Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại phường đồng quang, thành phố thái nguyên

77 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÊ LƯƠNG THẢO ỨNG DỤNG GIS VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG ĐỒNG QUANG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa Chính Mơi Trường Lớp : ĐCMT – K48 Khoa : Quản Lý Tài Nguyên Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN VĂN HIỂU Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Đại Học Nông Lâm - Thái Nguyên, em nhận dạy bảo giúp đỡ ân cần thầy cô giáo khoa Quản Lý Tài Nguyên, thầy cô giáo trường trang bị cho em kiến thức bản, tạo cho em lòng tin vững bước sống công tác sau Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, BCN khoa thầy, cô giáo, cán công nhân viên khoa Quản Lý Tài Nguyên trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên dạy bảo tận tình chúng em tồn khóa học Em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Văn Hiểu trực tiếp hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Trung Tâm Nghiên Cứu Địa Tin Học – trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên toàn thể Anh Chị nhân viên tạo điều kiện thuận lợi để em thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình tồn thể bạn bè ln tận tình giúp đỡ động viên tơi suốt trình học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Lê Lương Thảo ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần CTR sinh hoạt đặc trưng Bảng 2.2 Phân loại CTR theo công nghệ quản lý, xử lý 10 Bảng 2.3 So sánh khác giữa liệu vector raster 22 Bảng 4.1 Dân số trung bình Phường Đồng Quang giai đoạn 2016 – 2019 35 Bảng 4.2 Dân số trung bình 12 tổ dân phố năm 2019 Phường Đồng Quang 35 Bảng 4.3 Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt Phường Đồng Quang năm 2019 37 Bảng 4.4 Tổng lượng rác thải phát sinh theo khu vực Phường Đồng Quang năm 2019 38 Bảng 4.5 Tổng khối lượng CTR sinh hoạt theo ngày theo năm 12 Tổ Phường Đồng Quang năm 2019 38 Bảng 4.6 Lượng rác thải thu gom xử lý qua năm từ 2016 – 2019 Phường Đồng Quang 39 Bảng 4.7 Tỉ lệ thành phần CTR sinh hoạt Phường Đồng Quang năm 2019 39 Bảng 4.8: Phương tiện số lượng thu gom CTR sinh hoạt Phường Đồng Quang năm 2019 42 Bảng 4.9: Số lượng điểm tập kết địa bàn Phường Đồng Quang 42 Bảng 4.10 Dự báo gia tăng dân số địa bàn phường Đồng Quang 61 Bảng 4.11 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh địa bàn phường Đồng Quang 62 Bảng 4.12 Diễn biến khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 63 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt Hình 2.2: GIS hệ thống liên quan 14 Hình 2.4 Thành phần GIS 16 Hình 2.5 Xuất liệu trình bày liệu 18 Hình 2.6 Mối liên quan liệu không gian với phi không gian 19 Hình 2.7 Biểu diễn đối tượng cấu trúc liệu vector 20 Hình 2.8 Sự khác biệt cấu trúc liệu vector (a) raster (b) việc thể đối tượng đường 21 Hình 4.1 Vị trí địa lý Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 31 Hình 4.2 Vị trí địa lý phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, 33 Tỉnh Thái Nguyên 33 Hình 4.5 Điểm thu gom rác Khu dân cư Tư san 43 Hình 4.4 Điểm thu gom rác Cổng Bệnh Viện Đa khoa Trung Ương 43 Hình 4.3 Điểm thu gom rác Đảo cọ Đồng Quang 44 Hình 4.6 Sơ đồ thu gom CTR sinh hoạt Phường Đồng Quang 44 Hình 4.7 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty môi trường Cơng trình thị TP Thái Ngun, Tỉnh Thái Ngun 46 Hình 4.8 Khảo sát thực địa BCL Đá Mài, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên 49 Hình 4.9 Ranh giới Phường Đồng Quang đồ google my map 54 Hình 4.10 Dữ liệu điểm thu gom rác google my map 55 Hình 4.11 Dữ liệu điểm thu gom rác google my map 55 Hình 4.12 Dữ liệu điểm thu gom rác google my map 56 Hình 4.13 Chuyển đổi liệu đồ sang định dạng shapefile phần mềm ArcGIS 56 Hình 4.14 Ảnh vệ tinh landsat Phường Đồng Quang 57 iv Hình 4.15 Định tuyến thu gom CTR theo ảnh vệ tinh 57 Hình 4.16 Ảnh vệ tinh google map phường Đồng Quang 58 Hình 4.17 Bản đồ tuyến thu gom rác thải Phường Đồng Quang, 59 Thành phố Thái Nguyên 59 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trường BCL Bãi chơn lấp CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CTR Chất thải rắn CSDL Cơ sở liệu GIS Hệ thống thông tin địa lý GPS Hệ thống định vị toàn cầu TP Thành phố TN&MT Tài ngyễn môi trường UBND Ủy ban nhân dân UK Nước Anh ESRI Viện nghiên cứu hệ thống môi trường vi MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG i DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi LỜI CẢM ƠN i PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Một số khái niệm chất thải rắn sinh hoạt 2.1.2 Nguồn gốc thành phần chất thải rắn sinh hoạt 2.1.3 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 2.1.4 Quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 11 2.2 Giới thiệu Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 13 2.2.1 Định nghĩa GIS 13 2.2.2 Phạm vi ứng dụng GIS 14 2.2.3 Hợp phần GIS 15 2.2.4 Chức GIS 16 2.2.5 Mơ hình liệu cho GIS 18 2.2.6 Tình hình ứng dụng GIS nghiên cứu mơi trường 22 2.3 Cơ sở pháp lý đề tài 25 PHẦN ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 vii 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Thời gian nghiên cứu 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 28 3.4.2 Phương pháp kế thừa 28 3.4.3 Phương pháp khảo sát thực địa 28 3.4.4 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu 29 3.4.5 Phương pháp dự báo dân số khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tương lai 29 3.4.6 Phương pháp xây dựng đồ 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Phường Đồng Quang, Thành phố Thía Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.2 Hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển quản lý CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 35 4.2.1 Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt 35 4.2.2 Khối lượng, thành phần 37 4.2.3 Thành phần rác thải 39 4.2.4 Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển quản lý CTR sinh hoạt Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 40 4.2.5 Điểm tập kết rác 42 4.2.6 Quy trình thu gom, vận chuyển 44 4.2.7 Hiện trạng quản lý thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 45 4.2.8 Hiện trạng xử lý thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 47 viii 4.2.9 Đánh giá công tác thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 49 4.2.10 Những vấn đề đặt cần giải chất thải rắn sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 51 4.3 Ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 53 4.3.1 Thu thập, xử lý liệu 54 4.3.2 Ứng dụng GIS xây dựng tuyến thu gom, quản lý CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 57 4.3.3 Xây dựng đồ lộ trình thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 58 4.4 Dự báo khối lượng dân số rác phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên từ năm 2020 đến năm 2025 60 4.4.1 Cơ sở dự báo số dân tỷ lên tăng dân số Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên 60 4.4.2 Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 61 4.4.3 Diễn biến khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên từ năm 2016 – 2025 62 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Đề nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ô nhiễm môi trường vấn đề nan giải nhiều quốc gia giới, Việt Nam không ngoại lệ Trong năm gần đây, tình trạng nhiễm mơi trường ngày trở nên trầm trọng phổ biến dẫn tới suy thối mơi trường đất, nước, khơng khí, đặc biệt đô thị lớn lượng chất thải rắn (CTR) ngày gia tăng với tốc độ gia tăng dân số thị hóa Ngày nay, với trình phát triển giới, kinh tế Việt Nam có bước chuyển biến mạnh mẽ, q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa (CNH – HĐH) diễn với nhịp độ cao Quá trình phát triển mang lại lợi ích kinh tế xã hội to lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, đồng thời kéo theo vấn đề môi trường ngày nghiêm trọng Một vấn đề mơi trường đáng quan tâm chất thải rắn sinh hoạt đô thị Trong năm qua, tốc độ thị hóa diễn nhanh tạo sức ép nhiều mặt, dẫn đến suy giảm môi trường phát triển bền vững Lượng chất thải rắn phát sinh đô thị khu công nghiệp ngày nhiều với thành phần phức tạp Do tính phức tạp việc quản lý chất thải rắn nên hầu hết đô thị Việt Nam gặp nhiều khó khăn, vấn đề chồng chéo quản lý việc tránh khỏi Đó vấn đề đáng lo ngại cho nhà quản lý chất thải rắn đô thị Thành phố (TP) Thái Nguyên đô thị loại I, trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Thái Nguyên đầu mối giao thơng tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Đồng hành với phát triển sản xuất 54 phường Đồng Quang nói riêng lên 100% Việc ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom - vận chuyển CTR sinh hoạt cần thiết Với tính đặc biệt, GIS cho phép người sử dụng quản lý liệu thuộc tính lẫn khơng gian phù hợp với nhiệm vụ hệ thống thu gom - vận chuyển CTR sinh hoạt 4.3.1 Thu thập, xử lý liệu - Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh landsat, ảnh google map, hệ thống đồ online google my map liệu hành phường Đồng Quang để xây dựng đồ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Các bước tiến hành thu thập liệu điểm thu gom rác sau: - Xác định ranh giới phường Đồng Quang đồ google my map Sử dụng liệu hành Phường Đồng Quang, tiến hành chuyển đổi upload liệu lên hệ thống đồ google my map để xác định ranh giới phường Đồng Quang Hình 4.9 Ranh giới Phường Đồng Quang đồ google my map  Xác định điểm thu gom chất thải, bấm tạo độ điểm thu gom rác hệ thống GPS google my map 55 Hình 4.10 Dữ liệu điểm thu gom rác google my map Hình 4.11 Dữ liệu điểm thu gom rác google my map 56 Hình 4.12 Dữ liệu điểm thu gom rác google my map  Sau hoàn thành xong việc xác định tọa độ điểm thu gom, download lớp liệu điểm từ google my map (Định dạng file KML) - Tiến hành chuyển đổi liệu thu thập vào phần mềm ArcGIS (từ file KML google sang shapefile ArcGIS), đồng thời điều chỉnh thuộc tính điểm để định tuyến biên tập đồ Hình 4.13 Chuyển đổi liệu đồ sang định dạng shapefile phần mềm ArcGIS 57 4.3.2 Ứng dụng GIS xây dựng tuyến thu gom, quản lý CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên  Để xây dựng tuyến thu gom rác thải, CTR sinh hoạt, cần sử dụng ảnh vệ tinh landsat lớp liệu điểm thu gom rác thải địa bàn Phường Đồng Quang, tiến hành định tuyến theo ranh giới đường giao thơng Hình 4.14 Ảnh vệ tinh landsat Phường Đồng Quang  Sau tạo lớp liệu tuyến thu gom phần mềm ArcGIS tiến hành vẽ tuyến theo đường giao thơng phường Đồng Quang Hình 4.15 Định tuyến thu gom CTR theo ảnh vệ tinh 58  Để có kết xác nhất, tiến hành đối chiếu với lớp đồ google map để chỉnh sửa Hình 4.16 Ảnh vệ tinh google map phường Đồng Quang 4.3.3 Xây dựng đồ lộ trình thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên Sau xác định điểm thu gom hoàn tất việc định tuyến thu gom CTR, sử dụng công cụ biên tập đồ phần mềm ArcGIS, tiến hành xây dựng đồ tuyến thu gom, vận chuyển rác thải, CTR sinh hoạt phường Đồng Quang giới thiệu Hình 4.11 đây: 59 Hình 4.17 Bản đồ tuyến thu gom rác thải Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên * Nhận xét: Lộ trình thu gom rác thải phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên sau: Lộ trình 1: Xuất phát từ đường Việt Bắc dừng điểm tập kết khu dân cư Tư san Điểm thu gom rác tổ: 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lộ trình 2: Khi cẩu hết rác từ xe rác đẩy tay điểm tập kết khu dân cư tư san nền, xe ép rác chuyên dụng tiếp tục di chuyển phía đường 60 Lương Ngọc Quyến dừng điểm tập kết Cổng Bệnh viện Đa khoa trung ương để thu gom rác từ tổ: 3, 4, Lộ trình 2: Thu gom hết rác điểm số 2, xe ép rác chuyên dụng di chuyển qua đường tròn Đồng Quang lên đường Quang Trung dừng điểm cuối Đảo cọ để thu gom rác từ tổ: 1, 2, Sau thu gom hết số CTR địa bàn phường, xe di chuyển thẳng vào đường Đán hướng xã Tân Cương tới BCL Đá Mài để xử lý rác thải Bên cạnh đó, nghiên cứu GIS GPS hổ trợ đắc lực công tác quản lý hệ thống thu gom trung chuyển CTR, tạo điều kiện thuận tiện cho người quản lý dễ dàng truy cập thơng tin cách nhanh chóng, hiệu quả, xác tiến hành thiết kế lịch trung chuyển thật chuẩn để công nhân không đợi lâu, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới thu gom CTR hợp lý hơn, nhân rộng mơ hình trạm trung chuyển cố định, lựa chọn xe kéo tay (thể tích thiết kế) cho phù hợp với khu vực thu gom 4.4 Dự báo khối lượng dân số rác phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên từ năm 2020 đến năm 2025 4.4.1 Cơ sở dự báo số dân tỷ lên tăng dân số Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên Dự báo khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tương lai vấn đề cần thiết quan trọng để có kế hoạch đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển rác cách hiệu hợp lý Khối lượng chất thải phát sinh tương lai Phường Đồng Quang dự báo dựa sau: - Số dân tỷ lệ tăng dân số; - Khối lượng chất thải phát sinh bình quân đầu người 61 Theo cách này, theo dân số phường Đồng Quang kết hợp với mơ hình tốn học để dự báo dân số năm Từ tính tổng lượng rác thải phát sinh tương lai khu vực Theo báo cáo UBND phường Đồng Quang dự báo mức gia tăng dân số giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 0,8% Dựa vào (Phương pháp dự báo) dự báo số dân phường Đồng Quang từ năm 2020 đến năm 2025 dự báo bảng 4.10 sau: Bảng 4.10 Dự báo gia tăng dân số địa bàn phường Đồng Quang STT Năm Dân số ( năm/người) 2020 10.451 2021 10.535 2022 10.620 2023 10.710 2024 10.790 2025 10.900 Tổng 64.006 4.4.2 Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên Tiến hành nghiên cứu thu thâp số liệu UBND Phường Đồng Quang, để xác định lượng rác thải sinh hoạt phát sinh bình qn đầu người, dựa theo sở tính lượng rác thải phát sinh 12 Tổ dân phố Với bảng số liệu dự báo tăng dân số trên, ta có số lượng rác thải phát sinh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 dự báo bảng 4.11 sau: 62 Bảng 4.11 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh địa bàn phường Đồng Quang STT Năm Dân số Tỷ lên phát Khối lượng Khối lượng (người) sinh rác thải rác dự đoán rác dự đoán (kg/người/ngày) (tấn/ngày) (tấn/năm) 2020 10.451 1,0 10,714 3.910,61 2021 10.535 1,1 12,5 4.562,5 2022 10.620 1,3 14,285 5.214,025 2023 10.710 1,5 16,071 5.865,915 2024 10.790 1,6 17,857 6.517,805 2025 10.900 1,8 19,642 7.162,76 64.006 - 91,069 33.233,615 Tổng: 4.4.3 Diễn biến khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên từ năm 2016 – 2025 Dựa vào gia tăng dân số từ năm 2020 – 2025 tính Bảng 4.10 sở dự báo mức độ phát thải Bảng 4.11 ta có bảng diễn biến khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư địa bàn Phường Đồng Quang, giai đoạn từ 2016 – 2020 dự báo đến năm 2025 Bảng 4.12 đây: 63 Bảng 4.12 Diễn biến khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 Lượng thải TB (kg/người/ngày) Dân số (người) T T T Ổ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 Tổng 2016 2017 2018 2019 2020 2025 1.246 557 809 746 679 783 877 757 461 561 1.199 698 10.120 1.257 562 816 753 685 790 885 764 465 566 1.209 704 10.208 1.286 567 823 760 691 797 893 771 469 572 1.219 710 10.289 1.300 581 830 767 697 804 901 778 473 577 1.229 716 10.369 1.310 685 836 773 702 810 908 784 476 581 1.238 721 10.451 1.367 715 871 807 732 845 948 717 496 606 1.293 751 10.900 Giai đoạn Giai đoạn 2016-2019 2020-2025 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh (kg/ngày) 2016 2017 2018 2019 2020 2025 667,4 298,3 433,3 399,6 363,7 419,4 469,7 405,4 246,9 300,5 642,2 373,8 6,428 710,7 317,7 461,38 425,7 387,3 446,6 500,3 431,9 257,8 320,02 683,5 398,05 6,785 765,3 271,3 495,1 452,3 411,2 473,1 531,4 458,8 279,1 340,4 725,5 422,5 7,142 967,2 432,2 617,5 570,6 518,5 598,1 670,3 578,8 351,9 515,1 914,3 532,7 8.928 1.169,6 611,5 746,4 690,1 626,7 723,1 810,6 699,9 424,9 518,7 1.105,3 643,7 10,714 2.237,5 1.170,3 1.425,6 1.320,9 1.198,1 1.383,1 1.551,7 1.173,6 811,8 991,921 2.116,4 1.229,2 19,642 (Nguồn: Kết điều tra thực tế) 64  Nhận xét: Qua Bảng 4.12 cho thấy diễn biến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh giai đoạn từ 2016 đến 2025 lớn tăng nhanh theo thời gian, cụ thể: Giai đoạn 2016 – 2019, Dân số tăng dần từ 10.120 người (năm 2016) lên 10.369 người (năm 2019) Lượng rác thải tăng dần từ 6,428 tấn/ngày (năm 2016) lên 8,928 tấn/ngày (năm 2019) Đặc biệt giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Dân số tăng từ 10.451 người (năm 2020) lên 10.900 người (năm 2025) Lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh từ 10,714 tấn/ngày (năm 2020) lên tới 19,642 tấn/ngày (năm 2025) Do vậy, khơng có phương thức quản lý công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp kéo theo nhiều vấn đề môi trường khác ùn tắc, dồn ứ rác bãi tập kết rác, tình trạng vứt rác bừa bãi gia tăng…sẽ gây nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống mỹ quan phát triển kinh tế địa phương 65 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Hệ thống quản lý CTR phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên thực tốt công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn địa bàn toàn Phường Lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày người dân nơi hầu hết thu gom vận chuyển hết ngày Lượng rác sau thu gom vận chuyển đến BCL rác thải hợp vệ sinh thành phố ngày Đồng thời với quan tâm quyền địa phương thường xun tổ chức cơng tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân công tác vệ sinh môi trường nói chung CTR nói riêng Tuy nhiên, cơng tác quản lý CTR địa bàn không tránh khỏi mặt tiêu cực Trước tiên người dân: ý thức người dân chưa cao, chưa nhận thức trách nhiệm thân công tác xử lý CTR mà xem trách nhiệm quan nhà nước Nguyên nhân kiến thức mơi trường người dân cịn nhiều hạn chế Hầu hết người dân địa bàn phường cho việc BVMT trách nhiệm tổ chức, quyền cịn thân người dân tn thủ, thụ hưởng kết cơng trình bảo vệ môi trường công cộng Khối lượng rác phát sinh ngày nhiều nhiên số lượng thùng rác địa phương phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu Các lộ trình thu gom - vận chuyển vạch dựa kinh nghiệm thực đồ giấy, khó xét đến yếu tố như: đường chiều, chiều rộng đường, tình trạng dân cư để tìm phương án tối ưu Ngồi ra, phương pháp vạch tuyến thủ cơng thực dựa theo kinh nghiệm ước lượng khơng có tính tốn dẫn đến tình trạng hao phí nhiên liệu xuất lao động khơng cao gây vẻ mỹ quan thành phố Do vậy, cần thiết phải áp dụng công nghệ thông tin vào việc 66 vạch tuyến để xem xét tất đặc tính đường việc chọn đường ngắn nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường mà đạt hiệu thu gom - vận chuyển giai đoạn phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin bước áp dụng công nghệ thông tin địa lý vào công tác quản lý 5.2 Đề nghị - Tăng cường tuyên truyền thường xuyên để nhận thức người dân tầm quan trọng việc thu gom, xử lý rác thải e ngại việc thực phân loại rác thải - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải cho địa bàn tiến hành thay trang thiết bị cũ, hết hạn sử dụng để tránh tình trạng rị rỉ q trình vận chuyển, gây mùi hôi thối - Bổ sung cán phụ trách môi trường địa bàn phường thành lập tổ chức tự quản môi trường - Ban hành chế hoạt động mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt toàn Phường - Đối với cơng tác quản lý để đưa phương pháp quản lý vào thực hiện, điều đòi hỏi cần phổ biến hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ GIS quản lý quy hoạch vấn đề có liên quan đến tài ngun mơi trường nói chung quản lý CTR nói riêng 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo trị thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, 2008 Báo cáo trạng môi trường thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, 2010 Báo cáo trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2005 - 2010 Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2009: Kết toàn bộ, Hà Nội tháng 6/2010, biểu 2, tr 11 Cơng ty Mơi trường Cơng trình thị Thái Nguyên (2012), Báo cáo tổng kết kế hoạch thu gom rác thải thành phố Thái Nguyên năm 2012 Cơng ty Mơi trường Cơng trình thị Thái Nguyên (2012), Hồ sơ dự toán dịch vụ vệ sinh công cộng năm 2020 Công ty Môi trường Cơng trình thị Thái Ngun (2012), Báo cáo tổng hợp lượng rác thu gom xử lý TP Thái Nguyên giai đoạn 2002 - 2012 Cơng ty Mơi trường Cơng trình thị Thái Nguyên (2012), Danh sách điểm đón rác địa bàn thành phố Thái Nguyên Cục Bảo vệ mơi trường (2008), Dự án “Xây dựng mơ hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho khu đô thị” 10 Cục thống kê Thái Nguyên, Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2012 11 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý thu gom chất thải rắn (26/12/2017) 12 Nguyễn Trọng Đài (2004), Giáo trình Các tập GIS ứng dụng, Trường Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội 13 Lưu Đức Hải (2005), Giáo trình Cơ sở khoa học mơi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 68 14 Nguyễn Thị Mai (2008), “Đánh giá tình hình thực giao đất, thu hồi đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2008”, Luận văn tốt nghiệp Khoa học Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên 15 Nguyễn Ngọc Nông (2012), “Hiện trạng giải pháp quản lý, tái sử dụng rác thải sinh hoạt khu vực đô thị thành phố Thái Nguyên”, Báo cáo kết đề tài khoa học công nghệ cấp - Trường Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên 16 Trần Hiếu Nhuệ Virginia Marlaren (2004), Quản lý chất thải tổng hợp Lào, Campuchia, Việt Nam, NXB Truyền thông 17 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn 18 Quyết định số 1645/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 01/9/2010 việc công nhận thành phố Thái Nguyên đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên 19 Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 20 Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (2012), Phòng thống kê thành phố Thái Nguyên 21 Nguyễn Thị Cẩm Vân (2011), Hiện trạng giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ Khoa học Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên ... - Công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, CTR sinh hoạt địa bàn phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên - Ứng dụng thông tin địa lý (GIS) quản lý, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Đồng Quang,. .. tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên? ?? thực hiện, nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý rác thải sinh hoạt nhằm... Thái Nguyên - Đánh giá trạng hệ thống thu gom, vận chuyển quản lý CTR địa bàn phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên - Ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại phường đồng quang, thành phố thái nguyên , Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại phường đồng quang, thành phố thái nguyên