0

Bài giảng Chương 1 TKUD

14 280 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Bài 1 Bài 1 1 1 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG Bài 1: Tổng quan về thống kê và thu thập dữ liệu Bài 1 2 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 1. Thống kê là gì. 2. Một số khái niệm TK thường dùng. 3. Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu 4. Các loại thang đo. Bài 1 3 1. Thống kê là gì? 1. Thống kê là gì? Thống kê là hệ thống phương pháp nhằm thu thập, xử lý, phân tích mặt lượng của hiện tượng, quá trình nhằm hiểu được bản chất vốn có của hiện tượng. Thống kê là hệ thống phương pháp nhằm thu thập, xử lý, phân tích mặt lượng của hiện tượng, quá trình nhằm hiểu được bản chất vốn có của hiện tượng. Bài 1 4 Thống kê là gì (tt) Thống kê là gì (tt) Descriptive Statistics - Thống kê mô tả Inferential Statistics - Thống kê suy diễn Thu thập và mô tả dữ liệu Ra quyết định dựa trên những dữ liệu mẫu Bài 1 5 Thống kê là gì (tt)- TK mô tả  Thu thập dữ liệu (Điều tra TK: survey)  Trình bày dữ liệu: phân tổ(Bảng tần số), đồ thị, nhánh và lá.  Tính toán các đặc trưng của dữ liệu TD: Trung bình, mode, trung vị, phương sai,… Bài 1 6 Thống kê là gì (tt)- TKsuy luận Ước lượng (Suy rộng kết quả qua điều tra chọn mẫu) Kiểm định giả thiết Đưa ra quyết định về một vấn đề của tổng thể chung trên cơ sở những kết quả của mẫu. Bài 1 7 2. Các loại dữ liệu 2. Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu và nguồn dữ liệu Định tính Rời rạc Liên tục Định lượng Dữ liệu 2.1. Các loại dữ liệu Bài 1 8 2.2. Các nguồn dữ liệu Sơ cấp Thu thập dữ liệu Thứ cấp Dữ liệu đã có sẵn Quan sát Thực nghiệm Điều tra Bản in hoặc dữ liệu điện tử Bài 1 9 4. Các loại thang đo 4.1.Thang đo định danh. ●Dùng cho dữ liệu định tính. ●Là tên gọi; ký tự, trị số …để mã hóa dữ liệu. TD: 1: chất lượng tốt; 2: chất lượng không tốt ●Các mã số không mang ý nghĩa gì. Bài 1 10 4. Các loại thang đo(tt 1) 4.2.Thang đo thứ bậc. ●Dùng cho dữ liệu định tính. ●Là mức độ trạng thái của tiêu chí có thứ bậc hơn kém. TD: học lực giỏi, khá, trung bình, yếu kém. ●Không đo lường được chênh lệch thứ bậc hơn kém. [...]... tỉ lệ giữa các thứ bậc này Bài 1 11 4 Các loại thang đo(tt3) 4.2.Thang đo tỉ lệ ●Đa số dữ liệu định lượng có thang đo tỉ lệ ●Áp dụng được mọi phép tính cơ bản Bài 1 12 TÓM TẮT  Mô tả cách sử dụng suy luận thống kê để cải thiện chất lượng quản lý  Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy luận  Phân biệt các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu Phân biệt các loại thang đo Bài 1 13 Data Measurement Levels . Bài 1 Bài 1 1 1 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG Bài 1: Tổng quan về thống kê và thu thập dữ liệu Bài 1 2 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 1. Thống kê. Bài 1 12 4. Các loại thang đo(tt 3) 4.2.Thang đo tỉ lệ. ●Đa số dữ liệu định lượng có thang đo tỉ lệ. ●Áp dụng được mọi phép tính cơ bản. Bài 1 Bài 1 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chương 1 TKUD, Bài giảng Chương 1 TKUD,

Hình ảnh liên quan

 Trình bày dữ liệu: phân tổ(Bảng tần số), đồ thị, nhánh và lá. - Bài giảng Chương 1 TKUD

r.

ình bày dữ liệu: phân tổ(Bảng tần số), đồ thị, nhánh và lá Xem tại trang 5 của tài liệu.