De KT doi tuyen HSG Vat Ly 9

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 14:31

[r] (1)Trờng thcs vĩnh tiến đề kiểm tra đội tuyển HSG Môn vật lí Thời gian: 90 phút Họ tên : Đề bµi: Câu 1: Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến ngơi sao, ngời ta phóng lên ngơi tia lade Sau giây máy thu nhận đợc tia lade phản hồi mặt đất (tia lade bật trở lại sau đập vào sao) Tính khoảng cách từ Trái đất đên ngơi sao, biết vận tốc tia lade 300 000 km/s. Câu 2: Lúc giờ, hai xe xuất phát từ địa điểm A B cách 36km Chúng chuyển động chiều từ A đến B Xe thứ khởi hành từ A với vận tốc 56km/h, xe thứ hai khởi hành từ B vi tc 48km/h. a) Tìm khoảng cách xe sau 45 xt ph¸t? b) Hai xe gặp lúc giờ? Cách A km? Câu 3: Thả đồng thời 100g sắt 500g đồng 250C vào 700g nớc nhiệt độ 850C. Tính nhiệt độ cân nhiệt Biết nhiệt dung riêng sắt, đồng, nớc lần lợt là: c1 = 460 J/kg.độ; c2 = 380 J/kg.độ; c3 = 4200 J/kg.độ; Câu 4: Tính lợng dầu cần để đun sơi lít nớc 200C đựng ấm nhơm có khối lợng 200g Biết nhiệt dung riêng nớc nhôm lần lợt c1= 4200 J/kg.độ; c2= 880 J/kg.độ, suất tỏa nhiệt dầu lµ q = 44.106 J/kg vµ hiƯu st cđa bÕp lµ 30% Bµi lµm: (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT doi tuyen HSG Vat Ly 9, De KT doi tuyen HSG Vat Ly 9