0

Bài giảng khuong 4C- Toan 4

8 145 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

PHÒNG GD & ĐT L C NAMỤ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN LỚP 4 BÀI: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT GV THỰC HIỆN: TÔ ĐÔNG NHI Tháng 11/ 2009 1. Hãy kể tên các góc đã học ở lớp 3? 2.Các góc dưới đây: 1 2 3 5 4 6 Có mấy góc không vuông? Là những góc nào? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Góc vuông KIỂM TRA BÀI CŨ 2 3 5 O M O N A B Góc nhọn đỉnh O, Góc tù đỉnh O Góc bẹt đỉnh O GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT Góc nhọn bé hơn góc vuông cạnh OA, OB ,cạnh OM, ON Góc tù lớn hơn góc vuông , cạnh OC, OD Góc bẹt bằng hai góc vuông C C C C O O D D C C C C . . GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT A M B Q I X E D o N Y C K P G H V U 1. Trong các hình sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc nhọn Góc nhọn Góc tù Góc tù Góc vuông Góc bẹt . GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT Hình tam giác nào có ba góc nhọn? Hình tam giác nào có góc vuông? Hình tam giác nào có góc tù? M A G D CB E PN Tam giác ABC có ba góc nhọn Tam giác MNP có góc tù Tam giác DEG có góc vuông 2. Trong các hình sau: B Q I X E A C GV . Nối mỗi hình với tên gọi của góc đó A M N góc tù góc nhọn góc vuông góc bẹt Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G Ó C T Ù G Ó C N H Ọ N G Ó C B Ẹ T 1 2 3 1. Góc nào bé hơn góc vuông ? 2. Góc nào lớn hơn góc vuông ? 3. Góc nào bằng hai góc vuông ? G Ó C V U Ô N G 4 4. Góc nào bằng nửa góc bẹt? . TOÁN LỚP 4 BÀI: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT GV THỰC HIỆN: TÔ ĐÔNG NHI Tháng 11/ 2009 1. Hãy kể tên các góc đã học ở lớp 3? 2.Các góc dưới đây: 1 2 3 5 4 6 Có. 5 4 6 Có mấy góc không vuông? Là những góc nào? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Góc vuông KIỂM TRA BÀI CŨ 2 3 5 O M O N A B Góc nhọn đỉnh O, Góc tù đỉnh O Góc bẹt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng khuong 4C- Toan 4, Bài giảng khuong 4C- Toan 4,

Hình ảnh liên quan

1. Trong các hình sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Bài giảng khuong 4C- Toan 4

1..

Trong các hình sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình tam giác nào có ba góc nhọn? Hình tam giác nào có góc vuông? Hình tam giác nào có góc tù? - Bài giảng khuong 4C- Toan 4

Hình tam.

giác nào có ba góc nhọn? Hình tam giác nào có góc vuông? Hình tam giác nào có góc tù? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Nối mỗi hình với tên gọi của góc đó - Bài giảng khuong 4C- Toan 4

i.

mỗi hình với tên gọi của góc đó Xem tại trang 6 của tài liệu.