Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

192 430 0
Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo phát triển Việt nam 2006

Báo cáo Phát trin Vit Nam 2006 Kinh doanh Báo cáo chung ca các nhà tài tr ti Hi ngh Nhóm t vn các nhà tài tr Vit Nam Hà Ni, 6-7/12/2005 NG TIN TNG NG N V TIN = NG T giá 1US$ = 15.880 NM TÀI CHÍNH CA CHÍNH PH VIT NAM T ngày 1 tháng Giêng n ngày 31 tháng 12 CÁC T VIT TT ADB Ngân hàng Phát trin Châu Á AFTA Khu vc T do Thng mi ASEAN ASEAN Hip hi Các nc ông Nam Á BGD&T B Giáo dc và ào to BGTVT B Giao thông Vn ti BHXH Bo him Xã hi BHYT Bo him Y t BKHT B K hoch và u t BLTBXH B Lao ng, Thng binh và Xã hi BNCTT Ban Nghiên cu ca Th tng Chính ph BNN&PTNT B Nông nghip và Phát trin Nông thôn BNV B Ni v BTC B Tài chính BTNMT B Tài nguyên và Môi trng BXD B Xây dng BYT B Y t CGE Mô hình cân bng t ng quát tính toán c CPRGS Chin lc Xoá ói Gim nghèo và T!ng tr"ng Toàn din CPIA ánh giá Môi trng th ch và Chính sách Qu#c gia CTCP Công ty c phn CTQLTS Công ty Qun lý tài sn DAF Qu$ H% tr Phát trin DATC Công ty Mua bán N và Tài Sn DFID B Phát trin Qu#c t Vng qu#c Anh DNNN Doanh nghip Nhà nc DNVVN Doanh nghip va và nh& THKD i'u tra H kinh doanh TMSDC i'u tra Mc s#ng dân c TMSHG i'u tra mc s#ng h gia ình TMTT i'u tra Môi trng u t EVN T ng công ty in lc Vit Nam FDI u t trc tip nc ngoài GCNQSD Giy chng nhn Quy'n s( dng t GDP T ng Sn ph)m Qu#c Ni IFC Công ty Tài chính Qu#c t ILO T chc Lao ng Qu#c t IMF Qu$ Ti'n t Qu#c t LMHHCNTM Liên minh các Hip hi Công nghip và Thng mi LMHTXVN Liên minh các hp tác xã Vit Nam LTQD Lâm trng qu#c doanh MPDF B phn Phát trin kinh t t nhân Mê-kông NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hi NHTPTVN Ngân hàng u t-Phát trin Vit Nam NHNNVN Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTG Ngân hàng Th gii NHTMNN Ngân hàng Thng mi Nhà nc NTQD Nông trng qu#c doanh ODA Vin tr Phát trin Chính thc OTC th trng chng khoán không chính thc PCI Ch s# Cnh tranh cp tnh PER-IFA Báo cáo t ng hp ánh giá Chi tiêu công, Mua s*m và Trách nhim tài chính Qu$ CSSKNN Qu$ Ch!m sóc sc kh&e cho ngi nghèo Qu$ TPTP Qu$ u t phát trin a phng Qu$ HTPT Qu$ H% tr phát trin SCIC T ng công ty u t và Kinh doanh V#n Nhà nc SIDA C quan Phát trin Qu#c t Thu+ in S" KHT S" K hoch và u t S" TNMT S" Tài nguyên và Môi trng TCT T ng công ty TCTK T ng Cc Th#ng kê TNXHDN Trách nhim xã hi ca doanh nghip TTKN Trung tâm Khuyn nông Qu#c gia TTTTDNQG Trung tâm Thông tin Doanh nghip Qu#c gia UBCKNN y ban Chng khoán Nhà nc UNCTAD Di,n àn Thng mi và Phát trin Liên hp qu#c UNDP Chng trình Phát trin Liên hp qu#c UNICEF Qu$ Nhi -ng Liên hp qu#c VBF Di,n àn Doanh nghip Vit Nam VAT Thu Giá tr Gia t!ng VCCI Phòng Thng mi và Công nghip Vit Nam Vietcombank Ngân hàng Ngoi thng Vit Nam VKHLXH Vin Khoa h.c Lao ng và Xã hi VKHXH Vin Khoa h.c Xã hi Vit Nam VPCP V!n phòng Chính ph VQLKTT/ Vin Qun lý Kinh t Trung ng WTO T chc Thng mi Th Gii LI CM N Báo cáo này c Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB), B Phát trin Qu#c t Vng qu#c Anh (DFID), Ngân hàng Hp tác Qu#c t Nht Bn (JBIC), Chng trình Phát trin Kinh t T nhân Mê-kông (MPDF) ca Công ty Tài chính Qu#c t, Chng trình Phát trin Liên Hp qu#c (UNDP), C quan Phát trin Qu#c t Hoa K0 (USAID) và Ngân hàng Th gii (NHTG) cùng son tho. Mt s# nhà tài tr ã tin hành các phân tích chính cung cp các t liu u vào rt b ích cho vic son tho báo cáo, trong ó D án Nâng cao Hiu qu Th trng cho Ngi nghèo ca ADB, Sáng kin nâng cao nng lc cnh tranh ca Vit Nam ca USAID và ánh giá Môi trng u t ca Ngân hàng Th gii là nh1ng ni dung n i bt. Các nhà tài tr tham gia son tho báo cáo này c2ng ã óng góp nh1ng t liu then ch#t thông qua các nghiên cu phân tích c th, trong ó có ánh giá thng k0 Sáng kin chung Vit Nam – Nht Bn ca JBIC, các báo cáo Tho lun v Khu vc Kinh t T nhân ca MPDF, nghiên cu v' tác ng ca vic gia nhp T chc Thng mi Th gii (WTO) ca Oxfam Anh, rt nhi'u nghiên cu ca các c quan thuc Liên Hip Qu#c nh T chc Lao ng Qu#c t (ILO), công tác xây dng s# liu ti T ng cc Th#ng kê do Ngân hàng Th gii và các nhà tài tr khác tham gia h% tr. Các nhà tài tr tham gia vào vic xây dng báo cáo chung này còn cung cp thông tin và hng d3n cho toàn b quá trình lp báo cáo thông qua Ban Ch o g-m có Kanokpan Lao-Araya (ADB), Alan Johnson (DFID), Yuho Hayakawa, (JBIC), Nguy,n Phng Qu0nh Trang (MPDF), Jonathan Pincus (UNDP) và Dennis Zvinakis (USAID). Báo cáo nhn c s tham gia óng góp ý kin vi t cách cá nhân ca các nhà nghiên cu và chuyên gia thc ti,n ca Vit Nam c thc hin thông qua Ban ánh giá g-m có Tin s4 inh V!n Ân (Vin qun lý Kinh t Trung ng, VQLKTT/), Ông Nguy,n Mnh Cng (B Lao ng, Thng binh và Xã hi, BLTBXH), Ông % c ôi (B Tài nguyên và Môi trng, BTNMT), Lut s Trn H1u Hu0nh (Phòng Thng mi và Công nghip Vit Nam, VCCI), Bà Phm Chi Lan (Ban Nghiên cu ca Th tng, PMRC), Tin s4 5ng Kim Sn (B Nông nghip và Phát trin Nông thôn, BNN&PTNT), Tin s4 Nguy,n Th*ng (Vin Khoa h.c Xã hi Vit Nam, VKHXH) và Phm ình Thuý (T ng cc Th#ng kê, TCTK). Mt s# cá nhân và nhóm nghiên cu ã thc hin ho5c ph#i hp thc hin các nghiên cu phân tích cung cp t liu u vào cho báo cáo này: Loren Brandt (i h.c Toronto) v' t ai; Amanda S. Carlier (NHTG) v' ánh giá môi trng u t, Paulette Castel (chuyên gia t vn) v' an sinh xã hi; 5ng Nh Vân (VKHXH) v' tác ng xã hi ca vic gia nhp WTO; Emilio Fukase (NHTG) v' th trng v#n; Kamran Khan (NHTG) v' tài chính cp tnh; Nguy,n V!n Ti'n (VKHXH), Phm ình Thúy (TCTK) và Rob Swinkels (NHTG) v' ánh giá môi trng u t " nông thôn, Phm Th Thu Hng (VCCI) v' doanh nhân n1; Martin Ravallion (NHTG) và Dominique van de Walle (NHTG) v' tác ng ca vic phát trin th trng t ai; Thomas A. Rose (NHTG) v' ánh giá khu vc tài chính; William Smith (ADB) v' th trng t ai; Trn Tin Cng (VQLKTT/) v' nghiên cu hu c phn hóa; Wim Vijverberg (i h.c T ng hp Texas " Dallas) v' doanh nghip gia ình; và Michael Walters (NHTG) v' c s" h tng. Nhóm son tho báo cáo do Martin Rama ph trách và bao g-m các thành viên là Noritaka Akamatsu, inh Tun Vit, % Quý Toàn, oàn H-ng Quang, Daniel Riley Musson, Nguy,n Th D2ng, Nguy,n V!n Minh, Phm Minh c, Phm Th Mng Hoa, James Seward, Vivek Suri, Rob Swinkles, Trn Thanh Sn, và Carolyn Turk ca Ngân hàng Th gii. Nhóm son tho báo cáo c2ng s( dng rt nhi'u tài liu nghiên cu ca các chuyên gia trong nc và qu#c t. Các kt qu và kin ngh ca các nghiên cu này c phn nh trong toàn b bn báo cáo. Do phm vi báo cáo có hn nên khó có th ghi nhn s óng góp ca tng cá nhân, song Mc Tài liu tham kho ca báo cáo có lit kê nh1ng nghiên cu ca các chuyên gia này. Nhóm son tho báo cáo còn nhn c s h% tr ca Hoàng Thanh Hng (Trng i h.c Kinh t Qu#c dân) v' x( lý s# liu i'u tra mc s#ng h gia ình, Nguy,n Thu Phng (VKHXH) v' x( lý s# liu i'u tra ánh giá môi trng u t, Phm Ánh Tuyt (VKHXH) v' x( lý s# liu i'u tra doanh nghip, Lê Kim Sa (VKHXH) v' phân tích so sánh các nghiên cu v' tác ng ca WTO, và Ngô Th An (i h.c Nông nghip Hà Ni) v' bn -. V2 Th Nha (Trung tâm Thông tin Phát trin Vit Nam) chu trách nhim lp danh mc tài liu nghiên cu và tham kho. Các nhân viên ca NHTG h% tr thc hin báo cáo g-m: Trn Th Ng.c Dung v' biên tp, Hoàng Thanh Hà v' xut bn, Nguy,n Thu Hng và Hedwig E. Abbey v' hành chính. Vic son tho báo cáo c thc hin di s ch o chung ca Homi Kharas và Klaus Rohland (Ngân hàng Th gii). Steve Price-Thomas (Oxfam GB) và Mary Hallward-Driemeier (Ngân hàng Th gii) .c phn bin. Báo cáo c2ng c Qu$ Ti'n T Qu#c t (IMF) óng góp ý kin. Nhóm son tho xin chân thành cm n ý kin nhn xét và góp ý ca nhi'u -ng nghip khác. MC LC Li cm n Tóm tt Tng quan………………………………………………………………………i I. MT NN KINH T MI NI ……………………………………………….1 1. Các loi hình doanh nghip………………………………………………………3 2. Kinh doanh và phát trin ……………………………………………………… 19 3. Hiu qu và n!ng lc cnh tranh……………………………………………… 31 4. Môi trng u t……………………………………………………………….45 II. CÁC TH TRNG VÀ U VÀO CHÍNH……………………………… .59 5. Ngân hàng và tài chính………………………………………………………….61 6. Th trng t ai……………………………………………………………….74 7. Th trng lao ng…………………………………………………………… 87 8. Các dch v h tng…………………………………………………………….102 III. CHÍNH SÁCH I VI DOANH NGHIP……………………………… 113 9. Hi nhp toàn cu…………………………………………………………… .115 10. Ci cách trong nc……………………………………………………………128 11. Yu t# a phng…………………………………………………………… 144 12. Tác ng xã hi……………………………………………………………… .155 Tài liu tham kho…………………………………………………………………… .167 Ph lc th#ng kê Khung Khung 1.1: Có bao nhiêu h kinh doanh? .4 Khung 2.1: Nh1ng kin tng trong khu vc nhà nc: T ng công ty in lc Vit Nam 26 Khung 2.2: Nh1ng kin tng trong Khu vc T nhân : Doanh nghip n1……………… .30 Khung 3.1: Kt n#i ngi nông dân vi th trng th gii……………………………… .38 Khung 3.2: H.c tp các doanh nghip FDI………………………………………………….40 Khung 4.1: Mt th trng không có các quy'n s" h1u tài sn: …………… 49 Bt ng sn " thành ph# H- Chí Minh Khung 5.1: Ai c tip cn vi tín dng? 63 Khung 5.2: S" giao dch chng khoán và Th trng OTC……………………………… .73 Khung 6.1: Quan h t ai " các bn ngi Thái en…………………………………….83 Khung 7.1: Lao ng nhp c trong ngành dt may……………………………………… 93 Khung 7.2: Các doanh nghip ài Loan " Trung Qu#c và Vit Nam………………………96 Khung 7.3: Trách nhim xã hi ca doanh nghip " Vit Nam…………………………… 97 Khung 8.1: Qu$ u t Phát trin a phng…………………………………………….106 Khung 8.2: Nhc im chung ca các nghiên cu kh thi ca Vit Nam……………… 110 Khung 9.1: Nh1ng nc thành viên và nh1ng nc ang mong mu#n gia nhp WTO… .116 Khung 9.2: Ci cách Hi quan: Thng mi, Qun lý nhà nc hay c hai? .122 Khung 9.3: S h% tr ca Chính ph và sc s#ng ca doanh nghip …………………….125 Khung 9.4: Liu Khách hàng có ri b& các ngân hàng trong nc? 126 Khung 10.1: Các hip hi kinh doanh " Vit Nam……………………………………… 129 Khung 10.2: L trình ci cách h th#ng ngân hàng ………………………………………132 Khung 10.3: Thúc )y cnh tranh trong ngành hàng không? 134 Khung 10.4: Bo him xã hi: Cn có nh1ng bin pháp khuyn khích úng …………….138 Khung 11.1: Ch s# cnh tranh cp tnh (PCI)…………………………………………… 151 Khung 12.1: Liu Thng mi có làm hi n môi trng? .158 Bng Bng 1.1: Không lãi nhi'u, nhng có óng thu…………………………………………….12 Bng 4.1: Nh1ng hn ch ràng buc " Vit Nam và các nc khác……………………… 47 Bng 4.2: Tham nh2ng " khu vc ông Á…………………………………………………52 Bng 4.3: C quan Chính ph nào tham nh2ng nhi'u nht? 54 Bng 5.1: Quy mô tng #i ca các nh ch tài chính ………………………………… 65 Bng 5.2: Th trng chng khoán nh&…………………………………………………… 71 Bng 6.1: Tin  Cp giy chng nhn quy'n s( dng t nông nghip………………… 75 Bng 7.1: C cu Lc lng Lao ng…………………………………………………… .88 Bng 8.1: B*t kp vi láng gi'ng………………………………………………………… .103 Bng 8.2: u t vào h tng c s", t tr.ng trên GDP……………………………………104 Bng 8.3: Ngu-n v#n ly t âu? .105 Bng 9.1: Rào cn thng mi và mc  bo h có hiu lc…………………………….118 Bng 9.2: Các ch s# chính v' các công ty thng mi……………………………………123 Bng 11.1: S tng phn ln, t B*c n Nam………………………………………… 145 Bng 12.1: Tác ng Kinh t và Xã hi trong mt s# ngành………………………………161 Bng 12.2: Mng li an sinh cho lao ng d tha t các DNNN……………………….164 Hình Hình 1.1: Mt qu#c gia giàu óc kinh doanh ………………………………………………….5 Hình1.2: !ng ký doanh nghip ang trên chi'u hng gia t!ng……………………………7 Hình 1.3: … nhng phân b# không 'u trên phm vi c nc…………………………… .9 Hình 1.4: T tr.ng Kinh t Qu#c doanh Gim dn trong N'n kinh t……………………….11 Hình 1.5: FDI ly li à phát trin ………………………………………………………….14 Hình 1.6: … nhng ch tp trung vào mt s# vùng………………………………………….15 Hình 1.7: Vic làm tính theo quy mô doanh nghip……………………………………… .16 Hình 1.8: T!ng tr"ng, suy gim và rút lui: Xu hng ngm……………………………….18 Hình 2.1: Khu vc Kinh t T nhân nh mt C% máy To vic làm……………………… 20 Hình 2.2: “Chi phí” to ra mt vic làm…………………………………………………….21 Hình 2.3: u t phân theo hình thái s" h1u……………………………………………… 22 Hình 2.4: T!ng n!ng sut " cp  t ng hp……………………………………………… 24 Hình 2.5: T!ng n!ng sut " cp  doanh nghip………………………………………… 25 Hình 2.6: Hot ng kinh doanh và gim nghèo……………………………………………27 Hình 3.1: Mt ni kinh doanh không t#t …? ……………………………………………….32 Hình 3.2: …hay là mt trong nh1ng im ích hp d3n nht? .33 Hình 3.3: Gi#ng Trung Qu#c hn, ít gi#ng ASEAN hn………………………………… .35 Hình 3.4: Các ch s# hot ng chính sau c phn hoá…………………………………… 41 Hình 3.5: Ai giành c quy'n lc khi c phn hoá? 42 Hình 3.6: im mnh và im yu ca Vit Nam………………………………………… 43 Hình 3.7: Xp hng ca Vit Nam xét theo góc  qu#c t…………………………………44 Hình 4.1: Các c quan Chính ph: Thúc )y hay Cn tr"? .51 Hình 4.2: Chi tiêu cho các khon thanh toán không chính thc và “quà biu”…………….53 Hình 4.3: Các tr" ngi theo hình thc s" h1u doanh nghip……………………………… 56 Hình 4.4: Nh1ng tr" ngi " khu vc nông thôn…………………………………………… 57 Hình 5.1: Nhanh chóng phát trin th trng tài chính theo chi'u sâu…………………… .62 Hình 5.2: N xu tính trên t ng tín dng ………………………………………………… .68 Hình 5.3: N Nhà nc, theo thi gian…………………………………………………… .70 Hình 6.1: Tình hình !ng ký s( dng t ai " các tnh…………………………………….76 Hình 6.2: Giá tài sn #i vi t ô th và t nông nghip…………………………………78 Hình 6.3: Giá thuê Nhà " cao cp và V!n phòng……………………………………………79 Hình 7.1: Vic làm tp trung " âu? Ti'n lng c thanh toán là bao nhiêu? 89 Hình 7.2: Các yu t# quyt nh thu nhp ca ngi lao ng…………………………… 91 Hình 7.3: S# lng các cuc ình công, theo hình thc s" h1u doanh nghip…………… 94 Hình 7.4: 5c im chính ca ngi tht nghip………………………………………… 98 Hình 7.5: Vic làm c chính thc hóa dn dn…………………………………………100 Hình 8.1: /u tiên h tng c s": Quan im ca doanh nghip………………………… 104 Hình 10.1: Doanh thu thu và s phát trin ca doanh nghip va và nh&……………… 140 Hình 10.2: Tham nh2ng theo c quan: T#t, Xu và Rt Xu…………………………… .142 Hình 11.1: Các tr" ngi ràng buc gi1a các vùng…………………………………………150 Hình 11.2: Qun tr " cp tnh và vic !ng ký doanh nghip…………………………… 152 Hình 12.1: Thay  i Sn lng theo Ngành do Hi nhp Toàn cu……………………….160 Hình 12.2: Thay  i v' Li nhun trên v#n u t và Ti'n lng……………………… .162 Hình 12.3: Tác ng ci cách so vi các cú s#c t bên ngoài …………………………….163 Hình 12.4: Tr cp ngân sách cho các tnh và Gim nghèo……………………………….165 [...]... *+,, - *++ V: ôla/ng 700 i ! " # $ %&' ( ) # *++, / V: ôla/ng i 700 Ngu n: T tính toán, d a trên s# li u c a TCTK và BKH T D a trên s# li u v#n FDI cam k t Trong t sóng FDI u tiên di,n ra tr c cu c kh ng ho ng ông Á, liên doanh là hình th c u t ph bi n nh t, th ng là v i m t DNNN làm bên #i tác Vi t Nam. .. mi'n Nam b b*t bu c ph i chuy n i sang mô hình DNNN c a mi'n B*c Trong khi ó, vào u n!m 1978, 1.500 doanh nghi p t nhân c a mi'n Nam v i 130.000 công nhân ã c qu#c h1u hóa và chuy n i thành 650 DNNN Hình 1.3: … nh ng phân b# không 'u trên ph m vi c n Tính theo nghìn ng i Tính theo ‘000 < 15 15 - 20 20 - 25 25 - 35 35 - 50 50 - 200 > 200 ng/ng c i < 750 750 - 1100 1100 - 1500 1500 - 2500 2500 - 10000... h p -ng Xây l*p - V n hành - Chuy n giao (BOT) và h p -ng h p tác kinh doanh N!m 1991, các chi nhánh công ty v i 100% v#n n c ngoài chi m 20% t ng s# v#n u t và 10% s# d án Tính n n!m 2000, t tr.ng v#n ã t!ng n g n 90% và s# d án t!ng lên 83% Vi t Nam c2ng ang tr" thành n c xu t kh)u v#n G n ây Vi t Nam ã c p phép cho 13 d án u t " n c ngoài, v i t ng tr giá g n 34 tri u ô-la Các d án này bao g-m th!m... Chính ph Vi t Nam g n ây ã th c hi n M t s# v n ' khó kh!n nh t, ví d nh t o i'u ki n d-n i'n i th(a t nông nghi p, c c u l i t r ng c a Nhà n c, h% tr công tác qu n lý t ai d a vào c ng -ng " vùng -ng bào dân t c thi u s#, và thu h-i l i t nhàn r%i t các doanh nghi p Nhà n c… v3n c n có các chính sách c th , v t ra ngoài ph m vi vi c c p Gi y ch ng nh n quy'n s( d ng t Khi Vi t Nam ti p t c phát tri n... m5c dù xu t phát i m " m c th p Ph i công nh n m t i'u là r t khó o l ng c lu-ng v#n FDI vào TCTK cung c p s# li u v' v#n u t cam k t và v#n th c hi n Tuy nhiên, s# li u v' v#n th c hi n bao g-m c v#n vay trong n c, vì th cao h n s# li u v' lu-ng v#n vào S# li u c a IMF t p trung vào lu-ng v#n th c t , vì chúng phù h p h n xét trên ph ng di n cán cân thanh toán S# li u này không ch bao g-m lu-ng v#n c... s c mua ngang giá US$ Ngu-n: T tính, d a trên s# li u c a TCTK, Jean O Lanjouw và Peter Lanjouw (2001) S# li u v' vi c làm d a trên ngh' nghi p chính Các h kinh doanh xu t hi n ph bi n h n " vùng -ng b ng N!m 2004, doanh nghi p h gia ình chi m n 28% s# l ng vi c làm " vùng -ng b ng sông H-ng và -ng b ng sông C(u Long Vi c làm " ây có ngh4a là l y kinh doanh h gia ình làm ngu-n thu nh p chính ho5c th... FDI " Vi t Nam có quy mô t ng #i nh& xét theo tiêu chu)n qu#c t M t i'u áng chú ý là ch có 80 trong s# 500 công ty a qu#c gia l n nh t trên th gi i có m5t " Vi t Nam, trong khi con s# này " Trung Qu#c là 400 Quy mô d án t ng #i nh& này i ôi v i ngu-n g#c qu#c gia u t vào Vi t Nam Châu Á óng góp ngu-n v#n quan tr.ng nh t Các qu#c gia u t chính là Singapore, ài Loan (Trung Qu#c), Hàn Qu#c, H-ng Kông (Trung... tho i quá *t & t c ti n b h n n1a trong phát tri n c s" h t ng c n ph i a d ng ngu-n v#n và t!ng tính minh b ch trong huy ng v#n, 5c bi t " c p c s" Vi c th c hi n các khuôn kh i'u ti t úng *n h% tr thu h-i chi phí iv và khuy n khích c nh tranh c2ng giúp thu hút khu v c t nhân tham gia vào phát tri n c s" h t ng và góp ph n phát tri n kinh doanh h n n1a " Vi t Nam ; ây không ch nói n v n ' cung c p... các DNNN Vi t Nam ho t ng không n m c kém nh " m t s# qu#c gia khác là s óng góp c a các doanh nghi p này vào ngu-n thu c a Chính ph Hi n nay, kho ng 54% ngu-n thu t thu thu nh p doanh nghi p và kho ng 42% thu nh p t VAT t s n xu t trong n c là do DNNN óng góp 11 KINH DOANH B ng 1.1: Không lãi nhi'u, nh ng có óng thu S# DNNN Doanh thu (nghìn t -ng) Trách nhi m n (nghìn t -ng) L i nhu n (t -ng) Thu thu... ng th gi i, có th nói r ng khu v c t nhân c a Vi t Nam không ch thi u v*ng các doanh nghi p " kho ng gi1a, mà còn thi u v*ng các doanh nghi p quy mô l n Hình 1.7: Vi c làm tính theo quy mô doanh nghi p 15% % trong t ng s vi c làm 65% 10% DN chính th c formal enterprises 5% household H kinh doanh businesses 99 >= 10 00 -9 99 50 0 -4 20 0 -1 99 -4 9 50 -9 10 5 . Báo cáo Phát trin Vit Nam 2006 Kinh doanh Báo cáo chung ca các nhà tài tr ti Hi ngh Nhóm t vn các nhà tài tr Vit Nam. xây dng báo cáo chung này còn cung cp thông tin và hng d3n cho toàn b quá trình lp báo cáo thông qua Ban Ch o g-m có Kanokpan Lao-Araya (ADB),

Ngày đăng: 09/11/2012, 10:11

Hình ảnh liên quan

CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2
CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP Xem tại trang 23 của tài liệu.
CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2
CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP Xem tại trang 25 của tài liệu.
CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2
CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP Xem tại trang 27 của tài liệu.
CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2
CÁC LO=I HÌNH DOANH NGH IP Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 1.7: V ic làm tính theo quy mô doanh ngh ip - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 1.7.

V ic làm tính theo quy mô doanh ngh ip Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 1.8: T!ng tr &#34; ng, suy g im và rút lui: x uh ng ng m - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 1.8.

T!ng tr &#34; ng, suy g im và rút lui: x uh ng ng m Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.1: Khu vc kinh tt nhân nh mt c% máy to v ic làm - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 2.1.

Khu vc kinh tt nhân nh mt c% máy to v ic làm Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 2.2: “Chi phí” to ram t v ic làm - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 2.2.

“Chi phí” to ram t v ic làm Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.3: ut phân theo hình thái s&#34; h1u - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 2.3.

ut phân theo hình thái s&#34; h1u Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 2.4: T!ng n!ng s ut &#34; c pt ngh p - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 2.4.

T!ng n!ng s ut &#34; c pt ngh p Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 2.5: T!ng n!ng s ut &#34; cp doanh ngh ip - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 2.5.

T!ng n!ng s ut &#34; cp doanh ngh ip Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 3.1: M t ni kinh doanh không t#t …? - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 3.1.

M t ni kinh doanh không t#t …? Xem tại trang 50 của tài liệu.
ã c ci thi nd nk t n!m 2000 (Hình 3.2). - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

c.

ci thi nd nk t n!m 2000 (Hình 3.2) Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 3.5: Ai giành c quy'n lc kh ic p hn hoá? - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 3.5.

Ai giành c quy'n lc kh ic p hn hoá? Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 3.6: i mm nh vài my uc aVi tNam - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 3.6.

i mm nh vài my uc aVi tNam Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 3.7: X ph ng ca Vi tNam xét theo góc qu# ct - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 3.7.

X ph ng ca Vi tNam xét theo góc qu# ct Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 4.2: Chi tiêu cho các kh on thanh toán không chính th c và “quà bi u” - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 4.2.

Chi tiêu cho các kh on thanh toán không chính th c và “quà bi u” Xem tại trang 71 của tài liệu.
Hình 4.3: Các tr &#34; ngi theo hình th cs &#34; h 1u doanh ngh ip 0102030405060 DN t nhânDN cph n hóaDNNNFDI - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 4.3.

Các tr &#34; ngi theo hình th cs &#34; h 1u doanh ngh ip 0102030405060 DN t nhânDN cph n hóaDNNNFDI Xem tại trang 74 của tài liệu.
Hình 4.4: Nh1ng tr&#34; ngi &#34; khu vc nông thôn - Báo cáo phát triển Việt nam 2006 - p2

Hình 4.4.

Nh1ng tr&#34; ngi &#34; khu vc nông thôn Xem tại trang 75 của tài liệu.