0

Gián án Bài tập nhôm-sát

8 674 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

BÀI TẬP VỀ NHÔM SẮT Câu 1: Người ta dùng phèn chua làm trong nước là vì. A. Phèn chua có tính oxy hóa mạnh nên oxy hóa được các chất bẩn trong nước. B. Phèn chua có tính khử mạnh nên khử được các chất bẩn trong nước. C. Phèn chua tan trong nước tạo kết tủa keo hấp thụ các chất bẩn trong nước. D. Phèn chua tan trong nước tạo ra môi trường axit nên hòa tan được các chất bẩn có trong nước. Câu 2: Nguyên liệu chủ yếu dùng để sản xuất nhôm trong công nghiệp là. A. Đất sét B. Quặng boxit C. Mica D. Cao lanh Câu 3: Trong công nghiệp, người ta điều chế Al bằng cách nào dưới đây. A. Điện phân hỗn hợp nóng chảy của Al 2 O 3 và criolit B. Điên phân nóng chảy AlCl 3 C. Dùng chất khử CO, H 2 ,Al 2 O 3 . để khử D. Dùng kim loại mạnh khử Al ra khỏi muối Câu 4: Cho từ từ dung dịch Ba(OH) 2 vào dung dịch ZnSO 4 , ta thấy. A. Xuất hiện kết tủa trắng tăng dần rồi không thay đổi B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan dần và dung dịch trong suốt trở lại C. Xuất hiện kết tủa trắng tăng dần rồi tan đi một phần D. Không thấy hiện tượng gì Câu 5: Trộn 0,81 gam bột nhôm Al với bột Fe 2 O 3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm một thời gian, thu được hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO 3 đun nóng thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị V là. A. 0,224 lít B. 0,672 lít C. 2,240 lít D. 6,720 lít Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m g bột nhôm trong lượng S dư, rồi hòa tan hết sản phẩm thu được vào nước thì thoát ra 6,72 lít khí H 2 (đktc). M là: A. 2,7g. B. 4,05g. C. 5,4g. D. 8,1g. Câu 7. Hòa tan hết mg hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H 2 SO 4 loãng thấy thoát ra 0,4 mol khí còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. M bằng: A. 11g.B. 12,28g.C. 13,7g. D. 19,5g. Câu 10. Dùng mg Al để khử hết 1,6g Fe 2 O 3 . Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). M bằng: A. 0,54g. B. 0,81g. C. 1,08g. D. 1,755g. Câu 11. Trường hợp nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? A. Thêm dư NaOH vào dd AlCl 3 . B. Thêm dư AlCl 3 vào dung dịch NaOH. C. Thêm dư HCl vào ddNaAlO 2 D. Thêm dư CO 2 vào dung dịch NaOH. Câu 12. Thêm NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01mol HCl và 0,01 mol AlCl 3 . Kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất ứng với số mom NaOH lần lượt bằng bao nhiêu? A. 0,01mol và ≥ 0,02mol. B. 0,02mol và ≥ 0,03mol. C. 0,03mol và ≥ 0,04mol D. 0,04 mol và ≥ 0,05mol. Câu 13: Cho từ từ dd NH 3 đến dư vào dd AlCl 3 thì có hiện tượng nào sau đây. A. Xuất hiện kết tủa và kết tủa tan ngay. B. Xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần hết. C. Xuất hiện kết tủa và có khí mùi khai thoát ra. D. Xuất hiện kết tủa và có khí không mùi thoát ra. Câu 14: Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlCl 3 thì có hiện tượng nào sau đây. A. Xuất hiện kết tủa và kết tủa tan ngay. B. Xuất hiện kết tủa và kết tủa không tan khi cho NaOH đến dư. C. Xuất hiện kết tủa và có khí màu vàng lục thoát ra làm mất màu quỳ tím ẩm. D. Xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần hết. Câu 15: Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dd chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 thu được dd B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dd HCl dư có khí bay ra. Thành phần chất D là. 1 A. Al, Fe và Cu B. Fe, Cu và Ag C. Al, Cu và Ag D. Kết quả khác. Câu 16: Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỷ lệ số mol là 1: 2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít H 2 (đktc) và chất rắn. khối lượng chất rắn có giá trị nào sau đây. A. 5,6g B. 5,5g C. 5,4g D. 10,8g Câu 17: Một dd chứa x mol KAlO 2 tác dụng với dd chứa y mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là: A. x>y B. x < y C. x = y D. x < 2y Câu 18: Cho từ từ dd Al 2 (SO 4 ) 3 đến dư vào dd NaOH thì có hiện tượng nào sau đây. A. Lúc đầu không có kết tủa, sau đó xuất hiện kết và kết tủa tăng đến cực đại. B. Xuất hiện kết tủa ngay và kết không tủa không tan. C. Lúc đầu không có kết tủa, sau đó xuất hiện kết tủa, kết tủa tăng dần đến cực đại rồi tan dần đến hết. D. Xuất hiện kết tủa ngay, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần đến hết. Câu 19 Cho mg hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho mg hỗn hợp đố tác dụng với dd HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe là: A. 10,8g, 5,6g. B. 5,4g và 5,6g. C. 5,4g và 8,4g. D. 5,4g và 2,8g. Câu 20. Hòa tan Fe trong HNO 3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO 2 và 0,02 mol NO. khối lượng Fe là: A. 0,56g. D. 1,12g. C. 1,68g. D. 2,24g. Câu 21. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl 2 trong không khí. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng kết tủa thu được bằng: A. 1,095g. B. 1,35g. C. 1,605g. D. 13,05g. Câu 22. Hòa tan 2,16g FeO trong lượng dư dd HNO 3 loãng thu được V lít NO duy nhất (đktc). V bằng: A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,24 lít. Câu 23. Thêm dd NaOH dư vào dd chứa 0,3 mol Fe(NO 3 ) 3 . Lọc kết tủa đem dung đến khối lượng không đổi thì thu được khối lượng chất rắn là bao nhiều? A. 24g.B. 32,1g. C. 48g. D. 96g. Câu 24. Dung dịch chứa 3,25g muối clorua của một kim loại chưa biết phản ứng với dung dịch AgNO 3 dư tách ra 8,61g kết tủa trắng. Công thức muối là: A. MgCl 2 . B. FeCl 2 . C. CuCl 2 . D. FeCl 3 . Câu 25. Một dung dịch có hòa tan 16,8g NaOH tác dụng vói dung dịch có hòa tan 8g Fe 2 (SO 4 ) 3 , sau đó lại them vào dung dịch trên 13,68g Al 2 (SO 4 ) 3 . Sau các phản ứng lọc dd thu được kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi còn lại chất rắn X. Khối lượng chất rắn X là: A. 6,4g Fe 2 O 3 và 2,04g Al 2 O 3 . B. 2,88g FeO và 2,04g Al 2 O 3 . C. 3,2g Fe 2 O 3 và 1,02g Al 2 O 3 . D. 1,44g FeO và 1,02g Al 2 O 3 Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 9,8g một kim loại M hóa trị III vào dung dịch HNO 3 loãng, thu được 7840 ml khí không màu hóa nâu trong không khí(đktc). M là: A. Al= 27 B. Cr = 52 C. Fe = 56. D. Co = 59. Câu 27: Cho 12,35ghỗn hợp gồm Al, Fe tác dụng với H 2 SO 4 đặc nóng thu được 11,76lít khí (đktc). Khối lương Al, Fe lần lượt là: A. 13,5g; 11,2g. B. 11,2g; 8,1g C. 8,1g; 11,2g D. 6,75g, 5,6g. Câu 28: Cho mg hỗn hợp gồm Al, Cu tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H 2 SO 4 loãng0,5M. Cũng cho mg hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch axit nitric đặc nóng thì thu được 8,96lit khí NO 2 (đktc). Giá trị m là: A. 5,9g B. 9,5g. C. 5,8g. D. 8,5g. Câu 29: Cho 7,8g kim loại Na vào 600ml dung dịch AlCl 3 0,1M sau khi phản ứng xảy ra thu được dung dịch A và chất rắn Y. Lọc lấy chất rắn sấy khô đem nung đến khối lượng không đổi thu mg chất rắn nữa. Giá trị m là: A. 5,1g B. 5,4g. C. 2,04g. D. 1,02g. Câu 30: Cho 15g hỗn hợp gồm Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HNO 3 đặc nguội, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí màu nâu đỏ(đktc). Khối lượng sắt trong hỗn hợp là: A. 6,875g., B. 5,25g. C. 7,685g. D. 25,5g. 2 Câu 31 Cho mg hỗn hợp Al và Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 loãng thu được 6,72 lít khí NO duy nhất(đktc). Mặt khác cũng cho mg hỗm hợp trên cho phản ứng với dung dịch HCl thu được 8,4 lít khí(đktc). Giá trị m là: A. 8,3g. B. 4,15g. C. 12,45g. D. 5,14g. Câu 32: Cho mg hỗn hợp gồm Fe, Zn, Cu tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được 6,72 lít khí (đktc)và 12,8g chất rắn. Mặt khác cũng lấy mg hỗn hợp nói trên cho tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội thu được 6720ml khí (đktc). A.15,25g B.12,55g C. 30,5g D. 50,3g. Câu 33: Một học sinh trộn 1,35g nhôm với 0,8g Fe 2 O 3 , sau phản ứng thu được mg chất rắn.Thể tích dung dịch NaOH 0,25M để hòa tan hết lượng chất rắn trên là: A. 0,2 lít B. 0,3 lít. C. 0,4 lít. D. 0,8 lít Câu 34: Cho khí H 2 khử hoàn toàn quặng 16g hematit, lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng thì thấy có 3,36 lít khí H 2 (đktc). % của oxit sắt trong quặng là: A. 65%B. 85%C. 55%. D. 75%. Câu 35: Cho 9,75g một kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric loãng thu được 24,15g muối sunfat. Kim loại đó là: A. Mg. B. Zn. C. Fe. D. Ca. Câu 36: Hoàn thành các phương trình phản ứng: Na → NaOH → Al(OH) 3 → NaAlO 2 → Al(OH) 3 → Al 2 (SO 4 ) 3 → Al(OH) 3 → Al 2 O 3 → Al → Fe → FeCl 3 . Câu 37: Hiện tượng nào quan sát được khi cho từ từ CO 2 vào dung dịch NaAlO 2 ? A. Xuất hiện kết tủa keo trắng. B. Xuất hiện kết tủa keo trắng và có khí thoát ra. C. Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan ra. D. Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan một phần. Câu 38: Hiện tượng nào quan sát được khi cho từ từ dd HCl vào dung dịch NaAlO 2 ? A. Xuất hiện kết tủa keo trắng. B. Xuất hiện kết tủa keo trắng và có khí thoát ra. C. Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan ra. D. Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan một phần. Câu 39: Chất nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH? A. Al 2 O 3 B. Na C. Fe 2 O 3 D. K 2 O Câu 40: Ion H + có thể phản ứng với ion nào của các muối : Al 2 (SO 4 ) 3 , NaAlO 2 ? A. Al 3+ ,AlO 2 - B. AlO 2 - , SO 4 2- C. Na + , Al 3+ D. Na + , SO 4 - Câu 41: Trong các dung dịch muối sau: Na 2 SO 4 , BaCl 2 , Al 2 (SO 4 ) 3 ,Na 2 CO 3 .Dung dịch làm cho quỳ tím hoá đỏ là: A. Al 2 (SO 4 ) 3 B. BaCl 2 C. Na 2 CO 3 D. Na 2 SO 4 Câu 42: Khi điện phân Al 2 O 3 nóng chảy người ta thêm Cryôlit Na 3 AlF 6 với mục đích: 1. Làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al 2 O 3 2. Làm cho tính dẫn điện cao hơn 3. Để thu được F 2 ở Anot thay vì là O 2 4. Tạo hỗn hợp nhẹ hơn Al để bảo vệ Al Các li do nêu đúng là: A. Chỉ có 1 B. Chỉ có 1 và 2 C. Chỉ có 1 và 3 D. Chỉ có 1,2 và 4 Câu 43 Cho 100 ml H 2 SO 4 1,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A .Thêm vào dung dịch A 1,35g Al. Thể tích khí giải phóng là: A. 1,12 lit B. 1,68 lit C. 1,344 lit D. 2,24 lit Câu 44:Một hỗn hợp A gồm Al và Fe được chia 2 phần bằng nhau Phần I cho tác dụng với HCl dư thu được 44,8 lit khí (đktc) Phần II cho tác dụng với NaOH dư thu được 33,6 lit khí (đktc) Khối lượng Al và Fe có trong hỗn hợp là: A. 27g Al và 28g Fe B. 54g Al và 56g Fe C. 13,5g Al và 14g Fe D. 54g Al và 28g Fe 3 Câu 45: Một ngun tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH,mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion M 3+ có cấu hình khí hiếm .Cấu hình electron của ngun tử X là: A. 1s 2 2s 2 2p 1 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 Câu 46: Khi hồ tan AlCl 3 vào nước ,hiện tượng xảy ra là: A. Dung dịch vẫn trong suốt B. Có kết tủa C. Có kết tủa đồng thời có giải phóng khí D. Có kết tủa sau đó kết tủa tan Câu 47: Chỉ dùng 1 chất để phân biệt 3 kim loại sau: Al , Ba , Mg A. Dung dịch HCl B. Nước C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch H 2 SO 4 Câu 48: Cho các phát biếu sau về phản ứng nhiệt nhơm: A. Nhơm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau H trong dãy điện hố B. Nhơm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hố C. Nhơm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng trước và đứng sau Al trong dãy điện hố với điều kiện kim loại đó dễ bay hơi D. Nhơm khử tất cả các oxit kim loại Câu 49: Hồ tan 0,54g một kim loại M có hố trị khơng đổi trong 100 ml dung dịch H 2 SO 4 0,4M .Để trung hồ lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1M . Hố trị n va kim loại M là: A. n = 2 ,kim loại Zn B. n = 2, kim loại Mg C. n = 1, kim loại K D. n = 3, kim loại Al Câu 50: Điện phân Al 2 O 3 nóng chảy với cường độ I = 9,65A trong thời gian 30.000s thu được 22,95g Al .Hiệu suất của phản ứng điện phân là: A. 100% B. 85% C. 80% D. 90% Câu 51: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong cơng nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là: A. Na, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn. C. Na, Cu, Al. D. Fe, Ca, Al. Câu 52: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH 3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 53: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2 Câu 54: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2 O 3 , MgO, Fe 3 O 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần khơng tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hồn tồn. Phần khơng tan Z gồm A. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu. C. MgO, Fe 3 O 4 , Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. Câu 56: Để thu được Al 2 O 3 từ hỗn hợp Al 2 O 3 và Fe 2 O 3 , người ta lần lượt: A. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư). C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng. D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng Câu 58: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H 2 ; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO 3 lỗng, sinh ra y mol khí N 2 O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là A. x = 2y. B. y = 2x. C. x = 4y. D. x = y. Cho 35,1 gam bột nhôm tan hoàn toàn vào dung dòch KOH dư thì thể tích H 2 giải phóng (đkc) là bao nhiêu lít ? A. 29,12 lít B. 13,44 lít C. 14,56 lít D. 43,68 lít Cho 2,7gam một kim loại hóa trò III tác dụng vừa đủ với 1lít dung dòch HCl 0,3M. Xác đònh kim loại hóa trò III? 4 A.V B. Fe C.Cr D.Al 23.Hòa tan hòan toàn 5,4gam một kim loại vào dd HCl(dư) ,thì thu được 6,72lít khí ở (ĐKTC. Xác đònh kim loại đó. A.Mg B.Zn C.Fe D. Al 24. 1,02gam nhôm oxit tác dụng vừa đủ với 0,1lít dd NaOH .Nồng độ của dd NaOH là: A.0,1M B. 0,3M C.0,2M D.,4M 25 . 24,3 gam nhôm tan hoàn toàn trong dung dòch HNO 3 (dư), thì thu được 8,96lít khí gồm NO và N 2 O (ở đktc)Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí là: . 24%NO và 76% N 2 O B. 30%NO và 70% N 2 O C. 25%NO và 75% N 2 OD. 50%NO và 50% N 2 O 26 .Trộn H 2 SO 4 1,1M với dung dòch NaOH 1M theo tỉ lệ thể tích 1:1 được dung dòch A. Cho 1,35 gam nhôm vào 200 ml dung dòch A. Thể tích H 2 (đkc) tạo ra là . A . 1,12 lít. B.1,68 lít. C.1,344 lít. D.2,24 lít. 27 .Hòa tan hoàn toàn 28,6gam hỗn hợp nhôm và sắt oxit vào dd HCl dư thì có 0,45mol hiđro thoát ra. Thành phần phần trăm về khối lươợng nhôm và sắt oxit lần lượt là: A. 60% và 40% B.20% và 80% C. 50% và 50% D.28,32% và 71,68% 28 .Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dòch HCl, thu được 1,12 lít khí H 2 (đkc). Cô cạn dung dòch thu được hỗn hợp muối khan là . A.5 g. B.5,3 g. C.5,2 g. D.5,5 g. 29 .Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al trong dung dòch HCl, thu được 0,4 mol khí (đkc). Cũng lượng hỗn hợp trên khi tác dụng với dung dòch NaOH dư lại thu được 6,72 lít khí H 2 (đkc). Khối lượng của Mg, Al trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là . A.2,4 g và 5,4 g. B.3,5 g và 5,5 g. C. 5,5 g và 2,5 g. D.3,4 g và 2,4 g. 30 . Hòa tan hồn tồn 10,0g hỗn hợp hai muối XCO 3 và Y 2 (CO 3 ) 3 bằng dd HCl ta thu được dd A và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Cơ cạn dd A thì thu được m(g) muối khan. m có giá trị là: A. 1,033g B. 10,33g C. 9,265g D. 92,65g 31:Cho hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe vào dung dòch gồm Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 .Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Khi kết thúc thí nghiệm, lọc bỏ dung dòch thu được chất rắn gồm 3 kim loại.Hỏi đó là 3 kim loại nào? A. Al, Cu, Ag B. Al, Fe, Ag C. Fe, Cu, Ag D. B, C đều đún 1.Loại phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại? A.Phản ứng oxi hoá - khử C. Phản ứng hoá hợp C. Phản ứng thế D.Phản ứng phân huỷ 2.Có các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau Al-Fe ; Zn-Fe ; Sn-Fe ; Cu-Fe để lâu trong không khí ẩm . Cặp mà sắt bò ăn mòn là A : Chi có cặp Al-Fe B : Chi có cặp Zn-Fe C : Chi có cặp Sn-Fe D : Cặp Sn-Fe và Cu-Fe 3.Có dd FeSO 4 lẫn tạp chất là CuSO 4 , để loại bỏ CuSO 4 ta dùng: A. dd HNO 3 B. bột sắt dư C. bột nhôm dư D. NaOH vừa đủ 4 .Cho biết các cặp oxi hoá- khử sau : Fe 2+ / Fe;Cu 2+ / Cu; Fe 3+ /Fe 2+ Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự A.Fe 3+ ,Cu 2+ , Fe 2+ B Fe 2+ ,Cu 2+ , Fe 3+ C. Cu 2+ , Fe 3+ ,Fe 2+ D.Cu 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ 5 .Cho biết các cặp oxi hoá- khử sau : Fe 2+ / Fe; Cu 2+ / Cu; Fe 3+ /Fe 2+ Tính khử giảm dần theo thứ tự A Fe,Cu ,Fe 2+ B.Fe, Fe 2+ ,Cu C.Cu , Fe, Fe 2+ . D.Fe 2+ ,Cu , Fe 6.Ăn mòn điện hoá và ăn mòn hoá học khác nhau ở điểm A : Kim loại bò phá huỷ B : Có sự tạo dòng điện C : Kim loại có tính khử bò ăn mòn 5 D : Có sự tạo dòng điện đồng thời kim loại có tính khử mạnh hơn bò ăn mòn . 7.Cho 4 cặp oxi hóa khử sau: Fe 2+ /Fe; Fe 3+ /Fe 2+ ; Cu 2+ /Cu; 2H + /H 2 . Hãy sắp xếp thứ tự tính oxi hóa tăng dần của các cặp trên. A. Fe 2+ /Fe < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Fe 3+ /Fe 2+ B. Fe 2+ /Fe < Cu 2+ /Cu < 2H + /H 2 < Fe 3+ /Fe 2+ C. Fe 3+ /Fe 2+ < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Fe 2+ /Fe D. Fe 2+ /Fe < Cu 2+ /Cu < 2H + /H 2 < Fe 3+ /Fe 2+ 9. Dung dòch chứa đồng thời 0,01 mol NaCl; 0,02 mol CuCl 2 ; 0,01 FeCl 3 ; 0,06 mol CaCl 2 . Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot khi điện phân dung dòch trên là: A. Fe B. Zn C. Cu D. Ca 10 .Cho hỗn hợp gồm Fe , Cu vào dung dòch AgNO 3 lấy dư thì sau khi kết thúc phản ứng dung dòch thu được có chất tan là : A : Fe(NO 3 ) 2 và Cu(NO 3 ) 2 ; B : Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 C : Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 D : Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 , AgNO 3 và Ag 11.Cho hỗn hợp Al , Fe tác dụng với hỗn hợp dung dòch AgNO 3 ,Cu(NO 3 ) 2 thu được dung dòch B và chất rắn D gồm 3 kim loại .Cho D tác dụng với HCl dư , thấy có khí bay lên. Thành phần của chất rắn D là A.Fe ,Cu ,Ag B.Al ,Fe ,Cu C.Al ,Cu,Ag D.cả A,B,C 12 .Cho luồng H 2 đi qua 0,8g CuO nung nóng. Sau phản ứng thu được 0,672g chất rắn. Hiệu suất khử CuO thành Cu là(%): A. 60 B. 80 C. 90 D. 75 13 .Chất và ion nào chỉ có thể có tính khử ? A. Fe; Cl - ; S; SO 2 B. Fe; S 2- ; Cl - C.HCl; S 2- ; SO 2 ; Fe 2+ D.S; Fe 2+ ; Cl - ; HCl 14.Hỗn hợp bột Mg, Zn, Fe, Al. Để thu được sắt tinh khiết từ hỗn hợp, ta ngâm hỗn hợp trong các dung dòch dư nào. A. Mg(NO 3 ) 2 B. Zn(NO 3 ) 2 C. Fe(NO 3 ) 2 D. Al(NO 3 ) 3 15 .Điện phân dung dòch muối sunfat của kim loại hóa trò II thu đựoc 3,36 l khí (đktc) ở anot và 16,8 g kim loại ở catot. Xác đònh công thức hóa học của muối sunfat trên. A. ZnSO 4 B. FeSO 4 C. NiSO 4 D. CuSO 4 16 .Để nhận biết 3 hỗn hợp: Fe + FeO ; Fe + Fe 2 O 3 ; FeO + Fe 2 O 3 dùng cách nào sau đây. A. HNO 3 và NaOH B. HCl và đung dòch KI C. H 2 SO 4 đặc và KOH D. HCl và H 2 SO 4 đặc 18.Cho dung dòch NaOH (có dư) vào dung dòch chứa ba muối AlCl 3 , CuSO 4 và FeSO 4 . Tách kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi.Chất rắn thu được sau khi nung là : A. Fe 2 O 3 , CuOB. Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 C. Al 2 O 3 , FeO D. Al 2 O 3 , CuO 19.Thổi một lượng hỗn hợp khí CO và H 2 dư đi chậm qua một hỗn hợp đun nóng gồm Al 2 O 3 , CuO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 . Kết quả thu được chất rắn gồm : A. Cu, Fe, Al 2 O 3 B. Cu, FeO, Al C. Cu, Fe 3 O 4 , Al 2 O 3 D. Cu, Fe, Al 21.Cho 1 gam bột Fe tiếp xúc với oxi một thời gian thu được 1,24g hỗn hợp Fe 2 O 3 và Fe dư. Lượng Fe còn dư là: A. 0,44g. B. 0,24g C. 0,56g. D. 0,76g. 6 22.Cho 2,81 gam hỗn hợp A (gồm 3 oxit: Fe 2 O 3 , MgO, ZnO) tan vừa đủ trong 300ml dung dòch H 2 SO 4 0,1M, khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: A. 3,8g B. 4,81g C. 5,21g D. 4,8g 23.Một dung dòch chứa hai cation là Fe 2+ (0,1mol); Al 3+ (0,2mol) và 2 anion là Cl - (x mol); SO 4 2- (y mol. Khi cô cạn dung dòch thu được 46,9g muối khan. Trò số của x và y lần lượt là A. 0,3 và 0,2 B. 0,2 và 0,3 C. 0,1 và 0,2 D. 0,2 và 0,4 24.Hòa tan 2,4g một oxit sắt vừa đủ 90ml dung dòch HCl 1M. Công thức phân tử oxit sắt là: A. Fe 2 O 3 B. Fe 3 O 4 C. FeO D. Không xác đònh được. 25.Hòa tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe 2 O 3 bằng một lượng dung dòch HCl vừa đủ thu được 1,12 lít hiđro (ở đktc) và dung dòch A. Cho NaOH dư vào dung dòch A thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trò của m là: A. 12g B. 11,2g C. 7,2g D. 16g 26 .Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại R trong H 2 SO 4 đặc đun nóng nhẹ thu được dung dòch X và 3,36 lít khí SO 2 (ở đktc. Xác đònh kim loại R. A. Fe B. Ca C. Cu D. Na 27.Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam kim loại M và 69,6 gam oxit M x O y của kim loại đó trong 2 lít dung dòch HCl, thu được dung dòch A và 4,48 lít khí H 2 (đktc. Nếu cũng hòa tan hỗn hợp X đó trong 2 lít dung dòch HNO 3 thì thu được dung dòch B và 6,72 lít khí NO (đktc. Công thức M x O y : A. CaO B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. FeO 28.Một hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B có tỉ lệ khối lượng là 1:1 . Trong 44,8 gam hỗn hợp X, hiệu số về số mol của A và B là 0,05 mol. Mặt khác khối lượng nguyên tử của A lớn hơn B là 8 gam. Kim loại A và B có thể là: A. Na và K B. Mg và Ca C. Fe và Cu D. Kết quả khác 29.Điện phân một dung dòch muối MCl n với điện cực trơ. Khi catot thu được 16 gam kim loại M thì ở anot thu được 5,6 lít khí (đktc. Kim loại M có thể là: A. Ca B. Fe C. Cu D. Al 30.Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam kim loại M và 69,6 gam oxit M x O y của kim loại đó trong 2 lít dung dòch HCl, thu được dung dòch A và 4,48 lít khí H 2 (đktc). Kim loại M là: A. Fe B. Cu C. Ca D. Na 31 .Một dung dòch chứa hai muối clorua của kim loại M: MCl 2 và MCl 3 có số mol bằng nhau và bằng 0,03 mol. Cho Al vừa đủ để phản ứng hoàn toàn với dung dòch trên. Kim loại M là: A. Cu B. Cr C. Fe D. Mn 32 .Khi cho 17,4 gam hợp kim Y gồm sắt, đồng, nhôm phản ứng hết với H 2 SO 4 loãng dư ta được dung dòch A; 6,4 gam chất rắn; 9,856 lít khí B ở 27,3 0 C và 1 atm. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim Y là: A. Al: 30%; Fe: 50% và Cu: 20% B. Al: 30o%; Fe: 32% và Cu: 38% C. Al: 31,03%; Fe: 32,18% và Cu: 36,79% D. Al: 25%; Fe: 50% và Cu: 25% 33 .Điện phân dùng điện cực trơ dung dòch muối sunfat kim loại hóa trò 2 với cường độ dòng 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng1,92 gam. Cho biết tên kim loại trong muối sunfat? A. Fe B. Ca C. Cu D. Mg 34 .Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol Al ; 0,1 mol Fe vào dung dòch H 2 SO 4 có nồng độ 2M và đã được lấy dư 10% so với lượng cần thiết (thể tích dung dòch không thay đổi. Hãy tính nồng độ các chất trong dung dòch A. [Al 2 (SO 4 ) 3 ] = 0,40M và [FeSO 4 ] = 0,45M B. [Al 2 (SO 4 ) 3 ] = 0,25M và [FeSO 4 ] = 0,40M C. [Al 2 (SO 4 ) 3 ] = 0,455M và [FeSO 4 ] = 0,455M 7 D. Kết quả khác. 35. công thức của Fe x O y biết 4 gam oxit này phản ứng hết với 52,14 ml dung dòch HCl 10% (khối lượng riêng 1,05g/cm 3 ) A. Fe 3 O 4 B. FeO C. Fe 2 O 3 D. Câu B đúng 37 .Ngâm 1 đinh sắt sạch vào 100ml dung dòch CuSO 4 sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dòch, rửa sạch, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6g. Tính C M dung dòch CuSO 4 ban đầu? A. 0,25M B. 2M C. 1M D. 0,5M 40 .Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo, thu được 32,5g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (ở đktc. Hãy xác đònh tên của kim loại đã dùng. A. Đồng B. Canxi C. Nhôm D. Sắt 41 .Hoà tan hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dòch HCl dư, thấy thoát ra 0,896 lít H 2 (đktc. Đun khan dung dòch ta thu được m gam muối khan thì giá trò của m là: A. 4,29 g B. 3,19 g C.2,87 g D. 3,87 g 42 .Khi cho 17,4 g hợp kim gồm sắt, đồng, nhôm phản ứng hết với H 2 SO 4 loãng dư ta thu được dung dòch A; 6,4 g chất rắn; 9,856 lít khí B (ở 27,3 0 C và 1 atm. Phần trăm khối lượng mỗi kim lọai trong hợp kim Y là: A. Al: 30%; Fe: 50% và Cu: 20% B. Al: 30%; Fe: 32% và Cu 38% C. Al: 31,03%; Fe: 32,18% và Cu: 36,79% D. Al: 25%; Fe: 50% và Cu: 25% 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài tập nhôm-sát, Gián án Bài tập nhôm-sát,

Hình ảnh liên quan

Câu 45: Một nguyên tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH,mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion MẺ' cĩ câu hình khí hiêm .Câu hình electron của nguyên tử X là: - Gián án Bài tập nhôm-sát

u.

45: Một nguyên tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH,mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion MẺ' cĩ câu hình khí hiêm .Câu hình electron của nguyên tử X là: Xem tại trang 4 của tài liệu.