] Hồn thiện, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động tra Ngành; quy định cụ thể quan hệ phối hợp công tác tra công tác khác, công tác tra kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lắp, gây khó khăn cho đơn vị đối tượng tra, kiểm tra Thanh tra ngành cần thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót; đồng thời tiến hành sơ, tổng kết, điển hình đơn vị thực xuất sắc nhiệm vụ công tác tra nhằm nhân rộng toàn ngành học tập, áp dụng Việc kiểm tra, giám sát hoạt động thiếu để tránh tùy tiện, làm quyền Lãnh đạo, KSV làm nhiệm vụ, đảm bảo thực quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi ích Nhà nước, quyền người quyền công dân Tiểu kết chương Qua phân tích quy định pháp luật cơng tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đánh giá kết đạt được, hạn chế tồn thực tiễn công tác VKSND tỉnh Quảng Nam, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 62 công tác Trước yêu cầu công cải cách tư pháp nay, Đảng, Nhà nước xã hội đòi hỏi ngành Kiểm sát phải phát huy ưu điểm đạt được, tăng cường công tác tra để kịp thời phát yếu kém, tìm nguyên nhân để có giải pháp kiến nghị khắc phục Đồng thời, trọng nâng cao, đổi quan hệ phối hợp với CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra công tác tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Toàn ngành kiểm sát Quảng Nam thực nghiêm túc đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước Chỉ thị Viện trưởng VKSNDTC để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trị VKSND 63 KẾT LUẬN Hoạt độngtiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm Hoạt động kiểm sát VKSND cơng tác có vị trí, vai trò ý nghĩa tiên để bảo đảm hành vi phạm tội, người phạm tội phát xử lý kịp thời, pháp luật Thực tiễn thực hành quyền công tố cho thấy, kiểm sát tốt việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố định chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử để khẳng định có hay khơng có tội phạm xảy ra, người thực hành vi phạm tội, tính chất, mức độ hậu hành vi phạm tội gây Thơng qua hoạt động này, quan có thẩm quyền có sở khẳng định việc khởi tố người, tội, pháp luật, tránh làm oan, sai tránh bỏ lọt tội phạm Có thể nói, kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố hoạt động khơng thể thiếu q trình tố tụng hình Chính ý nghĩa quan trọng nêu từ thực tiễn công tác, Nhà làm luật dần trọng đến công tác pháp điển hóa vào Bộ luật TTHS, đồng thời ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thực Mặc dù vậy, nhiều quy định BLTTHS cơng tác cịn bộc lộ vướng mắc, quan điểm khác dẫn đến việc áp dụng pháp luật khơng đồng bộ, khơng thống Vì vậy, vấn đề lý luận vấn đề thực tiễn ln cần nghiên cứu để có thống nhận thức nâng cao hiệu thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm Tác giả nghiên cứu quy định pháp luật việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố dựa tài liệu, văn có liên quan Qua luận văn làm rõ khái niệm tố giác, tin báo tội phạm, khái niệm kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố để từ phân tích quy định pháp luật chủ thể, đối tượng kiểm sát, trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo 64 tội phạm, kiến nghị khởi tố Trên sở lý luận, tác giả nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hoạt độngkiểm sát tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố VKSND tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 Hoạt động VKSND tỉnh Quảng Nam có cố gắng đạt kết định Các tố giác, tin báo tội phạm sau tiếp nhận, thụ lý phân loại, giải kịp thời, tỷ lệ giải đạt cao, vượt tiêu Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo không để xảy oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp, công tác phối hợp quan tâm trì mang lại hiệu cao Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan, từ hệ thống pháp luật chưa hồn thiện, chưa cụ thể, bất cập mơ hình tổ chức, thiếu phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, trình độ, lực chun mơn cán bộ, ĐTV, KSV chưa đồng dẫn đến thiếu sót quan hệ phối hợp quan tiến hành tố tụng nên chưa phản ánh với thực tế diễn biến tình hình tội phạm địa bàn tỉnh Quảng Nam, để số vụ việc kéo dài thời hạn xác minh, hạn giải Tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố số giải pháp cụ thể vấn đề liên quan công tác đạo, điều hành, công tác tổ chức cán bộ, lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, KSV, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết, công tác tra, giám sát Trong trình thực luận văn, tác giả cố gắng, nhiên tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Tác giả hi vọng kết mà luận văn đạt đóng góp tích cực nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nói riêng Qua đó, nâng cao hiệu hoạt động kiểm sát công tác VKSND tỉnh Quảng Nam thời gian tới 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng (2016) “Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình năm 2015”, Nxb Hồng Đức, Hà Nội Nguyễn Hoà Bình (chủ biên) (2016), Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia Bộ Chính trị (2002) Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Cơng an (2015) Quy trình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố công an nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-BCA-C41 20/3/2015), Hà Nội Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng, Tài chính, BNN&PTNT – VKSNDTC (2017) Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA- BQP-BTCBNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp quan có thẩm quyền việc thực số quy định luật tố tụng hình năm 2015 tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, ban hành ngày 29/01/2017, Hà Nội Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng, Tài chính, BNN&PTNT – VKSNDTC Thơng tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA- BQP-BTCBNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định luật tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, ban hành ngày 02/8/2013, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Mai Thu Hằng, “Hồn thiện pháp luật hình tố tụng hình giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Báo Người đại biểu Nhân dân 10 Nguyễn Trung Hiếu (2017), “Kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội; 11 Học viện tư pháp (2014), Giáo trình kỹ thực hành quyền cơng tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 12 Ngô Quốc Hưng (2016), Kiểm sát hoạt động tư pháp việc giải tố giác, tin báo tội phạm thực tiễn công tac địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Nguyễn Văn Khoát (2018), "Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác Việt Nam", Luận án tiến sĩ, HVKHXH, trang 39 14 NXB Đà Nẵng (2006), Từ điển tiếng Việt 15 Dương Tiến Mạnh (2015), “Kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm luật tố tụng hình Việt Nam” 16 Hà Thị Thu Phương (2017), “Kiểm sát hoạt động tư pháp việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo Pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Yên Bái”, Luận văn thạc sĩ, HVKHXH 17 Phạm Hồng Quân (2012) "Về chức nhiệm vụ Viện Kiểm sát nhân dân giai đoạn điều tra vụ án hình sự", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 28, tr 186-198 18 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Hà Nội 19 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Hà Nội 20 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật tố cáo năm 2011, Hà Nội 21 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 22 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật tổ chức VKSND năm 2014, Hà Nội 23 Lê Hữu Thể (2008), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, NXB Tư pháp, Hà Nội 24 Lê Hữu Thể, Đỗ văn Đương, Nguyễn Thị Thủy (Đồng chủ bên), (2013), vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách việc đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Nhà xuất Chính Trị Quốc gia, Hà Nội 25 Đào Anh Tới (2018), Mối quan hệ tố tụng quan cảnh sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân tố tụng hình việt nam nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội 26 Trường Đại học Luật Hà Nội (2018) Giáo trình luật tố tụng hình - Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 27 Trần Khánh Trường (2017) Kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 28 Viện kiểm sát - Cơng an - Tịa án - Bộ Chỉ huy BĐBP - Cục Hải quan - Chi cục Kiểm lâm - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển - Thanh tra - Cục thuế - Trại giam An Điềm - Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam (2018) Quy chế phối hợp việc thực số quy định BLTTHS năm 2015 tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, Quảng Nam 29 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015) Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018, Hà Nội 30 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (2016), Tài liệu tập huấn Bộ luật tố tụng hình 2015, Hà Nội 31 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam (2015) Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2014 32 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016) Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2015 33 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017) Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2016 34 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam (2018) Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2017 35 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam (2019) Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2018 36 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014) Quy chế kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố (Ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-VKS ngày 17/10/2014 VKSNDTC), Hà Nội 37 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2018), Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố (Ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 02/9/2018 VKSNDTC), Hà Nội 38 Viện KSND tối cao, Bộ công an, Bộ quốc phịng, Bộ tài Chính, Bộ NN & PTNT, Thơng tư liên tịch số: 06/2013/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-BTC- BNN &PTNT ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành qui định BLTTHS “tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố” 39 Viện ngôn ngữ, Từ điển tiếng Việt Tài liệu internet: 40 Bùi Mạnh Cường (2017) “Những vấn đề THQCT, kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm” < https://kiemsat.vn/nhung-van-de-co-banve-thqct-kiem-sat-viec-giai-quyet-to-giac-tin-bao-ve-toi-pham-48953.html>, (26/6/2018) 41 Lê Ra (2012) “Cần thống nhận thức khái niệm tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nguồn thông tin tội phạm”, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/270>, (29/11/2012) 42 Đỗ Minh Tuấn,(2018) “Giải pháp nâng cao chất lượng giải tố giác, tin báo tội phạm chống oan, sai” https://kiemsat.vn/giai-phap-nang-caochat-luong-giai-quyet-to-giac-tin-bao-ve-toi-pham-va-chong-oan-sai51064.html, (03/11/2018) 43 Nơng Xn Trường (2014) “Vai trị, trách nhiệm Viện kiểm sát giải tin báo, tố giác tội phạm thực trạng số giải pháp”, < http://vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-4107>, (09/5/2014) ... CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Quy định pháp luật Tố tụng hình kiểm sát. .. QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 1.1 Khái niệm kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố - Khái niệm tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm. .. LUẬN VỀ KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 1.1 Khái niệm kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh quảng nam , Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh quảng nam