Mối liên hệ giữa thứ tự sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta hiện nay

87 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH THUỶ MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ SINH VÀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH THUỶ MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ SINH VÀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 8.31.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ MẠNH LỢI HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Thực đề tài “Mối liên hệ thứ tự sinh cân giới tính sinhở nước ta nay”, nhận quan tâm giúp đỡ Ban giám đốc học viện, thầy cô giáo cán Khoa Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam Đó nơi dạy dỗ, hướng dẫn hai năm vừa qua giúp tơi có kiến thức để hồn thành đề tài luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, thầy giáo hướng dẫn khoa học, không quản ngày đêm, nhiệt tình, hướng dẫn, góp ý, động viên tơi trong suốt thời gian tơi hồn thành khố luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Phát triển (DEPOCEN), đồng nghiệp, nơi công tác, cổ vũ tinh thần, cung cấp nguồn số liệu VHLSS để tơi làm tốt đề tài Lời cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình hỗ trợ nguồn tài vơ q báu để tơi học tập nghiên cứu hai năm học vừa qua Tuy cỗ gắng, với thời gian không cho phép lực cần phải học tập thêm, chắn luận văn cịn nhiều sai sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp Thầy cơ, đồng nghiệp bạn bè để hồn chỉnh luận văn Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2019 Người thực Trần Thị Thanh Thuỷ MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHÍNH Chương 1: Cơ sở lý luận cân giới tính sinh Việt Nam 1.1 Một số khái niệm sử dụng đề tài 1.2 Cơ sở lý luận 12 1.3 Quan điểm Đảng – Nhà nước giảm thiểu cân giới tính sinh 15 Chương 2: Tổng quan phương pháp luận nghiên cứu số hạn chế nghiên cứu 17 2.1 Tình hình nghiên cứu đề tài (ngồi nước nước) 17 2.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 32 2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 2.4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 33 2.5 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 40 2.6 Cơ cấu luận văn 40 2.7 Cơ sở liệu điều tra mức sống hộ gia đình (Dữ liệu VHLSS) 42 2.8 Một số hạn chế nghiên cứu 43 Chương 3: Mối liên hệ thứ tự sinh cân giới tính sinh 45 3.1 Thực trạng cân giới tính sinhở Việt Nam 45 3.2 Yếu tố văn hoá xã hội ảnh hưởng đến cân giới tính sinh 47 3.3 Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh 49 3.4 Phân tích tổng hợp thứ tự sinh, cân giới tính sinh yếu tố ảnh hưởng 68 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 72 3.1 Kết luận 72 3.2 Khuyến nghị 76 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC: CÁC PHẦN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN TỪ BẢNG HỎI ĐIỀU TRA MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ 2016Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH Hình 1: Ước lượng tỷ số giới tính sinh giai đoạn 2005-2009 2010-2014 theo khu vực Việt Nam 45 Hình 2: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ, giai đoạn 2012-2016 50 Hình 3: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ cấu giới tính lần sinh trước, giai đoạn 2012-2016 52 Hình 4: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ khu vực thành thị/nông thôn, giai đoạn 2012-2016 54 Hình 5: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ với dân tộc chủ hộ, giai đoạn 2012-2016 57 Hình 6: Tỷ số giới tính theo năm nhóm kinh tế- xã hội Việt Nam, 2009 giai đoạn 2010-2014 58 Hình 7: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ lần sinh trước, giai đoạn 2012-2016 59 Hình 8: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ nghề nghiệp bố, giai đoạn 2012-2016 61 Hình 9: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ theo trình độ học vấn bố, giai đoạn 2012-2016 62 Hình 10: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ theo trình độ học vấn mẹ, giai đoạn 2012-2016 63 Hình 11: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ theo trình độ học vấn mẹ, giai đoạn 2012-2016 64 Hình 12: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ theo thu nhập bố, giai đoạn 2012-2016 66 Hình 13: Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh trẻ theo thu nhập mẹ, giai đoạn 2012-2016 67 DANH MỤC BẢNG Bảng Tỉ số giới tính sinh Việt Nam vùng miền từ 2010 Bảng 2: Quy mô mẫu vấn sâu 37 Bảng 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến MCBGTKS thứ hai 69 Bảng 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến MCBGTKS thứ ba 70 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐB Đồng MCBGTKS Mất cân giới tính sinh LCGT Lựa chọn giới tính GSO Tổng cục thống kê TSGTKS Tỷ số giới tính sinh TSGTTE Tỷ số giới tính trẻ em UNFPA Quỹ dân số liên hợp quốc VHLSS Điều tra mức sống hộ gia đình TCTK Tổng cục thống kê MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, cần thiết đề tài Tình trạng cân giới tính sinh (MCBGTKS) Việt Nam coi vấn đề quan tâm quốc gia Tỉ số giới tính sinh (TSGTKS) tính số bé trai trung bình 100 bé gái sinh năm thời kỳ báo cáo TSGTKS nhiều quốc gia thông thường nằm khoảng 103 – 106, mức chấp nhận TSGTKS Việt Nam lần ghi nhận Tổng điều tra dân số năm 1999 tiếp tục báo cáo dựa điều tra biến động dân số hàng năm Theo kết Tổng điều tra dân số nhà ở, điều tra khảo sát biến động dân số, năm 2000, TSGTKS Việt Nam mức bình thường (106,2 bé trai 100 bé gái) số tăng lên 111,6 vào năm 2007, liên tục giữ mức cao TSGTKS có khác biệt lớn vùng miền tỉnh, thành nước Đặc biệt, đồng sơng Hồng,là nơi có tình trạng MCBGTKS mức cao nước với mức 120,7 bé trai 100 bé gái vào năm 20151 Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2016-2020 Bộ Y tế ban hành rõ tỉnh có tình trạng MCBGTKS cao thời gian qua khu vực Đồng sông Hồng Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh 1Các nghiên cứu gần khác biệt vùng miền tỉ lệ giới tính sinh (Guilmoto, 2012).Mặt khác, trình độ học vấn điều kiện kinh tế-xã hội người mẹ có mối tương quan với TSGTKS Báo cáo phân tích số liệu điều tra dân số nhà 2014 UNFPA cho thấy nhóm bà mẹ có trình độ học vấn điều kiện kinh tế cao lại có TSGTKS cao Theo đó, TSGTKS tăng dần từ 107,4 nhóm phụ nữ khơng biết chữ 107,1 nhóm có trình độ tiểu học trở xuống, lên đến 111,4 nhóm có trình độ trung học, cuối 113,9 nhóm bà mẹ có trình độ cao đẳng trở lên Bảng Tỉ số giới tính sinh Việt Nam vùng miền từ 2010 đến 2016 Cả nước ĐB sơng Hồng Trung du miền núi phía Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long Đơn vị tính: số bé trai/100 bé gái2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 111.2 111.9 112.3 113.8 112.2 112.8 112.2 116.2 122.4 120.9 124.6 118.0 120.7 113.7 109.9 110.4 108.2 112.4 116.1 114.3 122.6 114.3 103.3 112.1 112.3 105.5 112.2 115.2 108.2 105.9 104.3 108.8 98.4 111.9 114.1 114.2 108.0 108.9 104.2 114.2 117.3 103.1 108.3 114.9 111.5 103.8 114.1 103.7 102.9 Nguồn: Tổng cục thống kê (https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714) Sự khác biệt TSGTKS vùng sinh thái tỉnh khác Việt Nam thể “can thiệp” có chủ định người (khơng theo tự nhiên) Điều phản ánh tình trạng “thích có trai” cách mạnh mẽ người Việt Nam, dẫn đến việc gia đình có biện pháp lựa chọn giới tính cho Các dự báo dân số rằng, TSGTKS tiếp tục cân kéo dài sau năm 2010 dẫn đến hậu lớn cho xã hội Nếu TSGTKS khơng trở mức bình thường (105/100), xảy tình trạng chênh lệch lớn số lượng nam so với nữ hay nói cách khác “thừa nam giới” xã hội, dẫn đến vấn đề trầm trọng hôn nhân quan sát thấy số nước lân cận (Trung Quốc Ấn Độ) Các hậu khác mặt xã hội áp lực cho nữ giới phải kết hôn sớm hơn, tăng bn bán phụ nữ qua biên giới Tình trạng bạo lực giới phụ nữ buôn bán phụ nữ ghi nhận Việt Nam điều trở thành nguy cao cho nhóm trẻ em gái phụ nữ tỷ lệ nam giới tăng xã hội Tỷ số giới tính sinh Việt Nam khác biệt theo thứ tự sinh Số liệu từ Vụ Thống kê, Dân số Lao động, Tổng cục thống Kê TSGTKS Việt Nam cao từ lần sinh thứ Ở phần lớn quốc gia có TSGTKS cao, lần sinh thứ TSGTKS nằm giới hạn bình thường tăng nhanh vào lần sinh sau: Ấn Độ có TSGTKS lần sinh thứ 120, lần sinh thứ lên tới 130; Trung Quốc áp dụng sách rưỡi nên TSGTKS lần sinh thứ lên tới 150 Ở Việt Nam, TSGTKS cao lần sinh đầu tiên: 110,2; lần sinh thứ hai: 109; lần sinh thứ ba trở lên (chiếm 16% tổng số trẻ sinh ra) 115,5 Như vậy, Việt Nam số cặp vợ chồng thực lựa chọn giới tính trước sinh lần mang thai thứ nhất, điều ghi nhận quốc gia khác TSGTKS cao lần sinh cuối Trước đây, muốn có trai có cách đẻ nhiều có trai TSGTKS lần sinh cuối cao Trong nhân học người ta gọi “quy luật dừng”, nói cách khác yếu tố giới tính định việc dừng sinh đẻ số có Khi mức sinh cao, với tổng tỷ suất sinh (số trung bình phụ nữ độ tuổi sinh đẻ) khoảng con, có khoảng 1,5% phụ nữ khơng có trai Chính thế, Việt Nam giai đoạn 1988-1997, TSGTKS lần sinh cuối lên tới 134,2 TSGTKS nói chung lên tới 107 Từ đầu năm 2000, mức sinh giảm nhanh với việc tiếp cận dễ dàng kỹ thuật chẩn đoán giới tính trước sinh, “quy luật dừng” Việt Nam có thay đổi: Một mặt, số cặp vợ chồng chủ động tìm kiếm kỹ thuật chẩn đốn giới tính trước sinh từ lần sinh thứ nói trên; chưa mong muốn, họ tìm kiếm dịch vụ lần có thai sau: TSGTKS lần sinh thứ ba trở lên nhóm bà mẹ chưa có trai lên tới 130 Khu vực Đồng sơng Hồng (nơi có TSGTKS cao nước), TSGTKS tăng vọt từ mức 110 lần sinh thứ lần sinh thứ hai lên tới 152 lần sinh thứ trở lên Trong năm ghi nhận, TSGTKS Việt Nam mức cao TSGTKS tự nhiên chưa đến mức đáng báo động chưa làm lệch cấu trúc giới tính dân số Trong năm qua, Việt Nam rút kinh nghiệm từ nước châu Á khác phải chịu hậu tình trạng cân giới tính sinh Trung Quốc, Ấn Độ Hàn Quốc đồng thời học hỏi sách đối phó với với tình trạng quốc gia kể Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với yếu tố có nguy dẫn tới MCBGTKS mức sinh giảm, tâm lý thích trai sẵn có cơng nghệ chẩn đốn giới tính Mặc dù Việt Nam ban hành quy định nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính trước sinh, quy định mức phạt đáng kể nhân viên y tế phụ nữ sử dụng công nghệ siêu âm cho mục đích lựa chọn giới tính thai nhi, việc lựa chọn giới tính trước sinh diễn thực tế Cuộc Điều tra Dân số năm 2007 Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy 63,5% bà mẹ biết giới tính trước sinh (UNFPA, 2009) Phạm cộng (2011) lựa chọn giới tính trước sinh lý gây tỷ số giới tính cao Xuất phát từ phân tích nhận định liên quan đến MCBGTKS Việt Nam mức cao sách liên quan đến bình đẳng giới giảm thiểu MCBGT sinh Đảng, Nhà nước địa phương nỗ lực quan tâm thực Tác giả quan tâm đến vấn đề “mối liên hệ thứ tự sinh với MCBGT sinh nào?” Để trả lời câu hỏi trên, tác giả tiến hành đề tài nghiên cứu “Mối liên hệ thứ tự sinh MCBTKS nước ta nay” qua phân tích số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) năm 2016 góp phần điểm chấm thêm cách nhìn vấn đề MBCGTKS Việt Nam Với mơ hình thứ 3, mức ý nghĩa biến phụ thuộc ảnh hưởng đến xác xuất sinh thứ cao Với mơ hình yếu tố ảnh hưởng nhiều đến xác xuất sinh gái thứ hộ gia đình bao gồm: giới tính trước, số năm học bố khu vực sinh sống gia đình Số liệu mơ hình gia đình chưa có trai xác xuất thứ gái giảm 1.5% Bố học vấn cao xác xuất thứ gái giảm 2.7% Kết giống với phân tích cho thấy nỗ lực cặp vợ chồng việc sinh thêm thứ trai cao, đặc biệt nhóm bố mẹ có học vấn cao Cuối khu vực sinh sống hộ gia đình nơng thơn xác xuất có thứ gái tăng lên 8.7% Ở vùng nông thôn, đặc biệt dân tộc thiểu số có mức sinh cao khu vực thành thị Do việc sinh thêm thứ thứ trở lên khơng nhằm mục đích sinh trai mà nhiều yếu tố cần thêm lao động, ưa thích đơng con, gặp cản trở việc phịng tránh thai… 71 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Dữ liệu VHLSS 2016 cung cấp liệu cho phép đánh giá trạng tỷ số giới tính sinh tương quan với thứ tự sinh yếu tố khác kèm liên quan đến đặc điểm hộ dân cư thành viên hộ gia đình Mặc dù số liệu cịn vài hạn chế số liệu nhiều điểm tương đồng với kết từ số liệu liên quan đến Điều tra dân số nhà trước Bên cạnh điểm tương đồng, số liệu số điểm xem xét khía cạnh MCBGT thứ tự sinh hộ gia đình Khi phân tích liệu VHLSS giúp hiểu rõ mối tương quan biến nhân học, kinh tế xã hội với MCBGT sinh lần sinh khác Phân tích sâu hành vi sinh sản cho thấy mối tương tác phức tạp thứ tự giới tính mà cặp vợ chồng mong muốn Đặc biệt phân tích cho thấy nhu cầu có trai yếu tố đằng sau định sinh thêm lựa chọn giới tính từ lần sinh Nhiều cặp vợ chồng điều chỉnh hành vi sinh sản để đạt mục tiêu sinh trai Nếu hệ trước nỗ lực sinh trai thể mạnh mẽ việc sinh thêm con, đến đạt giới tính mong muốn Đến ngày cơng nghệ lựa chọn giới tính trước sinh có mặt khắp nước Sinh thêm khơng cịn cách thức để có trai, mà cặp vợ chồng tránh sinh thêm can thiệp vào trình sinh sản, từ trình rụng trứng trình hình thành thai nhi Nạo phá thai dịch vụ có mặt khắp vùng miền từ nơng thơng thành thị Biện pháp nạo phá thai chọn lọc giới tính ảnh hưởng đến tỷ số giới tính sinh hộ dân cư Vai trị hệ gia đình, khó khăn kinh tế, văn hoá, áp lực xã hội nhiều nghiên cứu trước Điều tra mức sống hộ dân cư 2016 góp phần lượng hố tâm lý ưa thích trai định thực hố ưa thích 72 Qua việc nghiên cứu tìm hiểu cụ thể liệu VHLSS 2016 nhằm tìm câu trả lời cho đề tài nghiên cứu “Mối liên hệ thứ tự sinh cân giới tính sinh nước ta nay”, đề tài rút số kết luận sau: Một là: Tỷ số giới tính lần sinh mức sinh tự nhiên, mức chấp nhận 105.5, điều cho thấy cặp vợ chồng thoải mái lần sinh thứ nhất, họ họ chưa có can thiệp lựa chọn giới tính theo ý muốn Lựa chọn giới tính xảy lần sinh thứ hai trở sức ép mức sinh giảm mong muốn có trai khiến tỷ số tăng cao mức 113.3 trẻ em trai/100 trẻ em gái Đến lần sinh thứ áp lực sinh trai lớn khiến tỉ số giới tính sinh trẻ em giai đoạn cao mức 110.2 trẻ em trai/100 trẻ em gái Hai là: Việc lựa chọn giới tính tập trung nhiều lần sinh thứ hai đặc biệt gia đình chưa có trai Bằng chứng lần sinh thứ hai gia đình có trai, tỷ số 107.6 gần với mức sinh tự nhiên Trái lại gia đình chưa có trai, tỷ số gia tăng mạnh lên đến 119.6 Đến lần sinh thứ gia đình có trai tỷ số giới tính giảm hẳn, hộ có hai gái cao mức 112.5 Ba là: Khơng có khác biệt nhiều ưa thích trai hai khu vực nông thôn thành thị lần sinh thứ (nông thôn 110.9 đô thị 114.3) Khu vực nông thôn lựa chọn giới tính từ đứa đầu tiên, tỷ số cao đứa thứ hai áp lực có trai giảm từ đứa thứ ba trở Có thể nói nơng thơn sức ép tư tưởng cổ truyền từ xa xưa gia trưởng, lễ giáo, khu vực vốn xem trọng tâm bất bình đẳng định kiến giới Thêm vào cơng cụ phương tiện lựa chọn giới tính thai nhi lan truyền phổ biến kênh thức phi thức Việc tiếp cận thông tin dù nông thôn hay thành thị trở nên ngày dễ dàng Ngược lại, khu vực đô thị lần sinh thứ hộ gia đình thoải mái lần sinh Theo số liệu khơng thấy lựa chọn giới 73 tính trước sinh khu vực Nhưng đến đứa thứ hai tỷ số giới tính sinh cao hơn, cho thấy dấu hiệu việc can thiệp lựa chọn giới tính Đặc biệt đến đứa thứ khu vực tâm để có trai Điều dẫn tới tỷ số giới tính lên đến 143.8%, có nghĩa số trẻ em nam dư gần 44% so với trẻ em gái khu vực (143.8) Bốn là: Cả người Kinh người dân tộc thiểu số ưa thích trai có hành vi lựa chọn giới tính trước sinh Nhóm người dân tộc thiểu số có tình trạng MCBGTKS từ lần sinh tỷ lệ ngời Kinh gần với mức cân giới tính tự nhiên (người khác Kinh 143.8 người Kinh 107.7) Ở lần sinh thứ hai hai nhóm MCBGTKS nhóm người Kinh có TSGTKS cao hơn, lần sinh đầu nhóm người khơng đạt mong muốn giới tính con, nên áp lực họ dồn vào lần thứ hai nhiều (116 bé trai bên 100 bé gái) Đến lần thứ áp lực hai nhóm giảm TSGTKS gần quay mức sinh cân sinh học Năm là: Lựa chọn giới tính xảy nhóm có mức thu nhập khác nhau, dù hộ giàu hay hộ nghèo mức độ yêu thích trai Ở lần sinh thứ lần sinh thứ hai khơng có khác biệt nhiều đáng kể nhóm thu nhập Tỷ số giới tính sinh lần sinh thứ nhất, nhóm thu nhập thấp cao chút (tỷ số 112.6 nhóm thu nhập thấp 111.1 nhóm thu nhập cao) Nhưng lần sinh sau nhóm thu nhập cao lại thể tâm rõ rệt việc có trai Ở lần sinh thứ hai nhóm thu nhập thấp cao có tỷ số giới tính sinh khác hẳn nhau, 110.1 119.4 Đặc biệt lần sinh thứ ba nhóm thu nhập cao sử dụng nỗ lực để tiếp cận việc sinh theo ý muốn nên tỷ lệ nhóm cao có khác biệt rõ ràng so với nhóm cịn lại (tỷ số nhóm thu nhập thấp 92.4 nhóm thu nhập cao lên đến 136.1) Sáu là: Mất cân giới tính xảy tất nhóm nghề nghiệp bố đứa thứ hai (112.7 nhóm làm phi nơng nghiệp 130.4 nhóm nơng nghiệp) Những ơng bố làm lĩnh vực lao động giản đơn nơng lâm nghiệp 74 nhóm người có trai nhiều nhóm người lao động khác, xu hướng lựa chọn giới tính nhóm thể rõ Họ lựa chọn giới tính cho từ đứa thứ (134.4 trẻ em trai/100 trẻ em gái), nhóm cịn lại lựa chọn giới tính từ đứa thứ hai Điều giải thích là, nhóm nghề lao động giản đơn thuộc lĩnh vực nông nghiệp người sống nông thôn, chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng truyền thống, gia trưởng áp lực sinh trai sớm Bảy là: Bố mẹ có trình độ học vấn khác mức độ yêu thích trai Nếu nhìn lần sinh đầu tiên, trình độ học vấn cao giúp bố mẹ thoát khỏi quan niệm gia trưởng áp lực xã hội có liên quan Tuy nhiên giả thiết khơng hợp lý xem xét lần sinh sau bố mẹ có trình độ học vấn cao hơn, tỷ lệ sinh trai lần sinh sau cao lần sinh trước tỷ số giới tính từ lần sinh thứ hai nhóm cao so với nhóm bố mẹ có trình độ học vấn thấp Điều cho thấy tâm họ cách để sinh trai Như lý giải điều trình độ học vấn biến số trung gian cho tình trạng kinh tế xã hội Điều khơng phù hợp với số giả thiết người có học vấn cao họ khỏi tư tưởng gia trưởng áp lực xã hội liên quan nghiên cứu Nguyên nhân do, trình độ học vấn cao việc tiếp cận với cơng nghệ lựa chọn giới tính dễ dàng Thêm vào người tập trung khu đô thị nơi mà dịch vụ sức khoẻ sinh sản phát triển hẳn vùng nông thôn Tám là: Như dù xem xét đến thu nhập bố hay thu nhập mẹ số liệu có điểm chung lựa chọn giới tính trước sinh Tỷ số giới tính bố/mẹ có thu nhập khơng ổn định cao bố/mẹ có thu nhập ổn định theo tháng (tỷ 156.3 106.7) lần sinh thứ Nói khơng có nghĩa nhóm có thu nhập ổn định khơng lựa chọn giới tính mà họ lựa chọn sau sinh đứa thứ Thay nhóm lựa chọn từ đứa đầu, nhóm bố mẹ có thu nhập cao lựa chọn giới tính tính từ đứa thứ hai 75 Tóm lại đề tài trả lời câu hỏi liên quan đến bốn giả thuyết ban đầu đưa Điều kiện kinh tế nguyên nhân ảnh hưởng tới tượng MCBGTKS, hộ gia đình có điều kiện kinh tế khác có nỗ lực ngang việc tìm kiếm trai họ có gái Trình độ học vấn cao không làm giảm thiểu MCBGTKS, hộ gia đình có vợ/chồng có trình độ học vấn cao nỗ lực tìm kiếm trai họ có gái Những gia đình có từ trai trở lên quan tâm tới giới tính sinh lần gia đình chưa có trai Tỷ trọng trẻ em trai sinh lần thứ bình thường tăng lên nhanh chóng lần sinh sau: vợ chồng có gái có xu hướng sinh thêm tỷ trọng trẻ em trai sinh tăng lên lần sinh 3.2 Khuyến nghị Về phía nhà nước Các quan ban ngành nhà nước cần nâng cao chất lượng, tính thực thi văn quy phạm pháp luật, sách liên quan tới giảm thiểu MBCGTKS, đặc biệt việc xử lí vi phạm quy định thơng báo giới tính thai nhi sở y tế Để triển khai cách có hiệu việc xử lý vi phạm thông báo giới tính thai nhi, địi hỏi xây dựng chương trình/hành động can thiệp toàn diện từ nâng cao nhận thức trách nhiệm nhân viên cán sở không áp dụng biện pháp chế tài Duy trì tăng cường kênh truyền thông đại chúng báo, đài phát truyền hình Đây kênh tiếp cận thơng tin phổ biến có mức 76 độ bao phủ rộng tới nhiều nhóm cộng đồng khác Do cần tiếp tục trọng phát triển chương trình truyền thơng kênh thơng tin Với xu hướng sử dụng Internet mạng xã hội online phát triển nay, cần xây dựng kế hoạch truyền thông kênh để tiếp cận hiệu tới đối tượng trẻ giới văn phịng Để giải vấn đề MCBGTKS cần phải giải nhiều vấn đề khác có liên quan bình đẳng giới, bạo lực giới chăm sóc sức khoẻ sinh sản ngành y tế Do cần có liên kết phối hợp khơng quan ban ngành có liên quan mà đòi hỏi quán xun suốt chương trình sách ban hành Nói cách khác chủ trương sách liên quan đến phát triển kinh tế, văn hố, xã hội cần có quan tâm lồng ghép số nhạy cảm giới bình đẳng giới Các quan ban ngành Nhà nước có liên quan cần áp dụng, học hỏi can thiệp từ số chương trình tổ chức Quốc tế triển khai can thiệp Giảm thiểu MCBGTKS Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA) Những điểm cần học hỏi tổ chức bao gồm: tài liệu đào tạo nâng cao lực cho cán làm công tác truyền thông dân số, tài liệu truyền thơng Nhà nước cần có sách nhân rộng mơ hình can thiệp tích cực cấp quốc gia đặc biệt vùng có tỷ số giới tính sinh cao Chính quyền địa phương cấp (tỉnh, huyện, xã) Tăng cường trì hoạt động truyền thông thay đổi thái độ, hành vi vai trò đầu tàu tham gia hoạt động cấp địa phương Vận động đoàn thể trị xã hội tích cực tham gia vào hoạt động này, vai trò đầu tàu nên Hội Phụ nữ Hội Nơng dân Việc ưa thích trai có ngun nhân từ nghìn đời, nhận thức ăn sâu vào nhiều hệ Việc thay đổi nhận thức cần q trình, địi hỏi truyền thơng phải kiên trì, bền bỉ kiểu “mưa dầm thấm lâu” Qua tác động đến phận người dân lan cộng đồng Việt Nam nước thành cơng sách dân số Thay đổi nhận thức người dân từ 77 đẻ nhiều sang “mỗi gia đình có 1-2 con” hay thay đổi nhận thức “trời sinh voi, trời sinh cỏ” năm trước Nhân rộng mơ hình tốt, học hay từ địa phươn, trường hợp thực tốt sách dân số đến địa phương chưa thực tốt vấn đề Kênh truyền thông mà người dân đặc biệt khu vực nơng thơn tiếp cận phương tiện thông tin đại chúng (loa đài, tivi, truyền hình) Do cần quan tâm trọng xây dựng tin chương trình truyền thơng hiệu cho kênh Ngồi cần đa dạng hố hình thức truyền thơng tài liệu truyền thông nhằm tiếp cận đến đông đảo đối tượng, trọng đối tượng có nguy cao, đối tượng độ tuổi sinh đẻ Bản chất việc ưa thích trai nằm việc phân biệt giới, bất bình đẳng giới Do sách địa phương cần trọng tới việc nâng cao vai trò phụ nữ, giảm bất bình đẳng giới Việc tun truyền cho đơng đảo người dân tập trung sớm vào học đường cho em học để nhận thức giá trị phụ nữ, điều làm cho cộng đồng đề vai trò phụ nữ giảm áp lực cần phải sinh trai Do đó, chủ trương sách địa phương cần quan tâm tới việc lồng ghép hoạt động nhạy cảm giới, bình đẳng giới phòng chống bạo lực giới Đồng thời, sách chương trình hành động cần huy động tham gia nêu rõ vai trò cụ thể ban ngành đồn thể Hộ gia đình nữ giới Mất cân giới tính sinh gây hệ luỵ khôn lường cho tương lai Mất cân giới tính sinh dẫn tới "thừa nam giới, thiếu nữ giới" độ tuổi kết hôn, dẫn đến tiêu cực tới cấu trúc dân số Việt Nam tương lai, dẫn tới dư thừa nam giới xã hội khơng có biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam phải đối mặt với viễn cảnh dư thừa từ 2,4 đến 4,3 triệu nam giới khơng tìm vợ 78 Mất cân giới tính sinh dẫn tới hậu nghiêm trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước ảnh hưởng tới sống phụ nữ, nam giới, gia đình cộng đồng Làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng giới Nhiều phụ nữ phải kết sớm, tỷ lệ ly hôn tái hôn phụ nữ tăng cao Mất cân giới tính cịn gây tình trạng hậu xấu cho xã hội thừa nam giới tăng tệ nạn xã hội, gia tăng tình trạng bn bán phụ nữ trẻ em gái, bạo lực tình dục với phụ nữ trẻ em gái Chính lý thân gia đình, cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ tự trang bị cho thân kiến thức sức khoẻ sinh sản bình đẳng giới để sinh theo giới tính tự nhiên mà không cần can thiệp Bản thân người trẻ cần tuyên truyền cho hệ gia đình, để hệ lớn hiểu bình đẳng giới Ngược lại ơng, bà cha mẹ, hệ người cao tuổi người có uy tín gia đình có uy tín cộng đồng Họ cần tích cực tuyên truyền cho cháu bình đẳng giới, điều làm giảm lên áp lực phải sinh trai cặp vợ chồng trẻ Đối với phụ nữ luôn trau dồi rèn luyện thân, nâng cao khả học tập lao động để có vị nam giới xã hội Chính điều tạo tơn trọng từ xã hội từ người khác giới Giúp xã hội giảm định kiến phụ nữ việc có giai ni bố mẹ già mà gái 79 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Almond, Douglas; Edlund, Lena, Tỷ số giới tính thiên trai năm 2000, Tổng Điều tra dân số Hoa Kỳ (2018) Nguyễn Phạm Bằng, Wayne; Hill, Peter; Rao, Chalapait, Nghiên cứu Phân tích hoạt động trị-xã hội sức khỏe ảnh tỷ số giới tính sinh Việt Nam “Analysis of Socio- political and health practices influence Sex Ratio at Birth in Viet Nam, Reproductive Health Matters (2008) Belanger, Daniele; Khuat Thi Hai Oanh, Phá thai ba tháng phá thai lựa chọn giới tính Hà Nội, Việt Nam (2009) Belanger, Daniele, Sự khác biệt vùng cấu trúc hộ gia đình mơ hình hình thành gia đình Việt Nam (2009) Belanger, Daniele, Không thể thiếu trai: thương thuyết về mong muốn sinh đẻ nông thôn Việt Nam (2006) Belanger, Daniele; Oanh, Khuất Thị Hải; Jianye, Liu; Thuy, Lê Thanh; Thanh, Phạm Viet, Gia tăng tỷ số giới tính sinh có xảy Việt Nam hay không? Chatterjee, Patralekha, Sự cân tỷ số giới tính ngày tồi tệ Việt Nam (2009) Chung, Woojin and Das Gupta, Monica, Tại xu ưa thích trai lại giảm Hàn Quốc? Vai trị sách phát triển sách cơng, ý nghĩa Trung Quốc Ấn Độ (2017) Chung, Woojin; Das Gupta, Monica, Sự suy giảm tâm lý ưa thích trai Hàn Quốc Vai trị sách phát triển sách cơng cộng (2017) 80 10 Gammeltoft, Tine; Thuy, Nguyen Hanh Thi, Các điều kiện thai nhi định chết người: vấn đề đạo đức việc sử dụng siêu âm sàng lọc Việt Nam (2007) 11 Guilmoto, Christophe Z.; Xuyen, Hoang; Toan, Ngo Van, Sự gia tăng gần TSGTKS Việt Nam (2009) 12 Guilmoto, Christophe Z, Giai đoạn Quá độ Tỷ số giới tính sinh Châu Á (2009) 13 Hồ chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ, NXB phụ nữ 14 Hội đồng xuất toàn tập C.Mác Ph.Ăng-ghen (1998), Các Mác Ph.Ăng-ghen toàn tập, tập 2, Nhà xuất Sự thật 15 Hội đồng xuất toàn tập C.Mác Ph.Ăng-ghen (1998), Các Mác Ph.Ăng-ghen toàn tập, tập 4, Nhà xuất Sự thật 16 Hội đồng xuất toàn tập C.Mác Ph.Ăng-ghen (1998), Các Mác Ph.Ăng-ghen toàn tập, tập 6, Nhà xuất Sự thật 17 Hội đồng xuất toàn tập C.Mác Ph.Ăng-ghen (1998), Các Mác Ph.Ăng-ghen toàn tập, tập 21, Nhà xuất Sự thật 18 Hội đồng xuất toàn tập C.Mác Ph.Ăng-ghen (1998), Các Mác Ph.Ăng-ghen toàn tập, tập 27, Nhà xuất Sự thật 19 Hội đồng xuất toàn tập C.Mác Ph.Ăng-ghen (1998), Các Mác Ph.Ăng-ghen toàn tập, tập 30, Nhà xuất Sự thật 20 Hội đồng xuất toàn tập C.Mác Ph.Ăng-ghen (1998), Các Mác Ph.Ăng-ghen toàn tập, tập 36, Nhà xuất Sự thật 21 Lê Ngọc Hùng (2011), lịch sử lý thuyết xã hội học, Nxb ĐH quốc gia Hà Nội 22 Vũ Mạnh Lợi, Một số quan điểm lý thuyết giới nghiên cứu gia đình, 2000, tạp chí Xã hội học, số (72) 81 23 Li, Shuzhuo, Mất cân Tỷ số giới tính sinh chương trình can thiệp toàn diện Trung Quốc (2007) 24 Dư Chúc Ly (2015), Luận văn thạc sĩ xã hội học, Thực trạng yêu tố ác động đến cân giới tính sinh xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 25 Hồ Chí Minh, Tồn tập, 1995, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 John, Mary E.; Kaur, Ravinder; Palriwala, Rajni; Raju, Saraswati; Sagar, lpana, Kế hoạch gia đình, Kế hoạch giới, Tỷ số giới tính sinh đảo ngược số huyện/vùng thuộc bang Madhya Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Haryana Punjab (2008) 27 Joseph, Josantony; Mattam, Matthew; Mathew, Sofy; Siradhna, Kavita; Patkar, Rohini; Kulkarni, Vidya; Radhakrishnan, E.M, Một số nhận xét Chiến dịch chống thực hành lựa chọn giới tính đường tiến phía trước 28 Kim, Doo-Sub, Tỷ số giới tính sinh Hàn Quốc: Các xu hướng thay đổi khác biệt theo vùng (2004) 29 Trần Thị Kiệm (2013), Tỷ số giới tính sinh số yếu tố liên quan huyện Yên Lãng, Hải Phòng năm (2007-2011), Tạp chí Y học thực hành số 872 30 Priya Nanda, Abshihek Gautam, Ravi Verma (Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Phụ nữ); Khuất Thu Hồng, Trần Giang Linh (Viện Nghiên cứu phát triển Xã hội); Mahesh Puri Jyotsna Tamang, Prabhat Lamichhane (Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Sức khoẻ Dân Số) Nghiên cứu giới, Nam tính ưa thích trai Nepal Việt Nam (2012) 31 Poston, Dudley L; Juan Wu, Julie; Han Gon, Kim, Các mơ hình thay đổi Tỷ số giới tính sinh Hàn Quốc (2003) 82 32 Vũ Hào Quang, lý thuyết xã hội học, Học viện Báo chí Tuyên truyền phát hành 33 Song, Jian, Tăng tỷ số giới tính Trung Quốc: ứng phó tác động sách xã hội (2009) 34 Hàn Thị Hồng Thuý, Thực trạng, yếu tố ảnh hưỏng cân giới tính sinh tỉnh Bắc Giang hiệu số biện pháp can thiệp (2012) 35 Tổng cục thống kê UNFPA (2016), Mất cân giới tính sinh Việt Nam năm 2014, xu hướng yếu tố khác biệt 36 Tổng cục thống kê (2011), Mất cân giới tính sinh Việt Nam năm: chứng thực trạng, xu hướng khác biệt 37 Tổng cục thống kê (2012), Sách biến động dân số 2011 38 Tổng cục thống kê (2012), Sách biến động dân số 2012 39 Tổng cục thống kê (2013), Sách biến động dân số 2013 40 Tổng cục thống kê (2014), Sách biến động dân số 2014 41 Trần Thị Thương (2014), Luận văn thạc sĩ xã hội học, Dư luận xã hội cân giới tính sinh Việt Nam (giai đoạn 2011-2013) 42 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2010), Mất cân giới tính sinh Việt Nam: Bằng chứng từ tổng điều tra dân số nhà năm 2009 43 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2009), cấu trúc tuổi giới tính dân số Việt Nam: chứng từ tổng điều tra dân số nhà 2009 44 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2011), Mất cân giới tính sinh xu hướng khác biệt: Bằng chứng từ tổng điều tra dân số nhà năm 2009 45 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), Tổng cục thống kê (2011), Chuyenkhao-Tyso-gioitinh-khisinh 83 46 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2012), Mất cân giới tính sinh: Các xu hướng nay, hậu tác động sách 47 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2016), Mất cân giới tính sinh Việt Nam: Gắn thực tế với sách để tạo thay đổi (Brief policies) năm 2016 48 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2010), Tỷ Số Giới Tính Khi Sinh Châu Á Việt Nam: Tổng quan tài liệu nhằm hướng dẫn nghiên cứu sách 49 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2013), Khảo sát đầu kỳ Chương trình phịng chống bạo lực Giảm thiểu MCBGTKS Hải Dương Bến Tre 50 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), (2016), Nghiên cứu Kiến thức, thái độ, hành vi (KAP) Phòng chống bạo lực gia đình Giảm thiểu MCBGTKS Hải Dương Bến Tre 51 Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), Tổng cục dân số Kế hoạch hóa gia đình, Tài liệu hỏi đáp Mất cân giới tính sinh 52 http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/bao-dong-mat-can-bang-gioi-tinh-o-vietnam-381188.html 84 ... xã hội ảnh hưởng đến MCBGTKS 3.3 Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh 3.3.1 Tỷ số giới tính theo thứ tự sinh cấu giới tính lần sinh trước 3.3.2 Tỷ số giới tính theo thứ tự sinh khu vực sinh sống (nơng... hội ảnh hưởng đến cân giới tính sinh 47 3.3 Thứ tự sinh tỷ số giới tính sinh 49 3.4 Phân tích tổng hợp thứ tự sinh, cân giới tính sinh yếu tố ảnh hưởng 68 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH THUỶ MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ SINH VÀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 8.31.03.01 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối liên hệ giữa thứ tự sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta hiện nay , Mối liên hệ giữa thứ tự sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta hiện nay