0

Bài giảng Đề ôn chương 1-2

8 368 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một cơng ty điện lực thực hiện một cuộc điều tra với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Tuổi của chủ hộ gia đình 2. Giới tính của chủ hộ 3. Số lượng nhân khẩu 4. Việc sử dụng điện năng để tạo ra nhiệt lượng (Có hoặc Khơng) 5. Số lượng thiết bị lớn được sử dụng hằng ngày X X X X X X X X X X Câu 6: Thang đo mạnh nhất trong việc biểu đạt thong tin của đối tượng nghiên cứu là : a. Thang đo định danh b. Thang đo tỷ lệ c. Thang đo thứ bậc d. Thang đo khoảng cách Câu 7: Ghi nhận số liệu về tuổi của 30 khách hàng mua máy ảnh tại một cửa hàng như sau: 26 37 40 18 14 45 32 68 31 37 20 32 15 27 46 44 62 58 30 42 22 26 44 41 34 55 50 63 29 22 Phân tổ tài liệu trên, kết luận có thể rút ra là: a. Khoảng 50% khách hàng dưới 45 tuổi b. Trên 70%% khách hàng dưới 45 tuổi c. Có 50% khách hàng dưới 35 tuổi d. b và c đúng 1 Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một phiếu điều tra về DV intervet với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Bạn có đến điểm DV internet? (Có hoặc Khơng) 2 Giới tính của bạn 3. Địa chỉ của điểm internet 4. Bạn thường xun dùng internet cho những mục đích nào? (sắp xếp theo mức độ thường xun từ 1-7) 5. Số lần bạn lướt web hằng ngày X X X X X X X X X X Câu 6: Với Bảng tần số có phân tổ (phân nhóm-class), trị số giữa của mỗi tổ (tính bằng cách lấy 2 giới hạn tổ cộng lại rồi chia đơi) được xem như: a. Giới hạn của tổ đó b. Biên giới của tổ đó c. Tần số của tổ đó d. Giá trị đại diện tổ. Tài liệu thò phần của các công ty xử lý rác thải trong khu công nghiệp B theo biểu đồ sau: Câu 7: Hãy chọn phát biểu đúng nhất: a. Đây là biểu đồ hình tròn (pie) b. Các số tỉ trọng sai c. a, b đúng. d. a đúng và không có cơ sở để cho rằng các số tỉ trọng sai Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một cơng ty điện lực thực hiện một cuộc điều tra với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Số giờ đốt nóng bình qn 2. Số ngày đốt nóng bình qn 3. Thu nhập của hộ gia đình 4. Chi phí tiền điện bình qn hằng tháng theo hố đơn 5. Thứ hạng của cơng ty điện lực này trong mối quan hệ so sánh với 2 nhà cung cấp điện năng trước đó X X X X X X X X X X Câu 6 : Dữ liệu thứ cấp có đặc điểm: a. Chi phí thu thập ít b. Dễ thu thập c. Thường ít đáp ứng đúng mục tiêu nghiên cứu d. Cả ba đặc điểm trên đều đúng. Câu 7: Ghi nhận số liệu về tuổi của 30 khách hàng mua máy ảnh tại một cửa hàng như sau: 26 37 40 18 14 45 32 68 31 37 20 32 15 27 46 44 62 58 30 42 22 26 44 41 34 55 50 63 29 22 Phân tổ tài liệu trên, kết luận có thể rút ra là: a. Có 50% khách hàng dưới 35 tuổi b. Trên 70%% khách hàng dưới 45 tuổi c. Khoảng 50% khách hàng dưới 45 tuổi d. a và b đúng 3 Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một phiếu điều tra về DV intervet với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Bạn thích sử dụng internet ở đâu hơn? a. Ở nhà b. Điểm dịch vụ 2. Gìờ nào trong ngày bạn thường dùng internet. 3. Số lượng e-mail bạn nhận được hàng tuần 4. Chi phí internet hằng tháng 5. Những trang web bạn thường truy cập x\ x X X X X X X X X Câu 6 : Dữ liệu thứ cấp có đặc điểm: a. Chi phí thu thập ít b. Dễ thu thập c. Thường ít đáp ứng đúng mục tiêu nghiên cứu d. Cả ba đặc điểm trên đều đúng. Câu 7: Tài liệu thò phần của các công ty xử lý rác thải trong khu công nghiệp B theo biểu đồ sau: Với dữ liệu trên nên sử dụng ______ để biểu diễn thì sẽ phản ánh nội dung dữ liệu tốt hơn. a. Biểu đồ hình tròn c. Biểu đồ đường gấp khúc b. Biểu đồ hình cột d. a, b , c đúng Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-3: Một cơng ty điện lực thực hiện một cuộc điều tra với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Tuổi của chủ hộ gia đình 2. Giới tính của chủ hộ 3. Số lượng nhân khẩu 4. Việc sử dụng điện năng để tạo ra nhiệt lượng (Có hoặc Khơng) 5. Số lượng thiết bị lớn được sử dụng hằng ngày Câu 8: Thang đo mạnh nhất trong việc biểu đạt thong tin của đối tượng nghiên cứu là : a. Thang đo định danh b. Thang đo tỷ lệ c. Thang đo thứ bậc d. Thang đo khoảng cách Câu 6: Ghi nhận số liệu về tuổi của 30 khách hàng mua máy ảnh tại một cửa hàng như sau: 26 37 40 18 14 45 32 68 31 37 20 32 15 27 46 44 62 58 30 42 22 26 44 41 34 55 50 63 29 22 Phân tổ tài liệu trên, kết luận có thể rút ra là: a. Khoảng 50% khách hàng dưới 45 tuổi b. Trên 70%% khách hàng dưới 45 tuổi c. Có 50% khách hàng dưới 35 tuổi d. b và c đúng 1 Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-3: Một phiếu điều tra về DV intervet với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Bạn có đến điểm DV internet? (Có hoặc Khơng) 2 Giới tính của bạn 3. Địa chỉ của điểm internet 4. Bạn thường xun dùng internet cho những mục đích nào? (sắp xếp theo mức độ thường xun từ 1-7) 5. Số lần bạn lướt web hằng ngày Câu 13: Với Bảng tần số có phân tổ (phân nhóm-class), trị số giữa của mỗi tổ (tính bằng cách lấy 2 giới hạn tổ cộng lại rồi chia đơi) được xem như: a. Giới hạn của tổ đó b. Biên giới của tổ đó c. Tần số của tổ đó d. Giá trị đại diện tổ. Tài liệu thò phần của các công ty xử lý rác thải trong khu công nghiệp B theo biểu đồ sau: Câu 23: Hãy chọn phát biểu đúng nhất: a. Đây là biểu đồ hình tròn (pie) b. Các số tỉ trọng sai c. a, b đúng. d. a đúng và không có cơ sở để cho rằng các số tỉ trọng sai Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-3: Một cơng ty điện lực thực hiện một cuộc điều tra với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Số giờ đốt nóng bình qn 2. Số ngày đốt nóng bình qn 3. Thu nhập của hộ gia đình 4. Chi phí tiền điện bình qn hằng tháng theo hố đơn 5. Thứ hạng của cơng ty điện lực này trong mối quan hệ so sánh với 2 nhà cung cấp điện năng trước đó Câu 1 : Dữ liệu thứ cấp có đặc điểm: a. Chi phí thu thập ít b. Dễ thu thập c. Thường ít đáp ứng đúng mục tiêu nghiên cứu d. Cả ba đặc điểm trên đều đúng. Câu 6: Ghi nhận số liệu về tuổi của 30 khách hàng mua máy ảnh tại một cửa hàng như sau: 26 37 40 18 14 45 32 68 31 37 20 32 15 27 46 44 62 58 30 42 22 26 44 41 34 55 50 63 29 22 Phân tổ tài liệu trên, kết luận có thể rút ra là: a. Có 50% khách hàng dưới 35 tuổi b. Trên 70%% khách hàng dưới 45 tuổi c. Khoảng 50% khách hàng dưới 45 tuổi d. a và b đúng 3 Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-3: Một phiếu điều tra về DV intervet với các câu hỏi về các nội dung sau: Tiêu chí ( câu hỏi) Loại biến số (loại tiêu chí) Thang đo Định tính Định lượn g Nomina l Ordina l Interva l Ratio 1. Bạn thích sử dụng internet ở đâu hơn? a. Ở nhà b. Điểm dịch vụ 2. Gìờ nào trong ngày bạn thường dùng internet. 3. Số lượng e-mail bạn nhận được hàng tuần 4. Chi phí internet hằng tháng 5. Những trang web bạn thường truy cập Câu 1 : Dữ liệu thứ cấp có đặc điểm: a. Chi phí thu thập ít b. Dễ thu thập c. Thường ít đáp ứng đúng mục tiêu nghiên cứu d. Cả ba đặc điểm trên đều đúng. Câu 2: Tài liệu thò phần của các công ty xử lý rác thải trong khu công nghiệp B theo biểu đồ sau: Với dữ liệu trên nên sử dụng ______ để biểu diễn thì sẽ phản ánh nội dung dữ liệu tốt hơn. a. Biểu đồ hình tròn c. Biểu đồ đường gấp khúc b. Biểu đồ hình cột d. a, b , c đúng . trọng sai c. a, b đúng. d. a đúng và không có cơ sở để cho rằng các số tỉ trọng sai Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một cơng ty điện lực thực hiện. c. Có 50% khách hàng dưới 35 tuổi d. b và c đúng 1 Họ và tên: Đi ểm : ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một phiếu điều tra về DV intervet với các câu hỏi về các nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề ôn chương 1-2, Bài giảng Đề ôn chương 1-2,

Hình ảnh liên quan

Câu 6: Với Bảng tần số cĩ phân tổ (phân nhĩm-class), trị số giữa của mỗi tổ (tính bằng cách lấy 2 giới hạn tổ cộng lại rồi chia đơi) được xem như: - Bài giảng Đề ôn chương 1-2

u.

6: Với Bảng tần số cĩ phân tổ (phân nhĩm-class), trị số giữa của mỗi tổ (tính bằng cách lấy 2 giới hạn tổ cộng lại rồi chia đơi) được xem như: Xem tại trang 2 của tài liệu.
a. Biểu đồ hình tròn c. Biểu đồ đường gấp khúc b. Biểu đồ hình cộtd.   a, b , c   đúng - Bài giảng Đề ôn chương 1-2

a..

Biểu đồ hình tròn c. Biểu đồ đường gấp khúc b. Biểu đồ hình cộtd. a, b , c đúng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 13: Với Bảng tần số cĩ phân tổ (phân nhĩm-class), trị số giữa của mỗi tổ (tính bằng cách lấy 2 giới hạn tổ cộng lại rồi chia đơi) được xem như: - Bài giảng Đề ôn chương 1-2

u.

13: Với Bảng tần số cĩ phân tổ (phân nhĩm-class), trị số giữa của mỗi tổ (tính bằng cách lấy 2 giới hạn tổ cộng lại rồi chia đơi) được xem như: Xem tại trang 6 của tài liệu.
a. Biểu đồ hình tròn c. Biểu đồ đường gấp khúc b. Biểu đồ hình cộtd.   a, b , c   đúng - Bài giảng Đề ôn chương 1-2

a..

Biểu đồ hình tròn c. Biểu đồ đường gấp khúc b. Biểu đồ hình cộtd. a, b , c đúng Xem tại trang 8 của tài liệu.