Bài soạn giao an lop 4 tuan 21

32 368 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 13:11

Trờng Tiểu học Kim Xá II Giáo án lớp 4 Tuần 21 Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 Tập đọc Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa I. Mục tiêu: - Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hởng của phơng ngữ. - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, đọc đúng các số chỉ thời gian, nhấn giọng ở những từ ca ngợi nhân cách và những cống hiến xuất sắc cho đất nớc của nhà khoa học Trần Đại Nghĩa. - Đọc diễn cảm toàn bài; - Hểu các từ khó trong bài; Nội dung bài : Ca ngợi Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nớc . II. Các kns cơ bản đ ợc giáo dục trong bài 1. Kĩ năng tự nhận thức: Xác định giá trị cá nhân 2. Kĩ năng t duy sáng tạo III. các ph ơng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1. Trình bày ý kiến cá nhân 2.Trình bày 1 phút 3. Thảo luận nhóm IV. ph ơng tiện dạy - học : - ảnh chân dung Trần Đại Nghĩa - Bảng phụ ghi sẵn câu V. Hoạt động dạy học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4ph 1ph 8ph 12ph 1. KTBC: - Gi 3 HS lờn bng tip ni nhau c thuc lũng bi " Trng ng ụng Sn " v tr li cõu hi v ni dung bi. - Gi 1 HS c ton bi. - Nhn xột v cho im HS . 2. Bi mi: a. Gii thiu bi. b. Hng dn luyn c v tỡm hiu bi: * Luyn c: - Gi 4 HS ni tip nhau c tng on ca bi (3 lt HS c).GV sa li phỏt õm, ngt ging cho tng HS (nu cú) -Chỳ ý cỏc cõu hi: +Em hiu nghe theo ting gi thiờng liờng ca t quc cú ngha l gỡ ? - Gi HS c phn chỳ gii. - Gi HS c c bi. -3 HS lờn bng thc hin yờu cu. -Lng nghe - 4 HS ni tip nhau c theo trỡnh t. -1 HS c thnh ting. -2 HS c ton bi. Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trêng TiÓu häc Kim X¸ II Gi¸o ¸n líp 4 7ph 3ph - GV đọc mẫu. * Tìm hiểu bài: -Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời câu hỏi. +Em biết gì về anh hùng Trần Đại Nghĩa ? +Đoạn 1 cho em biết điều gì? - Ghi ý chính đoạn 1. -Yêu cầu HS đọc đoạn 2 và 3 trao đổi và trả lời câu hỏi. + Em hiểu nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc có nghĩa là gì ? +Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì trong kháng chiến ? + Nêu những đóng góp của Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng tổ quốc ? + Nội dung đoạn 2 và 3 cho biết điều gì ? - Ghi bảng ý chính đoạn 2 , 3 . -Yêu cầu HS đọc đoạn 2 và 3 trao đổi và trả lời câu hỏi. + Nhà nước đã đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa như thế nào ? + Nhờ đâu mà ông Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến lớn như vậy ? -Ý nghĩa của câu truyện nói lên điều gì ? - Ghi nội dung chính của bài. * Đọc diễn cảm: -Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài. HS cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay. - Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc. -Yêu cầu HS luyện đọc. - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn. Năm 1946 xe tăng và lô cốt của giặc . - Nhận xét về giọng đọc và cho điểm HS . - Tổ chức cho HS thi đọc toàn bài. - Nhận xét và cho điểm học sinh. 3. Củng cố – dặn dò: - Hỏi: Câu truyện giúp em hiểu điều gì? - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài. -1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm, 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, trả lời câu hỏi. + Nói về tiểu sử của giáo sư Trần Đại Nghĩa -2 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi. + Đất nước đang bảo vệ đất nước . + Trên cương vị cục trưởng cục không giật , bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt . + Ông có công lớn trong . vụ chủ nhiệm uỷ ban khoa học kĩ thuật nhà nước . + Nói về những xây dựng Tổ Quốc . + Một HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm + Năm 1948 . Hồ Chí Minh và nhiều huy chương cao quý khác . + Là nhờ ông yêu nước xuất sắc, ham nghiên cứu , học hỏi. -4 HS tiếp nối nhau đọc và tìm cách đọc - HS luyện đọc theo cặp. -3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm. -3 HS thi đọc toàn bài. - HS cả lớp . To¸n Gi¸o viªn: NguyÔn Vò Duyªn Trờng Tiểu học Kim Xá II Giáo án lớp 4 Rút gọn phân số I. Mục tiêu: - Học sinh bớc đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản . - Biết cách rút gọn phân số ( trờng hợp các phân số đơn giản ) II. Đồ dùng dạy - học : Bảng nhóm III. Hoạt động dạy học: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4ph 1ph 7ph 6ph 7hp 7ph 1. Kim tra bi c: - Gi hai em lờn bng sa bi tp s 4 v nh. - Gi em khỏc nhn xột bi bn . - Nhn xột ghi im hc sinh . - Nhn xột ỏnh giỏ phn bi c . 2.Bi mi: a) Gii thiu bi: Rỳt gn phõn s" b) Khai thỏc: 1 T chc HS hot ng nhn bit th no l rỳt gn phõn s . - Gi hc sinh nờu vớ d sỏch giỏo khoa . - Ghi bng vớ d phõn s : 15 10 + Tỡm phõn s bng phõn s 15 10 nhng cú t s v mu s bộ hn ? -Yờu cu lp thc hin phộp chia t s v mu s cho 5 . -Yờu cu so sỏnh hai phõn s : 15 10 v 3 2 -Kt lun : Phõn s 15 10 ó c rỳt gn thnh phõn s 3 2 . - a tip vớ d : rỳt gn phõn s : 7 6 + Hóy tỡm xem cú s t nhiờn no m c t s v mu s ca phõn s 7 6 u chia ht ? -Yờu cu rỳt gn phõn s ny . -Kt lun nhng phõn s nh vy gi l phõn s ti gin -Yờu cu tỡm mt s vớ d v phõn s ti gin ? - Giỏo viờn ghi bng qui tc . - Gi ba hc sinh nhc li qui tc . c) Luyn tp: - Hai hc sinh sa bi trờn bng -Bi3: 3 2 15 10 75 50 == ; 20 12 15 9 10 6 5 3 === - Hai hc sinh khỏc nhn xột bi bn. -Lng nghe . - Hai hc sinh nờu li vớ d . - Thc hin phộp chia tỡm thng . 3 2 5 5 : : 15 10 15 10 == - Hai phõn s 15 10 v 3 2 cú giỏ tr bng nhau nhng t s v mu s ca hai phõn s khụng ging nhau. + 2 HS c thnh ting , lp c thm . - Hc sinh tin hnh rỳt gn phõn s v a ra nhn xột phõn s ny cú t v mu s khụng cựng chia ht cho mt s t nhiờn no ln hn 1 + Phõn s ny khụng th rỳt gn c . - Hc sinh tỡm ra mt s phõn s ti gin - Hc sinh nờu lờn cỏch rỳt gn phõn s 3 HS c thnh ting , lp c thm Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trờng Tiểu học Kim Xá II Giáo án lớp 4 3ph Bi 1 : Gi 1 em nờu ni dung bi -Yờu cu lp thc hin vo bng con. - Gi hai em lờn bng sa bi. -Yờu cu em khỏc nhn xột bi bn. - Giỏo viờn nhn xột bi hc sinh . Bi 2 : _Gi mt em nờu yờu cu bi -Yờu cu lp lm vo v. - Gi mt em lờn bng lm bi - Gi em khỏc nhn xột bi bn - Giỏo viờn nhn xột bi lm hc sinh Bi 3: - Gi mt em c bi -Yờu cu lp lm vo v. - Gi mt em lờn bng lm bi - Gi em khỏc nhn xột bi bn - Giỏo viờn nhn xột bi lm hc sinh d) Cng c - Dn dũ: - Hóy nờu cỏch rỳt gn phõn s ? - Nhn xột ỏnh giỏ tit hc . Dn v nh hc bi v lm bi. -Mt em c thnh ting bi. -Lp lm vo v . - Hai hc sinh sa bi trờn bng. 3 2 2 2 : : 6 4 6 4 == ; 2 3 4 4 : : 8 12 8 12 == 2 1 11 11 : : 22 11 22 11 == ; 5 3 5 5 : : 25 15 25 15 == - Hc sinh khỏc nhn xột bi bn. -Mt em c thnh ting . + HS t lm bi vo v . -Mt em lờn bng lm bi . -Mt em c thnh ting . + HS t lm bi vo v . -Mt em lờn bng lm bi . 4 3 12 9 36 27 72 54 === -2HS nhc li -V nh hc bi v lm li cỏc bi tp cũn li. Lịch sử Nhà hậu Lê và việc tổ chức quản lý Đất nớc I. Mục tiêu: Sau bài học HS biết: - Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê - Nhà Hậu lê dã tổ chức đợc một bộ máy nhà nớc quy cũ và quản lí Đất nớc tơng đối chặt chẽ - Nhận thức về bớc đầu về vai trò của pháp luật II Đồ dùng dạy học: S v nh nc thi Hu lờ ( gn lờn bng). Mt s im ca b lut Hng c; PHT ca HS. III. Hoạt động dạy học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4ph 1ph 9ph 1. n nh: GV cho HS chun b SGK v DHT. 2. KTBC: GV cho HS c bi: Chin thng Chi Lng. - Ti sao quõn ta chn i Chi Lng lm trn a ỏnh ch? - Em hóy thut li trn phc kớch ca quõn - HS chun b. - 4 HS c bi v tr li cõu hi. - HS khỏc nhn xột. Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trêng TiÓu häc Kim X¸ II Gi¸o ¸n líp 4 12ph 6ph 3ph ta tại ải Chi Lăng? - Nêu ý nghĩa của trận Chi lăng. - GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Phát triển bài: *Hoạt động cả lớp: - GV giới thiệu một số nét khái quát về nhà Lê: Tháng 4- 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi vua, đặt lại tên nước là Đại Việt. Nhàø Lê trải qua một số đời vua. Nước đại Việt ở thời Hậu Lê phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tông(1460- 1497). *Hoạt động nhóm: - GV phát PHT cho HS. - GV tổ chức cho các nhóm thảo luận theo câu hỏi sau: + Nhà Hậu Lê ra đời trong thời gian nào? Ai là người thành lập? Đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu? + Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê? + Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê như thế nào? - Việc quản lý đất nước thời Hậu lê như thế nào chúng ta tìm hiểu qua sơ đồ. (GV treo sơ đồ lên bảng) - GV nhận xét, kết luận. * Hoạt động cá nhân: - GV giới thiệu vai trò của Bộ luật Hồng Đức rồi nhấn mạnh: Đây là công cụ để quản lí đất nước. - GV thông báo một số điểm về nội dung của Bộ luật Hồng Đức (như trong SGK). HS trả lời các câu hỏi và đi đến thống nhất nhận định: + Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi của ai? (vua, nhà giàu, làng xã, phụ nữ ). + Luật hồng Đức có điểm nào tiến bộ? + Em có biết vì sao bản đồ đầu tiên của nước ta có tên là Hồng Đức? - GV cho HS nhận định và trả lời. - GV nhận xét và kết luận: gọi là BĐ Hồng - HS lắng nghe và suy nghĩ về tình hình tổ chức xã hội của nhà Hậu Lê có những nét gì đáng chú ý. - HS các nhóm thảo luận theo câu hỏi GV đưa ra. + Nhà Hậu Lê ra đời năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long. + Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra. + Việc quản lý đất nước ngày càng được củng cốvà đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông. - HS quan sát và đại diện HS trả lời và đi đến thống nhất: tính tập quyền rất cao. Vua là con trời (Thiên tử) có quyền tối cao, trực tiếp chỉ huy quân đội. - HS trả lời cá nhân./ HS cả lớp nhận xét. Gi¸o viªn: NguyÔn Vò Duyªn Trờng Tiểu học Kim Xá II Giáo án lớp 4 c, b lut Hng c vỡ chỳng cựng ra i di thi vua Lờ Thỏnh Tụng, lỳc ngụi vua t niờn hiu l Hng c. Nh cú b lut ny nhng chớnh sỏch phỏt trin kinh t, i ni, i ngoi sỏng sut m triu Hu Lờ ó a nc ta phỏt trin lờn mt tm cao mi. 4. Cng c - Dn dũ: - Cho HS c bi trong SGK. - Nhng s kin no trong bi th hin quyn ti cao ca nh vua? - Nờu nhng ni dung c bn ca B lut Hng c. - V nh hc bi v chun b trc bi: Trng hc thi Hu Lờ. - Nhn xột tit hc. - 3 HS c. - HS tr li. - HS tr li. - HS c lp. Chính tả (Nhớ - viết) Chuyện cổ tích về loài ngời. I. mục tiêu: - Nhớ - viết đúng, đẹp đoạn từ: " Mắt trẻ con xinh lắm . đến hình tròn là trái đất trong bài thơ: " Chuyện cổ tích về loài ngời" - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt r/d/gi hoặc?/~. II. Đồ dùng dạy- Học: Viết bài tập 3 vào giấy khổ to và bút dạ. III. Hoạt động dạy học TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4ph 1ph 20ph 1. KTBC: - Gi 1 HS lờn bng c cho 3 HS vit bng lp. C lp vit vo v nhỏp: chuyn búng , trung phong , tut lỳa , cuc chi , luc khoai , sỏng sut , - Nhn xột v ch vit trờn bng v v. 2. Bi mi: a. Gii thiu bi. b. Hng dn vit chớnh t: - Gi HS c kh th . + Kh th núi lờn iu gỡ ? -Yờu cu cỏc HS tỡm cỏc t khú, ln khi vit chớnh t v luyn vit. + GV c li ton bi v c cho hc sinh - HS thc hin theo yờu cu. -Lng nghe. -1 HS c thnh ting. C lp c thm . -Cỏc t : sỏng , rừ , li ru , rng , . Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trờng Tiểu học Kim Xá II Giáo án lớp 4 6ph 6ph 3ph vit vo v . + c li ton bi mt lt HS soỏt li t bt li . c. Hng dn lm bi tp chớnh t: Bi 2: b/ Gi HS c yờu cu v ni dung. -Phỏt giy v bỳt d cho nhúm HS . Yờu cu HS thc hin trong nhúm, nhúm no lm xong trc dỏn phiu lờn bng. - Gi cỏc nhúm khỏc b sung t m cỏc nhúm khỏc cha cú. - Nhn xột v kt lun cỏc t ỳng. Bi 3: a/ Gi HS c yờu cu v ni dung. -Yờu cu HS trao i theo nhúm v tỡm t. - Gi 3 HS lờn bng thi lm bi . - Gi HS nhn xột v kt lun t ỳng. 3. Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc. - Dn HS v nh vit li cỏc t va tỡm c v chun b bi sau. + Vit bi vo v . + Tng cp soỏt li cho nhau v ghi s li ra ngoi l tp . -1 HS c thnh ting. - Trao i, tho lun v tỡm t, ghi vo phiu. -1 HS c cỏc t va tỡm c trờn phiu: + Th t cỏc t cn chn in l : b/ Mi cỏnh hoa - mng manh - rc r - ri kớn - ln giú thong - tn mỏt . -1 HS c thnh ting. - HS ngi cựng bn trao i v tỡm t. -3 HS lờn bng thi tỡm t. - 1 HS c t tỡm c. dỏng thanh - thu dn - mt im - rn chc - vng thm - cỏnh di - rc r - cn mn . - HS c lp . Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Câu kể Ai thế nào ? I. Mục tiêu: - Nhận diện đợc câu kể ai thế nào? - Xác định đợc bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? - Viết đoạn văn có sử dụng câu kể ai thế nào? II. Đồ dùng: - Bảng phụ viết đoạn văn ở phần nhận xét bài tập 1. - Các băng giấy viết riêng từng câu văn ở bài tập 1 Luyện tập. III. Hoạt động dạy học: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. KTBC: - Gi 3 HS lờn bng , mi hc sinh vit cõu -3 HS lờn bng t cõu . Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trêng TiÓu häc Kim X¸ II Gi¸o ¸n líp 4 4ph 1ph 6ph 8ph 7ph 3ph kể tự chọn theo các đề tài : sức khoẻ ở BT2 - Nhận xét, kết luận và cho điểm HS 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1, 2 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. -Yêu cầu HS hoạt động nhóm - Gọi nhóm xong trước dán phiếu lên bảng , các nhóm khác nhận xét , bổ sung . * Các câu 3, 5 , 7 là dạng câu kể Ai làm gì ? + Nếu HS nhầm là dạng câu kể Ai thế nào ? thì GV sẽ giải thích cho HS hiểu . Bài 3 : - Gọi HS đọc yêu cầu. - Câu hỏi cho từ ngữ vừa tìm được các từ gì? - Muốn hỏi cho từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất ta hỏi như thế nào ? + Gọi HS đặt câu hỏi cho từng câu kể ( 1HS đặt 2 câu : 1 câu hỏi cho từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất và 1 câu hỏi cho từ ngữ chỉ trạng thái ) - Yêu cầu HS khác nhận xét bổ sung bạn - Nhận xét kết luận những câu hỏi đúng Bài 4, 5 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - Dán phiếu đã viết sẵn các câu văn lên bảng Phát bút dạ cho các nhóm .Yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành bảng nhóm ( Mời HS nêu các từ tữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu . Sau đó , đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được ) - Gọi nhóm xong trước đọc kết quả , các nhóm khác nhận xét , bổ sung . + Tất cả các câu trên thuộc kiểu câu kể Ai thế nào ? thường có hai bộ phận . Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai ( như thế nào ? ) . Được gọi là chủ ngữ . Bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào ? gọi là vị ngữ + Câu kể Ai thế nào ? thường có những bộ phận nào ? a. Ghi nhớ : - Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ . - Nhận xét câu trả lời và bài làm của bạn. -Lắng nghe. -1 HS đọc thành tiếng. - 1 HS đọc lại câu văn . - Hoạt động trong nhóm học sinh trao đổi thảo luận hoàn thành bài tập trong phiếu . -1 HS đọc thành tiếng. - Là như thế nào ? . + Bên đường cây cối như thế nào ? + Nhà cửa thế nào ? + Chúng ( đàn voi ) thế nào ? + Anh ( quản tượng ) thế nào ? - 2 HS thực hiện , 1 HS đọc câu kể , 1 HS đọc câu hỏi . - Bổ sung những từ mà bạn khác chưa có -1 HS đọc thành tiếng. - 1 HS đọc lại câu văn . - Lắng nghe - Hoạt động trong nhóm học sinh trao đổi thảo luận hoàn thành bài tập trong phiếu . + lắng nghe . - Trả lời theo suy nghĩ . - 3 HS đọc thành tiếng , cả lớp Gi¸o viªn: NguyÔn Vò Duyªn Trờng Tiểu học Kim Xá II Giáo án lớp 4 - Gi HS t cõu k theo kiu Ai th no? b. Luyn tp : Bi 1 : Gi HS c yờu cu v ni dung. - Yờu cu hc sinh t lm bi + Gi HS cha bi . - Gi HS b sung ý kin cho bn + Nhn xột , kt lun li gii ỳng Bi 2 : - Gi HS c yờu cu. - Yờu cu hc sinh t lm bi . + Nhc HS cõu Ai th no ? trong bi k núi ỳng tớnh nt , c im ca mi bn trong t . GV hng dn cỏc HS gp khú khn - Gi HS trỡnh by . GV sa li dựng t , t cõu v cho im hc sinh vit tt . 3. Cng c dn dũ: - Nhn xột tit hc. - Dn HS v lm bi tp 3 , chun b bi sau. c thm . - T do t cõu . -1 HS c thnh ting. +1 HS lờn bng dựng phn mu gch chõn di nhng cõu k Ai th no? HS di lp gch bng bỳt chỡ vo sỏch giỏo khoa . + 1 HS c thnh ting. + HS t lm bi vo v , 2 em ngi gn nhau i v cho nhau cha bi . - Tip ni 3 - 5 HS trỡnh by . * T em cú 7 bn. T trng l bn Thnh. Thnh rt thụng minh. Bn Hoa thỡ du dng xinh xn. Bn Nam nghch ngm nhng rt tt bng. Bn Minh thỡ lm lnh , huyờn thuyờn sut ngy . - HS lm bi - V nh thc hin theo li dn dũ . Toán Luyện tập I. Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố và hình thành kỷ năng rút gọn phân số . - Củng cố về nhận biết hai phân số bằng nhau. II. Đồ dùng dạy - học : Bảng nhóm III. Hoạt động học . TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4ph 1ph 12p 1. Kim tra bi c: - Gi hai em lờn bng sa bi tp s 2 v nh. -- Gi em khỏc nhn xột bi bn . - Nhn xột ghi im hc sinh . 2.Bi mi: a) Gii thiu bi Bi 1 : - Gi 1 em nờu ni dung bi -Yờu cu lp thc hin vo v . - Gi hai em lờn bng sa bi. - Hai hc sinh sa bi trờn bng -Lng nghe . -Mt em c thnh ting bi. -Lp lm vo v . - Hai hc sinh sa bi trờn bng. Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trêng TiÓu häc Kim X¸ II Gi¸o ¸n líp 4 h 20p h 3ph -Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn. - Giáo viên nhận xét bài học sinh . + GV lưu ý học sinh khi rút gọn ta cần tìm cách rút gọn phân số nhanh nhất . Bài 2 : - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Yêu cầu lớp làm vào vở. - Gọi một em lên bảng làm bài - Gọi em khác nhận xét bài bạn - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh Bài 3: HS giỏi _Gọi một em đọc đề bài -Yêu cầu lớp làm vào vở. - Gọi một em lên bảng làm bài - Gọi em khác nhận xét bài bạn - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh . Bài 4 : - Gọi 1 em nêu đề bài . + GV viết bài mẫu lên bảng để hướng dẫn HSdạng bài tập mới : 753 532 ×× ×× ( có thể đọc là : hai nhân ba nhân năm chia cho ba nhân năm nhân bảy ) +Yêu cầu HS vừa nhìn bảng vừa đọc lại . + Yêu cầu HS nhận xét đặc điểm bài tập ? + Hướng dẫn HS lần lượt chia tích trên và tích dưới gạch ngang cho các số. -Yêu cầu lớp thực hiện vào vở . - Gọi hai em lên bảng làm bài. -Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn. - Giáo viên nhận xét bài học sinh . 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học . Dặn về nhà học bài và làm bài. 2 1 14 14 : : 28 14 28 14 == ; 2 1 25 25 : : 50 25 50 25 == 5 8 6 6 : : 30 48 30 48 == ; 2 3 27 27 : : 54 81 54 81 == - Học sinh khác nhận xét bài bạn. -Một em đọc thành tiếng . + HS tự làm bài vào vở . -Một em lên bảng làm bài . - Những phân số bằng phân số 3 2 là : 3 2 10:30 10:20 30 20 == ; 3 2 4:12 4:8 12 8 == ; +Vậy 3 2 là bằng 30 20 và phân số 12 8 - Em khác nhận xét bài bạn - Một em đọc thành tiếng . + HS tự làm bài vào vở . - Một em lên bảng làm bài . -Em khác nhận xét bài bạn . -Một em đọc thành tiếng . - Những phân số bằng phân số 100 25 là : + Tích ở trên và ở dưới gạch ngang đều có thừa số 3 và thừa số 5. + Quan sát và lắng nghe GV hướng dẫn . + HS tự làm bài vào vở b. c -Một em lên bảng làm bài . -Về nhà học bài và làm lại các bài tập còn lại. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia Gi¸o viªn: NguyÔn Vò Duyªn [...]... không khí trong sạch 4ph B Bài mới 1ph HĐ1: Tìm hiểu các âm thanh xung quanh 8ph - G/V yêu cầu h/s quan sát hình 1 SGK,nêu một số âm thanh mà em biết - H/S thảo luận theo cặp và nêu: Tiếng còi, tiếng nhạc, gõ trống G/V: Trong số các âm thanh kể trên những âm thanh nào do con ngời gây ra? Những âm thanh nào thờng nghe đợc vào ban ngày, buổi tối , ? HĐ2: Thực hành các cách phát ra âm thanh Bớc 1: H/S làm... v nh hc bi v lm bi Giáo án lớp 4 + Nhn xột bi bn + 1 HS c thnh ting + Lng nghe + HS thc hin vo v 7 7X 5 35 = = 12 12 X 5 60 23 23 X 2 46 = = 30 30 X 2 60 + Nhn xột bi bn + 1 HS c thnh ting + Lng nghe v quan sỏt GV thc hin + HS thc hin vo v b/ 4X 5X 6 2X 2X 5X 6 2 = = 12 X 15 X 9 6 X 2 X 5 X 3 X 9 27 c/ 6 X 8 X 11 3 X 2 X 2 X 4 X 11 4 = = =1 33 X 16 3 X 11X 4 X 4 4 + Nhn xột bi bn -2HSnhc li -V... động dạy - học: TG Hoạt động của giáo viên 1 Kiểm tra: Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi về nội dung bài 4 - GV nhận xét cho điêm 2 Bài mới: Giới thiệu bài ghi mục bài HĐ1: Sự lan truyền âm thanh trong không khí +Tại sao khi gõ trống, tai ta nghe đợc tiếng trống? 8ph - Yêu cầu 1HS đọc thí nghiệm trang 84 - Gọi HS đọc dự đoán của mình - Sau đó cho HS làm thí nghiệm theo nhóm - GV nêu các câu hỏi để tìm... giỏo viờn Khoa học Sự lan truyền âm thanh I Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể: - Âm thanh đợc lan truyền trong môi trờng không khí - Nêu đợc ví dụ hoặc làm thí nghiệm chứng tỏ âm thanh yếu đi khi lan truyền ra xa nguồn Nêu đợc ví dụ về âm thanh có thể lan truyền qua chất rắn, chất lỏng Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trờng Tiểu học Kim Xá II Giáo án lớp 4 II Đồ dùng dạy - học: 2 ống bơ, vài vụn giấy, trống,... thnh ting +HS t lm vo v -Mt HS lờn bng lm bi 3 v 2 5 2 2 x5 10 = = 1 1x5 5 5 v 5 9 5 5 x9 45 = = 1 1x9 9 - Hc sinh khỏc nhn xột bi bn + 1 HS c thnh ting + Tip ni phỏt biu + HS thc hin vo v 1 1X 3 X 4 12 = = 2 2 X 3 X 4 24 2 2 X 2 X 4 16 = = 3 3 X 2 X 4 24 Giáo viên: Nguyễn Vũ Duyên Trờng Tiểu học Kim Xá II Bi 4 : + Gi HS c bi - Hng dn HS cỏch qui ng mu s ca 2 phõn s 7 12 v 23 30 vi MSC l 60 sau... cũn li 3ph Tập làm văn Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối I Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu: - Cấu tạobài văn miêu tả cây cối gồm 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) - Biết lập dàn ý miêu tả 1 loại cây quen thuộc theo 1 trong 2 cách đã họcđó là: Tả lần lợt từng bộ phận và tả lần lợt từng thời kỳ phát triển II Đồ dùng dạy - học: - Tờ giấy ghi bài tập 2 III Hoạt động dạy - học: TG 4ph Hoạt động của giáo viên Hoạt... án lớp 4 + Tip ni nhau phỏt biu - 1 HS c thnh ting lp c thm bi + HS ngi cựng bn trao i v sa cho nhau - Tip ni nhau phỏt biu + 1 HS c thnh ting , lp c thm + Quan sỏt tranh v chn mt loi cõy quen thuc t + 4 HS lm vo t phiu ln , khi lm xong mang dỏn bi lờn bng + Tip ni nhau c kt qu , HS lp lng nghe nhn xột v b sung nu cú - V nh thc hin theo li dn ca giỏo viờn Khoa học Sự lan truyền âm thanh I Mục... của kẻ thù 3 Học thuộc lòng bài thơ II Đồ dùng Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK III Các hoạt động dạy học TG 4ph 1ph 8ph 12p h Hoạt động của giáo viên 1 KTBC: - Gi 2 HS lờn bng c tip ni bi " Anh hựng lao ng Trn i Ngha " v tr li cõu hi v ni dung bi -1 HS c bi -1 HS nờu ni dung chớnh ca bi - Nhn xột v cho im tng HS 2 Bi mi: a Gii thiu bi b Hng dn luyn c v tỡm hiu bi: -Yờu cu 4 HS tip ni nhau c tng kh... mt phn ba v phõn s hai phn nm ó c qui ng mu s - a vớ d 2 hng dn cỏch qui ng mt + 2 HS c thnh ting , lp c phõn s thm 3 1 -Lp quan sỏt rỳt ra nhn xột : va` 4 8 - Hai phõn s ny cú mu s 8 -Qui ng : 1 1 X 2 2 1 ca phõn s 1 phn 8 chia ht = = va` 4 4 X 2 8 8 mu s 4 ca phõn s 3 phn 4 -Yờu cu a ra mt s vớ d v hai phõn s - Tin hnh qui ng mu s hai qui ng mu s phõn s nh ó hng dn - a ra mt s phõn s khỏc yờu cu... 9 va 6 8 v cú mu s chung l 24 ta lm nh th no? -Yờu cu lp lm vo v Giáo án lớp 4 7 2 va` 9 3 2 2 X 3 6 = = 3 3 X 3 9 4 11 va` 10 20 4 4 X 2 8 = = 10 10 X 2 20 - Hc sinh khỏc nhn xột bi bn -Mt em c thnh ting +HS t lm vo v -Mt HS lờn bng lm bi - Hc sinh khỏc nhn xột bi bn + 1 HS c thnh ting + Ta phi qui ng mu s hai - Gi mt em lờn bng sa bi phõn s 5 9 va 6 8 nhng phi chn 24 l MSC + Tỡm thng ca phộp . xét bài bạn. - Giáo viên nhận xét bài học sinh . 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học . Dặn về nhà học bài và làm bài. 2 1 14 14 : : 28 14 28. bài bạn - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh . Bài 4 : - Gọi 1 em nêu đề bài . + GV viết bài mẫu lên bảng để hướng dẫn HSdạng bài tập mới : 753 532 ×× ××
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giao an lop 4 tuan 21, Bài soạn giao an lop 4 tuan 21, Bài soạn giao an lop 4 tuan 21