Bài soạn Đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án

12 458 3
Bài soạn Đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Lương Thế Vinh –Hà Nội. Đề thi thử ĐH lần I năm 2010. Môn Toán (180’) Phần bắt buộc. Câu 1.(2 điểm) Cho hàm số 1 12 + − = x x y 1. Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Tìm tọa độ điểm M sao cho khoảng cách từ điểm )2;1( − I tới tiếp tuyến của (C) tại M là lớn nhất . CÂU 2. (2 điểm). 1. Giải phương trình : 01cossin2sinsin2 2 =−++− xxxx . 2. Tìm giá trị của m để phương trình sau đây có nghiệm duy nhất : 0)23(log)6(log 2 25,0 =−−++ xxxm CÂU 3 . (1điểm) Tính tích phân: ∫ − = 2 1 2 2 4 dx x x I . CÂU 4. (1 điểm). Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau aCDBCAB === . Gọi C’ D’ lần lượt là hình chiếu của điểm B trên AC AD. Tính thể tích tích tứ diện ABC’D’. CÂU 5. (1 điểm) Cho tam giác nhọn ABC , tìm giá trị bé nhất của biểu thức: CBAAS 2cos2coscos23cos +++= . Phần tự chọn (thí sinh chỉ làm một trong hai phần : A hoặc B ) Phần A CÂU 6A. (2 điểm). 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với )5;2(,)1;1( − BA , đỉnh C nằm trên đường thẳng 04 =− x , trọng tâm G của tam giác nằm trên đường thẳng 0632 =+− yx . Tính diện tích tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d d’ lần lượt có phương trình : d : z y x = − − = 1 2 d’ : 1 5 3 2 2 − + =−= − z y x . Chứng minh rằng hai đường thẳng đó vuông góc với nhau. Viết phương trình mặt phẳng )( α đi qua d vuông góc với d’ CÂU7A. (1 điểm) Tính tổng : n n n nnnn CnCCCCS )1()1(432 3210 +−+⋅⋅⋅+−+−= Phần B. CÂU 6B. (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với )2;1(,)1;2( −− BA , trọng tâm G của tam giác nằm trên đường thẳng 02 =−+ yx . Tìm tọa độ đỉnh C biết diện tích tam giác ABC bằng 13,5 . 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d d’ lần lượt có phương trình : d : z y x = − − = 1 2 d’ : 1 5 3 2 2 − + =−= − z y x . Viết phương trình mặt phẳng )( α đi qua d tạo với d’ một góc 0 30 CÂU7B. (1 điểm) Tính tổng : n nnnn CnCCCS )1(32 210 ++⋅⋅⋅+++= 1 Đáp án môn Toán. Câu 1. 1. Tập xác định : 1 −≠ x . 1 3 2 1 12 + −= + − = xx x y , 2 )1( 3 ' + = x y , Bảng biến thiên: Tiệm cận đứng : 1 −= x , tiệm cận ngang 2 = y 2. Nếu )( 1 3 2; 0 0 C x xM ∈         + − thì tiếp tuyến tại M có phương trình )( )1( 3 1 3 2 0 2 00 xx xx y − + = + +− hay 0)1(3)2()1()(3 0 2 00 =+−−+−− xyxxx . Khoảng cách từ )2;1( − I tới tiếp tuyến là ( ) 2 0 2 0 4 0 0 4 0 00 )1( )1( 9 6 )1(9 16 19 )1(3)1(3 ++ + = ++ + = ++ +−−− = x x x x x xx d . Theo bất đẳng thức Côsi 692)1( )1( 9 2 0 2 0 =≥++ + x x , vây 6 ≤ d . Khoảng cách d lớn nhất bằng 6 khi ( ) 3131)1( )1( 9 0 2 0 2 0 2 0 ±−=⇔=+⇔+= + xxx x . Vậy có hai điểm M : ( ) 32;31 −+− M hoặc ( ) 32;31 +−− M CÂU 2. 1) 01cossin)1cos2(sin201cossin2sinsin2 22 =−+−−⇔=−++− xxxxxxxx . 22 )3cos2()1(cos8)1cos2( −=−−−=∆ xxx . Vậy 5,0sin = x hoặc 1cossin −= xx . Với 5,0sin = x ta có π π kx 2 6 += hoặc π π kx 2 6 5 += Với 1cossin −= xx ta có       −=−=       −⇔−=− 4 sin 2 2 4 sin1cossin ππ xxx , suy ra π kx 2 = hoặc π π kx 2 2 3 += 2) ⇔=−−++ 0)23(log)6(log 2 25,0 xxxm ⇔−−=+ )23(log)6(log 2 22 xxxm    +−−= <<− ⇔      −−=+ >−− ⇔ 38 13 236 023 2 2 2 xxm x xxxm xx Xét hàm số 13,38)( 2 <<−+−−= xxxxf ta có 82)(' −−= xxf , 0)(' < xf khi 4 −> x , do đó )(xf nghịch biến trong khoảng )1;3( − , 6)1(,18)3( −==− ff . Vậy hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất khi 186 <<− m CÂU 3. Đặt tx sin2 = thì tdtdx cos2 = , khi 1 = x thì 6 π = t , khi 2 = x thì 2 π = t , vậy: ∫ ∫ == − = 2 1 2 6 2 2 2 2 sin cos4 π π dt t t dx x x I ∫∫ =−−=       − 2 6 2 6 2 6 2 )(cot1 sin 1 π π π π π π ttddt t 3 3 π − 2 CÂU 4. Vì ABCDBCCD ⊥⊥ , nên )(ABCmpCD ⊥ do đó )()( ACDmpABCmp ⊥ .Vì ACBC ⊥ ' nên )(ACDmpBC ⊥ . Suy ra nếu V là thể tích tứ diện ABC’D’ thì ').''( 3 1 BCDACdtV = . Vì tam giác ABC vuông cân nên 2 2 ''' a BCCCAC === . Ta có 2222222 3aCDBCABBDABAD =++=+= nên 3aAD = . Vì BD’ là đường cao của tam giác vuông ABD nên 2 '. ABADAD = , Vậy 3 ' a AD = . Ta có 12 2 3 1 3 3 2 2 2 1 '.'. 2 1 ˆ sin''. 2 1 )''( 2 aaa AD CD ADACDACADACDACdt =⋅=== . Vậy == 2 2 . 12 2 3 1 2 aa V 36 3 a CÂU 5. CBAAS 2cos2coscos23cos +++= = )cos()cos(2cos23cos CBCBAA −+++ . = [ ] )cos(1cos23cos CBAA −−+ . Vì 0)cos(1,0cos ≥−−> CBA nên AS 3cos ≥ , dấu bằng xẩy ra khi 1)cos( =− CB hay 2 180 0 A CB − == . Nhưng 13cos −≥ A , dấu bằng xẩy ra khi 0 1803 = A hay A = 0 60 Tóm lại : S có giá trị bé nhất bằng -1 khi ABC là tam giác đều. Phần A (tự chọn) CÂU 6A. 1. Ta có );4( C yC = . Khi đó tọa độ G là 3 2 3 51 ,1 3 421 CC GG yy yx += ++ == +− = . Điểm G nằm trên đường thẳng 0632 =+− yx nên 0662 =+−− C y , vậy 2 = C y , tức là )2;4( = C . Ta có )1;3(,)4;3( =−= ACAB , vậy 5 = AB , 10 = AC , 5. −= ACAB . Diện tích tam giác ABC là ( ) 2510.25 2 1 2 1 2 22 −=−= ACABACABS = 2 15 2.Đường thẳng d đi qua điểm )0;2;0(M có vectơ chỉ phương )1;1;1( − u Đường thẳng d’ đi qua điểm )5;3;2(' − M có vectơ chỉ phương )1;1;2(' − u Ta có )5;1;2( −= MM , [ ] )3;3;0('; = uu , do đó [ ] 012'.'; ≠−= MMuu vậy d d’ chéo nhau. Mặt phẳng )( α đi qua điểm )0;2;0(M có vectơ pháp tuyến là )1;1;2(' − u nên có phương trình: 0)2(2 =−−+ zyx hay 022 =−−+ zyx CÂU 7A. Ta có nn nnnn n xCxCxCCx +⋅⋅⋅+++=+ 2210 )1( , suy ra 132210 )1( + +⋅⋅⋅+++=+ nn nnnn n xCxCxCxCxx . Lấy đạo hàm cả hai vế ta có : =+++ − 1 )1()1( nn xnxx nn nnnn xCnxCxCC )1(32 2210 ++⋅⋅⋅+++ Thay 1 −= x vào đẳng thức trên ta được S. Phần B (tự chọn) CÂU 6B. 1. Vì G nằm trên đường thẳng 02 =−+ yx nên G có tọa độ )2;( ttG −= . Khi đó )3;2( ttAG −−= , )1;1( −−= AB Vậy diện tích tam giác ABG là ( ) [ ] 1)3()2(2 2 1 2 1 22 2 22 −−+−=−= ttABAGABAGS = 2 32 − t 3 Nếu diện tích tam giác ABC bằng 13,5 thì diện tích tam giác ABG bằng 5,43:5,13 = . Vậy 5,4 2 32 = − t , suy ra 6 = t hoặc 3 −= t . Vậy có hai điểm G : )1;3(,)4;6( 21 −−=−= GG . Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên )(3 BaGC xxxx +−= )(3 BaGC yyyy +−= . Với )4;6( 1 −= G ta có )9;15( 1 −= C , với )1;3( 2 −−= G ta có )18;12( 2 −= C 2.Đường thẳng d đi qua điểm )0;2;0(M có vectơ chỉ phương )1;1;1( − u Đường thẳng d’ đi qua điểm )5;3;2(' − M có vectơ chỉ phương )1;1;2(' − u . Mp )( α phải đi qua điểm M có vectơ pháp tuyến n vuông góc với u 2 1 60cos)';cos( 0 == un . Bởi vậy nếu đặt );;( CBAn = thì ta phải có :      = ++ −+ =+− 2 1 6 2 0 222 CBA CBA CBA ⇔    =−− += ⇔      +++= += 02 )(632 22 222 CACA CAB CCAAA CAB Ta có 0)2)((02 22 =+−⇔=−− CACACACA . Vậy CA = hoặc CA −= 2 . Nếu CA = ,ta có thể chọn A=C=1, khi đó 2 = B , tức là )1;2;1( = n )( α mp có phương trình 0)2(2 =+−+ zyx hay 042 =−++ zyx Nếu CA −= 2 ta có thể chọn 2,1 −== CA , khi đó 1 −= B , tức là )2;1;1( −−= n )( α mp có phương trình 02)2( =−−− zyx hay 022 =+−− zyx CÂU 7B. Ta có nn nnnn n xCxCxCCx +⋅⋅⋅+++=+ 2210 )1( , suy ra 132210 )1( + +⋅⋅⋅+++=+ nn nnnn n xCxCxCxCxx . Lấy đạo hàm cả hai vế ta có : =+++ − 1 )1()1( nn xnxx nn nnnn xCnxCxCC )1(32 2210 ++⋅⋅⋅+++ Thay 1 = x vào đẳng thức trên ta được S. 4 TRƯỜNG ĐAI HỌC VINH đề thi thử đại học năm học 2009-2010 Trường THPT chuyờn MễN: TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phỳt ------------------------- ----------------------------------------------- A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Cõu I. (2,0 điểm) Cho hàm số mxxmxy −++−= 9)1(3 23 , với m là tham số thực. 1. Khảo sỏt sự biến thiờn vẽ đồ thị của hàm số đó cho ứng với 1 = m . 2. Xỏc định m để hàm số đó cho đạt cực trị tại 21 , xx sao cho 2 21 ≤− xx . Cõu II. (2,0 điểm) 1. Giải phương trỡnh: ) 2 sin(2 cossin 2sin cot 2 1 π += + + x xx x x . 2. Giải phương trỡnh: )12(log1)13(log2 3 5 5 +=+− xx . Cõu III. (1,0 điểm) Tớnh tớch phõn ∫ + + = 5 1 2 13 1 dx xx x I . Cõu IV. (1,0 điểm) Cho hỡnh lăng trụ tam giỏc đều '''. CBAABC cú ).0(',1 >== mmCCAB Tỡm m biết rằng gúc giữa hai đường thẳng 'AB 'BC bằng 0 60 . Cõu V. (1,0 điểm) Cho cỏc số thực khụng õm zyx ,, thoả món 3 222 =++ zyx . Tỡm giỏ trị lớn nhất của biểu thức zyx zxyzxyA ++ +++= 5 . B. PHẦN RIấNG (3,0 điểm) Thớ sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a, hoặc b). a. Theo chương trỡnh Chuẩn: Cõu VIa. (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ ,Oxy cho tam giỏc ABC cú )6;4(A , phương trỡnh cỏc đường thẳng chứa đường cao trung tuyến kẻ từ đỉnh C lần lượt là 0132 =+− yx 029136 =+− yx . Viết phương trỡnh đường trũn ngoại tiếp tam giỏc ABC . 2. Trong khụng gian với hệ toạ độ ,Oxyz cho hỡnh vuụng MNPQ cú )4;3;2(),1;3;5( −− PM . Tỡm toạ độ đỉnh Q biết rằng đỉnh N nằm trong mặt phẳng .06:)( =−−+ zyx γ Cõu VIIa. (1,0 điểm) Cho tập { } 6,5,4,3,2,1,0 = E . Từ cỏc chữ số của tập E lập được bao nhiờu số tự nhiờn chẵn gồm 4 chữ số đụi một khỏc nhau? b. Theo chương trỡnh Nõng cao: Cõu VIb. (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ ,Oxy xột elớp )(E đi qua điểm )3;2( −− M cú phương trỡnh một đường chuẩn là .08 =+ x Viết phương trỡnh chớnh tắc của ).(E 5 2. Trong khụng gian với hệ toạ độ ,Oxyz cho cỏc điểm )2;3;0(),0;1;0(),0;0;1( CBA mặt phẳng .022:)( =++ yx α Tỡm toạ độ của điểm M biết rằng M cỏch đều cỏc điểm CBA ,, mặt phẳng ).( α Cõu VIIb. (1,0 điểm) Khai triển rỳt gọn biểu thức n xnxx )1( .)1(21 2 −++−+− thu được đa thức n n xaxaaxP +++= .)( 10 . Tớnh hệ số 8 a biết rằng n là số nguyờn dương thoả món n CC nn 171 32 =+ . ------------------------------------ Hết ------------------------------------- 6 . ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 1 – NĂM 2009 Cõu Đỏp ỏn Điể m I (2,0 điểm) 1. (1,25 điểm) Với 1 = m ta có 196 23 −+−= xxxy . * Tập xác định: D = R * Sự biến thiên • Chiều biến thiên: )34(39123' 22 +−=+−= xxxxy Ta có    < > ⇔> 1 3 0' x x y , 310' <<⇔< xy . Do đó: + Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng )1,( −∞ ),3( ∞+ . + Hàm số nghịch biến trên khoảng ).3,1( 0,5 • Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại 1 = x 3)1( == yy CD ; đạt cực tiểu tại 3 = x 1)3( −== yy CT . • Giới hạn: +∞=−∞= +∞→−∞→ yy xx lim;lim . 0,25 • Bảng biến thiên: 0,25 * Đồ thị: Đồ thị cắt trục tung tại điểm )1,0( − . 1 2 3 4 -1 1 2 3 x y O 0,25 2. (0,75 điểm) Ta có .9)1(63' 2 ++−= xmxy +) Hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại 21 , xx ⇔ phương trình 0' = y có hai nghiệm pb là 21 , xx ⇔ Pt 03)1(2 2 =++− xmx có hai nghiệm phân biệt là 21 , xx . 0,25 7 Trường đại học Vinh Khối THPT chuyên đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 12 Lần 1 - 2009 Môn Toán, khối A x y’ y 3 -1 ∞+ ∞− 0 0 3 1 ∞+ ∞− + + −     −−< +−> ⇔>−+=∆⇔ 31 31 03)1(' 2 m m m )1( +) Theo định lý Viet ta có .3);1(2 2121 =+=+ xxmxx Khi đó ( ) ( ) 41214442 2 21 2 2121 ≤−+⇔≤−+⇔≤− mxxxxxx )2(134)1( 2 ≤≤−⇔≤+⇔ mm Từ (1) (2) suy ra giá trị của m là 313 −−<≤− m .131 ≤<+− m 0,5 II (2,0 điểm) 1. (1,0 điểm) Điều kiện: .0cossin,0sin ≠+≠ xxx Pt đã cho trở thành 0cos2 cossin cossin2 sin2 cos =− + + x xx xx x x 02sin) 4 sin(cos 0 cossin cos2 sin2 cos 2 =       −+⇔ = + −⇔ xxx xx x x x π +) ., 2 0cos  ∈+=⇔= kkxx π π 0,5 +)  ∈       += += ⇔       +−−= ++= ⇔+= nm n x mx nxx mxx xx , 3 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 ) 4 sin(2sin ππ π π π π π π π π ., 3 2 4  ∈+=⇔ t t x ππ Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm của pt là π π kx += 2 ; .,, 3 2 4  ∈+= tk t x ππ 0,5 2. (1,0 điểm) Điều kiện . 3 1 > x (*) Với đk trên, pt đã cho )12(log31)13(log 5 2 5 +=+−⇔ xx 32 3 5 2 5 )12()13(5 )12(log)13(5log +=−⇔ +=−⇔ xx xx 0,5     = = ⇔ =−−⇔ =−+−⇔ 8 1 2 0)18()2( 0436338 2 23 x x xx xxx Đối chiếu điều kiện (*), ta có nghiệm của pt là .2 = x 0,5 III (1,0 điểm) Đặt 3 2 132 3 13 tdt dx x dx dtxt =⇒ + =⇒+= . Khi 1 = x thì t = 2, khi x = 5 thì t = 4. Suy ra ∫ − +         − = 4 2 2 2 2 3 2 . . 3 1 1 3 1 tdt t t t I ∫∫ − +−= 4 2 2 4 2 2 1 2)1( 9 2 t dt dtt 0,5 8 . 5 9 ln 27 100 2 4 1 1 ln 2 4 3 1 9 2 3 += + − +       −= t t tt 0,5 IV (1,0 điểm) - Kẻ )''('// BADABBD ∈ 0 60)',()','( ==⇒ BCBDBCAB 0 60' =∠⇒ DBC hoặc .120' 0 =∠ DBC 0,5 - Nếu 0 60' =∠ DBC Vì lăng trụ đều nên ).'''(' CBABB ⊥ áp dụng định lý Pitago định lý cosin ta có 1' 2 +== mBCBD .3' = DC Kết hợp 0 60' =∠ DBC ta suy ra 'BDC ∆ đều. Do đó .231 2 =⇔=+ mm - Nếu 0 120' =∠ DBC áp dụng định lý cosin cho 'BDC ∆ suy ra 0 = m (loại). Vậy .2 = m * Chú ý: - Nếu HS chỉ xét trường hợp góc 0 60 thì chỉ cho 0,5đ khi giải đúng. - HS có thể giải bằng phương pháp vectơ hoặc toạ độ với nhận xét: ''. '.' )','cos()','cos( BCAB BCAB BCABBCAB == . 0,5 V (1,0 điểm) Đặt zyxt ++= ⇒ 2 3 )(23 2 2 − =++⇒+++= t zxyzxyzxyzxyt . Ta có 30 222 =++≤++≤ zyxzxyzxy nên 3393 2 ≤≤⇒≤≤ tt vì .0 > t Khi đó . 5 2 3 2 t t A + − = 0,5 Xét hàm số .33, 2 35 2 )( 2 ≤≤−+= t t t tf Ta có 0 55 )(' 2 3 2 > − =−= t t t ttf vì .3 ≥ t Suy ra )(tf đồng biến trên ]3,3[ . Do đó . 3 14 )3()( =≤ ftf Dấu đẳng thức xảy ra khi .13 ===⇔= zyxt Vậy GTLN của A là 3 14 , đạt được khi .1 === zyx 0,5 VIa. (2,0 điểm) 1. (1 điểm) - Gọi đường cao trung tuyến kẻ từ C là CH CM. Khi đó CH có phương trình 0132 =+− yx , CM có phương trình .029136 =+− yx 0,5 9 A 2 1 m + C C’ B’ B A’ m D 3 1 1 M(6; 5) A(4; 6) C(-7; -1) B(8; 4) H - Từ hệ ).1;7( 029136 0132 −−⇒    =+− =+− C yx yx - )2,1( ==⇒⊥ CHAB unCHAB 0162: =−+⇒ yxABpt . - Từ hệ )5;6( 029136 0162 M yx yx ⇒    =+− =−+ ).4;8(B ⇒ - Giả sử phương trình đường tròn ngoại tiếp .0: 22 =++++∆ pnymxyxABC Vì A, B, C thuộc đường tròn nên      =+−− =+++ =+++ 0750 04880 06452 pnm pnm pnm      −= = −= ⇔ 72 6 4 p n m . Suy ra pt đường tròn: 07264 22 =−+−+ yxyx hay .85)3()2( 22 =++− yx 0,5 2. (1 điểm) - Giả sử );;( 000 zyxN . Vì )1(06)( 000 =−−+⇒∈ zyxN γ - MNPQ là hình vuông MNP ∆⇒ vuông cân tại N      = = ⇔ 0.PNMN PNMN      =+++−+−− ++−+−=++−+− ⇔ 0)4)(1()3()2)(5( )4()3()2()1()3()5( 00 2 000 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 zzyxx zyxzyx 0,5    =+++−+−− =−+ ⇔ )3(0)4)(1()3()2)(5( )2(01 00 2 000 00 zzyxx zx - Từ (1) (2) suy ra    +−= +−= 1 72 00 00 xz xy . Thay vào (3) ta được 065 0 2 0 =+− xx    −=== −=== ⇒ 2,1,3 1,3,2 000 000 zyx zyx hay    − − )2;1;3( )1;3;2( N N . - Gọi I là tâm hình vuông ⇒ I là trung điểm MP NQ ⇒ ) 2 5 ;3; 2 7 ( − I . Nếu )13;2( − N thì ).4;3;5( − Q Nếu )2;1;3( − N thì ).3;5;4( − Q 0,5 VIIa. (1,0 Giả sử abcd là số thoả mãn ycbt. Suy ra { } 6,4,2,0 ∈ d . +) .0 = d Số cách sắp xếp abc là . 3 6 A 0,5 10 [...]... z0 ) Khi đó từ giả thi t suy ra 2 2 2 2 2 ( x0 − 1) 2 + y0 + z0 = x0 + ( y0 − 1) 2 + z0 = x0 + ( y0 − 3) 2 + ( z0 − 2) 2 =   ( x0 − 1)2 + y02 + z02 = x02 + ( y0 − 1)2 + z02  ⇔  x02 + ( y0 − 1)2 + z02 = x02 + ( y0 − 3)2 + ( z0 − 2)2  2  ( x0 − 1)2 + y02 + z02 = ( x0 + 2 y0 + 2)  5 Từ (1) (2) suy ra (1) x0 + 2 y0 + 2 5 0,5 ( 2) (3)  y0 = x0   z0 = 3 − x0 0,5 2 Thay vào (3) ta được 5(3... ta có số các số lập được là A6 + 3( A6 − A5 ) = 420 1 (1 điểm) VIb (2,0 x2 y 2 - Gọi phương trình ( E ) : 2 + 2 = 1 điểm) a b - Giả thi t 0,5 ( a > b > 0) 4 9  a 2 + b2 = 1 (1) ⇔ 2 a = 8 (2)  c 0,5 ( 2) ⇔ a 2 = 8c ⇒ b 2 = a 2 − c 2 = 8c − c 2 = c(8 − c) 4 9 Thay vào (1) ta được 8c + c(8 − c) =1 Ta có c = 2 ⇔ 2c − 17c + 26 = 0 ⇔  13 c =  2 2 x2 y2 + = 1 16 12 13 39 x2 y2 = 1 * Nếu c = thì . Thay 1 = x vào đẳng thức trên ta được S. 4 TRƯỜNG ĐAI HỌC VINH đề thi thử đại học năm học 2009-2010 Trường THPT chuyờn MễN: TOÁN; Thời gian làm bài: 180. Vinh –Hà Nội. Đề thi thử ĐH lần I năm 2010. Môn Toán (180’) Phần bắt buộc. Câu 1.(2 điểm) Cho hàm số 1 12 + − = x x y 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị

Ngày đăng: 01/12/2013, 07:11

Hình ảnh liên quan

Bảng biến thiên: - Bài soạn Đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án

Bảng bi.

ến thiên: Xem tại trang 2 của tài liệu.
• Bảng biến thiên: - Bài soạn Đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án

Bảng bi.

ến thiên: Xem tại trang 7 của tài liệu.
- MNPQ là hình vuông ⇒ ∆MNP vuông cân tạ iN - Bài soạn Đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án

l.

à hình vuông ⇒ ∆MNP vuông cân tạ iN Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan