0

Bài soạn Chương 1 Tổng quan về thống kê

17 537 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Bài 1 Bài 1 1 1 THỐNG KINH DOANH THỐNG KINH DOANH Bài 1: Tổng quan về thống và thu thập dữ liệu Bài 1 2 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 1. Thống và hoạt động quản trị 2. Các phương pháp thống 3. Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu 4. Các phương pháp chọn mẫu 5. Các phương pháp điều tra 6. Các loại sai số điều tra Bài 1 3 1. Thống và hoạt động quản trị 1. Thống và hoạt động quản trị Ba mặt của quá trình cải thiện chất lượng quản lý Triết lý quản lý Công cụ hành động Phương pháp thống Bài 1 4 2. Các phương pháp thống 2. Các phương pháp thống Descriptive Statistics - Thống mô tả Inferential Statistics - Thống suy luận Thu thập và mô tả dữ liệu Ra quyết định dựa trên những dữ liệu mẫu Bài 1 5 2.1. Thống mô tả  Thu thập dữ liệu VD: Điều tra  Trình bày dữ liệu VD: Bảng dữ liệu, đồ thị  Đặc trưng của dữ liệu VD: Trung bình n x i ∑ Đặc điểm của: - Tổng thể chung là tham số (parameter) - Tổng thể mẫu là thống (statistics) Bài 1 6 2.2. Thống suy luận Ước lượng (Suy rộng kết quả qua điều tra chọn mẫu) Kiểm định giả thiết Đưa ra quyết định về một vấn đề của tổng thể chung trên cơ sở những kết quả của mẫu. Bài 1 7 3. Các loại dữ liệu 3. Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu và nguồn dữ liệu Định tính Rời rạc Liên tục Định lượng Dữ liệu 3.1. Các loại dữ liệu Bài 1 8 3.2. Các nguồn dữ liệu Sơ cấp Thu thập dữ liệu Thứ cấp Dữ liệu đã có sẵn Quan sát Thực nghiệm Điều tra Bản in hoặc dữ liệu điện tử Bài 1 9 4. Các phương pháp chọn mẫu 4. Các phương pháp chọn mẫu Quota Mẫu Mẫu phi sác xuất Judgement Chunk Mẫu sác xuất Ngẫu nhiên đơn giản Mẫu hệ thống Mẫu phân tổ Mẫu chùm Bài 1 10 Mẫu sác xuất Mẫu sác xuất Ngẫu nhiên đơn giản Mẫu hệ thống Mẫu phân tổ Mẫu chùm Các đơn vị của mẫu được chọn trên cơ sở sác xuất đã biết. [...]... đó ♣ Các chùm này kết hợp lại với nhau thành một mẫu Tổng thể chung được chia thành 4 chùm Bài 1 14 5 Các phương pháp điều tra  Phỏng vấn (Anket, Trực diện, Điện thoại, Thư tín)   Thực nghiệm  Bài 1 Quan sát Dữ liệu có sẵn 15 6 Các loại sai số điều tra Sai số phi chọn mẫu Sai số do không có câu trả lời Sai số chọn mẫu Sai số do thước đo Bài 1 Không phải do việc chọn mẫu gây nên Do tính cả những... tính cả những câu không trả lời Sự khác nhau giữa các mẫu Câu hỏi tồi! 16 TÓM TẮT  Mô tả cách sử dụng suy luận thống để cải thiện chất lượng quản lý   Phân biệt thống mô tả và thống suy luận Định nghĩa, phân biệt các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu   Bài 1 Các phương pháp chọn mẫu Phân biệt các loại sai số điều tra 17 ... k của các tổ tiếp sau đó N = 64 n=8 Tổ thứ nhất k=8 Bài 1 12 4.3 Mẫu phân tổ Tổng thể chung được chia làm hai hoặc hơn hai tổ theo một số đặc điểm chung Từ mỗi tổ sẽ chọn ngẫu nhiên một số đơn vị Ghép các đơn vị đó lại với nhau thành một mẫu Bài 1 13 4.4 Mẫu chùm ♣ Tổng thể chung được chia thành nhiều chùm (khối), mỗi chùm đều có thể đại diện cho tổng thể chung ♣ Chọn ngẫu nhiên một hoặc một số chùm...4 .1 Mẫu ngẫu nhiên đơn giản ♪ Mỗi đơn vị đều có cơ hội được chọn như nhau ♪ Sự lựa chọn này có thể thay thế được (with replacement) hoặc không thay thế được (without replacement), tức là chọn hoàn lại hoặc chọn không hoàn lại ♪ Có thể sử dụng bảng số ngẫu nhiên để chọn mẫu Bài 1 11 4.2 Mẫu hệ thống  Quyết định cỡ mẫu: n  Chia tổng thể chung gồm N đơn vị thành các . Bài 1 Bài 1 1 1 THỐNG KÊ KINH DOANH THỐNG KÊ KINH DOANH Bài 1: Tổng quan về thống kê và thu thập dữ liệu Bài 1 2 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 1. Thống kê và. t ồ i ! Bài 1 Bài 1 17 17 TÓM TẮT  Mô tả cách sử dụng suy luận thống kê để cải thiện chất lượng quản lý  Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Chương 1 Tổng quan về thống kê, Bài soạn Chương 1 Tổng quan về thống kê,

Hình ảnh liên quan

 Trình bày dữ liệu VD: Bảng dữ liệu, đồ thị - Bài soạn Chương 1 Tổng quan về thống kê

r.

ình bày dữ liệu VD: Bảng dữ liệu, đồ thị Xem tại trang 5 của tài liệu.
♪ Có thể sử dụng bảng số ngẫu nhiên để chọn - Bài soạn Chương 1 Tổng quan về thống kê

th.

ể sử dụng bảng số ngẫu nhiên để chọn Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan