Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng

83 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM KHẮC TƯỜNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM KHẮC TƯỜNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng Hình Mã số : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các nội dung nghiên cứu luận văn trung thực Những kết khoa học nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Phạm Khắc Tường MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa trách nhiệm hình 1.2 Phân loại miễn trách nhiệm hình 16 1.3 Phân biệt miễn trách nhiệm hình với miễn hình phạt loại trừ trách nhiệm hình 19 1.4 Khái quát lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật hình miễn trách nhiệm hình 23 CHƯƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 27 2.1 Miễn trách nhiệm hình phần chung Bộ luật Hình hành 27 2.2 Miễn trách nhiệm hình phần tội phạm Bộ luật Hình hành 42 2.3 Thực tiễn thực quy định pháp luật miễn trách nhiệm hình địa bàn thành phố Đà Nẵng 48 CHƯƠNG CÁC YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 60 3.1 Các yêu cầu bảo đảm áp dụng quy định pháp luật miễn trách nhiệm hình 60 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật miễn trách nhiệm hình 64 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê tổng số người bị khởi tố, truy tố, xét xử địa bàn thành phố Đà Nẵng 49 Bảng 2.2 Thống kê tỷ lệ tổng số người miễn trách nhiệm hình tổng số người bị khởi tố địa thành phố Đà Nẵng 50 Bảng 2.3 Thống kê số liệu người 18 tuổi miễn trách nhiệm hình Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án địa bàn thành phố Đà Nẵng 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đấu tranh phòng chống tội phạm nhiệm vụ quan nhà nước Để cơng đấu tranh phịng, chống tội phạm đạt hiểu cao việc phân loại, phân hóa tội phạm cách khoa học, xác có ý nghĩa vơ quan trọng Theo quy định Bộ luật hình hành định nghĩa tội phạm tính phải bị xử lý hình nội hàm định nghĩa tội phạm, nhiên thực tế, tất người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình phần trình xử lý hình Trong số trường hợp, có đầy đủ pháp lý điều kiện định, người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội mà luật hình quy định miễn trách nhiệm hình Qua ngàn năm dựng nước giữ nước, lịch sử minh chứng dân tộc ta dân tộc có chất khoan dung, nhân đạo Bản chất nhân đạo dân tộc ta thể qua gia đoạn lịch sử khác rõ nét nhất, tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh Tính khoan hồng, nhân đạo thể sách Đảng Cộng Sản Việt Nam pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà đặc biệt sách hình So với thời đại trước, thời đại Hồ Chí Minh ghi nhận pháp luật hình phát triển rực rỡ Những chế định pháp luật hình thể khoan hồng, nhận đạo Đảng Nhà nước ngày rộng phạm vi hồn thiện quy phạm Tiêu biểu nói đến chế định miễn trách nhiệm hình Trước năm 1985, dù chưa quy định thành chế định độc lập, nhiên thực tiễn số văn mang tính pháp lý quy định miễn trách nhiệm hình với tên gọi khác "miễn nghị ", "miễn tố", "xá miễn”, "tha bổng”, "miễn hết tội ", “tha miễn trách nhiệm hình sự"… Điều thể văn thời kỳ trước ban hành Bộ luật hình năm 1985 rõ nét tiêu biểu là: Sắc lệnh số 52/SL ngày 20/10/1945 xá miễn cho số tội phạm trước ngày 19/08/1945; Pháp lệnh trừng trị tội phản cách mạng ngày 30/10/1967; Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân ngày 21/10/1970; Pháp lệnh trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép ngày 10/7/1982…; Nếu Bộ luật Hình năm 1985 lần pháp điển hóa luật hình lần thứ nhất, với việc Quốc hội thơng qua Bộ luật Hình năm 1999 lần pháp điển hóa thứ hai luật hình Việt Nam Tại Bộ luật Hình năm 1999, quy định miễn trách nhiệm hình sửa đổi hoàn thiện Dù nghiên cứu sâu, nhiên qua thực tiễn áp dụng, chế định miễn trách nhiệm hình quy định Bộ luật hình năm 1999 có tồn định chưa có định nghĩa pháp lý miễn trách nhiệm hình hậu pháp lý việc miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, sửa đổi, bổ sung Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng năm 2017 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 có quy định miễn trách nhiệm hình theo hướng nhân đạo mặt sách hồn thiện, tiến mặt quy phạm Tuy nhiên qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình theo quy định Bộ luật Hình 2015 bộc lộ số điểm chưa đạt mặt kỹ thuật lập pháp chưa xác mặt khoa học Do cơng tác nghiên cứu theo hướng vừa sâu vừa rộng để có nhận thức đắn áp dụng quy định Bộ luật hình năm 2015 miễn trách nhiệm hình thực tiễn đấu tranh phịng, chống tội phạm địa phương có đóng góp mang tích khoa học pháp lý nhằm hồn thiện quy định chế định Việc nghiên cứu quy định "Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng" vừa có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng Vì cấp thiết nên chúng tơi định lựa chọn đề tài làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cũng chế định trách nhiệm hình sự, chế định miễn trách nhiệm hình chế định quan trọng tổng thể chế định hợp thành Bộ luật hình Do phần khơng thể thiếu Bộ luật Hình quốc gia giới Pháp luật hình nước hệ thống luật Anh – Mỹ hay hệ thống luật châu Âu lục địa có chế định miễn trách nhiệm hình Các cơng trình nghiên cứu chế định giới tương đối nhiều với chiều cạnh nghiên cứu khác Ở Liên Xô trước có cơng trình nghiên cứu chế định như: "Những vấn đề lý luận việc tha miễn trách nhiệm hình sự", Nxb Khoa học, Maxcơva, 1974 GS Kelina X.G.; "Miễn trách nhiệm hình sự" tuyển tập "Kevin’s English law glossary: Exemption from criminal liability" Kevin’s; "Exemption from criminal liability - General Defences" tác giả Suzanne Wennberg, sách "Swedish Law in the New Millennium" Michael Bogdan chủ biên, Elanders Gotab, Stockholm, 2000 Ở nước ta, đến có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề này, đáng ý cơng trình sau TSKH Lê Cảm, TS Uông Chu Lưu Vấn đề miễn trách nhiệm hình cịn đề cập mức độ khác cơng trình số tác giả khác như: 1) Về chế định miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam (Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 3/1988) và, Về chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 1999 (Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 12/2001) PGS.TS Phạm Hồng Hải; 2) Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Luật học, số 5/1997) TS Lê Thị Sơn; 3) Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Tịa án nhân dân, số 2/1993) và, Hoàn thiện quy định luật tố tụng hình đình điều tra đình vụ án (Tạp chí Kiểm sát, số 5/2002) tác giả Phạm Mạnh Hùng; 4) Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật hình (Tạp chí Kiểm sát, số chuyên đề Bộ luật hình sự, số 4/1999) tác giả Thái Quế Dung; 5) Miễn trách nhiệm hình trường hợp "Do chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội nữa" theo quy định Điều 25 Bộ luật hình (Tạp chí Kiểm sát, số 1/2002) tác giả Nguyễn Hiển Khanh; 6) Phân biệt miễn trách nhiệm hình với miễn hình phạt (Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2004) TSKH Lê Cảm Trịnh Tiến Việt; 7) Hồn thiện quy định miễn trách nhiệm hình (Tạp chí Kiểm sát, số 5/2004); Về chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế - Luật, số 1/2004) Tiếp đến, chế định miễn trách nhiệm hình cịn đề cập, phân tích số Giáo trình sách tham khảo như: 1) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997; 2) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Tập thể tác giả PGS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Đại học Huế, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000; 3) Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 - Phần chung (Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2000) ThS Đinh Văn Quế Tuy nhiên, nghiên cứu tác giả nghiên cứu dạng viết đăng tạp chí khoa học chuyên ngành, phần, mục giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo hay sách bình luận mà chưa gắn liền việc nghiên cứu với thực tiễn áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự, nguyên tắc thể việc phải đảm bảo cứ, điều kiện, thẩm quyền quy định Thủ tục pháp lý chặt chẽ luôn coi yếu tố cốt lõi chế độ pháp quyền chắn hữu hiệu để bảo vệ quyền người tố tụng hình sự, bảo đảm nghiêm minh pháp luật Bên cạnh nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc xử lý người phạm tội phần nội dung Công ước quốc tế quyền trẻ em mà Việt Nam thành viên, quy định miễn trách nhiệm hình loại chủ thể cần tương thích, tương đồng với thơng lê, tập qn luật pháp quốc tế 3.1.3 Yêu cầu bảo đảm quyền người Hiến pháp năm 2013 khẳng định nguyên tắc: Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền người, quyền công dân; “quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy định pháp luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng” Quyền người giá trị xã hội cao có ý nghĩa xã hội to lớn nhiều mặt, đòi hỏi quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm tơn trọng bảo vệ cách có hiệu 3.1.4 Yêu cầu phòng, chống tội phạm Đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm nhiệm vụ tồn xã hội, dầu cơng quan tiến hành tố tụng hình Các quan tiến hành tố tụng phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình nói nhằm đến mục đích cuối cao cơng tác phịng, chống tội phạm cải tạo người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội gia đình họ 63 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật miễn trách nhiệm hình 3.2.1 Cần tiến hành đống công việc để triển khai thi hành quy định BLHS năm 2015 Bộ luật hình năm 2015 vào thực tiễn năm cụ thể hóa sách hình Nhà nước ta, tăng tính nhân đạo xử lý tội phạm; đảm bảo tính minh bạch quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho quan tiến hành tố tụng việc áp dụng quy định miễn trách nhiệm hình Đặc biệt khắc phục bất cập thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 Nội dung quy định miễn trách nhiệm hình cho thấy, trường hợp sau đây, quan tiến hành tố tụng hình có quyền nghĩa vụ miễn truy cứu trách nhiệm hình cho người phạm tội: Thứ nhất: Phải miễn trách nhiệm hình có thay đổi sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội có định đại xá Thứ hai: tùy trường hợp cụ thể, miễn trách nhiệm hình chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng cịn nguy hiểm cho xã hội nữa; người thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng vô ý gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe,danh dự, nhân phẩm tài sản người khác người bị hại người đại diện người bị hại tự nguyện hịa giải đề nghị miễn trách nhiệm hình sự; người phạm tội tự thú, khai rõ việc, góp phần có hiệu vào việc phát điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp hậu tội phạm lập công lớn có cống hiến đặc biệt, Nhà nước xã hội thừa nhận; người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến khơng cịn khả gây nguy hiểm cho xã hội 64 Đối với người 18 tuổi phạm tội, trường hợp quy định khoản Điều 29, họ cịn miễn trách nhiệm hình theo quy định khoản Điều 91 Cần phải thực tốt vấn đề sau để qui định thi hành đắn, vào sống,: Thứ nhất, tăng cường tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu Bộ luật hình năm 2015, đặc biệt nâng cao lĩnh đội ngũ người tiến hành tốt tụng để họ mạnh dạn áp dụng quy định chế định miễn trách nhiệm hình Có vậy, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Thứ hai, ban hành văn hướng dẫn để tạo điều kiện cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng áp dụng thống chế định miễn trách nhiệm hình Để đẩy mạnh công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật việc áp dụng quy định miễn trách nhiệm hình cần có phối hợp chặt chẽ quan tư pháp hình hoạt động nghiệp vụ Các quan tư pháp hình trung ương có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng pháp luật cần thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá việc áp dụng quy định miễn trách nhiệm hình Từ có nhìn tồn diện vấn đề có hướng dẫn áp dụng, giải thích pháp luật kịp thời, phù hợp với thực tiễn Thứ ba,đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật cách sâu rộng tồn xã hội, giáo dục cơng dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng quy tắc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác; giáo dục cho người ý thức tơn trọng pháp luật, hình thành ý thức pháp luật thói quen tuân thủ 65 pháp luật Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà Đảng đề Phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy quyền làm chủ nhân dân hoạt động tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, để giám sát 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình chế định miễn TNHS Bộ Luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đời vào thực tiễn khắc phục bất cập quy định chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình năm Tuy nhiên, thời gian tới, với thực tiễn sinh động nước ta, chắn phát sinh vướng mắc, bất cập mới, chưa kể biến đổi đời sống xã hội làm cho quy định pháp luật không cịn phù hợp Do cần có tiếp tục hồn thiện pháp luật Chúng tơi có số nhận xét kiến nghị xung quanh việc quy định áp dụng chế định Bộ luật hình năm 2015 sau: Thứ nhất, người miễn trách nhiệm hình đương nhiên khơng phải chịu hậu pháp lý hình bất lợi việc phạm tội thực (như: khơng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khơng bị kết tội, khơng phải chịu hình phạt biện pháp cưỡng chế hình khác, khơng bị coi có án tích khơng bị coi có tội) Tuy nhiên, Bộ luật hình năm 2015 hành nước ta, nhà làm luật chưa quy định ngồi họ có phải chịu hay nhiều biện pháp cưỡng chế hình khác hay khơng ? Về vấn đề này, thực tiễn xét xử cho thấy, người miễn trách nhiệm hình phải chịu nhiều biện pháp tác động mặt pháp lý thuộc ngành luật tương ứng khác (như: biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật tố tụng hình sự; buộc phải phục hồi lại tình trạng ban đầu, buộc bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật dân sự; phạt tiền, cảnh cáo 66 buộc việc theo quy định pháp luật hành chính; đình hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động biện pháp kỷ luật ) Thứ hai, trường hợp miễn trách nhiệm hình tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, nhà làm luật nước ta quy định thức việc áp dụng trường hợp loại người đồng phạm người thực hành, mà chưa quy định cụ thể rõ ràng việc áp dụng với ba loại người đồng phạm cịn lại người tổ chức, người xúi giục người giúp sức Thứ ba, trường hợp miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội (khoản Điều 91), Bộ luật hình năm 2015 quy định " Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trong, trừ tội quy định điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251, 252 Bộ luật này; ” Tương tự " Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng quy định khoản điều 12 Bộ luật này, trừ tội quy định điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251, 252 Bộ luật này; ” Theo cách quy định khó dẫn chiếu điều luật cho người đọc, tạo khó hiểu khơng cần thiết Do đó, điều luật nên diễn đạt theo lối liệt kê, tạo thuận lợi cho người đọc Thứ tư, Bộ luật hình năm 2015 hành, nhà làm luật Việt Nam quy định chuyển hướng trường hợp miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi biện pháp giám sát, giáo dục chưa quy định trường hợp miễn trách nhiệm hình khác Bởi lẽ, miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam chế định nhân đạo, biện pháp pháp lý cần tham gia rộng rãi quần chúng nhân dân, quan, tổ chức gia đình người miễn trách nhiệm hình để giám sát, giáo dục, giúp người phạm tội nhanh chóng hịa 67 nhập cộng đồng, lao động làm việc để trở thành người có ích cho xã hội Do đó, chúng tơi cho nhà làm luật cần quy định bổ sung nội dung trường hợp thấy cần thiết, người phạm tội miễn trách nhiệm hình phải bị gia đình quan, tổ chức có thẩm quyền tương ứng quản lý giám sát, giáo dục họ Bởi lẽ, có tránh việc người phạm tội miễn trách nhiệm hình lại vi phạm pháp luật tái phạm tội, từ nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm, công tác giáo dục cải tạo người phạm tội Thứ năm, theo để phù hợp với thực tiễn xét xử pháp luật hình nước, góp phần nhân đạo hóa sách hình Nhà nước giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân, cần bổ sung thêm số trường hợp miễn trách nhiệm hình khác như: miễn trách nhiệm hình cho người phạm tội trốn khỏi nơi giam, miễn trách nhiệm hình sự hịa hỗn người bị hại người phạm tội, miễn trách nhiệm hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình cho người già bị bệnh hiểm nghèo 3.2.3 Nhóm giải pháp mang tính bổ trợ 3.2.3.1 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ đội ngũ cán thuộc quan tư pháp Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng pháp luật đội ngũ cán thuộc quan tư pháp công tác giải vụ án hình có việc áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình cịn nhiều hạn chế, thiếu sót Vì vậy, u cầu cấp thiết phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao tiêu chuẩn trị, đạo đức nghề nghiệp, nhận thức pháp luật lực chuyên môn cán quan trọng nhằm góp phần bảo đảm áp dụng quy định pháp luật miễn trách nhiệm hình 68 3.2.3.2 Tăng cường vai trò quan nhà nước, tổ chức xã hội gia đình, nhà trường việc giám sát, giáo dục họ miễn trách nhiệm hình Với mục đích cải tạo người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, nên hiệu việc miễn trách nhiệm hình phụ thuộc lớn vào giám sát, giáo dục quan nhà nước, tổ chức xã hội gia đình, nhà trường nơi có người miễn trách nhiệm hình Để làm tốt nội dung này, trước tiên cần hoàn thiện quy định pháp luật quyền nghĩa vụ chủ thể giao giám sát, giáo dục quyền nghĩa người miễn trách nhiệm hình sau họ miễn Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời chấn chỉnh người bị giám sát họ có biểu vi phạm động viên, giúp đỡ họ sống Tiểu kết Chương Nhằm thể rõ tính nhân đạo sách hình Đảng Nhà nước ta, cơng tác hoàn thiện hoàn thiện chế định miễn trách nhiệm hình đối yêu cầu cần thiết cho mục đích xây dựng xã hội khoan dung nhiệm vụ đấu tranh phịng chống tội phạm Để hồn thiện chế định miễn trách nhiệm hình cần phải: Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật miễn trách nhiệm hình đẩy mạnh việc hướng dẫn áp dụng pháp luật, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ đội ngũ cán thuộc quan tư pháp; tăng cường vai trò quan nhà nước, tổ chức xã hội gia đình, nhà trường việc giám sát, giáo người miễn trách nhiệm hình 69 KẾT LUẬN Thơng qua hoạt động nghiên cứu đề tài “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng " luận văn cao học mạnh dạnđưa số kết luận mang tính chung nhất, liệt kê Miễn trách nhiệm hình chế định quan trọng pháp luật hình Việt Nam, thể sách nhân đạo Đảng Nhà nước ta người phạm tội hành vi họ thực hiện, đồng thời nhằm động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả giáo dục, cải tạo tốt để hòa nhập với cộng đồng Điều thể phương châm đắn đường lối xử lý hình sự, đảm bảo kết hợp hài hịa biện pháp cưỡng chế hình nghiêm khắc Nhà nước với biện pháp tác động xã hội khác để cải tạo, giáo dục người phạm tội, cách hạn chế áp dụng biện pháp mang tính trấn áp (trừng trị) mặt hình Miễn trách nhiệm hình có quan hệ mật thiết chặt chẽ với chế định trách nhiệm hình Khái niệm sở trách nhiệm hình có mối quan hệ chặt chẽ tiền đề khái niệm sở miễn trách nhiệm hình Vì vậy, giải tốt vấn đề trách nhiệm hình việc áp dụng xác chế định miễn trách nhiệm hình tạo sở pháp lý thuận lợi cho quan tố tụng hình đấu tranh phịng, chống loại tội phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân,tổ chức Mặc dù trường hợp miễn trách nhiệm hình quy định cách thức cụ thể Bộ luật hình trường hợp miễn trách nhiệm hình việc nắm chất để xử 70 lý trường hợp thực tiễn vướng mắc, cịn có nhiều nội dung chưa rõ ràng chưa thống Vì thế, trình giải vụ án hình sự, quan tiến hành tố tụng hình có thẩm quyền đơi cịn hiểu, áp dụng chưa với quy định điều luật Cho nên, thực tiễn xét xử, bên cạnh định miễn trách nhiệm hình có pháp luật cịn số khơng nhỏ trường hợp miễn trách nhiệm hình khơng có cứ, bỏ lọt tội phạm người phạm tội, gây dư luận xấu nhân dân ảnh hưởng lớn đến cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm cung Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân để nhân đạo hóa sách hình nói chung luật hình nước ta nói riêng, để phù hợp với thực tiễn xét xử pháp luật hình nước, góc độ nhận thức-khoa học, nhà làm luật cần điều chỉnh chế định miễn trách nhiệm hình thành chương riêng biệt (độc lập) tương ứng Bộ luật hình năm 1999 hành, đồng thời ghi nhận bổ sung thêm số trường hợp thường có thực tiễn xét xử áp dụng chế định Ngoài ra, cần đưa giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu áp dụng định miễn trách nhiệm hình thực tiễn để việc áp dụng đảm bảo có hợp pháp pháp luật Trong giới hạn định, luận văn giải số vấn đề mang tính thực tiễn - lý luận xung quanh chế định miễn trách nhiệm hình sự, đóng góp vào việc hồn thiện pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền lợi ích đáng cơng dân, nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Tuy nhiên, việc làm cần thiết khoa học luật hình nước ta tiếp tục nghiên cứu sâu sắc chế định góc độ nhận thức - khoa học 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo thi hành Bộ luật hình (2015), Tài liệu Tập huấn chuyên sâu Bộ luật hình năm 2015, Nhà in Bộ Công an, Hà Nội Nguyễn Mai Bộ (2001), "Một số ý kiến sách hình người chưa thành niên phạm tội Bộ luật hình năm 1999", Nhà nước pháp luật, (4) Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985 (1998), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 (2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (2018), Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1988 (2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (1999), Hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (Một số vấn đề Phần chung), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung luật hình (tập III), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2000), "Chế định trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 1999", Dân chủ pháp luật, (1) 10 Lê Cảm (2000), "Chế định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam hành", Dân chủ pháp luật, (11) 11 Lê Cảm (2001), "Về dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật hình năm 1999", Tòa án nhân dân, (1) 12 Lê Cảm (2001), "Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) Bộ luật hình năm 1999", Dân chủ pháp luật, (2) 13 Lê Cảm (2001), "Khái niệm, đặc điểm (dấu hiệu), phân loại chất pháp lý biện pháp tha miễn luật hình Việt Nam", Khoa học pháp lý, (3) 14 Lê Cảm (2002), "Chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 1999", Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 15 Lê Cảm (2002), "Về chất pháp lý khái niệm: Miễn trách nhiệm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự, khơng phải chịu trách nhiệm hình loại trừ trách nhiệm hình sự", Kiểm sát, (1) 16 Lê Cảm (2002), "Hệ thống pháp luật hình Tây Ban Nha", Nghiên cứu châu Âu, (5) 17 Lê Cảm (2002), "Chế định miễn hình phạt chế định chấp hành hình phạt luật hình Việt Nam", Nhà nước pháp luật, (4) 18 Lê Cảm (2002), Những vấn đề lý luận chế định thời hiệu luật hình Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa trực thuộc (Trường thành viên) năm 2001, Hà Nội 19 Lê Cảm (Chủ biên) (2002), "Những vấn đề pháp luật hình số nước giới", Thông tin Khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), (8) 20 Lê Cảm (2003), "Hệ thống pháp luật hình Liên bang Nga", Nghiên cứu châu Âu, (1) 21 Lê Cảm (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 22 Lê Cảm (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 23 Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt (2001), "Chế định thời hiệu luật hình Việt Nam: Một số vấn đề lý luận bản", Khoa học pháp lý, (2) 24 Lê Cảm - Trịnh Tiến Việt (2004), "Phân biệt miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt", Khoa học pháp lý, (2) 25 Nguyễn Ngọc Chí (1997), "Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam", Khoa học (khoa học xã hội), (4) 26 Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 27 Thanh Cao (2004), "Kiên Giang: Xung quanh việc đình điều tra vụ án", Báo Pháp luật (Bộ Tư pháp), số 117 ngày 16/05 28 Kim Dung (1999), "Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội", Kiểm sát, Chuyên đề Bộ luật hình sự, (4) 29 Thái Quế Dung (1999), "Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật hình sự", Kiểm sát, Chuyên đề Bộ luật hình sự, (4) 30 Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển Tiếng Việt - Tường giải liên tưởng, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 31 Phạm Ngọc Đản (1997), "Miễn trách nhiệm hình thẩm quyền Viện kiểm sát", Kiểm sát, (7) 32 Giáo trình Triết học Mác-Lênin (1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Giáo trình Luật hình Việt Nam Phần chung (1995), Trường Đại học Cảnh sát, Hà Nội 34 Phạm Hồng Hải (1988), "Về chế định miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam", Nhà nước pháp luật, (3) 35 Phạm Hồng Hải (2001), "Về chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật hình năm 1999", Dân chủ pháp luật, (12) 36 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (1998), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Ngọ Duy Hiểu (2001), "Chính sách hình người chưa thành niên phạm tội Bộ luật hình năm 1999", Tịa án nhân dân, (11) 38 Nguyễn Ngọc Hòa Lê Thị Sơn (1999), "Thuật ngữ Luật hình sự", Trong sách: Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 39 Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên) (2001), Trách nhiệm hình hình phạt, Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên) (2002), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 41 Phạm Mạnh Hùng (1993), "Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình sự", Tịa án nhân dân, (2) 42 Phạm Mạnh Hùng (1995), "Về chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội", Tòa án nhân dân, (8) 43 Nguyễn Hiển Khanh (2002), "Miễn trách nhiệm hình trường hợp "Do chuyển biến tình hình mà người phạm tội khơng nguy hiểm cho xã hội nữa" theo quy định Điều 25 Bộ luật hình sự", Kiểm sát, (1) 44 Nguyễn Duy Lãm (Chủ biên) (1996), Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 45 Hồng Thị Liên (2000), "Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội", Kiểm sát, (4) 46 ng Chu Lưu (Chủ biên) (2001), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (Tập I - Phần chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Trần Văn Luyện (2000), "Những điểm sách hình người chưa thành niên phạm tội", Tòa án nhân dân, (12) 48 Đỗ Ngọc Quang, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Ngọc Hịa (1997), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 49 Đỗ Ngọc Quang (1997), Trách nhiệm hình tội phạm tham nhũng, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 50 Đinh Văn Quế (1998), Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Đinh Văn Quế (1999), Pháp luật thực tiễn án lệ, Nxb Đà Nẵng 52 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (Phần chung), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 53 Hồng Thị Kim Quế (2002), "Tư tưởng Đơng, Tây Nhà nước pháp luật - Những nhân tố Nhà nước pháp quyền", Nghiên cứu lập pháp, (3) 54 Lê Thị Sơn (1996), "Hoàn thiện chế định sở pháp lý trách nhiệm hình sự", Luật học, (6) 55 Lê Thị Sơn (1997), "Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự", Luật học, (5) 56 Lê Thị Sơn (2002), "Về trách nhiệm hình hành vi chuẩn bị phạm tội phạm tội chưa đạt", Luật học, (4) 57 Tạp chí Dân chủ pháp luật (1998), số Chuyên đề luật hình số nước giới, Hà Nội 58 Kiều Đình Thụ (1998), Tìm hiểu luật hình Việt Nam, Nxb Đồng Nai 59 Trần Quang Tiệp (2002), Một số vấn đề thi hành án hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 60 Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 Trần Quang Tiệp (2004), "Vai trò gia đình việc thi hành loại hình phạt không tước tự biện pháp tư pháp", Nhà nước pháp luật, (2) 62 Tòa án nhân dân tối cao (1975), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, Hà Nội 63 Tịa án nhân dân tối cao (2001), Cơ sở lý luận thực tiễn việc áp dụng Phần chung Bộ luật hình năm 1999, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, số 2000/98/040/ĐT, Hà Nội 64 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (2014-2018), Báo cáo tổng kết công tác 65 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1993), Mơ hình lý luận Bộ luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 66 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1994), Những vấn đề lý luận việc đổi pháp luật hình giai đoạn nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 67 Đào Trí úc (Chủ biên) (1994), Tội phạm học, luật hình luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Đào Trí Úc (2000), Luật hình Việt Nam (Quyển I - Những vấn đề chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 69 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (2014-2018), Báo cáo tổng kết công tác 70 Võ Khánh Vinh (1997), Trách nhiệm hình tội phạm chức vụ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 71 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội ... pháp luật hình Việt Nam 26 CHƯƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Miễn trách nhiệm hình phần chung Bộ luật Hình hành Bộ luật Hình. .. HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM KHẮC TƯỜNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng Hình Mã số... quát lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật hình miễn trách nhiệm hình 23 CHƯƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng , Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng